You are on page 1of 22

Veleuilite Velika Gorica

Franjo iranovi

UTOVARIVA JCB 411 HT

Seminarski rad

Velika Gorica, travanj 2012.

Veleuilite Velika Gorica

UTOVARIVA JCB 411 HT

Kolegij: Hidraulika i pneumatika Mentor: prof. dr.sc. Vladimir Koroman dipl.ing. Student: Franjo iranovi Broj indeksa: 000235

Velika Gorica, travanj 2012.

1. Sadraj: 1. Sadraj:................................................................................................3 2. Namjena stroja, uloga i znaaj..............................................................4 3. Osnovni podaci stroja...........................................................................5 3.2. Upravljaki sistem..............................................................................5 3.3. Upravljaka kabina............................................................................6 3.4. Kapaciteti fluida.................................................................................7 3.5. Radna lopata .................................................................7 ...........................................................................8 Slika 4. Radna lopata sa zubima lijevo; Standardna lopata sa noem -desno.......................................................................................................8 3.1. Hidrauliki sistem...............................................................................9 Glavne komponente hidraulikog sistema utovarivaa JCB 411 HT su pumpe,upravljaki blok utovarivaa,prioritetni ventil servo ventili,koioni ventili,rezervoar,okvir i filteri.....................................................................9 5. Zakljuak.............................................................................................19 6. Literatura.............................................................................................20

2. Namjena stroja, uloga i znaaj

Utovariva JCB 411 HT je samohodni radni stroj za utovar rastresitog materijala (zemlja, pijesak, kamen i druge rasute materijale). Sastoji se od pogonskog motora, podvozja i utovarne lopate. Pogonski motor je 4-taktni turbodizelski i slui za pogon hidridinamikog mjenjaa preko kojeg se pokreu kotai. Podvozje je na gumenim kotaima na koje se po potrebi montiraju metalni lanci radi zatite i manjeg troenja guma. Utovarna lopata nalazi se na prednjem dijelu stroja. Obino je iste irine kao stroj ili ira. Lopatom se upravlja preko hidraulike a operacije koje se izvode su podizanje-sputanje lopate te otvaranje-zatvaranje lopate.

Slika 1. JCB 411 HT primjer premjetanja rasutih materijala1 Zbog mase od 8774 kg ovo je tipini samohodni radni stroj na kotaima koji prema masi spada u laku kategoriju do 10 tona. Utovarivai slue za utovar materijala u transportna sredstva te iskop zemlje, pijeska, ljunka i drugih materijala. Dodavanjem

http://www.jcbstore.co.uk/Marketing/MarketingStore/MarketingStoreDownloadDatabaseFile.aspx?MAF=12602

svestrane (univerzalne) utovarne lopate, rabe se za dopunske lake radove na gradilitu, kao dozer, viljukar, utovariva trupaca, i sline poslove. Utovariva je usko specijalizirani radni stroj koji slui za utovarivanje materijala te se njime ne mogu obavljati iskopi a samo iznimno manja, gruba i povrna planiranja (ravnanja) nasipa i zemlje radi lakeg kretanja samog stroja i utovara. Najea primjena utovarivaa je u graevinarstvu i poljoprivredi.

3. Osnovni podaci stroja


Motor :4-taktni turbodizelski JCB Dizelmax T3 TCA Zadovoljava EPA Euro 3 normu

Slika 2. Motor JCB Dizelmax T3 Tip Provrt i hod Broj okretaja motora Najvei okretni moment pri 1300o/m Snaga Podmazivanje turbo-diesel sa direktnim ubrizgavanjem 103x132mm 2200o/m 440Nm 74,2kW/100KS pomou zupaste pumpe

3.2. Upravljaki sistem


Vrsta Pumpa hidrauliki pokretan s prioritetnim ventilom konstantnog protoka Ultra 2PRO332PRO23

Max.radni pritisak Cilindri Provrt i hod

175 bar dvoradni, 2 kom 60x312 mm

3.3. Upravljaka kabina


Izvrsna vidljivost zahvaljujui 3-djelnom zakrivljenom vjetrobranskom staklu . ROPS /FOPSsustav osigurava sigurnost u kabini u sluaju prevrtanja. Ulaz i izlaz omoguavaju velika okretna vrata i protuklizne stepenice Grijalica i ventilacija snage 11 kW za udoban rad kod niskih temperatura

Slika 3 . Upravljaka kabina

3.4. Kapaciteti fluida


Ulje za podmazivanje Sredstvo za hlaenje Rezervoar goriva Ulje u transmisiji Ulje u hidraulikom sistemu Ulje u osovinama 10,7 lit 21,5 lit 125 lit 27 lit 110 lit 25 lit

3.5. Radna lopata


Tip lice Kapacitet lopata Teina lopate irina lopate Visina istovara kod 45 Doseg kod 45 Cjelokupna duina Cjelokupna visina Radijus okretanja Sila otkidanja Max. radna teina m Kg mm mm mm mm mm M daN Kg Sa zubima 1,2 502 2250 2658 1810 6090 3078 5,4 16455 8427 Sa noem 1,4 603 2400 2594 1700 6090 3078 5,4 15219 8506 Sa zubima i segmentima 1,7 614 2400 2666 1740 6090 3078 5,4 12836 8734

http://www.jcbstore.co.uk/Marketing/MarketingStore/MarketingStoreDownloadDatabaseFile.aspx?MAF=12602

Slika 4. Radna lopata sa zubima lijevo; Standardna lopata sa noem -desno 3

http://www.jcbstore.co.uk/Marketing/MarketingStore/MarketingStoreDownloadDatabaseFile.aspx?MAF=12602

3.1. Hidrauliki sistem


Dvostepena zupasta pumpa konstantnog protoka omoguava maximalno iskoritavanje snage motora uz minimalnu potronju goriva.

Slika 5. Pumpa hidraulike JCB 411 HT tipa Ultra 2PRO332PRO23

Max.protok ulja pumpa 1 Max.radni tlak pumpa1 Max.protok ulja pumpa 2 Max.radni tlak pumpa 2 Dvoradni hidrauliki cilindri Cilindar P-nosaa Provrt i hod Cilindar lopate Provrt i hod Vrijeme operacije Dizanje Nie prazna Istovar

50,5 l/min 220 bar 72,6 l/min 170 bar 2 90x743 mm 2 80x928 mm 5,0 s 3,7 s 1,1 s

Glavne komponente hidraulikog sistema utovarivaa JCB 411 HT su pumpe,upravljaki blok utovarivaa,prioritetni ventil servo ventili,koioni ventili,rezervoar,okvir i filteri Pumpe (P1 iP2)su ugraene kao jedan sklop i pokretane od motora da bi dobavljale eljeni tlak ulja prema hidraulinom sistemu.

http://www.jcbstore.co.uk/Marketing/MarketingStore/MarketingStoreDownloadDatabaseFile.aspx?MAF=12602

Pumpa P1 opskrbljuje sistem utovarivaa omoguavajui funkciju dizanja i rada utovarne lopate. Pumpa P2 slui kao pumpa upravljanja servo ventila .Tlak ulja pumpe 2 moe se preusmjeriti po potrebi direktno u rezervoar preko rasteretnog ventila i tako dozvoliti poveanje snage potrebne pumpi 1. Regulirani izlazni tlak ulja preko ventila punjenja se usmjerava na pilot ventile koji upravljaju hidraulinim servo razvodnicimi i funkcijama utovarivaa prema elji strojara. Rasteretni ventil u sistemu spreava neeljeni porast tlaka prema unutarnjim i vanjskim komponentama. Upravljanje radnim alatom se vri preko servo upravljanih hidraulikih razvodnika kojima je zadaa precizno i tono usmjeriti radni stroji i njegov alat.

Slika 6.Joystick pilot ventila 5

http://www.hansatmp.it/pdf/flippingbook/engineering/catalogues/pilot_remote_control_valves/HT-73-B-103-0308E/files/ht-73-b-103-0308-e.pdf

Poloaj ventila kod dizanja radne lopate

Slika7.tok ulja kod dizanja radne lopate utovarivaa 6 A. B. C. D. LV1. Klip ventila potisnut tlakom ulja upravljanja Otvor u klipu ventila kroz koji radni tlak ulja prolazi prema cilindru Tlani ventil preoptereenja Kanali kroz koje ulje otjee u povratni vod Servo ventil 1

Poloaj ventila kod slobodnog hoda radne lopate


6

JCB Service Manual published by the technical publications department of JCB service publication No:9803/4150

Slika 8. Tok ulja kod slobodnog hoda radne lopate 7 A. Poloaj ventila kod slobodnog hoda lopate B. Kanali razvodnika otvoreni i povezani u premosnicu dozvoljavaju slobodno plutanje radne lopate

Poloaj ventila kod istresanja radne lopate


7

JCB Service Manual published by the technical publications department of JCB service publication No:9803/4150

Slika 9.Tok ulja kod poloaja istresanja radne lopate 8 A. Poloaj ventila omoguava tok ulja pod radnim tlakom iz prostora cilindra sa manjom tlanom povrinom u prostor cilindra sa veom tlanom povrinom

ARV1. Tlani ventil1 ARV2. Tlani ventil2 LV2. Servo ventil 2

Poloaj ventila kod zatvaranja radne lopate


8

JCB Service Manual published by the technical publications department of JCB service publication No:9803/4150

Slika10.Tok ulja kod zatvaranja radne lopate

A. Poloaj klipa razvodnika otvara kanal proputajui radni tlak ulja prema cilindru koji vri funkciju zatvaranja lopate ARV1. Tlani ventil1 ARV2. Tlani ventil2 LV2. Servo ventil 2

Zatita kod preoptereenja djelovanjem sigurnosnih tlanih ventila


9

JCB Service Manual published by the technical publications department of JCB service publication No:9803/4150

Slika 11.Tok ulja kod djelovanja vanjskih sila i preoptereenja hidraulikog sistema

10

Pomoni tlani ventili su ugraeni u servo blok razvodnika kako bi sprijeili prevelik tlak i pojavu kavitacije u sistemu. A. B. C. D. E. F. G. Tlak/vakum u komori cilindra Klip tlanog ventila otvara kanal usljed prekomjernog tlaka Ulje u komori iznad ventila Provrti u tjelu ventila za prolaz ulja Neutralni vod Klip tlanog ventila 1 Anti kavitavijski ventil se otvara usljed vakuma koji nastaje u komori cilindra i spreava pojavu kavitacije dodavnjem ulja H. Opruga ventila

Upravljanje razvodnicima se vri preko servo ureaja pokretanih pilot ventilom Neutralni poloaj pilot ventila
10

JCB Service Manual published by the technical publications department of JCB service publication No:9803/4150

Slika 12. Veza pilot ventila i servo razvodnika 11 A. Klip pilot ventila B. Klip pilot ventila C. Upravljaki otvori pilot ventila D. Upravljaki otvori pilot ventila 1. Tlana komora reduciranog pritiska cca.30bar T. Povratni vod COV. Ventil oketanja smjera toka ulja LV6. Regulacijski ventil ulja servo ureaja LV. Tlani ventil pumpe 2

11

JCB Service Manual published by the technical publications department of JCB service publication No:9803/4150

Poloaj ruice pilot ventila kod aktivacije

Slika 13. Primjer aktiviranog servo ventila

12

Aktiviranjem poluge pilot ventila otvara se kanal upravljakog voda prema servo ventilu i tlak ulja potiskuje klip razvodnika .

4. Hidraulina shema
12

JCB Service Manual published by the technical publications department of JCB service publication No:9803/4150

Slika 7. Hidraulina shema utovarivaa JCB 411 HT 13

Legenda: 1. Cilindri prednje ruke


13

JCB Service Manual published by the technical publications department of JCB service publication No:9803/4150

2. Cilindri radne lopate 3. Brzo kopajui alat 4. Pomoni alat 5. Ventil punjenja 6. Servo akumulator 7. Tlani ventil pumpe 1 8. Tlani ventil pumpe 2 9. Sigurnosnoi ventil tlaka lopate1 10. Sigurnosni ventil tlaka lopate2 11. Rasteretni ventil 12. Servo filter 13. Tlani ventil upravljanja 14. Servo razvodnik dizanja prednje ruke 15. Servo razvodnik radne lopate 16. Servo razvodnik brzokopajueg alata 17. Servo razvodnik pomonog alata 18. Pumpa 1 19. Pumpa2 20. Ventil okretanja smjera toka ulja 21. Pilot ventili 22. Kontrolni iskljuni ventil 23. Ventil upravljanja 24. Cilindri upravljanja 25. Hladnjak ulja sa bypasom 26. Rezervoar ulja 27. Prioritetni ventil upravljanja 28. Shock ventili upravljanja 29. Usisni kolektor 30. Povratni filter/ difuzor 31. Filter /ozraenje rezervoara

5. Zakljuak

Utovariva mora transportirati i utovarati materijal to je bre i jeftinije mogue s minimalnim utjecajem na stroj, rukovatelja i okoli. Utovariva je vienamjenski stroj jer se uporabom svestrane lopate koristi za ostale radove na gradilitu (kao dozer,viliar...),a uporabom bagerske ruke mogu posluiti za kopanje kanala razbijanje tvrde podloge pomou hidroekia itd. Hidraulika ovisna o optereenju poveava nosivost dizanja tereta a hidraulike komande skrauju vremena ciklusa (rad sa lopatom ili kretanje). Hidraulika komponenta vrlo je bitna kod ovog stroja jer se hidrauliki sustav osjetljiv na optereenje,automatski prilagoava radnim uvjetima u svrhu utede potronje goriva. Mogunost izmjene lopate i zuba ine ovaj stroj upotrebljivim za utovar bez obzira o kakvom materijalu za utovar se radi.

6. Literatura

1. Dinko Mikuli, Graevinski strojevi, Tisak, Zagreb 1998. 2. JCB Service Manual published by the technical publications

department of JCB service publication No:9803/4150


3. http://www.jcbstore.co.uk/Marketing/MarketingStore/MarketingStor

eDownloadDatabaseFile.aspx?MAF=12602
4. http://www.hansatmp.it/pdf/flippingbook/engineering/catalogues/pi

lot_remote_control_valves/HT-73-B-103-0308-E/files/ht-73-b-1030308-e.pdf