PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

STATUTUL

SUMAR CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
1. Denumirea, semnul permanent, semnul electoral şi sediul central al partidului 2. Definirea, scopurile şi obiectivele partidului

7
7 8

CAPITOLUL II MEMBRII PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT
1. Calitatea de membru 2. Pierderea sau încetarea calităţii de membru 3. Drepturile şi îndatoririle membrilor 4. Sancţiuni şi recompense 5. Consultarea membrilor

12
12 18 19 22 25

CAPITOLUL III ORGANIZAŢII TERITORIALE
1. Principii de organizare 2. Organizaţia PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare 3. Organizaţia locală a PSD 4. Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului municipiului Bucureşti 5. Organizaţia PSD a municipiului Bucureşti

27
27 30 34 44 60

Vicepreşedinţii PSD 6. Liga Aleşilor Locali ai PSD 112 113 75 75 78 80 80 82 82 87 91 94 96 98 5. Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală 10. La nivelul organizaţiilor de pe raza teritorială a secţiilor de votare. La nivelul structurilor naţionale de conducere 100 100 103 CAPITOLUL IX ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANŢARE 1. Relaţia PSD cu Internaţionala Socialistă şi Partidul Socialiştilor Europeni 115 117 117 117 118 118 119 119 CAPITOLUL V PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE PSD 1. Administrarea patrimoniului 121 121 CAPITOLUL VI STRUCTURILE INTERNE ALE PSD 1. Secretarul general al PSD 5. de sector şi a municipiului Bucureşti 2. Organizaţia PSD Diaspora CAPITOLUL VII GRUPURILE PARLAMENTARE ŞI MINISTERIAL CAPITOLUL VIII RELAŢIA PSD CU SOCIETATEA CIVILĂ 1. Consiliul Naţional al PSD 7. judeţene. Comitetul Financiar Naţional al PSD 4. Organizaţia de Tineret a PSD 2.CAPITOLUL IV STRUCTURA NAŢIONALĂ 1. Relaţia PSD cu Institutul Social Democrat 2. Preşedintele Partidului Social Democrat 3. Relaţia PSD cu Sindicatele 3. Organizaţia de Femei a PSD 3. Comitetul Executiv Naţional 8. Congresul Partidului Social Democrat 2. Relaţia PSD cu Patronatele 4. organizaţiilor locale. Comisia Naţională de Control Financiar Intern 11. Preşedintele de Onoare al PSD 4. Relaţia PSD cu comitetele de sprijin electoral şi comisiile electorale 6. Relaţia PSD cu Organizaţiile de Revoluţionari 5. Biroul Permanent Naţional 9. Organizaţia de Pensionari a PSD 107 107 109 111 CAPITOLUL X DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 123 .

semnul permanent. iar reprezentarea grafică a celor trei trandafiri este înscrisă într-un patrulater. (Anexa 1). semnul permanent. (2) Schimbarea sau modificarea semnului electoral se realizează în conformitate cu prevederile statutare şi 7 . a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut. alb-negru şi color. ARTICOLUL 3 (1) Semnul electoral al partidului este. ARTICOLUL 2 (1) Semnul permanent al Partidului Social Democrat este reprezentarea grafică a trei boboci de trandafir ce au la baza tulpinilor înscrisă denumirea prescurtată a partidului – PSD.CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea 1 Denumirea. având culoarea albă. (2) Fondul semnului permanent al partidului este roşu. iar denumirea prescurtată este PSD. (3) Reprezentarea grafică. semnul electoral şi sediul central al partidului ARTICOLUL 1 Denumirea partidului este Partidul Social Democrat. în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului. (4) Semnul permanent al partidului este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele oficiale. precum şi pe materiale de promovare ale PSD. de regulă.

sector 1. (2) PSD promovează doctrina social-democrată fundamentată pe principiile de libertate. a integrităţii teritoriale. Şoseaua Kiseleff nr.dispoziţiile legale. dreptatea şi pluralismul politic. ARTICOLUL 4 Drapelul partidului este roşu şi are inscripţionat în centru semnul permanent. (3) PSD promovează valorile şi interesele naţionale. ale administraţiei publice centrale sau locale. care contribuie la exercitarea voinţei politice a cetăţenilor. reprezintă valori supreme. (3) PSD este un partid deschis care se adresează prin 8 . egalitate de şanse şi solidaritate. (4) PSD stimulează competiţia internă pentru promovarea în structurile de partid. cetăţenilor care consideră munca şi creativitatea elemente fundamentale ale existenţei şi formării personalităţii. întreaga sa activitate politică tuturor categoriilor sociale. ARTICOLUL 5 Imnul Partidului Social Democrat se aprobă de către Comitetul Executiv Naţional la propunerea Biroului Permanent Naţional. ARTICOLUL 10 Partidul Social Democrat urmăreşte numai obiective politice. continuatorul tradiţiei de peste 100 de ani a social-democraţiei româneşti. ARTICOLUL 8 (1) PSD este un partid de stânga modern şi progresist. îndeplinesc criteriile de selecţie statutare şi respectă normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale PSD. echitate. a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale. a acelor membri care au demonstrat o pregătire profesională recunoscută. contribuie la formarea opiniei publice. (2) PSD militează pentru respectarea suveranităţii naţionale. drepturile şi libertăţile cetăţenilor. scopurile şi obiectivele partidului ARTICOLUL 7 PSD este persoană juridică de drept public. libera dezvoltare a personalităţii umane. a independenţei şi a unităţii statului. 10. ARTICOLUL 9 (1) PSD promovează şi susţine statul de drept. democratic şi social. îndeplinind o misiune publică garantată de Constituţie. un partid naţional cu vocaţie europeană. promovează principiul separării puterilor în stat şi militează pentru asigurarea unor raporturi corecte între individ. ARTICOLUL 6 Sediul central al partidului este în municipiul Bucureşti. asociaţie cu caracter politic. în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi a idealurilor Revoluţiei din Decembrie 1989. 9 Secţiunea a 2-a Definirea. a formei republicane de guvernământ. membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste. precum şi în Parlament. societatea civilă şi stat. potrivit legii. în care demnitatea omului. o probitate morală necontestată. (4) PSD acţionează pentru respectarea Constituţiei României şi a legilor ţării. participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice şi stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri. dreptate socială.

în conformitate cu Statutul PSD şi Programul Politic al partidului, astfel: a) susţine că proprietatea privată stă la baza economiei de piaţă, fiind expresia economică a liberei iniţiative a cetăţeanului; consideră că proprietatea privată este un factor esenţial al progresului economic general şi al bunăstării individuale; se pronunţă pentru dimensionarea raţională, pe criterii de eficienţă, a proprietăţii publice şi private a statului; b) susţine restructurarea şi modernizarea economiei naţionale pentru realizarea economiei sociale de piaţă, precum şi continuarea reformei în administraţia publică centrală şi locală, subordonată intereselor cetăţenilor; militează pentru promovarea descentralizării în economie şi administraţia publică şi pentru concretizarea rolului social activ al statului, ca forţă de echilibru în societate; c) elaborează şi susţine programe care să asigure realizarea reformei economice şi sociale, a echităţii sociale exprimate prin egalitatea şanselor pentru toţi cetăţenii ţării, promovarea şi afirmarea valorilor umane; d) elaborează şi susţine programe concrete de protecţie socială şi de asigurare a locurilor de muncă pentru categoriile defavorizate, aplicând imperativul justiţiei sociale; promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei şi al familiei, în vederea creşterii coeziunii sociale şi a unor relaţii de respect între cetăţean şi instituţiile statului; e) promovează dezvoltarea învăţământului, cercetării, ştiinţei şi culturii, a bisericii şi tradiţiilor sale - condiţii esenţiale ale progresului general al ţării şi ale spiritualităţii româneşti şi universale;
10

f) recunoaşte şi susţine rolul femeii în familie şi în societate, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi promovează accesul la reprezentare proporţională a femeilor în toate funcţiile şi structurile sale politice; g) promovează programe şi acţiuni de formare şi afirmare a tineretului; h) acţionează pentru ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului; i) apără drepturile şi libertăţile omului; respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică al cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale; combate şi condamnă extremismul de orice fel, manifestările de rasism, şovinism, separatism etnic sau teritorial; j) susţine strategia de afirmare şi de apărare a intereselor României în structurile europene, euroatlantice şi internaţionale; promovează politica externă a statului consacrată dezvoltării relaţiilor cu toate statele, îndeosebi cu ţările vecine; k) recunoaşte valorile şi principiile promovate de Partidul Socialiştilor Europeni, de Internaţionala Socialistă şi militează pentru aplicarea acestora în viaţa socialpolitică românească; colaborează şi întreţine relaţii cu partide sau organizaţii social-democrate sau de altă orientare politică democratică.

11

CAPITOLUL II MEMBRII PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT Secţiunea 1 Calitatea de membru
ARTICOLUL 11 Poate deveni membru al Partidului Social Democrat, pe baza liberei adeziuni, orice cetăţean român care, potrivit Constituţiei, are drept de vot fără deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, religie, sex, avere sau origine socială şi care îndeplineşte următoarele condiţii: a) a împlinit vârsta de 18 ani; b) recunoaşte Statutul PSD şi Programul Politic al partidului; c) are o conduită profesională, morală şi politică corespunzătoare intereselor ţării şi ale partidului. ARTICOLUL 12 Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri ai PSD şi pot constitui grupe sau organizaţii de partid, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află. ARTICOLUL 13 Pot deveni membri ai PSD, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene care nu deţin cetăţenie română dar au domiciliul în România. ARTICOLUL 14 (1) Solicitarea dobândirii calităţii de membru al PSD se realizează prin completarea şi depunerea Adeziunii, care
12

cuprinde principalele date de identitate ale persoanei, precizări exprese cu privire la apartenenţa sa politică prezentă sau anterioară şi a Fişei de înscriere în partid. (2) Formularele tipizate ale Adeziunii şi Fişei de înscriere sunt parte integrantă a prezentului Statut (Anexa 2 şi 3). (3) Adeziunea şi Fişa de înscriere în partid se depun de către solicitant la sediul organizaţiei locale din unitatea administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa. Secretarul organizaţiei sau persoana împuternicită de acesta verifică documentele de aderare, constată îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor legale şi statutare pentru a dobândi calitatea de membru al PSD şi dispune afişarea Adeziunii la sediul organizaţiei sau publicarea acesteia pe web site-ul oficial al organizaţiei judeţene a PSD. (4) Adeziunea poate fi contestată de orice membru de partid sau persoană interesată în termen de 30 de zile de la data depunerii. (5) Biroul organizaţiei locale are obligaţia ca într-un termen de maxim 30 de zile să analizeze şi să hotărască asupra admiterii sau respingerii solicitării sau a contestaţiilor, după caz. În cazul în care Biroul nu adoptă o hotărâre în termenul precizat, solicitarea este considerată ca fiind admisă. (6) Calitatea de membru se dobândeşte la data adoptării hotărârii de admitere a Adeziunii sau a respingerii contestaţiilor, precum şi la împlinirea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (5). (7) O copie a documentelor de aderare va fi transmisă organizaţiei judeţene a PSD în vederea centralizării, arhivării şi completării evidenţei membrilor la nivel de judeţ, precum şi pentru trasmiterea datelor de identificare a membrilor de partid către Secretariatul general al PSD,
13

în scopul centralizării acestora la nivel naţional. (8) În conformitate cu prevederile legale, dobândirea calităţii de membru al PSD constituie demisie de drept din orice altă formă de asociere politică. ARTICOLUL 15 (1) Solicitarea dobândirii calităţii de membru al PSD se poate adresa şi on-line, prin completarea Fişei de înscriere în format electronic de pe web site-ul oficial al PSD. (2) Solicitarea on-line se transmite, de regulă, de către cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau de către persoanele cu posibilităţi limitate de deplasare la sediul organizaţiei. (3) Secretarul executiv al organizaţiei locale a PSD are obligaţia de a contacta solicitantul, în termen de cel mult 7 zile de la data primirii aplicaţiei on-line, pentru demararea procedurilor de înscriere în partid, în conformitate cu prevederile prezentului Statut. ARTICOLUL 16 Atestarea apartenenţei la Partidul Social Democrat se face în baza carnetului de membru eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru şi a fost înregistrată în evidenţa membrilor de partid. ARTICOLUL 17 Membrii de partid sunt înscrişi în Registrul de Evidenţă a membrilor PSD de la nivelul fiecărei organizaţii locale a partidului, acesta putând fi realizat atât în format scriptic cât şi electronic, în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Secretariatul general al PSD.

ARTICOLUL 18 La nivel judeţean şi de sector se organizează şi funcţionează Registrul Judeţean/Sector de Evidenţă a membrilor PSD, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii de partid din organizaţia judeţeană/sector şi principalele date de identificare ale acestora. Evidenţa membrilor de partid şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Judeţean/Sector de Evidenţă a membrilor PSD se realizează de către secretarul executiv al organizaţiei judeţene/de sector a PSD, în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Secretariatul general al PSD. ARTICOLUL 19 La nivel central, se organizează şi funcţionează Registrul Naţional de Evidenţă a membrilor PSD, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii partidului şi principalele date de identificare ale acestora. Evidenţa membrilor de partid şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Naţional de Evidenţă a membrilor de partid se realizează de către Secretariatul general al PSD. ARTICOLUL 20 În conformitate cu prevederile legale, organizaţiile PSD de la toate nivelurile sunt obligate să-şi actualizeze evidenţa membrilor de partid în fiecare an pre-electoral. ARTICOLUL 21 (1) La schimbarea domiciliului sau a reşedinţei într-o altă localitate sau sector, după caz, membrii PSD vor informa conducerea organizaţiei locale din care fac parte, în vederea întocmirii documentelor de transfer către organizaţia locală a PSD constituită în unitatea administrativ-teritorială în care îşi au noul domiciliu,
15

14

culturale. pentru infracţiuni săvârşite cu violenţă sau pentru alte fapte antisociale grave. (2) Transferul către o altă organizaţie locală a PSD poate fi solicitat şi din alt motiv decât cel prevăzut la alin. sociale şi comunitare ş. 13. 13. ARTICOLUL 25 (1) Cetăţenii români. sportive. dar sunt de acord cu principiile şi Programul Politic al partidului. precum şi persoanele prevăzute la Art. b) persoanele cărora le este interzisă. cu acordul celor două organizaţii judeţene sau acordul organizaţiilor de sector ale municipiului Bucureşti. c) persoanele care au suferit condamnări pentru trădarea intereselor ţării.respectiv reşedinţa. ideologia fascistă. precum şi membrii de partid care se implică activ şi constant în activitatea curentă sau electorală a partidului. rasismul. după caz. pe baza consimţământului liber exprimat. sunt militanţi ai PSD. şovinismul. în situaţii bine întemeiate. separatismul etnic sau teritorial şi orice alte idei ori acţiuni extremiste sau contrare intereselor naţionale. precum şi persoanele prevăzute la Art. convenţii cu titlu gratuit. ARTICOLUL 23 Nu pot fi membri ai Partidului Social Democrat: a) persoanele lipsite de drepturi electorale. educative. care doresc să se implice şi să susţină acţiunile PSD. exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti sau. ARTICOLUL 22 În conformitate cu prevederile legale. protecţia drepturilor omului. (3) În conformitate cu prevederile legale. (2) Simpatizanţii PSD sunt înscrişi în Registrul Naţional de Evidenţă a simpatizanţilor PSD. voluntarii încheie cu organizaţiile locale. anarhismul. ale sectoarelor municipiului Bucureşti ale PSD şi ale PSD Diaspora. dobândirea sau pierderea calităţii de membru al PSD nu crează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetăţeneşti. 16 ARTICOLUL 24 Membrii de partid care au atribuţii sau activităţi politice permanente. organizată în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de Secretariatul general al PSD. ARTICOLUL 26 (1) Cetăţenii români. prin Constituţie sau lege. Cererea de transfer este supusă aprobării atât Biroului organizaţiei locale din care face parte membrul de partid. cu excepţia celor precizate la Art. cât şi Biroului organizaţiei locale la care membrul solicită să fie transferat. (1). pot solicita dobândirea calităţii de voluntar. 13. le este interzisă asocierea politică. de învăţământ. în conformitate cu prevederile legale. care nu au calitatea de membru al PSD. medico-sanitare. ştiinţifice. d) persoanele compromise moral şi politic. pot să solicite dobândirea calităţii de simpatizant al PSD şi să participe la acţiunile şi manifestările organizate de partid. bază de date realizată în format electronic. filantropice.a. umanitare. 17 . de protecţie a mediului. artistice. prin hotărâre judecătorească definitivă. drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. (2) Voluntarii desfăşoară activităţi de interes public şi civic iniţiate de PSD în domenii precum: asistenţă şi servicii sociale. religioase. judeţene. e) persoanele care promovează violenţa.

h) să beneficieze de susţinerea politică a partidului şi a 19 Secţiunea a 2-a Pierderea sau încetarea calităţii de membru ARTICOLUL 27 (1) Calitatea de membru al Partidului Social Democrat se pierde prin demisie. 18 . ca expresie a voinţei liber exprimate de persoana în cauză. să fie recomandaţi pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică locală şi centrală. 23. ARTICOLUL 28 (1) Calitatea de membru al Partidului Social Democrat încetează prin autosuspendare. precum şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice. iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor. (4) Excluderea din partid se hotărăşte în conformitate cu prevederile statutare. (2) La revenirea în partid. cu respectarea condiţiilor legale. conform prevederilor statutare. decizie personală luată în situaţia în care calitatea de membru de partid a acestuia devine incompatibilă cu o funcţie sau cu o demnitate publică pe care urmează să o ocupe. (2) Demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii. f) să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizaţiilor Partidului Social Democrat potrivit competenţelor stabilite în Statut. în urma încetării situaţiei de incompatibilitate. c) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri. Înscrierea într-un alt partid politic. bază de date realizată în format electronic. ulterior dobândirii calităţii de membru de partid. (3) Radierea se face în situaţia în care se constată că. b) să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului. d) să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale ale partidului în condiţiile legii. să îşi exprime liber opiniile cu privire la opţiunile politice ale partidului. perioada de autosuspendare va fi considerată vechime în partid.(4) Voluntarii sunt înscrişi în Registrul PSD de Evidenţă a voluntarilor. e) să devină activişti ai Partidului Socialiştilor Europeni (PES). în conformitate cu prevederile legale. radiere. prevederilor statutare şi a criteriilor stabilite de partid pentru acele funcţii. la activitatea organelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice. economice. se consideră demisie de drept din PSD. organizată în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de Secretariatul general al PSD. Secţiunea a 3-a Drepturile şi îndatoririle membrilor ARTICOLUL 29 Membrii Partidului Social Democrat au următoarele drepturi: a) să aibă iniţiativă politică şi posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat. persoana se află într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute la Art. precum şi în caz de deces. sociale sau organizatorice fundamentale. g) să fie consultaţi periodic în problemele politice. excludere sau înscriere în alt partid.

g) să respecte disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor documente sau informaţii de partid. păreri care contravin politicii şi strategiei partidului sau hotărârilor sale. este cercetat pentru comiterea unei infracţiuni pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa. suveranitatea şi independenţa statului naţional român. acestora li se recunoaşte continuitatea vechimii în partid. ARTICOLUL 30 Membrii Partidului Social Democrat au următoarele îndatoriri: a) să militeze pentru unitatea. La expirarea perioadei de autosuspendare. b) să cunoască şi să respecte Statutul PSD şi Programul Politic al partidului. să nu aducă daune imaginii şi prestigiului partidului.organelor sale de conducere. m) să se adreseze forurilor de partid în orice probleme de interes public sau politic. c) să acţioneze pentru realizarea obiectivelor şi Programului Politic al partidului. i) să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor. precum şi pentru ridicarea prestigiului României în 20 lume. j) să aibă iniţiative legislative. indivizibilitatea. f) să nu exprime în public. după caz. administrative sau politice în condiţiile legii şi să ceară examinarea acestora în cadrul organizaţiei sau organului de conducere din care fac parte. k) să informeze permanent conducerea organizaţiilor de partid din care fac parte sau conducerea centrală a partidului. i) să dovedească. în conformitate cu prevederile statutare şi procedurile stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului. în cadrul organizat al partidului. corectitudine şi moralitate. în întreaga lor activitate. l) să demisioneze din partid în orice moment. n) să folosească dreptul de a se apăra şi să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc. Parlamentului European şi în cadrul structurilor administraţiei publice 21 . j) să acţioneze în vederea creşterii influenţei partidului în societate şi a atragerii de noi membri în rândurile acestuia. precum şi de consultanţă juridică în faţa atacurilor şi presiunilor politice injuste. cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Parlamentului României. în cazul revenirii în partid. d) să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei şi diversităţii opiniilor exprimate în mod liber. k) să se autosuspende din partid sau din funcţia deţinută în cadrul acestuia ori din funcţiile politice sau administrative obţinute prin susţinere politică. h) să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului. cu efect imediat. prin respectarea hotărârilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului şi să asigure aplicarea şi respectarea acestora. în următoarele situaţii principale: funcţia publică obţinută este incompatibilă cu calitatea de membru. e) să participe cu regularitate la Adunările generale ale organizaţiei de partid şi la celelalte activităţi organizate de aceasta. în numele partidului.

d) se aplică în mod corespunzător membrilor Birourilor Permanente ale organizaţiilor judeţene. una din următoarele sancţiuni: a) avertisment. europarlamentar. 31. adoptată de organul de conducere respectiv. în funcţie de gravitatea acestora. în situaţii excepţionale. pentru funcţiile de parlamentar. l) să îşi îndeplinească cu corectitudine atribuţiile care derivă din funcţia ocupată în structurile de conducere ale partidului. să manifeste interes faţă de cererile şi petiţiile adresate de membrii PSD şi să se preocupe de soluţionarea acestora. exclusiv de către Comitetul Executiv Naţional prin hotărâre adoptată cu 2/3 din membrii săi. pentru care a beneficiat de susţinerea politică 22 a partidului. de sector şi a municipiul Bucureşti. sancţiune aplicată membrului de partid prin hotărâre a Biroului organizaţiei locale din care acesta face parte. după caz. preşedinte al Consiliului Judeţean Administrativ. d) excludere. e) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni din calitatea de membru al partidului. 23 . m) să plătească cotizaţia de membru al partidului. Membrul de partid care deţine o funcţie în cadrul organelor de conducere ale partidului de la nivelul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare. sancţiune pentru membrul de partid adoptată de către Biroul organizaţiei locale din care face parte sau sancţiune pentru membrul de partid care ocupă o funcţie în cadrul organelor de conducere ale partidului de la toate nivelurile. Secţiunea a 4-a Sancţiuni şi recompense ARTICOLUL 31 Membrilor Partidului Social Democrat care au săvârşit abateri de la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică. precum şi de la nivelul organizaţiei locale poate fi exclus. sancţiune propusă de Biroul organizaţiei locale din care face parte şi aprobată prin hotărâre a Biroului Permanent Naţional al partidului sau propusă de Biroul Permanent Naţional şi aprobată prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional. sancţiune propusă de organul de conducere din care face parte şi aprobată prin hotărâre a conducerii ierarhic superioară. c) retragerea sprijinului politic. ARTICOLUL 32 Sancţiunile prevăzute la Art. de către organul de conducere ierarhic superior. ARTICOLUL 33 Sancţiunile prevăzute de Art. la propunerea organului de conducere din care face parte. 31 se hotărăsc cu votul majorităţii membrilor organelor competente. permanent sau temporar. primar.centrale sau locale. Sancţiunea de retragere a sprijinului politic pentru consilierii judeţeni şi consilierii locali se hotărăşte de către Biroul Permanent al organizaţiei judeţene sau al organizaţiei municipiului Bucureşti. lit. viceprimar. b) suspendare pe timp limitat din funcţia pe care o deţine în cadrul unui organ de conducere a partidului. precum şi pentru funcţiile numite în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale.

regional sau local şi a soluţiilor politice pentru includerea acestora în Programul Politic şi electoral. în consecinţă. precum şi 25 .ARTICOLUL 34 (1) Hotărârea de sancţionare adoptată de către organele competente la nivelul organizaţiilor locale de la nivelul judeţului poate fi contestată în termen de 10 zile la Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală. respectiv la Comisia Municipală de Arbitraj şi Integritate Morală a PSD Bucureşti pentru toate hotărârile de sancţionare adoptate de organele de conducere ale organizaţiilor PSD de la toate nivelurile municipiului Bucureşti. organele de conducere ale organizaţiei locale. ARTICOLUL 35 Solicitarea pentru reprimire în partid pentru persoanele care au fost sancţionate cu excludere sau şi-au pierdut calitatea de membru prin înscrierea în alte partide. (3) Comisiile analizează contestaţiile şi confirmă sau infirmă sancţiunea aplicată către organul de conducere care a adoptat hotărârea de sancţionare. Secţiunea a 5-a Consultarea membrilor ARTICOLUL 37 (1) În scopul dezvoltării democraţiei de partid şi pentru identificarea problemelor prioritare ale partidului la nivel naţional. în legătură cu abaterile grave săvârşite de membrii sau structuri ale conducerii de partid propunând. în conformitate cu prevederile prezentului Statut. (3) Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei se realizează în conformitate cu normele metodologice stabilite de Secretariatul general al PSD. hotărârea de sancţionare produce efecte depline. (2) În acest sens. la nivel central. ARTICOLUL 36 (1) Membrii PSD cu activitate deosebită şi recunoscută în cadrul organizaţiilor PSD de la toate nivelurile pot fi nomializaţi pentru a primi distincţiile. Împotriva hotărârilor Comisiilor se poate face recurs în termen de 15 zile de la comunicare la organul statutar ierarhic superior. Dacă o contestaţie a fost admisă. judeţene sau organele de conducere la nivel naţional 24 au obligaţia repunerii în toate drepturile a membrului PSD sancţionat în mod nestatutar. (4) Comisiile de Arbitraj şi Integritate Morală pot fi sesizate de organele de conducere sau de membrii de partid de la nivelurile de competenţă respective sau se pot sesiza din oficiu. după trecerea unui termen de minim un an de la data excluderii sau a pierderii calităţii de membru. poate fi luată în dezbatere şi aprobată de conducerea organizaţiei din care a făcut parte. (5) Membrii Comisiilor pot fi sancţionaţi numai de către membrii comisiei din care fac parte în conformitate cu prevederile prezentului Statut. premiile şi recompensele instituite de Partidul Social Democrat. (6) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei. în Programul de Guvernare sau legislativ. se constituie Comisia de propuneri pentru acordarea distincţiilor PSD. (2) Hotărârea de sancţionare adoptată de către organele competente la nivelul organizaţiilor judeţene ale PSD şi a municipiului Bucureşti. Repunerea în toate drepturile se realizează în maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării hotărârii de admitere a contestaţiei. poate fi contestată în termen de 10 zile la Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală. măsuri sau sancţiuni supuse adoptării de către organele competente.

municipală. de la toate nivelurile. e) organizaţia municipiului Bucureşti. 26 27 . se poate proceda la consultarea membrilor de partid prin referendum intern sau prin dezbateri şi vot în structurile de conducere. ARTICOLUL 39 Organizaţiile Partidului Social Democrat.în Statutul partidului. (4) Rezultatele consultării membrilor PSD trebuie să se regăsească în hotărârile luate de către organele de conducere competente ale partidului. pe criteriul administrativ-teritorial. socială sau economică. desemnarea candidaturilor pentru diferite funcţii sau orice alte subiecte de interes. priorităţi ale Programului Politic sau electoral. orăşenească. b) organizaţia pe raza teritorială a secţiei de votare. centru de votare la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Procedurile concrete de consultare a membrilor de partid sunt reglementate prin norme stabilite în condiţiile prezentului Statut. c) organizaţia locală: comunală. ARTICOLUL 40 În cadrul organizaţiilor PSD se pot constitui structuri interne ale partidului cu activităţi şi obiective specifice unei anumite categorii socio-profesionale. ARTICOLUL 41 (1) Forurile şi organele de conducere ale PSD de la toate nivelurile îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii simple a membrilor acestora. dacă prezentul Statut nu prevede altfel. precum şi teme legate de Programul de Guvernare şi Statutul PSD. CAPITOLUL III ORGANIZAŢII TERITORIALE Secţiunea 1 Principii de organizare ARTICOLUL 38 (1) Partidul Social Democrat este organizat şi funcţionează. d) organizaţia judeţeană şi organizaţia de sector. chestiuni legate de decizii politice majore. potrivit legii. (3) Obiectivele consultării membrilor de partid pot fi teme de actualitate politică. cuprinzând: a) grupa de membri de partid. au autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii politice.

tineri şi pensionari. prestigiu şi autoritate morală în 29 . sunt obligatorii pentru toţi membrii de partid şi structurile aflate sub coordonarea acestora. reprezentarea tuturor categoriilor sociale. femei. (5) Hotărârile adoptate de organele de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru membrii acestora. (2) În organele de conducere ale partidului. (3) Funcţiile de conducere în organizaţiile Partidului Social Democrat de la nivel local. (3) Membrii de partid care îşi depun candidatura pentru funcţii de conducere trebuie să dovedească experienţă politică. (2) Membrii partidului îşi pot depune candidatura pentru orice funcţie de conducere. (2) Funcţiile în cadrul structurilor de conducere ale PSD. ARTICOLUL 43 (1) În organele de conducere se asigură. proporţional cu ponderea acestora în partid. judeţean şi al municipiului Bucureşti. de la toate nivelurile. respectiv 30 % pentru femei. vechime în partid în raport cu funcţia pentru care candidează.(2) În cadrul forurilor şi organelor de conducere ale PSD de la toate nivelurile hotărârile şi deciziile sunt adoptate cu votul majorităţii simple a membrilor. pot fi ocupate numai de membrii partidului care 28 au domiciliul. (6) Hotărârile forurilor şi organelor de conducere. din numărul membrilor organelor de conducere. sunt reprezentate organizaţiile PSD în funcţie de numărul membrilor. preşedinţii structurilor interne de tineret. de regulă. cu respectarea criteriilor şi condiţiilor precizate în prezentul Statut. astfel încât membrii de partid care îndeplinesc funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene. al activităţii politice şi al rezultatelor obţinute în alegeri de către acestea. ARTICOLUL 44 (1) Membrii de partid pot să aleagă şi să fie aleşi după 3 luni de la obţinerea calităţii de membru de partid. 25% pentru tineri şi 10% pentru pensionari. pe cât posibil. de la toate nivelurile. ARTICOLUL 42 (1) Un membru al PSD poate ocupa concomitent cel mult două funcţii în cadrul organelor de conducere ale partidului de la diferite niveluri. indiferent de poziţia exprimată prin vot. (3) Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile adoptă hotărârile sau deciziile. de sector sau a municipiului Bucureşti nu vor putea dobândi decât cel mult o funcţie în structurile naţionale şi nu pot îndeplini alte funcţii în cadrul structurilor de conducere ale organizaţiilor locale. pensionari şi aleşi locali ale PSD. dacă prezentul Statut nu prevede altfel. sunt stabilite prin prevederile prezentului Statut şi centralizate în Nomenclatorul funcţiilor PSD (Anexa 4). reşedinţa sau locul de muncă în unităţile administrativ-teritoriale respective. (4) La toate nivelurile. prin procedura votului deschis. (3) În organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile se recomandă reprezentarea unui număr de femei. precum şi reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel naţional. fac parte de drept din Biroul organizaţiei şi sunt asimilaţi funcţiei de vicepreşedinte al organizaţiei PSD corespunzătoare. (4) Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile sunt alese prin vot secret. adoptate în limitele competenţelor statutare. profesionalism.

b) aprobă raportul de activitate a Biroului organizaţiei. după cum urmează: a) pentru organizaţii locale: 1 an. (2) Adunarea generală de alegeri a organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare se desfăşoară anual. a sectoarelor şi a municipiului Bucureşti: 2 ani. precum şi în alte situaţii cu caracter excepţional. (3) Dintre delegaţii aleşi pentru a participa la lucrările Congresului PSD fac parte membrii Consiliului Naţional al PSD. (4) Adunarea generală extraordinară a organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare se convoacă la solicitarea Biroului organizaţiei. 31 Secţiunea a 2-a Organizaţia PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare ARTICOLUL 46 Organizaţia de bază a PSD este organizaţia constituită pe 30 . (5) Biroul Permanent Naţional poate să hotărască derogări de la prevederile alin. ARTICOLUL 48 (1) Adunarea generală a organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare este forul de conducere al organizaţiei şi se desfăşoară de regulă lunar. de sector şi a municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 47 Structurile de conducere ale organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare sunt: Adunarea generală a membrilor acesteia şi Biroul organizaţiei. (2) Formula de calcul a Normei de reprezentare este parte integrantă a prezentului Statut (Anexa 5).organizaţie şi societate. (4) Membrii de partid care candidează pentru funcţii în cadrul organelor de conducere ale PSD trebuie să aibă o vechime minimă în partid. precum şi pentru participarea la Congresul partidului este stabilită în baza unei formule care ia în considerare numărul de membri. b) pentru organizaţii judeţene. raza teritorială a unei secţii de votare şi are un număr de cel puţin 20 de membri. c) aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD. ARTICOLUL 49 Adunarea generală de pe raza teritorială a secţiei de votare are următoarele atribuţii: a) dezbate şi aprobă programul anual de acţiuni al organizaţiei. rezultatele politice şi electorale ale organizaţiilor PSD. d) propune dintre membri săi candidaţi pentru funcţii în cadrul administraţiei locale. membrii ai organizaţiei respective. la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare. la convocarea Biroului organizaţiei. 4 în situaţia comasării prin absorbţie a altor partide sau formaţiuni politice. ARTICOLUL 45 (1) Norma de reprezentare pentru participarea la Conferinţele organizaţiilor judeţene. (3) Adunarea generală se constituie din toţi membrii organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare. c) pentru funcţii în cadrul Biroului Permanent Naţional: 3 ani.

care asigură conducerea activităţilor grupei şi legătura operativă cu Biroul organizaţiei de pe raza teritorială a secţiei de votare sau cu Biroul organizaţiei locale. sate. f) alege. OPSD. precum şi reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel naţional. (5) Numărul membrilor Biroului organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare se stabileşte de către Biroul sau Comitetul Executiv al organizatiei locale. OFSD. cătune ş. ARTICOLUL 52 Biroul organizaţiei de pe raza teritorială a secţiei de votare a PSD are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea grupelor de partid şi a militanţilor care au atribuţii sau responsabilităţi în cadrul acestora. c) adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului PSD şi a Programului Politic al partidului. secretar şi 1–3 membri. (3) Grupa de partid îşi alege un coordonator. blocuri. stabilite prin Hotărârea Biroului organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare sau a organizaţiei locale. delegaţii la Conferinţa organizaţiei locale. (2) În situaţia în care. liderii structurilor interne de la nivelul organizaţiei (TSD. în cazul în care nu există organizaţie PSD la nivelul secţiei de votare. la nivelul secţiei de votare nu există organizaţie a PSD. ARTICOLUL 50 (1) În cadrul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare se pot constitui grupe de partid la nivelul zonelor de acţiune politică şi electorală organizate. cartiere. şi este validat de Adunarea generală a organizaţiei de la nivelul secţiei de votare.a. (4) Membrii Biroului organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare sunt aleşi pentru un mandat de un an. militant al PSD. b) organizează activităţi pentru informare a cetăţenilor cu privire la doctrina social-democrată şi Programul Politic al PSD. a hotărârilor organelor ierarhic superioare 33 . în funcţie de numărul de membrii ai organizaţiei.e) alege membrii Biroului organizaţiei de pe raza teritorială a secţiei de votare. LAL). pentru a hotărî asupra activităţii curente şi anual. de regulă. după caz.. până la constituirea acesteia. pe străzi sau grupuri de străzi. (3) Din Biroul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare fac parte. (2) Din Biroul organizaţiei de pe raza teritorială a secţiei de votare fac parte următorii membri aleşi: preşedinte. ARTICOLUL 51 (1) Biroul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare este organul de conducere între două Adunări 32 generale şi se întruneşte bilunar sau de câte ori este necesar. în baza candidaturilor individuale. se poate constitui o grupă de partid. de drept. dacă este necesar. la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. pentru alegerea coordonatorului. (5) Membrii grupei de partid se întrunesc de regulă lunar pentru a dezbate aspecte concrete ale comunităţii. alcătuite din minim 5 membri. şi asigură mobilizarea membrilor de partid pentru participarea la acţiuni. (4) Grupa de partid desfăşoară activităţile specifice.

l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Adunării generale sau ale Biroului organizaţiei locale. valorile şi obiectivele social-democraţiei. g) ţine evidenţa membrilor de partid şi coordonează activitatea militanţilor PSD la nivelul secţiei de votare. pentru organizaţiile municipale sau pentru organizaţiile locale cu un număr 35 Secţiunea a 3-a Organizaţia locală a PSD ARTICOLUL 53 (1) Organizaţia locală a PSD se constituie din totalitatea organizaţiilor şi grupelor de partid de la nivelul secţiilor de votare de pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale (comună. precum şi cu privire la hotărârile proprii. oraş. Programul Politic al PSD. de regulă. ale modernizării infrastructurii şi ale celorlalte aspecte ale vieţii colectivităţilor respective. (2) Organizaţia locală a PSD elaborează şi adoptă poziţii în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării economice. sociale şi culturale ale localităţii respective. d) se preocupă permanent pentru atragerea de noi membri de partid în cadrul organizaţiei. ARTICOLUL 54 (1) Organizaţia locală a PSD are obligaţia să promoveze. i) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale şi ale organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD. ARTICOLUL 55 Structurile de conducere ale organizaţiei locale sunt: a) Adunarea generală sau Conferinţa organizaţiei locale. la nivel local. (3) Organizaţia locală a PSD organizează şi conduce campaniile politice şi electorale ale PSD la nivelul de constituire al acesteia. este forul de conducere al organizaţiei. pentru organizaţiile locale de la nivelul centrului de votare din cadrul sectorului municipiului Bucureşti. e) organizează acţiuni cu caracter civic sau social în zona teritorială a secţiei de votare. ARTICOLUL 56 (1) Adunarea generală sau Conferinţa organizaţiei locale. după caz. după caz. (2) Adunarea generală se convoacă. h) coordonează campaniile electorale ale PSD la nivelul teritorial al secţiei de votare. 34 . municipiu). precum şi pentru organizaţiile locale comunale şi orăşeneşti. după caz. (3) Conferinţa se convoacă. precum şi principiile. (2) Organizaţiile PSD de la nivelul secţiilor de votare de pe raza teritorială a unui centru de votare al sectorului municipiului Bucureşti constituie organizaţie locală a PSD. b) Comitetul Executiv al organizaţiei locale. j) informează periodic Biroul organizaţiei locale şi coordonatorii grupelor de partid asupra acţiunilor şi activităţilor organizaţiei. de regulă. c) Biroul organizaţiei locale. f) supune dezbaterii membrilor de partid principalele probleme cu care se confruntă cetăţenii domiciliaţi în raza teritorială a secţiei de votare şi propune organizaţiei locale soluţii pentru rezolvarea acestora.de partid. k) propune Adunării generale candidaţii organizaţiei pentru organele de conducere ale PSD ierarhic superioare.

după caz. în baza candidaturilor individuale. ARTICOLUL 58 Adunarea generală sau Conferinţa organizaţiei locale are următoarele atribuţii: a) dezbate şi aprobă Raportul de activitate a Biroului organizaţiei şi programul de activitate pentru perioada 36 următoare. ARTICOLUL 59 (1) Biroul organizaţiei locale este organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre Adunările generale sau Conferinţele organizaţiei. desemnarea delegaţilor la Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene sau de sector. ARTICOLUL 60 (1) Din Biroul organizaţiei locale fac parte următorii membri aleşi : 37 . după caz. precum şi pentru următoarele situaţii: revocarea sau alegerea preşedintelui. la convocarea Biroului organizaţiei. c) alege delegaţii la Conferinţa judeţeană sau de sector. f) propune candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul administraţiei publice locale de la nivelul judeţului/ sectorului. după caz. (4) Adunarea generală sau Conferinţa extraordinară a organizaţiei locale se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare. pentru realizarea Programului Politic al Partidului Social Democrat. (2) Membrii Biroului organizaţiei locale sunt aleşi pentru un mandat de doi ani. sau pentru analiza rezultatelor obţinute în urma alegerilor. trimestrial. respectiv între şedinţele Comitetului Executiv al organizaţiei municipale. e) aprobă candidaţii propuşi de organizaţiile de pe raza teritorială a secţiilor de votare pentru funcţii în cadrul administraţiei publice locale. h) adoptă hotărâri. g) aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia. la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. b) alege şi revocă preşedintele şi membrii Biroului organizaţiei locale. după caz. la cererea a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor PSD de pe raza teritorială a secţiilor de votare sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare. în limita competenţelor sale. ARTICOLUL 57 (1) Adunarea generală sau Conferinţa organizaţiei locale este forul de conducere al organizaţiei şi se întruneşte. (2) Adunarea generală sau Conferinţa de alegeri a organizaţiei locale se desfăşoară o dată la doi ani. Conferinţa se constuie din delegaţi aleşi în Adunările generale ale organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare. şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar.mare de membri de partid şi cu un număr mare de organizaţii pe secţii de votare. (3) Adunarea generală sau Conferinţa extraordinară a organizaţiei locale se convoacă la solicitarea Biroului organizaţiei. revocarea membrilor sau completarea Biroului. (4) Adunarea generală se constituie din toţi membrii organizaţiei. de regulă. d) aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD.

d) la nivelul organizaţiei municipale: preşedinte.a) la nivelul organizaţiei pe centru de votare în cadrul sectorului municipiului Bucureşti: preşedinte. OFSD. LAL). b) organizează acţiuni şi manifestări cu caracter politic. ARTICOLUL 62 Biroul organizaţiei locale are următoarele atribuţii: a) coordonează şi îndrumă activitatea organizaţiilor PSD constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare. (2) La propunerea preşedintelui. h) informează periodic Birourile organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare şi conducerea ierarhic superioară cu privire la activităţiile desfăşurate şi hotărârile adoptate. în conformitate cu prevederile Art. oraş sau municipiu. e) analizează activitatea primarului. b) la nivelul organizaţiei comunale: preşedinte. c) organizează întruniri pentru informarea cetăţenilor cu privire la acţiunile. în funcţie de numărul de membri şi numărul de organizaţii constituite la nivelul secţiilor de votare. 1-2 vicepreşedinţi. d) supune dezbaterii membrilor de partid principalele probleme cu care se confruntă cetăţenii domiciliaţi în localitate şi propune reprezentanţilor PSD din administraţia publică locală soluţii pentru rezolvarea acestora. cultural.. după caz. militanţii şi simpatizanţii la activităţile organizate. secretar executiv.a. oraşului sau municipiului. trezorier şi 5-7 membri. secretar executiv şi 3-5 membri. participă fără drept de 38 vot parlamentarii şi consilierii judeţeni ai PSD. 3-5 vicepreşedinţi. educativ. (2) La şedinţele Biroului organizaţiei locale de la nivelul comunei. trezorier şi 3-5 membri. având atribuţii delegate de către preşedintele organizaţiei. f) mobilizează membrii de partid. doctrina social-democrată şi Programul Politic al PSD. membri ai organizaţiei de la nivelul organizaţiilor locale din comună. Conferinţa de alegeri de la nivelul organizaţiei municipale poate decide alegerea în componenţa Biroului a unui prim-vicepreşedinte. (3) Numărul membrilor Biroului organizaţiei locale se stabileşte de către Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene sau de sector. c) la nivelul organizaţiei orăşeneşti: preşedinte. viceprimarilor şi a consilierilor locali. şi este validat de Adunarea generală sau Conferinţa organizaţiei locale. g) implică voluntarii în acţiunile organizaţiei locale. precum şi primarul/viceprimarii localităţii. 1-3 vicepreşedinţi. i) analizează şi hotărăşte asupra contestaţiilor cu privire la dobândirea calităţii de membru de partid. în conformitate cu programul de activitate aprobat de Adunarea generală sau Conferinţa organizaţiei locale. OPSD. membri ai PSD. secretar executiv. membri ai organizaţiei. ARTICOLUL 61 (1) Din Biroul organizaţiei locale fac parte de drept liderii structurilor interne de la nivelul organizaţiei (TSD. trezorier şi 7-9 membri. secretar executiv. asigură consultanţă pe diferite probleme de interes comunitar şi organizează sistemul de relaţii cu publicul. în cazul în care nu fac parte din Birou. 39 . civic ş. 5-7 vicepreşedinţi. 26. reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel naţional.

p) organizează. precum şi ale organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD. prelucrează rezultatele acestora şi le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii. ale Biroului organizaţiei judeţene sau. oraş. candidaţii organizaţiei pentru organele de conducere ale PSD. la nivel de comună. municipiu. precum şi cu privire la hotărârile proprii. după caz. y) propune Adunării generale sau Conferinţei. oraş. din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare. (2) Comitetul Executiv al organizaţiei municipale coordonează activitatea organizaţiei în intervalul dintre Conferinţele acesteia şi se întruneşte semestrial sau ori de câte ori 41 . municipiu. la nivel de comună. oraş. l) transmite organizaţiei ierarhic superioare copia documentelor de aderare la PSD în vederea centralizării şi înregistrării datelor membrilor de partid în Registrul Judeţean/Sector de evidenţă a membrilor. ale Biroului organizaţiei de sector/al municipiului Bucureşti. oraş. n) gestionează fondurile organizaţiei şi coordonează activitatea de încasare a cotizaţiei de membru şi a celorlalte surse de finanţare în conformitate cu Normele Metodologice ale PSD şi prevederile legislaţiei în vigoare. r) sancţionează sau propune. după caz. ierarhic superioare. z) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Adunării generale sau Conferinţei. v) hotărăşte asupra sancţionării membrilor Birourilor organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare. după caz. m) administrează patrimoniul organizaţiei şi realizează inventarul la nivelul organizaţiei locale. după caz. ş) organizează şi coordonează campaniile electorale ale partidului în localitate/pe raza teritorială a centrului de votare. k) realizează şi centralizează evidenţa simpatizanţiilor PSD la nivel local. la nivel de comună. organizatorice sau administrative. după caz. municipiu. 40 t) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale sau Conferinţei. după caz. q) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau ale organelor de partid ierarhic superioare. ţ) informează periodic organele de conducere ierarhic superioare asupra acţiunilor şi activităţilor organizaţiei. la nivel de comună. candidaţii pentru funcţii în cadrul administraţiei publice locale şi centrale.j) realizează evidenţa membrilor de partid şi a militanţilor la nivelul organizaţiei locale. x) propune Adunării generale sau Conferinţei. la nivel de comună. s) adoptă poziţii publice asupra hotărârilor şi iniţiativelor autorităţilor administraţiei publice locale. u) hotărăşte asupra contestaţiilor la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare. w) hotărăşte asupra dizolvării organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare. sancţionarea membrilor de partid. o) decide asupra cheltuielilor curente. sondaje de opinie. ARTICOLUL 63 (1) La nivelul organizaţiilor locale ale PSD din municipii se constituie Comitetul Executiv al organizaţiei locale. municipiu. municipiu. oraş.

i) adoptă statul de funcţii pentru personalul propriu salarizat la propunerea Biroului organizaţiei. ARTICOLUL 68 Secretarul executiv al organizaţiei locale are următoarele atribuţii: a) coordonează activităţile organizatorice şi administrative. în conformitate cu hotărârile Biroului organizaţiei. la convocarea preşedintelui. după caz. pe plan local. c) reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte organizaţii politice sau neguvernamentale. c) înfiinţează comisii de analiză şi control a activităţii organizaţiei. primarul. ale Comitetului Executiv. c) coordonează şi răspund de buna desfăşurare a acţiunilor organizate la nivelul localităţii. consilierii municipali. b) asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor Biroului. consilierii locali şi judeţeni. b) coordonează activitatea de evidenţă a membrilor de partid. d) semnează actele oficiale ale organizaţiei. 42 ARTICOLUL 66 Preşedintele organizaţiei locale este ales pentru un mandat de doi ani şi are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea organizaţiei locale şi conduce şedinţele organelor de conducere ale acesteia. în limita competenţelor. c) organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi 43 .este necesar. ARTICOLUL 65 Comitetul Executiv al organizaţiei municipale are următoarele atribuţii: a) analizează activitatea organizaţiei în perioada dintre întrunirile Conferinţei municipale. d) îndeplinesc alte atribuţii. ARTICOLUL 67 Vicepreşedinţii Biroului organizaţiei locale au următoarele atribuţii: a) coordonează domenii de activitate şi programe specifice. şi ale organelor de conducere ierarhic superioare. e) stabileşte atribuţiile membrilor Biroului organizaţiei. d) stabileşte strategia electorală pentru alegerile organizate la nivelul municipiului. viceprimarii. preşedinţii organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare. f) stabileşte strategia de acţiune politică a organizaţiei la nivelul municipiului. b) îndrumă activitatea organizatorică şi politică a organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare. preşedintele sau vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Administrativ. a Biroului organizaţiei sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. b) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei. ARTICOLUL 64 Comitetul Executiv al organizaţiei municipale se constituie din: preşedintele şi membrii Biroului organizaţiei. membri ai organizaţiei . h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Conferinţei municipale sau ale organelor de conducere ierarhic superioare. g) încheie alianţe politice sau electorale în conformitate cu decizia Comitetului Executiv Naţional. parlamentarii.

f) îndeplineşte alte atribuţii. d) întocmeşte periodic rapoarte cu privire la activitatea financiar-contabilă a organizaţiei. (2) Organizaţiile PSD de la nivelul centrelor de votare de 44 . la propunerea preşedintelui organizaţiei. ARTICOLUL 70 Membrii Biroului organizaţiei locale au atribuţii stabilite prin hotărârile Biroului sau. c) Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene/sector. d) constituie Arhiva de documente a organizaţiei. pe raza teritorială a unui sector al municipiului Bucureşti constituie organizaţia de sector a PSD. valorile şi obiectivele social-democraţiei la nivelul judeţului/sectorului municipiului Bucureşti. ale Comitetului Executiv al organizaţiei municipale. principiile. c) coordonează activitatea de inventariere şi conservare a bunurilor din patrimoniu. în conformitate cu hotărârile Biroului organizaţiei. e) coordonează activitatea secretariatului executiv la nivelul organizaţiei municipale. structură de partid corespondentă cu organizaţia judeţeană. în general. (2) Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului municipiului Bucureşti elaborează şi adoptă poziţii în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării judeţului/sectorului şi ia atitudine faţă de problemele cetăţeneşti sau ale comunităţii. d) Biroul Permanent al organizaţiei judeţene/sector. b) conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează fondurile organizaţiei. după caz. se constituie din delegaţi aleşi de Adunările generale sau Conferinţele organizaţiilor locale ale PSD şi se întruneşte de regulă semestrial. (2) Conferinţa de alegeri a organizaţiei se desfăşoară o dată 45 Secţiunea a 4-a Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului municipiului Bucureşti ARTICOLUL 71 (1) Organizaţia judeţeană a PSD se constituie din totalitatea organizaţiilor locale ale PSD de la nivelul judeţului. b) Consiliul organizaţiei judeţene/sector. (3) Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului municipiului Bucureşti organizează şi conduce campaniile politice şi electorale ale PSD la nivelul judeţului/sectorului municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 73 Organele de conducere ale organizaţiei judeţene/sector sunt: a) Conferinţa organizaţiei judeţene/sector. asigurând legalitatea utilizării acestora. la convocarea Consiliului organizaţiei. ARTICOLUL 72 (1) Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului municipiului Bucureşti promovează Programul Politic al PSD. ARTICOLUL 69 Trezorierul organizaţiei locale are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de încasare şi gestionare a cotizaţiei. ARTICOLUL 74 (1) Conferinţa organizaţiei judeţene/de sector este forul de conducere al organizaţiei.acţiunilor organizaţiei.

e) alege delegaţii la Congresul PSD. ARTICOLUL 75 (1) Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene/de sector se convoacă la solicitarea Comitetului Executiv. pentru stabilirea delegaţilor şi a candidaţilor la Conferinţa extraordinară a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti şi pentru analiza rezultatelor obţinute în urma alegerilor la nivelul sectorului. primarii. membri ai organizaţiei. membrii Comisiei Judeţene de Arbitraj şi Integritate Morală. deputaţii şi europarlamentarii. (2) Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare. Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală şi Comisia Judeţeană de Control Financiar Intern. b) aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia. primarii. respectiv candidaţi pentru funcţii în cadrul administraţiei publice la nivelul municipiului Bucureşti. deputaţii şi europarlamentarii. f) aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD. c) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului organizaţiei. a Comisiei Judeţene de Control Financiar Intern. membri ai organizaţiei. precum şi pentru următoarele situaţii: alegerea sau revocarea preşedintelui organizaţiei. i) adoptă hotărâri. dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale acestora. (4) Conferinţa extraordinară a organizaţiei judeţene se constituie din: membrii Consiliului organizaţiei judeţene. viceprimarii şi consilierii locali ai PSD. preşedinţii organizaţiilor locale. după caz. pentru 47 .la patru ani. pentru stabilirea delegaţilor şi a candidaţilor la Congresul extraordinar al PSD şi pentru analiza rezultatelor obţinute în urma alegerilor la nivelul judeţului. membrii Comisiei Judeţene de Control Financiar Intern. (5) Conferinţa extraordinară a organizaţiei de sector se constituie din: membrii Consiliului organizaţiei de sector. revocarea şi/sau completarea Consiliului organizaţiei judeţene şi a Comisiei Judeţene de Arbitraj şi Integritate Morală. viceprimarii şi consilierii 46 judeţeni ai PSD. preşedinţii organizaţiilor locale. d) alege. h) propune candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru alegerile parlamentare. la cererea a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor locale ale PSD sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare. (3) Conferinţa extraordinară a organizaţiei de sector se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare precum şi pentru următoarele situaţii: alegerea sau revocarea preşedintelui organizaţiei. în limita competenţelor sale. senatorii. la nivelul organizaţiilor judeţene. revocarea şi/sau completarea Consiliului organizaţiei de sector. ARTICOLUL 76 Conferinţa organizaţiei judeţene/de sector are următoarele atribuţii: a) analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Consiliul organizaţiei judeţene/de sector de la Conferinţa precedentă şi aprobă programul pentru perioada următoare. g) aprobă candidaţii propuşi de organizaţiile locale pentru funcţii în cadrul administraţiei publice locale. senatorii.

(2) Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene/de sector coordonează activitatea organizaţiei în intervalul dintre întrunirile Consiliului organizaţiei şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. f) hotărăşte asupra patrimoniului organizaţiei. preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Administrativ. b) alege şi revocă membrii Biroului Permanent Judeţean/ de Sector. h) hotărăşte asupra sancţionării membrilor Birourilor organizaţiilor locale. i) hotărăşte asupra dizolvării organizaţiilor locale. în cazul în care nu sunt membri ai Consiliului organizaţiei. deputaţii şi europarlamentarii. d) dezbate teme economice. (3) Consiliul organizaţiei judeţene/de sector este alcătuit din 61-151 membri. ARTICOLUL 79 (1) La nivelul organizaţiilor judeţene/de sector ale PSD se constiutie Comitetul Executiv al organizaţiei. după caz. j) propune Conferinţei organizaţiei judeţene/de sector candidaţii organizaţiei pentru organele de conducere ale PSD ierarhic superioare. (2) Membrii Consiliului organizaţiei sunt aleşi pentru un mandat de patru ani. primarul şi viceprimarul sectorului. c) adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor Conferinţei organizaţiei judeţene şi ale organelor ierarhic superioare ale PSD. k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Conferinţei organizaţiei judeţene/de sector. ARTICOLUL 77 (1) Consiliul organizaţiei judeţene/de sector este organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre Conferinţele organizaţiei şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. g) hotărăşte asupra contestaţiilor la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizaţiilor locale. la convocarea Comitetului Executiv Judeţean/de Sector sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. în limite stabilite de Statut şi de legislaţia în vigoare.realizarea Programului Politic al Partidului Social Democrat. politice şi sociale de interes judeţean sau de sector. în baza candidaturilor individuale. j) adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes la nivelul judeţului sau al sectorului. primarul şi viceprimarii municipiului Bucureşti şi consilierii de sector. membri ai PSD. e) coordonează activitatea departamentelor pe domenii de activitate. (5) La lucrările Consiliului organizaţiei de sector participă în calitate de invitaţi senatorii. la convocarea preşedintelui. membri ai PSD. în cazul în care nu sunt membri ai Consiliului organizaţiei. primarul şi viceprimarii municipiului reşedinţă de judeţ şi consilierii judeţeni. organizate în conformitate cu hotărârea Comitetului Executiv Naţional şi aprobă rapoartele de activitate ale acestora. ARTICOLUL 78 Consiliul organizaţiei judeţene sau de sector a PSD are următoarele atribuţii: a) aprobă şi dezbate raportul de activitate al Biroului 48 Permanent Judeţean/de Sector. deputaţii şi europarlamentarii. 49 . (4) La lucrările Consiliului organizaţiei judeţene participă în calitate de invitaţi senatorii.

g) stabileşte strategia de acţiune politică a organizaţiei la nivelul judeţului/sectorului. (2) Membrii Biroului Permanent judeţean/de sector sunt aleşi pentru un mandat de patru ani. k) confirmă hotărârile Birourilor organizaţiilor locale ale PSD de sancţionare. ARTICOLUL 80 Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene/de sector se constituie din: preşedinte. ARTICOLUL 81 Comitetul Executiv Judeţean sau de Sector are următoarele atribuţii: a) analizează activitatea organizaţiei în perioada dintre întrunirile Consiliului organizaţiei judeţene/de sector. după caz. membri ai organizaţiilor respective. ARTICOLUL 82 (1) Biroul Permanent al organizaţiei judeţene/de sector este organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre întrunirile Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene/de sector şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar. f) aprobă statul de funcţii pentru personalul propriu salarizat şi. la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. potrivit art. secretar executiv. în Consiliul Local al sectorului.a Biroului Permanent Judeţean/de Sector sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. e) stabileşte atribuţiile membrilor Biroului Permanent al organizaţiei. h) propune spre validare Comitetului Executiv Naţional candidaturi pentru alegerile parlamentare. membri ai organizaţiei. parlamentarii şi consilierii judeţeni/de sector. după caz. poate hotărî dizolvarea Birourilor organizaţiilor locale. Conferinţa de alegeri la nivelul organizaţiei judeţene/de sector poate decide alegerea în componenţa Biroului Permanent a unui 51 . c) înfiinţează comisii de analiză şi control a activităţii organizaţiei. 7-11 vicepreşedinţi. 50 activitatea reprezentanţilor Partidului Social Democrat în Consiliul Judeţean Administrativ şi în serviciile deconcentrate sau. (2) La propunerea preşedintelui. la propunerea Biroului Permanent Judeţean/de Sector. d) stabileşte strategia electorală pentru alegerile organizate la nivelul judeţului/sectorului. europarlamentare şi validează candidaţii pentru Consiliul Judeţean Administrativ/ Local de sector. după caz. ARTICOLUL 83 (1) Din Biroul Permanent judeţean/de sector fac parte următorii membri aleşi: preşedinte.d. al organizaţiilor locale. membrii Biroului Permanent Judeţean/de Sector. 31 lit b.c. l) la propunerea Preşedintelui organizaţiei judeţene/de sector. j) încheie alianţe politice sau electorale în conformitate cu decizia Comitetului Executiv Naţional. m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Conferinţei sau ale organelor de conducere ierarhic superioare. în baza candidaturilor individuale. i) coordonează politic sau analizează. trezorier. b) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei. preşedinţii organizaţiilor locale. primarul şi viceprimarii municipiului reşedinţă de judeţ/ai sectorului.

sancţionarea membrilor de partid. organizatorice sau administrative. în funcţie de numărul de membri al organizaţiei şi numărul de organizaţii locale. k) organizează activitatea de încasare a cotizaţiei de membru al PSD la nivelul organizaţiei de sector. d) informează periodic Birourile organizaţiilor locale şi conducerea ierarhic superioară cu privire la activităţiile desfăşurate şi hotărârile adoptate. OFSD. LAL). l) organizează. LAL). parlamentarii. n) sancţionează sau propune. (3) La şedinţele Biroului Permanent participă în calitate de invitaţi. din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare. g) transmite Secretariatului general al PSD datele membrilor de partid în vederea centralizării şi înregistrării acestora în Registrul Naţional de Evidenţă. după caz. liderul consilierilor judeţeni/de sector. ARTICOLUL 84 (1) Din Biroul Permanent al organizaţiei judeţene fac parte de drept liderii structurilor interne de la nivelul organizaţiei (TSD. OPSD. în cazul în care nu fac parte din Biroul Permanent. h) administrează patrimoniul organizaţiei şi realizează inventarul la nivelul organizaţiei judeţene/de sector. b) organizează acţiunile şi manifestările organizaţiei în conformitate cu programul de activitate aprobat de 52 Conferinţa judeţeană/de sector. o) adoptă poziţii publice asupra hotărârilor şi iniţiativelor 53 . prelucrează rezultatele acestora şi le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii. (3) Numărul membrilor Biroului Permanent al organizaţiei judeţene/de sector se stabileşte de către Comitetul Executiv Naţional. reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel naţional. (2) Din Biroul Permanent al organizaţiei de sector fac parte de drept liderii structurilor interne de la nivelul organizaţiei (TSD. membri ai organizaţiei. f) centralizează Evidenţa simpatizanţilor PSD la nivelul organizaţiei judeţene/de sector. reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel naţional. precum şi primarul şi viceprimarii de sector. i) gestionează fondurile organizaţiei şi coordonează activitatea de atragere a surselor de finanţare în conformitate cu Normele Metodologice ale PSD şi prevederile legislaţiei în vigoare. OFSD.prim-vicepreşedinte având atribuţii delegate de către preşedintele organizaţiei. ARTICOLUL 85 Biroul Permanent al organizaţiei judeţene/de sector are următoarele atribuţii: a) coordonează şi îndrumă activitatea organizaţiilor locale ale PSD. OPSD. precum şi preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Administrativ şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ. sondaje de opinie. şi este validat de Conferinţa organizaţiei judeţene/de sector. j) decide asupra cheltuielilor curente. fără drept de vot. m) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau ale organelor de partid ierarhic superioare. c) organizează Biroul de promovare şi relaţii cu cetăţenii al PSD. e) centralizaează Evidenţa membrilor de partid şi a militanţilor la nivelul organizaţiei judeţene/de sector.

respectiv Biroul Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti în cazul organizaţiilor de sector. v) dezvoltă relaţii cu organizaţiile teritoriale ale altor partide sau formaţiuni politice. ARTICOLUL 86 Preşedintele organizaţiei judeţene/de sector este ales pentru un mandat de patru ani şi are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea organizaţiei judeţene/de 54 sector şi conduce şedinţele organelor de conducere. ARTICOLUL 87 Vicepreşedinţii Biroului Permanent al organizaţiei judeţene/ de sector au următoarele atribuţii: a) coordonează domenii de activitate şi programe specifice. b) îndrumă activitatea organizatorică şi politică a organizaţiilor locale. u) propune dizolvarea organizaţiilor locale. precum şi ale organelor de conducere naţionale ale partidului. w) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Conferinţei şi Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene/de sector. e) semnează actele oficiale ale organizaţiei în limita competenţelor. precum şi cu alte asociaţii. ARTICOLUL 88 Secretarul executiv al organizaţiei judeţene/de sector are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea secretariatului executiv al organizaţiei. ale Comitetului Executiv şi ale Consiliului.autorităţilor administraţiei publice de la nivel judeţean/ de sector. p) organizează şi coordonează campaniile electorale ale partidului la nivelul judeţului/sectorului. cu alte partide şi societatea civilă. asupra acţiunilor şi activităţilor organizaţiei. după caz. d) îndeplinesc alte atribuţii. d) reprezintă organizaţia la nivel de judeţ/de sector în relaţiile cu autorităţile publice. precum şi la nivel de sector. în conformitate cu hotărârile Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene/de sector. s) analizează contestaţiile la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizaţiilor locale şi propune Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene/ de sector măsurile necesare. t) propune sancţionarea membrilor Birourilor organizaţiilor locale. ale Biroului organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. c) reprezintă organizaţia în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD. c) coordonează şi răspund de buna desfăşurare a acţiunilor organizate la nivel judeţean/de sector. r) informează periodic Biroul Permanent Naţional şi Secretariatul general al PSD. 55 . precum şi cu privire la hotărârile proprii în cazul organizaţiilor judeţene. după caz. q) duce la îndeplinire hotărârile Conferinţei organizaţiilor judeţene/de sector şi ale organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD. cu sindicatele şi patronatele. în Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. b) asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor Biroului Permanent Judeţean/de Sector.

ARTICOLUL 92 Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală se organizează şi funcţionează în baza Regulamentului elaborat de Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală a PSD şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional al partidului. precum şi dintre membri şi organele de conducere ale partidului la nivel local şi judeţean. asigurând legalitatea utilizării acestora. (3) Alegerea pe funcţii a membrilor are loc în prima şedinţă a comisiei. e) constituie Arhiva de documente a organizaţiei. la convocarea preşedintelui comisiei sau a 1/3 din membrii acesteia. (2) Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală este compusă din: preşedinte. e) activitatea Comisiilor Judeţene de Arbitraj şi Integritate Morală se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală (CNAIM). secretar şi 4-10 membri. b) conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează fondurile organizaţiei judeţene/de sector. potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. c) cercetează şi propune soluţionarea diferendelor dintre organele de conducere ale partidului la nivel local şi judeţean. b) cercetează şi propune soluţionarea diferendelor între membrii partidului. Regulament elaborat de către CNAIM şi aprobat de Comitetului 57 . d) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor de sancţionare a membrilor de partid. ARTICOLUL 90 (1) Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală este aleasă pentru un mandat de patru ani şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. d) organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organelor de conducere. după asigurarea prealabilă a dreptului de apărare a membrului în cauză şi asigurarea unor proceduri echitabile de decizie. în conformitate cu hotărârile Biroului Permanent al organizaţiei judeţene/de sector. ARTICOLUL 93 Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală are următoarele atribuţii: a) analizează şi cercetează reclamaţiile şi sesizările primite împotriva membrilor organizaţiei şi propune soluţii organelor competente. d) întocmeşte periodic rapoarte cu privire la activitatea finaciar-contabilă a organizaţiei. ARTICOLUL 89 Trezorierul organizaţiei judeţene/de sector are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de încasare şi gestionare a cotizaţiei. 56 ARTICOLUL 91 Membrii Comisiei Judeţene de Arbitraj şi Integritate Morală nu pot fi membri în alte organe de conducere ale partidului. c) coordonează activitatea de inventariere şi conservare a bunurilor din patrimoniu.b) coordonează activităţile organizatorice şi administrative la nivel judeţean/de sector. f) îndeplineşte alte atribuţii. vicepreşedinte. c) coordonează activitatea de centralizare a Evidenţei membrilor de partid.

ARTICOLUL 96 Membrii Comisiei Judeţene de Control Financiar Intern nu pot fi membri în alte organe de conducere ale partidului. (2) Comisia Judeţeană de Control Financiar Intern este compusă din: preşedinte. în termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului Statut. f) exercită atribuţii de control financiar preventiv şi audit asupra organizaţiilor locale şi asupra organizaţiei judeţene ale PSD. la convocarea preşedintelui comisiei sau a 1/3 din numărul membrilor săi. la propunerea preşedintelui organizaţiei judeţene. abaterile şi deficienţele activităţii financiar-contabile pentru a le remedia şi a le evita în viitor. b) verifică gestionarea patrimoniului organizaţiei judeţene. ARTICOLUL 99 (1) Pentru asigurarea surselor de finanţare necesare realizării activităţii partidului se constituie la nivelul organizaţiei judeţene Comitetul Financiar Judeţean (CFJ) alcătuit din 5-7 membri desemnaţi de Comitetul Executiv Judeţean. Regulament elaborat de către CFN şi aprobat de Comitetului Executiv Naţional. c) ia măsuri pentru prevenirea situaţiilor de disfuncţionalitate în procesul de gestionare a patrimoniului şi de remediere a unor abateri de la normele în vigoare. (3) Alegerea pe funcţii a membrilor are loc în prima şedinţă a comisiei. (3) Preşedintele CFJ este numit din rândul membrilor săi de către Comitetul Executiv Judeţean. la propunerea 59 . (2) Hotărârile Comisiei Judeţene de Arbitraj şi Integritate Morală pot fi atacate doar la Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală. 58 ARTICOLUL 98 Comisia Judeţeană de Control Financiar Intern are următoarele atribuţii: a) verifică activitatea financiar-contabilă la nivelul organizaţiei judeţene. Regulament elaborat de către CNCFI şi aprobat de Comitetului Executiv Naţional.Executiv National. ARTICOLUL 94 (1) Comisia Judeţeană de Arbitraj şi Integritate Morală prezintă rapoarte de activitate Conferinţei organizaţiei judeţene. secretar şi 4-10 membri. vicepreşedinte. d) constată erorile. (2) Activitatea Comitetului Financiar Judeţean se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului Financiar Naţional (CFN). e) prezintă rapoarte de activitate Conferinţei organizaţiei judeţene şi Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern. ARTICOLUL 95 (1) Comisia Judeţeană de Control Financiar Intern este aleasă pentru un mandat de patru ani şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. ARTICOLUL 97 Activitatea Comisiilor Judeţene Control Financiar Intern se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern (CNCFI).

pentru stabilirea delegaţilor şi a candidaţilor la Congresul Extraordinar al PSD şi pentru analiza rezultatelor obţinute în urma alegerilor la nivelul municipiului Bucureşti. (3) Organizaţia PSD a municipiului Bucureşti organizează şi conduce campaniile politice şi electorale ale PSD la nivelul municipiului Bucureşti. revocarea şi/sau completarea Consiliului organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. (2) Organizaţia PSD a municipiului Bucureşti elaborează şi adoptă poziţii în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării municipiului Bucureşti şi ia atitudine faţă de problemele cetăţeneşti sau ale comunităţii. primarii 61 Secţiunea a 5-a Organizaţia PSD a municipiului Bucureşti ARTICOLUL 100 (1) Organizaţiile PSD de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti constituie organizaţia PSD a municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 104 (1) Conferinţa extraordinară a organizaţiei se convoacă la solicitarea Comitetului Executiv la cererea a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor locale ale PSD sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare. la convocarea Consiliului organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. (3) Conferinţa extraordinară a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti se constituie din: membrii Consiliului organizaţiei. preşedinţii organizaţiilor de sector. ARTICOLUL 101 (1) Organizaţia PSD a municipiului Bucureşti promovează Programul Politic al PSD. (2) Conferinţa extraordinară a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare precum şi pentru următoarele situaţii: alegerea sau revocarea preşedintelui organizaţiei. (2) Conferinţa de alegeri a organizaţiei se desfăşoară o dată la patru ani. valorile şi obiectivele social-democraţiei. (3) Conferinţa organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti se constituie din delegaţi aleşi în Conferinţele organizaţiilor de sector ale PSD. deputaţii şi europarlamentarii. 60 . senatorii.preşedintelui organizaţiei judeţene. în general. ARTICOLUL 103 (1) Conferinţa organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti este forul de conducere al organizaţiei se întruneşte de regulă anual. la nivelul municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 102 Organele de conducere ale organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti sunt: a) Conferinţa organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. c) Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. a Comisiei Municipale de Arbitraj şi Integritate Morală. membrii Comisiei Municipale de Control Financiar Intern. (2) Organizaţia PSD a municipiului Bucureşti coordonează activitatea organizaţiilor PSD ale sectoarelor capitalei. în baza Normei de reprezentare prevăzută în prezentul Statut. a Comisiei Municipale de Control Financiar Intern. membrii Comisiei Municipale de Arbitraj şi Integritate Morală. d) Biroul Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. b) Consiliul organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. principiile.

e) validează delegaţii organizaţiilor PSD de sector la Congresul PSD.de sector. g) aprobă candidaţii propuşi de organizaţiile de sector pentru funcţii în cadrul administraţiei publice la nivelul municipiului Bucureşti. b) alege şi revocă membrii Biroului Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. primarul general. ARTICOLUL 105 Conferinţa organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Consiliul organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti de la Conferinţa precedentă şi aprobă programul pentru perioada următoare. în baza candidaturilor individuale. membri ai PSD şi consilierii municipali ai PSD. deputaţii şi europarlamentarii. membri ai organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. 62 j) adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes pentru municipiul Bucureşti. la convocarea Comitetului Executiv al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. (3) Consiliul organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti este alcătuit din 81-190 membri. h) propune candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru alegerile parlamentare. d) alege Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală şi Comisia de Control Financiar Intern ale organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti şi aprobă rapoartele de activitate ale acestora. primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti. viceprimarii şi consilierii de sector şi municipali ai PSD. (4) La lucrările Consiliului organizaţiei participă în calitate de invitaţi: senatorii. b) aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia. în limita competenţelor sale. c) adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor Conferinţei organizaţiei şi ale organelor ierarhic superioare ale 63 . primarii şi viceprimarii sectoarelor capitalei. ARTICOLUL 106 (1) Consiliul organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti este organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre Conferinţele organizaţiei şi se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar. în cazul în care nu sunt membri ai Consiliului organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. f) desemnează şi aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD. pentru realizarea Programului Politic al Partidului Social Democrat. i) adoptă hotărâri. ARTICOLUL 107 Consiliul organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) aprobă şi dezbate raportul de activitate al Biroului Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. c) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. (2) Membrii Consiliului organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti sunt aleşi pentru un mandat de patru ani.

parlamentarii. activitatea reprezentanţilor Partidului Social Democrat 65 64 . f) hotărăşte asupra patrimoniului organizaţiei. primarii şi viceprimarii de sector. ARTICOLUL 110 Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) analizează activitatea organizaţiei în perioada dintre întrunirile Consiliului organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti.PSD. d) stabileşte strategia electorală pentru alegerile organizate la nivelul municipiului Bucureşti. i) coordonează politic sau analizează. consilierii municipali şi de sector. h) hotărăşte asupra sancţionării membrilor Birourilor organizaţiilor de sector. k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Conferinţei organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. c) înfiinţează comisii de analiză şi control a activităţii organizaţiei. după caz. politice şi sociale de interes la nivelul municipiului Bucureşti. f) aprobă statul de funcţii pentru personalul propriu salarizat la propunerea Biroului Permanent. e) coordonează activitatea departamentelor pe domenii de activitate organizate în conformitate cu hotărârea Comitetului Executiv Naţional şi aprobă rapoartele de activitate ale acestora. în limite stabilite de Statut şi de legislaţia în vigoare. membrii Biroului Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. a Biroului Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. i) hotărăşte asupra dizolvării organizaţiilor de sector. g) hotărăşte asupra contestaţiilor la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizaţiilor de sector. j) propune Conferinţei organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti candidaţii organizaţiei pentru organele de conducere ale PSD. primarul general şi viceprimarii capitalei. la convocarea preşedintelui. precum şi alte personalităţi stabilite prin decizia Consiliului organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. preşedinţii organizaţiilor de sector. europarlamentare şi validează candidaţii pentru Consiliul local de sector. g) stabileşte strategia de acţiune politică a organizaţiei la nivelul municipiului Bucureşti. d) dezbate teme economice. b) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei. ARTICOLUL 109 Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti se constituie din: preşedinte. (2) Comitetul Executiv coordonează activitatea organizaţiei în intervalul dintre întrunirile Consiliului organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. ierarhic superioare. membri ai organizaţiei. h) propune spre validare Comitetului Executiv Naţional candidaturi pentru alegerile parlamentare. e) stabileşte atribuţiile membrilor Biroului Permanent al organizaţiei. ARTICOLUL 108 (1) La nivelul organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti se constiutie Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti.

membri ai organizaţiei. preşedinţii organizaţiilor PSD de la nivelul sectoarelor. liderul consilierilor municipali. de drept. precum şi primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 111 (1) Biroul Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti este organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre întrunirile Comitetului Executiv al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. în cazul în care nu fac parte din Biroul Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. parlamentarii.în Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi în serviciile deconcentrate. (2) La şedinţele Biroului Permanent participă în calitate de invitaţi. ARTICOLUL 114 Biroul Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) coordonează şi îndrumă activitatea organizaţiilor de sector ale PSD. membri ai organizaţiei. (2) La propunerea preşedintelui. d) informează periodic Birourile organizaţiilor de sector şi conducerea ierarhic superioară cu privire la activităţile 67 . m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Conferinţei sau ale organelor de conducere ierarhic superioare. fără drept de vot. c şi d. (3) Numărul membrilor Biroului Permanent se stabileşte de către Conferinţa organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. primarii şi viceprimarii de sector. b. LAL). poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizaţiilor de sector. OPSD. k) validează hotărârile Birourilor Permanente ale organizaţiilor de sector ale PSD potrivit Art. ARTICOLUL 112 (1) Din Biroul Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti fac parte următorii membri aleşi: preşedinte. reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel naţional. secretar executiv. având atribuţii delegate de către preşedintele organizaţiei. ARTICOLUL 113 (1) Din Biroul Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti fac parte. OFSD. l) la propunerea Preşedintelui organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. liderii structurilor interne de la nivelul organizaţiei (TSD. j) încheie alianţe politice sau electorale în conformitate cu decizia Comitetului Executiv Naţional.31 lit. Conferinţa de alegeri de la nivelul organizaţiei municipiului Bucureşti poate decide alegerea în componenţa Biroului Permanent a unui 66 prim-vicepreşedinte. (2) Membrii Biroului Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti sunt aleşi pentru un mandat de patru ani. membri ai organizaţiei. b) organizează acţiunile şi manifestările organizaţiei în conformitate cu programul de activitate aprobat de Conferinţă. în baza candidaturilor individuale. trezorier. 9-15 vicepreşedinţi. c) organizează Biroul de promovare şi relaţii cu cetăţenii al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti.

69 . o) analizează contestaţiile la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizaţiilor de sector şi propune Comitetului Executiv al organizaţiei PSD a 68 municipiului Bucureşti măsurile necesare. ale Comitetului Executiv şi ale Consiliului organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. k) adoptă poziţii publice asupra hotărârilor şi iniţiativelor autorităţilor administraţiei publice de la nivelul municipiului Bucureşti. e) semnează actele oficiale ale organizaţiei în limita competenţelor. sancţionarea membrilor de partid.desfăşurate şi hotărârile adoptate. după caz. prelucrează rezultatele acestora şi le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii. precum şi ale organelor de conducere naţionale ale partidului. h) organizează. b) asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor Biroului Permanent. organizatorice sau administrative. f) gestionează fondurile organizaţiei şi coordonează activitatea de atragere a surselor de finanţare în conformitate cu Normele Metodologice ale PSD şi prevederile legislaţiei în vigoare. d) reprezintă organizaţia la nivelul municipiului Bucureşti în relaţiile cu autorităţile publice. după caz. alte partide şi societatea civilă. s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Conferinţei şi ale Comitetului Executiv al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. cu sindicatele şi patronatele. asupra acţiunilor şi activităţilor organizaţiei precum şi cu privire la hotărârile proprii. ARTICOLUL 115 Preşedintele organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti este ales pentru un mandat de patru ani şi are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea organizaţiei şi conduce şedinţele organelor de conducere. e) administrează patrimoniul organizaţiei şi realizează inventarul la nivelul organizaţiei municipiului Bucureşti. r) dezvoltă relaţii cu organizaţiile teritoriale ale altor partide sau formaţiuni politice. p) propune sancţionarea membrilor Birourilor Permanente ale organizaţiilor de sector. sondaje de opinie. q) propune şi aprobă dizolvarea organizaţiilor de sector. din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare. l) organizează şi coordonează campaniile electorale ale partidului în municipiul Bucureşti. precum şi cu alte asociaţii. j) sancţionează sau propune. i) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau ale organelor de partid ierarhic superioare. m) duce la îndeplinire hotărârile Conferinţei municipale şi ale organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD. n) informează periodic Biroul Permanent Naţional şi Secretariatul general al PSD. ARTICOLUL 116 Vicepreşedinţii organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) coordonează domenii de activitate şi programe specifice. c) reprezintă organizaţia în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD. g) decide asupra cheltuielilor curente.

ARTICOLUL 119 (1) Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti este aleasă pentru un mandat de patru ani şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. d) îndeplinesc alte atribuţii. d) întocmeşte periodic rapoarte cu privire la activitatea 70 finaciar-contabilă a organizaţiei. ARTICOLUL 120 Membrii Comisiei de Arbitraj şi Integritate Morală a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti nu pot fi membri în alte organe de conducere ale partidului. vicepreşedinte. în conformitate cu hotărârile Comitetului Executiv al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. secretar şi 4-10 membri. c) organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organelor de conducere. ARTICOLUL 121 Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează în baza Regulamentului elaborat de Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală a PSD şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional al partidului. b) coordonează activităţile organizatorice şi administrative la nivelul organizaţiei. la convocarea preşedintelui comisiei sau a 1/3 din numărul membrilor săi. c) coordoneaă activitatea de inventariere şi conservare a bunurilor din patrimoniu. e) îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu hotărârile Biroului Permanent al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 122 Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) analizează şi cercetează reclamaţiile şi sesizările primite împotriva membrilor organizaţiei şi propune soluţii organelor competente. după asigurarea prealabilă a dreptului de apărare a membrului în cauză 71 . c) coordonează şi răspund de buna desfăşurare a acţiunilor organizate în municipiul Bucureşti. ARTICOLUL 117 Secretarul executiv al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea secretariatului executiv al organizaţiei. b) conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează fondurile organizaţiei. d) constituie Arhiva de documente a organizaţiei. (2) Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti este compusă din: preşedinte. ARTICOLUL 118 Trezorierul organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de încasare şi gestionare a cotizaţiei. (3) Alegerea pe funcţii a membrilor are loc în prima şedinţă a comisiei. asigurând legalitatea utilizării acestora.b) îndrumă activitatea organizatorică şi politică a organizaţiilor sectoarelor.

b) cercetează şi propune soluţionarea diferendelor între membrii partidului. abaterile şi deficienţele activităţii financiar-contabile pentru a le remedia şi a le evita 73 . ARTICOLUL 123 (1) Comisia de Arbitraj şi Integritate Morală a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti prezintă rapoarte de activitate Conferinţei organizaţiei. ARTICOLUL 127 Comisia de Control Financiar Intern a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) verifică activitatea financiar-contabilă la nivelul organizaţiei. potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. vicepreşedinte. (3) Alegerea pe funcţii a membrilor are loc în prima şedinţă a comisiei. în termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului Statut. la convocarea preşedintelui comisiei sau a 1/3 din numărul membrilor săi. ARTICOLUL 125 Membrii Comisiei de Control Financiar Intern a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti nu pot fi membri în alte organe de conducere ale partidului. ARTICOLUL 124 (1) Comisia de Control Financiar Intern a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti este aleasă pentru un mandat de patru ani şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este 72 necesar. dintre membri şi organele de conducere ale partidului la nivel de sector şi al municipiul Bucureşti. (2) Comisia de Control Financiar Intern a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti este compusă din: preşedinte. b) verifică gestionarea patrimoniului organizaţiei. d) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor de sancţionare a membrilor de partid. (2) Hotărârile Comisiei de Arbitraj şi Integritate Morală a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti pot fi atacate doar la Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală. secretar şi 4-10 membri.şi asigurarea unor proceduri echitabile de decizie. e) activitatea Comisiei de Arbitraj şi Integritate Morală a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală (CNAIM). ARTICOLUL 126 Activitatea Comisiei de Control Financiar Intern a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern (CNCFI). Regulament elaborat de către CNCFI şi aprobat de Comitetului Executiv Naţional. c) cercetează şi propune soluţionarea diferendelor dintre organele de conducere ale partidului la nivel de sector şi al municipiul Bucureşti. c) ia măsuri pentru prevenirea situaţiilor de disfuncţionalitate în procesul de gestionare a patrimoniului şi de remediere a unor abateri de la normele în vigoare. d) constată erorile. Regulament elaborat de către CNAIM şi aprobat de Comitetului Executiv National.

se constituie din delegaţi aleşi de Conferinţele organizaţiilor judeţene. academice.7 membri. ARTICOLUL 131 (1) La lucrările Congresului PSD pot participa ca invitaţi personalităţi ale vieţii politice. CAPITOLUL IV STRUCTURA NAŢIONALĂ Secţiunea 1 Congresul Partidului Social Democrat ARTICOLUL 129 Congresul este forul suprem de conducere al Partidului Social Democrat. ai partidelor social democrate sau socialiste. sportive şi din alte domenii. economice. desemnaţi de Comitetul Executiv al organizaţiei. (2) Lista invitaţilor este stabilită de Biroul Permanent Naţional 74 75 . (3) Activitatea Comitetului Financiar al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare elaborat de Comitetul Financiar Naţional şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional. juridice. (2) Data şi locul desfăşurării Congresului se stabilesc de către Consiliul Naţional al PSD.în viitor. (2) Preşedintele Comitetului Financiar al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti este numit de Comitetul Executiv al organizaţiei. ştiinţifice. f) exercită atribuţii de control financiar preventiv şi audit asupra organizaţiilor de sector şi asupra organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 130 (1) Congresul se desfăşoară statutar în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot. se iniţiază o nouă convocare la care Congresul este statutar indiferent de numărul de delegaţi prezenţi. e) prezintă rapoarte de activitate Conferinţei organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti şi Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern. În cazul în care cvorumul nu este întrunit. respectiv a municipiului Bucureşti. culturale. ARTICOLUL 128 (1) Pentru asigurarea surselor de finanţare necesare realizării activităţii partidului se constituie la nivelul organizaţiei Comitetul Financiar al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti alcătuit din 5 . precum şi ai altor partide democratice din ţară şi din străinătate. universitare. artistice. în baza Normei de reprezentare stabilită de prezentul Statut şi se întruneşte o dată la patru ani. reprezentanţi ai Internaţionalei Socialiste. la propunerea preşedintelui organizaţiei. ai Partidului Socialiştilor Europeni. la convocarea Consiliului Naţional.

de Comitetul Executiv Naţional. 77 .3 vicepreşedinţi aleşi dintre candidaţii propuşi de cele trei organizaţii judeţene şi a municipiului Bucureşti care au înregistrat cele mai bune rezultate electorale ale PSD. prin hotărâre. j) hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală şi de Comisia Naţională de Control Financiar Intern. ARTICOLUL 133 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea lucrărilor Congresului PSD. parlamentare. f) alege sau revocă. Secretar general şi de Consiliul Naţional. coordonată de către Secretarul general.luând în considerare propunerile formulate de către organizaţiile judeţene. precum şi contestaţiile împotriva Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală şi a Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern. Statutul PSD. . 18 vicepreşedinţi ai partidului. Comitetul Executiv Naţional numeşte Comisia de pregătire a Congresului. m) hotărăşte dizolvarea partidului. i) hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Preşedinte. la propunerea Comitetului Executiv Naţional. c) validează alegerile interne pentru Preşedintele PSD. . cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi. ARTICOLUL 132 Congresul PSD are următoarele atribuţii: a) adoptă sau modifică. ai Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală şi ai Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern. ca medie a procentelor obţinute 76 la alegerile locale. h) validează candidatul PSD la funcţia de prim-ministru.8 vicepreşedinţi aleşi pe cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. elaborat de Biroul Permanent Naţional şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional. d) validează scrutinul electoral intern pentru desemnarea candidatului PSD la funcţia de Preşedinte al României. l) adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes naţional. europarlamentare şi prezidenţiale. b) adoptă sau modifică Programul Politic şi Programul de Guvernare ale partidului. (2) Comisia elaborează documentele şi programul de desfăşurare ale Congresului şi le supune aprobării Consiliului Naţional al PSD. vicepreşedinţi. e) alege şi revocă prin vot secret Secretarul general.7 vicepreşedinţi aleşi în ordinea descrescătoare a voturilor. după cum urmează: . prin vot secret. elaborat de Biroul Permanent Naţional şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional. g) alege şi revocă membrii Consiliului Naţional. documentele aprobate se trimit spre dezbatere organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti. desfăşurat în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcţia de Preşedinte al României. a municipiului Bucureşti şi ale PSD Diaspora. k) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Consiliul Naţional. la propunerea Preşedintelui. desfăşurate în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al partidului.

la termen sau anticipate. ARTICOLUL 137 (1) Preşedintele PSD are următoarele atribuţii principale: a) prezidează lucrările Congresului. elaborat de Biroul 78 79 . c) reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale. a Grupurilor Parlamentare ale PSD din cele două Camere sau a cel puţin 16 Consilii judeţene ale organizaţiilor PSD. b) pentru modificarea Statutului PSD sau a Programului Politic al partidului. Preşedintele partidului emite decizii. avizată de către Secretarul general. pentru pregătirea acestora sau evaluarea rezultatelor. parlamentare. (2) Congresul Extraordinar al PSD este alcătuit din delegaţi aleşi de către Conferinţele extraordinare ale organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti. europarlamentare sau prezidenţiale. Permanent Naţional şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional. (2) În exercitarea atribuţiilor sale. c) în situaţii deosebite. ARTICOLUL 138 Preşedintele PSD poate solicita Consiliului Naţional al partidului votul de încredere pentru activitatea desfăşurată de Biroul Permanent Naţional. precum şi pentru următoarele situaţii: a) în cazul organizării alegerilor locale. d) numeşte trezorierul partidului. Secţiunea a 2-a Preşedintele Partidului Social Democrat ARTICOLUL 135 (1) Preşedintele partidului conduce activitatea generală a partidului. activitatea Comitetului Executiv Naţional şi a Biroului Permanent Naţional şi răspunde în faţa Congresului de activitatea politică a Partidului Social Democrat. a Comitetului Executiv Naţional. precum şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate. b) prezidează şedinţele Comitetului Executiv Naţional şi ale Biroului Permanent Naţional şi coordonează activitatea acestora. la propunerea preşedintelui Comitetului Financiar Naţional. (3) Congresul Extraordinar al PSD se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare. ARTICOLUL 136 Preşedintele partidului este şi Preşedintele Comitetului Executiv Naţional şi al Biroului Permanent Naţional şi este ales pentru un mandat de patru ani. (2) Preşedintele PSD este ales sau revocat de către toţi membrii de partid în cadrul alegerilor interne desfăşurate în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al partidului. e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile prezentului Statut.ARTICOLUL 134 (1) Congresul Extraordinar al PSD se convoacă la solicitarea Consiliului Naţional. conform Normei de reprezentare prevăzută în prezentul Statut.

precum şi activitatea de audit intern. ARTICOLUL 143 (1) Secretariatul general al PSD este alcătuit din 7-9 secretari executivi ai partidului având atribuţii stabilite prin hotărârea Comitetului Executiv Naţional. a municipiului Bucureşti şi a PSD Diaspora. Consiliului Naţional. d) conduce serviciile administrative la nivel central şi încheie raporturi de muncă în vederea asigurării acestora: e) organizează activitatea de pregătire a lucrărilor şi a documentelor necesare desfăşurării Congresului. Comitetului Executiv Naţional şi Biroului Permanent Naţional. g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile prezentului Statut. ARTICOLUL 140 Preşedintele de Onoare al PSD participă cu drept de vot la lucrările organelor naţionale de conducere ale partidului. ARTICOLUL 142 (1) Secretarul general al PSD coordonează Secretariatul general al PSD format din 7-9 secretari executivi şi are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea curentă de partid la nivel central. Secţiunea a 4-a Secretarul general al PSD ARTICOLUL 141 Secretarul general al PSD este ales prin vot secret de către Congresul partidului pentru un mandat de patru ani. gestiunea carierei politice. (2) Desemnarea Preşedintelui de Onoare al PSD se face prin vot de către Congres de regulă pentru un mandat de patru ani. b) coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale partidului. (2) Secretarii executivi sunt desemnaţi şi revocaţi de Comitetul Executiv Naţional la propunerea Preşedintelui PSD. la propunerea Secretarului general. Secretarul general emite decizii. c) conduce activitatea de resurse umane. dintre personalităţile recunoscute ale partidului. comunicarea internă cu organizaţiile judeţene. (3) Propunerea pentru candidatul la funcţia de Preşedinte de Onoare se face de către Preşedintele PSD. f) elaborează proiectele Regulamentelor şi ale Normelor Metodologice de organizare şi funcţionare internă.Secţiunea a 3-a Preşedintele de Onoare al PSD ARTICOLUL 139 (1) La nivelul Partidului Social Democrat se instituie funcţia de Preşedinte de Onoare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale. 81 . după consultarea Secretarului general. precum şi comunicarea partidului cu instituţiile şi autorităţile publice centrale sau locale şi cu alte partide sau 80 organizaţii din ţară sau străinătate.

preşedinţii organizaţiilor de sector şi al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. OFSD. de regulă în luna octombrie şi. primarul general. deputaţii şi europarlamentarii PSD. precum şi câte 25 de reprezentanţi ai fiecăreia dintre structurile interne ale partidului (TSD. c) asigură punerea în aplicare a hotărârilor Congresului. la 83 Secţiunea a 6-a Consiliul Naţional al PSD ARTICOLUL 146 Consiliul Naţional al PSD este organul de conducere al partidului în intervalul dintre două Congrese şi se întruneşte anual. OPSD. ARTICOLUL 150 Consiliul Naţional al PSD are următoarele atribuţii: a) alege şi revocă prin vot secret Preşedintele Consiliului Naţional. conform Normei stabilite de Comitetul Executiv Naţional. 25 de reprezentanţi ai centralei sindicale CNSLR Frăţia. d) hotărăşte constituirea de alianţe politice cu alte partide.Secţiunea a 5-a Vicepreşedinţii PSD ARTICOLUL 144 Congresul PSD alege vicepreşedinţii partidului în conformitate cu Art. ARTICOLUL 147 Consiliul Naţional al PSD este ales prin vot secret de Congres pentru o perioadă de patru ani. f). în conformitate cu domeniul de competenţă profesională al fiecăruia. LAL). a municipiului Bucureşti şi a PSD Diaspora propun candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului Naţional. precum şi comasarea prin fuziune sau absorbţie cu alte partide sau formaţiuni politice. în baza protocoalelor de asociere încheiate în condiţiile legii. ARTICOLUL 149 (1) Organizaţiile judeţene. la convocarea Comitetului Executiv Naţional. (2) Dintre candidaţii propuşi trebuie să facă parte: preşedinţii organizaţiilor judeţene. senatorii. la propunerea Preşedintelui PSD. preşedintele PSD Diaspora. ARTICOLUL 145 Vicepreşedinţii PSD au atribuţii stabilite de Comitetul Executiv Naţional al PSD. tineret şi pensionari. aleşi dintre candidaţii desemnaţi de Conferinţele judeţene. a municipiului Bucureşti şi a PSD Diaspora sau propuşi de Congres. desemnaţi de conducerea acesteia şi 10 reprezentanţi ai asociaţiilor de revoluţionari cu care PSD are încheiat protocol de colaborare la nivel naţional. 82 . primarii municipiilor reşedinţă de judeţ şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti. precum şi alţi membri ai partidului. în mod extraordinar. preşedinţii structurilor interne de femei. primari de oraşe şi comune. b) validează componenţa Comitetului Executiv Naţional şi a Biroului Permanent Naţional. ARTICOLUL 148 Consiliul Naţional al PSD este alcătuit din maxim 1001 membri. preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene Administrative. 132 lit. desemnaţi de Comitetele Executive ale acestora.

b) coordonează activitatea forumurilor. e) elaborează strategii şi mesaje cu referire la activitatea curentă a Guvernului şi a instituţiilor aflate în subordinea acestuia. e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Naţional sau care reies din prevederile prezentului Statut. 84 c) urmăreşte respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Naţional. j) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al partidului şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia. ARTICOLUL 152 (1) În cadrul Consiliului Naţional al PSD se organizează Departamente structurate pe domenii de activitate în care sunt cuprinşi membri ai Consiliului Naţional şi specialişti din domeniile respective. i) soluţionează divergenţele între Consiliile organizaţiilor judeţene. membri şi simpatizanţi PSD. şefilor de departamente. ligilor. c) monitorizează activitatea ministerelor şi a instituţiilor cu atribuţii specifice pentru fiecare dintre domeniile de activitate ale Departamentelor. 85 . europarlamentare şi locale. h) soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor de sancţionare adoptate de Comitetul Executiv Naţional. e) dezbate şi aprobă anual Rapoartele de activitate ale Preşedintelui partidului. (2) Departamentele au următoarele atribuţii: a) elaborează studii. d) analizează legislaţia în vigoare şi proiectele de lege. ale liderilor de grupuri parlamentare. Secretarului general. atribuţii din partea Preşedintelui Partidului Social Democrat. vicepreşedinţilor PSD. b) elaborează secţiuni specifice din cadrul Programului de Guvernare al PSD. strategii şi programe ale PSD specializate pe domenii de activitate. precum şi ale structurilor interne ale partidului. la propunerea Preşedintelui Consiliului Naţional. respectiv al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti şi Comitetul Executiv Naţional în legătură cu desemnarea candidaţilor pentru alegeri legislative. pentru un mandat de patru ani. d) primeşte. f) îndeplinesc alte atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Naţional sau prin hotărârea Preşedintelui Consiliului Naţional. g) validează activitatea şi hotărârile Comitetului Executiv Naţional. prin delegare. ARTICOLUL 151 Preşedintele Consiliului Naţional al PSD este ales prin vot secret de către Consiliul Naţional al PSD. de către Comitetul Executiv Naţional.propunerea Comitetului Executiv Naţional. Preşedintelui Consiliului Naţional. ARTICOLUL 153 (1) Domeniile de activitate ale Departamentelor precum şi şefii acestora se stabilesc. k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile prezentului Statut. parlamentare. asociaţiilor constituite în cadrul partidului la nivel naţional. f) stabileşte strategia de organizare a campaniilor electorale prezidenţiale. coordonează activitatea Consiliului şi are următoarele atribuţii: a) prezidează şedinţele Consiliului Naţional.

(5) Consiliul Consultativ al PSD pentru Problemele Minorităţilor Naţionale desfăşoară activităţi pentru identificarea problemelor specifice cu care se confruntă minorităţile naţionale din România şi elaborează soluţii şi propuneri adecvate pentru rezolvarea lor. vicepreşedinţii PSD. la convocarea Preşedintelui PSD. respectiv de către Secretarul general al PSD. (6) Activităţile prevăzute la aliniatele (1)–(5) sunt coordonate de preşedintele Consiliului Naţional al PSD. a Biroului Permanent Naţional sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. (2) Activitatea forumurilor. cluburilor ş. organizare şi resurse umane. ligilor. pentru promovarea în societatea românească a strategiilor din Programul Politic al PSD. şefii de departamente şi trei secretari nominalizaţi de Grupurile Parlamentare al PSD din Senat şi Camera Deputaţilor. Forumul Naţional al Ecologiştilor. Forumul Naţional al Agricultorilor. aprobat de Comitetul Executiv Naţional. (3) Conducerea Departamentelor este exercitată de către un Birou de conducere alcătuit din: Preşedintele Consiliului Naţional.a. Secretarul general al PSD. Secţiunea a 7-a Comitetul Executiv Naţional ARTICOLUL 155 (1) Comitetul Executiv Naţional al PSD este organul de conducere şi de decizie al partidului care coordonează activitatea acestuia între şedinţele Consiliului Naţional. şefii Departamentelor de specialitate pot propune o conducere a departamentului alcătuită din 1-3 vicepreşedinţi şi un secretar. (4) În activitatea lor. ARTICOLUL 156 (1) Comitetul Executiv Naţional se constituie din: Preşedintele PSD.. femei şi pensionari. Relaţia partid-sindicate precum şi alte parteneriate sunt stabilite de către Biroul Permanent Naţional. (2) Comitetul Executiv National al PSD se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. cu membrii PSD sau în parteneriat. aprobate de Consiliul Naţional PSD. 86 (4) În vederea elaborării de programe şi strategii ale PSD în domeniile de interes ale partidului se pot constitui Consilii Consultative pe probleme de analiză politică. Preşedintele CFN. Preşedintele de Onoare al PSD. cultură şi artă ş. (3) În cadrul PSD funcţionează: Forumul Naţional al Muncitorilor. imagine şi relaţii cu mass-media. se organizează conform prevederilor Regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii. asociaţii. Forumul Naţional al Oamenilor de ştiinţă. coordonatorul general al departamentelor. ligi. ARTICOLUL 154 (1) Consiliul Naţional poate hotărî la propunerea Biroului Permanent Naţional organizarea în cadrul partidului de forumuri. asociaţiilor. preşedinţii structurilor interne de tineret. preşedintele Ligii Aleşilor Locali. ai sectoarelor. cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Naţional. elaborat de Biroul de conducere al Departamentelor. al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti şi al PSD Diaspora. cluburi şi alte organisme.(2) Şefii Departamentelor sunt asimilaţi din punct de vedere politic cu vicepreşedinţii partidului. Preşedintele Consiliului Naţional. reprezentantul centralei sindicale cu care 87 .a. preşedinţii organizaţiilor judeţene. (5) Activitatea Departamentelor de specialitate se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentelor.

e) elaborează strategia de selecţie. Camera Deputaţilor şi Parlamentul European. cu 2/3 din voturile membrilor săi. g) hotărăşte asupra propunerilor de dizolvare a Consiliului sau a Biroului/Comitetului Executiv al organizaţiei locale. formare şi promovare a resurselor umane ale partidului. preşedintele CNAIM. ARTICOLUL 158 Comitetul Executiv Naţional are următoarele atribuţii: a) analizează. h) soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliile organizaţiilor judeţene sau a organizaţiei municipiului Bucureşti. precum şi comasarea prin fuziune sau absorbţie cu alte partide sau formaţiuni politice. Programului legislativ. în baza protocoalelor de asociere încheiate în condiţiile legii. precum şi asupra alianţelor politice şi electorale. purtătorul de cuvânt al PSD. liderii grupurilor parlamentare şi ministerial. desemnează conduceri interimare si stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în organizaţia respectivă. pregătire. m) iniţiază şi realizează relaţiile PSD pe plan intern şi internaţional cu alte partide şi organizaţii politice sau apolitice. confederaţiile sindicale sau alte structuri ale societăţii civile. dezbate şi hotărăşte asupra proiectelor de Program Politic. primul-ministru. (2) La lucrările Comitetului Executiv Naţional participă. în situaţii excepţionale. pentru fiecare circumscripţie electorală. precum şi secretarii executivi ai PSD. pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului. după caz. ARTICOLUL 157 Şedinţa Comitetului Executiv Naţional este statutară în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor acestuia menţionaţi la art. c) propune Consiliului Naţional încheierea de alianţe politice cu alte partide. precum şi cu sindicatele şi patronatele. parlamentare. (1). preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului. 88 f) hotărăşte asupra organizării şi desfăşurării alegerilor în cadrul structurilor teritoriale ale partidului. fără drept de vot. i) hotărăşte.(1) şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.PSD încheie protocol de colaborare la nivel naţional. k) informează Consiliul Naţional în legătură cu activitatea desfăşurată între şedinţele acestuia. sancţionarea cu excludere din partid a oricăruia dintre membrii PSD. strategie electorală. o) confirmă propunerile de candidaţi ai PSD pentru Senat. poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizaţiilor judeţene. d) stabileşte protocoale de colaborare cu patronatele. n) înfiinţează şi coordonează publicaţiile centrale ale PSD.156 alin. preşedintele CNCFI şi trezorierul. precum şi campania de informare şi promovare a poziţiei PSD asupra referendumurilor. pentru încălcări grave ale Statutului sau pentru prejudicii majore aduse PSD. 89 . europarlamentare şi locale. j) la propunerea Preşedintelui partidului. l) coordonează campaniile electorale ale PSD pentru alegerile prezidenţiale. b) hotărăşte asupra Programului de Guvernare. de sector şi a municipiului Bucureşti. structura şi reprezentanţii partidului în Guvern. dacă nu ocupă una din funcţiile enunţate la alin.

Preşedintele de Onoare al PSD. Secţiunea a 8-a Biroul Permanent Naţional ARTICOLUL 159 Biroul Permanent Naţional este organul operativ de analiză şi decizie al partidului între şedinţele Comitetului Executiv Naţional şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar. la propunerea Preşedintelui partidului. v) validează rezultatul votului din cadrul grupurilor 90 parlamentare privind propunerile de candidaţi pentru funcţii în Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD. la propunerea Biroului Permanent Naţional. ş) aprobă Regulamentul de organizare a alegerilor interne pentru funcţia de Preşedinte al partidului. în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD. de primari ai municipiilor şi sectoarelor şi de primar general al municipiului Bucureşti. ţ) aprobă Regulamentul privind desfăşurarea Adunărilor generale. precum şi al Grupului ministerial al membrilor PSD ai Guvernului. x) stabileşte domeniile de activitate pe care le coordonează vicepresedinţii. y) desemnează şi revocă secretarii executivi ai PSD. precum şi modalităţile concrete de desemnare a delegaţilor şi de depunere a candidaturilor pentru organele de conducere teritoriale. la convocarea Preşedintelui partidului.p) confirmă propunerile de candidaţi pentru organele administraţiei publice locale în funcţiile de preşedinţi şi vicepreşedinţi ai Consiliilor Judeţene Administrative. ARTICOLUL 160 (1) Biroul Permanent Naţional este constituit din: Preşedintele PSD. suspendarea Preşedintelui României şi acordarea votului de încredere pentru Guvern. ale PSD Dispora şi pentru organele de conducere centrale. q) coordonează activitatea structurilor interne ale PSD (TSD. la propunerea Secretarului general. ale organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. de către Biroul Permanent Naţional. Senat şi Parlamentul European. cu avizul Secretarului general. LAL) şi validează Conferinţele naţionale ale acestora. OFSD. judeţene/sector. t) aprobă Regulamentul de organizare a scrutinului intern pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcţia de Preşedinte al României. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD. în baza propunerilor Preşedintelui PSD. liderii naţionali 91 . 18 vicepreşedinţi ai PSD. r) aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale tuturor organismelor şi a structurilor interne ale partidului. a Conferinţelor şi a Congresului. z) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Naţional sau care reies din prevederile prezentului Statut. s) aprobă Regulamentele proprii de organizare şi funcţionare ale Grupurilor Parlamentare ale PSD din Camera Deputaţilor. u) numeşte preşedintele Comitetului Financiar Naţional. w) validează deciziile Biroului Permanent Naţional cu privire la depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului. preşedintele CFN. OPSD. Secretarul general al PSD. dacă Statutul PSD nu prevede altfel.

de sector. d) asigură legătura permanentă cu Grupurile Parlamentare ale PSD. a PSD Diaspora şi a structurilor interne ale partidului cu privire la 92 activitatea sa curentă. potrivit hotărârilor adoptate. Consiliul Naţional şi Comitetul Executiv. k) decide depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului. dacă nu ocupă una dintre funcţiile prevăzute la alin. a municipiului Bucureşti şi a PSD Diaspora.ai TSD. primul-ministru. precum şi alţi invitaţi. a municipiului Bucureşti. Propunerile sunt votate în cadrul Grupurilor Parlamentare. b) elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Comitetului Executiv Naţional. (2) La lucrările Biroului Permanent Naţional participă. OFSD. e) elaborează proiecte de hotărâri şi norme de aplicare a deciziilor luate de Congres. ordinare şi extraordinare. n) conduce operativ activităţile specifice campaniilor electorale stabilite în calendarul de desfăşurare a acestora. preşedintele CNAIM. preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului. j) propune Grupurilor Parlamentare ale PSD candidaţii pentru funcţii în Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD. ARTICOLUL 161 Biroul Permanent Naţional are următoarele atribuţii: a) organizează şi conduce întreaga activitate curentă a partidului.1 si adoptă hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi. preşedintele CNCFI. precum şi reprezentantul centralei sindicale cu care PSD încheie protocol de colaborare la nivel naţional. liderii Grupurilor Parlamentare şi Europarlamentar ale PSD. o) elaborează şi propune spre aprobare Comitetului Executiv Naţional Regulamentul de organizare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al partidului. c) coordonează activitatea curentă de partid la toate nivelurile. l) hotărăşte asupra constituirii de coaliţii politice pentru asigurarea guvernării şi a sprijinului parlamentar. fără drept de vot: coordonatorul Departamentelor Consiliului Naţional. i) administrează patrimoniul partidului. LAL. m) asigură şi verifică respectarea prevederilor Statutului în cadrul Conferinţelor judeţene. Consiliul Naţional şi Comitetul Executiv Naţional. h) înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză politică a situaţiei economice şi sociale interne şi internaţionale. iar rezultatul votului este validat de Comitetul Executiv Naţional. de către Congres. (3) Biroul Permanent Naţional este statutar întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor prevăzuţi la alin. g) înfiinţează şi coordonează comisii de lucru în probleme de organizare internă. şi stabileşte norme privind desfăşurarea acestora. (1). după caz. f) asigură informarea operativă a organizaţiilor judeţene/ de sector. OPSD. suspendarea Preşedintelui României şi acordarea votului de încredere pentru Guvern în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD. decizii validate de către Comitetul Executiv Naţional. trezorierul. purtătorul de cuvânt al PSD. p) elaborează şi propune spre aprobare Comitetului Executiv Naţional Regulamentul de organizare a 93 .

un vicepreşedinte şi un secretar. q) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Naţional sau prevăzute în prezentul Statut. (3) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală este alcătuită din 9 membri aleşi direct de Congres. precum şi conflictele dintre acestea şi cele de la nivel naţional şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Comitetul Executiv Naţional al PSD. (5) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare elaborat de plenul Comisiei şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional al PSD. e) verifică aplicarea măsurilor sau sancţiunilor prevăzute de Statutul PSD. care nu sunt membri ai Consiliului Naţional. f) îndeplineşte alte atribuţii care reies din prezentul Statut. b) cercetează şi constată. ARTICOLUL 165 Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în informări adresate Comitetului Executiv Naţional şi în rapoarte înaintate Consiliului Naţional şi Congresului PSD. aleşi de membrii comisiei în prima şedinţă. ARTICOLUL 164 Hotărârile Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală pot fi contestate la Congresul partidului. constituit la nivel naţional. Secţiunea a 9-a Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală ARTICOLUL 162 (1) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală (CNAIM) este organul de jurisdicţie internă. câte unul pe fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare. propuşi de organizaţiile PSD constituite pe raza teritorială a acestora şi un membru propus de Preşedintele PSD. în termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului Statut. (2) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală este aleasă de către Congresul PSD pentru un mandat de 4 ani. d) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de Comisiile Judeţene de Arbitraj şi Integritate Morală sau a municipiului Bucureşti. prin hotărâri definitive. precum şi a cazurilor de încălcare a legilor. 95 . existenţa conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor. c) cercetează conflictele intervenite între organele de conducere de la nivel teritorial. a Statutului şi a normelor morale de comportament de către membrii Consiliului Naţional. miniştri. cu activitate permanentă. secretari de stat. ARTICOLUL 163 Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală are următoarele atribuţii: a) veghează la aplicarea prevederilor Statutului PSD 94 şi sesizează forurile şi organele de conducere ale partidului cu privire la hotărârile nestatutare ale acestora. la sesizare sau din oficiu.alegerilor pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcţia de Preşedinte al României. (4) Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală este coordonată de un preşedinte. preşedinţi ai Consiliilor Judeţene Administrative.

h) exercită atribuţii de control financiar preventiv şi audit asupra organizaţiilor judeţene/de sector şi a municipiului Bucureşti. Secţiunea a 10-a Comisia Naţională de Control Financiar Intern ARTICOLUL 167 (1) Comisia Naţională de Control Financiar Intern (CNCFI) este organul care verifică întreaga activitate financiară a partidului. (5) Comisia Naţională de Control Financiar Intern îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare. e) ia măsuri pentru prevenirea situaţiilor de disfuncţionalitate în procesul de gestionare a patrimoniului şi de remediere a unor abateri de la normele în vigoare. c) avizează reglementările de ordin intern ale partidului privind gestionarea resurselor financiare. propuşi de organizaţiile PSD constituite pe raza teritorială a acestora şi un membru propus de Preşedintele PSD. aleşi de membrii comisiei în prima şedinţă. elaborat de plenul Comisiei si aprobat de Comitetul Executiv Naţional al PSD. b) controlează activitatea Comisiilor Judeţene de Control Financiar Intern. un vicepreşedinte şi un secretar. întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a bilanţurilor contabile. (4) Comisia Naţională de Control Financiar Intern este coordonată de un preşedinte. modul de formare şi utilizare a bugetelor organizaţiilor judeţene/de sector. ARTICOLUL 169 Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în informări adresate Comitetului Executiv Naţional şi în rapoarte înaintate Consiliului Naţional şi Congresului PSD. al PSD Diaspora precum şi a bugetului naţional al PSD. (2) Comisia Naţională de Control Financiar Intern este aleasă de Congresul PSD pentru un mandat de patru ani. ARTICOLUL 170 Persoanele alese în Comisia Naţională de Control Financiar Intern nu pot face parte din Consiliul Naţional al PSD sau din Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală. f) constată erorile. câte unul pe fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare. ARTICOLUL 168 Comisia Naţională de Control Financiar Intern are următoarele atribuţii: a) controlează din proprie iniţiativă sau ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor primite. d) verifică modul de utilizare a alocaţiilor primite de la bugetul de stat potrivit legii. precum şi pe cea a municipiului Bucureşti. 97 . (3) Comisia Naţională de Control Financiar Intern (CNCFI) este alcătuită din 9 membri. 96 al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. abaterile şi deficienţele activităţii financiarcontabile pentru a le remedia şi a le evita în viitor. aleşi direct de Congres.ARTICOLUL 166 Persoanele alese în Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală nu pot face parte din Consiliul Naţional al PSD sau din Comisia Naţională de Control Financiar Intern. g) prezintă Rapoarte de activitate Consiliului Naţional şi Congresului partidului.

acceptarea şi primirea donaţiilor 98 în conformitate cu prevederile legale. Biroului Permanent Naţional şi rapoarte Comitetului Executiv Naţional. propune Preşedintelui PSD numirea trezorierului PSD. ARTICOLUL 172 (1) Comitetul Financiar Naţional prezintă anual informări Consiliului Naţional al PSD asupra constituirii şi folosirii bazei financiare a partidului. ARTICOLUL 174 Trezorierul PSD organizează şi controlează activitatea financiară curentă a partidului. 99 . desemnaţi de Comitetul Executiv Naţional al PSD. care numeşte şi preşedintele acestuia. (2) Preşedintele Comitetului Financiar Naţional este membru cu drept de vot al Comitetului Executiv Naţional şi al Biroului Permanent Naţional. pe plan central. inclusiv cu privire la rezultatele verificărilor efectuate de Curtea de Conturi. Consiliului Naţional. ARTICOLUL 173 (1) Preşedintele Comitetului Financiar Naţional. (2) Persoanele care fac parte din Comitetul Financiar Naţional nu pot face parte din Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală ori din Comisia Naţională de Control Financiar Intern. b) conduce şi controlează utilizarea resurselor financiare rezultate din cotizaţii.Secţiunea a 11-a Comitetul Financiar Naţional al PSD ARTICOLUL 171 Pentru asigurarea surselor de finanţare şi a bazei materiale necesare realizării activităţii partidului. cu avizul prealabil al Secretarului general. se constituie Comitetul Financiar Naţional format din 7-9 membri. răspunde direct faţă de Preşedintele partidului şi are următoarele atribuţii: a) propune Biroului Permanent Naţional norme privind încasarea cotizaţiei. donaţii. d) trezorierul partidului este numit de către Preşedintele PSD la propunerea Preşedintelui Comitetului Financiar Naţional. avizată de către Secretarul general. dobânzi şi altele permise de lege. c) prezintă periodic informări Comitetului Financiar Naţional. alocaţii bugetare.

depuse la începutul lucrărilor. în cadrul unui raport. c) 7-9 membri la nivelul Conferinţelor organizaţiilor judeţene. o Comisie de propuneri. 101 . ale sectoarelor şi municipiul Bucureşti. după caz. (2) Comisia de propuneri îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. ARTICOLUL 177 (1) Comisia primeşte şi analizează toate propunerile de candidaţi desemnaţi în prealabil de Adunări generale 100 sau Conferinţe. în conformitate cu limitele statutare. sau candidaturile din rândul membrilor. verifică respectarea condiţiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte şi prezintă Adunării generale sau Conferinţei concluziile sale. în conformitate cu limitele statutare. cât şi pe cele de membrii ai organelor de conducere colective sau ai comisiilor. situaţie în care mandatul va fi atribuit candidatului care obţine cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. ale organizaţiilor constituite pe raza teritorială a centrelor de votare din sectoarele municipiului Bucureşti. după caz. şi înscrise pe buletinul de vot. Adunarea generală sau Conferinţa desemnează prin vot. după caz. ARTICOLUL 178 (1) Numărul membrilor Biroului organizaţiei PSD constituite la nivelul sectiei de votare este stabilit. (2) Propunerile de candidatură care respectă condiţiile statutare sunt supuse aprobării Adunării generale sau Conferinţei. după caz. b) 5-7 membri la nivelul Adunărilor Generale/Conferinţelor organizaţiilor locale şi. poate să decidă prin vot modalitatea de atribuire a mandatelor. Acestea pot fi atribuite direct (în situaţia în care candidaţii obţin majoritatea voturilor exprimate sau dacă obţin cel mai mare număr de voturi) sau prin exercitarea a două tururi de scrutin. organizaţiilor locale. este stabilit. (3) Adunarea generală sau Conferinţa. prin hotărâre a Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene sau al sectorului. în vederea exercitării votului secret de către participanţi/ delegaţi. după caz. dintre participanţi/delegaţi. ARTICOLUL 176 Comisia de propuneri este alcătuită astfel: a) 3-5 membri la nivelul Adunărilor generale ale organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare. atât pe cele pentru funcţii individuale de conducere. de sector şi a municipiului Bucureşti ARTICOLUL 175 (1) În vederea alegerii Biroului organizaţiei şi a Consiliului organizaţiei. prin hotărâre a Biroului sau a Comitetului Executiv al organizaţiei locale. după caz. (2) Numărul membrilor Biroului şi al Consiliului organizaţiei locale a PSD. la care vor participa candidaţii care au obţinut primele două locuri în ordinea descrescătoare a voturilor primite. după caz. judeţene.CAPITOLUL V PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE PSD Secţiunea 1 La nivelul organizaţiilor de pe raza teritorială a secţiilor de votare. după caz.

a municipiului Bucureşti şi a PSD Diaspora. judeţene. ale sectoarelor. Consiliului. a municipiului Bucureşti şi a PSD Diaspora. Secţiunea a 2-a La nivelul structurilor naţionale de conducere ARTICOLUL 185 (1) În vederea alegerii organelor naţionale de conducere ale PSD se constituie Comisia de propuneri. ale sectoarelor şi a municipiul Bucureşti. ale sectoarelor şi a municipiul Bucureşti. dintre participanţi/delegaţi o Comisie de validare. b) 7-9 membri la nivelul Conferinţelor organizaţiilor judeţene. ARTICOLUL 183 Comisia de numărare este alcătuită astfel: a) 5-7 membri la nivelul Adunărilor generale/Conferinţelor organizaţiilor locale şi. în conformitate cu limitele statutare. ARTICOLUL 180 Comisia de validare este alcătuită astfel: a) 5-7 membri la nivelul Adunărilor generale/Conferinţelor organizaţiilor locale şi. ARTICOLUL 184 Comisia de numărare verifică şi centralizează voturile exprimate. Comisiei de Arbitraj şi Integritate Morală şi Comisiei de Control Financiar Intern. b) 7-9 membri la nivelul Conferinţelor organizaţiilor judeţene. ARTICOLUL 179 (1) În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la organizarea Adunărilor generale sau. după caz. după caz.(3) Numărul membrilor Biroului. printr-un raport. (2) Comisia de numărare îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. (2) Comisia de propuneri este alcătuită din Preşedintele PSD. acestea desemnează prin vot. ale sectoarelor. ai organizaţiilor de sector şi al municipiului Bucureşti. ale organizaţiilor constituite pe raza teritorială a centrelor de votare din sectoarele municipiului Bucureşti. a Conferinţelor organizaţiilor locale. după caz. judeţene. Secretarul general şi preşedinţii organizaţiilor judeţene. ale organizaţiilor constituite pe raza teritorială a centrelor de votare din sectoarele municipiului Bucureşti. (2) Comisia de validare îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. constată atribuirea mandatelor şi comunică Adunării generale sau Conferinţei rezultatul votului. 103 . după caz. la nivelul organizaţiei judeţene/de sector/a municipiului Bucureşti este stabilit. a Conferinţelor organizaţiilor locale. ARTICOLUL 181 Comisia de validare verifică mandatele delegaţilor. constată cvorumul statutar de şedinţă şi prezintă Adunării generale sau Conferinţei un raport. acestea desemnează prin vot dintre participanţi/delegaţi o Comisie de numărare a voturilor. după caz. (3) Comisia de propuneri îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional. ARTICOLUL 182 (1) În vederea numărării voturilor exprimate în cadrul Adunărilor 102 generale sau.

se desemnează prin vot o comisie de propuneri alcătuită din 5 membri. 3. (3) Comisia de numărare este alcătuită din 15–25 membri. (2) Comisia de propuneri îşi alege dintre membrii săi un 104 preşedinte. depuse la începutul lucrărilor. în conformitate cu limitele statutare. (3) Comisia de validare este alcătuită din 9-15 membri. verifică respectarea condiţiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte şi prezintă Congresului concluziile sale în cadrul unui raport. a municipiului Bucureşti şi a PSD Diaspora. cât şi pe cele de membrii ai organelor de conducere colective sau ai comisiilor. (6) Congresul poate să decidă prin vot modalitatea de atribuire a mandatelor. 177 alin. în cadrul unui raport. delegaţii desemnează prin vot o Comisie de validare.(4) Comisia primeşte şi analizează toate propunerile de candidaţi. (4) Comisia de numărare verifică şi centralizează voturile exprimate. (5) Propunerile de candidatură care respectă condiţiile statutare sunt supuse aprobării Congresului şi înscrise pe buletinul de vot. ARTICOLUL 186 Congresul stabileşte prin vot numărul membrilor Consiliului Naţional. ale sectoarelor. ARTICOLUL 187 (1) Pentru alegerea Preşedintelui Consiliului Naţional. ARTICOLUL 188 (1) În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea delegaţilor la Congresul PSD. după caz. (4) Comisia de validare verifică mandatele delegaţilor. (4) Propunerile de candidatură care respectă condiţile statutare sunt supuse aprobării Consiliului Naţional şi înscrise pe buletinul de vot. constată cvorumul statutar de şedinţă şi prezintă Congresului un raport. situaţie în care mandatul va fi atribuit candidatului care obţine cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. constată atribuirea mandatelor şi comunică 105 . în vederea exercitării votului secret de către delegaţi. (2) Comisia de validare îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. (3) Comisia de propuneri analizează şi verifică respectarea condiţiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte şi prezintă Consiliului Naţional concluziile sale. desemnaţi în prealabil de Conferinţele judeţene. (5) Modalitatea de atribuire a mandatului este în conformitate cu procedura prevăzută la Art. atât pe cele pentru funcţii individuale de conducere. la care vor participa candidaţii care au obţinut primele două locuri în ordinea descrescătoare a voturilor primite. delegaţii desemnează prin vot o Comisie de numărare a voturilor. (2) Comisia de numărare îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. în vederea exercitării votului secret de către delegaţi. în cadrul primei întruniri a Consiliului. ARTICOLUL 189 (1) În vederea numărării voturilor exprimate pentru alegerea organelor naţionale de conducere în cadrul Congresului. Acestea pot fi atribuite direct (în situaţia în care candidaţii obţin majoritatea voturilor exprimate sau dacă obţin cel mai mare număr de voturi) sau prin exercitarea a două tururi de scrutin. sau candidaturile din rândul membrilor.

ARTICOLUL 193 TSD stimulează participarea tineretului la viaţa politică. care au obiective specifice anumitor categorii sociale şi profesionale.Congresului rezultatul votului. constituită ca structură internă a partidului. în conformitate cu prevederile Statutului PSD şi dispoziţiile legale în vigoare. în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului Statut. Secţiunea 1 Organizaţia de Tineret a PSD ARTICOLUL 192 Tineretul Social Democrat (TSD) este organizaţia politică de tineret a Partidului Social Democrat. sunt constituite şi funcţionează structuri interne. printr-un raport. ARTICOLUL 191 Structurile interne ale PSD îşi pot constitui organizaţii proprii în cadrul organizaţiilor PSD de la toate nivelurile. precum şi a Programului Politic al PSD în domeniul tineretului. militează pentru realizarea Programului 106 107 . ARTICOLUL 194 Poate deveni membru al TSD orice tânăr membru al Partidului Social Democrat cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani. CAPITOLUL VI STRUCTURILE INTERNE ALE PSD ARTICOLUL 190 În cadrul Partidului Social Democrat. în cadrul Partidului Social Democrat şi îşi asumă responsabilitatea elaborării şi propunerii strategiei. care aderă la organizaţie.

ARTICOLUL 201 Poate deveni membru al OFSD. membru al Partidului Social Democrat. constituită ca structură internă a partidului. adoptat de Conferinţa Naţională a TSD şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD. sportive şi turistice. social şi cultural. corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor tinerilor. economice. militează pentru realizarea Programului politic al PSD şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei.Politic al PSD şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei. Secţiunea a 2-a Organizaţia de Femei a PSD ARTICOLUL 200 (1) Organizaţia Femeilor Social Democrate (OFSD) este organizaţia politică de femei a Partidului Social Democrat. c) iniţierea unor programe sociale. în domeniul politic. b) elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor. ARTICOLUL 195 TSD urmăreşte cu prioritate următoarele obiective: a) realizarea de analize privind starea tineretului român. politice. d) organizarea de acţiuni de pregătire şi perfecţionare ale tinerilor membri ai PSD. educative. culturale. în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi dispoziţiile legale în vigoare. ARTICOLUL 197 În cadrul Organizaţiei de tineret a PSD se constituie Liga Studenţilor. economic. în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului şi a asumării unor responsabilităţi şi demnităţi publice de către aceştia. ARTICOLUL 198 Organizaţia de tineret a PSD se poate afilia la organizaţiile internaţionale ale tineretului social-democrat şi poate colabora cu acestea pe baza aprobărilor Comitetului 108 Executiv Naţional. ARTICOLUL 199 TSD funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu. ARTICOLUL 196 Comitetul Executiv Naţional precum şi Comitetele Executive ale organizaţiilor judeţene/de sector şi al municipiului Bucureşti coordonează activitatea organizaţiilor de tineret. socială şi culturală. care aderă la organizaţie. (2) OFSD asigură reprezentarea şi participarea activă a femeilor la viaţă politică. ARTICOLUL 202 OFSD urmăreşte cu prioritate următoarele obiective: a) elaborarea ofertelor politice ale PSD pe baza principiului egalităţii de şanse adresate femeilor. orice femeie. economică. care vor fi incluse în Programul electoral şi Programul de Guvernare ale PSD. Liga Elevilor şi alte cluburi şi ligi pe probleme specifice tineretului. de la nivelul respectiv. b) elaborarea de politici privind protecţia copiilor. a femeilor şi a familiei în societate şi îmbunătăţirea 109 .

ARTICOLUL 206 (1) Organizaţia de femei a PSD poate să se afilieze la organizaţiile internaţionale ale femeilor social-democrate şi poate colabora cu acestea pe baza aprobărilor Comitetului Executiv Naţional. ARTICOLUL 205 OFSD funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu. de la nivelul respectiv. 111 110 . a familiei şi a egalităţii de şanse. ARTICOLUL 209 Poate deveni membru al OPSD orice pensionar sau persoană vârstnică. ARTICOLUL 208 OPSD stimulează participarea pensionarilor la viaţa politică în cadrul Partidului Social Democrat şi îşi asumă responsabilitatea elaborării şi propunerii strategiei. militează pentru realizarea Programului Politic al PSD şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei. ARTICOLUL 210 OPSD promovează doctrina social-democrată şi acţiunea politică a Partidului Social Democrat. ARTICOLUL 204 Comitetul Executiv Naţional precum şi Comitetele Executive ale organizaţiilor judeţene/de sector şi al municipiului Bucureşti coordonează activitatea organizaţiilor de femei. în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi dispoziţiile legale în vigoare. ARTICOLUL 211 Organizaţia Pensionarilor urmăreşte cu prioritate următoarele obiective: a) iniţierea şi organizarea unor activităţi specifice pensionarilor şi persoanelor vârstnice.statutului acestora. Secţiunea a 3-a Organizaţia de Pensionari a PSD ARTICOLUL 207 Organizaţia Pensionarilor Social-Democraţi (OPSD) este organizaţia politică a pensionarilor membri ai PSD constituită ca structură internă a partidului. ARTICOLUL 203 OFSD iniţiază demersul politic al partidului în problematica specifică femeilor. care aderă la organizaţie. adoptat de Conferinţa Naţională a OFSD şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD. c) organizarea de acţiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului şi pentru asumarea unor responsabilităţi şi demnităţi publice. precum şi a Programului Politic al PSD în domeniul protecţiei sociale pentru persoanele vârstnice. membru al PSD. recomandă ca pensionarii să fie primiţi în partid şi acţionează pentru integrarea lor în structurile sale politice. (2) În cadrul Organizaţiei de femei se pot constitui asociaţii profesionale ale femeilor şi cluburi ale femeilor socialdemocrate.

viceprimarii şi consilierii locali din municipii. pentru modernizarea şi dezvoltarea localităţilor şi creşterea calităţii serviciilor publice către populaţie. consilierii judeţeni. în urma alegerilor locale. în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi dispoziţiile legale în vigoare. aşa cum sunt definiţi de lege.b) colaborarea cu instituţiile sociale. ARTICOLUL 215 (1) Dobândirea calităţii de membru al Ligii Aleşilor Locali ai 112 Secţiunea a 5-a Organizaţia PSD Diaspora ARTICOLUL 218 Organizaţia PSD Diaspora este organizaţie a Partidului Social Democrat constituită ca structură internă a partidului. acţionează pentru consolidarea autonomiei locale şi descentralizarea serviciilor publice. oraşe şi comune. PSD de la toate nivelurile se face simultan cu dobândirea calităţii de ales local de către membrul PSD. ARTICOLUL 212 OPSD funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu. de la nivel local. adoptat de Conferinţa Naţională a OPSD şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD. de la nivelul respectiv. primarii. c) prezentarea de propuneri şi sugestii pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ specific. urmăreşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. sectoarele municipiului Bucureşti. a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării. de sector sau ai municipiului Bucureşti care sunt excluşi sau care demisionează din partid îşi pierd calitatea de membru al Ligii Aleşilor Locali a PSD. (2) Liga Aleşilor Locali acţionează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al PSD şi din Programul partidului privind activitatea autorităţilor publice locale. membri ai PSD şi este constituită ca structură internă a partidului. care să determine îmbunătăţirea vieţii pensionarilor şi a persoanelor vârstnice. Secţiunea a 4-a Liga Aleşilor Locali ai PSD ARTICOLUL 214 Liga Aleşilor Locali ai PSD (LAL) cuprinde preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene Administrative. 113 . judeţean. în conformitate cu prevederile Statutului PSD şi dispoziţiile legale în vigoare. ARTICOLUL 213 Comitetul Executiv Naţional precum şi Comitetele Executive ale organizaţiilor judeţene/de sector şi al municipiului Bucureşti coordonează activitatea organizaţiilor de pensionari. biserica şi ONG-urile pentru iniţierea unor acţiuni de ajutorare a persoanelor aflate în dificultăţi sociale. ARTICOLUL 216 LAL funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu. adoptat de Conferinţa Naţională a LAL şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD. ARTICOLUL 217 Aleşii locali.

(4) Deputaţilor. care aderă la organizaţie. (2) Grupul ministerial se organizează şi îşi desfăşoară 114 115 . senatorilor şi europarlamentarilor care părăsesc Grupurile Parlamentare ale PSD li se retrage sprijinul politic şi se propune excluderea acestora din partid. (5) Membrii grupurilor parlamentare excluşi sau care demisionează din partid au datoria morală de a renunţa la mandatul de deputat. drepturile şi îndatoririle organizaţiei PSD Diaspora sunt similare Organizaţiei Judeţene a PSD. adoptat de Conferinţa Naţională a organizaţiei şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD. aprobat de Comitetul Executiv Naţional. militează pentru realizarea Programului Politic al PSD şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei. ARTICOLUL 224 (1) Grupul ministerial este alcătuit din toţi miniştrii şi secretarii de stat. astfel încât locurile lor să poată fi ocupate de cei care urmează imediat pe liste în circumscripţiile respective. ARTICOLUL 221 Organizaţia PSD Diaspora funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu. senator sau europarlamentar obţinut prin susţinerea politică a PSD. membri ai PSD. membri ai PSD. (3) Grupurile Parlamentare îşi aleg conducerile proprii. (2) Grupurile Parlamentare se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu. Senat şi Parlamentul European sunt alcătuite din toţi parlamentarii PSD aleşi potrivit legii electorale. ARTICOLUL 220 Pot deveni membri ai organizaţiei PSD Diaspora cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. CAPITOLUL VII GRUPURILE PARLAMENTARE ŞI MINISTERIAL ARTICOLUL 223 (1) Grupurile Parlamentare ale PSD din Camera Deputaţilor. candidaţii pentru Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru Birourile Comisiilor parlamentare.ARTICOLUL 219 Organizaţia PSD Diaspora promovează şi popularizează politica PSD în rândul cetăţenilor români din străinătate şi asigură legătura cu comunităţile româneşti şi cu membrii sau simpatizanţii partidului din diaspora. potrivit dispoziţiilor Legii electorale şi Regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului. la propunerea Biroului Permanent Naţional şi cu avizul Comitetul Executiv Naţional. ARTICOLUL 222 Structura organizatorică.

activitatea pe baza unui Regulament propriu aprobat de Comitetul Executiv Naţional. activităţi editoriale. modernizarea societăţii contemporane şi socialdemocraţia românească şi europeană. Secţiunea a 2-a Relaţia PSD cu Sindicatele ARTICOLUL 226 (1) PSD sprijină activităţile specifice sindicatelor în vederea realizării efective a măsurilor de protecţie socială. dezvoltării relaţiilor de colaborare cu structuri similare din ţară şi străinătate. organizează acţiuni destinate schimburilor de idei. în condiţiile legii. CAPITOLUL VIII RELAŢIA PSD CU SOCIETATEA CIVILĂ Secţiunea 1 Relaţia PSD cu Institutul Social Democrat ARTICOLUL 225 (1) Pe lângă Partidul Social Democrat funcţionează. combaterii şomajului. garantării dreptului la muncă. (3) ISD elaborează programe politice şi lucrări doctrinare. (2) ISD efectuează cercetări privind Revoluţia Română. asigurării unui trai decent tuturor categoriilor de cetăţeni ai ţării. Institutul Social Democrat (ISD). iniţiază programe de învăţământ adresate în special tinerilor din partid. (2) PSD acţionează pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat ce decurg din legislaţia muncii şi din contractele 117 116 . etc. promovării unei legislaţii care să asigure cadrul juridic pentru manifestarea deplină a capacităţilor creatoare şi garantării drepturilor salariaţilor.

Secţiunea a 4-a Relaţia PSD cu Organizaţiile de Revoluţionari ARTICOLUL 229 (1) PSD. după caz. a luptătorilor şi participanţilor la acţiunile pentru victoria Revoluţiei. ARTICOLUL 227 (1) Confederaţia sindicală cu care PSD încheie protocol de colaborare la nivel naţional (CNSLR Frăţia) desemnează reprezentanţi ai acesteia care să facă parte din conducerea PSD de la toate nivelurile. de restructurare. inclusiv prin promovarea unor propuneri legislative specifice. a răniţilor. în condiţiile legii. al sectoarelor şi al municipiului Bucureşti. al judeţelor. (3) PSD iniţiază periodic consultări cu patronatele în probleme de interes comun. comitete de sprijin electoral. Secţiunea a 3-a Relaţia PSD cu Patronatele ARTICOLUL 228 (1) PSD susţine activitatea patronatelor pentru iniţierea. 1989. fidel idealurilor Revoluţiei Române din Decembrie 118 Secţiunea a 6-a Relaţia PSD cu Internaţionala Socialistă şi Partidul Socialiştilor Europeni ARTICOLUL 231 (1) Partidul Social Democrat este membru cu drepturi depline al Internaţionalei Socialiste (IS). acţionează pentru cinstirea eroilor martiri. Secţiunea a 5-a Relaţia PSD cu comitetele de sprijin electoral şi comisiile electorale ARTICOLUL 230 La nivelul localităţilor. de privatizare şi de cooperare economică. mai ales în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) PSD stimulează iniţiativa privată. (2) PSD sprijină organizaţiile revoluţionarilor în demersurile acestora pentru aplicarea şi respectarea legilor privitoare la revoluţionari. precum şi la nivel naţional sau în diaspora se constituie comisii electorale sau. (3) PSD iniţiază consultări periodice cu organizaţiile de revoluţionari pentru cunoaşterea problemelor concrete cu care se confruntă acestea. pentru elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc raporturile de muncă şi protecţia socială. (3) PSD iniţiază periodic consultări cu sindicatele pentru examinarea problemelor sociale ale salariaţilor. a urmaşilor acestora.colective de muncă. (2) Reprezentantul confederaţiei este asimilat funcţiei de vicepreşedinte. respectiv de Comitetul Executiv Naţional al PSD. PSD Diaspora. de sector şi al municipiului Bucureşti. elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare. formate din personalităţi marcante –membri ai PSD şi simpatizanţi– desemnate de Comitetele Executive ale Consiliilor organizaţiilor judeţene. (2) Partidul Social Democrat este membru cu drepturi depline 119 . în vederea identificării soluţiilor legale.

parlamentare. după caz. prezentând rapoarte Curţii de Conturi. CAPITOLUL IX ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANŢARE Secţiunea 1 Administrarea patrimoniului ARTICOLUL 232 (1) Partidul Social Democrat deţine bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii sale specifice. (4) Partidul Social Democrat va aplica pe carnetul de membru şi pe toate simbolurile oficiale ale partidului emblema Internaţionalei Socialiste. ARTICOLUL 233 (1) Sursele de finanţare ale partidului sunt: a) cotizaţii ale membrilor de partid. de sector şi al organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti numeşte un mandatar financiar. europarlamentare şi prezidenţiale. 120 121 . cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Comitetul Executiv Naţional al PSD aprobă Normele privind realizarea şi utilizarea veniturilor financiare. (4) Mandatarul financiar răspunde în condiţiile legii de finanţarea campaniilor electorale. c) venituri provenite din activităţi proprii şi dobânzi. d) subvenţii de la bugetul de stat acordate în condiţiile legii. b) donaţii şi legate. în condiţiile legii. pentru perioada campaniilor electorale locale. (3) Comitetul Executiv Naţional al PSD sau.al Partidului Socialiştilor Europeni (PES). respectiv Camerelor de Conturi şi informări Biroului Permanent Naţional şi Comitetului Executiv al organizaţiei. (3) Partidul Social Democrat poate invita organizaţiile partidelor afiliate PES şi IS să participe la unele manifestări politice în România. Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene.

(2) Publicaţiile care sunt proprietatea PSD sau apar ca organe de presă ale sale trebuie să exprime doctrina şi punctele de vedere politice ale partidului. europarlamentarii. preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene Administrative. potrivit legii. (3) La nivelul organizaţiilor judeţene. adoptate de organele sale de conducere. (2) Cuantumul cotizaţiei. CAPITOLUL X DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII ARTICOLUL 235 (1) Activitatea în cadrul Partidului Social Democrat se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice şi ale prezentului Statut. a municipiului Bucureşti şi a PSD Diaspora coordonarea activităţii de presă este exercitată de Comitetul Executiv al organizaţiei. parlamentarii. ai sectoarelor şi ai municipiului Bucureşti.e) alte forme de finanţare. care sunt membri ai PSD sunt obligaţi să-şi declare. pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora. demnitarii de stat. (4) Legăturile cu mass-media la nivel central se asigură prin Biroul de presă al PSD. în conformitate cu prevederile legale. repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Permanent Naţional. în condiţiile legii. (2) Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte autorităţi la nivel local. consilierii judeţeni şi locali. primarii şi viceprimarii. ARTICOLUL 234 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidului se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise la unităţi bancare cu sediul în România. ARTICOLUL 236 (1) Libertatea cuvântului este asigurată în întregime de presa scrisă şi vorbită a PSD. ARTICOLUL 237 Membrii organelor de conducere ale partidului. averea şi sursele de 122 123 .

b) dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curţii Constituţionale. alegerea vicepreşedinţilor PSD.venituri atât la începutul. ARTICOLUL 242 (1) Prevederile prezentului Statut se aplică de la data depunerii la Tribunalul Bucureşti a cererii de înregistrare a modificărilor adoptate de către Congresul PSD. alegerea organele de conducere ale PSD de la toate nivelurile se aplică începând cu următorul scrutin intern de alegeri al PSD. de sector şi a municipiului Bucureşti. cât şi la sfârşitul mandatului. De asemenea. (3) PSD iniţiază periodic consultări cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale în probleme specifice. ARTICOLUL 239 La Conferinţele organizaţiilor judeţene. respectiv al municipiului Bucureşti. senatori. demnitari de stat. ARTICOLUL 243 Iniţiativa modificării Statutului şi Programului Politic ale PSD aparţine Consiliului Naţional al Partidului Social Democrat sau a unui număr de cel puţin 16 Consilii ale organizaţiilor judeţene ale PSD. c) inactivitate constatată de Tribunalul Municipiului Bucureşti. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Senat şi Parlamentul European vor cuprinde personalităţi locale sau centrale acceptate de Consiliul organizaţiei judeţene al PSD. ca invitaţi: deputaţi. ARTICOLUL 241 (1) Organele executive ale partidului la nivel central sau 124 local pot constitui asociaţii sau fundaţii pentru realizarea obiectivelor partidului. (2) Listele de candidaţi vor fi validate de Comitetul Executiv Naţional. vor prezenta în condiţiile legii. Acestea vor fi întocmite după parcurgerea procedurilor stabilite prin Statut. primari. participă. în condiţiile legii. precum şi la Congresul partidului. o declaraţie privind conflictul de interese. europarlamentari. membri ai PSD care nu au fost aleşi ca delegaţi la aceste Conferinţe sau la Congres. (2) Prevederile prezentului Statut cu privire la alegerea Preşedintelui PSD. (2) PSD sprijină activitatea asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale în demersurile acestora de susţinere a intereselor majore ale categoriilor de cetăţeni pe care le reprezintă. viceprimari şi consilieri locali. a candidatului PSD pentru alegerile prezidenţiale. ARTICOLUL 240 Partidul Social Democrat îşi poate înceta activitatea conform prevederilor legale. * * * Prezentul Statut a fost adoptat de Congresul Extraordinar al PSD din 16 octombrie 2010 125 . ARTICOLUL 238 (1) Listele de candidaţi pentru Camera Deputaţilor. prin: a) autodizolvare.

Anexa 1 .semnul permanent al psd .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful