You are on page 1of 0

1

Kinh nghim d thi st hch CNTT c bn theo chun k nng


cng nhn ln nhau vi Nht BnMc lc
0 Gii thiu v ti liu _______________________________________________________ 2
0.1 Mc ch ca ti liu___________________________________________________ 2
0.2 Vai tr ca ti liu_____________________________________________________ 2
1 Gii thiu chung v h thng st hch k s CNTT ______________________________ 3
1.1 Chun k nng k s CNTT ____________________________________________ 3
1.1.1 ngha ca chun k nng ___________________________________________ 3
1.1.2 Cc loi hnh k s CNTT trong h thng st hch k s CNTT ca Nht Bn ___ 3
1.1.3 Cu trc ca chun k nng v CNTT___________________________________ 5
1.1. 4 St hch v CNTT Vit Nam________________________________________ 5
1.2 Hnh nh ca k s CNTT c bn________________________________________ 5
1.2.1 Nhim v v yu cu cng vic: _______________________________________ 5
1.2.2 Trnh k thut cn c______________________________________________ 6
1.3 St hch K s CNTT C bn ___________________________________________ 6
1.3.1 Chu k v a im t chc st hch ____________________________________ 6
1.3.2 Th tc ng k d thi _______________________________________________ 6
1.3.3 bi thi cho st hch k s CNTT c bn ______________________________ 7
1.3.4 Quy nh v lm bi thi _____________________________________________ 15
1.3.4 Chm im_______________________________________________________ 19
1.3.5 nh gi t/khng t st hch ______________________________________ 19
1.3.5 Thng bo kt qu v cp chng nhn__________________________________ 20
1.4 Ti liu n tp _______________________________________________________ 20
1.4.1 B sch gio khoa bng ting Anh cho K s CNTT c bn ca Nht Bn _____ 20
1.4.2 Ti liu tham kho ting Vit _________________________________________ 21
2 Hng dn gii cc cu hi st hch_________________________________________ 21
2.1 Chin lc v phng thc lm bi thi___________________________________ 21
2.1.1 Mt s k nng khi lm bi thi________________________________________ 21
2.1.2 Mt s kinh nghim thc t ca ca cc th sinh tham d st hch _________ 22
2.2 Tng hp v t st hch K s CNTT c bn ma h 7-2002 ______________ 23
Phi u ng k tham d st hch Cng ngh Thng ti n ___________________ 28


2
0 Gii thiu v ti liu
0.1 Mc ch ca ti liu
Ti liu Kinh nghim d thi st hch CNTT c bn theo chun k nng c cng nhn ln
nhau vi Nht Bn c bin son nhm mc ch chia s kinh nghim thc t v vic t
chc v d thi st hch CNTT trong thi gian qua, nhm gip cc th sinh c thm thng tin
nh hng trong qu trnh n luyn, chun b tt v mt tm l v chuyn mn tham d
st hch CNTT c bn mt cch c hiu qu trong thi gian ti, nng cao t l st hch ca
cc th sinh, trong c bit l nhng th sinh tng c o to qua i hc hoc cao
ng v CNTT hoc nhng ngnh lin quan n CNTT.
Ghi ch:
Cm t k s CNTT y, trong phm vi ca h thng st hch k s CNTT c
cp trong ti liu ny, khc vi ngha hiu thng thng, s c dng theo ngha rng ch
chung tt c nhng ngi tham gia lm vic trong qu trnh xy dng, pht trin, vn hnh s
dng v kim nh nh gi cc h thng CNTT, m khng ph thuc vo vic h c bng k
s i hc hay khng.
0.2 Vai tr ca ti liu
Ti liu ny c th dng lm ti liu tham kho cho
Cc c s o to hun luyn CNTT trong nc, nhng ni c t chc cc kho n tp cho
cc i tng c nn tng kin thc v CNTT, c nguyn vng d thi st hch CNTT
c bn;
Cc nhm cn b, nhn vin, hc sinh trong c quan, doanh nghip, hay trng hc
tham gia vo cc hot ng trong lnh vc pht trin v ng dng CNTT, h t ch
ng cng nhau trao i, n tp khi c c i d thi st hch CNTT c bn;
Mi c nhn c nguyn vng tham d st hch CNTT c bn, nhng khng c nhiu thi
gian tham d cc kho hc lin quan c t chc trong nc, dng vo vic t hc,
tham kho, chun b ca bn thn.
Ghi ch:
Ti liu ny khng thay th cc bi ging, cc b sch gio khoa cung cp y kin thc,
k nng CNTT c bn cho cc th sinh. Nhng ngi mun trau di thm (tng phn hoc
ton b) cc kin thc v k nng , cn ng k tham d cc chng trnh o to hun
luyn v CNTT c bn hoc t hc theo cc chng trnh .


3
1 Gii thiu chung v h thng st hch k s CNTT
1.1 Chun k nng k s CNTT
1.1.1 ngha ca chun k nng
Chun k nng K s CNTT c thit lp phc v vic st hch K s CNTT, gip cho:
cc k s CNTT xc nh c h cn phi bit g v bit lm g thnh cng trong cng
vic ca mnh;
cc c quan, doanh nghip, cng nghip CNTT xc nh c mc kin thc, k nng
cn thit i vi nhng v tr cng vic c th, v c cc tiu ch khch quan lm c s cho
vic tuyn dng, bt nhn s;
cc c s o to CNTT xem xt, iu chnh chng trnh ging dy cho ph hp vi m
hnh k s CNTT c chp nhn trn phm vi quc t, v da trn m hnh tin
hnh cng tc o to v hun luyn;
cc c quan chnh ph nm c trnh pht trin k thut, cng ngh trong cng nghip
CNTT.
1.1.2 Cc loi hnh k s CNTT trong h thng st hch k s CNTT ca
Nht Bn
Hin nay, hng nm, Nht Bn t chc st hch k s CNTT theo 13 loi hnh nh nu trong
s v bng sau.
Loi hnh
K s CNTT
Hnh nh c trng
1. Ngi phn tch
h thng (AN)
L ngi lm k hoch chin lc thng tin da trn cc chin lc qun l, to ra
cc k hoch xy dng h thng chung v cc h thng c th, h tr cc d n
pht trin h thng thng tin t quan im ca ngi lm k hoch, v nh gi kt
qu ca cc hot ng
2. Ngi Qun l
d n (PM)
L ngi c trch nhim i vi d n pht trin h thng thng tin v m bo
cho hot ng ca d n c sun s bng cch lp cc k hoch d n, tm cc
ngun ti nguyn cn thit nh nhn lc v vt liu thc hin d n, thit lp h
thng d n v theo di, qun l ngn sch, thi hn giao np, cht lng..
3. K s h thng
ng dng (AE)
L ngi thc hin mt chui quy trnh trong d n pht trin h thng thng tin,
t vic phn tch yu cu cng vic n thit k h thng, pht trin chng trnh
v cc hot ng kim th ph hp vi k hoch d n.
4. K s Thit k v
Pht trin phn
mm (SW)
L ngi to ra cc ti liu thit k trong v thit k chng trnh, pht trin
chng trnh mt cch hiu qu cho d n pht trin h thng thng tin, thc hin
mt chui quy trnh t kim th n v ti kim th tch hp.
5. K s CNTT c
bn (FE)
Ngi c kin thc v k nng c bn v CNTT ni chung, k c to ra cc cc ti
liu thit k chng trnh, pht trin chng trnh v thc hin mt chui thao tc
cho n kim th n v trong d n pht trin h thng thng tin.
K s k thut

6. K s h thng
mng (NW)

Nhng ngi thc hin cc chc nng nng ct trong qu trnh xy dng v vn
hnh c s h tng ca h thng thng tin (cc ti nguyn h thng c chia s


4

7. K s h thng
CSDL (DB)

8. K s qun l
h thng (SM)
9. K s h thng
nhng (ES)
bi cc h thng ng dng nghip v), v h tr cc hot ng pht trin v ci t
nh nhng chuyn gia chuyn ngnh cng ngh c th trong d n pht trin h
thng thng tin. Cc chuyn ngnh cng ngh gm c cng ngh mng, c s
d liu, qun l h thng. i vi cc h thng nhng kt hp cc b vi x l, cc
mch tch hp c ln, cc kin thc chuyn mn c th v cu thnh ca h
thng thng tin cng c xem nh l mt vn k thut.
10. Ngi qun tr
an ninh cho h
thng thng tin (SS)
Ngi c kin thc c bn v an ninh cho h thng thng tin v lp k hoch, thc
hin, phn tch, v xem xt cc chnh sch v an ninh cho h thng thng tin.
11. Ngi qun tr
h thng cao cp
(SD)
Ngi trong n v s dng h thng thng tin, c kin thc v k nng xc
nh xem CNTT nn dc s dng nh th no trong cc hot ng nghip v, v
ch tr cc hot ng nhm i mi v ci tin cc h thng thng tin nghip v.
12. Ngi qun tr
h thng (AD)
Ngi trong n v s dng h thng thng tin, c kin thc v k nng v CNTT
v to iu kin thun li cho vic s dng thng tin trong cc b phn hoc cc
nhm t quan im ca ngi dng.
13. Ngi kim
nh h thng (AU)
Ngi iu tra nghin cu v tnh an ton, hiu qu, tin cy, hin hu, cn mt,
duy tr c, hu ch, li ch v mt chin lc, t v tr c lp i vi ni
c kim nh, v trn quan im qun l cp cao ca cng ty, nh gi xem h
thng thng tin ng gp c g cho vic qun l cng ty t nhiu gc khc
nhau trn; nh gi h thng da trn cc tiu ch ring ca h c xy dng qua
vic hnh dung v h thng l tng; xut nhng s ci tin cn thit mt cch
thuyt phc.

S
y
s
t
e
m
s

A
n
a
l
y
s
t

E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n

A
N

P
r
o
j
e
c
t

M
a
n
a
g
e
r

E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n

P
M

A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n

S
y
s
t
e
m
s

E
n
g
i
n
e
e
r

E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n

A
E

Software Design & Development Engineer Examination
SW
S
y
s
t
e
m
s

A
u
d
i
t
o
r

E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n

A
U

I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

S
y
s
t
e
m
s

S
e
c
u
r
i
t
y

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r

E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n

S
S

S
e
n
i
o
r

S
y
s
t
e
m
s

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r

E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n

S
D


Systems Administrator
Examination
AD
Independent Information system development and operation side Information system user side
Fundamental Information Technology Engineer Examination
FE
Technical Engineer
Examinations
S
y
s
t
e
m
s

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t

S
M

N
e
t
w
o
r
k

S
y
s
t
e
m
s

N
W

D
a
t
a
b
a
s
e

S
y
s
t
e
m
s

D
B

E
m
b
e
d
d
e
d

S
y
s
t
e
m
s

E
SHnh 1. Basic Structure of the IT Engineers Examination Program


5
1.1.3 Cu trc ca chun k nng v CNTT
Vic st hch CNTT theo mi loi hnh k s c xy dng v thc hin trn c s cc tiu
ch nh gi nu trong Chun K nng CNTT tng ng. Cu trc chung ca chun k nng
CNTT nh sau:
Phm vi St hch Chun k nng
nh ngha cho tng loi hnh st
hch
nh ngha bi tng loi hnh st hch
Hnh nh v mt loi hnh K s
CNTT c th
Hnh nh v mt loi hnh K s CNTT
c th

1. Nhim v v Yu cu cng vic

1. Cc hot ng chnh > Nhim v
> M t cng vic

2. Trnh K thut cn c

2. Tiu ch K nng > (Nhim v,
nh gi Hiu sut, Kin thc, K
nng)
Phm vi c th ca vic st hch Ni dung kin thc

3. Bi thi bui sng

3. Khung kin thc chung v CNTT
cho mi loi hnh k s CNTT,
nhng c yu cu trnh c th i
vi loi hnh K s CNTT c th

4. Bi thi bui chiu

4. Khung kin thc Thc hnh v
kin thc li (core) - c th cho loi
hnh k s CNTT c th
1.1. 4 St hch v CNTT Vit Nam
St hch k s CNTT c bn (FE) hin nay c t chc thng xuyn, mt nm 2 ln
Vit Nam. Chun k nng CNTT dng cho st hch k s CNTT c bn Vit Nam l
chun c chnh thc cng nhn ln nhau gia Vit Nam v Nht Bn t thng 7-
2002.
St hch K s thit k v pht trin phn mm (SW) c tin hnh th nghim ln
u tin Vit Nam vo thng 1-2003. Hin nay VITEC ang trong qu trnh chun b
t chc st hch thng xuyn cho loi hnh ny Vit Nam, mi nm mt ln.
Cc loi hnh st hch k s CNTT khc nh PM, AN, AE, NW, DB, SM, ES, SSs tip
tc c nghin cu tng bc a vo t chc Vit Nam trong nhng nm ti
1.2 Hnh nh ca k s CNTT c bn
1.2.1 Nhim v v yu cu cng vic:
Trong mt d n pht trin h thng, k s CNTT c bn l ngi tip nhn cc ti liu thit
k bn trong (thit k cu phn) h thng. Cc ti liu ny do K s Thit k v Pht trin
Phn mm bin son. Sau , k s CNTT c bn chun b cc ti liu thit k chng trnh
di s ch o ca ngi qun l d n, thng qua s dn dt ca k s cp cao hn, v d


6
k s thit k v pht trin phn mm. lm c cc cng vic c bn ny, k s CNTT
c bn phi c kh nng xy dng mt chng trnh tt bng cch tn dng cc k thut lin
quan n cc thut ton v cu trc d liu c bn.
K s CNTT c bn cng chu trch nhim thc hin mt lot cng vic, bao gm xy dng
chng trnh, th nghim n v, th nghim tch hp h thng. Cc cng vic ny c dn
dt bi k s thit k v pht trin phn mm.
1.2.2 Trnh k thut cn c
Hiu bit cc thut ng k thut c bn v cc nh ngha lin quan n CNTT;
Nng lc to ra biu thit k chng trnh da trn c t thit k bn trong di s hng
dn ca ngi k s cp cao hn;
Nng lc p dng t duy logic cn thit cho vic lp trnh;
Kin thc v c t ca mt hoc nhiu ngn ng lp trnh v nng lc lp trnh bng (cc)
ngn ng c th;
Kin thc v cc phng php kim th chng trnh v kh nng thc hin vic kim th.
Chi tit v chun k nng k s CNTT C bn xin xem trong ph lc A ca sch ny.
1.3 St hch K s CNTT C bn
1.3.1 Chu k v a im t chc st hch
1.3.1.1 Chu k
Vic st hch k s CNTT c bn c t chc mt nm 2 ln, vo ma thu (thng 10) v
ma xun (thng 4) hng nm. Tuy nhin, tu theo iu kin thc t Vit Nam m thi im
thi hng nm c th c thay i.
1.3.1.2 a im st hch
Cc t st hch K s CNTT c bn c t chc ti:
Khu Cng ngh cao Ho Lc, H Ni
Khu Phn mm Quang Trung, thnh ph H Ch Minh
Khu Phn mm nng
Trong tng lai, s m rng thm cc im thi ti cc tnh/thnh ph khc.
1.3.2 Th tc ng k d thi
1.3..2.1 i tng ng k d thi st hch:
Khng hn ch. Mi c nhn c nguyn vng u c th ng k d thi st hch K s CNTT
c bn.


7
1.3.2.2 a im ng k d thi st hch CNTT
C 3 a im nhn ng k d thi st hch CNTT, a ch nh sau:
1. Trung tm VITEC, tng 4, 97 Trn Quc Ton, H Ni; hoc Website: Trung tm
VITEC, Ban qun l Khu Cng ngh cao Ho Lc, 97 Trn Quc Ton (tng 4), Qun
Hon Kim, H Ni. in thoi: 04-9425416; Fax: 04-9425417; e-mail:
vitec@itprog.gov.vn; Website: http://www.vitec.org.vn;
2. Trung tm o to Cng ngh thng tin, S Khoa hc Cng ngh v Mi trng,
244 in Bin Ph, Qun 3, Thnh ph H Ch Minh. in thoi: 08-9320450;Fax:
08-9320450; Website: http://www.hochiminhcity.gov.vn
3. Trung tm Cng ngh Phn mm Nng, 15 Quang Trung, Thnh ph Nng.
in thoi: 0511-810583 - 0511-810535; Fax: 0511-810278; Website:
http://www.dsp.com.vn
1.3.2.3 H s ng k d thi
H s gm phiu ng k d thi st hch k s CNTT c bn (km theo cui sch), 01 nh c
nhn c 4x6 v ph ng k st hch l 250.000 VND/ngi.
Trong phiu ng k d thi cn ghi r a ch thng bo kt qu st hch ca th sinh.
Np trc tip h s hoc gi theo ng bu in n ch ni nhn ng k d thi ti
thnh ph m th sinh nh d thi.
Thi gian nhn ng k tham d st hch t 5-10-2003: t ngy 1-6-2003 n 27-09-2003;
1.3.2.4 Khuyn khch d thi
Ring i vi t thi st hch K s CNTT c bn ngy 5-10-2003, trn c s xem xt tng
trng hp ng k c th, c th u tin gim khng qu:
a) 50% ph ng k st hch cho cc i tng ang l sinh vin i hc, cao ng, trung
hc chuyn nghip, theo giy xc nhn v ngh ca khoa/trng;
b) 10% ph ng k st hch t ngi th 2 tr i, 20% t ngi th 5 tr i v 30% t
ngi th 10 tr i, cho cc i tng ng k d thi theo n v, nhng khng phi l
sinh vin nu trong mc a);
c) 20% ph ng k st hch cho cc i tng ng k d thi loi hnh K s CNTT c
bn t ln th hai tr i, nhng khng phi l sinh vin nu trong mc a).
1.3.3 bi thi cho st hch k s CNTT c bn
1.3.3.1 T chc ra thi
Vic chun b cc cu hi phc v st hch k s CNTT c bn CNTT hin nay do Trung tm
st hch k s CNTT Nht Bn (JITEC) phi hp cng Hi ng ra thi pha Vit Nam
thc hin. Cc cu hi d tuyn, c xut t pha cng nghip CNTT, qua nhiu t xem
xt chun b, kim th v tuyn chn bi chuyn gia CNTT ca c hai nc, cui cng s


8
c thng qua a vo mt C s d liu chung v cu hi. Khi lm thi, cc cu hi s
c chn ra t C s d liu chung, theo cc yu cu nht nh v s lng, cu trc, kiu
dng
1.3.3.2 Phm vi cu hi v cu trc thi bui sng
Phm vi cc cu hi bui sng
Bi thi bui sng c a ra kim tra tng th sinh v cc kin thc i hi i vi k s
CNTT c bn v xc nh xem h c t c trnh tri thc k thut nh mong i hay
khng.
Xem thm v cc lnh vc kin thc ph lc A ca sch ny.
Stt Lnh vc kin thc Trnh yu cu i vi
k s CNTT c bn
(1) C s Khoa hc My tnh Mc 2
(2) H thng My tnh Mc 1
(3) Pht trin v Vn hnh H
thng
Mc 1
(4) Cng ngh Mng Mc 1
(5) Cng ngh CSDL Mc 1
(6) An ton Mc 1
(7) Chun ho Mc 1
(8) Tin hc ho v Qun l Mc 1
(Ghi ch: c 3 mc trnh , mc 3 cao hn mc 2, mc 2 cao hn mc 1)
(1) C s khoa hc my tnh
1. L thuyt thng tin c bn
1.1 Chuyn i s v biu din d liu
- Chuyn i c s, biu din s, biu din k t, phng php tnh v
chnh xc, phng php gn ng v phng trnh, xc sut v thng k,
cc vn ti u
1.2 Thng tin v lgic
2. Cu trc d liu v gii thut
2.1 Cu trc d liu
- Danh sch, (xp) chng, (xp) hng, cy (nh phn....)
- Bm - Hash (calculation of storage location, collision handling)


2.2 Gii thut
- Cc kiu gii thut khc nhau (sp hng, tm kim, quy, BNF, Polish
notation, ....
(2) H thng my tnh
1. Phn cng
1.1 Thit b thng tin
- Kiu v tnh cht ca cc thit b bn dn v mch ....


9
1.2 Kin trc b x l
- a ch, b lnh, hiu nng/cu trc/phng php/tnh cht ca cc b x
l...
1.3 Kin trc b nh
- B nh cache, dung lng b nh, cu trc v tnh cht b nh, ...
1.4 B nh auxiliary (ph, ngoi)
- Kiu v tnh cht ca cc phng tin, thit b lu tr ph, ngoi...
1.5 Kin trc v thit b vo/ra
- Kiu v tnh cht ca cc giao din vo/ra, thit b ngoi vi, thit b truyn
thng....
1.6 Kiu my tnh v c tnh kin trc
- Cu trc, kiu v tnh cht ca h thng my tnh

1.7 H thng nhng
- Cc thnh phn cu thnh v ng gi, thit k lgic, thit k mch, logic
iu khin....
2. Phn mm c bn
2.1 Cc h iu hnh
- Lu tr o, a lp trnh, qun l lu tr, chc nng/kiu loi/tnh cht ca
cc h iu hnh....
2.2 Qun l tp


- Cc kiu t chc tp, phng php truy cp, kim tra loi tr, x l khi
phc, ....
3. Cu hnh h thng v logic kin thit
3.1 Cng ngh cu hnh h thng
- Logic kin thit v cc ch x l ca cc h thng khch/ngun phc
v v cc h thng khc
3.2 Hiu nng ca h thng
- Tnh ton v thit k hiu nng, ch s hiu nng, nh gi hiu nng, ng
dng ca l thuyt xp hng...


3.3 tin cy ca h thng v hiu qu chi ph
- Tnh ton v thit k tin cy, ch bo v tin cy, nh gi tin cy,
hiu qu chi ph
4. ng dng h thng
4.1 ng dng mng
- Web, Internet, intranet, extranet, truyn thng di ng, h thng v tinh, ...
4.2 ng dng c s d liu (CSDL)
- Data warehouse, data mart, data mining .....
4.3 Qun l ngun d liu


- IRDS-Information Resouce Dictionary System, meta data, repository...


10
4.4 H thng a phng tin
- Tr tu nhn to, nhn dng, AR/VR/CG, tc t (agent), ng dng a
phng tin ...
(3) Pht trin v vn hnh h thng
1. Pht trin h thng
1.1 Ngn ng
- Cu trc chng trnh, kiu d liu, b x l ngn ng, phn tch c php,
kiu v tnh cht ca cc ngn ng ...
1.2 Gi phn mm
- Phn mm bng tnh, phn mm nhm, phn mm middleware...
1.3 Mi trng pht trin
- Cng c pht trin, EUC-End User Computing, EUD-End User
Development...
1.4 Phng php pht trin
- M hnh quy trnh, phng php pht trin phn mm....
1.5 Phng php phn tch yu cu v thit k
- Biu DFD, ERD, UML, thit k hng i tng, thit k da vo qui
trnh, thit k da vo d liu, thit k mdun, thit k vo/ra, thit k giao
din vi ngi....
1.6 Phng php lp trnh, kim th v xem xt
- Cc phng php lp trnh, kim th v xt duyt ....
1.7 Qun l pht trin
- K hoch d n, cc phng php d ton, k hoach/qun l/nh gi cht
lng, qun l tin trnh, qun l cu hnh, k hoch v qu l nhn s, qun
l t liu, t chc i ng pht trin v trch nhim ca h, kim nh h
thng....

1.8 S dng cc ngun ti nguyn bn ngoi
- Khon ngoi, tch hp h thng
2. Vn hnh v duy tr h thng
2.1 Vn hnh h thng
- Kim sot rc ri ca h thng, nng cp, vn hnh, cng c vn hnh,
qun l ti nguyn, chi ph, ngi dng, phng tin v thit b ....


2.2 Duy tr, bo dng h thng
- Cc hnh thc bo dng, hp ng bo dng...
(4) Cng ngh mng
1. Cng ngh mng
1.1 Cc giao thc v kim sot truyn tin
- Kin trc mng, cc giao thc truyn thng v giao din, cc tng ca OSI
....

1 2. M ho v truyn tin


11
- Kim sot li, iu bin, m ho, cc h thng multiplexing, cc phng
php trao i, cc phng php truyn...
1.3 Mng (LAN v WAN)
- mng LAN, WAN, cng ngh Internet, lut lin quan n mng, cc dch
v vin thng

1.4 Thit b truyn thng
- Thit b ghp ni cc LAN-LAN, thit b ghp ni mch in thoi, thit
b truyn/trao i, phng tin truyn thng....
1.5. Phn mm
- Qun l mng, h iu hnh mng...
(5) Cng ngh CSDL
1. Cng ngh CSDL
1.1 M hnh CSDL
- Cc m hnh CSDL, phn tch, chun ho, thao tc trn CSDL... (dng
chun th nht, dng chun th hai v dng chun th ba)
1.2 Ngn ng CSDL
- SQL, ...
1.3 Qun tr CSDL


- Kim sot v khi phc CSDL, qun l giao dch, CSDL phn tn, chc
nng v tnh cht ca h qun tr d liu....
(6-7) Bo mt v chun ho
1. Bo mt
1.1 Bo mt
- Mt m, xc thc, kim sot truy nhp, qun l an ton, bin php bo
mt, viruse my tnh, bo v tnh ring t....
1.2 Qun l ri ro
- Cc loi ri ro, phn tch ri ro, bin php chng li ri ro, qun l ni
b....
1.3 Hng dn


- Chun v bin php m bo an ton h thng thng tin, hng dn qun
l phn mm, chun ngn chn virut my tnh, ...
2. Chun ho
2.1 Chun ho v qui trnh pht trin v giao dch
- ISO9000, SLCP-ICF98,...
2.2 Chun ho v c s cho h thng thng tin
- OSI, IEEE, EDIFACT, OMG, CORBA, RFC, ...
2.3 Chun ho v d liu
- Cc b m k t, m vch, nh dng....

2.4 Cc t chc tiu chun


12
- Cc t chc tiu chun quc t, trong v ngoi nc
(8) Tin hc ho v qun l
1. Chin lc thng tin
1.1 Qun tr kinh doanh
- Chin lc qun l nghip v, t chc thc hin, tip th, khoa hc hnh
vi, l thuyt h thng


1.2 Chin lc tin hc ho
- H thng thng tin ca c quan, khi nim v tin hc ho, ci tin/ phn
tch/thit k hiu nng
2. K ton
2.1 K ton ti chnh
- Chun k ton, bo co ti chnh, k ton tng hp, khu hao


2.2 K ton qun l
- im ho vn, ch s ti chnh, chi ph, cho thu v i thu, thu...
3. K ngh qun l
3.1 H thng IE v OR
- Phng php phn tch, ng cong OC, s kim tra, vn ti u,
phng php thng k, ...
4. S dng h thng thng tin
4.1 H thng k ngh
- H thng kim sot sn xut, k hoch sn xut, k hoch v qun l tin
trnh, k hoch nhu cu vt liu ....
4.2 H thng thng mi
- H thng k ton, ti chnh v nhn s, h thng h tr bn hng, h thng
OA, POS, h thng phn phi, h thng ti chnh, h thng lin x nghip ...
5. Cc iu lut v quy nh c lin quan
5.1 Truyn thng thng tin
- Lut hot ng vin thng...
5.2 Quyn s hu tr tu
- Lut copyright (bn quyn), Lut pht minh sng ch, Lut bn quyn
cng nghip ...
5.3 Ngi lao ng
- Lut lao ng,...
5.4 Quan h giao dch
- Hp ng, bn phn mm, cnh tranh khng lnh mnh...
5.5 An ton, bo mt
- Tnh php l ca sn phm, phng nga truy nhp bt hp php,


5.6 Khc


13
- Lut hnh s, lut thng mi, gi s ng k in t, cng khai thng tin,
h thng chng nhn ...
Cu trc thi bui sng
S lng cu hi 80 cu nh s t Q1 n Q80
S cu hi cn lm Tt c cc cu hi u l bt buc
Kiu cu hi 80 cu u l cu hi ngn di hnh thc trc
nghim vi 4 phng n tr li, trong ch c
mt phng n tr li ng.
Thi gian lm bi Tng cng 150 pht, thng thng t 9h00 n
11h30 sng.
Kinh nghim cho thy, t l s cu hi ca tng lnh vc trn tng s cu hi ca thi bui
sng nh sau:
Lnh vc S
cu
t 7-2001 t 7-
2002
t 1-2003 Trung
bnh
C s khoa hc my tnh 27 21 (26,25%) 16
(20%)
16
(20%)
20-25%
H thng my tnh 24 23 (28,75%) 24
(30%)
22
(27,5%)
25-30%
Pht trin v vn hnh h
thng
5 13 (16,25%) 17
(21,25%)
18
(22,5%)
15-20%
Cng ngh mng 6 6 (7,5%) 6 (7,5%) 5 (6,25%) 6-8%
Cng ngh CSDL 4 5 (6,25%) 4 (5%) 5 (6,25%) 5-7%
Bo mt 4 (5%) 4 (5%) 5 (6,25%) 5-7%
Chun ho 1 (1,25%) 3 (3,75%) 2 (2,5%) 2-4%
Chun ho v bo mt, tin
hc ho v qun l; (kim
nh)
14 7 (8,75%) 6 (7,5%) 7 (7,5%) 7-9%
Tng cng 80
1.3.3.3 Phm vi cu hi v cu trc thi bui chiu
Phm vi cc cu hi bui chiu
Bi thi bui chiu dng kim tra kh nng p dng kin thc chung, cng nh kin thc v
k nng thc hnh ca ngi k s CNTT c bn.
Kin thc v k nng trong thi bui chiu thuc cc phm vi sau:
(1) Phn cng:
Biu din s, biu din k t, biu din hnh nh v ting ni, b x l, b nh, thit b
vo/ra, thc hin cc php tnh, h thng a ch, thc hin quy trnh vo/ra, cu hnh h
thng....
(2) Phn mm
Phn mm h thng, phn mm ng dng, phn mm ng gi, chc nng ca h iu hnh,
ngn ng lp trnh, b x l ngn ng, thc hin chng trnh...


14
(3) Gii thut
Xp thng, tm kim, x l chui k t, x l tp, cc dng hnh, th, tnh ton s....
(4) Cu trc d liu v c s d liu
Cu trc d liu c s, kiu v tnh cht ca phng tin lu tr, cc phng php t chc
file, kiu v tnh cht ca CSDL, ngn ng CSDL, x l d liu s dng SQL...
(5) Mng truyn thng:
Truyn d liu, kim sot truyn tin, TCP/IP, LAN, WAN, Internet, th tn in t, WWW,...
(6) Cng ngh x l thng tin
Hiu nng ca h thng, tnh tin cy ca h thng, qun l ri ro, an ton bo mt, chun ho,
quy hoch....
(7) Thit k chng trnh
Quy trnh pht trin h thng, thit k trong, thit k chng trnh, thit k c cu trc, thit
k modun, ti liu thit k chng trnh....
(8) Xy dng chng trnh
Cc ngn ng lp trnh (C, COBOL, hp ng, C++, Java, Visual Basic, Perl), vit chng
trnh, mi trng pht trin, phng php kim th....
Cu trc thi bui chiu
13 cu hi Q1-Q3 Q4-Q5 Q6-Q9 Q10-Q13
07 cu hi
cn lm
Bt buc lm c 3
cu
Bt buc lm c 2
cu
Chn lm 1 trong
4 cu
Chn lm 1 trong 4
cu
Kiu cu
hi
Mi cu hi di
2-3 trang, cn tr
li trong khong
15 pht. C cc
cu hi con, mi
cu hi con u l
trc nghim vi
nhiu la chn
tr li.
Mi cu hi di
3-5 trang, cn tr
li trong khong
30 pht. C cc
cu hi con, mi
cu hi con u l
trc nghim vi
nhiu la chn
tr li.
Mi cu hi di
2-3 trang, cn tr
li trong khong
15 pht. C cc
cu hi con, mi
cu hi con u l
trc nghim vi
nhiu la chn
tr li
Mi cu hi di 3-
5 trang, cn tr li
trong khong 30
pht. C cc cu
hi con, mi cu
hi con u l trc
nghim vi nhiu
la chn tr li
Thi gian
lm bi
Tng cng 150 pht, thng thng t 13h30 n 16h00 chiu
Kinh nghim cho thy:
Q1-Q3 thng l nm trong cc lnh vc Phn cng, Phn mm, Mng truyn thng, Cu
trc d liu v CSDL, Cng ngh x l thng tin.
Q4-Q5 thng thuc lnh vc gii thut v thit k chng trnh
Q6-Q9 v xy dng chng trnh, mi cu dng mt ngn ng lp trnh khc nhau trong
cc ngn ng COBOL, C, JAVA v Assembler


15
Q10-Q13 v xy dng chng trnh, mi cu dng mt ngn ng lp trnh khc nhau trong
cc ngn ng COBOL, C, JAVA v Assembler,
tuy nhin, khng phi lc no cng hon ton nh vy.
1.3.3.4 thi pht cho th sinh
thi st hch K s CNTT c bn Vit Nam c in v ng thnh quyn thi song ng
bng ting Anh v ting Vit. Thng thng, thi song ng bui sng dy khong t 60 n
70 trang, thi song ng bui chiu dy khong t 110 n 120 trang.
Mi th sinh s c pht mt quyn thi ngay trc khi bt u bui thi. Th sinh khng
lm bi vo thi m s c pht t giy c bit tr li gi l phiu tr li (xem phn
1.3.4.3).
1.3.4 Quy nh v lm bi thi
1.3.4.1 Thi gian thi
Bui sng: t 9h00 n 11h30 (150 pht)
Bui chiu: t 13h30 n 16h00 (150 pht)
Thi gian vo ch ngi, pht v ph bin quy ch thi: Tt c th sinh phi n nh xong
ch ngi trong phng thi ti thiu 15 pht trc khi bt u mi bui thi nhn thi v
nghe hng dn ni quy thi.
1.3.4.2 Cc thng tin ring m th sinh cn lu
Mi th sinh c mt s bo danh di dng 9 k t FExxxxxxx, trong :
FE l k hiu ca loi hnh st hch K s CNTT c bn, c nh
02 k hiu xx tip theo l s th t ca k thi FE Vit Nam. K thi ngy 5-10-2003 sp
ti c l k thi th 04
01 k hiu x tip theo ch a im thi. Quy nh H Ni l 0; thnh ph H Ch Minh
l 1, thng ph Nng l 2.
04 k hiu xxxx l s th t ca th sinh ti a im thi tng ng.
V d, th sinh c s bo danh FE0412345 l th sinh tham d k thi K s CNTT c bn ln
th 4, a im thi TP H Ch Minh, s hiu 2345.
Ngy thng nm sinh ca th sinh cn c ghi trong bi thi di dng 8 k t yyyymmdd,
trong yyyy ch nm sinh, mm ch thng sinh, v dd ch ngy sinh (ch ghi thng
trc ngy).
V d, th sinh sinh ngy 12 thng 3 nm 1980 ghi ngy sinh 19800312.
Trong th d thi m mi th sinh s nhn c trc khi thi cng c ghi thng tin ngy thng
nm sinh. Mi th sinh kim tra li tnh chnh xc ca cc d liu ghi trn th d thi v nu c
sai st phi bo ngay cho b phn ng k th sinh kp thi sa i.


16
1.3.4.3 Phiu tr li
Khi nhn thi, mi th sinh cn c nhn 01 t giy gi l phiu tr li, vi cc hng
dn, nu c, hin c in trn bng ting Anh. Cc th sinh ch c dng bt ch HB
hoc 2B (nt cng en, cng m, cng bn th cng tt) vit hoc t theo quy nh vo
t phiu tr li . Nu cn ty, phi ty tht sch v phi ht bi ty trn giy.
Th sinh cn ht sc lu ghi ng cc thng tin cn thit vo ng ch quy nh trn
phiu tr li nh sau:
o S hiu th sinh: Phi ghi ng s hiu th sinh (9 k t) vo cc quy nh phn
Examination Number trn phiu tr li v phi t en vo phn gi tr tng ng
(thng c khoanh trong nh hnh oval) ngay di tng ch s trong s hiu ;
o Ngy thng nm sinh ca th sinh (8 k t) cn c ghi vo cc quy nh phn
Date of Birth trn phiu tr li, v phi t en vo phn gi tr tng ng (thng
c khoanh trong nh hnh oval) ngay di tng ch s ca ngy thng nm sinh.
o Cu hi c la chn tr li.
y l yu cu bt buc m th sinh phi ch th hin ng trong phn Selection
Column trn phiu tr li bui chiu. Ngoi 5 cu u (Q1-Q5) l bt buc, cn li th
sinh ch phi lm 1 cu trong mi nhm cu (Q6-Q9) v (Q10-Q13). V vy, th
hin s la chn ca mnh, th sinh phi t en vo hnh oval nh tng ng bn cnh
s hiu ca cu m th sinh quyt nh chn lm.
o Tr li tng cu hi trong bi thi:
Phn cn li trn phiu tr li l phn dnh cho th sinh nh du (t en) cu tr li
ca mnh i vi tng cu hi (hay tng cu hi con). Mi cu hi (d ln hay b)
trong thi u c th hin sn trn phiu tr li bng s hiu ca cu hi v k
hiu ca tt c cc phng n tr li vi cu hi hi . th hin cu tr li ca
mnh, th sinh phi t en vo hnh oval nh tng ng vi k hiu ca phng n tr
li m th sinh cho l ng.
Bt k sai st no trong vic thao tc trn phiu tr li, v d qun khng ghi hoc khng t
en cn thit no , ghi hoc t en khng r nt, ty xo nhp nhm., u c th
khin cho bi lm ca th sinh khng c xem xt chm im.
V d v mu phiu tr li cho bi thi bui sng v bi thi bui chiu ca loi hnh st hch
K s CNTT c bn c trnh by trong trang sau.17

Hnh 2. Phiu tr li bui sng


18

Hnh 3. Phiu tr li bui chiu


19
1.3.4 Chm im
1.3.4.1 Thang im gc cho bi thi bui sng
Bi thi bui sng gm 80 cu u l cu hi ngn, c tng s im ti a l 100 im (points).
Mi cu tr li ng c tnh 1 im, mi cu tr li sai c tnh 0 im.
1.3.4.2 Thang im gc cho bi thi bui chiu
Bi thi bui chiu gm 13 cu hi di ngn khc nhau, mi cu hi c s cu hi con nhiu t
khc nhau, cho nn s im ti a cho mi cu hi cng khc nhau.
S im ti a dnh mi cu hi bng tng s im ti a dnh cho cc cu hi con trong .
S im m th sinh t c cho mi cu hi s bng tng s im m th sinh t c
trong cc cu hi con ca cu hi .
Tng s im ti a cho 7 cu hi m th sinh phi tr li (gm 5 cu bt buc u tin, 1 cu
t chn thuc nhm Q6-Q9, v 1 cu t chn thuc nhm Q10-Q13) l 100 im.
1.3.4.3 Phng php chm im
D liu trn phiu tr li ca cc th sinh c a vo my tnh bng my c quang hc
(OMR) v phn mm chuyn dng. S im m th sinh t c trong mi cu hi cng nh
tng s im ca mi bi thi s c tnh ton t ng theo chng trnh t trc.
1.3.4.4 Thang im quy chiu
Trong cc k thi st hch gn y, thang im gc c quy chiu sang mt thang im khc,
gi l thang im quy chiu, c s im ti a l 800. Kt qu thi ca cc th sinh c cng
b theo thang im quy chiu ny.
1.3.5 nh gi t/khng t st hch
1.3.5.1 Mc im chun
Mc im chun xc nh th sinh t hay khng t trong k st hch K s CNTT c
bn Vit Nam bng mc im chun ang c s dng trong st hch k s CNTT c
bn ti thi im tng ng Nht Bn.
Mc im chun p dng trong cc k thi chnh thc Vit Nam cho n nay, tnh theo
thang im quy chiu, l 600 im i vi bi thi bui sng v 600 im i vi bi thi
bui chiu.
1.3.5.2 Tiu ch nh gi t
Tt c bi thi c im s bng v vt mc im chun c nh gi l t.
Cc th sinh c bi thi bui sng v bui chiu u t v khng vi phm quy ch thi c
trong k thi st hch K s CNTT c bn s c B trng B KH&CN cp chng nhn
p ng yu cu ca chun k nng k s CNTT c bn.


20
1.3.5 Thng bo kt qu v cp chng nhn
Cc th sinh c th tham kho kt qu thi st hch k s CNTT c bn ca mnh sau mt
thng k t ngy thi ti cc a im ng k d thi H Ni, Nng, thnh ph H Ch
Minh. Khi n tham kho kt qu phi mang theo phiu bo danh.
Giy bo im thi st hch s c in ra gi n tng th sinh vo thng th hai k t ngy
thi.
Danh sch cc th sinh c B trng B KH&CN quyt nh cp chng nhn s c chnh
thc cng b vo thng th t sau ngy thi.
Cc th sinh c th nhn chng nhn ca B KH&CN vo thng th nm sau ngy thi.
1.4 Ti liu n tp
Cc ti liu tham kho di y c th tm thy ti cc a im ng k d thi st hch ti
Trung tm VITEC (H Ni), Trung tm o to CNTT (ITTI) thnh ph H Ch Minh v
Trung tm Cng ngh phn mm (DSP) Nng.
1.4.1 B sch gio khoa bng ting Anh cho K s CNTT c bn ca
Nht Bn
1.4.1.1 Ln xut bn th nht, 2001
B sch Textbook for Fundamental Information Technology Engineers 2001 ca Central
Academy of Information Technology (CAIT)/Japan Information Processing Development
Corporation (JIPDEC) gm 4 quyn:
No.1, Introduction to Computer Systems, 224 pages
No. 2, System Development and Operations, 139 pages
No. 3, Internal Design and Programming, 186 pages
No. 4, Network and Database Systems, 207 pages
Ngoi ra cn c thm mt ti liu ph l
Operation Reseach, 86 pages (tm dch l ng dng ton hc)
B sch ny c gii thiu ti cc th sinh v s tham d st hch K s CNTT c bn
v cng c dng tham chiu trong phn 2.2 ca sch ny.
1.4.1.2 Ln xut bn th hai, 2002
B sch Textbook for Fundamental Information Technology Engineers 2002 ca Japan
Information Technology Engineers Examination Center (JITEC)/Japan Information
Processing Development Corporation (JIPDEC) gm 5 quyn:
No.1, Introduction to Computer Systems, 387 pages
No. 2, System Development and Operations, 157 pages
No. 3, Internal Design and Programming, 219 pages
No. 4, Network and Database Systems, 249 pages
No. 5, Current IT Topics, 101 pages


21
1.4.1.3 Bi tp tham kho thm
Exercise Book For Fundamental Information Technology Engineers
1.4.2 Ti liu tham kho ting Vit
Bn dch ting Vit ca ti liu No.1, No.2 v No.3 trong b sch gio khoa xut bn ln
th hai ca Nht Bn
Chun k nng K s CNTT c bn (FE) v K s thit k v pht trin phn mm (SWE)
Thng 10-2002
Hng dn st hch v CNTT (H Ni 2003)
thi K s CNTT c bn Ma h 2002 (Song ng)
2 Hng dn gii cc cu hi st hch
2.1 Chin lc v phng thc lm bi thi
Sau y l tng kt kinh nghim ca mt s th sinh tng d thi st hch K s CNTT c
bn Vit Nam. Cc th sinh c th tham kho tm ra cho mnh mt phng php lm bi
hiu qu nht.
2.1.1 Mt s k nng khi lm bi thi
2.1.1.1 Phn loi cu hi
c lt t u n cui thi
Khi c lt t u n cui thi, th sinh s c hnh dung chung nht v cu trc v phm
vi ni dung kin thc cp trong thi. Th sinh c th xc nh cc cu thuc s trng
ca mnh, cc cu c th tr li c, cc cu khng bit r, cn c vo m sp xp thi
gian dnh cho tng cu. Lu : ch c 150 pht lm 80 cu hi bui sng, hoc 7 trong s
13 cu hi bui chiu.
Xc nh cch gii cu hi
Khi c mt cu hi, th sinh nn xc nh cch gii cho ph hp: loi tr, v m hnh, dng
my tnh tay tnh trc tip ra kt qu, thng k, quy np, v.v...
2.1.1.2 Lm bi
t u tin th t lm bi
Lm ngay nhng cu d, sau l cc cu trung bnh, ri n cc cu kh.
Nm ti a thng tin v cu hi
i vi cc cu hi di, cng nh cc cu hi ca thi bui chiu (thng di ti thiu 3
trang), vic c v hiu tn kh nhiu thi gian. Trong khi c , nn c gng hiu ,
ng thi vit ra cc thng tin, con s quan trng ca cu hi, sau c ngay m khng cn
c li, tm li.


22
2.1.1.3 Kim tra li bi lm
dnh thi gian kim tra li bi lm
Nn dnh t 15 n 20 pht trc khi ht gi lm bi kim tra li kt qu. Khi th sinh
nn dng li, khng tip tc lm bi na m sot li nhng cu tuy tr li nhng cha tin
chc l ng. Cc cu cha lm c, c th chn cch tr li ngu nhin hy vng c xc
sut tr li ng,
Hnh thc lm bi cng quan trng khng km ni dung
V thao tc chm im c lm t ng bng my tnh, nn mt cu tr li ng v ni dung
nhng nh du sai quy cch cng s khng c tnh im. Thi gian kim tra li bi lm
cng dng t m li cc nh du m nht, v ty xo nhng vt bn trn phiu tr li.
2.1.2 Mt s kinh nghim thc t ca ca cc th sinh tham d st
hch
Phn loi cu hi bng cch nh du bng bt ch.
c lt xem c phi l cu s trng. Cu s trng c lm trc, v t l ng s
cao, mt t thi gian, ly c tinh thn. Nu khng phi cu s trng, lm sau.
Cc cu kh, khng phi s trng, lm sau. Nu mt cu lm qu mt thi gian t quy nh
trc (v d: mt na thi gian trung bnh cho mt cu) m cha t c g th tm b qua,
quay li sau nu cn thi gian.
V bc kim tra l cui cng nn khi mc d ang lm nhng thi gian cn ch cho phn
kim tra th nn dng li khng tip tc lm na kim tra li v hon chnh nhng phn
lm c (v la chn ngu nhin theo phng php xc sut trung bnh cho cc cu cha
lm c).
Chn mt trong hai cch nh du tr li ngay bng bt ch, hoc nh du tm vo thi,
n cui gi nh du hng lot.
Nn c du hiu vi cc cu c lm th hin mc chc chn: 100%, 80%, 50%.
khi n cui nu cn thi gian th s xem li cc cu 50% sau 80%.


23
2.2 Tng hp v t st hch K s CNTT c bn ma h 7-2002
2.2.1 i vi thi bui sng
STT

Ni dung kin thc lin quan trong ti liu
JIPDEC/CAIT
T l % s ngi
tr li ng
Cu 1 Khoa hc my tnh 75.7
Quyn 1 Chng 1 Phn 1 Bin i logic (trang 2)
Cu 2 Khoa hc my tnh 97.3
Php tnh v chnh xc
Quyn 1 Chng 1 Phn 1.1.2 (2.c) Php chuyn dch (trang 20)
Cu 3 Khoa hc my tnh 75.7
Php tnh v chnh xc
Quyn 1 Chng 1 Phn h nh phn v h mi su (trang 4)
Phn php ton dch chuyn (trang 20)
Chuyn i cc s gi tr mi su thnh nh phn (trang 10)
Cu 4 Khoa hc my tnh 100
S cc mu bit

Quyn 1 Chng 1 Phn n v biu din d liu v n v x l
(trang 2)
Cu 5 Khoa hc my tnh 91.9
Gi tr tuyt i ca s nh phn m
Quyn 1 Chng 1 Phn phn b nh phn (trang 14)
Cu 6 Khoa hc my tnh 100
L do s dng phn b
Quyn 1 Chng 1 Phn Biu din nh phn (trang 13)
Phn V d (trang 16)
Cu 7 Khoa hc my tnh 86.5
M t sai s lm trn
Quyn 1 Chng 1 Phn nh tr (trang 18)
Cu 8 Xc sut 35.1
Cu 9 Tp hp 89.2
Cu 10 Khoa hc my tnh 83.8
Biu din s v tnh tng logic
Quyn 1 Chng 1 Phn s nh phn (trang 2)
Phn Cng s nh phn (trang 6)
Phn tch logic v tng logic (trang 27)
Cu 11 t mt 89.2
Cu 12 Cu trc cy 94.6
Quyn 3 Chng 1 Phn cu trc cy (trang 11)
Cu 13 Cu trc d liu 86.5
Quyn 3 Chng 1 Phn chng Stack (trang 9)
Quyn 3 Chng 1 Phn hng i queue (trang 10)
Cu 14 Gii thut 100


24
Quyn 3 Chng 2 Phn thut ton (trang 23-48)
Phn x l xu k t (trang 49)
Cu 15 Sp xp d liu 78.4
Quyn 3 Chng 2 Thut ton sp xp (trang 32)
Cu 16 Khoa hc my tnh 67.6
Quyn 1 Chng 1 Phn thng tin v tri thc (trang 26)
Quyn 1 Chng 2 Phn cc mch logic c bn
Cu 17 Thit b x l 83.8

Quyn 1 Chng 1 Phn nng cao hiu nng tc trong B x
l
X l ng ng (trang 47)
Cu 18 Thanh ghi chng trnh 18.9
Quyn 1 Chng 2 Phn cc thanh ghi khc nhau (trang 41)
Cu 19 Thc hin cc lnh 94.6
Cu 20 Hiu nng b vi x l 86.5
Quyn 1 Chng 2 Phn hiu nng b x l (trang 55)
Cu 21 B nh 81.1
Quyn 1 Chng 2 Phn kin trc b nh (trang 56)
Cu 22 Quyn 1 Chng 2 Phn dung lng v hiu nng b nh (tr. 57) 75.7
Cu 23 Kiu x l 81.1
Quyn 1 Chng 5 Mt s dng h thng (trang 146)
Cu 24 Quyn 1 Chng 2 Phn t (trang 58) 75.7
Phn kiu v c trng ca thit b nh ph (trang 59)
Phn v d trang 60
Cu 25 CD ROM 83.8
Quyn 1 Chng 2 Phn a quang (trang 66)
Cu 26 a t quang 75.7
Quyn 1 Chng 2 Phn n v a quang t (trang 69)
Cu 27 Bng t 83.8
Quyn 1 Chng 2 Phn bng t (trang 58)
Cu 28 Kin trc v thit b vo ra 81.1
Quyn 1 Chng 2 Phn giao din vo/ra (trang 73)
Phn Kiu v c trng ca cc thit b vo/ra (trang 76)
Cu 29 c tnh mn hnh 64.9
Quyn 1 Chng 2 Phn thit b hin th (trang 83)
Cu 30 FIFO, LRU 51.4
Quyn 1 Chng 3 Phn tro i (trang 105)
Phn thay th trang (trang 108)
Cu 31 B nh o 100
Quyn 1 Chng 2 Phn kiu b nh (trang 56)
Phn Dung lng v hiu nng b nh (trang 57)
Cu 32 Chc nng a lp trnh v cc tnh cht ca n 83.8
Quyn 1 Chng 3 Phn a lp trnh (trang 97 v trang 103)


25
Cu 33 S phn mnh 83.8
Quyn 1 Chng 3 Phn qun l b nh chnh (trang 104)
Cu 34 T chc tp 51.4
Quyn 1 Chng 3 Phn Qun l tp (trang 108)
Cu 35 Bit chn l 100
Quyn 1 Chng 2 Phn bng t (trang 58)
Phn giao din tun t (trang 73)
Cu 36 Quyn 1 Chng 3 Phn kiu h iu hnh (trang 114) 64.9
Cu 37 H thng my tnh X l tp 73
Cu 38 nh gi hiu nng h thng 54.1
Quyn 1 Chng 5 Phn c lng hiu nng (trang 154)
Cu 39 H thng my tnh - Cu hnh h thng - tin cy ca h thng 67.6
Cu 40 Quyn 2 Chng 1 Phn kiu v c trng ca ng ng lp trnh
(trang 58) 94.6
Cu 41 Cu trc chng trnh 70.3

Quyn 3 Chng 4 Phn thit k c cu trc cho chng trnh
(trang 138)
Cu 42 Cp mng 67.6
Quyn 4 Chng 3 Phn Cu phn LAN (trang 61)
Cu 43
Quyn 2 Chng 1 Phn Phn kiu v c trng ca ngn ng
lp trnh (trang 58) 75.7
Cu 44
Quyn 2 Chng 1 Phn Cng c t ng ho vn phng OA
(trang 102) 51.4
Phn Chng trnh trang tnh (trang 103)
Cu 45 Middleware - Phn gia 89.2
Quyn 1 Chng 3 Phn gia middleware (trang 118)
Cu 46 Biu lung d liu 89.2
Quyn 2 Chng 1 Phn DFD (trang 19)
Cu 47 Lc thit k phn mm HIPO 48.7

Quyn 3 Chng 3 Phn phng php thit k c cu trc (trang
102)
Cu 48 K thut phn tch v thit k hng d liu 32.4
Cu 49 Thit k cu trc 59.5
Quyn 3 Chng 3 Phn Cu trc phn cp (trang 99)

Quyn 3 Chng 3 Phn Phng php thit k c cu trc (trang
102)
Cu 50 B nh 56.8
Quyn 1 Chng 2 Phn b nh bn dn (trang 34)
Cu 51 Mc ch ca kim th 83.8
Quyn 3 Chng 5 phn kim th (trang 174)
Cu 52 Lp trnh c cu trc 64.9
Quyn 2 Chng 1 Phn Cu trc iu khin (trang 49)
Cu 53 Quyn 2 Chng 1 Phn S c cu trc (trang 24) 64.9


26
Cu 54 Qun l li 37.8
Quyn 4 Chng 2 Phn kim sot li (trang 36)
Cu 55 nh gi pht trin phn mm 75.7

Quyn 2 Chng 1 Phn Cht lng, Qun l, v c lng
(trang 84)

Quyn 2 Chng 1 Phn Phng php im chc nng (trang
91)
Cu 56 Waterfall (m hnh thc nc) 75.7
Quyn 2 Chng 1 Thc (trang 5)
Cu 57 Bn tr gip 54.1
Quyn 2 Chng 1 Phn Mi trng pht trin (trang 76)
Cu 58 Thit b kt ni 91.9
Quyn 4 Chng 3 Thit b ni lin-Lan (trang 68)
Cu 59 a mm 97.3
Quyn 1 Chng 2 trang 64
Cu 60 Qun tr vn hnh h thng 62.2
Quyn 2 Chng 2 Phn Vn hnh h thng (trang 114)
Quyn 2 Chng 2 Phn Bo tr h thng (trang 123)
Cu 61 a ch IP 78.4
Quyn 4 Chng 1 Phn a ch IP (trang 16)
Cu 62 Quyn 4 Chng 1 Phn a ch IP (trang 16) 64.9
Quyn 4 Chng 3 Thit b ni lin-Lan (trang 68)
Cu 63 M hnh OSI 78.4
Quyn 4 Chng 1 Phn M hnh tham chiu c s OSI (trang 9)
Cu 64 Virus my tnh 32.4
Quyn 4 Chng 3 Phn Virus my tnh (trang 90)
Cu 65 LAN 94.6
Quyn 4 Chng 3 LAN (trang 58-59)
Cu 66 Router 83.8
Quyn 4 Chng 3 Phn B nh tuyn (trang 70)
Cu 67 Phc hi c s d liu 27
Quyn 2 Chng 2 Phn Cng vic phc hi t s c (trang 116)
Quyn 4 Chng 3 Phn phc hi hng hc (trang 215)
Cu 68 C s d liu phn tn 73
Quyn 4 Chng 3 Phn c s d liu phn b (trang 219)
Cu 69 Kim sot c quyn ca h qun tr d liu 37.8
Quyn 4 Chng 3 Phn truy nhp c s d liu (trang 213)
Cu 70 T chc li c s d liu 37.8
Quyn 4 Chng 3 Phn Ti to (trang 224)
Cu 71 Cn cc ngi dng 86.5
Quyn 2 Chng 2 Phn Qun l an ninh (trang 219)
Quyn 2 Chng 2 Phn Qun l chi ph (trang 121)
Cu 72 Chun ho v pht trin phn mm 73


27
Cu 73 Unicode 70.3
Quyn 5 Chng 1 Phn Unicode v vn bn phi latin (trang 66)
Cu 74 Tin hc ho v qun l - Chin lc thng tin 70.3
Cu 75 ng dng ton hc Phn tch hi quy 64.9
Cu 76 Mi tng quan v hi qui tuyn tnh (linear regression) 32.4
Cu 77 Mn hnh hin th hnh 40.5
Cu 78 Pht trin h thng v vn hnh h thng)- Qun l tin trnh
(Quyn 2, trang 87) 64.9
Cu 79 ng dng ton hc - d bo yu cu 67.6
Cu 80 Lut bn quyn 21.6

2.2.2 i vi bi thi bui chiu
STT Ch
T l % trung
bnh ni dung
c tr li ng
Cu 1 CNTT ni chung 69
Cu 2 CNTT ni chung 88.2
Cu 3 CNTT ni chung 39.6
Cu 4 Thut ton 58.5
Cu 5 Thit k chng trnh 31.3
Cu 6 C 56.8
Cu 7 COBOL 30
Cu 8 Java 63.9
Cu 9 CASL II 38.5
Cu 10 C 55.9
Cu 11 COBOL 42.5
Cu 12 Java 69.8
Cu 13 CASL II 21.328

Phiu ng k tham d st hch Cng ngh Thng tin

S ng k (do BTC
in)


Knh gi:

Ngy sinh Gii tnh
H v tn
Ngy (xx) Thng
(xx)
Nm
(xxxx)
Nam N
* Ti xin ng k tham d st hch K s. ngy ti
H Ni Nng Tp. H Ch Minh

1. i vi nhng ngi ang i lm hoc ang tm vic:
- Ngnh hc:
- tt nghip:
Sau i hc i hc Cao ng
Ph thng trung hc Trng dy ngh Loi khc
Trng: Nm tt nghip:
- Kinh nghim lm vic trong lnh vc CNTT:
Cha c kinh nghim Di 1 nm T 1 n 3 nm
T 3 n 5 nm T 5 n 10 nm T 10 n 15 nm
Trn 15 nm
- Cng vic hin ti:
Lp KH h thng Qun l d n Thit k h thng
Pht trin chng trnh H tr k thut mng H tr k thut CSDL
Ql, iu hnh h thng Pht trin h thng nhng Kim sot h thng
o to CNTT Nghin cu, lp KH R&D
Hnh chnh QT, TCCB Bn hng SX, ch to
KD khc c lin quan Gio dc, o to Khc
n x l TT


29
- Lm vic trong lnh vc/n v:
Sn xut v bn my tnh Phn mm Xy dng
Dch v x l thng tin Sn xut, ch to Ngnh phc v
CN, NN, thy sn, a cht GTVT, truyn thng Thng mi, nh hng
KD dch v Nghin cu, qung co Dch v yt
Gio dc (trng hc, vin ng/cu) Dch v cng cng

Ti chnh, bo him, bt ng sn Loi khc
- S lng lao ng ca n v ni bn ang cng tc:
t 1-49 ngi t 50-99 ngi t 100-199 ngi
t 200-299 ngi t 300-499 ngi t 500-999 ngi
t 1000-9999 ngi trn 10.000 ngi
- Tn c quan/ doanh nghip:
a ch c quan: Tnh/Thnh ph:
in thoi: Fax: E-mail (nu c):
2. i vi nhng ngi ang i hc:
ang hc:
Sau i hc i hc Cao ng
Ph thng trung hc Trng dy ngh Loi khc
Nm th my: Khoa:
Trng: Nm s tt nghip:
a ch hin ti: Tnh, thnh ph:
in thoi v e-mail lin h :
3. tham d kha o to no v CNTT trong v ngai nc do AOTS (Nht
bn) t chc (phn ghi chung):
Nu c, ghi r tn v thi gian ca cc kha hc: (VD: kha VNSW-2 t 14/1 - 7/3/2003,
kha ITAC-5 t 13/2 - 28/3/2003)


4. Ghi r a ch Ban T chc thng bo kt qu sau khi st hch:Ti xin cam oan nhng thng tin l ng v s chp hnh ng cc quy nh v st hch
............., ngy ...... thng ...... nm 2003
K tn


30