You are on page 1of 2

BI TP PHI KIM

Cu 1. Hy cho bit dy sp xp no sau y ng vi chiu tng dn tnh axit ca cc axit halogen hiric? A. HF< HCl < HBr < HI B. HCl < HBr < HI < HF C. HI < HBr < HCl < HF D. HBr < HI < HF < HCl Cu 2. Cho hh cc kh N2, Cl2, HCl, SO2, CO2, H2 v O2. Sc t t qua dd NaOH d th thu c hn hp kh bay ra c thnh phn l: A. Cl2, H2, O2, N2, CO2 B. N2, H2, O2 C. N2, Cl2, H2, O2 D. N2, H2 Cu 3. Phn ng c dng iu ch kh Clo trong cng nghip l: A. K2Cr2O7 + 14HCl 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 +7H2O B. MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O / mn C. 2KMnO4 + 16HCl 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O D. 2NaCl + 2H2O dpdd 2NaOH + H2 + Cl2 Cu 4. Ha tan hon ton 12,4 gam hn hp X gm FeO, Fe 3O4, ZnO v Al2O3 cn 400 ml dung dch HCl 1,5M. Tnh khi lng mui thu c trong dung dch sau phn ng? A. 29,5 gam B. 26,8 gam C. 28,9 gam D. 24,8 gam Cu 5. S sp xp no sau y ng vi chiu tng dn tnh axit ca cc axit halogen hiric? A. HF< HCl < HBr < HI B. HCl < HBr < HI < HF C. HI < HBr < HCl < HF D. HBr < HI < HF < HCl Cu 6. Hn hp kh no tn ti trong mi iu kin trong s cc hn hp sau: A. H2, N2 B. O2, Cl2 C. H2, Cl2 D. O2, H2 Cu 7. c im no di y khng phi l c im chung cho cc nguyn t Halogen (F, Cl, Br, I). C. Cc hp cht vi hydro u l hp cht cng ha tr D. Nguyn t u c kh nng nhn thm 1 electron A. Lp electron ngoi cng u c 7 electron B. Ch c s oxi ha -1 trong cc hp cht Cu 8. Cho 13,44 lt kh clo ( ktc) i qua 2,5 lt dung dch KOH 100 0C. Sau khi phn ng xy ra hon ton, thu c 37,25gam KCl. Dung dch KOH trn c nng l: A. 0,24M B. 0,4M C. 0,48M D. 0,2M Cu 9. Cho 3,136 lt kh Clo (ktc) tc dng vi kim loi R (ha tr khng i) thu c 22,94 gam hn hp X. Cho hn hp X tc dng vi dung dch HCl d thu c 1,344 lt kh H2 (ktc). Xc nh kim loi R. A. Zn B. Na C. Mg D. Al Cu 10. Cho 200 ml dung dch NaOH 0,1M vo 300 ml dung dch HCl 0,05M thu c dung dch X. Tnh pH ca dung dch X. A. 12 B. 13 C. 2 D. 11 Cu 11. Dy cc cht no sau y tc dng vi dung dch HF? A. CaCO3, NaOH, SiO2 v NaNO3 B. CaCO3, NaBr, SiO2 v NaHCO3 C. CaCO3, NaOH, SiO2 v NaHCO3 D. CaCO3, NaCl, SiO2 v NaHCO3 Cu 12. Cho s bin ha: Cl 2 A B C A Cl 2 .Trong A, B v C l cht rn, B, C u l hp cht ca Natri. A, B, C trong chui bin ha c th l: A. NaCl, NaOH, Na2CO3 B. NaCl, Na2CO3, NaOH C. NaBr, NaOH, NaCO3 D. NaCl, NaBr, Na2CO3 Cu 13. Hn hp X gm Mg, Al v Fe. Cho 12,0 gam hn hp X tan hon ton trong dung dch HCl d thu c 11,2 lt H2 (ktc). C cn dung dch thu c bao nhiu gam mui khan? A. 45,5 gam B. 49,5 gam C. 47,5 gam D. 43,5 gam Cu 14. Cho V lt (ktc)kh clo hp th ht trong dd NaOH, un nng (100 0C) thu c dd c cha 11,7 gam mui NaCl. Xc nh V? A. 1,12 lt B. 2,688 lt C. 1,344 lt D. 2,24 lt
Cu 15. Cho 12,25 gam KClO3 vo dung dch HCl c, kh Cl 2 thot ra cho tc dng vi ht vi kim loi M thu c 30,9 gam hn hp cht rn X. Cho X vo dung dch AgNO3 d, thu c 107,7 gam kt ta. Vy kim loi M l: A. Cu B. Fe C. Zn D. Mg

Cu 16. Dy cc kim loi no no kim loi no sau y khi tc dng vi dung dch HCl v kh clo cho cng mt mui? A. Na, Al, Fe, Ni B. Al, Mg, Zn, Cu C. Na, Mg, Al, Zn D. Z, Cu, Al, Fe Cu 17. Trong phng th nghim nu khng c HCl c iu ch kh Clo ta c th thay th bng hn hp no sau y? A. Hn hp H2SO4(long) + NaCl (rn) + KMnO4 B. Hn hp H2SO4 c + NaCl (rn) + KMnO4 C. Hn hp HNO3 c + NaCl (rn) + KMnO4 D. Hn hp H2SO4(long) + NaCl (rn) + K2Cr2O7 Cu 18. Hp th hon ton lng 1,12 lt kh Cl 2 (ktc) vo 2,0 lt dung dch NaOH ( nhit thng). Sau phn ng, nng NaOH cn li l 0,05M (gi thit th tch dung dch khng thay i). Nng ban u ca dung dch NaOH l A. 0,1M B. 0,075M C. 0,2M D. 0,15M Cu 19. t m gam kim loi M trong kh O 2 thu c 1,667m gam oxit. ha tan 10 gam oxit cn bao nhiu lt dd H2SO4 1,0M ? A. 0,25 lt B. 0,125lt C. 0,325 lt D. 0,50 lt Cu 20. Cho s sau: X + HCl Y + H2S. Dy cc cht no sau y c th l X. A. Na2S, CuS; FeS v MgS B. KHS, Ag2S, FeS v Na2S C. NaHS, ZnS; FeS v Al2S3 D. BaS, FeS, PbS v K2S Cu 21. Cho cc kh sau: H2S; H2; SO2; O2, SO3, HCl. Nhng kh no lm mt mu nc brom khi sc vo nc brom? A. H2S; H2; SO2; O2 B. H2S; SO2; H2 C. H2S, SO2 D. H2S; H2; SO2; SO3 Cu 22. Hp th 5,6 lt SO2 (ktc) vo 200 gam dung dch Br 2 thu c dung dch trong nng % ca Br 2 gim i 1 na. Vy nng % ca dung dch Br2? A. 43,5% B. 42,1% C. 47,6% D. 39,6%

Cu 23. Cho 6,272 lt SO2 hp th ht trong 2,5lt dd Ba(OH)2 thu c 26,04 gam kt ta. Vy CM ca dd Ba(OH)2? A. 0,12M B. 0,16M C. 0,08M D. 0,15M Cu 24. Mt hn hp X gm KMnO4, KClO3 v MnO2 trong % khi lng ca MnO2 l a%. Nhit phn hn hp X thu c kh O2 v hn hp cht rn Y trong MnO2 chim b% v khi lng. So snh a v b. A. a > b B. a = 2b C. a < b D. a = b Cu 25. Hy cho bit kh SO2 tc dng vi dy cc cht no sau y ? A. NaCl, Na2SO3, S, NaOH, FeSO4, FeCl3 B. nc brom, KMnO4, NaClO, NaOH v Na2SO3 C. KMnO4, NaOH, NaHSO3, H2S, H2SO4 c D. Na2CO3, nc clo, Na2SO3, Fe2(SO4)3, NaNO3 Cu 26. CO2 c ln SO2. Trong cc ha cht sau: dung dch NaOH; dung dch Br 2; dung dch KMnO4; dung dch Na2CO3; dung dch NaHCO3; nc vi trong; kh O2. Hy cho bit c bao nhiu ha cht c th s dng loi b SO 2? A. 4 B. 2 C. 3 D. 5
Cu 27. Pht biu no sau y khng ng? A. Trong t nhin cc Halogen tn ti dng n cht B. m in gim dn t F, Cl, Br, I C. Mui AgF tan, cn AgCl, AgBr, AgI, khng tan trong H2O D. Cc hirua u l cht kh, dd ca chng u c tnh axit Cu 28. Cho cc na phng trnh sau y: (a) MnO2 + HCl c (b) KMnO4 + HCl c (c) K2Cr2O7 + HCl c (d) KCl + H2O (in phn /mn) (1) KOH + Cl2 + H2 (2) MnCl2 + Cl2 + H2O (3) KCl +CrCl3+Cl2 +H2O (4) KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O Hy cho bit nhng cp na phn ng no tha mn A. a - 1; b - 2; c - 3; d - 4 B. a - 2; b - 4; c - 3; d - 1 C. a - 3; b - 2; c - 1; d - 4 D. a - 4; b - 2; c - 3; d - 1 Cu 29. Cho s sau: KX + H2SO4 c, nng K2SO4 + HX. Hy cho bit KX c th l mui halogenua no? A. KF, KCl v KBr B. KF v KCl C. KCl D. KF, KCl, KBr v KI Cu 30. Cho cc cht sau: KClO4, KClO3, CaOCl2, NaClO, HClO v HCl. C bao nhiu cht c tnh ty mu? A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Cu 31. Cho s sau: mui X + H2S HNO3 + Y. Dy cc cht no sau y c th l X. A. AgNO3, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2 B. AgNO3, Cu(NO3)2, Zn(NO3)2 C. Fe(NO3)2,Mg(NO3)2, NaNO3 D. Ba(NO3)2, NaNO3 v Al(NO3)3 Cu 32. Cho hn hp X c SO2 v O2 t l mol tng ng l 3 : 1 vo bnh phn ng c iu kin thch hp l t 0 v xc tc V2O5 th thu c hh Y. Bit hiu sut phn ng l 50%. T khi ca hn hp X so vi hn hp Y l A. 0,825 B. 0,875 C. 0,85 D. 0,9 Cu 33. Hp th hon ton 2,8 lt SO2 (ktc) trong dd KMnO4 (phn ng va ) thu c dd c pH = 1,0. Tnh th tch dd KMnO4? A. 2,0 lt B. 0,5 lt C. 0,1lt D. 1,0 lt Cu 34 .ho cc cht sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, FeCO3, FeSO3, Fe(OH)3, FeSO4. Hy cho bit c bao nhiu cht khi cho tc dng vi H2SO4 c, nng s xy ra phn ng oxi ha- kh? A. 7 B. 6 C. 9 D. 8 Cu 35 .Ha tan 3,38 gam oleum X vo lng nc d thu c dung dch A. trung ha 1/10 dung dch A cn dng 80 ml dung dch NaOH 0,1M. Xc nh cng thc ca oleum A. H2SO4.3SO3 B. H2SO4.4SO3 C. H2SO4.2SO3 D. H2SO4.SO3 Cu 36.Ha tan hon ton m gam hn hp X gm Fe v cc oxit st trong dung dch H 2SO4 c, nng d thu c 80 gam mui Fe2(SO4)3 v 2,24 lt SO2 (ktc). Vy s mol H2SO4 tham gia phn ng l: A. 0,9 mol B. 0,5 mol C. 0,8 mol D. 0,7 mol Cu 37. Dy cc cht no sau y c th dng dung dch H2SO4 phn bit? A. BaCl2, Ba(HCO3)2 v NaOH B. NaHCO3, NaCl v NaNO3 C. NaHCO3, NH4Cl v NaOH D. NaOH, Ba(OH)2 v Ca(OH)2 Cu 38. Cho cc cp cht sau: (1) H2S + SO2 ; (2) S + H2SO4 c, nng ; (3) SO2 + H2SO4 c, nng; (4) SO3 + H2SO4 c ; (5) H2S + H2SO4 c, nng. Hy cho bit phn ng no sau y xy ra ? A. (1) (2) (4) (5) B. (1) (3) (4) (5) C. (1) (2) (3) (5) D. (2) (3) (4) (5) Cu 39. Ha tan hon ton hn hp X gm Al, Fe v Cu trong dung dch H 2SO4 c, nng d thu c dung dch cha 42,0 gam mui v thy thot ra 7,84 lt SO2 (ktc). Tnh khi lng ban u ca hn hp X? A. 7,4 gam B. 8,4 gam C. 9,4 gam D. 6,4 gam