You are on page 1of 7

PRCTIQUES DE LABORATORI 1r BTX- QUMICA

PRCTICA: MATERIAL DE LABORATORI


OBJECTIUS: Tenir una visi de tot el material del laboratori. Conixer la correcta manipulaci o maneig i la utilitat de cada material per desenvolupar amb correcci les diferents tcniques. Conixer els diferents aparells i la seva finalitat, encara que alguns dells no es manipulin fins a les prctiques especfiques.

PROCEDIMENT:

CLASSIFICACI DEL MATERIAL DE LABORATORI:

1.- Material de vidre i/o plstic:


El vidre s molt utilitzat en el laboratori, ja que s fcil de netejar, s inert qumicament, s a dir, reacciona amb pocs elements, i a ms a ms s transparent. Hi ha una classe de vidre que suporta temperatures elevades, conegut freqentment per una de les marques comercials, Pyrex. Hi ha una altre classe de vidre que si sescalfa es trenca, i per aix se sol utilitzar per emmagatzemar dissolucions. 1.1.- Vas de precipitats Els vasos de precipitats sn recipients cilndrics no calibrats ( tenen una graduaci, per s molt aproximada ) que sutilitzen fonamentalment per fer les dissolucions i tamb per contenir solucions i reactius. Els volums ms corrents sn : 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. 1.2.- Erlenmeyer Els erlenmeyers sn recipients no calibrats ( lescala volumtrica marcada s noms orientativa ), de forma cnica, amb un coll petit i una gran base, la qual els dna una gran estabilitat. Sutilitzen per contenir solucions i reactius. Normalment sn termoresistents. Els volums ms corrents sn els mateixos que els vasos de precipitats. 1.3.- Matrassos a) aforats Els matrassos aforats sn recipients de forma ovalada, fons pla i una boca acabada en un tub llarg i estret on es troba lanell o marca per enrasar. Sn recipients calibrats, que contenen a la temperatura adequada ( la indicada ) el volum assenyalat, i que sutilitzen per preparar solucions de concentraci coneguda i per fer mesures volumtriques exactes. Els volums ms corrents sn els mateixos que els anteriors. Els matrassos aforats han domplir-se fins al senyal (compte amb el menisc de la soluci !!). 1/7 Prctica 2

b) de fons pla Serveixen per escalfar volums sobre un reixeta. c) de destillaci Sutilitza per realitzar processos de destillaci ( separaci de dos lquids ). 1.4.- Provetes graduades Sn recipients en forma de tub cilndric, graduats amb bastant exactitud. Sn utilitzades per mesurar volums. Els volums ms corrents sn: 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. 1.5.- Buretes Consten dun tub graduat i una clau de pas. Sutilitzen per fer valoracions volumtriques ( exemple cidbase ). 1.6.- Varetes de vidre Serveixen per agitar dissolucions. 1.7.- Tubs dassaig Recipients cilndrics que serveixen per contenir les mostres a utilitzar. Hi ha alguns que es poden escalfar ( PYREX ) i nhi ha daltres que no. Aquests es poden trencar. 1.8.- Pipetes Sn tubs cilndrics amb la punta ms estreta, que sutilitzen per mesurar volums. Hi ha dos tipus de pipetes: - Graduades: Poden subministrar volums variables - Aforades: Subministren un volum fix de lquid. . 1.9.- Pipetes Pasteur Sn pipetes no graduades. Com a mesura sn inexactes. Se solen utilitzar per passar lquid dun recipient a un altre. Per succionar porten una pera que acta de bomba. 1.10.- Cpsules de Petri Sn recipients utilitzats pel cultiu de microorganismes. 1.11.- Porta-objectes Sn rectangles de vidre, sobre els quals es colloca la preparaci destinada a sser visualitzada en el microscopi.

2/7 Prctica 2

PRCTIQUES DE LABORATORI 1r BTX- QUMICA

1.12.- Cubreobjectes Sn petites plaques quadrangulars de vidre, que serveixen per cobrir i protegir les mostres dels portaobjectes. 1.13.- Cristallitzador Sn recipients que sutilitzen per formar cristalls a partir de dissolucions. 1.14.- Refrigerant Sutilitza per refredar lquids grcies a un pas daigua corrent i per condensar gasos. 1.15.- Embut Serveix per abocar lquids dun lloc a un altre evitant que caigui a la taula o al terra. 1.16.- Embut de decantaci Sutilitza per separar dos lquids que no sn miscibles ( no barrejats ).

2.- Altre material ( no de vidre )


2.1.- Culleretes metl.liques i esptules) Serveixen per agafar material per pesar o transportar-lo a altres recipients. Tamb es poden trobar pinces, les quals serveixen per agafar les peces de les balances. 2.2.- Gradetes Sn suports per col.locar els tubs dassaig. 2.3.- Flasc rentador s una ampolla de plstic per aigua destillada amb sistema de sif per pressi manual. 2.4.- Bec bunsen Fogonet de gas autnom. Serveix per escalfar productes o dissolucions. 2.5.- Trpode Suport metllic per escalfar recipients. 2.6.- Reixeta damiant Reixa per evitar el contacte directe de la flama amb el recipient que escalfem. 3/7 Prctica 2

2.7.- Suport / Nou / Pinces Una vegada muntat els accessoris sutilitza per suportar la reixeta, buretes o per mantenir susps qualsevol tub dassaig segons les necessitats.

3.- Aparells.
3.1.- Balances. Les balances sn els instruments de mesura de la massa de les substncies utilitzats en el laboratori. 3.2.- Bany Maria Els Banys Maria sn recipients que contenen aigua i que serveixen per escalfar els recipients que es posin dintre. La temperatura es regula per un termstat. s imprescindible per escalfar substncies inflamables com lalcohol i lacetona. 3.3.- Microscopis 3.4 Lupes

EXERCICI 1 a) Dibuxa el segent material: 1. Erlenmeyer; 2. Matrs aforat; 3. Probeta; 4. Vas de precipitats; 5. Placa de Petri. b) Classificals en materials volumtric i no volumtrics. Quin material utilitzaries si necessites utilitzar de manera precisa 1.500 ml de soluci aquosa?

4/7 Prctica 2

PRCTIQUES DE LABORATORI 1r BTX- QUMICA

EXERCICI 2 Observa les imatge numerades. 20

5/7 Prctica 2

6/7 Prctica 2

PRCTIQUES DE LABORATORI 1r BTX- QUMICA

Num

NOM

Funcionalitat principal de linstrument:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

7/7