You are on page 1of 6

1

Epqvso 1q Oso Ast1oupyo : Avoyvmoo1oZ: npoqyousvo :suo vosp0qkos o:qv spqvsio koi :v ouo/io :ou Tpiooyiou
vou Ayto o Os, Ayto 1oup, Ayto Avo1o sktqoov q.
10vous o: ksv:po, o:qv kopi :q Osio ^si:oupyio, koi snsiq yi ou: psi(s:oi
piosvq uikq npos:oiooio, 0 kouoous : voyvuoo:o :ou Anoo:/ou koi :ou spou
Euoyys/iou uo:s v o oq0qoouv np ou:v :v okon.
Hpiv /iyo o:qv Nikp Eooo sos v sioosusi o /si:oupy s : isp Euoyys/io nou
: kpo:ouos o: spio :ou k/sio:. Tupo u qp0s q upo v : voisi koi v kouoous
:ou Osiou ^you, : Osio qvuo:o :ou oupovou. O :v npo/oyiosi o voyvuo:q
(ispo/:q) o onoio 0 sp0si si : soov :ou Noou v skuvqosi q v noyysi/si ss/u
:v Ano:o/o. O :v kouoous v nsi : Dpokssvov 1o Anoo1kou koi o ispso q
o ikovo 0 v:iuvqosi Dpomsv. H /sq ou:q k/sivsi soo :q i npo:ponq.
Zqoivsi : A npoosous no/u. Ti v npoosous ; Tv o/ik o:io nou /sys:oi
Hpoksisvov, snsiq io(s:oi npiv n k0s Ano:o/o. O /si:oupy koi n/i sni/q:ik
s: : nspo :ou npoksisvou 0 nsi Zoqo, q/. ou: nou kouoos sivoi q Zoio
:ou Osou.
Tupo o voyvuo:q 0 voyysi/si n nou sivoi : ksisvo nou 0 o ioosi. Av sivoi
n :i Hpsi :uv Anoo:/uv q v sivoi n :i Enio:o/s :uv Anoo:/uv koi sksi 0
kouoous n/i :qv npo:ponq Hpousv, npoosous q/oq n/i ou: nou o
voyvuo:q 0 noyysi/si, ou: : /yio nou : Ayio Hvsuo svsnvsuos :v Ano:o/o v
ypsi. Koi ko0u o voyvuo:q io(si s:ospsi o:q oqspivq o (uq : spyo, // koi
: nvsuo, koi : iuo:o, koi :qv nio:q, koi :i ps:s, koi :qv nvsuo:ik:q:o :uv npu:uv
o0q:uv :ou Kupiou o. Zv :s/siuosi o voyvuo:q 0 su/oyq0si n :v ispso /syov:o
Epqvq Zo, q/. sp0si q sipqvq os
osvo.
Oi /:s s isp sv0ouoioo nou
ovspuvsi suopio:io koi oo/oyio 0
//ouv Akkqkoo, okkqkoo,
okkqkoo, q/. oivsi:s :v Osv. H
:ooipo nou qioupysi:oi o:v No sivoi
novqyupikq.
Tupo o /si:oupy 0 nsu0uvsi o:
skk/qoiooo :ou ikou :ou /you koi oi
/yoi :ou sivoi no/u oqov:ikoi, ko:oi koi
ooopoi : Zoqo sivoi Zoio oo 0
kouoous, o Kupio oi/si), Opo (
soo:s op0ioi npoksisvou v : kouoous),
Akoomsv 1o Ayou Euoyyskou ( kouoous s npoooq :i 0 iooo:si n :
2

Ayio Euoyys/io), Epqvq not sipqvq, sivoi os /ou). O npsnsi v yvupi(ous q v
sous nopo:qpqosi :ov unpsi ikovo o:q Osio ^si:oupyio sivoi ou: nou 0
skuvqosi : sp Euoyys/io koi npiv npsi o: spio :ou : Ayio Euoyys/io, 0 okusi s
su/sio npoo: o:qv Ayio Tpns(o koi 0 (q:qosi su/oyio n :v ispso q :v sniokono.
O /yo :ou spou Euoyys/iou voyys/si :q ou:qpio o, koi yi ou: psi(s:oi su:spikq
koi sou:spikq npos:oiooio, snoypunvqoq, sipqvq koi su/oyio. Fi ou: oi /:s
v:onoiov:o suysvik :qv suq :ou ispsu Eipqvq nooi, /svs : ko 1q nvso1
oou q/. koi o:q ikq oou uq sp0si q sipqvq, q/oq q sipqvq :ou Osou.
Asou s: voyys/si n noiv sp Euoyys/io:q 0 sivoi q nspikonq nou 0 iooo:si sk
:ou ko: No:0oiov, ko: Npkov, ko: ^oukov, ko: uvvqvnpousv q/.
npoosous : isp vyvuoo nou sivoi n :v Euoyys/io:q, koi o /o-op : Ao
Zot, Kpts o Zot, q/. Lo sivoi os Zsvo Kupis, Lo os Zsvo).
Nsoo os n/u:q qouio :upo kous : isp vyvuoo koi vo:psous o: pvio :q
nopouoio :ou Osov0punou Xpio:ou nvu o:q yq koi yivus0o svo s : n/q0o nou
o:piuvov:ov yupu Tou yi v si : spyo Tou, v kouosi :q Zoio Tou, koi v no/ouog
:q 0sio Tou pi koi uvoq. Avoiyous /oinv :qv kopi o yi v upsoouv ou:oi oi
/yoi Tou soo o. Eivoi q :poq nou 0 o ouv:qpqosi oi vo oqspo nou sivoi
Kupiokq, ou:s vo :i un/oins sps q :qv un/oinq soo // os o/k/qpq :qv (uq
o.
Akouyov:o : /yio :ou Osou //(si q uikq o i0soq koi ysi(ous s oioiooio,
// koi s oo0qo suyvuoouvq, ynq koi suopio:io np : Osio Hpouno nou
no// sno0s unsp quv koi o y/u:uos n :qv :upovvio :ou io/ou, opi(ov: o :qv
oiuvio ou:qpio. Fi ou: oi ispo/:s nou sknpoounouv : /o 0 //ouv novqyupik
Ao Zot, Kpts Ao Zot.

Ns ynq
n.Nqvo A/siq


H skvo 1o no1tpo ou

Ho//oi v0punoi vopu:iouv:oi sv oi sikvs nou /snouv koi npookuvouv o:qv skkk/qoio
sivoi npoyo:iks. Ev : oo nsikovi(ov:oi souv npoyo:ik ousi koi sv : sikovi(svo
npouno souv /q0iv unpsi. Nqnu v sivoi ov:oois :ou ko//i:svq q snivoqo:o :ou
oyioypou ; Knoioi pkouv:oi os oo : :io :ou /snouv koi sv qvouv :qv nio:q v
:ou sisi oo sv souv si.
O npoono0qou s :v ni on/ :pno nspiypov: oo, ivov: oo svo nopsiyo
v oo siu nu sv 0 npsnsi ni v unpsi q nopio ou:q.
O voyvuoous svo nonooo n : i/io Ano :qv 25q upo o:qv oiuvio upo :ou
Georghiou virgil uo:s v ous ou:s :i ikps /sn:ospsis nou kvouv :qv /q0sio :uv
sikvuv v pov:ouv(si !!
To npu:o npouno nou v:ikpioov :o :io ou, oov :o npu:voio o:q (uq, q:ov o
no:spo ou. Hv:o:s ov:o(ouvo :o v0punivo vqoviko oov io :oivio u:oypoikq,
nou no:unuvsi /s :i sikvs :q (uq, no :qv kouvio oos :ov :o. To :i oi(si s
io u:oypoikq qovq, nou ko:oypsi ou:o:o /o oo yko/i(si o ok :q. H
vqq sv kpo:si nopo :i sikvs koi :i okqvs nou nopouoi(ouv sviospov. Tqv
un/oinq :oivio :qv ns:si, oov pqo:q, o:q /qoovio :o nspo. Onu ns:os :o
okouniio. Z:qv :oivio /oinov :q vqq ou, npu:q :q (uq ou sikvo, oov io
sys0uvoq nou q 0uqoq ou su/oiko io:qpqos, koi nou o pvo 0ouoo:o pqvs,
3

v:i vo :q oqosi, q skvo 1o no1tpo
ou. Eyu 0o piokouvo o:qv kouvio ou.
Koi ksivo yspsvo no nvu.
Koi:o(oo:ov, o no:spo ou ki syu,
ys:oi 0ouooov o svo yio :ov //o.
N/i sio ysi no :q vu:o :q vunopio
ki q nspispysi ou, npo o:qv npu:qv
sikvo :ou koou, q:ovs ikoio/oyqsvq.
Hpiv v:ikpiou :ov no:spo ou sv sio si
:ino:s //o. H kpq :uv o:iuv ou q:ovs
nop0svo. Ki /o yupu ou o:ov koo q:ovs
koivoupio. H skn/qq :ou no:spo ou, npo
o:q ikpq ki o/okoivoupio unopq ou, q:ovs
ki ou:q ikoio/oyqsvq. Lsv sis k/siosi :o
skooi :ou pvio. Bpiok:ov ko o:o oyinpi/o :q (uq :ou. To kopi :ou so:uvs, :o
kkko/ :ou ko nq(ovs, ko/o-ko/o sv sis yivsi v:po. Tou oiv:ovs /oinov nio:su:o
nu yivqks ki/o no:spo. N s/sns oov k:i :o vonv:so, koi oov nsosvo no :ov
oupov. K oi u o soo:ov /oinov ys:oi skn/qq. Hoo nspqovo sioi o:q oksq
nu q npu:q ou sikvo :ou sniysiou ounov:o q:ov sv v0punivo npouno. B/snov:o :o
npouno svo v0punou, sio :o Os. Ki noio /snsi :o Os, /snsi o/k/qpo :ov koo.
O qoou Xpio:o syivs v0puno yio vo o sisi :qv v0punivq oq :ou Osou. No :o /ssi
o/ok0opo : O supoku ss supoks :ov Ho:spo u. 1+,9). H ko/u:spq sikvo :ou Osou
sivoi nv:o o v0puno. Eivoi ki svo su:spo /yo nou s kvsi nspqovo yio:i :o npu:o
npyo nou sio o:ov koo q:ovs q oq :ou no:spo ou. Zs /iyo koipo :o :io ou 0o
k/sioouv koi sv 0o /snouv nio :i sikvs :q (uq. Eivoi :u/oi o:o sniysio oi vskpoi. N
snis/sio kvu :i s:oioois ou yio :o ios ou no :q yq. T nspioo:sp ou pvio :o
s(qoo. Tu ossi. Onu osus:oi svo :oo pqo:o. To no//o :u ono:o/qosi, :u
(qosi, ki oo ou svouv sivoi s:pqsvo. ^oinv, o /q ou :q (uq, sv sio no:s, nou0sv,
koi os koio sukoipio, ou:s kv o:o ovsip ou, iov sikvo op:spq no :qv npu:q nou
ko:ypos q vqq ou, :qv sikvo :ou no:spo ou. Ou:s :uv (uypuv :o puo:o, ou:s
:q uoq : io0ouoo:o, ou:s :uv upoiuv yuvoikuv q k:ivoo/io, ou:s :uv noiikuv
npoounuv q yys/ikq opi, sv npsoov vo snspoouv o:o :io ou :qv opio :q
npu:q v0punivq oq nou v:ikpioo o:q yq : :o npouno :ou no:spo ou. Hpsnsi vo
sqyqou nu :o npouno :ou no:spo ou sv q:ovs nopoio s : //o npouno, s :i
//s vopi0q:s sikvs nou q vqq ou no:unuos, nu ouoivsi s k0s
u:oypoikq :oivio. T:ovs ioopsnkq no/u, q npu:q sksiv sikvo : q:ov svo sikvioo.
Z:o /siko io(ous nu q /sq sikvioo, s//qviko 0o nsi sikvo.
Tvo sikvioo sivoi /q0ivo io sikvo u io sikvo nou sv sivoi nok/sio:iko sniysio.
Nio sikvo 0sovpikq, oupvio ki sniysio o(i. Hou ouykspvsi :q 0skq koi :qv v0punivq
uoq, nu :o sivouv oi uo /ssi nou ouv0s:ouv ou:o :o sni0s:o : Oso koi vqp.
Nio u:oypoio, nou sivoi io sniysio sikvo, ko ki :ov sikovi(si svov yio, sv nopsi vo
pqoissi oov sikvioo. Oi kovvs :q p0oq sikovoypoio :o noyopsuouv
ko:qyopqo:ik. Av koio spo pouv :q u:oypoio knoiou no/uosoo:ou oyiou, sv 0o
nopsoouv v v:iko:oo:qoouv ou:qv :o sikvio :ou. Fio:i q u:oypoio sivoi
nok/sio:iko q sniysio sikvo :ou v0punou. Evu v:i0s:o :o sikvioo sivoi q oyvq ki
o/ok/qpu:ikq :ou v0punou sikvo, /s :i sniysis koi oupvis ioo:osi :ou. Nsoo o
svo sikvioo q sikvo :ou v0punou noyuvuvs:oi no k0s ouoio opsio koi 0op:q, nou
nspissi o:q (uq. Ki sivoi ouo:o v noyuvuvs:oi s:oi, vo nspiopi(s:oi o:i piks :q
ypos. Fio:i oi yioi, nou :o sikvioo nopio:oivsi, sivoi v:ps no opko koi o:o, nou :q
4

(uq :ou u :q (qoovs yys/iko koi oi yys/oi sv sivoi kousvoi no /q. Z svo
sikvioo, /oinv, :o npouno koi :o v0punivo ouo sivoi yuvusvo, /opusvo,
soyviosvo, ko0opiosvo no k0s /onq, no k0s okvq, ki n /o :o sniysio u/ik, opio
ki sqspo. Nsoo o:o sikvioo q v0punivq oq nopio:vs:oi oyvq koi nopoio s :o
npu::uno :ou v0punou. Z:qv sniysio (uq :ou o yio sv nopsi vo sivoi :s:oio nou :ov
nopouoi(si :o sikvioo. Anop//ok:o nu koi o:q uoq sv pioks:oi vspo n/u:o oyv.
Koi :o nio kpuo:o//svio vspo k/sivsi soo :ou /o:o, yk(io ki //s ouois svs o:q uoq
:ou. T o/ok0opo vsp, no upoyvo koi uyvo, nu o :uno :q qsio, sv unpsi
nopo o:q 0supio. Ki v ko :o yvqoio vspo piok:ovs o:q uoq, s 0o q:ovs noio : :o
yvqoio, :o oyvo qiko vsp, sv nivs:oi. To io ouoivsi koi s :qv sikvo :ou v0punou.
Z:qv sniysio (uq :ou sv sivoi ko0pio, nu sv sivoi ko0pio koi :o vspo nou nivous. Eivoi
opsio koi o/uosvq no oupov ko0opois, nou npoo:s0qkov o:qv pikq :q uoq, koi
sv souv o(i :q koio osoq. Z:o p0oo sikvioo o v0puno nopoo:oivs:oi :s:oio
nou q:ovs o:qv npos/suoq :ou, nu q:ovs o:q qioupyio :ou koou. K0s sikvioo
v:onokpivs:oi o:o ps:uno, o:o npu::uno :ou v0punou. Z:o sikvioo soo, :o
v0punivo ouo s/su0spuvs:oi no :ou vou :q /q, :ou pvou koi :ou upou. H
v0punivq nopo:ooq, nspiopiosvq s:oi o:o npu:o :q oqo, koi o:i piks :q
ii:q:s, yivs: oiuvio, koi nopoio s :o Os, sikvo koi ooiuoq Tou.
Tvo sikvioo, /oinv, sv nopio:oivsi io npoyo:ik:q:o :ou koou ou:ou, su k:u.
K0s sikvioo sivoi ki svo nop0upo, nou voiysi npo :ov oupov. K q (uypoio nou
/snous o:o sikvioo soo sivoi io npoyo:ik:q:o no ksi q/. H v0punivq nopq, q
oq :ou oyiou s:s :q oyio nou :o sikvioo nopoo:oivsi, sivoi ou:s nou (qoovs nvu o:q
yq, ki suko/o sivoi vo :i voyvupioous. A//o oi ko:o :ou vou :q opko. B Kp.
5,16). Fio:i :upo yivos unpsi snoupvis, koi kovsi sv vsoivsi o:ov oupovo s :o
opkivo nspi/q :ou. To spyo ou:uv nou (uypoi(ouv sikovioo:o, :uv sikovoypuv,
sivoi no/u uoko/o. Fio:i sivoi no/u uoko/o, v oi uvo:o, svo 0vq:o spi vo (uypoiosi,
s 0op:o u/iko /i, s/vi, puo:o npoyo:ik:q:s nou piokov:oi o:ov oupov,
koi nou siv oiuvis. O (uypo nou 0s/si vo :osi oo :o uvo:o nio kov:o o:o 0sko koi
oupvio np:uno, (uypoi(ov:o io sikvo, ssi svo vo :pno : vo s:osipio:si ouo/o.
No nopouoiosi q/oq io npoyo:ik:q:o unsp:o:q, svo :pno n/yio, yio:i io :s:oio
npoyo:ik:q:o s ou//ovs:oi ko:o :pno soo.
A ous /oinv :i sikvs ov ou:s :uv yonqsvuv o npoounuv, nou os k0s :ou
koi:oyo o oi(ouv syioo:s koi 0sks. A qoous : :io :q uq o v :i
koi:ouv koi v ko:o/ouv :qv snoupvio /q0sio koi opi...!!
*nqyq : http://www.xfd.gr/)
Enis/sio : Ayys/q Biku , 1i//oyo


1.
05/10/2013 , (.. - )


2


5
.. .
'
,
..


&


2

(2012-2013).
, & ,
.