You are on page 1of 9

Soalan 5 5(a) Banding beza antara lima teori pembelajaran yang telah anda pelajari.

Teori pembelajaran manakah yang biasa anda amalkan dalam bilk darjah anda? Beri sebab-sebab bagi menyokong pilihan anda.

Pembelajaran merupakan perubahan ke atas individu hasil daripada pengalaman dan manusia mula belajar sejak lahir dan semua pembelajaran ini berkaitan dengan pengalaman. Pembelajaran tidak terhad kepada sekolah sahaja tetapi pembelajaran berlaku dalam banyak keadaan iaitu formal dan tidak formal. Pembelajaran berlaku melalui pelbagai cara sengaja atau tidak sengaja. Teori-teori pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian ahli-ahli psikologi pendidikan. Melalui teori-teori pembelajaran ini, guru akan memahami pelbagai cara pelajar-pelajar belajar dan seterusnya menghubungkaitkan prinsip dan hukumnya dengan kaedah dan teknik mengajar untuk mencapai objektif pelajaran dengan berkesan. Pembelajaran berlaku apabila manusia, termasuk murid muda, dari semasa ke semasa mengubah kefahaman dalaman mereka tentang dunia semasa mereka menemui bukti luaran yang bercanggah dengan kefahaman awal mereka. Lima teori pembelajaran iaitu teori behavioris, teori kognitif, teori pembelajaran sosial, teori humanistik dan teori konstruktivisme. Lima aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran iaitu kesediaan, corak pengamatan, persepsi, ingatan dan lupaan serta pemindahan pembelajaran. Pelopo r Ahli Psikolo gi

Teori Pembelajaran Kognitif

Implikasi Pembelajaran

Pengajaran-

Kohler

Persepsi perkaitan unsurunsur di persekitaran : celik akal. Celik akal berlaku bergantung kepada pengalaman yang sedia ada.

Menggalakkan pelajar dengan menggunakan celik akal menyelesaikan masalah. Mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan pembelajaran baru. Membangkitkan kesediaan pelajar terhadap isi pelajaran yang akan dipelajari (peta kognitif). Melatih pelajar gunakan persepsi dengan tepat untuk membina peta kognitif. Isi pelajaran dikembangkanmengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-

Tolman

Pembelajaran Isyarat: Pembentukan peta kognitif situsi keseluruhan.

J.Piaget

Pembelajaran ialah perubahan bentuk pemikiran iaitu struktur kognitifnya.

Perkembangan kognitif kanak-kanak : - Peringkat deria motor (0-2 tahun) - Peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) - Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) - Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) 5 konsep asas : Skema, adaptasi, keseimbangan, asimilasi, akomodasi.

kanak. -konkrit kepada abstrak. -pengalaman sedia kepada pengalaman baru. Memupuk motivasi intrinsic dan menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran, demi menggerakkan proses asimilasi dan akomodasi.

R.M. Gagne

Teori Pemprosesan Maklumat : - lapan fasa proses pembelajaran. - lapan hierarki pembelajaran : isyarat, gerak balas, rangkaian motor, bahasa, diskriminasi,konsep, hukum, penyelesaian masalah. Perkembangan Kognitif Kanak-kanak : - Peringkat Enaktif (0-2 tahun) - Peringkat Ikonik (2-4 tahun) - Peringkat Simbolik (5-7 tahun) Perkembangan kognitif ialah perubahan bentuk perwakilan : aksi gambaran simbol Teori Pembelajaran Penemuan : (3 jenis) bebas, terbimbing, ekspositori. 4 Prinsip pengajaranpembelajaran : motivasi, struktur, sekuen, peneguhan.

Menggunakan bahan konkrit untuk mengajar bahasa. Mengajar sesuatu kemahiran mengikut urutan (rangkaian motor). Membimbing pelajar membezakan ciri-ciri penting. Membinbing pelajar mengebal pasti cirri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum. Membimbing peljar menggunakan prinsip, hukum dan teorom untuk menyelesaikan masalah.

J.S. Bruner

Memupuk motivasi intrinsik pelajar. Membimbing pelajar menyusun konsep-konsep yang berkaitan secara hierarki. Membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiripenemuan dan kaedah induktif. Menyusun isi pelajaran secara sistematik mengikut tahap perkembangan kognitif pelajar. Memberi peneguhan selepas aktiviti penilaian.

Ausubel

Teori Pembelajaran Resepsi yang bermakna : - konsep utama ialah pembelajaran bermakna dihasilkan berasaskan pengalaman/ilmu yang sedia ada pelajar. - Pengalaman yang sedia ada struktur kognitif. - Mengintegrasikan maklumat yang tersusun secara logikal dalam bentuk terakhir dengan pengalaman/ ilmu yang sedia ada melalui kaedah ekspositori.

Gunakan kaedah deduktif, ekspositori dan pengelola awal, iaitu mengggabungkan konsep lama dengan konsep baru, untuk pembelajaran resepi yang bermakna. Proses pengajaranpembelajaran : membangkitkan kesediaan belajar mempersembahkan pengelola awal perhubungan konsep pembezaan progresif penyesuaian secara integrasi Membimbing pelajar memikir masalah secara kritis dan kreatif. Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognitif dan refleksi untuk menilai kemungkinankemungkinan penyelesaian dicadangkan.

Flavell

Teori metakognitif konsep metakognitif : - berfikir tentang pemikiran (thinking about thinking. - kognitif refleksi. - pemikiran refleksif. - operasi metakognitif melibatkan usaha mencari makna, merancang, mengarah dan menilai pemikiran individu diri.

Teori Pembelajaran Sosial Fokus utama - Neobehavioris : tingkah laku dan kognitif permodelan/ peniruan Bandur a Walters self-regulation self- efficacy Guru sebagai model peniruan. Gunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang sesuai. Menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan Menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai Mengekalkan ingatan murid dengan mendemonstrasikan langkah-langkah secara sistematik Memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi

Ciri-ciri teori pembelajaran : - pembelajaran sosial interaksi. I x Px T pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan.

proses pembelajaran melalui : perhatian mengingat reproduksi peneguhan/ motivasi tingkah laku peniruan adalah hasil peneguhan

Teori Pembelajaran Humanis Fokus utama - kemanusiaan - sempurna kendiri - motivasi instrinsik - individualiti - perkembangan emosi - keperluan afektif - self-actualization - kendiri positif - bebas - demokrasi Ciri-ciri : - setiap individu berhasrat mencapai kesempurnaan kendiri, membentuk konsep kendiri yang unik dan tersendiri melalui nilai dan sistem kepercayaan diri. - Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada : motivasi intrinsik bahan pelajaran yang bermakna seiras dengan objektif pelajar penyertaan diri secara aktif - Kesempurnaan kendiri hanya boleh dicapai selepas keperluan asas telah dipenuhi Teori Konstruktivisme : 1 Piaget, Teori Konstruktivisme : Gunakan strategi berpusatan

Carl R. Rogers, Abraha m H. Maslow , Bugent al, Neil.

Mengutamakan strategi berpusatan murid dan kaedah individu. Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif dan tanpa ancaman. Memastikan keperluan asas murid telah dipenuhi. Bersifat penyayang dan memupuk nilai kendiri positif di kalangan pelajar. Mengamalkan prinsip kebebasan dan demokrasi. Mengutamakan pembelajaran diri sendiri. Mengamalkan konsep pendidikan terbuka.

Vygotsk y, Von Glaserf eld

mempunyai erti sama dengan teori konstruktivisme kognitif atau konstruktivisme - berasal daripada teori perkembangan kognitif Piaget dan teori zon perkembangan prokimal (ZPO) Vygotsky. - Konsep Konstruktivisme. - Ilmu dibentuk berasaskan inisiatif dari individu. - Tujuan membentuk ilmu adalah mengadaptasikan diri dalam alam sekeliling. - Proses pembentukan ilmu merupakan hasil rasionalisasi pengalaman individu. Pencapaian pembelajaran usahasama lebih baik daripada usaha diri. Menekankan perkembangan proses metakognitif dan refleksi dalam pembelajaran. -

murid, kumpulan, sumbangsaran, pembelajaran koperatif, perbincangan, penyelesaian masalah dalam aktiviti pengajaranpembelajaran. Mengembangkan proses metakognitif dan pemikiran reflektif dengan kaedah dan teknik penyoalan, khasnya kaedah Sokratik. Mengaitkan ilmu yang sedia ada dengan pembelajaran baru dan memupuk motivasi instrinsik, pelajar agar mengambil inisiatif diri dalam pembelajaran.

Teori Behaviorisme Pelaziman Klasik : - Gerak balas (tingkah laku) - Responden - Bukan inisiatif sendiri (bergantung kewujudan rangsangan / stimuli) - Bersifat pasif Urutan pelaziman : - gerak balas/ tingkah laku dihasilkan selepas rangsangan. Pelaziman Operan : - Gerak balas (tingkah laku) - Inisiatif sendiri (bergantung kepada peneguhan) - Bersifat aktif Urutan pelaziman : - Gerak balas/ tingkah laku berlaku adalah kesan daripada rangsangan/ peneguhan.

Pavlov, Watson

Menggunakan rangsangan tak terlazim dikaitkan dengan rangsangan terlazim Secara responden terhadap rangsangan.

Thorndi ke, Skinner

Menggunakan peneguhan positif/ negatif Secara operan terhadap kesan daripada rangsangan

Bagi teori Piaget, guru mempunyai peranan penting dalam menyediakan murid dengan pengalaman yang akan membantu mereka membina kefahaman yang lebih tepat tentang bagaimana persekitaran dan dunia berfungsi. Maka kebiasaannya teori pembelajaran yang saya amalkan dalam bilik darjah ialah gabungan teori pembelajaran sosial, teori pembelajaran humanistik,dan teori pembelajaran Maslow. Teori pembelajaran sosial berdasarkan pendekatan behavioris atau pembelajaran, tetapi menekankan pembelajaran berdasarkan faktor sosial. Pendiriannya ialah manusia berfikir dan bertingkah laku melalui pemerhatian terhadap orang lain dan meniru tingkah laku yang boleh memberi manfaat kepadanya. Teori pembelajaran sosial melibatkan tiga unsur asas yang utama. Di antaranya ialah individu (proses), persekitaran (environment) dan tingkah laku (behavior). Di dalam tiga unsur asas ini, individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsiknya, persekitaran sebagai rangsangan luaran, dan tingkah laku sebagai perlakuannya. Terdapat empat elemen penting dalam pembelajaran pemerhatian yang perlu dipertimbangkan,iaitu memberi perhatian, mengekalkan maklumat, menghasilkan tingkah laku dan motivasi serta peneguhan. Di dalam kelas, murid tahun satu mempunyai tahap pemikiran yang masih rendah dimana mereka banyak mempelajari sesuatu secara formal atau tidak formal. Mereka akan melihat sesuatu melalui pemerhatian, kemudian mereka akan cuba mengekalkan maklumat dengan cuba mengikut dan menghasilkan tingkah laku yang apa mereka lihat atau mereka pelajari. Oleh itu, guru perlu memahami cara pembelajaran murid dan setiap perbuatan murid, guru perlu melihat samada murid mengikut sesuatu pelajaran dengan cara yang baik atau sebaliknya. Manakal teori humanistik dimana manusia sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul, mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya. Pendekatan humanistik menekankan keseluruhan murid dengan kata lain, aspek emosi dan sosial kehidupan murid. Pendekatan ini mengandaikan bahawa murid bermotivasi secara semulajadi untuk belajar dengan syarat pengalaman pendidikan adalah bermakna. Pendekatan humanistik juga menekan kepentingan peranan guru dalam memberi sokongan dan mengambil berat, serta bergantung lebih kepada menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu.Teori ini diamalkan didalam bilik darjah dimana guru perlu mengambil berat terhadap murid khasnya murid tahun satu dimana mereka memerlukan perhatian guru dan mereka masih banyak perkara yang perlu dipelajari contohnya cara menulis

nota, cara melukis gambar, cara menjawab soalan serta aktiviti kumpulan atau aktiviti di dalam darjah. Oleh itu, guru perlu mengajar serta membimbing murid dengan melihat kelemahan murid contohnya bagi murid yang masih lemah dalam penulisan atau pemahaman, guru perlu mendekati murid dengan mengajar cara penulisan yang betul,ejaannya serta bacaanya.Guru memerlukan perhatian yang lebih bagi murid yang lemah dan perlahan cara memahami pembelajaran di dalam kelas.Guru perlu menerangkan sebab sesuatu perkara perlu dilakukan dengan cara tertentu. Bagi teori ini, guru perlu memberi sokongan serta motivasi kepada murid kerana murid yang lemah dari segi pelajaran kurang berminat untuk belajar dan mereka lebih berminat bermain untuk murid lelaki dan berinteraksi atau berbual bagi perempuan. Oleh itu murid perlu dididik dengan tegas dan prihatin kerana mereka perlu perhatian dari guru. Selain itu guru perlu sabar dalam menangani masalah murid dan melayan karenah murid kerana mereka masih keanakanakkan. Mereka masih memerlukan perhatian guru dan sentiasa mencari masa untuk keluar bermain jika guru kurang peka terhadap murid. Murid memerhatikan kelemahan guru mereka contohnya jika guru kurang tegas, mereka akan mengambil kesempatan untuk bermain. Dari itu teori ini bercirikan kesedaran mereka sebagai insan yang unik mempunyai potensi yang unggul dan mereka berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut sepenuhnya. Saya mengamalkan teori pembelajaran tersebut kerana teori ini bukan sahaja menekankan perhatian guru terhadap murid yang lemah dan bermasalah tetapi murid yang mempunyai potensi dalam pelbagai aspek contohnya murid ini lemah di dalam pelajaran tetapi mereka cenderung di dalam bidang sukan. Oleh itu guru perlu memahami sifat murid tersebut kerana murid ini tidak berminat untuk belajar tetapi guru boleh mengasah kebolehan murid dalam bidang sukan. Manakala teori pembelajaran behavioris menekankan peranan pengalaman dalam mentadbirkan tingkah laku. Tingkah laku juga mengguna konsep pelaziman untuk menerangkan bagaimana pembelajaran berlaku. Pelaziman didefinasikan sebagai satu proses dimana tingkah laku organisme berkaitan dengan rangsangan daripada persekitaran supaya apabila rangsangan ini wujud, tingkah laku tersebut berlaku. Sementara teori Kognitif pula berfokus kepada perubahan yang berlaku terhadap cara manusia berfikir daripada peringkat bayi kepada zaman kanakkanak dan remaja dan akhirnya alam dewasa. Ahli psikologi kognitif yang paling terkemuka, Jean Piaget, melihat kanak-kanak sebagai murid aktif yang berlagak seperti saintis kecil. Mereka membina teori sendiri tentang bagaimana dunia berfungsi dan mencari jalan untuk mengesahkan hati nurani ini. Ahli teori

behavioris melihat kanak-kanak sebagai murid pasif yang hanya bertindak kepada rangsangan persekitaran sahaja. Sebagai tambahan, Piaget percaya bahawa manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Manakala teori konstruktivisme pula merujuk kepada pendapat bahawa murid membina pengetahuan berasaskan pengalaman mereka. Setiap murid membina makna semasa mereka belajar. Namun, cara seseorang individu menimba ilmu pengetahuan yang terbaik dan mendalam, adalah dengan membina makna secara aktif melalui interaksinya dengan persekitaran fizikal dan sosial. Manusia memerlukan peluang untuk menerokai dan mengkaji sepertimana kanak-kanak yang terus menjatuhkan permainannya. Tanpa disedari, kanak-kanak tersebut membuat uji kaji berkaitan dengan undangundang graviti. Oleh itu, guru perlu menyediakan peluang untuk muridnya menguji pendapat baru, mengembangkan maklumat, menyelesaikan masalah harian dan mencipta respon baru terhadap sesuatu situasi. Menurut teori ini, pembelajaran adalah satu proses yang aktif dimana murid mengguna input sensori untuk membinanya. Murid belajar cara belajar semasa belajar. Ia meliputi membina makna dan membina sistem makna.Pembelajaran adalah aktiviti sosial dimana pembelajaran berkaitan dengan manusia lain, guru, rakan sebaya dan lain-lain hubungan. Bagi teori pembelajaran Maslow, terdapat tiga konsep asas iaitu keperluan asas, keperluan kasih sayang dan penghargaan kendiri manusia hendaklah dipenuhi sebelum manusia bersedia menceburi diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri, maklumat dan estetik. Ini bermakna, keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada setakat mana keperluan-keperluan pelajar dapat dipenuhi
Berdasarkan teori-teori pembelajaran yang dibincangkan, peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak merupakan faktor yang paling penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di dalam peringkat ini, aktiviti pengajaran harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak. Penggunaan model yang sesuai memainkan peranan penting untuk menyampaikan konsep pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Murid-murid seronok apabila menjalankan aktiviti pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. Oleh itu, guru harus mempertimbangkan keperluan asas pelajar dipenuhi. Jadikan suasana bilik darjah kondusif dengan menjalankan aktiviti pengajaranpembelajaran agar mereka merasa seronok, gembira. Harmonis dan selamat melibatkan diri dalamnya. Guru perlu bersifat penyayang dan memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran.

Sebagai kesimpulan, teori pembelajaran sosial, humanis dan maslow mempunyai kaitan dalam pembelajaran dan pengajaran. Saya memilih teori tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran kerana guru perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik murid dan guru perlu memberi perhatian kepada pelajar supaya mereka mempunyai minat dan keyakinan untuk belajar. Guru juga perlu memahami murid yang bermasalah dalam pelajaran dan masalah keluarga mereka. Jika guru dapat membimbing murid yang bermasalah, mereka merasa diri mereka dihargai dan dapat menumpukan kepada pembelajaran.