‫ސަ ލ ާމާއި ޞަ ލަވާތްލެއް ިވ ރަސޫ ލ ުﷲ ގ ެފާނަށް‬

‫ލޯބިކ ުރާމީހެއްގ ެ ކި ބ ައިގައި ހ ުންނާނެ ޢަލ ާމާތްތަށް‬
‫ށ‬
‫މުޙ ައްމަދ ު ފާރޫޤް‪ ،‬މ‪ .‬ކޮޅ ުފ ު ި‬
‫)އޮކްޓ ޯބަރ ‪2005‬ގ ެ ދަރުމައާގުޅ ޭ(‬

‫ނ‬
‫)ޞަ އްލ ަﷲ ޢަލައިހި ވަސަ އްލ ަމަ( އަށްޓ ަކަޔާއި‪ ،‬ދީނަކީ ހަމައެކަ ި‬

‫ސލިމުންނ ަށ ް ނަޞްރުލިބުމާއި‪ ،‬މާތ ް ﷲ ރުއްސު ނ ްލ ެއްވި‬
‫‪ 8‬މު ް‬

‫މާތ ްﷲ އަށ ް ވ ާއެއްޗ ެއްކަމަށ ް‪ ،‬ހެދުމަށާއި ފިތުނ ަތައ ް ނ ައްތާލ ުމަށްޓ ަކައި‪،‬‬

‫ﻧُ ْﻌ َﻤﺎ ُﻥ ﺑْ ُﻦ ﻣﻘﺮ ޝަ ހީދު ވުމަށ ް އެދި އެކަލޭގެފާނ ު ކުރ ެއްވި ދުޢ ާ‪:‬‬
‫ސލިމުންނ ަށ ް ނަޞްރު ލިބުމާއެކު‬
‫ނ ަހ ާވަނ ްދު ހަނގުރާމައިގާ‪ ،‬މު ް‬

‫ސލިމުނ ް އެބައިމީހުނ ްގ ެ ފ ުރާނ ަތ ަައ ް ހޭދަކޮށްލ ުމަށ ް ތައްޔާރަށ ް‬
‫މު ް‬
‫ތިބިކަމ ެވ‪ ެ .‬އެކަލޭގެފާނ ު ވިދާޅުވިއެވ‪ެ .‬‬

‫ޝަ ހީދަކުކަމުގައި ލ ެއްވުމަށ ްއެދި ދުޢ ާކުރައްވ ާ ތ ެެދުވެރި ޞަ ޙާބީއަކު‬
‫ދ ެކެލ ަމާ އަނ ްނާށެވ‪َ ެ.‬ﺣﺎﻓِﻆ َﺫ َﻫﺒِﻲ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވ‪ެ.‬‬

‫ޝަ ހީދަކު ކަމުގައި ލ ެއްވުމަށ ްއެދި ހެނދުނާއި ހަވީރު މާތ ްﷲ‬
‫ސ ތިމަނ ްބޭކަލ ުނ ްގ ެ ތ ެރޭގައި ނ ުވެއެވ‪ ެ.‬އަދި‬
‫އަށ ް ދުޢާނ ުކުރާ އެކަކުވ ެ ް‬

‫ސ‬
‫އައި ް‬

‫އެމީހަކު އަނބ ުރާ އެމީހެއްގ ެ ވަޠަނަށާއި އެމީހެއްގ ެ އަނބިދަރީނ ްގެގ ާތަށ ް‬

‫ބައްދަލުވިހިނދު މާތ ްﷲ ރުއްސު ނ ްލ ެއްވި ﻧُ ْﻌ َﻤﺎ ُﻥ ﺑْ ُﻦ ﻣﻘﺮ ވިދާޅުވިއެވ‪ެ.‬‬
‫ސ‬
‫"ތިމަނ ްކަލޭގެފާނ ު ޝަ ހީދުވެއްޖެނ ަމަ ތިޔ ަބައިމީހުނ ްކުރ ެ އެކަކުވ ެ ް‬

‫ސ ނ ެތ ެވ‪ ެ.‬މުސްތަޤުބަލ ަކަށ ް‬
‫ނ ުފޮނ ުއްވުމަށ ް އެދި ދުޢާނ ުކުރާ އެކަކުވ ެ ް‬
‫ބޭނ ުނ ްވެފައިވ ާ‬

‫ތިމަނ ްކަލޭގެފާނ ަށ ް ނ ުބައްލ ަވ ާށެވ‪ ެ.‬ތިމަނ ްކަލޭގެފާނ ު މިކުރަނީ ދުޢ ާއެކެވ‪ެ.‬‬

‫ސ އެމީހެއްގ ެ އަނބިދަރީނ ް‬
‫ތިމަނ ްބޭކަލ ުނ ްގ ެ ތ ެރެއިނ ް ކޮނ ްމ ެ މީހަކުވ ެ ް‬

‫ތިޔ ަބައިމީހުނ ް އެދުޢ ާގައި އާމީންކިޔާށެވެ‪ ".‬ދ ެނ ް ދުޢ ާ ކުރައްވައިފިއެވ‪ެ.‬‬

‫ރައްކ ާތެރިކުރ ެއްވުމަށ ް އެދެނީ މާތ ްﷲގ ެޙަޟްރަތުނ ްނ ެވ‪ ެ.‬ތިމަނ ްބޭކަލ ުނ ްގ ެ‬

‫ّﻬﻢ ﺍﺭﺯﻗﲎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻨﺼﺮﺍﳌﺴﻠﻤﲔ! ހައްދަވާބޮޑުކުރ ެއްވި މާތ ްﷲ‬
‫ﺍﻟﻠ ّ‬
‫ސލިމުންނ ަށ ް ނަޞްރުދ ެއްވުމާއެކު މިއަޅ ާ ޝަ ހީދަކު ކަމުގައި‬
‫މު ް‬

‫ﻣﺼﺮﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ޞަ ފްޙ ާ‪(54 :‬‬
‫މަންޒިލ ްވަނީ ކުރިމަތީގައެވެ‪) ".‬ﻓﺘﻮﺡ‬
‫ْ‬

‫ސލިމުނ ް އެކ ަަލޭގެފަނ ުގ ެ ފ ަަހަތ ްޕުޅުނ ް އާމީނ ް ކިޔ ައެވ‪ެ.‬‬
‫ލ ައްވ ާދޭނވެ! މު ް‬

‫ސ އެފ ަދަ ބ ައެއްކަމުގައި‬
‫ހައްދަވާބޮޑުކުރ ެއްވި މާތ ްﷲއެވެ! އަޅަމ ެންނަކީވ ެ ް‬

‫ސލިމުނ ްގ ެ ތ ެރެއިނ ް އެނ ްމ ެ ފ ުރަތަމަ ޝަ ހީދުވެގެނ ް ވެއްޓުނީ‬
‫އަދި މު ް‬

‫ލ ައްވ ާނދޭވެ! އާމީނ ް!‬

‫ނ ުޢުމާނ ުގެފ ާނ ެވ‪) ެ.‬ތާރީޚުލ ް އިސްލާމ ް ޞަ ފްޙާ‪ ((225 :‬ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‬
‫ﻭﺃﺭﺿﺎﻩ‬

‫އަލ ްޚާތިމާ‪:‬‬

‫ނ ަހާވަނ ްދު‬

‫ހަނގުރާމައިގާ‪،‬‬

‫ދެ‬

‫ލަޝްކަރު‬

‫ސ‬
‫އެކަކުވ ެ ް‬

‫ތިމަނ ްބޭކަލ ުނ ްގ ެ ތ ެރޭގައި‬

‫ސ‬
‫އަޅުގަނޑުމ ެންނަކީވ ެ ް‬

‫ހަމައެފ ަދަ‬

‫ނ ުވެއެވ‪ެ.‬‬

‫ބ ައެއްތޯއެވެ؟‬

‫އެހެނ ް ރިވާޔ ަތ ެއްގައި ވެއެވ‪ ެ.‬އެކަލޭގެފާނ ު ވިދާޅުވިއެވ‪" ެ.‬ހައްދަވ ާ‬

‫ނިކަމެތި އަޅ ާއަށ ް މިމަޒުމޫނ ު ނިނ ްމާލ ުމުގ ެ ތަޥްފ ީޤު ދ ެއްވި‬

‫ބޮޑުކުރ ެއްވި މާތ ްﷲ އެވ! އިބަރަސްކަލާނގ ެ ދީނ ް މަތިކުރައްވައި‬

‫މާތ ްﷲ އަށ ް ޙަމ ްދާއި ޝު ކުރު ކުރަމ ެވ‪ ެ.‬މިއަޅ ާގ ެ މިމަސަ އްކަތ ް‬

‫މާތ ްކުރައްވ ާނދޭވެ! އަދި އިބަރަސްކަލާނގ ެ އަޅުތަކުންނ ަށ ް ނަޞްރާއި‬

‫ޤަބޫލ ުކުރ ެއްވުނ ް އެދި އެކަލާނގެއަށ ް ދުޢ ާކުރަމ ެވ‪ ެ.‬މިމަޒުމޫނ ުގައި‬

‫ކަމިޔާބުދ ެއްވ ާނދޭވެ! އަދި އިބަރަސްކަލާނގ ެ ދީނ ް މަތިވެރިކުރައްވައި‬

‫އިސްވެދިޔ ަ ވ ާހަކަތަކުގ ެ ކުރު ޚުލާޞާ އަކީ މިއެވ‪ެ.‬‬

‫ނަޞްރާއި‬

‫‪ -1‬ތިމާގ ެ އަމިއްލ ަ ނ ަފްސާ އި‪ ،‬މައިންބ ަފައިނ ްނާއި‪ ،‬ދަރީނ ްނާއި‪،‬‬

‫ކާމިޔާބުދ ެއްވުމުގ ެ މައްޗަށ ް މިއަދު އެނ ްމ ެފ ުރަތަމަ ޝަ ހީދ ެއްކަމުގައި‬

‫ތިމާގެމީހުނ ްނާއި‪ ،‬މުދަލާއި‪ ،‬އެހެނ ްހުރިހާ މީސްތަކުންނ ަށ ްވުރ ެ ބޮޑަށ ް‬

‫ނ ުޢުމާނ ު ލ ައްވ ާނދޭވެ!" )ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰱ ﺍﻟﺘّﺎﺭﻳﺦ ތިނ ްވަނ ަބައިގ ެ ‪ 5‬ވަނ ަ‬

‫ލޯބިކުރުމަކީ‬

‫މާތ ްކުރ ެއްވުމާއި‬

‫އިބަރަސްކަލާނގ ެ‬

‫އަޅުތަކުންނ ަށ ް‬

‫ޞަ ފްޙ ާ ބައްލ ަވ ާ!(‬

‫ޞަ ލ ަވ ާތ ްލ ެއްވި‬

‫ސަ ލާމާއި‬

‫ސލ ުﷲ‬
‫ރަ ޫ‬

‫ގެފާނ ަށ ް‬

‫ވާޖިބ ެކެވ‪ެ .‬‬
‫‪-2‬‬

‫ސަ ލާމާއި‬

‫ޞަ ލ ަވ ާތ ްލ ެއްވި‬

‫ސލ ުﷲގެފާނ ަށ ް‬
‫ރަ ޫ‬

‫ސލިމުނ ް އެބޭފ ުޅުނ ްގ ެފ ުރާނ ަތައް‪ ،‬މާތ ްﷲގ ެމަގުގައި ހޭދަކޮށްލ ުމުގ ެ‬
‫‪ .9‬މު ް‬

‫ހާޞލ ްވުމުގ ެ ސަ ބ ަބ ެކެވ‪ ެ.‬އަދި‬
‫ި‬
‫ލޯބިކުރުމަކީ އީމާނ ްކަމުގ ެ ފޮނިކަނ ް‬

‫ޝަ އުޤުވރިކަނ ް‪:‬‬

‫އާޚިރަތ ްދުވަހުގައި އިތުރުއެކަލޭގެފ ާނާއި އެކުގައި ވުމުގ ެ ސަ ބ ަބ ެކެވ‪ެ.‬‬

‫މާތ ްﷲ ރުއްސު ނ ްލ ެއްވިޢުބާދަތުބުނ ުއ ްސާ މިތި‪) ،‬އިސްކަނ ްދަރިއްޔާގެވެރި(‬
‫މުޤަވްޤަސްއަށ ް ވިދާޅުވި މިބަސްފ ުޅުނ ް އަޅުގަނޑުގ ެ ވ ާހަކަ ނިނ ްމާލ ަމ ެވ‪ެ.‬‬
‫އެކަލޭގެފާނ ު މިބަސްފ ުޅުގައި ބަޔާނ ްކޮށ ްދ ެއްވަނީ‪ ،‬ލޮބުވެތި ރަސޫލާ‬

‫‪ -3‬އިތުރު އެކަލޭގެފާނ ަށ ް ލޯބިކ ުުރުމުގައި ޢަލާމާތ ްތަކެއ ް ވެއެވ‪ެ.‬‬
‫ބައެއ ް ޢަލާމަތ ްތަކަކީ‪:‬‬
‫ސލ ުﷲގެފާނ ު ދުށުމުގ ެ‬
‫)ހ( ސަ ލާމާއި ޞަ ލ ަވ ާތ ްލ ެއްވި ރަ ޫ‬

‫ދަރުމަ ‪ -‬ނ ޮވ ެމ ްބ ަރ ‪2005‬‬

‫‪65‬‬

‫ދަހިވެތިކަމާއި‪،‬‬

‫އިތުރު އެކަލޭގެފާނ ުގ ެ އަޞްހާބު ބޭކަލ ަކަށ ްވުމުގ ެ‬

‫ދުނިޔޭގ ެ އެހެނ ް ހުރިހާ‬

‫ސ އެބޭކަލ ުނ ްގ ެ އަރިހުގައި‬
‫އެއްޗަކަށ ްވުރ ެވ ެ ް‬

‫ލބިއްޖެމީހާގ ެ‬
‫ދަހިވެތިކަނ ް އެމީހެއްގ ެ ހިތުގައި އުފެދުމ ެވ‪ ެ.‬މިދ ެކަނ ްތައ ް ނ ު ި‬

‫ލޮބުވެތިކަނ ް ބޮޑުވެގެނ ްވަނީ އިތުރުއެކަލޭގެފާނ ުގ ެ އަރިހުގައި ވުމ ެވ‪ެ.‬‬

‫ގެއްލ ުމަށ ްވުރ ެ‬

‫މަނާކުރ ެއްވި ކަނ ްތައްތަކުނ ް ދުރުހެލިވުމަށ ް އަވަސްވެގަންނ ަ ފ ަދައިން‪،‬‬

‫ށ ދުނިޔޭގ ެ އެހެނ ް އެއްޗ ެއ ް‬
‫ހިތުގައި މިކަނ ްވ ާހު ީ‬
‫މާބޮޑުކަމަކަށެވ‪ެ.‬‬

‫އިތުރުއެކަލޭގެފާނ ަށްޓ ަކައި‪،‬‬

‫)ށ( އިތުރު އެކަލޭގެފާނ ަށްޓ ަކައި‪ ،‬ތިމާގ ެ އަމިއްލ ަ ނ ަފ ުސާ އި‬
‫މުދާ ހ ޭަކޮށްލ ުމަށ ް ފުރިހަމަޔ ަށ ް ތައްޔާރުވެހުރުމ ެވ‪ެ.‬‬

‫ދ ެކެވަޑައިގަންނ ަވައެވ‪ ެ .‬އިތުރު އެކަލޭގެފާނ ުގ ެ ސު އްނ ަތ ް ފ ުޅ ާކުރުމާއި‬
‫މާތ ްﷲ ބާވ ާލ ެއްވި ޝަ ރީޢަތ ް ފ ާޅުކ ުުރ ެއްވުމުގައި އެބޭކަލ ުނ ްގ ެ އަގުބޮޑު‬

‫)ނ( އިތުރު އެކަލޭގެފާނ ު އަމުރު ކުރ ެއްވި ކަނ ްތައްތައްކޮށ ް‪،‬‬

‫ނ ަފްސު ތައ ް އަގުހެޔޮ ނ ަފްސު ތަކެއްގ ެ ގޮތުގައި ހެއްދެވިއެވ‪ެ.‬‬
‫އިތުރުއެކަލޭގެފާނ ަށ ް‬

‫މ ަަނާކުރ ެއްވި ކަނ ްތައްތަކުނ ް ދުރުހެލިވެގަތުމ ެވ‪ެ.‬‬
‫)ރ(‬

‫އިތުރު‬

‫އެކަލޭގެފާނ ުގ ެ‬

‫ސު އްނ ަތަށ ް‬

‫ފިދާވުމަކީ‬

‫އުފ ަލ ެއްކަމަށ ް‬

‫އެބޭކަލ ުނ ް‬

‫ނަޞްރުދީ‬

‫އިތުރުއެކަލޭގެފާނ ު ގެނ ްނެވި ޝަ ރީޢަތ ް ފ ާޅުކޮށ ް މީސްތަކުނ ްގ ެ ތ ެރޭގައި‬

‫ލޯބިކުރުމުގައި‬

‫އަޞްޙާބ ުބޭކަލ ުނ ް‬

‫ވަޞއްޔ ަތ ް‬
‫ި‬
‫ސލިމުންނ ަށ ް‬
‫ހިނ ްގެވިމަގުނ ް ހިނގުމަށ ް އެނ ްމ ެހާ މު ް‬
‫ކުރަމ ެވ‪ެ.‬‬

‫ފެތ ެރުމ ެވ‪ެ .‬‬
‫‪ 4‬މާތ ްﷲ ރުއްސު ނ ްލ ެއްވި އަޞްޙާބު ބޭކަލ ުން‪ ،‬ސަ ލާމާއި‬
‫ސލ ުﷲގެފާނ ަށްޓ ަކައި ތ ެދުވެރި ލޯބިވ ެ ވަޑައިގަތ ެވ‪ެ.‬‬
‫ޞަ ލ ަވ ާތ ްލ ެއްވި ރަ ޫ‬

‫‪66‬‬

‫ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﺑﺎﺭﻙ‬
‫ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴّﺎ ّ‬
‫ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎ ﳌﲔ‪.‬‬
‫ﻭﺳﻠّﻢ‪ .‬ﻭﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﳊﻤﺪ ﷲ ّ‬

‫ދަރުމަ ‪ -‬ނ ޮވ ެމ ްބ ަރ ‪2005‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful