You are on page 1of 7

1) Cch mng cng nghip Chu u to tin cho s xut hin ca l thuyt qun tr: a. ng b.

b. Sai 2) Taylor l ngi sng lp ra trng phi qun tr khoa hc: a. ng b. Sai 3) Ra quyt nh l mt ngh thut: a. ng b. Sai 4) Ra quyt nh ng l nh qun tr gii quyt c vn ca mnh: a. ng b. Sai

5) Quyt nh qun tr thnh cng hon ton ph thuc vo qu trnh ra quyt nh: a. ng b. Sai 6) Qun tr l mt hot ng ph bin trong tt c cc t chc: a. ng b. Sai 7) Mc tiu ca qun tr l ti a ho li nhun: a. ng b. Sai 8) Nh qun tr l nhng ngi c quyn ra lnh v iu hnh cng vic ca nhng ngi khc: a. ng b. Sai 9) Cp qun tr cng cao th k nng chuyn mn cng quan trng: a. ng b. Sai 10) Thi gian ca nh qun tr cp cao ginh nhiu nht cho chc nng hoch nh: a. ng b. Sai 11) Xy dng c cu ca t chc l: a. S hnh thnh s t chc b. Xc lp mi quan h hng ngang gia cc n v c. Xc lp mi quan h hng dc gia cc n v d. Tt c nhng cu trn. 12) Xc lp c cu t chc phi cn c vo: a. Nhiu yu t khc nhau b. Quy m ca cc cng ty

c. mun ca ngi lnh o d. Chin lc 13) Nh qun tr khng mun phn chia quyn cho nhn vin do: a. S b cp di ln p b. Khng tin vo cp di c. Do nng lc km d. tt c cc cu trn 14) Phn quyn c hiu qu khi: a. Cho cc nhn vin cp di tham gia vo qu trnh phn quyn b. Gn lin quyn hn vi trch nhim c. Ch ch trng n kt qu d. Tt c cc cu trn

15)

Li ch ca phn quyn l: a. Tng cng thin cm vi cp di b. Trnh c nhng sai lm ng k c. c gnh nng v trch nhim d. Gim c p lc cng vic nh nh qun tr tp trung vo nhng cng vic ln

16)

Tm hn qun tr rng hay hp ty thuc vo: a. Trnh ca nhn vin b. Trnh ca nh qun tr c. Cng vic d. Tt c nhng cu trn

17)

Phn tch mi trng kinh doanh nhm: a. Phc v cho vic ra quyt nh b. Xc nh im mnh, im yu c. Xc nh c hi, nguy c d. Tt c nhng cu trn u sai

18)

Qun tr bng mc tiu l mt quy trnh: a. L kt qu quan trng nht b. L cng vic quan trng nht c. C a v b d. Tt c nhng cu trn u sai

19)

Nh qun tr nn chn phong cch lnh o: a. Phong cch lnh o t do b. Phong cch lnh o dn ch

c. Phong cch lnh o c on d. Tt c nhng li khuyn trn u khng chnh xc 20) ng c hnh ng ca con ngi xut pht mnh nht t: a. Nhu cu cha c tha mn b. Nhng g m nh qun tr ha s thng sau khi hon thnh c. Cc nhu cu ca con ngi trong s Maslow d. Cc nhu cu bc cao 21) L thuyt qun tr c in c hn ch l: a. Quan nim x nghip l mt h thng ng b. Cha ch trng n con ngi c. Bao gm c a v b d. Ra i qu lu

22)

Thuyt qun tr khoa hc c xp vo trng phi qun tr no: a. Trng phi qun tr hin i b. Trng phi qun tr tm l x hi c. Trng phi qun tr c in d. Trng phi nh lng

23)

Ngi a ra 14 nguyn tc qun tr tng qut l: a. Fayol b. Weber c. Taylol

24)

Qu trnh ra quyt nh bao gm: a. Nhiu bc khc nhau b. Xc nh vn v ra quyt nh c. Chn phng n tt nht v ra quyt nh d. Tho lun vi nhng ngi khc v ra quyt nh

25)

La chn m hnh ra quyt nh ph thuc vo: a. Nng lc nh qun tr b. Tnh cch nh qun tr c. Nhiu yu t khc nhau trong c cc yu t trn d. mun ca a s nhn vin

26)

Nh qun tr nn: a. Xem xt nhiu yu t la chn mt m hnh ra quyt nh ph hp b. Kt hp nhiu m hnh ra quyt nh

c. S dng m hnh ra quyt nh tp th d. Chn mt m hnh ra quyt nh cho mnh 27) Ra quyt nh nhm: a. t khi mang li hiu qu b. Lun mang li hiu qu c. Mang li hiu qu cao trong nhng iu kin ph hp d. Tt c nhng cu trn sai 28) Qun tr cn thit cho: a. Cc t chc li nhun v cc t chc phi li nhun b. Cc cng ty ln c. Cc doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh d. Tt c cc t chc phi li nhun 29) Mi quan h gia cc cp bc qun tr v k nng qun tr l: a. Cp bc qun tr cng cao, k nng k thut cng quan trng b. Cp bc qun tr cng thp, k nng t duy cng quan trng

c. Cc k nng u c tm quan trng nh nhau trong tt c cc cp bc qun tr d. Tt c u sai 30) Hot ng qun tr c thc hin thng qua 4 chc nng l: a. Hoch nh, t chc, iu khin, kim tra b. Hoch nh, t chc, phi hp, bo co c. Hoch nh, t chc, ch o, kim tra d. Hoch nh, nhn s, ch huy, phi hp

ng An l tng gim c ca cng ty c phn An Tm. Trong thng ti ng phi thc hin mt chuyn cng tc ra nc ngoi 2 thng. V th, ng phi thc hin vic u quyn iu hnh doanh nghip ca mnh cho cp di. Song, ng An rt bn khon l s quyt nh giao quyn iu hnh doanh nghip cho ai. ng Quyt l ph tng gim c, ph trch ti chnh rt ti ba trong cng vic lin quan ti ti chnh, nhng l ngi ngi va chm. B Lan l gim c nhn s, c nhiu kinh nghim trong quan h vi nhn vin, nhng t kinh nghip trong cng vic Marketing v ti chnh; anh Hng l gim c b phn Marketing, tng l tr l cho ng An. Anh rt nng n, tho vt trong cng vic nhng nng tnh, hay p cht nn d gy hiu lm cho HGmi ngi. Anh (ch) hy dng kin thc v chc nng t chc ca qun tr hc t vn gip ng An gii quyt tnh hung ny.

Cu 2

(3 im)

ng VN l gim c cng ty "THNH LI" l cng ty chuyn sn xut cc loi ng c. y l cng ty c i ng k s v cng nhn k thut gii, ng thi cng ty li mi trang b mt s my mc thit b hin i ca nc ngoi, do vy cht lng sn phm ca cng ty lun c m bo, c uy tn vi khch hng v c mt v tr thun li trn th trng. Tuy vy trong thi gian gn y tnh hnh sn xut kinh doanh ca cng ty c nhng du hiu xu. Trc tnh hnh ng VN quyt nh lp mt ban THAM MU. Ban ny tp hp nhng chuyn gia gii v c nhiu kinh nghim ca cc ngnh kinh t, ti chnh,qun l, k thut v lut, nhim v ca ban ny l tm ra nguyn nhn gy ra tnh trng tr tr hin nay. ng VN ch nh ng THANH lm trng ban v y nhim cho ng THANH lnh o ban tham mu thc hin nhng nhim ra. Trong qu trnh hot ng cc thnh vin ban tham mu lm vic rt thn trng v c trch nhim. Sau mt thi gian ban tham mu hon thanh nhim v v trnh ln gim c bn bo co, trong h cho rng nguyn nhn chnh l do nhng thiu st v qun tr ca mt s phng ban v phn xng vi nhng s liu chng minh y tnh thuyt phc,

km theo l bn k hoch nhm sa cha nhng sai st m cng ty mc phi. Tuy nhin ph gim c v cc trng phng ban li phn bc nhng kt lun ny v cho rng ban tham mu can thip qu su vo cng vic ca cc b phn ng thi ngh gim c hy b nhng kt lun ca ban tham mu. Cu hi : nu bn l gim c th cc bn s gii quyt tip tnh hung ny nh th no? (Th hin vai tr ca 1 nh Qun tr doanh nghip cng tm, s dng cc k nng lnh o cn thit gii quyt mu thun ang ny sinh trong ni b, ng thi c nhng phn quyt cui cng mang tnh cng bng hp tnh hp l cho tt c) TR LI