You are on page 1of 4

CH THCH

STT
<=
8:11
>=

8:10
10:00
10:01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Team
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-A
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-B
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-C
CCA-D
CCA-D
CCA-D
CCA-D
CCA-D

Ac-No
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
152
189
191
190
153
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
170
24
40
41
42
44
45
46
48
49
80
157
156
155
188
139
140
141
142
143

Name
V TH MINH KHU
PHM TH NGC TRINH
NGUYN TH TIN NHUNG
TRN VN L
NGUYN TH TRC LY
HUNH TH HUYN TRANG
NGUYN TH DIM KIU
DIP HU LINH
PHM TH BCH TUYN
L TH MINH CHU
L TH HNG
NGUYN DIU LINH
NGUYN TH KIM PHNG
PHM VN THNH
NGUYN NGC VN ANH
V TH HNG LAM
LU TRUNG DNG
NGUYN TH HNG LINH
PHM NGUYN HNG MAY
L NH YN
NGUYN TH BCH THU
NGUYN TUN QUN
V TH PHNG
HUNH TH MNG THU
L TH GM
L TH H MY
PH TH HOI THNG
PHAN TH HOA
NGUYN TH MAI
TRN PHNG HI
PHAN TH THCH THO
PHM TH NGC HNG
NGUYN TH BCH CHU
HUNH TH NGC NGA
HUNH TH UYN NY
L TH THANH NHUNG
TRN TH MINH HNH
V TH THANH VN
HUNH TH THU LOAN
NG TH THANH NHN
NG TH THO HIN
DIP THANH TNG
NGUYN TH M DUNG
PHAN TH KIM PHNG
V NGC TUN
L TH THY TRANG
TRN LINH AN
L TH LAN

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

CCA-D
CCA-D
CCA-D
CCA-D
CCA-D
CCA-D
CCA-D
CCA-D
CCA-D
CCA-D
CCTL-A
CCTL-B
CCTL-C
CCTL-D

144
145
146
147
148
149
150
151
138
154
63
90
43
116

BI VN TH
L TH HNG
NGUYN C ANH
NGUYN TRUNG TRC
V ANH MINH TH
H TH NGC PH
NGUYN TRN TIN
NGUYN TNG VY
LIU THOI PHNG
TRN TH QU AN
V CH QUYN
L KIM YN
L TH THU K
TRN TH THANH THY

01/12
7:27
7:46
7:27
7:50
7:54
8:05
7:53
7:55
7:50
7:50
7:42
7:43
7:54
7:58
7:45
7:54
7:49
7:45
7:34
7:27
7:41
7:25
7:24
7:20
7:50
7:40
7:43
7:47
7:47
7:58
7:56
8:01
7:53
7:53
7:53
7:54
7:58
7:54
7:54
7:50
7:45
7:53
7:58
7:50
7:54
7:51
7:59
7:24

03/12
7:57
7:54
7:39
7:24
7:54
8:05
8:15
7:57
7:50
8:02
7:51
7:51
7:57
8:05
8:03
8:12
7:46
7:54
7:39
7:31
7:39
7:51
7:48
7:48
8:00
7:39
8:00
7:44
8:00
7:44
8:02
8:02
7:58
7:54
8:02
8:05
7:54
8:08
7:57
8:00
8:02
8:08
8:15
8:02
8:03
8:05
7:42

04/12
8:01
7:37
7:50
7:36
8:06
8:02
8:01
7:59
7:57
8:02
7:45
8:02
7:50
7:54
7:50
7:50
8:00
7:58
7:24
7:59
7:36
7:36
7:36
8:01
7:59
7:36
7:50
7:52
8:02
8:06
8:09
7:58
7:50
8:01
8:01
7:50
8:06
8:01
7:34
8:01
8:09
7:50
7:48
8:02
8:05
7:37

7:52
8:03
8:06
7:56
7:47
7:59
7:54
7:43
7:51
7:47
7:56
7:58
7:46
7:48

7:44
7:57
8:02
8:05
7:54
8:13
8:05
7:51
8:06
7:57
8:05
8:09
7:21

7:50
8:01
8:05
7:50
7:54
8:02
7:53
8:02
7:54
7:54
8:02
7:42
7:59
7:52