P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

סב " ד אנק ארתב אבב

www.swdaf.com
בשר " ב דומע זמק ףד ארתב אבב תכסמ ם
א " אל הז לקד תוריפ ינולפ לכאי הז תיבב ינולפ רודי רמאש ערמ ביכש ןמחנ ר
םולכ רמא - אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא ימנ לקד תוריפו התונקהל שממ הב ןיא הרידהש
יפא אירב תנתמד ןויכו םלועל ’ א אלא ונקימ אל ילימד ינק אל רדוס ןינקב " ול הנקה כ ץפחה
אתיל אירבב אתילד אתלימד אינק אל ימנ ערמ ביכש תנתמ רודל תיבו ויתוריפל לקד ןוגכ
ערמ ביכשב אוה אירב לש ןינק םוקמב ותרימאד אלא אירבה ןמ רומח ערמ ביכש ןיאש
רמאיש דע ליעומ ןיא ךכלה ידימ אינהמ אל ערמ ביכשב הרימא אירבב תלעומ ןינק ןיאד אכיהו
ינולפל הז תיב ונת וכ ’ .
בטירה ישודיח " ב דומע זמק ףד ארתב אבב תכסמ א
וילע ותעד ףרטת אמש . יפ ’ רקפהו ב " רקפה ד וילע וליקהו .
בטירה ישודיח " ב דומע אנק ףד ארתב אבב תכסמ א
אירבכ תואנקה ראש וא ןינק ךירצ םייחמ הנקמש לכ ךדיב אללכ יאה טוקנ , ואל םאו
הלטב ותנתמ , ניא התימ רחאל הנקמש לכו הרימאב אלא הנקמ ו , אירב תאנקה וב שי םאו
וחכ תא הפימב שריפ ןכ םא אלא דיספה , ןייגוס הלוכ אטהיר יכה , ונייה התימ תמחמ הוצמו
א ילוחה וילע ץפקש ןכוסמ " היל יו רמואש וא התימ רחאל ןתונש שוריפב ריכזמש נ
תיימד ארבג אוההל ליעל ןנירמאדכ .
במר " ח קרפ הנתמו היכז תוכלה ם
ה ב הכל
ףוגה לכ חכ ששתש הלוחה לבא , ולגר לע ךלהל לוכי וניאש דע ילוחה תמחמ וחכ לשכו
הטמה לע לפונ אוה ירהו קושב , אוה ] ארקנה [ ערמ ביכש , תנתמכ םניא ויתונתמ יטפשמו
אירב , תבשב ןיב לוחב ןיב ךכו ךכ ינולפל ןתיל רמאו הוצש ערמ ביכש דציכ , אל ןיב בתכ ןיב
בתכ , מישכ לכה וכז םהל ןתנש המ לכב תו ןינק ךירצ וניאו , ב ןיבותככ ערמ ביכש ירבדש
ןה ןירוסמכו , םירפוס ירבדמ הז רבדו , עאו " הרות לשכ התוא ושע םהירבדמ אלא וניאש פ ,
םימייק וירבד ןיאש עדישכ וילע ותעד ףרטת אלש ידכ .
די הכלה
םולכ רייש אלו םתס הנתמ ויסכנ לכ בתכש ערמ ביכש , רזוח דמע םא , ודימ ונק וליפאו
וחכ תא תופיל ידכ , םינשל םבתכש ןיב דחאל ויסכנ לכ הנקהש ןיב , אלש אוה תעד דמואש
ותומ רחאל אלא םולכ ונקי אלש ןווכתנש אלא לכה הז ןתנ . /+ בארה תגשה " ד / כש " ויסכנ לכ בתכש מ
וכו םתס הנתמ ’ וכו אירב תנתמב דע ’ . א " לכ הניא ןינק אלב יכ ןינק הכירצ רייש םאו א םו , כע " ל +.
וט הכלה
ומצעל םולכ רייש ןילטלטמ ןיב עקרק ןיב , אירב תנתמכ המתסו תצקמב הנתמ וז ירה
רזוח וניא ךכיפל הביתכה ןמזמ הנוקש , ש תנתמש ודימ ונקש אוהו תצקמב ערמ ביכ
ןינק הכירצ , דמע אל ןיב דמע ןיב .
זט הכלה
םתס ןתנשב םירומא םירבד המב , ותעד ןידמוא ונא ירהש או ןירמו ןווכתנ אל ריישו ליאוה
א אירב תנתמב םייחמ ול תונקהל אל .
זי הכלה
ךירצ וניא התימ רחאל אלא וניאש ערמ ביכש תנתמב שוריפב תצקמה ול ןתנ םא לבא
רזוח דמע םאו ןינק , תצקמה הז הנק דמע אל םאו , ןינק הב היה םאו , ןכ םא אלא הנק אל
ונראיבש ומכ וחכ הפימ היה . /+ בארה תגשה " ד / כש תנתמב שוריפב תצקמה ול ןתנ םא לבא " וכו מ ’ הז הנק דע
תצקמה . א " א התימ תמחמ הוצמה והז , כע " ל +.
גכ הכלה
התימ תמחמ הוצש ערמ ביכש , יאדו תמ אוהש הטונ ותעד התיהש ןוגכ , הז רבד רכינו
ללכמ וירבד , עא " םא תצקמב ודימ ונקש פ רזוח דמע .
סב " ד אנק ארתב אבב
www.swdaf.com
נר ןמיס טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש
ב ףיעס
םולכ רייש אלו םירחאל ויסכנ לכ בתכש ערמ ביכש , ) ב ( ודימ ונקש יפ לע ףאו , דמע םא
ירמגל אפרתנו , א ) ג ] ( ב [ ד ( ה הלטב הנתמה [ אליממ . ) ו [ לכוי אלש הנתמה תעשב הנתה וליפאו
וב רוזחל , רזוח דמע םא , ז [ אא " ודימ ונק כ ) ( בשר תבושת " ןמיס א עקתת " במר תבושתו ה " ג ןמיס ן ’ / ו ’ / בירו " ר ןמיס ש " ז .(
ירמגל אפרתנ אל םאו , ילוחל ילוחמ קתינ אלא , קושב ולקמ לע ןעשנו ךלה אלו דמע אל םא ,
הנתמ ותנתמ , ) ח [ ותנעשמ לע ותיבב ךלהש יפ לע ףא ) ( תמש ימ קרפו הנמלא קרפ יכדרמ .( ילוחה ןיב דמע םאו
ונממ תמש ילוחה ןיבו וב הוצש , ולקמ לע ןעשנ ךלהו , תמחמ םא םיאפור יפ לע ותוא ןידמוא
תמייק ותנתמ תמ ןושארה ילוח , הנתמ הניא ואל םאו . ט [ תנעשמ אלב קושב ךלה םאו , וניא
דמוא ךירצ , תונושארה ויתונתמ ולטב אלא .
ד ףיעס
י ויסכנ לכ ןתונב אלא םירומא וללה םירבדה לכ ןיא ( םולכ רייש אלו , ולכ רייש םא לבא ם
ןתנ אלש , ןינקב אלא ו תינקנ הניאש אירב תנתמכ וניד . הגה : וט [ ןינק אקוד ואלו , ה אלא " וא הכישמ ה
ההבגה וא הריסמ , וניינק יפל דחא לכ , ןילטלטמ ןיב עקרק ןיב . ותריסמ ינהמ וזכ הנתמב אקודו , זט [ ש תנתמ לבא " לוכיש מ
וב רוזחל ] ח [ אי ( םולכ הסיפת ינהמ אל ) יכדרמ ( עו " ףיעס ל י " ג . ןינק ךירצ תמ םא וליפאו , זי [ םא ךכיפל
וב רוזחל לוכי וניא דמע . חי [ רוישה אהי המכו , בי וליפא ( אוהש לכ , טי [ ןיב עקרק ןיב
ןילטלטמ . ) כ [ יו " רויש ןניעבד א ) ז ] ( ט [ גי ( ותסנרפ ידכ ) ( ארה םשב רוט " ש .(
ז ףיעס
תינקנ הניא רויש הב שיש ערמ ביכש תנתמש םירומא םירבד המב דמע םאו ןינקב אלא
רזוח וניא , םתס ןתנשכ . התימ תמחמ שריפ םא לבא , הארנש אלא שריפ אל וליפא וא
הזב אצויכו ותתימ לע ןנואתמש ןוגכ התימ תמחמ ןתונ אוהש וירבד ךותמ , ] אי [ םא וליפא
ןינק אלב הרימאב תינקנ רויש הב שי , תומישכל ; דמע םאו , ןינק הב שי וליפא רזוח
תצקמב .
ףיעס ט
הכ [ דב י " ןינק יעב תצקמב ערמ ביכש תנתמד א , םתסב . וט ויסכנ תצקמ ןתנ םא לבא (
ש תנתמב שוריפב " מ , א " ןינק צ , תצקמה הז הנוק דמע אל םאו רזוח דמע םאו . וב שי םאו
אא הנוק וניא ןינק " וחכ הפימכ בתכ כ . וכ [ ויסכנ לכ בתכ םא ןכו ] גי [ זט לכה ןתונש שרפמו (
וישכעמ , מ ול הנקמו םייח , וא לבקמה דיל רטשה עיגה םאש אירב תנתמ ראשכ איה ירה אי
וב רוזחל לוכי וניאו לכה הנק ןתונה דימ ונקש . הגה : זכ [ יו " ערמ ביכש תנתמ ןידה אוהד א ) י ( זי ובתכש (
חי אירב תנתמכ יוה םויהמ ול הנקמש ( ןינק הכירצו ) נ " פ י ’ תמש ימ .( ותכל אלש ערמ ביכש תאווצב רהזיל שי ןכלו ןתנש הב ב
םויהמ וא אירב תנתמב , ךכ הוצ אל םא . ךכ הוצ םאו , ןינקב קר הנקנ וניאו אירב תנתמ ןיד ול שי זאו תונשל רוסא , אלו
היה רפוס תועטש הזב ןנירמא . הליטב הנתמה ןינק הב היה אל םאו , יל הארנ ןכ .
היסכנ תחרבמ :
א דומע אנק ףד ארתב אבב תכסמ תופסות
םושמד התעד אילג השרגתיאו אביסניא אהו אוה יבוסניא - ר סרוג ןכו " הארנ וניאו ח
רל " פב וליאו הנק הלעב תחת התיה םא לבא אשרגימד םושמ אמעט יוהד עמשמ אהד י ’
ולפנש השאה ) עו םש " ש ( יפאד עמשמ ’ םתה ךירפד חקול והננק אל הלעב תחת איהשכ
נברד אתנקת ינשמו לעב והנינקיל חקול והננק אלד רחאמ יכו םתרכמש ןוגכ והואשעש ן
י והימ " דע םה הנתמ לבקמה תושרב םוקמ לכמ חקולו לעב ינק אלד יהנ םוקמ לכמד ל
שרגתתש , מ " ר .
התימ רחאל תוחילש :
ב דומע אנק ףד ארתב אבב תכסמ תופסות
... או " וזחאש ימ קרפב היל ןנת רבכ אה התימ רחאל טג ןיאד ןל עמשמ אק יאמ ת ) ףד ןיטיג
בע (. טג ןיאד תובותכ שירב ימנ ןנירמאו התימ רחאל ) ב ףד : םשו ( טג ןיאד ןניעומשא יא
וכ היל אנת אה התימ רחאל ’ יו " חילש הנימש יפ לע ףאש ךירטציא אכהד ןיתינתמד ל
ותומכ םדא לש וחולשש שרגל לוכיו ומוקמב חילשה דמוע ימנ התימ רחאלו וייחב מק " ל ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->