P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

סב " ד םיחבז ךרוכ טע

בי קרפ תומש
) ח ( ת ֶ א וּל ְ כאְָ ו ר ָ שָׂ בּ ַ ה שׁ ֵ א י ִ ל ְ צ הֶ זּ ַ ה הָ לְ י ַ לּ ַ בּ וּהֻ ל ְ כאֹי םי ִ רֹר ְ מ ל ַ ע תוֹצּ ַ מוּ :

ט קרפ רבדמב
) אי ( וֹתֹא וּשֲׂ עַ י םִ י ַ בּ ְ רַ ע ָ ה ןי ֵ בּ םוֹי ר ָ שָׂ ע הָ ע ָ בּ ְ ראַ ְ בּ י ִ נ ֵ שּׁ ַ ה שֶׁ דֹחַ בּ וּהֻ ל ְ כאֹי םי ִ רֹר ְ מוּ תוֹצּ ַ מ ל ַ ע :

ילבב דומלת א דומע כק ףד םיחספ תכסמ
אבר רמא : ןנברד רורמו אתיירואד הזה ןמזב הצמ . - ביתכד רורמ אנש יאמו + ט רבדמב + םיררמו תוצמ לע אכיאד ןמזב
חספ - רורמ שי , חספ אכילד ןמזבו - רורמ אכיל . ימנ הצמ םיררמו תוצמ לע ביתכ אה ! - ארק היב רדה רדהימ הצמ
+ בי תומש + תצמ ולכאת ברעב . רו רמא בקעי רב אחא ב : ןנברד הז דחאו הז דחא .

א דומע כק ףד םיחספ תכסמ תופסות
אל הנושארב ןיא הנורחאב - יפ ' היל תילד ןוגכ אל הנורחא אלב הנושארב עבושה לע ולכואל בוטד אל ותו הצמ תיזכ אלא
חאו הילע ךרבלו ןובאיתל הלחתב הצמ לוכאל ול בוט ותדועס לכל הצמ היל תיא יא יאדו לבא ויפב הצמ םעט תויהלו " רמגב כ
ויפב הצמ םעט ףוסבל אהי םגו ןובאיתל האב איהש הנושארה לע הוצמ רקיעו ויפב הצמ םעט היהיו הצמ תיזכ לכאי ותדועס
ב ןורחא תיזכ ותוא לש הצמה רוטפל ידכ הנושארה לע ןיכרבמ ונא םא המית הז ןיא הנורחאב הוצמ רקיע םא וליפאו
רטפיתו הנושארה לע ךרבל אוה לוכי לבא אוה וסירכ אלימש רחאלש םושמ הנורחאה לע ךרבל ןיא ירהש הנורחא
הוצמה רקיע איהש הנורחאה ילוביט ירת יבג אדסח ברל ליעל תישירפדכ רורמד צ ןכו " חספו הצמ ךרוכ היהש ללהל ל
הדועסה ףוסב הכרב התוא תלעומד לכואו הצמה לע ךרבמ היה הדועס תלחתב ןכ םא אתיירואד הצמ ליכא יוה יכהו
ףוסבש חספה םע הצמ תכרבל ...

שרהמ " א דומע כק ףד םיחספ תכסמ תוכלה ישודיח א
דב תופסות " וכ הנורחאב ה ' צ ןכו " וכ הדועסה ףוסב חספו הצמ ךרוכ היהש ללהד ל ' כע " ל ר " אתיירואד הצמד ל
ע ללהל " עבושה לע ףוסבל לכאנש חספה םע הדועסה ףוסב ונייהו הכירכ י צמה לע ךרבמ היה הדועסה תלחתבו וכ ה ' שיו
םדוק הכירכה תא ןישוע ונא יאמא ללהכ שדקמל רכז ןישועש ונא הדועסה ףוסב היה ללהל הכירכ תוצמד ןויכ קדקדל
הדועס א ואל םא ללהכ הכלה םא ליעל ןיקפתסמ ונאש ןויכ בשיל שיו " תושר אוהש רורמה םעט לטבי הילע יגילפד ןנברל כ
יקד אתיירואד הצמ תא " רורמד ןיתעמשב אברכ ל ודו אתיירואד הצמו ןנברד " ק :

א דומע וטק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
אניבר רמא : ןתנ ברד הירב אישרשמ בר יל רמא , ארמגד הימשמ ללה רמא יכה : ידדה ידהב רורמו הצמ שיניא ךורכינ אל
לוכינו , ןל אריבסד םושמ : אתיירואד הזה ןמזב הצמ , ןנברד רורמו , אתיירואד הצמל היל ליטבמו ןנברד רורמ יתאו -
וז תא וז תולטבמ ןיא תוצמ רמאד ןאמל וליפאו - אתיירואדב אתיירואד ילימ ינה , ןנברדב ןנברד וא , אתיירואד לבא
ןנברדו - אתיירואדל היל ליטבמו ןנברד יתא . וז תא וז תולטבמ ןיא תוצמ היל תעמשד אנת ןאמ - איה ללה . אינתד : ורמא
לע וילע ןלכואו תחא תבב ןכרוכ היהש ללה , מאנש ר + ט רבדמב + והלכאי םיררמו תוצמ לע . ןנחוי יבר רמא : וילע ןיקלוח
לה לע ויריבח ל . אינתד : ןלכוא ללהש ךרדכ ןלכואו תחא תבב ןכרוכ אהי לוכי - והלכאי םיררמו תוצמ לע רמול דומלת -
ומצע ינפב הזו ומצע ינפב הז וליפא . ישא בר הל ףיקתמ : יכה יא , וליפא יאמ ? ישא בר רמא אלא : יאה ינתק יכה אנת : לוכי
ןלכואו תחא תבב ןכרוכ ןכ םא אלא ותבוח ידי והב אצי אל , ןלכוא ללהש ךרדכ - והלכאי םיררמו תוצמ לע רמול דומלת - וליפא
ומצע ינפב הזו ומצע ינפב הז . ןנברכ אלו ללהכ אל אתכלה רמתיא אלד אתשה - ליכאו הצמ תליכא לע ךרבמ , ךרבמ רדהו
ליכאו רורמ תליכא לע , הכרב אלב ידדה ידהב אסחו הצמ ליכא רדהו , ללהכ שדקמל רכז .

א דומע וטק ףד םיחספ תכסמ תופסות
ישא בר רמא אלא - וליפא אתיירבה היגהל בוט ירהש ןנחוי יברד היתלימ ישא בר שבשמד סרטנוקה שוריפכ הארנ ןיא
ר ירבד שבשלמ תותיירב המכ ןיהיגמ ונאש ומכ רסחל ' ןנחוי ר ןיקלוחד ישרפמד הבישי ינבא ףיקתמ ישא בר אלא ןנב
אד ךורכל ירסאו " ע ןיב ןתוצמ ןינע לכבד ירבס ןנבר אלא וליפא יאמ כ " ךירצמד ללהא יגילפו ודבל דחא לכ ןיב הכירכ י
ללה םושמ וליפא ןנבר יטקנו ךורכל או " ןנברל אה דועו ארק ילגד אכה ינאש אמליד תולטבמ ןיאד ללה רבסד ןל אנמ ת
יו אצי ימנ ןכרכ םא אהד תולטבמ ןיא ימנ " סדמ ל ןיא אמלעב ןכ םא ךירכ אל יכ קיפנ דבעידבו ךורכל ול שי הלחתכלד רב
א תולטבמ יאד תולטבמ " דבעידב ארק יקומד ןנברל ךכלהו ילטבמ אל אכהד רמולו הכירכ ריתהל אכה ארק ךירטציא כ
ארק ילגד אכה ינאשו תולטבמ אמלעבד ןניעמש .
וכ רורמא ךרבמו ליכאו הצמא ךרבמ אלא ' - ינש ךרוכ היה םא םאו הצמל לטבמו ןנברד רורמ יתא הוה הלחת דחי םה
ןנברד רורמ לטבמו תושרד הצמ יתא ךכ רחא ןכרוכ היהשכ הלחת רורמ אלב הצמ לכוא היה ללהכ ןל אמייק הוה יא והימו
ןנברדו ןנברד הוה ללהכ הכירכ תוצמ ןנברדמ תושעל ךירצש ןויכ הכירכב רורמו הצמ רדהו אדוחל הצמ יכה ןנידבע הוה .

אר " י קרפ םיחספ תכסמ ש
.. . לבא רכד םושמ הידוחלב רורמ לכימל יעב ללהכ אתכלה יא ןל אקפסמד םושמ אוהש רורמ תלטבמ תושר איהש הכי
ולטבמ וריבחמ תוחפה לכד אתיירואד איהש הצמ לטבמ ןנברד אוהש רורמד יכיה יכ ןנברד :

www.swdaf.com 1
סב " ד םיחבז ךרוכ טע
יר " א דומע הכ ףד םיחספ תכסמ ף
םושמ לוכילו ידדה ידהב רורמו הצמ שיניא ךירכיל אל ארמגד הימשמ ללה רמא יכה ןנח ברד הירב בר רמא אניבר רמא
יפאו אתיירואד הצמל היל ליטבמו רורמ יתאו ןנברד רורמו אתיירואד הזה ןמזב הצמ ןל אריבסד ' ןיא תוצמ רמאד ןאמל
אתיירואד לטבמו ןנברד יתא ןנברדו אתיירואד לבא ןנברדו ןנברד אתיירואדו אתיירואד ילימ ינה וז תא וז תולטבמ : ורמא אינת
והולכאי םירורמו תוצמ לע רמאנש םושמ ןלכואו תחא תבב ןכרוכ היהש ללה לע וילע ר רמא ' לע ויריבח וילע ןיקולח ןנחוי
תבוח ידי ןהב אצי אל לוכי אינתד ללה א אלא ו " ת ןלכא ללהש ךרדכ ןלכאו תחא תבב ןכרכ כ " םירורמו תוצמ לע ל
יפאו והולכאי ' ומצע ינפב הזו ומצע ינפב הז רכז דבעימל ןניעב ןנאו ןנברכ אלו ללהכ אל אתכלה רמתיא אלד אתשהו
מ ליטבילו ןנברד רורמ יתיל אלד יכיה יכ ומצע ינפב והיינימ דחו דח לכ לוכילד ימנ ןניעבו שדקמל הצמא ךרבמ אתיירואד הצ
ללהכ שדקמל רכז הכרב אלב היל ליכאו ידדה ידהב רורמו הצמ ךירכ רדהו ליכאו הידוחל רורמא ךרבמו ליכאו הידוחל

א דומע הכ ףד םיחספ תכסמ ןטקה רואמה
ירה בתכ " ז ף " ל וכו ותבוח ידי םדא אצי אל לוכי אינתד ללה לע ויריבח וילע ןיקולח ןנחוי יבר רמא ' מגה ךרד וז אלו ' אהד
מקוא ' מגבו ללהכ אתיירב אהל ישא בר ' ר רמאש המ לע היאר ונל ןיא " קש רמול ונל שיש אלא י ודיב התיה הלב אלד ןויכו
וליאו ומצעב הזו ומצעב הז לכוא היה ןנברכ הכלה הדמע וליאש אמלע גוהנדכ ןנידבע ןנברכ אלו ללהכ אל אתכלה רמתיא
ידדה ידהב והל ךירכ רדהו ןנברד רורמ הילטביל אלד יכיה יכ אתיירואד איהד הידוחל הצמ תיזכ לכוא היה ללהכ הכלה הדמע
מנ שדקמל רכז ליכאו רורמ לש דחאו הצמ יתיז ינש לכוא אצ יתיז ינשו הצמ יתיז ינש ךירצ אתכלה ןל אקפסמד אתשה
רורמ ירה בתכ רטנמד דוחל תיזכ אלא ארטנמד הצממ אתדועס הלוכ היל תילד אכיהו " ז ף " ולע וירבד יפלו ותנקת ךאיה ל
בו םיתיז ינשכב םייסו דחא תיזכב בתכ ךאיה רבדה השקו הצמ יתיז ינש ונידיב ךרוכ וניא דחא תיזכ אלא אכילד אכיה יאדו
הזה ןמזב הדומ ללה וליפא אהבו רורמו הצמ .

ה תמחלמ ' א דומע הכ ףד םיחספ תכסמ
דועו ירה בתכ " ז ף " א ל " וכו ותבוח ידי םדא אצי אל לוכי אינתד ללה לע ויריבח וילע ןיקולח ןנחוי ר ' מגה ךרד וז אלו ' אהד
מגבו ללהכ אתיירב יאהל ישא בר המקוא ' אש המ לע היאר ונל ןיא " יה הלבק רמול שיש אלא ןנחוי ר ודיב הת :
בתוכה רמא ז רואמה לעבל ול ומרג םירפס יהיגמ " א אלא תואחסונה תצקמב והיגהש ינפמ וניבר לע סופתל ל " ישא ר
ךכ שרפל הארנ וניא םג ןכ אסריגה ןיאו תונשי דרפס יחסונ לע ונדמע רבכו איה ללהד אנת אנת יאה ךרדכ ינתקדמ
אוה הרות הרמאש ךרדכ ללהד אנתל וליאו ןלכוא ללהש עמשמ הלחתכל אנשיל יאהד דועו וה דבעיד יאד " םא לוכי ינתמל ל
ת ותבוח ידי ןהב אצי אל ומצע ינפב הזו ומצע ינפב הז ולכא " וכו ל ' אד ןויכ אוה ללהד אנת יאה יאו " ויריבח וילע ןיקולח ןנחוי ר
אתגולפ אלב אה רמכו רמכ אתכלה רמתא אלד אתשה אנקסמב ארמגב רמתא אמלא יחדאו אה אינתד ללהדל היל ןחכשא
יחדאו הרמא אתינתמ אהימ ןנחוי יברו ' הל אוה ןנברד אנת אנת יאה אלא אלא ותבוח ידי םדא אצי אל לוכי ינתק יכהו
ת ללהכ הכירכב " א ןאכמו הלחתכל ןהב אצוי ומצע ינפב הזו ומצע ינפב הז וליפא והולכאי ל " ויריבח וילע ןיקולח ןנחוי ר
םהו הכירכב רמוא אוהש ללה לע יפא םירמוא ' רל ואל ישא ברו הכירכ אלב ' וליפאו ןנירמאקד יאמל אלא ףיקתא ןנחוי
מל " וז תא וז תולטבמ ןניא תוצמ ד מגב ושריפו ' אד תולטבמ ןנברל לבא איה ללהד " וכו אינתד ויריבח וילע ןיקולח ןנחוי ר '
א ןנישקא אהאו " יפא יאמ כ ' כד " יפא הצר םאו תולטבמ ןניא תוצמ ע ' ןכרוכ ןנברל יפא ןתוצמ רקיעו ןלכוא ללהש ךרדכ ןלכואו '
ויריבח וילע ןיקולחו הכירכ אלב םושמ הכירכב רורמו הצמב דחא תיזכבו הדוחל הצמ תיזכב ונימצע ןירטופ ונא ןיאש הזו
יפאד ' ה וז תא וז תולטבמ ןניא תוצמ אמית " הוצמד רורמ תלטבמו תושרד הוצמ יתא תושרו הוצמ לבא הוצמו הוצמ מ
םהירבדד והנינ הוצמו תושר אתיירואדו ןנברד םושמ אתיירואד לטבמו ןנברד יתאד אמעט ימנ ונייהו ךירצ היהש דועו
ומעש הצמה לע אלו רורמה לע ךרבל יפא הלחתכל ןתוצמש ןויכו ' הליפט הצמ תושעל םימכחל הארנ אל הכירכ אלב
הנבי הרהמב תיבה ןמזב ןכ וגהני אמש רורמל ידבע ןיושכ שדקמל רכז אלא לש ותעד יפל אשוריפ הז אוה רשפאד ןויכ ןנ
ז וניבר " ל פב םיחבזב ורמאש המ וב יל השקש אלא אוה ןוכנו ' אד וברעתנש " תא וז תולטבמ תוצמ ןיאש םשכ רזעילא ר
איה ללה תולטבמ ןיא תוצמ רמאד היל תעמש ןאמ הז תא הז ןילטבמ ןירוסיא ןיא ךכ וז וכו וילע ורמא אינתד ' אנקסמו
איה אתעמשד יפאד רמול ישא בר הלע ףיקתא אלו םתה ' ןילטבמ ןיא ןנברל יהקמל ארמג םתה תיחנ אלד רמימל אכיאו
יכה היל ןניעמש ללהל רמאק אלא ישא ברכ יא אניברכ יא אתיירב ךהב אתאיהק הילע יגילפד ןנברל והל חכשאד רמימל ואלו
ר ינמ אה וזמ הלודג תולטבמ תוצמד " יעמשד אוה הידידל אלא ללכ הילע גילפד אכילו אתריתי אנשיל קיידד איה ע ' היל
רד ארמימו " א וז תולטבמ תוצמ ןיאש םשכ רמאקד אקייד אפוג א וכו ןירוסיא ןיא ךכ וז ת ' ס יאו " קיבש יכיה תולטבמ ןנברל ד
כל תוצמ היל אריבסד עמשמ אלא ןירוסיאל ימנ הנימ רמגו ללהד היל אטישפו ןנבר " יפ לע ףאו וז תא וז תולטבמ ןניא ע
הנושלכ אניברד ארמימ תוכלהב איבהש יפא ' מל " אתלימ אהב קיספ אלד הבתכ הדפקהב אלש תולטבמ ןניא תוצמ ד
יפאו וז תא וז תולטבמ תוצמד םושמ רורמו הצמ שיניא ךורכיל אל רמאק אלד םולכ ' מל " ה תולטבמ ןיא ד " אתיירואד מ
וכו אתיירואדו ' ןנברל אה איה ללהד ארמגב שירפד אלא אוה ןנברד רורמו אתיירואד הצמד םושמ ימנ ארקיעמד אמעט אלא
ד אוה ארמגד רשפאו אקפנ היפוג אניברמד רשפאו תולטבמ ז וניברו היחדו ישא בר ףיקתא הלעו יכה שירפ " תנמ לע אל ל
ז וניבר בתכש וזו ןאכל אב םולכ הז רבדב קוספל אלו הבתכ אוה םולכ לש תקולחמ הנממ קדקדל " אלוכ היל תילד ןאמב ל
אוה טושפ רבדו רמאק ול ךירצה תיזכ היל תיאד אוהד דוחלב תיזכ אלא ארטנימד אתדועס :

א דומע וטק ףד םיחספ תכסמ יריאמל הריחבה תיב
.. . שו הכירכב הוצמה רקיעש רבוס ללהש םשכו הכירכב אלש הוצמה רקיעש ךפהב םירבוס ןנבר ךכ הכירכב אלש ףא אצי
וז תא וז תוצמ לוטב םעטמ הכירכב אצי אל םתעדלש אלא : יו " מ אלש ןיב הכירכב ןיב הצריש המכ הוצמה רקיע ןנברלש
הכירכב עידב ףא אצי אל לוכי ינתק יכה ישא בר רמא אלא ןיסרוג ךכ אלא איה ללה תיבד אנת ןיסרוג ןיאו הכירכב אלא דב
www.swdaf.com 2
סב " ד םיחבז ךרוכ טע
ת " יפא והולכאי ל ' רמאקד אנת ןאמ ורמאש המו וז תא וז תולטבמ תוצמ ןיא ןנברל ףא הז תעדלו ומצע ינפב הזו ומצע ינפב הז
ןכ הרמאש ול וניצמש ושוריפ ומצעב הז ןושלב הורמא תובורעתה קרפ םיחבזבש ןכו איה ללה וז תא וז תולטבמ תוצמ ןיא
וריפב םהל הונאצמ אל ןנברלו ש :

דומע חספ תוכלה גיהנמה רפס םי דצת - הצת
.. . ליכאו , ו ליכאו הידוחל רורמא ךרבמ רדה , ללהכ שדקמל רכז ליכאו אסחב הצמ ךירכ רדהו , מייק הוה יאד ' הוה ןנברכ ןל
ךכב ויידו הידוחל רורמא רדהו הדוחל הצמא ךרבמ , ךרכל ךירצ ןיאו קיפנ אל אסחב הצמ ךירכ רדהו הידוחל הצמ ליכא יאד
וצממ קיפנ אל הכירכב לבא הדוחל הצמה ןמ אלא היתבוח ידי רורמל לטבמו הידהב ךירכד תושרד הצמ יתאד ןנברד רורמ ת
ןנברד אבילא , מייק יאו ' אסחב הצמ ךירכ רדהו ליכאו הדוחל הצמא ךרבמ הוה ללהכ ןל , אלב לבא ליכאו רורמא ךרבמו
תיירואד הצמל לטבמו ןנברד רורמ יתאד ללהל ףא יגס אל הדוחל הצמ ' ליעלדכ .

אריו ' הצמה לע ךריבש תוכרבה ירחא םייתנב חוסי אל ללהכו ןנברכ הבוח ידי תאצלו תרחבומ הוצמ םייקל אבה יכ יל
רדסה לכל תוכרבה תולעהל והייוורתכ השעיש דע רורמה לעו , מו " חיש חס םא מ רוזחל ךירצ ןיא ןיינעה ןמ וניאש ןילוח ת
הכירכה לע ךרבלו וכלהב ונרמאש ומכ ' ר " וכרב יבג ה ' עיקתלש ' רפוש , ךרבל לוכי ןיאד דועו , ןהמ וסירכ אלימש רחאל יכו
ךרביו רוזחי . בא " ן .

השוריפו הדגהה רדס םהרדובא רפס
שעיש דע חישי אל רחבומה ןמ הוצמ םייקל הצורה יחריה ןבא בתכ הכירכל רורמו הצמ תכרב ול הלעתש ידכ ללהכ הכירכ ה
והייוורתכ ארמוחל ןנידבע רמכ אלו רמכ אל אתכלה רמתיא אלד םושמ אהד ללהד . ולעיש דבעמל ןינכירצ הכרב ןינעל ימנ יכה
םהינשל . קספה יוה אל ךורב לוט לבא רהזיל ךירצ ןילוח תחישבו .

תכירכ ךרוכה

ב רוט זנ ףד א קרפ הלח תכסמ ימלשורי דומלת / ה " א
ללה היה ןקזה ךרוכ ןתשלש תחאכ שדקמה תעשב ןאכ רורמו הצמ ךרכ ןנחוי יבר אהו ןקזה ללה לע ןיקולח ןנחוי יבר רמא
דקמה תעשב אלש ןאכ ש ינש שדקמה תעשב ןאכו ןאכ רמית וליפאו ותוא ןילטבמו דחא לע ןיבר םירבד ...

שר " א דומע טע ףד םיחבז תכסמ י
ךרוכ ללה חספ רורמו הצמ חא תבב ת - יל לטבמו רורמ םעט יתא אלו ' הצמ םעטל .

בשר " א דומע וטק ףד םיחספ תכסמ ם
תחא תבב ןכרוכ ) . הצמ ( דחא ךרכב ןכרוכ רורמו הצמ חספ ימגב וכרוכ ומכ ) ב גק ףד ןיבוריע :(

א דומע וטק ףד םיחספ תכסמ יריאמל הריחבה תיב
מצע ינפל תחא לכ לוכאל הוצמה רקיע התיה שדקמה ןמזב םא אוהו םימכחו ןקזה ללה הב וקלחנ תחא תבב ןכרכל וא ה
תחא תבב ןכרוכ היהש םייק שדקמה תיבש ןמזב היהש ןקזה ללה לע וילע ורמא ורמאש .. . ר " ל רורמהו הצמהו חספה

במר " ח קרפ הצמו ץמח תוכלה ם
ו הכלה
.. . תסורחב לבטמו דחאכ רורמו הצמ ךרוכ ךכ רחאו ה התא ךורב ךרבמו ' יהלא ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ ונ לע
ןלכואו םירורמו תוצמ תליכא , ומצע ינפב הז לעו ומצע ינפב הז לע ךרבמ ומצע ינפב רורמו המצע ינפב הצמ לכא םאו . /+ תגשה
בארה " ד / דחאכ לבטמו רורמו הצמ חקול ךכ רחאו . א " ללהכ והז א / םיחספ ) / וטק ( , מו " קייד אל רדסה הז מ +.

ז הכלה
ו ךכ רחא ךרבמ ה התא ךורב ' ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא חבזה תליכא לע העברא תגיגח רשבמ לכואו
הלחת רשע , ךרבמו ה התא ךורב ' ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא חספה תליכא לע חספ לש ופוגמ לכואו , אלו
חספ לש תרטופ חבז לש אלו חבז לש תרטופ חספה תכרב .

השוריפו הדגהה רדס םהרדובא רפס
רורמ לוכאל רורמבו הצמ לוכאל הצמב ךרבמ ללה היה םייק שדקמה תיבש ןמזב רמוא ךורעבו תחא תבב רורמו הצמ ךרוכו

לוביט ב תסורח

אר " פ םיחספ תכסמ ש י קר
.. . הז לוביטב םא יכ תסורחב לבטמ היה אל ללהד תסורחב תושעל שי וז הכירכו .

www.swdaf.com 3
סב " ד םיחבז ךרוכ טע
באר " םיחספ ן
.. . חאו " אסח אוהש רורמו הצמ חקי כ , אסח ןיא םא תוקרי ראש וא , הכרבו לוביט אלב לכואו תיז הזמו תיז הזמ דחי ךרוכו
רכז שדקמל ללהכ היהש ךרוכ חספ דחא לכל ןתיו לכואו דחי רורמו הצמ .

יריאמל הריחבה תיב א דומע וטק ףד םיחספ תכסמ
.. . חאו " אוה םעט לוטב ואל וז תא וז תוצמ לוטב ןינעו הוצמ תסורח ונקספו ליאוה לובטב אלש םא לובטב םא ןיכרוכ כ
אא ומע רחא םעט ברעל אלש ךירצמ הוצמ בובחש אלא ךכב לטב םעטה ןיא ירהש " וא התומכש הוצמ םעט איה כ
מו הנממ הרומח " א ותליכא ךרד אוהש לכ מ לישבתב איצומה תליכא לבטל אלש רוסאל ןאכמ הנעט ןיאו לוטיב וב ןי
רחא לבטיש וב ןירמוא ונייה אל הוצמ וניאש רמואה תעדל ףא תסורח ירהו ול רודה איה ךכו ותליכא איה ךכ הברדא
םירבדה ןיאו הצמב ףא לובט םיכירצמ םירבחמה ילודגו הליכא ךרד איה ךכש ] םיארנ [ :

במר " ח קרפ הצמו ץמח תוכלה ם
ח הכלה
הצמ תליכא לע ךרבמו רזוח םחל איצומה ךרבמש רחא ןברק םש ןיאש הזה ןמזב , לכואו תסורחב ח הצמ לבטמו , רזוחו
לכואו תסורחב רורמ לבטמו רורמ תליכא לע ךרבמו , ומעט לטבי אמש תסורחב ט ותוא ההשי אלו , םירפוס ירבדמ הוצמ וזו ,
רזוחו ךרוכו רורמו הצמ תסורחב לבטמו שדקמל רכז הכרב אלב ןלכואו . /+ בארה תגשה " ד / תסורחב לבטמו הצמ תליכא לע ךרבמו רזוח . א " א
לבה הז +.

דומע חספ תוכלה גיהנמה רפס םי דצת - הצת
. . . תכש המו ' לוביט רכדא אלו הכרב אלב הכירכב םרמע בר , תכ ןכו ' לוביט אלב םלע בוט ברה , דרפס גהנמ ןכו
צניבורפו ' טיטל רכז לבוט היה אל ללה יכו ןכתי אל תפרצ בורו , או " אברוח הינימ קיפנ לבט אל יאד לבטל ונל שי כ
מב שדקמה תיב הנבישכל ןמא ונימיב הרה , לובטנ אל אתשהו ונלבט אל דקתשא רמאנו , עאו " הנלכאי התוא ןילבוטש פ
הצמה רובעב הביסהב . תכ ןכו ' ר " ז ש " ל , ללהכ שדקמל רכז לכאיו הצמה וב ךרוכ תסורחב לבטנה רורמה ןמו . רקיע ןכו .

השוריפו הדגהה רדס םהרדובא רפס
הצמ לכוא השוע ללה היה ךכש תסורחב ולבוטו רורמו . הצמ ונלש גהנמ לבא תסורחב ןיליבטמש שיו רוטיעה לעב בתכו
תסורחב לוביט אלב ללהד רורמו דחא לוביטב התמ הפיקהש . יו " ע התוא התיממ הצמ א " כ . ןיא יכ םרמע בר בתכ ןכו
טיטל רכז תסורחב לבוט היה אל ללה וטא רמאו הז לע המת יחריה ןבאו הכירכ לש תרזחהו הצמה תסורחב לובטל

תורבידה תרשע רוטיעה רפס - תוכלה ב דומע דלק ףד רורמו הצמ
ק רורמ םיתז ינש ךירצ אתלמ ןל אקפסמד אתשה " יפאד ןכרכד ללהל היל ודומ ןנבר אהד ל ' פב הז " ללהכ דבעינ רמאק ע
רורמ תיזו הצמ םיתיז יתשב תסורחב לוביט אלב ללהכ רורמו הצמו הדוחל הצמ ןליד אגהנמו

העת ןמיס םייח חרוא רוט
.. . בד תסורחב ולבוטל ןיאש ירזעה יבא בתכו ' ג ללהכ דבעימל ןיליגרד הזה ןמזב וניצמ ןילוביט ' רו וניצמ אל ' היעמש
שר םשב " י כו תסורחב ולבוטל ךירצש בתכ " א כ " ארה א " ז ש " השוע ללה היה ןכש תסורחב ולבוטו ל הצמ חספ לכוא
תסורחב לבוטו רורמו

הביסה

העת ןמיס םייח חרוא רוט
יחא בתכ ה " ז לאיחי ר " יעבד בתכ גיהנמה לעבו הביסיה יעב אל רורמד ןויכ הביסיה יעב יא הכירכב יל אקפסמ ל
תוריחל רכז האבש הצמה רובעב הביסיה

העת ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ה יחא בתכ " וכו הביסה יעב יא הכירכב יל אקפסמ לאיחי ר ' . הביסה יעבד אטישפד הארנ ילו ללהש היהשכ ךרוכ יסהב הב
ייקו הוצמד הצמ תליכאל ול הלוע התיה הכירכד הצמ ירהש לכוא היה " עאו הביסה הכירצ הצמד ל " ךירצ וניא רורמד ג
םולכ ךכב ןיא הביסהב ולכאל הצר םא הביסה במרה ירבדמ הארנ ןכו " ם ) פ " ה ז " ח ( תעשב הביסה ןיכירצ יתמיא בתכש
תייתשו ותליכא ראשו תוסוכ עברא תייתשבו הצמ תיזכ תליכא כע ךירצ וניא ואל םאו חבושמ הז ירה בסה םא ו " בתכ אלדמו ל
עא םולכ ךכב ןיא הביסהב ולכאל הצר םאש עמשמ הביסהב ולכוא וניא רורמ לבא " עמשמ ותייתשו ותליכאד יחדימל אכיאד ג
י ןכ בתכ רורמ תליכא יקופאלו הוצמ לש הניאש הייתשו הליכא " יסהב רורמ ליכאד אמינ אלד יכיה יכ ונייהד ל חבושמ יוה הב
םולכ ךכב ןיא הביסהב ולכאל הצר םאש ימנ יכה ןיא לבא הצמ לוכאל ךירצ הב תבכעמ איהו הביסה הכירצ הצמד ןויכו
הביסהב הכירכד רורמו :www.swdaf.com 4
סב " ד םיחבז ךרוכ טע
ופ ס םיק

העת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
לטונ ךכ רחאו ) וט ( > ה < הנממ עצובו תישילש הצמ ) זט ] ( א [* רורמה םע הכרוכו ) זי ( ז > ו < תסורחב הלבוטו . הגה : םירמוא שיו
) חי ( ולבוטל ןיאד , םיגהנמב אוה ןכו ) טי ( ןיגהונ יתיאר ןכו . ) * כ ( רמואו : שדקמל רכז ) אכ ( ללהכ , ) בכ ( דחיב ןלכואו ) גכ ( הביסהב .
וז הכירכ לכאיש דע הדועסה ןינעמ וניאש רבדב חיסי ח אל הצמ תליכא לע ךריבשמו , ) דכ ( > ז < תכרב הלעתש ידכ תליכא
וז הכירכל םג רורמ תליכא תכרבו הצמ .

העת ןמיס הרורב הנשמ
) זט ( רורמה םע הכרוכו - הצמ תיזכ ךירצו ] וט [ רורמ תיזכו ...
) זי ( תסורחב הלבוטו - ירהש ] זי [ ללהכ שדקמל רכז איה וז הכירכ הכירכבש הז רורמב תסורח תוצמ םייקמ היה ללהו
ק ללכ רורמ לכוא היה אל ירהש וז הכירכ םדו רורמב ומכ תסורחה רענל ךירצ הזב םגו םדוקמ לכאש ] יכדרמ רמאמ :[
) חי ( ולבוטל ןיאד - ןושאר לוביטב תסורח תוצמ םייק רבכש םמעט ] חי [ ולכואש ןויכ הז רורמבש סראל שוחל ןיא םגו
הכירכב הצמ םע :
) טי ( ןיגהונ יתיאר ןכו - הנושארה העדכ רקיעהד ומיכסהש םינורחאב ןייע מו " גוהנ גוהנד יכיה מ :
) כ ( רמואו - הב ןייע " ל :
) אכ ( ללהכ - וכו שדקמה תיבש ןמזב ללה השע ןכ הדגהב ונלצא אחסונהו ' דחיב םלכואו רורמו הצמ ךרוכ היה ] טי [ שיו
צש ובתכש " ךרוכ היה ל חספ רורמו הצמ :
) בכ ( דחיב ןלכואו - קס ליעל ןייע " סינכהל קר דחיב עולבל ךירצ ןיאש ונבתכש ט בב והיפב ם " א ] כ [ הו " אכה ה :
) גכ ( הביסהב - םושמ ] אכ [ לכואש הצמ :
) דכ ( הלעתש ידכ - ר " לוחתש ידכ קיספהל אלש ךירצ ןכלו הכירכב קר הוצמה רקיע היה זאו שדקמל רכז ונא ןישוע אהד ל
הכירכה לע הכרבה . מו " דבעידבו הלחתכל אלא הז ןיא מ ] בכ [ א םיתניב חס םא " ירכה לע ךרבלו רוזחל צ הכ :

העת ןמיס הכלה רואיב
* שדקמל רכז רמואו - וכו חיסהל ול ןיאש םייסמ ומצעב רבחמהו הכירכל הכרב ןיב קספה יוה וז הרימא אלה השק '
וכו הליכא תכרב הלעתש ידכ ' . ךירב לוט ומכ הדועסה ןינעמ יוה וז הרימא םגד רמול קחודו . םושל יתאצמ אל תמאבו
ר רבחמה בתכש אנשיל יאה קסופ ואל ילואו שדקמל רכז רמאיש וריכזה אל לבא שדקמל רכז אוה וז הכירכד ובתכ ק
וכו ןלכואו רמואו רבחמה בתכ אקוד ' חאו לוכאל ליחתהל הלחתמ ךירצש אלא " יוה אניפתסמד אלולו וז הדגה רמאי כ
צד אנימא " שה ןושלכו ללהכ שדקמל רכז תסורחב הלבוטו רבחמב ל " אוה רמואו יאהו םיקסופה לכו ס אנשילד אפטיש
צו " ע :

וש " טי ןמיס א קלח תעד הווחי ת
הלאש : חספ לילב ךרוכ תליכא ינפל רמול םיאשר םאה , חסונה : וכו ןקזה ללהכ שדקמל רכז ,' תרימא רוסאל שי וא
נה חסונה " ךרוכה תליכא רחאל דע ל , קספה םושמ ?

הבושת : םיחספ תכסמב ) ע וטק " א ( אינת : לע וילע ורמא ללה היהש ןקזה ךרוכ תחא תבב רורמו הצמ חספ , םלכואו , רמאנש
והולכאי םירורמו תוצמ לע . ןנחוי יבר רמא , ללה לע וירבח וילע םיקולח , אינתד , םלכואו תחא תבב םכרוכ אהי לוכי , ךרדכ
םלכוא ללה היהש , והולכאי םירורמו תוצמ לע רמול דומלת , ומצע ינפב הזו ומצע ינפב הז וליפא . בשר שריפו " ם , אלדמ ביתכ
ולכאי , דיחי ןושלב והולכאי רמאנו , ומצע ינפב דחא לכ עמשמ . םש םיחספב ארמגה המייסו / מע ' טק " ו :/ הקספנ אלו ליאוהש
םהמ דחאכ הכלה , לכאיו הצמ תליכא לע ךרבי , חאו " לכאיו רורמ תליכא לע כ , חאו " אלב םלכאיו דחיב רורמו הצמ ךורכי כ
הכרב , ללהכ שדקמל רכז . םהרבא וניבר בתכו גיהנמה רפסב יחריה ןתנ רב ) פ תוא חספ תוכלה " ד :( םייקל אבה ךכיפל
תועדה לכ תבוח ידי תאצל תרחבומ הוצמ , ירבדכ השעיש רחאל דע רורמה לעו הצמה לע ךריבש רחא םיתניב חיסי אל
םהינש , הכירכה רחאל דע ונייהד . ןינעה ןמ הניאש ןילוח תחישב חס םא םוקמ לכמו , רבלו רוזחל ךירצ וניא הכירכה לע ך
ע " כ . בשרה ןושל וזו " ץ העומש ןיבי רפסב ) ל ףד " ע ו " ג :( רורמהו הצמה תוכרב ןיב חיסהל אלש ךירצש םירמוא םיקדקדמהו
הכירכל , ךרוכה תליכאל הכרב התוא הלעתש ידכ . םהרדובא דוד יבר ברה בתכ הזב אצויכו . ףסוי תיבה ןרמו / א " ח ) / יס '
עת " ה ( םשב רוגאה רפסב בתכ ןכש איבה רואמה לעב . ךורע ןחלשהו רוטה ובתכ ןכו / א " ח ) / יס ' עת " א ףיעס ה ' ] .( ראבב
כש ןייצ הלוגה " ר םשב רוטה כ ' לאיחי , וניא הזו , מ יכ " וכו דוע בתכו רוטה ש ,' בארה לע רזוח " ךומס אוהש גיהנמה רפסב ן
הז ןידל הארנו . ר לע יאק אלו ' וינפ ינפלש לאיחי .[

ךורע ןחלשה ןרמ הנהו / א " ח ) / ס י ' עת " א ףיעס ה ' ( בתכ : הנממ עצובו תישילש הצמ לטונו , רורמה םע ךרוכו , םלבוטו
תסורחב , רמואו , וכו ללהכ שדקמל רכז ,' הביסהב דחי םלכואו . הז לע בתכ הכלה רואיבב הרורב הנשמ לעב ןואגהו :
השק , הכירכל הכרבה ןיב קספה וז הרימא אלהש , ןיב חיסהל ןיאש בתכ ומצע ךורע ןחלשה ןרמו הכירכל תוכרבה , קחודו
הדועסה ןינעמ איה וז הרימא םגש רמול , קספה בשחנ וניאש ךורב לוט רמואכ , ) ע מ תוכרבב ראובמכ " ךורע ןחלשבו א / א " ח /
יס ' סק " ו ףיעס ז ' ( , הזב ךורע ןחלשה ןושלכ בתכש קסופ םוש אצמנ אלו , לכואו שדקמל רכז רמואש ןרמ בתכ אקוד ואל ילואו ,
www.swdaf.com 5
סב " ד םיחבז ךרוכ טע
אל ליחתהל ךירצ אלא הז חסונ רמאי ךכ רחאו הליחת לוכ . ךורע ןחלשב רפוס תועט אוהש רמוא יתייה היגהל יתארי אלולו ,
רמול ךירצו : וכו ללהכ שדקמל רכז תסורחב םלבוטו ' ע " כ . ובתכש םיקסופ המכ ונאצמ תמאבש רמאנו םידקנ לכ תישארו
ךורע ןחלשה ןרמ ירבדכ , וכו ללהכ שדקמל רכז רמואש ,' הכירכה ינפל . םהמו : רהמ " חרז ןב ם , ארה דימלת " ש , רפסב
ךרדל הדצ ) ד רמאמ ' ג ללכ ' י קרפ " א .( מרהו " השמ יכרדב א ) יס ' עת " ג תוא ה ' .( שרהמו " הבושתב ל ) יס ' פ " ח .( רהמו " י
ץמוא ףסוי רפסב אפזוי ) יס ' סשת " ט .( הלא וניתובר ירפס לכב היגהלו די חולשל הלילחו , לש ותעד לע התלעש ומכ
הרורב הנשמה ) . םכחו בתכ ונינמז ימכחמ דחא , ףסוי תיבב הז רבד אבוה אלו ליאוהש , ןחלשב בותכש המש הארנכ
ךורע , וכו ללהכ שדקמל רכז רמואו ,' מרה ירבדמ אוה " הגהב א , השמ יכרדב אבוהש המ יפ לע . והובתכו םיסיפדמה ועטו
ע ןרמ ירבדמ אוה וליאכ תירושאב " כ . וניא הז םגו , רע ןחלשב יניע התאר רקי לכ יכ לודגה וניבר ןרמ לש וייחב ספדנש ךו
צז וראק ףסוי יבר " ל , מרה תוהגה ילב " א , ךורע ןחלשב ונינפלש אחסונכ בותכ םשו , הביתב הבית תואב תוא . עדונו
ףסוי תיבב ואבוה אלש ףא ךורע ןחלשב ןרמ םבתכש םירבד הברה םנשיש .( ןיב וז הרימאב קספהל ןרמ ששח אלש םעטהו
הכירכל תוכרבה , ובמ יכ תופסותב רא ) ע וטק םיחספ " א ( דב " ישא בר רמא אלא ה , ךירצש רבוסש ללה תעדל ףאש
תחא תיבב םלכואלו דחיב רורמהו הצמה ךורכל , הליחתכל קר והז , ידי אצי הז רחא הזב םלכאש ןויכ דבעידב לבא
ותבוח . דחיב םתוא םילכואו םיכרוכו םירזוח ונא ןיאו , שדקמל רכז םייקל אלא . יבר ןואגה בתכו ערז לעב ןהכה לאעמשי
חספ חבש ורפסב תמא ) א תוא ךרוכ ינידב ' ( ירה תעד ןכש " במרהו ף " ארהו ם " ע ש " ש . לע םימורע ןושל רפסב דוע הארו
במרה " ם ) ז קרפ ' להמ ' הצמו ץמח ( ע " ש . שירדנולמ והילא וניבר יקספב םג ) נק דומע " נקו ג " ד ( , ןכ רבוסש ראובמ . רחאמו
ללהכ שדקמל רכז ולא םירבדש , ה ןינעה ןמ ם , םרמואל יאשר הליחתכל וליפא , הניא ןילוח תחיש וליפא ןידה ןמ ירהש
רורמו הצמ תליכא רחאל הרוסא , תועדה לכל ותבוח ידי אצי רבכש רחאמ , בארהש ףא ןכלו " בשרהו גיהנמה רפסב ן " ץ
נה " רחבומה ןמ הוצמ ךרד תאז ובתכ ל , םיקדקדמה םיגהונ ןכשו . ה לע תודע אוהש הז חסונב לבא רכז תישענש הוצמ
שדקמל , ללכו ללכ קספה ששח וב ןיא , נה םיקסופ ראשו ךורע ןחלשה ןרמ ירבדכ ורמואל יוארו ןוכנ הברדא אלא " ל .
אוה הרות לארשי לש םגהנמו . ימלשוריב ורמא רבכו ) ה קרפ ינש רשעמ ' ב הכלה ' :( אצ ךידיב תפפור איהש הכלה לכ הארו
גהונ רובצה ךאיה , ןכ גוהנו .

ב דומע בכ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
מ הז תא הז ןילטבמ ןיאש ןילועל ןאכ - או " וז תא וז תולטבמ תוצמ ןיאד םושמ היל קופית ת םיחספ יברעב ןנירמאדכ
) וטק ףד (. יבג ללה היהש ךרוכ פ פב ןכו רורמו הצמו חס ' תובורעתה ) טע םיחבז (. ר גילפ ' רא רזעלא ' איההב שיקל ןב ןועמש
הז ןילטבמ ןיאש רמאקו ןללבש אמטו רתונו לוגיפד ללהדמ הייאר יתיימו הז תא ינאש הליכא יבגל אמשו .


www.swdaf.com 6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->