You are on page 1of 5

LI CHA M DY D CC CON YU 13 B TCH HN NHN Sinh hot i sng mt gia nh phi nh th no.

y l ti hm nay Cha mun dng con by t. Hin nay trn ton th gii; gm c Gio Hi Cng Gio; khng c gia nh no sng ng Chn L Hn Nhn; ngoi tr mt s t gia nh do chnh M Maria trc tip hun luyn. Trong s nhng gia nh c M Maria hun luyn ; ty mc n nhn thc hnh gio hun; tnh trng sng Chn L ca tng tm hn cng khc nhau; v th gia nh Chn L qu him hoi. Du vy cng c gia nh thun phc i sng Hn Nhn Chn L t chin thng ton din trn Ha Ngc. Ti sao xa kia khi rao ging; Cha t ni n i sng gia nh ? V gia nh Cha Cu Th Nazaret l Bi Ging Hng Sng ang c trong thi y v lun c cho tng ngi trong mi th h v sau.

Du vy; vn c mt on Phc m ni r Chn L Hn Nhn: Tic ci Cana. y Cha nhc li n s: Cha v M ca Cha c mi n d tic ci Cana. Trong bui tic; thiu ru i khch. M Maria ni vi Cha: Ngi ta ht ru! Cha tr li vi M: Vic y can chi n M v con! Gi con cha n!

Du Cha ni vy; M vn bo gia nhn trong nh hy vng li Cha; Cha dy th no lm ng theo nh vy. V cc con bit Cha lm php l nc ha nn ru. Gio Hi gii thch s kin tic ci Cana theo kh nng tr c! Cha Quan Phng sp t cho Cha by t Chn L Hn Nhn qua s kin ny: 1. Thin Cha l ng To Dng; Cu Chuc; Quan Phng; vy m khng c trn quyn quyt nh Hn Nhn trn con ngi! vai tr Thin Cha ch l khch c mi tham d vic con ngi gy dng m thi! Thin Cha ban t do; Ngi tn trng tuyt i Hn Nhn do con ngi nh ot. Thin Cha khng xm phm. Cha ch l khch c mi vy th mi tr ngi trong i sng Hn Nhn l trch nhim ca ngi Ch hn gy dng;

2.

khng phi ca khch. Nu Hn Nhn do Thin Cha gy dng; Ch Hn th mi khim khuyt l trch nhim ca Cha; d nhin Cha phi gii quyt. 3. Gi con cha n! Cu ni ngn gn cha ng li ha hn ca Lng Thng Xt. Du con ngi t to cuc sng cho mnh nhng nu sng ng tiu chun To Vt Tn Th Thin Cha th l lc Thin Cha can thip trc tip vo sinh hot i sng bo v gia sn Tnh Yu. Tnh trng tic ci Cana sai Chn L; lng tn th cng khng trn vn dnh cho Thin Cha th khng c c s bo tr ca Thin Cha. Gi con ch n khi no con ngi bit thng hi sai phm v sa cuc sng li trong Chn L. Du Cha ni nh vy; M Maria vn bo gia nhn hy vng phc lm theo ch dn ca Cha. Cha phi lm php l Nc ha nn Ru v khng th t chi Tnh M. y l du ch by t cho mi ngi bit th lc ca M Maria i vi Cha. Du ti li sai phm; ti nhn no c M dn dt n vi Cha khng bao gi Cha t chi v Cha yu M. Hn nhn du sai lm nhng trong i sng hn nhn lun c M chc chn c Tnh Yu Thin Cha bo v n cng.

4.

Tic ci Cana l s kin phi Chn L; Cha Quan Phng dng s kin ny by t Chn L: 1. Hn nhn phi do chnh Thin Cha lin kt; phi c by t r rng nh ca Thin Cha. 2. Sinh hot i sng Hn Nhn phi do Thin Cha ch ng th mi mt c bo v. Khim khuyt c Tnh Yu Thin Cha b lp. 3. Maria phi l ct tr Hn Nhn; Maria l nh Bo Him Hn Nhn. Tng gia nh hy np l ph Tnh Yu cho Nh Bo Him Hn Nhn Maria; mi mt c an ton. T khi u loi ngi; cuc Hn Nhn u tin do ai lin kt? Do chnh Thin Cha To Dng lin kt.

Yu l ng lc Thin Cha To Thnh con ngi; Yu l ng lc Thin Cha dng con ngi to thnh dng ging con ngi y mt t. To dng l Cng Trnh do Ngi Cha ch ng; Cha Thnh Thn l Tnh Yu gn b Ngi Cha v Ngi Con. Ba Ngi tan bin mt Thin Cha tuyt vi Chn Thin M. V Tr c to thnh chun b cho Cng Trnh To Dng u tuyn l To Dng con ngi. Thin Cha tro thng s sng chnh mnh to thnh con ngi. Con ngi l Thin Cha sng ng trong Nhim Thi mi. Con ngi c mt trong Bnh Minh nng m; ti mt y sc sng! Nh mt tri ri chiu v mun vt n nhn; Thin Cha pht

sng; con ngi rc chiu ho quang; Tnh Yu trn ngp v tr, Con ngi l nhng vin ngc sc hng lng ly huy hong to thnh v tr cung in; Ngai ta Thin Cha ng. Cng Trnh To Dng con ngi gm c Nam v N. Thin Cha dng Nam to thnh N; tuy hai nhng l mt. Mt Nam N theo nh lut Thin Cha to dng; tro thng chnh s sng Tnh Yu ca mnh to thnh con ci. C th loi ngi m rng; Thin Cha vinh quang. Hn Nhn l g ? L cuc tnh ca Thin Cha.

Thin Cha yu to vt v to vt yu Thin Cha l yu chnh mnh. Tn Hin l gi cho mnh; cho i l nhn lnh. Nh Thin Cha cng hin cho con ngi; con ngi cng hin cho Thin Cha nh vy. Con ngi l cng trnh to dng hu hnh; hnh ng yu thng c th ca Thin Cha l Thin Cha trong Nam cng hin cho to vt N; Thin Cha trong N cng hin cho to vt Nam. V phn con ngi; To vt Nam cng hin cho Thin Cha trong ngi N; to vt N cng hin cho Thin Cha trong ngi Nam. Trong yu thng tuyt nh Thin Cha trong Nam N tro thng s sng ca mnh to thnh con ci. Tuyt m ha n mt gia nh chn chnh. Hn Nhn hin nay ca con ngi ra sao ? Ti li lm mt cm tnh ca Thin Cha trong Hn Nhn. Tin trnh Tnh Yu to dng Tnh Yu tr thnh Tnh dc; con ngi cm thy cn v tha mn kht vng i hi. Ti sao Thin Cha khng ngn chn ? Thin Cha Trung Tn. nh thc con ngi v tn trng t do. Thin Cha khng bt trung vi chnh mnh. Con ngi tch la khi Thin Cha lm lch lc nhng g trong tm tay con ngi; nhng con ngi khng th lm thay i c nhng g Thin Cha to dng t ngoi tm tay con ngi! Thin Cha vn ch i. Con ngi sai lm trong hin ti; tng lai ri phi sa li v phi chnh chuyn. Thi gian khng thay i c Thin Cha nhng thi gian nh hng n con ngi.

Hn Nhn c phi l nhim v ca tng con ngi hay khng ? Hn Nhn khng phi l nhim v ca tng con ngi. Hn Nhn do Thin Cha n nh. Thin mu nhim; mi ngi phi n nhn Thin v chu ton. V con ngi t cp quyn n nh Hn Nhn m hm nay loi ngi phi gp nn nhn mn; trng thi con ngi l tri ng sinh si mi th cht c l ti li; l mi th t oan trong x hi. T do trong Hn Nhn l th no ?

Trong Chn L; mt ngi sng tn th Thin Cha ng ngha l Tn Hin cuc i mnh cho Thin Cha. Tn Hin l Hin Dng tt c trong c t do con ngi. Thin Cha dng t do thay th cho con ngi. Hng n hot ng; con ngi khng cm thy thiu mt t do; ngc li cm nhn hnh phc c cng hin; v thc cht t do c nng cao mu nhim. T do Hn Nhn trong Gio Hi v trong nhn loi hin nay l t mnh quyt nh Hn Nhn cho chnh mnh; khng ai c quyn xm phm k c Thin Cha ang hin din. Ngi cng hin t do cho Thin Cha; c Thin Cha lo liu n nh mi chi tit trong i sng; lc no cng cm nhn hnh phc sng theo Thnh v t do c nng cao v Hng n lun tc ng. Khi Thin Cha quyt nh cuc sng Hn Nhn; con ngi ha nhp n nhn trn vn; kt qu Tri Ngt c sinh ra. Khi con ngi t do quyt nh Hn Nhn; tri ng phi c sinh ra gp phn cho tri t thm u ti.

Th no l Hn Nhn gia Thin Cha v con ngi v gia con ngi vi con ngi ? Hn Nhn gia Thin Cha v con ngi l nhim v ca tng con ngi. Hn Nhn gia con ngi vi con ngi l c tuyn Thin Cha n nh lu truyn dng ging Tnh Yu trn a cu.

Hai cuc Hn Nhn c khc nhau khng ? Gi l 02 cuc Hn Nhn nhng thc cht ch c mt duy nht l cuc tnh gia Thin Cha v con ngi. y ch l hai bc Hn Nhn. Bc Hn Nhn th nht : tng ngi phi kt hn vi Thin Cha chnh l i Tn Hin cho Tnh Yu m hnh thc trong Gio Hi l i tu v c khn trn i. Nhng chnh vic lp tu vin nhn tu s l sai lm ln v lm mt i nhim v tng ngi u phi tn hin cho Tnh Yu Thin Cha. Bc Hn Nhn th hai : Trong nhng ngi sng trn bc Hn Nhn mu nhim th nht; Thin Cha tuyn chn lp nn gia nh sng bc Hn Nhn th hai l con ngi kt hn vi Thin Cha trong con ngi; thc hin nh Thin Cha mun tro thng sc sng Thnh Thin ca Ngi to thnh con ngi mi; l hoa p khoe sc hng; lm rc r Cung in Cha Tri trn th gian. Hn Nhn bc th hai u tuyn khng ly g snh c v Thin Cha Hin Thn thc hin cng trnh To Dng.

S sai lm ca Gio Hi v Hn Nhn dn n kt qu no? Dm nhn loi di ch ti t tng; buc Thin Cha Hin Thn eo gng cm ti nhn v con ngi l cai t trng tr giam cm Thin Cha.

Hin nay trong nhn loi; theo Mnh Lnh Cha Thnh Thn; M Maria lp 02 bc Hn Nhn chn chnh v con ngi v nhim ti t tng cng c mt. Kt qu ny l Ngc Qu cn c bo v. Thin Cha quyt nh phi thanh lc nhn loi i i vi

truyn b Chn L Thi Cui. Ai khim nhng n nhn c gi li trn a cu. Ai kiu cng t chi; Thin Cha cng phi chi t h; loi h ra khi nhn loi Thi Cui; trui luyn h trong Ha Ngc ch i ti sinh v bt u li. Hi cc tm hn b nh! Cc con hy t : khng phi khi Cha gi l tm hn b nh th thun Chn L u! Cn phi khim nhng hc hi v tin ln; Chn L mu nhim v bin! Tiu chun Cha quyt nh l n nhn Thnh thc thi Chn L y cho giai on hin ti : Hon ci chnh mnh thnh to vt : hon ci nhn loi ti li thnh nhn loi Tnh Yu. Hy chu ton nhim v. Hng n cho cc con. Gisu Thin Cha Hin Dng Ban ngy 19.7.1999 Cha Gisu mng Sinh Nht th 02 Ca con ngi v nhim ti t tng u tin trong nhn loi thi cui. Ly Cha Gisu Vua Tnh Yu Uy Linh Cao C ca lng con Tn Th v Yu Mn! Chng con sp mnh cm t Cha oi thng ban Li Tnh Yu Hng Sng cho chng con. Xin Cha ban cho nhn loi chng con t nay bit dng hin trn vn Tnh Yu b nh ca chng con cho Ba Ngi Thin Cha v M Maria M Thnh ca Thin Cha; v sng ng; sng tinh tuyn Chn L Tnh Yu m Cha ban truyn cho chng con! NGI KHEN CHA GISU KIT ! T N CHA !