Oleh: Andrian Joseph

JENIS-JENIS PENILAIAN
1. 2. 3. 4. Formatif Sumatif Kriteria Ujian tara

• Mengenal pasti kelemahan yang wujud semasa pengajaran dan pembelajaran. iaitu semasa pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan untuk mengesan penguasaan dan kemajuan pelajaran dalam kelas.UJIAN FORMATIF • Dijalankan secara berterusan. Definisi Tujuan .

• Tak formal [pemerhatian dan soal jawab] • Formal [ujian kertas-pensel dalam masa singkat] .UJIAN FORMATIF Aktiviiti Bentuk • Menjalankan ujian formal/ tak formal sewaktu pelajaran secara individu. kumpulan atau secara kelas.

kumpulan atau kelas • Meliputi sesuatu kemahiran [ujian formal] • Beberapa kemahiran [ujian formal] Liputan .UJIAN FORMATIF Sasaran • Individu.

.UJIAN FORMATIF Dapatan daripada ujian formatif ini akan memberi maklum balas kepada guru dan dengan itu guru dapat membaiki dari segi pengajarannya dan memberi tumpuan yang lebih pada tajuk-tajuk yang menimbul kesulitan kepada pelajar.

atau untuk mengetahui setakat mana keberkesanan sesuatu program yang telah dijalankan.UJIAN SUMATIF Definisi Tujuan • Sesuatu jenis ujian formal untuk mengesan pencapaian dalam sesuatu tahap persekolahan. • Memperoleh maklumat tentang pencapaian pelajar pada suatu matapelajaran. .

UJIAN SUMATIF • Menjalankan ujian formal dalam beberapa waktu pelajaran secara ringkas. Aktiviti Bentuk . • Formal: ujian kertas-pensel/ ujian lisan dalam jangkaan masa yang sesuai.

UJIAN SUMATIF Sasaran • Secara kelas Liputan • Meliputi beberapa unit pembelajaran atau sesuatu tahap persekolahan. .

Contoh ujian sumatif ialah ujian pada peperiksaan UPSR. .UJIAN SUMATIF Ujian sumatif juga diguna untuk tujuan persijilan. PMR. SPM dan STPM.

• Menentukan tahap penguasaan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari mengikut kriteria yang telah ditentukan.UJIAN RUJUKAN KRITERIA Definisi • Ujian rujukan yang menentukan peringkatpencapaian individu berdasarkan kriteriatertentu yang telah ditetapkan. Tujuan .

.UJIAN RUJUKAN KRITERIA Bentuk • Pernyataan lulus atau gagal sahaja [tiada gred ditetapkan] Liputan • Tertumpu kepada topik-topik tertentu yang lebih khusus.

.UJIAN RUJUKAN KRITERIA Contoh aktiviti ujian • Ujian pendek • Tugasan • Latihan • Soal jawab dalam bilik darjah.

Ujian tara ialah ujian yang dibina dengan sempurna melalui perancangan yang teliti. Soalan-soalannya melalui proses praujian dan telah dibuat analisis item di atas soalan-soalan tersebut. Pembinaan ujian tersebut menepati jadual spesifikasi ujian.UJIAN TARA Ujian tara juga dikenali sebagai ujian piawai. Ujian itu melalui beberapa proses penyemakan semula. Penggubalan soalan-soalannya dijalankan oleh pakar dalam bidang tertentu. .

.UJIAN TARA Ujiannya pula ditadbirkan secara seragam serentak di pusat-pusat peperiksaan dengan peraturan pentadbiran yang ketat. Pemprosesan markahnya juga melalui proses yang seragam. Proses penggredannya adalah satu proses yang sistematik.

UJIAN TARA Perancangan ujian Penggubalan soalan Penaksiran soalan Praujian Panel penyemakan semula Penggredan dan persijilan Pemarkahan Pentadbiran ujian Pencetakan ujian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful