You are on page 1of 1

ANALISIS PERSEKITARAN ( SWOT/C ) PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK UNIT : BITARA

KEKUATAN (S) S1 Pihak pentadbir sekolah memberi kerjasama yang amat baik S2 Sekolah mempunyai infrastruktur yang baik untuk perjumpaan dengan pelajar BITARA S3 Semua ahli jawatankuasa BITARA memberikan kerjasama yang baik

KELEMAHAN (W) W1 Sikap pelajar kurang minat terhadap akademik. W2 Pelajar kurang menguasai teknik membaca dan menulis dengan baik. W3 Pelajar bermasalah disiplin. W4 Pelajar yang terpilih sederhana/lemah berada pada aras

W5 Kurang motivasi dalam diri pelajar

PELUANG (O) O1 O2 Mendapat sokongan daripada pihak pentadbir Mendapat kerjasama yang baik daripada guru-guru bagi sebarang program anjuran BITARA O3 Sokongan dari panitia-panitia lain.

ANCAMAN (T) T1 Persekitaran pelajar dikelilinggi dengan hiburan terlampau. T2 T3 Ponteng kelas dan sekolah. Waris kurang prihatin pencapaian anak.

T4 Penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti kerja sampingan di luar waktu sekolah. T5 . Pengaruh rakan sebaya yang negatif.

O4 Sokongan kewangan dari PIBG dan koperasi sekolah.