1

Epµqvsìo 1qç Osìoç Ast1oupyìoç : Avoyvmoµo1o

Z:ó npoqyouµsvo :su¿oç óvoÇsp0qkoµs o:qv spµqvsio koi :óv ouµµo/ioµó :ou Tpiooyiou
¨µvou ΔAytoç o Osóç, Aytoç 1o¿upóç, Aytoç Aßóvo1oç sktqoov qµãçΕ.
10óvouµs o:ó ksv:po, o:qv kopöió :qç Osioç ^si:oupyioç, koi snsiöq yiἄ ou:ó ¿psió(s:oi
ópioµsvq µu¿ikq npos:oiµooio, 0ó ókouoouµs :ó óvoyvuoµo:o :ou Anoo:ó/ou koi :ou ìspou
Euoyys/iou uo:s vó µoç µoq0qoouv npóç ou:óv :óv okonó.
Hpiv /iyo o:qv Nikpó Eíooöo síöoµs vó ΔsiooösusiΕ o /si:oupyóç µs :ó ispó Euoyys/io ónou
:ó kpo:ouos o:ó ¿spio :ou k/sio:ó. Tupo óµuç qp0s q upo vó :ó óvoiçsi koi vó ókouoouµs
:ouç Osiouç ^óyouç, :ó Osio µqvuµo:o :ou oupovou. Oó :óv npo/oyiosi o óvoyvuo:qç
(ispoµó/:qç) o onoioç 0ó sp0si siç :ó µsoov :ou Noou vó skÇuvqosi q vó ónoyysi/si sµµs/uç
:óv Anóo:o/o. Oó :óv ókouoouµs vó nsi : ΔDpoksìµsvov 1oü Anoo1ókouΕ koi o ispsoç q
o öiókovoç 0ó óv:iÇuvqosi ΔDpóo¿mµsvΕ. H /sçq ou:q k/sivsi µsoo :qç µió npo:ponq.
Zqµoivsi : ΔAç npoosçouµs no/uΕ. Ti vó npoosçouµs ; Tóv µo/µikó o:i¿o nou /sys:oi
ΔHpoksiµsvovΕ, snsiöq öioµó(s:oi npiv ónó kó0s Anóo:o/o. O /si:oupyóç koi nó/i sniµ/q:ikó
µs:ó :ó nspoç :ou ΔnpoksiµsvouΕ 0ó nsi ΔZoqìoΕ, öq/. ou:ó nou ókouooµs sivoi q ZoÇio
:ou Osou.
Tupo o óvoyvuo:qç 0ó óvoyysi/si ónó nou sivoi :ó ksiµsvo nou 0ó µoç öioµóosi. Av sivoi
ónó :iç Hpóçsiç :uv Anoo:ó/uv q úv sivoi ónó :iç Enio:o/sç :uv Anoo:ó/uv koi sksi 0ó
ókouoouµs nó/i :qv npo:ponq ΔHpóo¿uµsvΕ, úç npoosçouµs öq/oöq nó/i ou:ó nou o
óvoyvuo:qç 0ó ónoyysi/si, ou:ó :ó /óyio nou :ó Ayio Hvsuµo svsnvsuos :óv Anóo:o/o vó
ypóµsi. Koi ko0uç o óvoyvuo:qç öioµó(si µs:oÇspsi o:q oqµspivq µoç (uq :ó spyo, ó//ó koi
:ó nvsuµo, koi :ó µiuµo:o, koi :qv nio:q, koi :iç óps:sç, koi :qv nvsuµo:ikó:q:o :uv npu:uv
µo0q:uv :ou Kupiou µoç. Zóv :s/siuosi o óvoyvuo:qç 0ó su/oyq0si ónó :óv ispso /syov:oç
ΔEípqvq ZoìΕ, öq/. Δúç sp0si q sipqvq os
osvoΕ.
Oi µó/:sç µs ispó sv0ouoiooµó nou
Çovspuvsi su¿opio:io koi öoço/oyio 0ó
µó//ouv ΔAkkqkoúïo, okkqkoúïo,
okkqkoúïoΕ, öq/. Δoivsi:s :óv OsóvΕ. H
ó:µóoÇoipo nou öqµioupysi:oi o:óv Noó sivoi
novqyupikq.
Tupo o /si:oupyóç 0ó ónsu0uvsi o:ó
skk/qoiooµo :ouç öikouç :ou /óyouç koi oi
/óyoi :ou sivoi no/u oqµov:ikoi, koÇ:oi koi
ooµopoi : ΔZoqìoΕ ὥsivoi ZoÇio óoo 0ó
ókouoouµs, o Kupioç oµi/si), ΔOpßoìΕ (úç
síµoo:s op0ioi npoksiµsvou vó :ó ókouoouµs),
ΔAkoúomµsv 1oü Ayìou EuoyyskìouΕ (úç ókouoouµs µs npooo¿q ó:i 0ó öioµoo:si ónó :ó
2

Ayio Euoyys/io), ΔEípqvq nãotΕ ὥsipqvq, úç sivoi os ó/ouç). Oó npsnsi vó yvupi(ouµs q úv
s¿ouµs nopo:qpqosi ó:ov unóp¿si öiókovoç o:q Osio ^si:oupyio sivoi ou:óç nou 0ó
skÇuvqosi :ó ìspó Euoyys/io koi npiv nópsi o:ó ¿spio :ou :ó Ayio Euoyys/io, 0ó okuµsi µs
su/óµsio µnpoo:ó o:qv Ayio Tpóns(o koi 0ó (q:qosi su/oyio ónó :óv ispso q :óv sniokono.
O /óyoç :ou ìspou Euoyys/iou óvoyys/si :q ou:qpio µoç, koi yiἄ ou:ó ¿psió(s:oi sçu:spikq
koi sou:spikq npos:oiµooio, snoypunvqoq, sipqvq koi su/oyio. Fiἄ ou:ó oi µó/:sç
óv:onoöiöov:oç suysvikó :qv su¿q :ou ispsuç ΔEipqvq nooiΕ, /svs : Δkoì 1q nvsúµo1ì
oouΕ öq/. koi o:q öikq oou µu¿q úç sp0si q sipqvq, öq/oöq q sipqvq :ou Osou.
Aµsouç µs:ó óvoyys/si ónó noióv ìspó Euoyys/io:q 0ó sivoi q nspikonq nou 0ó öioµoo:si Δsk
:ou ko:ó No:0oiov, …ko:ó Nópkov, …ko:ó ^oukov, …ko:ó ìuóvvqv……npóo¿uµsvΕ öq/. úç
npoosçouµs :ó ispó óvóyvuoµo nou sivoi ónó :óv Euoyys/io:q…, koi o /oóç-¿opóç : ΔAóÇo
Zot, Kúpts õóÇo ZotΕ, öq/. ὥLóço úç sivoi os Zsvo Kupis, Lóço os Zsvo).
Nsoo os ónó/u:q qou¿io :upo ókouµs :ó ispó óvóyvuoµo koi óvo:ps¿ouµs o:ó ¿póvio :qç
nopouoioç :ou Osov0punou Xpio:ou nóvu o:q yq koi yivuµs0o svo µs :ó n/q0oç nou
o:piµu¿vov:ov yupu Tou yió vó ösi :ó spyo Tou, vó ókouosi :q ZoÇio Tou, koi vó óno/ouog
:q 0sio Tou ¿ópi koi öuvoµq. Avoiyouµs /oinóv :qv kopöió µoç yió vó ¿upsoouv ou:oi oi
/óyoi Tou µsoo µoç. Eivoi q :poÇq nou 0ó µoç ouv:qpqosi o¿i µóvo oqµspo nou sivoi
Kupiokq, ou:s µóvo :iç unó/oinsç µspsç q :qv unó/oinq sµöoµóöo ó//ó os o/ók/qpq :qv (uq
µoç.
Akouyov:oç :ó /óyio :ou Osou ó//ó(si q µu¿ikq µoç öió0soq koi ysµi(ouµs µs oioioöoçio,
ó//ó koi µs oío0qµo suyvuµoouvqç, óyónqç koi su¿opio:ioç npóç :ó Osio Hpóouno nou
no//ó sno0s unsp qµuv koi µoç y/u:uos ónó :qv :upovvio :ou öioµó/ou, ¿opi(ov:óç µoç :qv
oiuvio ou:qpio. Fiἄ ou:ó oi ispoµó/:sç nou sknpoounouv :ó /oó 0ó µó//ouv novqyupikó
ΔAóÇo Zot, Kúpts AóÇo ZotΕ.

Ns óyónq
n.Nqvoç A/sçióöqç


ΔH síkóvo 1oü no1tpo µouΕ

Ho//oi öv0punoi óvopu:iouv:oi sóv oi sikóvsç nou µ/snouv koi npookuvouv o:qv skkk/qoio
sivoi npoyµo:iksç. Eóv :ó óoo ónsikovi(ov:oi s¿ouv npoyµo:ikó ouµµsi koi sóv :ó sikovi(óµsvo
npóouno s¿ouv ó/q0ivó unópçsi. Nqnuç vó sivoi Çov:ooisç :ou ko//i:s¿vq q snivoqµo:o :ou
oyioypóÇou ; Kónoioi ópkouv:oi os öoo :ó µó:io :ouç µ/snouv koi ösv óÇqvouv :qv nio:q vó
:ouç ösiçsi öoo ösv s¿ouv ösi.
Oó npoono0qou µs :óv nió on/ó :póno Ν nspiypóÇov:óç ooç, öivov:óç ooç svo nopóösiyµo Ν
vó ooç ösiçu nuç ösv 0ó npsnsi nió vó unóp¿si q ónopio ou:q.
Oó óvoyvuoouµs svo ónóonooµo ónó :ó µiµ/io ΔAno :qv 25q upo o:qv oiuvio upoΕ :ou
Georghiou virgil uo:s vó öouµs ou:sç :iç µikpsç /sn:oµspsisç nou kóvouv :qv ó/q0sio :uv
sikóvuv vó µpov:oÇuvó(si !!
ΔTo npu:o npóouno nou óv:ikpioov :o µó:io µou, oov :o npu:óvoiço o:q (uq, q:ov o
no:spoç µou. Hóv:o:s Çov:o(óµouvo :o óv0punivo µvqµoviko oov µio :oivio Çu:oypoÇikq,
nou óno:unuvsi ó/sç :iç sikóvsç :qç (uqç, óno :qv kouvio íooµs :ov :óÇo. To µó:i µoió(si µs
µio Çu:oypoÇikq µq¿ovq, nou ko:oypóÇsi ou:óµo:o ó/o óoo óyko/ió(si o Çokóç :qç. H
µvqµq ösv kpo:ósi nopo :iç sikóvsç koi :iç okqvsç nou nopouoió(ouv svöioÇspov. Tqv
unó/oinq :oivio :qv ns:ósi, oov ú¿pqo:q, o:qç /qoµovioç :o ónóµspo. Onuç ns:oµs :o
okouniöio. Z:qv :oivio /oinov :qç µvqµqç µou, npu:q :qç (uqç µou sikóvo, oov µio
µsys0uvoq nou q 0uµqoq µou su/oµiko öio:qpqos, koi nou o ¿póvoç 0ouµoo:o óµópÇqvs,
3

óv:i vo :q oµqosi, q síkóvo 1oü no1tpo
µou. Eyu 0o µpiokóµouvo o:qv kouvio µou.
Koi ksivoç yspµsvoç óno nóvu.
Koi:o(óµoo:ov, o no:spoç µou ki syu,
ysµó:oi 0ouµooµov o svoç yio :ov ú//o.
Nó/iç si¿o µysi óno :q vu¿:o :qç óvunopçioç
kiἄ q nspispysió µou, µnpoç o:qv npu:qv
sikóvo :ou kóoµou, q:ovs öikoio/oyqµsvq.
Hpiv óv:ikpiou :ov no:spo µou ösv si¿o ösi
:ino:s ú//o. H kópq :uv µo:iuv µou q:ovs
nop0svo. Kiἄ ó/o yupu µou o:ov kóoµo q:ovs
koivoupio. H skn/qçq :ou no:spo µou, µnpoç
o:q µikpq ki o/okoivoupio unopçq µou, q:ovs
ki ou:q öikoio/oyqµsvq. Lsv si¿s k/siosi :o
síkooi :ou ¿póvio. Bpiokó:ov ókóµo o:o µoyiónpi/o :qç (uqç :ou. To kopµi :ou µso:uvs, :o
kókko/ó :ou ókóµo nq(ovs, ko/o-ko/o ösv si¿s yivsi úv:poç. Tou Çoivó:ovs /oinov ónio:su:o
nuç yivqks kió/oç no:spoç. Nἄ sµ/sns oov kó:i :o óvonóv:s¿o, koi oov nsoµsvo óno :ov
oupovó. Kἄ oi öuó µoç síµoo:ov /oinov ysµó:oi skn/qçq. Hóoo nspqÇovoç siµoi o:q oksµq
nuç q npu:q µou sikóvo :ou sniysiou ouµnov:oç q:ov svἄ óv0punivo npóouno. B/snov:oç :o
npóouno svoç óv0punou, siöo :o Osó. Ki ónoioç µ/snsi :o Osó, µ/snsi o/ók/qpo :ov kóoµo.
O ìqoouç Xpio:oç syivs úv0punoç yio vo µoç ösiçsi :qv óv0punivq oµq :ou Osou. Noç :o /ssi
o/okó0opo : ΔO supokuç sµs supoks :ov Ho:spoΕ ὥ ìu. 1+,9). H ko/u:spq sikóvo :ou Osou
sivoi nóv:o o úv0punoç. Eivoi ki svoç ösu:spoç /óyoç nou µs kóvsi nspqÇovo yio:i :o npu:o
npóyµo nou siöo o:ov kóoµo q:ovs q oµq :ou no:spo µou. Zs /iyo koipo :o µó:io µou 0o
k/sioouv koi ösv 0o µ/snouv nio :iç sikóvsç :qç (uqç. Eivoi :uÇ/oi o:o sniysio oi vskpoi. Nἄ
sniµs/sio kóvu :iç s:oiµooisç µou yio :o µiosµó µou óno :q yq. Tó nspiooó:spó µou ¿póvio :o
s(qoo. Tú¿u çoösµsi. Onuç çoösus:oi svo µó:oo ¿pqµo:o. To no//o :ú¿u ono:o/qosi, :ú¿u
(qosi, ki óoo µou µsvouv sivoi µs:pqµsvo. ^oinóv, oἄ ó/q µou :q (uq, ösv siöo no:s, nou0svó,
koi os koµµio sukoipio, ou:s kúv o:o ovsipó µou, µiov sikóvo óµopÇó:spq óno :qv npu:q nou
ko:óypoµs q µvqµq µou, :qv sikóvo :ou no:spo µou. Ou:s :uv (uypóÇuv :o ¿puµo:o, ou:s
:qç Çuoqç :ἄ óçio0ouµoo:o, ou:s :uv upoiuv yuvoikuv q ók:ivoµo/io, ou:s :uv noiöikuv
npoounuv q óyys/ikq óµopÇió, ösv µnópsoov vo çsnspóoouv o:o µó:io µou :qv óµopÇio :qç
npu:qç óv0punivqç oµqç nou óv:ikpioo o:q yq : :o npóouno :ou no:spo µou. Hpsnsi vo
sçqyqou nuç :o npóouno :ou no:spo µou ösv q:ovs nopóµoio µs :ἄ ú//o npóouno, µs :iç
ú//sç óvopi0µq:sç sikóvsç nou q µvqµq µou óno:unuos, ónuç ouµµoivsi µs kó0s
Çu:oypoÇikq :oivio. T:ovs öioÇopsnkq no/u, q npu:q sksivἄ sikóvo : q:ov svo sikóvioµo.
Z:o /sçiko öioµó(ouµs nuç q /sçq sikóvioµo, s//qviko 0o nsi sikóvo.
Tvo sikóvioµo sivoi ó/q0ivo µio sikóvoἐ óµuç µio sikóvo nou ösv sivoi ónok/sio:iko sniysio.
Nio sikóvo 0sovöpikq, oupóvio ki sniysio µo(i. Hou ouykspvósi :q 0sïkq koi :qv óv0punivq
Çuoq, ónuç :o ösi¿vouv oi öuo /sçsiç nou ouv0s:ouv ou:o :o sni0s:o : Osoç koi óvqp.
Nio Çu:oypoÇio, nou sivoi µio sniysio sikóvo, ókóµo ki ó:ov sikovi(si svov úyio, ösv µnopsi vo
¿pqoiµsµsi oov sikóvioµo. Oi kovóvsç :qç óp0óöoçqç sikovoypoÇioç :o ónoyopsuouv
ko:qyopqµo:ikó. Av koµµio µspo µpouv :q Çu:oypoÇio kónoiou no/uosµoo:ou oyiou, ösv 0o
µnopsoouv vἄ óv:iko:oo:qoouv µἄ ou:qv :o sikóvioµó :ou. Fio:i q Çu:oypoÇio sivoi
ónok/sio:iko q sniysio sikóvo :ou óv0punou. Evu óv:i0s:o :o sikóvioµo sivoi q oyvq ki
o/ok/qpu:ikq :ou óv0punou sikóvo, µἄ ó/sç :iç sniysisç koi oupóvisç öioo:óosiç :ou. Nsoo oἄ
svo sikóvioµo q sikóvo :ou óv0punou ónoyuµvuvs:oi óno kó0s ouoio µopsio koi Ç0op:q, nou
nspis¿si o:q (uq. Ki sivoi ouo:o vἄ ónoyuµvuvs:oi s:oi, vo nspiopi(s:oi o:iç óp¿iksç :qç
ypoµµsç. Fio:i oi úyioi, nou :o sikóvioµo nopio:oivsi, sivoi úv:psç óno oópko koi óo:o, nou :q
4

(uq :ouç óµuç :q (qoovs óyys/ikoἐ koi oi úyys/oi ösv sivoi koµuµsvoi óno ú/q. Zἄ svo
sikóvioµo, /oinóv, :o npóouno koi :o óv0punivo ouµo sivoi yuµvuµsvo, ó/oÇpuµsvo,
sçoyvioµsvo, ko0opioµsvo óno kó0s /óonq, óno kó0s okóvq, ki ónἄ ó/o :o sniysio u/ikó, µopio
ki sÇqµspo. Nsoo o:o sikóvioµo q óv0punivq oµq nopio:óvs:oi oyvq koi nopóµoio µs :o
npu:ó:uno :ou óv0punou. Z:qv sniysio (uq :ou o úyioç ösv µnopsi vo sivoi :s:oioç nou :ov
nopouoió(si :o sikóvioµo. Anopó//ok:o ónuç koi o:q Çuoq ösv µpioks:oi vspo ónó/u:o oyvó.
Koi :o nio kpuo:o//svio vspo k/sivsi µsoo :ou ú/o:o, ykó(io ki ú//sç ouoisç çsvsç o:q Çuoq
:ou. Tἄ o/okó0opo vspó, óno uöpoyóvo koi óçuyóvo, ónuç o :unoç :qç ¿qµsioç, ösv unóp¿si
nopo o:q 0supio. Ki öv ókóµo :o yvqoio vspo µpiokó:ovs o:q Çuoq, ös 0o q:ovs nóoiµo : :o
yvqoio, :o oyvo ¿qµiko vspó, ösv nivs:oi. To íöio ouµµoivsi koi µs :qv sikóvo :ou óv0punou.
Z:qv sniysio (uq :ou ösv sivoi ko0ópio, ónuç ösv sivoi ko0ópio koi :o vspo nou nivouµs. Eivoi
µopsio koi µo/uoµsvq óno oupov óko0opoisç, nou npoo:s0qkov o:qv óp¿ikq :qç Çuoq, koi
ösv s¿ouv µo(i :qç koµµio o¿soq. Z:o óp0óöoço sikóvioµo o úv0punoç nopoo:oivs:oi :s:oioç
nou q:ovs o:qv npos/suoq :ou, ónuç q:ovs o:q öqµioupyio :ou kóoµou. Kó0s sikóvioµo
óv:onokpivs:oi o:o óp¿s:uno, o:o npu:ó:uno :ou óv0punou. Z:o sikóvioµo µsoo, :o
óv0punivo ouµo s/su0spuvs:oi óno :ouç vóµouç :qç ú/qç, :ou ¿póvou koi :ou ¿upou. H
óv0punivq nopóo:ooq, nspiopioµsvq s:oi o:o npu:o :qç o¿qµo, koi o:iç óp¿iksç :qç
iöió:q:sç, yivs:ἄ oiuvio, koi nopóµoio µs :o Osó, sikóvo koi oµoiuoq Tou.
Tvo sikóvioµo, /oinóv, ösv nopio:oivsi µio npoyµo:ikó:q:o :ou kóoµou ou:ou, söu kó:u.
Kó0s sikóvioµo sivoi ki svo nopó0upo, nou óvoiysi npoç :ov oupovó. Kἄ q (uypoÇio nou
µ/snouµs o:o sikóvioµo µsoo sivoi µio npoyµo:ikó:q:o óno ksi µq/ó. H óv0punivq únopçq, q
oµq :ou oyiou sí:s :qç oyioç nou :o sikóvioµo nopoo:oivsi, sivoi ou:sç nou (qoovs nóvu o:q
yq, ki suko/o sivoi vo :iç óvoyvupioouµs. A//o o¿i ko:o :ouç vóµouç :qç oópkoç. ὥBἄ Kóp.
5,16). Fio:i :upo yivoµs unópçsiç snoupóvisç, koi kovsiç ösv óvsµoivsi o:ov oupovo µs :o
oópkivo nspiµ/qµó :ou. To spyo ou:uv nou (uypoÇi(ouv sikovioµo:o, :uv sikovoypóÇuv,
sivoi no/u öuoko/o. Fio:i sivoi no/u öuoko/o, öv o¿i óöuvo:o, svo 0vq:o ¿spi vo (uypoÇiosi,
µs Ç0op:o u/iko ἀ /óöi, µs/óvi, ¿puµo:o ἀ npoyµo:ikó:q:sç nou µpiokov:oi o:ov oupovó,
koi nou sivἄ oiuvisç. O (uypóÇoç nou 0s/si vo Ç:óosi óoo :o öuvo:o nio kov:o o:o 0sïko koi
oupóvio npó:uno, (uypoÇi(ov:oç µio sikóvo, s¿si svo µóvo :póno : vo µs:o¿sipio:si ouµµo/o.
No nopouoióosi öq/oöq µio npoyµo:ikó:q:o unsp:o:q, µἄ svo :póno n/óyio, yio:i µio :s:oio
npoyµo:ikó:q:o ös ou//oµµóvs:oi ko:o :póno úµsoo.Ε
Aç öouµs /oinóv :iç sikóvsç oóv ou:sç :uv óyonqµsvuv µoç npoounuv, nou os kó0s :ouç
koi:oyµo µoç µoió(ouv óµsyóöioo:sç koi 0sïksç. Aç óÇqoouµs :ó µó:io :qç µu¿qç µoç vó :iç
koi:óçouv koi vó ko:o/óµouv :qv snoupóvio ó/q0sio koi óµopÇió...!!
ὥ*nqyq : http://www.xfd.gr/)
Eniµs/sio : Ayys/q Biku , 1i/ó/oyoç


1Ἀνακοινώσει̋ Ι.Ναοῦ
Προσκυνηματική Ἐκδρομή 05/10/2013 , (Ἱ.Μ.Ἁγίου Βλασίου - Τρίκαλα Κορινθία̋)


2


Ὁ Ἱερό̋ Ναό̋ μα̋ πραγματοποίησε τό Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου προσκυνηματική ἐκδρομή στήν
γυναικεία Ἱ.Μ.Ἁγίου Βλασίου στά Τρίκαλα Κορινθία̋. Τελέστηκε Ἱερά Παράκληση στόν Ἅγιο
ἀπό τόν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ καί τού̋ μετ'αὐτόν ἱεροψάλτε̋ καί ἁφοῦ ξεναγηθήκαμε καί
φιλοξενηθήκαμε στό ὄμορφο μοναστήρι, ἀναχωρήσαμε γιά τό προσκύνημα
στόν Ἱ.Ν.Ἁγίου Γερασίμου Κεφαλληνία̋………


Διδασκαλία Βυζαντινῆ̋ Ἁγιογραφία̋ & Βυζαντινῆ̋ Μουσικῆ̋


Τμῆμα 2
οῦ
ἔτου̋ Βυζαντινῆ̋ Αγιογραφία̋ Τμῆμα 2
οῦ
ἔτου̋ Βυζαντινῆ̋ Μουσικῆ̋
Στιγμιότυπα ἀπό τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων καί τήν ἀπονομή τῶν ἐπαίνων
γιά τό 1
ο
ἔτο̋ παρακολούθηση̋ (2012-2013).
Καλή ἀρχή, δύναμη & ὑπομονή στού̋ δευτεροετεί̋, ἀλλά καί στού̋ πρωτοετεί̋ «μαθητέ̋»
τῶν τμημάτων μα̋.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful