P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב תוכרב ל ח"ר ליל אביו הלעי

www.swdaf.com 1
םויב אלא שדחה תא ןישדקמ ןיד תיב ןיאש
בותכה תרזג (י,גי תומש) ה ָ מי ִ מָ י םי ִ מָ יּ ִ מ הָּ דֲ עוֹמ ְ ל תאֹזּ ַ ה ה ָ קֻּ חַ ה ת ֶ א ָ תּ ְ ר ַ מ ָ שְׁ ו
• שרד אתליכמ י"ב ) י קוספ גי קרפ ( המימי םימימ ל"ת םויב אלא שדחה תא ןישדקמ ןיאו םויב אלא שדחה תא ןירבעמ ןיאש ןינמו
• מ"הס ם"במר ) גנק השע ( המימי םימימ רמול דומלת םויב אלא שדחה תא ןישדקמ ןיאו םויב אלא שדחה תא ןירבעמ ןיאש ןינמ ומצע ינפב ןיד
שדוחה שודקל דחוימ ןיד ג,אפ םיליהת) - (ד :בֹקֲ עַ י י ֵ הֹלאֵ ל טָ פּ ְ שׁ ִ מ אוּה ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י ְ ל קֹח י ִ כּ :וּנֵ גּ ַ ח םוֹי ְ ל ה ֶ סֵ כַּ בּ רָ פוֹשׁ שֶׁ דֹחַ ב וּע ְ ק ִ תּ
• (:אי) 'הנס םויל הסכב רפוש שדחב ועקת וב הסכתמ שדחהש גח והזיא ונגח ה " א ר הז " ה כו ' בקעי יהלאל טפשמ אוה לארשיל קח יכ םויב טפשמ המ םויב שדחה שודיק ףא
• ם"בשר ) ב " דיק ב (. םויב רחמל ןודל ןילוכיו איה הרומג תודע הלילב תודע םהינפל ודיעהש ד"ב והימו
• ם"בשר ) םש ( (םש) ן"במרה 'יח פ"ע (:אי 'הנס) ן"רה 'יחו :היתבוית יוה אהו ןיד ונידש דבעידב הלילב ונד םאש בתכש ל"ז לאומש וניבר ירבדכ אלש
טפשמכ ליגר ג,אפ םיליהת) - (ד :בֹקֲ עַ י י ֵ הֹלאֵ ל טָ פּ ְ שׁ ִ מ אוּה ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י ְ ל קֹח י ִ כּ :וּנֵ גּ ַ ח םוֹי ְ ל ה ֶ סֵ כַּ בּ רָ פוֹשׁ שֶׁ דֹחַ ב וּע ְ ק ִ תּ
• (:אי) 'הנס שדחב ועקת םויל הסכב רפוש וב הסכתמ שדחהש גח והזיא ונגח ה " א ר הז " ה כו ' בקעי יהלאל טפשמ אוה לארשיל קח יכ םויב טפשמ המ םויב שדחה שודיק ףא
• ) ן"במרה 'יח ב " דיק ב . ( פא תושפנ ינידכ ארק איושד שדחה תודע יבג אלא ,הלילב םירמוג םויב הולבקד אכיהו ,אוה ןיד תלחתכ תודע תלבקד אהימ עמשמ ,ןיד רמגל ולי
אוה ןיד תלחתד ןילבקמ ןיא ימנ הלילב ילובק ךכליה ... הלוספו הלילד תודע תלבקכ איהש היאר התוא לע ןודל ואב םאש הלילב והוארל םעטה רקיע והז ךכליה
• (:אי 'הנס) ן"רה 'יח ונד םא טפשמ כ"א שדוקמ וניא הלילב הושדק םאו ןנירמא שודיקבו טפשממ שדוחה שדיק ןניפלי אהד ןיד וניא ןיד תליחתב הלילב
ונמזב הארנ אל םא - םימש והושדיק רבכש ,ותוא ןישדקמ ןיא
ד"ב שודיק ומכ אוה םימש שודיק
• רבכש ה"דות ) :י 'הנס ( אש דחאו םישלש םוי לבא ורבעי אמש הטמ לש ד"בל הלעמ לש ד"ב םיניתממ םישלש םויבד " רחשה ןמ םימשב ותוא ןישדקמ םויה ושדק אלש א
• ם"במר ) ז,ג ח"הק ( ב ןירבעמשכ " ד דחה תא םוי לכ םידע ואב אלש ינפמ ש 'ל וב ןישועו ןכומ םוקמל ןילוע ויה םויב הדועס א"ל ר אוהש " ח הלילב םשל ןילוע ןיאו ,
הלילב וליפא םימש שודיק
• ס ג"מ ) ומ ןישע ( ליחתמ םימש והושדק רבכש דחאו םישלש םויב ושדקל ןיד תיב ןיכירצ ןיא קחצי וניבר שריפו הלילה ת
• (ח,ב ח"הק) שדוקה לקש א"ל תלחתב ותוא ןישדקמ ןה 'ל םויב ותוא ןישדקמ הטמלש ד"ב ןיאש ןיאור הלעמ לש ד"בשכש
ומצע ינפב ןיד םימש שודיק
• רבכש ה"דות ) :י 'הנס ( דלומה תעשב םלועל ותוא ןישדקמ הלעמ לש ד"בד מ"י
• ) םירובג ןגמ שדוקה לקשב אבומ ח"ק ס"ס ב (ד,ח ח"הק ל"ה המל ןיאש בג לע ףאו ח"ר ליחתמ רבכ ג"צשת ב"י ט"כ רמגנשכש םושמ ח"ר 'ל םוי םלועל ןישוע
ח"ר כ"ג 'ל םוי םלועל ןישוע ןכלו ח"ר תשודק ליחתמ רבכ 'ל םוימ מ"מ א"ל םוי דע ח"ר ןינומ
• ם"במר ) ד,ח ח"הק ( םוי 'ל וע םלועל ' ר ותוא " ח הז ןובשחב יה םא ' סח רבעש שדחה םוי היהי ר ל ' ר " ח אבה םוי היהי אלמ רבעש שדחה היהי םאו ל ' ר " ח ה ו ' ר ותצקמו " ח
שודיק אליממ
• (ט,ב ה"ר) אתפסות ושדיק וינפלש שדח רבכש ותוא ןישדקמ ןיא ונמזב הארנ אל םא
• ם"במר ) ד,ח ח"הק ( םוי 'ל וע םלועל ' ר ותוא " ח הז ןובשחב יה םא ' סח רבעש שדחה םוי היהי ר ל ' ר " ח אבה םוי היהי אלמ רבעש שדחה היהי םאו ל ' ר " ח ה ו ' ר ותצקמו " ח
• חמש רוא ) ח"הק ח,ב ( בב 'יולת ותשודק ןיאש " ד ר תויהל חרכומ אוהש " ושדק אנמחרו ח מ רתוי שדח ןיאש 'ל םוי אש ג"הכבו א רחמ םויב ח"רה עבקהל לוכי ןי " צ יק ' ד"ב
לש םימי ינש שדוח שאר
קפס
• לאירא ןינב ) דכ ףד ב"ח ( קפסמ אוה ח"ר םימי ינש ירהש
• עשוהי ינפ ) ('סות ירבדב :ל תוכרב נו " ל א ןישועש ןויכ ללכ ח"ר לש םימיה ינשב קלחל הארנ אלד 'סותה ובתכ יכה וליפאד ויב ולזלזל אלד יכיה יכ קפסמ ןתו " ט ינש
• שדוקה לקש ) ח"הק ח,ב ( ידיל ואובי אלש ידכ ת תועט ועו ח"ר םלועל 'ל םויש ונק ' ועו תודעל ןיפצמ ןושארה םוי לכ ויה 'יארה פ"ע ושדיקש ןמזבש ןויכ ' ח"רל קפסמ ותוא
• (ג,בכת ח"וא) ב"נשמ לוח אוה ינש םויה שדוק היה 'א םויה ולאד אקיפס םושמ קר אוה 'ב םוי אלהש
תחא השודק
• ח"לצ ) :וכ תוכרב ( בקמ ויהי אלש ונקיתש הנקתהש רמוא ינאו שדוח לע אל איה ,םיולה ולקלקתנש ינפמ ב"ע 'ל ףד הנשה שאר 'סמב החנמה דע אלא שדוחה תודע םיל
וז הלקת ךייש םלוכבש הנשה ישדח לכ לע םא יכ התיה דבל ירשת ... הלפת ןינעל תחא השודק םה םימי ינש םהש םישדחה ישאר לכו
• הפשיו םהוש ) ד,ח ח"הק ( חב ןישוע ונאש ח"ר םימי ינשד ראובמו קפסמ וניא אלמ שדו ... החנמה ןמ םידע ואב םאש הנשה שאר יבג ןנירמאד יכיה יכ ל"י הרואכל הנהו
תחא השודק יוהו םישדח ראשב ה"ה ,שדוק רחמלו שדוק םויה ותוא ןיגהונ הלעמלו
שדוח שאר לש ינש םויב בירעמב אביו הלעי חכש
רוזחל ךירצ ןיא
• יפל ה"דות ) :ל תוכרב ( קלחל הארנ אלו
• ם"במר ) אי,י הליפת ( רזוח וניא ריכזה אל םא שדח שאר לש תיברע לבא
• רוט ) בכת ח"וא ( א םוי ח"ר םא ש"ל ותוא ןיריזחמ ןיא תיברעב ריכזה אלו חכש ' םימי 'ב אוה םא וא ףסוי תיב "וא) בכת ח ( ית רבדו ' ארמגה ירבד טשפ ךפיה הזש אוה
• וש " ע ) וא " א,בכת ח ( נשמו " ב ) םש ( עב ורמא אל םאו ותוא ןיריזחמ ןיא ,תיבר הלילב (ג) שדחה תא ןישדקמ ןיאש ינפמ ,םימי 'ב םהש ןיב דחא םוי ח"רש ןיב
• (אי,י הליפת) הדוהי ראב סד תצק וירבד שרפל ד"עפלנ אליממ רחמלד הרכזה לע ןניכמס תושר ע"תד םושמ אלמ שדוחב קר רמא אל והיאד 'מגהד ד"סד יאדוד י"בה רבו
לומתא ריכזהד הרכזה לע ןניכמסד ןיריזחמ ןיא כ"ג 'ב לילב חכשב ה"ה
• (:ל תוכרב) עשוהי ינפ ינש בוט םויב ולזלזל אלד יכיה יכ קפסמ ןתוא ןישועש ןויכ ללכ ח"ר לש םימיה ינשב קלחל הארנ אלד 'סותה ובתכ יכה וליפאד יל הארנו
רוזחל ךירצ
• יפל ה"דות ) :ל תוכרב ( הלילב שדחה ןישדקמ ןיאש יפל ותוא ןיריזחמ ןיא הנושאר הלילב אקוד מ"יו וינפלש םוימ שדוקמ רבכש ותוא ןיריזחמ הינש הלילב לבא
• (בכת ח"וא) ףסוי תיב ל"כע ט"ביר בתכ ןכו אוה שדוקמ רבכש ותוא ןיריזחמ ינש ליל תיברעבד ןתנ ברה בתכ (גק תוא הליפת 'לה) םייח תוחרואב בתכ
• (אי,י הליפת) הנשמ םחל רו רסח וא םימי ינש ח"רו אלמ אנש אל ארמגב ש"מש רמולכ שארשכ 'יפא ח"ר לש הנושארה הלילבש דבל הנושארה הלילב ונייה דחא םוי ח"
ותוא ןיריזחמו שדוקמ שדחה רבכ םימי ינש ח"רשכ היינש הלילב לבא ותוא ןיריזחמ ןיא דחא םוי שדח
• ןגמ םהרבא ) וא " בי,חק ח ( ותוא ןיריזחמ ןיא רסח שדחב םגש אלא רמא אל ארמגבד הפי ןייע אל 'מגה ךפה הזש בתכ ב"כת 'יס י"בבש ףאו
• (בכת ח"וא) שדח ירפ ל הינש הליל לבא הנושאר הליל תועטב ונייה אלמ אנש אל רסח אנש אל ארמגב ןנירמאד יאמד וז תרבסל דעס איבהל שי הברדאו ןיריזחמד םלוע
תא ןישדקמ ןיאד יל קופית אמעט ךה יל המלו 'וכו תירחשב הרמואל לוכיש ינפמ ותוא ןיריזחמ ןיא תיברעב ח"ר ריכזה אלו העטד אתיירב איההמ הלילב שדחה
• (אי,י הליפת) חמש רוא ,יניעב אלפל היה ידועמו ד"כ ףד הנשה שאר תכסמב ל"ייק אלה והושדק רבכש ,ותוא ןישדקמ ןיא ונמזב הארנ אל םאד קודצ 'רב רזעלא 'רכ א"ע
ג"עצ הזו ,הלילב ח"ר לש רמא אל םאב ותוא ןיריזחמ ןיא המלו ,ד"ב שודק צ"א ינש םויב כ"א ,םימש
• (:ל תוכרב) עשוהי ינפ ב עפה בור ' ה אל ע לבקל ד"בה וקיפס ולו שדוחה תוד ' ועבמ שדחה שדוקמ " י א המ כ" " ט וושהש יהנו תיברע תלפתב ח"ר לש ריכזהל ךייש אל אפוג
ריכזהל םהיתודימ םימכח המ ותוא ןיריזחמ ןיא דבעידב מ"מ תיברע לשב " ט נושארה הלילב אלא אמעט יאה ךייש אל יאדו ז"יפל כ"או ,אפוג ה ךייש אל היינש הלילב כ"אשמ ה " ט
ד"סב תוכרב ל ח"ר ליל אביו הלעי
www.swdaf.com 2
ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת ב דומע ל
תיברעב שדוח שאר לש ריכזה אלו העט :אינתהו - תירחשב הרמואל לוכיש ינפמ ותוא ןיריזחמ ןיא תירחשב , - ןיא
ןיפסומב ,ןיפסומב הרמואל לוכיש ינפמ ותוא ןיריזחמ - !החנמב הרמואל לוכיש ינפמ ותוא ןיריזחמ ןיא - רמתיא ואל :היל רמא
,ןנחוי יבר רמא ,הלע - .ונש רובצב

תיברע שדח שאר לש ריכזה אלו העט :בר רמא ןנע בר רמא - ,ותוא ןיריזחמ ןיא שדחה תא ןישדקמ ןיד תיב ןיאש יפל
םויב אלא . רסח שדחב לבא ,אלמ שדחב ברד אתלימ ארבתסמ :רמימא רמא - ישא בר היל רמא .ותוא ןיריזחמ
:רמימאל אנש אל ,אלא !אלמ יל המו רסח יל המ ,רמאק אמעט בר ידכמ .

א דומע דכ ףד הנשה שאר תכסמ ילבב דומלת
.שדוקמ שדוקמ וירחא ןינוע םעה לכו שדוקמ רמוא ןיד תיב שאר .הנשמ ןישדקמ ונמזב הארנ אלש ןיב ונמזב הארנש ןיב
:רמוא קודצ יברב רזעלא יבר ,ותוא ונמזב הארנ אל םא - םימש והושדיק רבכש ,ותוא ןישדקמ ןיא .

ונמזב הארנ אל םא רמוא קודצ יברב רזעלא יבר - ותוא ןישדקמ ןיא . ונמזב :רמוא ומילפ ,אינת - אלש ,ותוא ןישדקמ ןיא
ונמזב - ותוא ןישדקמ . ותוא ןישדקמ ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיב :רמוא [ןועמש יברב] רזעלא יבר םתשדקו +הכ ארקיו+ רמאנש ,
םישמחה תנש תא - התא םינש .םישדח שדקמ התא יאו ,שדקמ יברב רזעלא יברכ הכלה :לאומש רמא הדוהי בר רמא
קודצ הכישחש דע שדוקמ רמול וקיפסה אלו םידעה ורקחנ ,לארשי לכו ןיד תיב והואר :אנינת ימנ ןנא ףא :ייבא רמא . - ירה
רבועמ .רבועמ הז - שדוקמ ,ןיא - ?אל - תעד אקלס ;היל אכירטציא רבועמ ''' אנימא ך לארשי לכו ןיד תיב והוארו ליאוה : -
.ןל עמשמק .הורבעיל אלו ,אמסרפיא

ב דומע י ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
רוביע םויב שודיק :אבר רמא אלא - רוביע רחא ,השלשב - ינמו ,שודיק אכיל - רזעלא יבר 'רב איה קודצ . יבר ,אינתד
רזעלא ונמזב הארנ אל םא :רמוא קודצ 'רב - מ ןיא םימשב והושדיק רבכש ,ותוא ןישדק . רחא שודיק :רמא ןמחנ בר
רוביע - רוביע םויב ,השלשב - ינמו ,שודיק אכיל - איה ומילפ . ונמזב :רמוא ומילפ ,אינתד - אלש ,ותוא ןישדקמ ןיא
ונמזב - ותוא ןישדקמ רוביע יאמו ,ינתק בושיח םלועל :רמא ישא בר . - תימל יעבקד ידייאו .רוביעד בושיח הנש רוביע ינ -
שדוח בושיח .שדוח רוביע ,ימנ אנת - שדוח שודיק ,ןיא - ינמ ,אל - .איה רזעילא יבר ונמזב ןיב :רמוא רזעילא יבר אינתד
ותוא ןישדקמ ןיא ונמזב אלש ןיב הנש םישמחה תנש תא םתשדקו +ה"כ ארקיו+ רמאנש , - התא יאו ,שדקמ התא םינש
.םישדח שדקמ

אפ קרפ םילהת
ד) ( :וּנֵ גּ ַ ח םוֹי ְ ל ה ֶ סֵ כַּ בּ רָ פוֹשׁ שֶׁ דֹחַ ב וּע ְ ק ִ תּ
(ה) :בֹקֲ עַ י י ֵ הֹלאֵ ל טָ פּ ְ שׁ ִ מ אוּה ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י ְ ל קֹח י ִ כּ

ב דומע אי ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
הלילב והושדיק םאו ,םויב אלא שדחה תא ןישדקמ ןיאו - שדוקמ וניא . ארק יאמ :אבא בר רמא - ועקת +א"פ םילהת+
חב וב הסכתמ שדחהש גח והזיא ,ונגח םויל הסכב רפוש שד - אוה לארשיל קח יכ ביתכו ,הנשה שאר הז רמוא יוה
,בקעי יהלאל טפשמ םויב טפשמ המ - םויב שדחה שודיק ףא .

ב דומע דל ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
םויב ןינד תונוממ יניד 'וכו . .תע לכב םעה תא וטפשו +ח"י תומש+ ארק רמאד אפפ רב אייח יבר רמא ?ילימ ינהנמ - ,יכה יא
!ימנ ןיד תלחת - ,אברדכ וטפשו ביתכ :ימר אברד אה ,וינב תא וליחנה םויב היהו +א"כ םירבד+ ביתכו תע לכב םעה תא
םוי ?דציכ - הליל ,ןיד תלחתל - ןיד רמגל .

גי קרפ תומש
(י) :ה ָ מי ִ מָ י םי ִ מָ יּ ִ מ הָּ דֲ עוֹמ ְ ל תאֹזּ ַ ה ה ָ קֻּ ח ַ ה ת ֶ א ָ תּ ְ ר ַ מ ָ שְׁ ו

י קוספ גי קרפ יאחוי רב ןועמש יברד אתליכמ
הדעומל דעומל ךומס<ה> קרפב אלא הנשה תא ןירבעמ [ןיאש דמלמ] ןיאו םויב אלא שדחה תא ןירבעמ ןיאש ןינמו
ל"ת םויב אלא שדחה תא ןישדקמ המימי םימימ

ב קרפ (ןמרביל) הנשה שאר תכסמ אתפסות
ט הכלה
שדק רבכש ותוא ןישדקמ ןיא ונמזב הארנ אל םא 'מוא קודצ 'רב רזעל 'ר הארנ אל םא 'מוא רזעל ןב ןועמש 'ר םימש והו
ושדיק וינפלש שדח רבכש ותוא ןישדקמ ןיא ונמזב ןיא לבא ויה ןיעקות הלעמלו החנמה ןמ םידע ואב םא 'וא ןגסה ןב ןועמש
שדקמה תיב ברחשמ ייכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה וליא םירבד אחרק ןב עשוהי 'ר 'מא שדחה ושדקיש דע אלא ןיברק ןיפיסומ
ןנשויל וליא םירבד ורזחי (ונימיב) הרהמב תיבה הנבישכל
ד"סב תוכרב ל ח"ר ליל אביו הלעי
www.swdaf.com 3
ב דומע י ףד ןירדהנס תכסמ תופסות
םימשב והושדיק רבכש - דלומה תעשב םלועל ותוא ןישדקמ הלעמ לש ד"בד מ"י רבכ ימנ ונמזב ןכ םאד הארנ ןיאו
םימשב ושדק ש ד"ב םיניתממ םישלש םויבד ה"רד ב"פב סרטנוקה שוריפכ הארנ אלא אמש הטמ לש ד"בל הלעמ ל
רחשה ןמ םימשב ותוא ןישדקמ םויה ושדק אלש רשפא יאש דחאו םישלש םוי לבא ורבעי רב אבר ימלשוריב רמאד אהו
שוריפכ ובשייל שי ןה ןישדקמ התוא ןישדקמ ןיאש ןיאור הלעמלש ד"בש העשב קודצ 'רב רזעלא 'רד אמעט בר םשב אדבז
מלש ד"בש העשב שריפ יכהד סרטנוקה א"ל םויב רקובה ןמ ןה ותוא ןישדקמ 'ל םויב הטמלמ ותוא ןישדקמ ןיאש ןיאור הלע
.םויה עבקי יאדוד קפס ןאכ ןיאד

ב דומע ל ףד תוכרב תכסמ תופסות
ותוא ןיריזחמ ןיא תיברעב ח"ר לש ריכזה אלו העט אינתהו - היל ג"ל ח"ר לש ריכזה אלו העט ךומסב ןנירמא אהד
יפל ותוא ןיריזחמ ןיא 'וכ ןישדקמ ןיאש היל טקנ אנירחא בגא אתיא יא ימנ יא .

ב דומע ל ףד תוכרב תכסמ תופסות
'וכ שדחה תא ןישדקמ ןיאש יפל - אקוד ונייהד םושמ תושר םושמ היל קופיתו ןישקמש המ (.וכ ףד) ןיקרפ שירב ליעל 'יפ
תרבוע תרחא הוצמ תושעל יפל ותוא ןיריזחמ ןיא הנושאר הלילב אקוד מ"יו הלילב לבא הלילב שדחה ןישדקמ ןיאש
קלחל הארנ אלו וינפלש םוימ שדוקמ רבכש ותוא ןיריזחמ הינש .

גנק השע תוצמ ם"במרל תווצמה רפס
... (םש) ורמאו המימי םימימ רמול דומלת םויב אלא שדחה תא ןישדקמ ןיאו םויב אלא שדחה תא ןירבעמ ןיאש ןינמ .

ומ ןמיס ןישע לודג תווצמ רפס
רג (םש) הנשה שאר תכסמב ןניס לילב שוריפ ונמזב אלש הארנ םאש רמאד קודצ 'רב רזעילא יברכ הכלה לאומש רמא
םימש והושדיק רבכש ותוא ןישדקמ ןיא דחאו םישלש , דחאו םישלש םויב ושדקל ןיד תיב ןיכירצ ןיא קחצי וניבר שריפו
הלילה תליחתמ םימש והושדק רבכש ) רמואש ימלשוריב חיכומ ןכו אלש ןיאור הלעמ לש ןיד תיבש דחאו םישלשב (םש
ותוא ןישדקמו ןידמוע םה הטמ לש ןיד תיב ושדק :

ב קרפ שדוחה שודיק תוכלה ם"במר
ח הכלה
שדחה תא ןישדקמ ןיאו שדוקמ שדוקמ וירחא םינוע םעה לכו שדוקמ רמוא ןיד תיב שאר תודעה םייקתתש רחא ךכ רחאו
שב אלא ןיבשחמ ןיאו ,השלשב אלא ,השל והושדק םאו םויב אלא ןישדקמ ןיאו ,ונמזב הארנש שדח אלא ןישדקמ ןיאו
שדוקמ וניא הלילב ורקחנש וא ,םישלשו דחא ליל הכשחש דע שדוקמ ןיד תיב ורמא אלו לארשי לכו ןיד תיב והואר וליפא .
היו ותוא ןישדקמ ןיא ,םישלשו דחא ליל הכשחש דע שדוקמ רמול ןיד תיב וקיפסה אלו םידעה שאר היהי אלו רבועמ שדחה הי
,םישלש לילב הארנש יפ לע ףא םישלשו דחא םוי אלא שדח ב אלא תעבוק הייארה ןיאש " ד ןיעבוקש םה שדוקמ ורמאש .
ט הכלה
שדוקמ שדוקמ םירמוא ןיד תיב ,םישלש לילב בכוכ אצי אל ןיידע םא ,םירשעו העשת םוי ףוסב ןמצע ןיד תיב והואר
אוה םוי ןיידעש םאו , םינשה םה ודיעיו םהמ דחא לצא ןינייד ינש ןיבישומ רחמל ,םיבכוכ ינש ואציש רחא םישלש לילב והואר
.השלשה והושדקיו השלשה ינפב

ג קרפ שדוחה שודיק תוכלה ם"במר
ז הכלה
א םויב הדועס וב ןישועו ןכומ םוקמל ןילוע ויה םישלש םוי לכ םידע ואב אלש ינפמ שדחה תא ןיד תיב ןירבעמשכ דח
,שדח שאר אוהש םישלשו הלילב םשל ןילוע ןיאו שמשה תולע םדוק ףשנב אלא ןיאו ,הרשעמ תוחפ וז הדועסל ןילוע ןיאו
.םוקמ לכב הרומאה שדחה רוביע לש הוצמ תדועס איה וזו ,הדועסה תעב ןילכואו תינטקו ןגד תפב אלא הל ןילוע

ח קרפ שדוחה שודיק תוכלה ם"במר
א הכלה
נבל לש השדח ונראיבש ומכ םיקלח ג"צשתו הצחמו םוי םירשעו העשת ה תצקמב היהי שדחה שארש רמול רשפא יאו ,
םימי שדח דע רמאנש ,אבהמ ותצקמו רבעש שדחמ םויה תצקמ היהיש דע םויה בשחמ התא םימיש ודמל העומשה יפמ
תועש בשחמ התא יאו שדחל .
ב הכלה
שדח םהמו רסח שדח ןהמ הנבלה ישדח ןישוע ךכיפל אלמ לש השדחש יפ לע ףאו דבלב םוי םירשעו העשת רסח שדח ,
תועש בשחל אלש ידכ ,תועשב הזמ תוחפ הנבל לש השדחש יפ לע ףאו םוי םישלשמ אלמ שדחו ,תועשב הז לע רתי הנבל
.םימלש םימי אלא שדחב
ד הכלה
הז ןובשחב שדח שאר ותוא ןישוע םלועל םישלש םוי , י היהי רסח רבעש שדחה היה םא אבה שדח שאר םישלש םו , םאו
שדח שאר םישלש םוי היהי אלמ רבעש שדחה היהי שדח שאר ותצקמו ליאוה היהיו ,רבעש אלמה שדחה םולשת היהיו ,
דחא שדח הז ןובשחב םישדח ישאר ןישוע ךכיפלו ,העיבקה םוי אוהו ,ןינמה אוה ונממו אבה שדחה שאר םישלשו דחא םוי
מי ינש דחא שדחו דבלב דחא םוי .םי
ד"סב תוכרב ל ח"ר ליל אביו הלעי
www.swdaf.com 4
י קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
י הכלה
אביו הלעי ריכזה אלו העט רזוח ותלפת םילשהש רחא רכזנ םאו ,ריכזמו הדובעל רזוח ותלפת םילשיש םדוק רכזנ םא
.הדובעל רזוח וילגר כ רוקעיש םדוק ותלפת םילשהש רחא רכזנו ותלפת רחא םינונחת רמול ליגר היה םאו י ,שארל
הכלה אי
,םישדח ישאר לש החנמבו תירחשב וא דעומ לש ולוחב םירומא םירבד המב ריכזה אל םא שדח שאר לש תיברע לבא
רזוח וניא .

בכת ןמיס שדוח שאר תוכלה םייח חרוא רוט
ש"ל ותוא ןיריזחמ ןיא תיברעב ריכזה אלו חכש לבא החנמו ףסומו תירחש אקווד ח"ר תרכזה תחכש לע ןיריזחמד אהו
םא םימי 'ב אוה םא וא דחא םוי ח"ר ח"ר ריכזה אלו העט אינתד תירחשמ ץוח העט םא רזוח ימנ צ"ש רזוח דיחיש םשכו
ךומסל וב וליקה רובצ חרוט ינפמ ספלא בר שריפ ונש רובצב ןנחוי ר"או וינפל ףסומה תלפתש ינפמ ותוא ןיריזחמ ןיא תירחש
שריפ י"שרו תאז רחא דימ איהש ןויכ ףסומ תלפת לע עמושש ינפמ רוזחל ךירצ ןיא דיחי וליפא רובצב ללפתמש ימ ונש רובצב
צ"שמ עמושש ינפמ רמאק אלו וינפל ףסומה תלפתש ינפמ ותוא הלת ירהש ןכ עמשמ ןושלה ןיאו צ"שמ ותוא

בכת ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
.'וכו תירחש אקוד שדח שאר תרכזה תחכש לע ןיריזחמד אהו ב ריכזה אלו חכש לבא םא אנש אל ותוא ןיריזחמ ןיא תיברע
םימי ינש אוה וא דחא םוי שדח שאר . טושפ :(ב"ע ל) רחשה תליפת קרפ ףוסב םייח תוחרואב בתכ (גק תוא הליפת 'לה)
ל"כע ט"ביר בתכ ןכו אוה שדוקמ רבכש ותוא ןיריזחמ ינש ליל תיברעבד ןתנ ברה בתכ ךפיה הזש אוה המית רבדו
ארמגה ירבד טשפ :

בכת ןמיס שדוח שאר תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
ח"י ללפתמ החנמו תירחש ,תיברע תוכרב (א) ותוא ןיריזחמ ןיא ,תיברעב ורמא אל םאו .הצרב אביו הלעי רמואו , (ב))
('הו 'ד ףיעס ד"צר ןמיס [א] ל"ע א רזוח וניאש רכזנש םוקמ הזיאבו , שדחה תא ןישדקמ ןיאש ינפמ ,םימי 'ב םהש ןיב דחא םוי ח"רש ןיב
(ג) הלילב תוא ןיריזחמ [ב] (ד) ,החנמו תירחש ורמא אל םא לבא . םוקמב רמוא (ה) ,םידומ ליחתהש םדוק רכזנ םאו .ו
םילשהש דע (ז) רכזנ אל םאו .הצרל רזוח (ו) ,ותלפת םילשהש םדוק רכזנ םא ,םידומ ליחתהש רחא דע רכזנ אל םאו .רכזנש
רוקעיש [ד] םדוק (ט) ותלפת םילשהש רחא רכזנו ותלפת רחא םינונחת רמול ליגר אוה םאו ב (ח) .שארל רזוח ,ותלפת
.הצרל רזוח ,וילגר .ו"כק ןמיס ל"ע תירחשב ריכזהלמ חכשש צ"שו (אי) .(הלפת תוכלה וב לכ) רוזחל ךירצ ןיא (י) ,ואל וא ריכזה םא קפס אוה ד םאו <א> ג :הגה

חק ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) בי תבש לש - ג"ס ג"כרת 'יס ש"ממ היאר איבהל שיו ותוא ןיריזחמ םא הינשב תבש ריכזה אל םא ע"צ
תנש אוה םויד םושמ ותוא ןיריזחמ הליענב תבש לש ריכזה אל םאש עמשמד ןויכ אמלד וא ג"הכב נ"הו תולפת 'דב בייח
תבשב החנמ ללפתה אל םא 'ירמאד אהו ל"זו 'כ ב"כת 'יס רוטבו ךכב םויה בייחתנ אלד ותוא ןיריזחמ ןיא אוה לוחד ןימולשתד
כ"א ןנבר והוחרטא אל תבש דובכ םושמד אלא ח"י ייולצל יעבד איה ןידב ימנ תבשבד םושמ לוח לש םיתש ש"מב ללפתמ
כייש ,ע"צו דבעידב אצויד ש"כמ אכה כ"א ,ל"כע תבש לשל ח"י ימנ י ללפתהו ח"רב תיברע ללפתה אלש ימ ע"צ דוע
תיברעבד אמעט ד"א ןיריזחמ ןיא יתאק תיברע לש ןימולשתלד ןויכ אמינ ימ הינשב אביו הלעי רמא אלו םיתש תירחש
אהד ארבתסמ יכהו אממי אכהו הלילב שדחה שודיק ןיאד ןיריזחמ ןיא רבכש ינפמ ותוא ןיריזחמ ינש לילב 'יפאד א"י
והושדק ןיריזחמ ןיא רסח שדחב םגש אלא רמא אל ארמגבד הפי ןייע אל 'מגה ךפה הזש בתכ ב"כת 'יס י"בבש ףאו
ותוא ןיריזחמד 'א םכח םשב 'תכ ה"כבו ל"נכ ןיריזחמ ע"כל ןדיד ןודנב מ"מ יכה ל"יק אלד ףאו וז ארבס וריכזה 'ותהו
'יסבו ותוא הינשב אביו הלעי רמא אלו םיתש תירחש ללפתהו ח"רב תיברע ללפתה אל םא ש"מב כ"ג קפתסנ ב"כת
יתאבהש 'ויאר ואיבה אלד ש"ע רקיע ש"מכ נ"לו םהינשב רוזחל ןיאד הלעהו םיקסופה תקולחמ איבהו :

בכת ןמיס הרורב הנשמ
(ג) הלילב - םויה לע ח"ר תשודק ןיידע היה אלו ב םוי אלהש הז םעט ךייש ח"ר לש 'ב לילב וליפאו םושמ קר אוה '
לוח אוה ינש םויה שדוק היה 'א םויה ולאד אקיפס :

מ םחל אי הכלה י קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה הנש
ןיאש יפל ותוא ןיריזחמ ןיא תיברע ח"ר לש ריכזה אלו העט (ב 'ל ףד םש) .רזוח וניא ריכזה אל םא ח"ר לש תיברע לבא [אי]
ןיריזחמ רסח שדחב לבא אלמ שדחב ברד היתלימ ארבתסמ רמימא (בר) רמא םויב אלא [הלילב] שדחה תא ןישדקמ ד"ב
תוא .כ"ע אלמ יל המ רסח יל המ רמאק אמעט בר ידכמ רמימאל ישא בר ל"א ו הלילב אקוד םישרפמ שיש תופסותה ובתכו
הנושארה הלילבש דבל הנושארה הלילב ונייה דחא םוי ח"רו רסח וא םימי ינש ח"רו אלמ אנש אל ארמגב ש"מש רמולכ
א ותוא ןיריזחמ ןיא דחא םוי שדח שארשכ 'יפא ח"ר לש הנושארה שדוקמ שדחה רבכ םימי ינש ח"רשכ היינש הלילב לב
ותוא ןיריזחמו . טשפד רשפאו ארמגה ירבד טשפמ ךפיה אוהש וילע המתו ומוקמב ל"ז י"בה איבהש ארבסה איה וזו
ונשריפדכ בשוימ ארמגה :

ד"סב תוכרב ל ח"ר ליל אביו הלעי
www.swdaf.com 5
יטלש ה םירובגה : ירה יפדב " א תוא ף
.. . םלועל ןמזב הזה ר תושעל םיגהונ ונא " ל םויו 'ל םוי ןישדקמש םימי ינש אלמ שדח רחא ח " תלפת ןהינשב ןיללפתמו א
דלומה םימעפה בורש יפל ףסומ או תוצח םדוק 'ל םויב דלונ " םימיבו וב עובקל יוארו םויב וב הנבלה הארתש א
םינושארה אל ןישוע ויה קב ראובמכ ןכ פב תויארה סרטנו " תינעת לש ב

ב דומע וכ ףד תוכרב תכסמ ח"לצ
'סות וכו םולכ חיורמ וניא 'וכו הדוהי וניבר בתכ ,'וכו העט ה"ד ' כ"ג הלילב םאד [ז"ט ק"ס] ח"ק ס"סב א"גמה בתכו .
.אוביו הלעי רמאיש חיורי אהד ללפתיו רוזחי ע"כל שדוח שאר לאירא ןינב רפסבו [ד"כ ףד ב"ח] םימי ינש ירהש וילע גישה
קפסמ אוה ח"ר ח"ר וניא םויב כ"א ח"ר אוה הלילב םאו ,הלילב אוביו הלעי רמאי ךיא ,ח"ר היה םויב םא נ"ממו , אלו
םויה תלפת לש ןימולשתב אוביו הלעי התע ללפתי ךיאו ,םויב ותלפתב ללכ העט . ויהי אלש ונקיתש הנקתהש רמוא ינאו
ירשת שדוח לע אל איה ,םיולה ולקלקתנש ינפמ ב"ע 'ל ףד הנשה שאר 'סמב החנמה דע אלא שדוחה תודע םילבקמ
וז הלקת ךייש םלוכבש הנשה ישדח לכ לע םא יכ התיה דבל ש , ג"פב ם"במרה ירבדל טרפבו ,ריש היה ח"ר לכב יאדוב
לעש ם"במרה ירבדמ םש עמשמ ןכו ,םישדחה לכב ךיישש אטישפ ,ףסומ ןברקב התיה הלקתהש ['ה הכלה] שדוחה שודיקמ
םתס אלא ,ירשת שדוח אלו ללכ הנשה שאר םש ריכזה אל ירהש ,הנקת התיה הנשה ישדח לכ לש שדוחה תודע תלבק לכ
כ לע וירבד .שדוחה תודע תלבק ל םויה לכ שדוחה תודע םילבקמ ויהיש יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה ןברוחה רחא בושש ףאו ,
,הרוסא הציב ךליאו ז"ביר תנקתמ ףאד ב"ע 'ה ףד הציב 'סמב ןנירמאד יכיה יכ מ"מ ןמ םידע ואב םאש ז"ביר הדומ אל ימד
נ"ה ,שדוק רחמלו שדוק םויה ותוא ןיגהונש הלעמלו החנמה ,הנשה ישדח לכב ןכ ןנירמא ינש םהש םישדחה ישאר לכו
הלפת ןינעל תחא השודק םה םימי א"גמה לש וניד םק ריפשו , וא חספ לש יעיבשב העט םא תוילג לש םימי ינשב םנמאו .
.םיתש תיברע ללפתי אל ,לוח תלפת ללפתהו החנמב תרצע ינימשב וא תועובש לש ןושאר ט"יב

וחה שודיק תוכלה חמש רוא ח הכלה ב קרפ שד
[ח] .ונמזב הארנש שדח אלא ןישדקמ ןיאו לאומש םש קיסמדכו קודצ ר"ב א"רכ קספו (א ,דכ ה"ר) ןיריכמ ןיא קרפב
,'וכ םישמחה תנש תא םתשדקו רמאנש יפל ב"ע 'ח ףד הנשה שארד אמק קרפבד אבוט השק ךא .קודצ ר"ב א"רכ הכלהד
םינש ןנברו ,התלחתמ תכלוהו תשדקתמש דמלמ לאעמשי 'ר לע יגילפד ןנברד ררבתנ .םישדח שדקמ התא יאו שדקמ התא
רמול הומת דועו ,ש"בארכ ירבס רמול ארמגהל ל"והו ,ןועמש 'רב רזעלא 'ר רבס אתלימ ךהו ,ללכ םישדח ןישדקמ ןיאד ירבס
ד ודומ ןנברדמד בתכ ח"רבו ,שדחה שודיק אכיאד ןיד תיב והוארד תוינשמ המכ לע וגלפי ןנבר ךנהד .ןישדקמ
ךכ ד"נעל הארנ ןכל רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר אתיא (ז"ה ב"פ ה"ר) אתפסותבד , רבכש ,ותוא ןישדקמ ןיא ונמזב אלש
וינפלש שדוח ושדק ,םישדח שדקמ התא יאו שדקמ התא םינש ,תנש תא םתשדקו ,ארק ךהמ הז ףיליד יתעדל הארנו .
קי אל םא וטאש ,םינשב בוכע ןיא םינשה שודיקד הנוכהו אלא ,שודיק רכזנ אל לבוי יבכעמד ילימ לכבו ,לבויל בושחנ אל הושד
להמ 'י קרפ וניבר כ"שומכו ,םינש שדקל תיטרפ הוצמ איהש ' ח ה"ר) י"שר ש"ומכו ,הטימש : שדקל ד"ב לע הוצמ (םינש ה"ד
יאו ,הוצמל קר ,לבויה תא בכעמ ןיאש ,ג"הכב םינש שדקל הוצמ רמאש והזו ,הנשה תשדוקמ רמאל םישדח שדקמ התא
כ היהי שודיק אלבש ,ג"הכב לא םויב והזו ,ושדק ו ל " א ב םגש , םויב לבא ,ךכ היהי שודיק אל ל ' וקיפסה אלבש ול ' ז"רה שדוקמ
דכ םש) רבועמ . כעמו שודק ךירצ ריפש ,רחמל ח"ר תויהל לוכי ירהש ,מ"פנ אוה שודיקה כ"או ,( יכ םאו ,ב"זו ,רבדה רקיעב ב
מגה ' ןושל ונאצמ ג"הכב ,ש"בארד אמעט רמאק ןמקל ל דחא ה"עק ב"ב] םיפלחתמ םינבומ ינש . .[מ"שו ,מ"כש ירבד ה"ד 'סות
ןיבייח ןיא יכ רמוא רזעלא 'רו ,ל"ז (ה"מ ב"פ ה"ר) ןיריכמ ןיא קרפ הנשמה שוריפב וניבר ןושל לע ונדמע הזל וניכזש ןויכו
מ התא יאו שדקמ תא םינש ,הנש םישמחה תנש תא םתשדקו רמאנש ,םינפ לכ לע שדחה שודיקב ןיאש ונינע ,םישדח שדק
,ל"כע הבוח שדוחה שודיק ,ןיד תיבב 'יולת ותשודק ןיאש שוריפ םימש והושדק רבכש רמאש צ"בארד ךה שרפמש ותנוכו
עבקהל לוכי ןיאש ג"הכבו ,םוי םישלשמ רתוי שדח ןיאש רמאש ,ושדק אנמחרו ,שדח שאר תויהל חרכומ אוהש אלא
ד"ב שודיק ךירצ ןיא רחמ םויב ח"רה ש , אוה שודקהש ןפואב אלא םישדח שדקמ התא יאו ג"הכב שדקמ תא םינש אקוד
םויב ומכ ,ייטלחה אלא ייאנת וניא שודקהש ןפואב לבא ,רחמל ח"רו ,ח"ר היהי אל םישלש םויב והושדקי אל םאש ,ייאנת
,ףרטצהב ייאנתו הבוח קר ,דבלב הבוח ד"ב שודק ןיא ,ח"ר היהי והושדקי אל םא ףאש ,'או םישלש ,וניבר ירבד שוריפ הז
,ןוכנ ושוריפו ,ש"ומכ שרפמ וניבר לבא ,ותוא ןישדקמ הלעמ לש ד"בש שרפמ ךכלו ,םימשב סירג (ה"ה ב"פ ה"ר) ימלשוריהו
'רו א"ע ט"כ ןיכרעב ןייעו ,א"יה י"פ הלפת תוכלה ישודיחב ןייעו ,רזוח ח"רד ינש םוי לש הלילב אביו הלעי רמול חכש םא ז"פלו
ל יא לאעמשי .ד"סב כ"שמל אמגוד והזו ,הישודקאל ךירצ אל 'וכ שודק אל היל שידקמ א
ןובשחה יפל חרכומו ,שדח רחא שדח ונמזב שדחה הארנ אלש ןובשח י"פע חרכומש המד וניברל אצי הזמד הארנ רתויו
ח"רל םישלש םוי ןימייקמ אמלעב תועיבקב קר ,שדוקמ ןירמוא ןיא כ"ג ,ח"רל םישלש םוי עובקל ז"פלו , םינש יפט רווחמ
הנבלה ןיאש ,היאר י"פע שדקמ התא ןיאש ןמזב םישדח שדקמ התא יאו ,שמשהב היארה לע אל ,ןובשחה יפל שדקמ התא
,ןובשח י"פע בשחמ התאו תיארנ שדוקמ ורמאיש ,שודק ךירצ הזב הנבלה םידעה תיאר י"פע שדקמ התאש ןמזב קר .

הכלה י קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה חמש רוא אי
[אי] .רזוח וניא ריכזה אל םא שדוח שאר לש תיברע לבא
ותוא ןיריזחמ ןיא הנושאר הלילב אקוד מ"יו ,'וכ ןישדקמ ןיאש יפל ה"ד (ב ,ל תוכרב) תופסותה ירבד איבהש הנשמ םחלב ןייע
,ש"ע 'וכ וינפלש םוימ שדוקמ רבכש ,ותוא ןיריזחמ הינש הלילב לבא ,'וכ ה ,יניעב אלפל היה ידועמו שאר תכסמב ל"ייק אל
ינש םויב כ"א ,םימש והושדק רבכש ,ותוא ןישדקמ ןיא ונמזב הארנ אל םאד קודצ 'רב רזעלא 'רכ א"ע ד"כ ףד הנשה
ג"עצ הזו ,הלילב ח"ר לש רמא אל םאב ותוא ןיריזחמ ןיא המלו ,ד"ב שודק צ"א , תכסמב תופסותהל יתאצמש דע
עמלש ד"בב (רבכש ה"ד ב"ע) ד"וי ףד ןירדהנס והושדק אל ןיידעש תיברעב ז"פלו ,א"ל םוי רחשב ותוא ןישדקמ הל
ותוא ןיריזחמ ןיא הלעמ לש ד"ב ,אה והל אנמ ךא , אל םאד ,אנירחא אמעט אתיא (ט"ה ב"פ) ש"הרד אתפסותבד דועו
ד"סב תוכרב ל ח"ר ליל אביו הלעי
www.swdaf.com 6
יאדו ז"פלו ,םישלשמ רתוי שדוחל א"אד ,רבעה שדוחב ד"ב והושדק רבכו ,וינפלש שדוחמ שדוקמ אוה ונמזב הארנ
ותוא ןיריזחמ אתא בושו , סות ידיל ' וכ ןבומ וניאו ,תצק ריעה תוכרב לע ש"אר ,ותנ מגה שוריפ םלוא ' ברד אתלימ ארבתסמ
שמ (שדחב ה"ד) י"שר שריפד ,אל רסח שדוח לבא ,אלמ שדוחב ושדיקד חרכומד ,רחמל רמאיד םו 'ב .רווחמ וניא ח"ר םימי
השדחה וניבר תטישל םנמא ייע) (ז"ה ג"פו ט"ה ב"פ שדוחה שודיק 'לה ן ונייה ,שדקתהל הלילה לכוי הלילה םדוק ט"כבד
ט"כ םויב רחמ םוי אוהד םישלש םוי תא ד"ב ושדקיש , ןתלוכיב ןיא הז דחאו םישלש םוי תא םישלש םויב שדקל לבא ,
,שדקל ןיחרכומ םוי ותוא םוי ותואב ןישדקמו שדקל יאנפ שי םאד קנ אוה םאד רמאש הזו ךייש זא דחאו םישלש םויב עב
שדקתהל לוכי הלילה ןיאש ,ונמזב הארנ אל םא ףא ןישדקמד רמאד ק"תכו , םג לכוי זא םישלש םוי אוה ח"ר םא לבא
ותוא ןיריזחמ ךכלו ,ט"כ םויב והושדקי םא ח"ר תויהל הלילה , ןוכנ הזו םוי לש ריכזהל ךירצ וניא ב"ע ד"כ תבשב מ"גבו ,
שמ ,ח"ר רמא אלו ,בוט .ריכזהל צ"א יאדו הלילב שדחה ןיעבוק ןניאש םו

אי הכלה י קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה הדוהי ראב
[אי] ןיריזחמ ןיא ח"ר לש תיברעב לבא ח"ר לש החנמו תירחשו מ"הוחב א"דב ןיאד הז םעטלד 'סותב ןייעו .
ב םויב אלמ שדוחב לבא ח"רד הנושארה הלילב אקוד ל"י הלילב שדוחה ןישדקמ י"בהו לומתא והושדק רבכש ותוא ןיריזחמ '
.'מגה ירבדמ ךפיה הזש המת ב"כת 'יסב 'יה 'יימתה לדוגלו .םולכ הז ןידמ רכזנ אל 'מגב אלהד וירבד 'יפב ןלוכ ושקתנו
ןניכמס תושר ע"תד םושמ אלמ שדוחב קר רמא אל והיאד 'מגהד ד"סד יאדוד י"בה רבוסד תצק וירבד שרפל ד"עפלנ
לד הרכזה לע לומתא ריכזהד הרכזה לע ןניכמסד ןיריזחמ ןיא כ"ג 'ב לילב חכשב ה"ה אליממ רחמ 'כד בג לע ףאו
ןויכ ל"י אכה מ"מ ש"יע רבעשלד הרכזה לע אלו אבהלד הרכזה לע קר ןניכמס אלד ח"רב העטש ץ"שב םיקסופה
ר םוי ןיב הזב בר גילפמ אלדמ לומתאד הרכזה לע םג ןניכמס ריפש תושר תיברע תלפתד רבתסימ אליממ 'בל ןושא
אתא ייופטל אמעט ךה הברדאד ןויכ 'בל ןושאר םוי ןיב הזב קוליח ןיא כ"ג שדוחה ןישדקמ ןיאד הז םעטל וליפאד
תצק שרפל ד"עפלנ ןכ .אתיא אמק אמעט םגד טרפבו אלמ שדוחב 'ב ליל עורגל אלו רסח שדוחב :

אי הכלה י קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה חקור השעמ
… ו טשפ ךפה הארנד םהילע המתו םישרפמ שיכ ל"סד ל"ז ש"בירהו ןתנ ברה תעד איבה ב"כת ןמיס ח"וא ףסוי תיב ברה
ארמגה ירבד אנש אל רסח אנש אל ארמגב ןנירמאד יאמד ותהימת לע המתו י"ב ברה לע השקה םש ל"ז שדח ירפהו
ברדאו ןיריזחמד םלועל הינש הליל לבא הנושאר הליל תועטב ונייה אלמ אתיירב איההמ וז תרבסל דעס איבהל שי ה
ןיאד יל קופית אמעט ךה יל המלו 'וכו תירחשב הרמואל לוכיש ינפמ ותוא ןיריזחמ ןיא תיברעב ח"ר ריכזה אלו העטד
הלילב שדחה תא ןישדקמ כ"ע םש ןייע 'וכו הזב וקחדנ תופסותהו וכרד יפל םינפ םהל שי ל"ז ברה ירבדו . ירחא םנמא
אל הבר הליחמה ןאכ ש"מכו אתיירבד אשיר ךה סירג אל ל"ז אוהד ןויכ י"ב ברה לש ותהימת לע ךכ לכ הומתל ול היה
ק"ודו םש י"ב ברה ירבדמ הארנ ןכו ל"ז ברה החדש תופסותה תרבס איהו וניברל ל"ס יכהדו ש"ארהו ף"ירה םשב .
םויב החנמ ללפתה אל םימי ינש ח"ר לחשכ םאד בתכ ג"נ ןמיס ארומל יש ת"ושבו ח"ר ריכזה אל תיברעב ןימולשתבו ןושאר
.ב"כת ןמיס ח"וא ח"רפו הלודגה תסנכ ברהל ןייעו םש ןייע הלילב שדחה ןישדקמ ןיאד ןויכ ותוא ןיריזחמ ןיא םוקמ לכמ ללכ

ב דומע ל ףד תוכרב תכסמ עשוהי ינפ
םש רפמ שיד 'סותה ובתכו .םויב אלא שדחה ןישדקמ ד"ב ןיאש יפל 'וכ ןנע יבר רמא הלילב לבא 'וכ הנושאר הלילב אקוד םיש
.ל"כע קלחל הארנ אלו וינפלש םוי שדוקמ רבכש ותוא ןיריזחמ הינש הרואכל אהד קלחל םהל הארנ אל המל אנעדי אלו
ה"שמ םויב אלא שדחה ןישדקמ ןיאש יפלד םעטה רקיע הזש עמשמ יכה ימנ ברד אנשילד אטשפו היב תיא אבר אמעט
כזה אל םא ןל תפכיא אל י"שר ש"מכ ונייהו תיברעב ח"ר לש רי ג"כ ה"ר] [ןיריכמ ןניא םא קרפב] (ד"ב והואר קרפ שירב)
[ב"ע הכישחל ךומס אלא השודיח תעשב תיארנ הניא הנבלהד תודע לבקל ד"בה וקיפסה אל םימעפה בורב כ"או
פתב ח"ר לש ריכזהל ךייש אל אפוג אמעט יאהמ כ"א םוי דועבמ שדחה שדוקמ רמולו שדוחה תיברע תל וושהש יהנו
אפוג אמעט יאהמ ותוא ןיריזחמ ןיא דבעידב מ"מ תיברע לשב םג ריכזהל םהיתודימ םימכח , ךייש אל יאדו ז"יפל כ"או
אמעט יאה ךייש אל היינש הלילב כ"אשמ הנושארה הלילב אלא אמעט יאה . אלד 'סותה ובתכ יכה וליפאד יל הארנו
ויכ ללכ ח"ר לש םימיה ינשב קלחל הארנ ינש בוט םויב ולזלזל אלד יכיה יכ קפסמ ןתוא ןישועש ן המב קרפב אתיאדכ
:ק"ודו ש"ע םימי ינש ח"ר ןישועשכ ח"ר לש ריכזה םא קפס ןינעל ןורחא סרטנוקב הזב בותכאש ומכו [א"ע ג"כ תבש] ןיקילדמ

ד הכלה ח קרפ שדוחה שודיק תוכלה הפשיו םהוש
[ד] שאר ותוא םישוע םלועל םישלש םוי היהי םאו .אבה ח"ר 'ל םוי היהי רסח רבעש שדוחה היה םא .שדח
א"ל םוי היהיו .רבעש אלמה שדוחה םולשת אוהו .ח"ר ותצקמו ליאוה ח"ר 'ל םוי היהי אלמ רבעש שדוחה
אבה ח"ר .ז"כת 'יס ףוס הז ןושל רוטה איבהו .כ"ע קפסמ וניא אלמ שדוחב ןישוע ונאש ח"ר םימי ינשד ראובמו יכרבהו .
וי .הזב שדיח המ יתעדי אלו ,רוטהו ל"ז ם"במרה ירבד לכ בתכש היעשי וניבר תבושת איבה םש ףס יכ ל"י הרואכל הנהו
ראשב ה"ה ,שדוק רחמלו שדוק םויה ותוא ןיגהונ הלעמלו החנמה ןמ םידע ואב םאש הנשה שאר יבג ןנירמאד יכיה
תחא השודק יוהו םישדח טקל ילבשה םשב א"לק 'יס י"בב יתאצמו . םא ל"יק אהד ,םהינפ לע ןילפונ ןיא ח"ר ינפלש החנמבד
הז ןינע המד ,םניבהל ללכ יתיכז אל טקל ילבשה ירבדד תמא ןה .כ"ע שדוק םויה ותוא ןיגהונ הלעמלו החנמה ןמ םידע ואב
ש יאמו ,'ל םוי ונייה שדוק םויה ותוא ןיגהונד אהד ,ח"ר היהי אל םלועלד שדוחל ט"כ אוהד ח"ר ינפלש םויל ,ט"כ םויל הז ךיי
.אלפ רבדהו שדוק רחמלו שדוק םויה ותוא ןיגהונ הלעמלו החנמהמ םידע ואב םא םישדח ראשב םגד ל"ס פ"כעו , םגהו
ירבד ,םש עשוהי ינפה כ"כו םישדח ראשב ךייש אל 'וכו ןיגהונד אה בתכש ב"ע 'ל ףד ה"רב ןבא ירוטהל יתאצמש
כ תוכרב ח"לצב יתיאר ןכו .אפידע טקל ילבשה ח"ק 'יס לקשה תיצחמב אבוהו ןכ בתכ ב"ע ו" :
ד"סב תוכרב ל ח"ר ליל אביו הלעי
www.swdaf.com 7

ח"לצה ןואגה לע לודג אלפו ,תועט הזד ד"נעל יתבשייתנ בוש אמש םושמ ח"ר םימי ינש ןה הז תמחמד רמול רשפא ךיאד
כ"ג רחמל ןיגהונד ז"ביר הדומד קרו ,םויה לכ שדוחה תודע םילבקמ ךליאו יאכז ןב ןנחוי יבר תנקתמ אהד ,'וכו םידע ואובי
ק .ןושאר םוימ ירשתב ןינומ ונחנאש ומכו ןושאר םוימ ןינומ ןינמל לבא ,הציב שירב ל"ז ש"ארהו י"שרו ף"ירה ש"מכ שדו כ"או
ןינומ ונא םישדח ראשבד ןויכ כ"א ,הלעמלו החנמהמ םידע ואבי אמש קפסמ אוה םימי ינשד אה םישדח ראשב םג יא
היה רסח שדוחב אברדא ,ינשה םוימ שדוחה ימי ןינמ םידע ואבי אמש ח"ר אוה 'ל םויד ףאד ח"ר םימי ינש תושעל ונל
שדוק א"ל םויב רחמל םגו הלעמלו החנמהמ ואב אמש ללכ ןנישייח אל ךחרכ לע ינש םוימ ןינומד ןויכ אלמ שדוחב לבא ,
,לומתא םידע יה כ"אד הלעמלו החנמהמ לומתא םידע ואב אמש םעטמ שדוק היהי א"ל םויד רמול אובמ םוש ןיאו ונל ה
םיאולפ ח"לצה ירבדו .'ל םוימ שדוחה ימי תונמל :

ד"נעל רואיב ךירצ כ"ג ל"ז וניבר םעט הנהו שדוחו ט"כ דחא שדוח השענשכ כ"א ,םימי ט"נמ רתוי םה םישדח 'בד ןויכד ,
בכ ונישעש שדוחב ןניחגשמ אל ןנאד ל"צו .ח"ר ותצקמו ליאוה ח"ר 'ל םוי היהי ל"ז וניבר בתכש הז המ ,'ל דחא קרו ,רסח ר
יצחו םוי ט"כ קר אוה הנבל לש השדחש ונעדיו 'ל םוי דע ןינומ ונאשכ ח"ר אוה 'ל םוי תצקמ כ"א . ל"ז וניבר םעט תמאבו
שדח רבד אוה .ראבתנ אל םעטה לבא .ב"ע 'ס ףד םירדנב ראובמ אלמ שדוחב ח"ר םימי 'בד אהו , א"ח ץ"בשת ת"ושב 'יעו
היארה ןמזב ףא תמאבד בתכש ג"נק 'יס םידע ואובי אמש שדוק ןושאר םויב ןיגהונ ויה אלמ שדוחב ל"ז י"שר ש"מכו
הארנד תינעת ןינעל מ"קפנד רשפאו) םישנ תכאלמ ןינעל מ"קפנ הכאלמב רתומ ח"רש ףאו .הנשה שאר ןינעל הציב שירב
(תבשב ומכ ח"רב רוסא תועש תינעת ףאד קפסמ קר יוה רדה ז"פלו יתיארו שא ידומע רפס ספדנ בוש . ח"י תוא 'ג 'יס םש
ע"ושה קספ ךפיה הזו .ל"ז ם"במרה תעדכ קפסמ ןניא םיבוט םימי ינשד בתכש וירבד ףוסב רתוי דועו ,הז ןינעב םירבד בוברע
קספ ןאכו ,הכרב ןינעל רקח 'כ תוא 'ב 'יס ומצעב אוהו .השמ יכרדב ש"ייעו ח"כקת 'יס ףוס י"בה ש"מכ ב"כ 'יס ז"כקת 'יסב
וחו .ל"ז ם"במרהכ םויה םא תונתהל קרו ,קפסמ רימח אלד הדומ ל"ז ם"במרהד בתכש מ"חלה ירבדמ ןיע םילעה הז לכמ ץ
:הדומ ל"ז ם"במרה םג ןדיד ןודנב ז"פלו ,ויפמ רקש איצוהל ןיאד ל"ס לוח

ח הכלה ב קרפ שדוחה שודיק תוכלה שדוקה לקש
(ס) ונמזב הארנש שדח אלא ונייהד ונמזב אלש הארנ םא לבא (חע) . םימש והושדיק רבכש ותוא ןישדקמ ןיא א"ל םויב
םגש ח"ה ח"יפ ל"עו ,א"ל תלחתב ותוא ןישדקמ ןה 'ל םויב ותוא ןישדקמ הטמלש ד"ב ןיאש ןיאור הלעמ לש ד"בשכש (טע)
:שדוקמ םירמוא ןיא ןובשחה פ"ע קר 'יארה פ"ע ןישדקמ ןיא םא 'ל םויב

ד הכלה ח קרפ שדוחה שודיק תוכלה שדוקה לקש
) (ז ח"ר ותוא ןישוע םלועל םישלש םוי . ח"ר םלועל 'ל םויש ונקת תועט ידיל ואובי אלש ידכ (ב) ןמזבש ןויכ דועו
ח"רל קפסמ ותוא ןישועו תודעל ןיפצמ ןושארה םוי לכ ויה 'יארה פ"ע ושדיקש ןיללפתמ ויה םגש עמשמ 'א 'מ ןיבוריעבו)
אשהו ןישוע ויהש הממ וניש אל (ע"צו ש"ע קפסמ ףסומ ח"ר דימת 'א םוי ורי ח"ר ותצקמו ליאוה 'כש ונבר תנווכ וזש ל"יו :

שדוקה לקש - ד הכלה ח קרפ שדוחה שודיק תוכלה הכלהה רואיב
* ח"ר ותצקמו ליאוה . ט"כ רמגנשכש םושמ ח"ר 'ל םוי םלועל ןישוע המל ריבסהש ח"ק ס"ס םירובג ןגמ 'סב יתיאר
יאש בג לע ףאו ח"ר ליחתמ רבכ ג"צשת ב"י ןישוע ןכלו ח"ר תשודק ליחתמ רבכ 'ל םוימ מ"מ א"ל םוי דע ח"ר ןינומ ן
ח"ר כ"ג 'ל םוי םלועל ע"צו ב"י 'ל םויב שדחה ףוסב דלומה אצמנ הלילה תלחת 'יה דלומהו םוי ט"כ לש רסח ח"רשכ אהד
ב"י ט"כ רמגנ כ"או א"ל לילב דלומה לח םוי 'ל ןישועש וירחאש שדחב אצמנ םיקלח ג"צשתו תועש המלו א"ל םויב ג"צשת
'ל םויב ח"ר ןישוע ח"ר ותצקמ בור פ"עש םושמ ילואו :

דכ ללכ א קלח םדא ייח
י ףיעס
ה"א) רוזחל ךירצ ןיא ,שודקה ךלמה םייסו העט םאו .שודקה לאה םתוחו "שודק התא" איהש 'ה תשודק תארקנ 'ג הכרב
ו העט םאו .שודקה ךלמה םייסמ הבושת ימי תרשעבו .(ח"יק י"סס ג"כ םשב רמאו רובד ידכ ךותב רכזנ םא ,שודקה לאה םייס
ןיאו ,הלפתה שארל רוזחל ךירצ ,רמא םא קפוסמ םא ןידה אוהו .הלפתה שארל רוזחל ךירצ ,ואל םאו .אצי ,שודקה ךלמה
.(ב"פקת) הכרבה רמאי ךיא יכ ,םימעפ 'צ רמאיש ל"נה הנקת ןאכ ךייש ןיד ןאכ רמא י"נ רילעווספ ילבא ר"רהומ ןואגהו
וחמ לילב אוביו הלעי ריכזה אלו העט ןידכ ,רוזחל ךירצ וניא ,שודקה ךלמה רמא אלו הנשה שאר לילב העט םאש ,שד
ךירצ ןיאש ןכ ןידה הנשה שאר לילב םג ןכ םא ,הלילב שדוחה תא ןישדקמ ןיאש תמחמ ,רוזחל ךירצ וניאש שדוח שאר
ל"נה ןואגה ןושל ןאכ דע .רוזחל :

ק"ס בפקת ןמיס ןויצה רעש ד
.ב"כ ןמיס םייח חרוא קלח םייח םימ תבושת (ד) העט םאש רעלעווסאפ ילבא ר"רהמ ןואגה םשב איבה םדא ייחב הנהו
רוזחל ךירצ ןיאש שודקה ךלמה רמא אלו הנשה שאר לילב ךירצ ןיאש שדוח שאר לילב אביו הלעי ריכזה אלו העט ןידכ ,
,הלילב שדוחה ןישדקמ ןיאש תמחמ רוזחל יתעד תוינעלו המ ,לוח תלפת ללפתמ היה םא קר ךייש היה הזד ,אריהנ אל
אצוי וניא ךשפנ הממ בוט םוי תלפת ללפתמש הזב ןכ ןיאש ידכ רחאל] שודקה לאה םיסש ףכת רכזנש יריימ אוהד ילואו ,
,לוח לשב םייסל ךירצ הידידלו ,[רוביד אצויד רשפאד קפתסמ הנוי ונבר ידימלתבד ףאד ,לודג ןויע ךירצ הזב ףאו לשב
וניצמ אל הז לוח לשב םייסל הלחתכל ריתהל לבא ,דבעידב לוח :
ד"סב תוכרב ל ח"ר ליל אביו הלעי
www.swdaf.com 8

א דומע דיק ףד ארתב אבב תכסמ ם"בשר
... םויב רחמל ןודל ןילוכיו איה הרומג תודע הלילב תודע םהינפל ודיעהש ד"ב והימו אל הלילב ןיאורש והדיד הייאר לבא
יאכ ןניבשח הלילב םהינפל דעוה ול יפמ ועמשש שממ העימשכ הניא והדיד הייאר אנידל אתעש איההב וזח אלד ןויכד
אתכלה יכהו םהינפב םירחא ודיעי כ"אא ןמצע תודעב ןינייד והי אל בושו םידע ושענ ןמצע ןה אלא הלילב םידע אה יכו
.וריבחל עקותה יבג (:צ ףד) לבוחה 'פב ק"בב ןחכשא איגוס

ישודיח ב דומע גיק ףד ארתב אבב תכסמ ן"במרה
הלילב ןיד תיב ינפב םינש ודיעה םאש ארמימל ואל ,רחמל ןינייד ןישענ ןיאו םידע והל ווה הלילבד ג"עאד ל"ז ברה בתכ דוע
רבתסמ אלו ,םויב הילע ןינדו הרשכ הלילב תודע תלבק לבא ,םידעכ והל ןניבשחד םושמ אכה ינאש אלא ,תודע ןתודע ןיא
רמאד שדוקמ שדוקמו ןיד תלחתכ םידע תריקח יוהית ד"ס 'וכו םידעה ורקחנ אנתימל יל המל ('ב ה"כ) הנשה שאר תכסמב ןני
,'וכו ימנ יכה אמיאו ל"מק הלילב ןירמוגו םויב ןינדד תונוממ ינידא הוהד ידימ הלילב הישדקילו ןיד רמגכ תלבקד אהימ עמשמ
וג םויב הולבקד אכיהו ,אוה ןיד תלחתכ תודע רמגל וליפא תושפנ ינידכ ארק איושד שדחה תודע יבג אלא ,הלילב םירמ
אוה ןיד תלחתד ןילבקמ ןיא ימנ הלילב ילובק ךכליה ,ןיד הלילב תודע ןילבקמ ןיאש ל"ז ידרפסה השמ 'ר ברל יתאצמ ךכו ,
ועט םאש (ה"ה ד"פ ןירדהנס) ימלשוריב ורמא רומג ןידב ףא והימו ,הלילב תורטש ןימייקמ ןיאו ןכו ,ןיד םהיניד הלילב ונדו
,תודע ןתודע ימנ תודע יבג םהירבדלו ,םירבחמ תצקמ ובתכ הרשכ ןתודע תודעב אלא ןכ ןיארמ ןיא ל"ז לאומש ר"ה ירבדו
ןיד םניד ןיא ימנ דבעידב ףאש יל חכומ ןליד ארמגו ,תונוממ יניד ראשב ןכ ןיאש המ ,ותעדל א"י) ןירדהנסד ק"פב ןנירמאד
ישדקמ ןיא ('ב ,םויב שדחה שודק ףא םויב טפשמ המ אהמ הל רמגו שדוקמ וניא הלילב ושדק םאו םויב אלא שדחה תא ן
,םולכ אלו ושע אל הלילב תודע ולבק ןכו הלילב ונד[ל] הנימו אוה טושפו הצלח ('א ד"ק תומבי) ונינשש הממ היאר יל שי דוע .
ס רמד 'מגב הלע שרפמו לסופ רזעילא 'רו הרשכ התצילח הלילב אמלא ,אימד ןיד רמגכ רבס רמו אימד ןיד תלחתכ הצילח רב
,שרופמ הזו ,ןיד וניא דבעיד וליפא הלילב ןיד תלחת היאר התוא לע ןודל ואב םאש הלילב והוארל םעטה רקיע והז ךכליה
םויב תרחא תודע םיכירצ ךכליה הלוספו הלילד תודע תלבקכ איהש .

ב דומע אי ףד ןירדהנס תכסמ ן"רה ישודיח
טפשממ שדוחה שדיק ןניפלי אהד ןיד וניא הלילב ונד םא טפשמד ןניעמש אהימ םויב שדיק ףא םויב טפשמ המ שודיקבו
ל"ז לאומש וניבר ירבדכ אלש ןיד וניא ןיד תליחתב הלילב ונד םא טפשמ כ"א שדוקמ וניא הלילב הושדק םאו ןנירמא
היתבוית יוה אהו ןיד ונידש דבעידב הלילב ונד םאש בתכש :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->