X MAGAZIN
TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS ISMERETTERJESZTŐ ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAP
III. évfolyam 2. szám 1998. március

Főszerkesztő: FICSOR ZOLTÁN Felelős szerkesztő: PUSZTAY ISTVÁN MUNKATÁRSAK: DUDÁS DEZSŐ ERDŐDY KÁROLY HUNYADI CSABA KASZA V. MAGDOLNA KOVÁCS TÜCSI ISTVÁN PAPP IBOLYA SZÉLESI SÁNDOR TANAKA-PELLE EDIT TRETHON JUDIT VÁSÁRHELYI LAJOS KIADJA: SEFANTOR Lap és Könyvkiadó Betéti Társaság Felelős kiadó: PUSZTAY ISTVÁN

Beköszöntő Kedves Olvasóink! Mint már azt előző számunkban jeleztük, emelkedett lapunk ára, szeretnénk ezt az árat egész évben tartani, reméljük a terjesztői díjak és a nyomdai költségek nem emelkednek tovább. Lassan itt a tavasz, a nyár, mi .is készülünk hagyományos évi sci-fi táborunkra. Erről bővebben az impresszum mellett olvashatnak. Hosszú vívódás után útjára indítunk egy képregény sorozatot, mely reméljük elnyeri tetszésüket, kíváncsian várjuk visszajelzéseiket. A középső oldalon ismét találhatnak Star Trek kivehető mellékletet a budapesti klub jóvoltából. Többen érdeklődtek szerkesztőségünkben Csikasz Lajos Időjárőr sorozatáról. Információink szerint a "mester" regényt ír, ezért nem publikál most lapunkban. Következő számunkban részletet közlünk készülő regényéből. Mostani film-videó rovatunk inkább tévé filmsorozatokra koncentrálódott, de reméljük többek tetszésével találkozik. Továbbra is várjuk publikálni szándékozó Olvasóink leveleit, amennyiben közlésre alkalmasak, visszajelzéssel élünk, de sem kézirat megőrzésre, sem visszaküldésre nem tudunk vállalkozni. Kérjük szíves megértésüket. Kívánunk újságunkhoz jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást. Tisztelettel: a Szerkesztők

Tartalom
Poul Anderson: A leghosszabb utazás Berényi Géza: Hardi Land (képregény) Film-Vido Halálzóna (játék) Kovács T. Mihály: Megnyílik a titkos archívum Solaria hírháló Kovács T. Mihály (Michael T. Cricket): A vezeklés Bogdán Ficeac: A narancsfényű bolygó H. E. Hunsburger: Az eltűnési pont Móra Ferenc: Üzentek-e? Recsenyédi Fekete Miklós: A találkozás Fredrick Brown: Kapcsolat Hidy Mátyás: A tökéletlenség napja...

Poul Anderson:

A leghosszabb utazás
Amikor először hallottunk az égi hajóról, egy szigeten tartózkodtunk, amelynek neve - már amennyire a montaliriek nyelve egy ilyen barbár szót egyáltalán képes volt kiejteni - Yarzik volt. Jó egy évvel azután történt ez, hogy az Arany Szöcske kifutott Lavre Townból, és megítélésünk szerint a világ körüli út felét már megtette. Szegény kis hajónk fenekét úgy ellepte a növényzet és a csigák, hogy teljes vitorlázattal is alig vonszolta magát. Ami ivóvíz még lötyögött a hordók fenekén, zölddé és nyúlóssá vált, kétszersültünkben nyüzsögtek a kukacok, legénységünk egyes tagjain skorbuttünetek mutatkoztak. - Ha kockázatos, ha nem - döntött Rovic kapitány -, partra kell szállnunk valahol. - Szemében ismerős fény lobbant. Megdörzsölte vöröses szakállát. - Úgyis régen érdeklődtünk utoljára az Aranyváros felől. Talán ez alkalommal megtudjuk, létezik-e egyáltalán? Az irányt a félelmetes óriásbolygó mutatta az égen, amely egyre magasabbra emelkedett a horizonton. Amint nyugatabbra jutottunk, olyan elhagyatott vizekre kerültünk, hogy ismét a lázadás jelei kezdtek mutatkozni. Szívem mélyén nem is tudtam kárhoztatni a legénységet. Képzeljék el, uraim, nap mint nap mást sem látni, csupán a tenger kékjét, a fehér habokat, felhőtornyokat a trópusi égbolton: mást sem hallani, csupán a szél zúgását, a hullámok mormolását, a hajógerendák roppanását, éjszakánként pedig, amikor egy-egy tengeri szörny dugja ki a fejét a vízből, loccsanó-szörcsögő zajokat. Mindez önmagában is elég rettenetes volt az egyszerű tengerészlelkeknek, akik írástudatlan elmaradottságukban még ott tartottak, hogy a világ lapos. Ehhez járult még az örökké az orrvitorla árboca felett függő és emelkedő Tambur, amelyről mindenki láthatta, hogy alkalmasint éppen ez alatt a fortyogó valami alatt kell elhajóznunk ..., és ugyan mi tartja a helyén? - erről suttogtak a hajósok a legénységi szálláson. Mi lesz, ha egy haragvó isten ránk zúdítja? Így aztán küldöttség kereste fel Rovic kapitányt. Nagyon félé nknek és tisztelettudóknak hatottak ezek a nyers, nagydarab férfiak, ahogy arra kérték a kapitányt, forduljunk vissza. Lent azonban egyetlen tömegben ott álltak bajtársaik, izmos, napbarnított testükön megfeszültek viharvert rongyaik, markukban tőröket vagy pányvarögzítő ékeket szorongattak. Nekünk, tiszteknek, akik ott álltunk a kapitányi hídon, kardunk és pisztolyaink voltak, ez igaz. De mindössze hatan voltunk, beleértve azt a megszeppent gyereket is, aki én voltam, és az agg csillagjóst, Froadot, akinek talárja és hófehér szakálla tiszteletet ébresztett ugyan, de a harcban vajmi kevés hasznát vettük volna. Miután az emberek szószólója előadta követelésüket, Rovic sokáig némán állt. A csend egyre mélyült, végül már csak a szél vijjogott a vitorlák kötélzetén, s messze, a világ peremén szikrázott az óceán. Kapitányunk pompásan festett, mert amikor értesült a küldöttség érkezéséről, bíborszínű nadrágját és harang szabású lábravalóját öltötte

. Közvetlen tájszólásos beszédmodora értésükre adta. . Az emberek azonban emlékeztek az ezt követő lázadásra is. viharokban. mint apáitok voltak! Hát nem ismeritek a legendát. Végül. és a vesszőnyaláboknak. hivatkozás tengerész-önérzetükre és a montaliri becsületre. hogy ők nem idézik emlékezetébe. hanem az egykori Anday-vidéki halászfiú kezdett beszélni.Nocsak.. Mitő' szállt az inatokba a bátorság. akkor az Isten megharagudott. hogy mindannyian nyomorultul elpusztulunk . amikor már látta. akik egyszerre támadtak a kapitányra. ami mind az első merész vállalkozóé lesz. hogy vigyék őt magát is. egész Montaliren! Így aztán megfogta őket.fel: sisakja és mellvértje tükörfényesen ragyogott. és ha azonnal visszafordulnánk. hogy azt parancsóta a fejszéjének. hogy nem szándékozom visszafordulni. elvörösödött. játékosszerencsét és szerelmi szerencsét adott. Étien? . lehajózunk a világ széléről. hírnevünk örökké fennmaradna .Vót részünk harcokban. hanem nyomát se láttuk az Aranyvárosnak. hát visszaforduljunk? Mikor ilyen naccerű szelünk van. amelyet csak mi adhatunk neki. aki kifossza. Trágár szavakkal tűzdelt célzásai a felfedezendő pogány törzseknél várható buja szórakozásokra. és e'vette az embertő' a hatalmat. De amikor végül is megszólalt. az Arany Szöcske messzebb jutott.. hogy valamivel azér' kárpótolja őket. .kérdezte Rovic.Most tehát tudjátok. de amikor aztán még azt is akarta. Ez . döntse le a fát. változatlanul szelíden mosolyogva. Büszke tartásban húzta ki magát a kapitányi hídon.feltéve. Isten minden anday-bélinek tengerészszerencsét.. tekintetét a fedélzet deszkáira szegezte és valami olyasmit dadogott.. ha visszafordúnánk és nemcsak rajtunk. és éppen egy lusta andaybéli vót az oka. hogy megtörtek. szórakozottan félig kihúzva a hüvelyéből. fiaim? A szószóló elbátortalanodva tördelni kezdte kezét. az még nem lett vóna baj. A vakító fém fejvédőn ékeskedő tollak minden mozdulatára meglibbentek. szomján veszünk. a kincslegendák felemlegetése. amikor arról beszélt. és arra. Hanem. mint bármely hajó valaha is az Ember Bukása óta. emberek? Hát nem simán hajókázunk? Ugyan mit szónának az idegenek? Hogy vigyorognának azok a pimasz sathayni lovagok. ilyen melegen süt a nap és a világ felét már megkerültük? Mennyire mások vagytok ti. amíg világunkat meg nem kerültük és elvihetjük őfelségének az ajándékot. itt kő valaho' lenni. felette a montaliri lobogó viharokban fakult színeit lobogtatta a szél. lecsillapította félelmüket. elfelejtette . és most már a Királynő lovagjának hangja zengett: . . lángoló sisakján lengtek a tollak. mégsem a Királynő lovagja. hirtelen abbahagyta a közvetlen hangot. hogy régen mindennek az ember parancsot.És meg tudod-e enni azt a hírnevet. hogyan nyársalt fel ugyanez a penge három állig felfegyverzett tengerészt. Hát mi kéne nektek még több. ördögi forgatag kapott a hátára. hogy ami elmúlt. fiúk. az Erdővidék mocskos kalmárai. éhen halunk. rengeteg kinccsel. ez a rettenetes hold összezúz bennünket. pedig jó' tugy-gyuk. hogy most az embernek dógozni kell? Mer' tuggyátok. hogyan vészeltük át a hurrikánt Xingu után. Csupán egyetlenegyszer nyúlt a kardjához. hogy siessenek haza. ujjain a briliánsok tüze élesen villant össze a kardja markolatát díszítő rubinok meleg csillogásával..

siker lesz: hogy olyasvalamit vittünk véghez. Ezt értem.Hosszú. Nem csupán abban. hogy éppen süllyedünk-e vagy békésen vitorlázunk. még csak nem is távoli vidékek felfedezése. amelyet azon a napon. vékony ujjai a csillogva fodrozódó óceán és a bíbor láthatár fölé mutattak. korongjának többi részét eltakarta a ragyogó Tambur. Tambur irányába. de egészen jó hangulatban. olyan volt. mint halovány türkiz-zöld falra. hogy világunk gömbölyű. Vékony sarlója látszott csupán. Éjszakánként. Nem! Az ajándék. a Darou és a többi holdak. .magyarázta Froad -.. hanem abban. i tt azonban magasan állt az égen.pedig se néni arany. hanem azzal. amely körül a mi világunk kering. hogyan forog tengelye körül. nem is ijesztő jelenség. olyan pályán mozognak. átnyújtunk őfelségének. amely viszont éves pályát ír le a nap körül.Nézd csak. amire itt nagyszerű alkalma nyílt. hogy Froadnak.sarkon fordult és visszament kabinjába. Nekem rengeteg dolgom volt. amely a mi világunkon kívül esik. amikor hajónk ismét Lavre kikötőjében pihen majd. hogy ismeretlen vizekre tévedtünk. még azt is látni. Aztán nyugodt hangon megszólalt: . az asztrológusnak segédkeztem. az asztrolábiumot és a teleszkópot tanulmányozva. amelyre. semmi kétség. félelmetes legenda többé. amelyeket otthon általában látni lehet. mint valamelyik jégcsap-szakállú szent a provieni székesegyház mozaikablakain. hogy egy nagyobb központ körül keringünk. . amint a csillagözön fényében ott álldogált a fedélzeten a kvadránst. amire előttünk ember a világon még nem vállalkozott.. . így aztán folytattuk utunkat néhány napon át. amiért fizettek. Egy ideig még mozdulatlanul állt a tenger neszeivel terhes némaságban. a tisztek pedig gondosan elrejtve kétségeiket. . Tambur nem homályos. De mi tartja az egészet? .mindez már nemigen jelentett elfoglaltságot -.A Siett és a Balant a Tambur belső holdjai . Mérhetetlenül nagyobb persze. a legénység legyőzötten. Tambur valósággá vált. Számára édeskeveset jelentett. A Balant a mi világunkban ritkán bukkant a horizont fölé. De hát akkor mekkora lehet a Nap? . Zhean. Ugyanolyan világ.Figyeld csak . amely azt jelzi.ismételtem. nem annyira írnoki teendőimmel. hogy légkörét viharok dúlják. akár a mienk. se nem rabszolgák. amiért a hajóra szegődtem . de szintén csak egy gömb a térben. alacsonyan járt. betöltve az égbolt hét foknyi szeletét. őseink sejtései diadalmasan beigazolódtak. az előtte mozgó sötét test szeszélyes foltokat rajzolt.Oszolj! . látható. küszködve a nehezen érthető fogalmakkal. Szentjános-bogárszerű holdját mi Siettnek neveztük. túl néhány bátortalanul pislogó csillagon. A hatalmas bolygó éjféltájban teli fényében tündökölt.A Vieng. Most az óriás korongjának homályba vesző peremén ragyogott. ez mindenki számára magától értetődő . Egész más dolog volt azonban újabb isme reteket szerezni az égboltról. miközben állandóan ugyanazt a félgömbjét fordítja uralkodója felé. amit Királynőnk és az ő tiszteletre méltó K ereskedelmi Kalandor Társasága olyannyira óhajtanak. vagy a kapitány feladatainak tanulmányozásával. már így is jóval többet élt a szokásosnál. és mindezt az ő dicsőségére tettük.

akik ahányszor műszereink mellett elmentek. . mindez part közelségét jelezte.. A hullámverés. Oly ragyogó a Tambur fénye.. kikötőhelyet keresve. útjuk az űrben és a Paradicsomba vezető út. amely sokkal erősebb volt itt. Képzeljék el. hogy emberek vannak .Ki tudhatná? Még sok emberöltő telik el addig. Az éjszaka kellemes melege ellenére megborzongtam. Három nap múlva egy szigethez értünk.szinte csak sóhajtottam . mint a mi féltekénken. a Balanton. Froad ismét méréseinek szentelte figyelmét. madarak repültek a levegőben.Akkor . többet gondolva a hajótörés fenyegető lehetőségére. hogy megértsem: ezekből a vég nélküli táblázatokból kiderülhet a Föld. Különösen a napfogyatkozásoktól tartottunk. hogy azon a féltekén a nap minden huszonnégy órában egyszer a Tambur mögé kerül. Mert nemcsak az ismeretlen áramlatokra és zátonyokra kellett ügyelnünk . Mivel a szél szembe fújt. mint Isten dicsőségére. behúztuk a vitorlákat. amikor Rovic kapitány szívós türelme igazolást nyert. Mocsaras partjain a sósvízi fák elárulták. amely a Mennyből való lezuhanás idején az emberiséget a földre kényszerítette. hogy éjszaka is folytattuk a sziget megkerülését. mint Rovic úriemberei: Froad valóban hatalmas erejű varázslattal foglalkozott. gondolták a többi tisztek. a Tambur. de a múltban volt példa arra is. mégsem a tengerészek által annyira rettegett csapdák egyikéről van szó. mintha téli csillagok néztek volna le rám. a Viengen . tornyosuló felhőgomolyok úsztak az égen. bűvös igéket mormoltak és ördögűző jeleket rajzoltak a levegőbe. hogy bár dagály idején magasra szökik a víz az öbölben. a Nap. míg megtudjuk. tizenkét halálosan hosszú órán át kúszott az Arany Szöcske csigalassúsággal a szirtek mentén. És micsoda emberöltők! Adj hálát a Jóistennek.. talán közelebb jártak az igazsághoz. legfeljebb rövid fohászt rebegve a nap eltűntekor. Zhean. Félelmetes látvány: a főbolygó . Így hát az egyszerű matrózok. hogy e korszak hajnalán születhettél. hasonlóan a Diellhez vagy a Cointhoz. Unalmas dolog. Zöldje szinte harsogott.mert Froad most már így nevezte. én azonban ekkorra már eleget tanulta m a matematikai tudományokból ahhoz. Óvatosan közeledtünk. nemes urak.izzóvörösen szegélyezett fekete koronggá vált az egyszeriben csillagokkal borított égbolton. Azon a hosszúsági fokon ez a délutáni időszak közepe táján áll be és a majd' tíz percen át tart. A tengeren hideg szél söpört végig s mintha még a hullámverés is megjuhászodott volna. Talán a csillagokat magába foglaló kristálygömb belső nyomása. magas szirteken tört meg. és evezve vont attuk be . fehér habcsomók repkedtek. leeresztettük a csónakokat. Másodszor állt a nap delelőjén. Végre ismét zöld növényeket láttunk lebegni a vízen. . a Sietten. talán még a Tamburon is. majd az ár dörögve hullott vissza a mélybe. a holdak. égő fáklyájukat készenlétben tartva.Azt nem tudom. miközben tüzéreink az ágyú mellett álltak. Talán ugyanaz a nyomás.ezek megszokott veszélyek voltak -.. Ám olyan nemtörődöm az emberi lélek. Napkeltétől napkeltéig. A sziklák közötti nyílás mögött hosszúkás öböl tárult ki. miáltal saját világunk puszta mellékbolygóvá zsugorodott .. a csillagok valódi nagysága.lehet. hogy zavartalanul folytattuk munkánkat. hogy kenus kannibálokkal kellett megütköznünk.

Attól kezdve ugyanis. hogy nádfedeles faházakban laktak és kőszerszámokat használtak. Dobszót véltem . az egykori halászlegény. a nádfedélen valami kaparászott. Mivel a dagályszint felett a partok túl mocsarasak voltak ahhoz. amikor már valamennyire beszéltük a nyelvüket. valamivel sötétebbek. papjaik saját ábécéjüket használták. amíg ők jönnek hozzánk? . hogy nem fecsegem el amit mond. hogy sohasem szabad habozást mutatni mondta -. szokásává vált. Jó néhány hetet töltöttünk ebben a városban. amellett fordulékonyabb volt. lerohantak távolabb. A kapitány mindig magányos lény. A csónakok hosszúsága azonban gyakran a száz lábat is elérte. kartáccsal végigvágunk rajtuk. a sathayni Nagy Flotta legyőzője. figyelemre méltó látványt nyújtottak. számos vég Wondish-vászonnal és hasonló cikkekkel örvendeztettük meg őket. A sziget hercege. kalóz. mint mi és kevesebb szőrzettel. amit a bennszülöttek a kapitánynak adtak. Kellemes. Laza birodalmat alakítottak ki a szigetvilágban. később kevésbé kell árulástól. életerős emberek voltak. szállással és ha kértük. mind hamarosan felépült ugyan. ha egy kenus csapat megtámadna bennünket. ha mindjárt kezdettől látják. uram. Mi a magunk részéről üvegtárgyakkal. Guzan szívélyesen üdvözölt bennünket.Meggyőződésem. hogy csupán külsőtámaszos. figyelembe véve. Csendben várakoztam a fűkunyhóban. Mégis voltak nehézségeink. ellátott élelmiszerrel. halászattal foglalkoztak. Annak ellenére. Népüket hisagaziaknak nevezték és általunk találomra kiválasztott sziget Yarzik volt. A zsírkőlámpa imbolygó fénye emberfelettivé nagyította az árnyakat. A szigetlakók tapasztalt tengerjárók voltak. segítő kezekkel is. a bennszülöttek nem voltak primitívek. mint egy született úriember.Mégis úgy gondolom. különösen mivel az öböl partján települést fedeztünk fel. A rakománynak azonban nagyon kevés hely jutott és ez korlátozta a megtehető utak távolságát. Veszélyes pillanatok voltak. Általában meztelenül jártak. hogy megbizonyosodott róla. Igaza lett.hajónkat. Mindezt lassanként tanultuk meg. Sokan valami ismeretlen betegséget kaptak. hogy nem félünk tőlük. toll. hogy egy kiterjedt szigetvilág keleti végéhez érkeztünk. . . északra fekvő szigeteket és élénk kereskedelmet folytattak egymás közt is. vagy három háncsvitorlájú árbocával ez az alkotmány majdnem lépést tartott hajónk legnagyobb sebességével. hogy a miénkhez hasonló nehéz hajó kiköthessen. de ez is tartóztatott bennünket. fatörzsből vájt csónakon hajóztak. hátbatámadástól tartanunk. ami bizonyára elijeszti őket. de jól hatottak kezdetleges ruhadarabjaikba burkolva.kockáztattam meg a megjegyzést. Negyven evezősével. Rovic a korláton át nagyot köpött a vízbe. akit maga a Királynő ütött lovaggá. szárazdokkot kellett építenünk. .Nem kellene inkább várakoznunk. hogy bajaink végül áldást hoznak ránk mondta nekem Rovic egyik éjjel. és Rovic. Állattenyésztéssel. hogy gondolatait közölje velem. valószínűleg nehezebben viselte el a rangja megkövetelte zárkózottságot. Magas.és kagylódíszeikkel felékesítve is. A későbbiek folyamán megtudtuk. maga képezte navigátor. Úgy vélem.

én is szeretnék aranyat. hogy akkor ott a kapitányi hídon igazat mondtam: ez az utazás önmaga a cél. amely a hajóról származik. sasorrú tengerészábrázata egészen belesápadt a megfeszített töprengésbe. Kiszakítva magát ábrándjaiból.Mindig azt hittem.mondta. úgy hiszem.Hát persze. A pap felszólított. Az istenek hajója. vagy százmérföldnyire nyugatra" . amilyet még sosem láttam. lehet. a szikladarab. idegen uraságok. hogy honnan jövünk és mennyit tudunk. úgy vonz bennünket körül a világon.Jókedve rögtön el is tűnt. hogy ez a város csak a dajkamesék ben létezik . mert a kapitány vigyorgott és folytatta. Nem tudom. akitől a lovaggá avatás csókját kaptam egykor. engem az sem zavar. ahol az utakat is arannyal kövezik . más körülmények között pusztán annyi kapcsolatot alakítottunk volna ki. A fém nem volt nehéz. amire még gondolni is alig merek. elmondta.„bizony. . Hogy pontosan micsoda. Még nem.Hasznos dajkamese. amely emlékeztetett Froadéra.. Isten a tanúm. de kicsorbította a kardomat. Mindent összevetve azonban nemigen hallottunk volna egyebet a régi mesénél .Pszt! Nem akarom.folytatta -.kiáltottam fel. hogy néhány útbaigazítást is kértünk volna továbbutazásunkhoz. Megdöbbenésem valószínűleg kiült az arcomra. hogy a hisagazi birodalom főszigetén van valami. amit különben valószínűleg a kínpadon sem lehetett volna kiszedni belőlük. mit gondoljak. nyers hangon folytatta: . szilánkokra hasadt és a gyémántgyűrűmmel nem tudtam megkarcolni. . van valahol egy ország. vékonynak kellett lennie. hogy mindez nem legenda. . csak hogy megszabaduljanak tőlünk. Montalir hűvös dombjai valóban nagyon távolinak tűntek. aki egykor a csillagokból érkezett. Cserzett. No jó. Valamiféle óramű volt. . Zhean. A széket a hajóból hozatta a kunyhóba. . hogy kikottyantottak valamit. vagy szóbeszéd. De ha egy szemet sem találunk egész úton. és egy élő isten.Az Arany város? . mondta Guzan.Miután elhitettem Guzan herceggel.vagy valami hasonlót. hogy az arany után érdeklődhessünk. amikor az eget vizsgálja.hallani.. fiam . hogy törjem el. Legalábbis Guzan szerint. amivel ütöttem. A titok. elvitt egy szent barlangba és megmutatott egy tárgyat. Mint egy mágnes. . a hőségben csupán a derekára csavart tengerészkendő fedte testét. hogy lényegében mindent tudok. . Arcára megint olyan kifejezés ült ki. Olyan csillogó ezüstös fémből volt. hogy a legénység lázba jöjjön és kicsússzék a kezemből.. amelyet az előkelőbbeknek tartanak fenn az. ezt akarom átnyújtani Odela királynőnek.Mert látod. De. részletesebben kikérdeztem a herceget és bálványimádó papjait. Majd hazafelé elfogok néhány eráliai vagy sathayni hajót és abból kifizetem az utazást.. mi? De hogy tovább itt tartózkodtunk. Rovic izmos alakja elnyúlt a székben. . énekszót és dobogó lábak zaját valamilyen áldozati tűz körül. amikor azt kérdezték. Olyan óvatos voltam. nem tudom. Ennyit bármely bennszülöttől megtudhatsz. hanem a való igazság.

. Nem véletlenül hozta magával a harcosokat. hogy mi újabb.válaszolta. benne egy istennel vagy prófétával. Ha rosszkedv vagy félelem harapódzik el köztük. Részemről. Ekkorra ugyanis a kenuk már elvitték a hírünket a szigetbirodalom széltében-hosszában. fel a vitorlákat. és ez a bolygó minden délután elnyelte a napot! Ó. Egy ideig csendben ült dolgozóasztalánál. . amit felhasználhat saját céljai érdekében.Egyelőre semmit .a hajómester sebhelyes barna arcára kedvetlen kifejezés ült ki -. hogy a bennszülöttek árulást terveznek? . . hogy a fegyverek kéznél legyenek és az emberek ne szóródjanak szét. Ami azt illeti. nótáink visszhangja rajokban verte fel a tengeri madarakat. Számos fia közül néhány szintén velünk jött. hogy láthassák a kék szemű idegeneket. Rovicnak semmi fáradságába sem került engedélyt kapnia. Guzan azt hiszi. úgy véli. hogy mi történik.felelte Rovic. ami viszont megint a mieink hangulatát rontja. gyékényeiket szétterítették a fedélzeten.Gyors jeleket rajzoltam a Gonosz ellen. magas. és az előkelőségek mindenütt alig várták. Étien kihúzta magát. Hideg futott végig a gerincemen. hogy meglátogathassa a hisagazi uralkodót a főszigeten. akit nem csúfított el túlzottan a népénél szokásos zöldszínű tetoválás sem. Végül hozzátette: . harcosainak egy csoportja pedig kenukon követte hajónkat. bármilyen békésnek tűnik is a hangulat. a bőrömön. zavaró elemet jelenthetünk a dolgok egyensúlyában. Rovic behívatta Etient. Fel a horgonyt. meghajolt és elhagyta a kapitány fülkéjét. Vettem magamnak a bátorságot.mondta neki. A herceg jóképű. és figyelmesen bámult egy napsugarat.De én a markomban tartottam egy szerkezetet. . amilyenről még a Nagy Giairi Kiközösítő sem álmodott. amely az égből érkezett. Csak arra ügyelj. hogy ennél jóval többet tudok. a fegyvereket tartsák készenlétben.Ugyan ki tudná megmondani? . a tarkómon.. A dobok egyre peregtek a dzsungel sötétjében. nehezebb lett volna ezt nem megtennie. uram . a hajómestert kabinjába. Kipihenten és elégedetten kibontakoztunk hát a napbarnított bennszülött szépségek karjai közül és hajóra szálltunk. Ez alkalommal kíséretünk is akadt. amennyire feltűnés nélkül csak teheted. – Hanem a legénységnek egy szót se! Semmi gyakorlatuk a színlelésben. hogy a legénység éber maradjon. mit forgat a fejében. a víz higanyként csillogott a pöffeszkedő Tambur alatt. míg tetőtől talpig borzongani kezdtem. amely a hajó ringását követve fel-alá táncolt a faburkolaton. amely sűrűn díszítette arcát és testét. Máris tengeren voltunk ismét. és különböző meséket hallgattam végig egy hajóról. provieni harangzúgás a szellőjárta andavi völgyek felett! Mire az Arany Szöcske ismét útra kész lett. hogy megkérdezzem Rovicot. Maga Guzan volt a révkalauz. .Engede'mével. végül aztán legfeljebb Isten Leánya a megmondhatója. középkorú férfi volt. .Gondoskodj róla.Ügyes embernek ismerlek . igyekszem minél többet megtudni a dologról. és abban reménykedik. a bennszülöttek megérzik és ők is bizonytalanná válnak. riadtan köröztek a part felett.

) Kúszónövények és nádas berkek közepette feküdt a vastag fahasábokból épített palota.. a város feletti szirten hatalmas bazalt -templom magaslik. hogy valójában mit hisznek saját isten-hajójukról. A szigetek közti szorosokon át könnyű utunk volt. Rovic azonban sajnálkozva lemondott róla. Körülbelül száz mérföldnyi hosszú. enélkül az igazság nélkül nem térünk vissza Odela királynőhöz. Sok múlik azon. Néhány nap múlva elértük a főszigetet.kérdeztem. hogy a bolygók ugyanolyan égitestek. és hitük szerint az utóbbi az Ulas-hegyen lakozik. lándzsahajítóik jól céloznak. Ulas-Erkilát. Olyan hatalmas fatörzsek állnak az itt lakók rendelkezésére. amikor tisztjeink partra szálltak. az árapállyal együtt emelkedő -süllyedő hajóhidak helyett. majd a dzsungel és a hegyek következnek. hogy szabályos dokkokat építettek. és számos elaggott harcost visznek fel oda ünnepélyesen. mint Roann. . kapitány? .De hát tartanunk kell egyáltalán valamitől. Királyi kikötőpallót készítettek számukra a dagályszintnél magasabban. hogy mi az igazság. A házak nagy része fából épült. körülbelül akkora. (A közönséges városi népség ebben az országban úszva közlekedik. Amikor megpillantottam a smaragd sziklák fölött a hófedte csúcsot.mormogta csak nekem szánva. beljebb nagy hegységek emelkednek.Írásos hagyományok szerint a bukás előtt az emberek a csillagokon éltek. Rovic bajusza végét rágcsálta. De Nikum gazdag és nagy város. legnagyobb szélessége negyven mérföld lehet. mint Lavreban . Asszonyoknak tilos a hegyre lépniük. De támadjon bár ellenünk a halál és a pokol maga. hogy hajónk nehezen kezelhető és ezért a kikötő legkülső pontján horgonyoztunk le. Az utolsó egy-két generáció asztrológusai azt állították. amelynek főgerendáit fantasztikus. Zúgott a fejem. lándzsás harcosok. mint ez a föld. ha pedig terhet is akarnak szállítani. . a víz és a tűz istenét. Egy paradicsombeli utazó . Nem tudom. Nikum. ahol mi tartózkodtunk. közölve.És ha nem is tudnának ide az orrba behatolni. faragott istenfigurák ékesítették. amelynek füstje sötét fátyolt vont az ég kékje elé. nem pedig nádból. hogy megtehesse. Itt viszont alig néhány ember fel tudja tartóztatni a rakparton támadó ellenséget. A bennszülöttek közt a legszentebb cselekedet az Ulas lángoló kráterébe vetni magukat. meg azon is. hasonlóan ahhoz a faluhoz. egy pillanatra én is átéreztem a pogányok áhítatát... Meredek partjait zöld növényzet borítja. olyanokat.. amíg a többiek felkészülnek a gyors távozásra. amilyenekkel pedig világszerte a legtöbb kikötőben megelégednek. egy öböl bejáratánál terül el. Külön megtisztelésképpen központi kikötőhelyet ajánlottak fel nekünk. Peregtek a dobok és magasra ugráltak a tolldíszes.. amikor elhagytam a kabint. A hisagaziak két istent tisztelnek.Ott középen pontosan fölénk magasodna az őrtorony . A hajót könnyű lenne megközelíteni. .. a királyi székhely. amelyek fölé egy vulkáni kúp borul. és hozzá még egy csomó kenu is lenne köztünk és az öböl bejárata közt. azt gyékénycsónakban viszik át. ha a dagály eléri házuk küszöbét.cölöpök és egyszerű. mögötte gyümölcsösök. .

szinte nem is emberinek hatott. még a testőrök is mocorogni és suttogni kezdtek. Fején tolldísz lengett. pajzsuk és mellvértjük tengeri szörnyek pikkelyes bőréből készült. amit mond. amely ugyanolyan biztonsággal ölt. nem ugyanolyan -e. de ez nem a félelem verítéke volt. amelyek a távoli dolgokat kézzel érinthető közelségbe hozzák. jóllehet közülük még senki sem jutott el odáig. amit a kapitány neked adott. alig volt alacsonyabb saját emelvényénél. Szent Ember . mint Giair. mint az. tehát az emberei is beavatottak. hogy ezek a dolgok nem kerülhetnek avatatlanok szeme elé? . A termen moraj hullámzott végig.. a falon át hallottam a közeledő dagály zúgását.. az udvaroncok arca kiismerhetetlenné vált. Tekints csak a csodákra. sőt nagyjából azt is.A kapitány azonban tudott róla. amely szerint isten megáldott benneteket egy égi hajóval.Elfelejtetted volna. Szent Ember.Ahogy Guzannak már mondottam . kellemes illatot árasztó fáklyák alatt. Jogart tartó keze olyan erősen remegett. Kérésük indokoltnak látszik. nem hasonlít-e ahhoz az anyaghoz. figyeltem ismét a beszélgetésre. fénylő kő. legalábbis úgy értettem .beszélt éppen Ro-vic -. Csak miután a dicsőség köde oszlani kezdett a fejemben. Ördögálarca alól veríték gyöngyözött. lárvaszerű arccal megszólalt. Nem ismerték a nálunk dívó merev vigyázzállást. hangja élessé vált: . hogy valóban körülhajózzuk a világot. amelyeket magukkal hoztak. mint ebben a tőlük kapott hosszú késben is. kezében emberi koponyával díszített faragott jogart tartott. Nemcsak ő. Számos érdeklődésre valló kérdést tett fel.. hogy milyen távolságra van tőlük. Elbeszélésük alapján mi más lehetett volna ez az ország. amelyből a hajó épült? A csövek. ami nem kő. a másik dolog. Ez a kemény. Kopaszra nyírt fejük még harciasabb külsőt kölcsönzött. Fiai törökülésben lábához kuporodtak. a hisagazi birodalom főpap-uralkodója idős.. mintha vasból lett volna. de szép szál fiatalemberek voltak. Yurakadaknak nevezték. amely ide hozott bennünket. milyen irányban fekszik. Guzan. Amikor Iskilip mozdulatlan. ahol sok vár van. .Nem felejtettem el. arcát tetoválás ékesítette. A messze kalandozó hisagaziak sok szigetet ismertek saját szigetországuk határain túl is. A távolból. emberei is. mint a Küldött messzire-nézője? Iskilip előrehajolt.. amelyen hellyel kínált. a wondithi kalandor szárazföldi úton fedezett fel. Rovic felé.. Ahogy mozdulatlanul ült egy emelvényen. az a történet volt. amelyet Hanas Tolasson. ó Szent Ember. Beszéltek például egy országról. hogy a koponyába erősített állkapocs összecsattant. A hosszú falak mentén végig testőrök sorfala húzódott. mindkét oldalán udvaroncok álltak. Guzan be is bizonyította nekem. frissítőket hozatott és a pad.Iskilip. . meg tudták mutatni. még nem mindig értem tökéletesen. A hercegek megmerevedtek. . Agyamban felvillant. testes férfi volt.felelte a herceg. hogy mindez valóság.. fegyverzetük kovakő bárdból és obszidián dárdából állt. öltözetét is tollakból állították össze. Iskilip üdvözölt bennünket.

és akkor leigáznak bennünket? Nos hát.. egyetlen szó sem kerülte el a figyelmét. ami birtokunkban van.. hála ifjú füleimnek. tompán koppantak: .mondta -. hogy Rovic pengéjének ugyan kevés hasznát vennénk. hogy leleplezik.) Ily módon nem kellett attól tartania. ..Nem tudjuk még jól a nyelveteket. eszébe sem juthatott.és jelentéktelen személyemet. Vajon te és tanácsosaid nem rettegtetek-e attól... igen. felfedhetjük előttük a valót. Ha azonban. Olyan mohó várakozás sugárzott róla. Ha ezek az idegenek már úgyis beavatottak. Haragvó tekinteteket látott maga körül. hogy tudtam.mondta. A menetet tucatnyi dárdás zárta le. akinek távoli falucskájában oly soká nem volt módja képességeit kibontakoztatni. A Küldött sohasem beszélt másokról. tudásra éhesen. Aki ránézett. úgy gondolom. mi mindenre lennénk képesek mi és ők együttesen! Mindezt halkan.. biztosan visszatérnek. Ez persze nem volt igaz. mégpedig fegyverrel. Iskilip személyesen mutatta az utat. hogy ha tudomást szereznek róla. Ha sohasem volt saját Küldöttük.rikácsolta.Szent Ember . – Sohasem hittem volna . Szent Ember . Iskilip kezében lehanyatlottak hatalmának pompás jelvényei. még mindig bőven lesz időnk megölni őket. . hogy valamiféle veszélyt szimatol. A merész és nagyravágyó herceg. Minden tisztjét utasította. nagyon kérlek . az egész világ idecsődül. Valóban. az udvaroncokra pillantva. . De ha mégsem . szinte szárnyakat kapott ezen a napon. vajon miért titkoltuk a Küldött történetét ennyi éven keresztül? Azért. hogy mi monteliriek ne értsük. hiszen egyetlen hisagazi előkelőség sem tesz egyetlen lépést kíséret nélkül . Így aztán végül is úgy döntöttek. tollas kalapját kackiásan féloldalt csapta. mögöttük két izmos herceg. így hát semmi vesztenivalónk sincs...Nem tudom. mint egy gyerekről a Hálaadás Ünnepén. de összeszorított szájjal elszántan haladtam a kapitány mellett. Most például egyetlen szót sem értettem. mintha jóval kevésbé ismernék a hisagaziak nyelvét. De nemcsak ezért. hogy kíváncsiságukat kielégítettük volna. az urak nem tudták szóáradatát követni. hogy a pórnépet engedelmességre szorítsuk. Rovic pedig olyan együgyű. Guzan uralkodói mozdulattal emelte fel a kezét. ha avatatlanok hallanák a Küldött történetét. hozzán k hasonlóan őket is meglátogatták. Szent Ember. ha semmi hasznukat nem tudjuk venni. Az járt a fejemben.felviszik a templomba. ha bajba kerülünk. hogy vezérünket . Szavai erőtlen öregember-hangján.. tegyenek úgy.Talán maguk a csillagnépek tanítottak meg rá. mellette Guzan haladt. sebesen hadarta végig. hogyan csináld ezeket a dolgokat? . felfogtam a lényeget. ha a kék szemű embereket elengedjük anélkül.Ne olyan gyorsan. . Rovic csillapítóan emelte fel kezeit.szólt közbe Guzan.Legjobb lenne ezt kettesben megbeszélnünk. fogai fehéren villogtak hegyes szakállában. én azonban. értetlen mosollyal álldogált ott. minden bizonnyal megmutathatjuk nekik mindazt. . (A parancs értelmében még gyakorolgattuk is ezt titokban egymás közt.

úgy tűnt. Iskilip félig-meddig vallásos ceremóniával motyogva bemutatott minket. különösen orra és szája környékén. melyekkel a kunyhókat befedték. A sápadt nap a zeniten állt. Érthető tehát elképedésem. valamint állának körvonala kissé más volt. A templom egyszerűségében is megragadó látványt nyújtott. noha a lángszínű naplemente majd' a fél eget betöltötte. Némán lépkedtünk. Magasba nyúló szirtekben végződő bazalt falak négyszögében néhány terméskőből rakott kunyhó állt. ember meg nem fejtette árnyak közül. fényénél a szoba berendezése tisztának. Utánozhatatlan udvari eleganciával hajolt meg Val Nira. hogy Guzan és a hercegek nyugtalanul. az Égi Küldött előtt és néhány szóval felvilágosít otta megjelenésünkről. a város hosszú nádtetői lebegnek a víz színén. az elfogódottság legcsekélyebb jele nélkül toporognak. Az ösvény jobb és bal oldalán tépett csomókban szikkadt fű senyvedt. egyszerűnek. de otthonosnak tűnt. vékony lábszárai. Ma éjjel nem leltem örömöm a csillagokban. szeme barna. Szám kiszáradt. a szirteken félelmetes erővel. amikor megláttam. Iskilip vezetésével gyors léptekkel elhaladtunk néhány pap mellett és a szentély mögött egy faházikóhoz értünk. a tamburi féltekén az emberek nem tettek akkora különbséget a nappal és az éjszaka között mint mifelénk. hogy a Siett és a Balant magas dagály-helyzetben állnak. a meredek sziklafalak között látszott a tenger felé kanyargó öböl. gyér szakáll borította arcát. szívem vadul Vert. hogy Nikum szinte eltűnt az árban. hófehér fejét büszke mozdulattal felszegte. A felhők mögül halványan csillant elő a Tambur kövér félholdja. Alattunk csillogó víztükör terült el. Az életre csupán a frissen vágott pálmalevelek emlékeztettek. véresre festve a vizet. szemük összevillant és felmérték egymást. Csak az én cipőm kopogása és Rovic csizmáján a sarkantyú pengése hallatszott. úgy tűnt. de tartása egyenes. mint amit eddig bárhol láttam. a dárdásokat kint hagytuk. Láttam. De emberi lény volt. . Beléptünk a házikóba. Ennyi volt az egész. mint általában a hisagaziak otthona. Egész teste sovány volt. De miközben beszélt. Láttam. fehéren megtörtek a hullámok. Az ő kiváltságos osztályuk régóta ismerte mindezt. a hisagaziakénál viszont világosabb volt. hogy mindössze egy alacsony emberke áll ott. A szobában lámpa égett. Az uralkodó különös jogarával felénk intett. olyan volt. A bennszülöttek csupasz talpa nem ütött zajt. Bőrének színe a montaliriakénál sötétebb. Mégis. keleten alkonyuk. a zsúfolt kikötőben hajónk árbocai magasan felnyúltak a kenuk pogány faragásokkal díszített orra fölé. A háncsszoknya alól kilátszottak az öregember hajlott. Rovic arca kifürkészhetetlen volt. ahogy csigavonalban egyre feljebb haladtunk a sziklás ösvényen a templom felé. megjelentek az első csillagok. titokzatos. Ahogy az ajtó lassan kitárult. semmilyen rejtett vagy ragyogó tünemény megjelenésén sem lepődtem volna meg. soha életemben különösebb látvány nem tárult szemem elé. Arcvonásai. Az ajtaját őrző két harcos térdre hullott Iskilip előtt. Felettünk a csúcsok áthatolhatatlanul feketélltek.Alkonyatkor indultunk el. nem csodálkoztam rajta.

barátaim. hogy nálatok is van egy Küldött? . Az én hazámnak is megvannak a maga titkai.mondta sietve az uralkodó. Mindeddig nem vette észre fémtárgyainkat. Hihetetlen dolgokat jövendölt.Ezenkívül .Gondolj csak az elsüllyedt kenukra és a vízbe fulladtakra. vagy pedig jelentőségük nem hatolt el a tudatáig. kié lesz a hatalom.mondta Val Nira.Micsoda? . amelyek egyenértékűek a hisagaziakéval. . Ez a mi igazi titkunk.tette hozzá Val Nira színtelen hangon. Arca előbb elvörösödött.magyarázta. . keserű gúnnyal. Hirtelen ránk pillantott. aki képes lenne felkutatni azokat. nem megpróbáltam? De az istenek másképp akarták.hördült fel Iskilip és Guzan szinte egymás szájából kapva ki a szót. Ezt azonban az emberek nem hinnék el nekünk. Aztán leroskadt a lócára és zokogni kezdett.. . A szavak maguktól buktak ki az ajkán: Igaz.és még nem dőlt el. . amelyekre szükségem lett volna.Negyven. hogy őrjöngeni kezdjek a magány érzésétől. Az uralkodó nyugtalanul megmozdult.folytatta Rovichoz fordulva .Ami viszont kellemetlenül érinthetné a te kiváltságaidat .Rovic megnyugtató mozdulattal az öregember meg-megrázkódó vállára tette a kezét. . akkoriban . jól mondom. Igen. .mosolygott Rovic . hogy a kesernyés hangsúly már kikopott belőlük. Emlékszem. mint a tietek.A démon eltávozott belőle . éreztem a kapitányban a feszültséget.Ez az első eset. ezért úgy teszünk. . Az uralkodó megrezzent. hogy teljesíti néhány kérésemet. az együttműködés mindkettőnk hasznára lesz.Iskilip akkor még fiatal volt . A szárazföld pedig túl messzire van a hisagazi kenuk számára.. majd halálos sápadtság borította el. . aki valamelyest eligazodtam hangulataiban. úgy hiszem. amikor a fiatal nemeseket fogadta.Hát igen. nehogy nyugtalankodni kezdjenek. Küldött . A megszokás nagy úr. De hát én nem is tagadom. Viszonzásul azt ígérte. . Nem mindig volt így. Szent Ember. Iskilip . ez az én otthonom . Befolyásommal hozzásegítettem.De hát a barátaink! . Biztosak vagytok benne. Iskilip? Olyan jó dolgom volt itt. oly sokszor hangozhattak el ezek a szavak ajkáról..Nem egészen erről van szó . . a Küldött fegyvere elvesztette erejét.Most egyszerűen húsvér ember.. amikor érkezett. Azóta azonban a démon visszatért a csillagokba és az egykor hatalmas fegyver.. .Val Nira egy döbbent pillanatig hangtalanul meredt ránk. .Természetesen . mintha minden változatlan lenne.vonta meg vállát közönyösen Val Nira. . hogy semmiféle égi hajó nem szállt le Montalirban.a titok legnagyobb részének már birtokában voltam. hogy élve kikerültök innen? .Be kell vallanom.. De vannak más titkaink. . és egyetlen ember sem akad.Megpróbáltam. negyvenhárom éve. hogy idegenek ily nagymértékben megnyerték az uralkodó bizalmát. az emberek özönlöttek hozzá és arcra borultak előtte.Itt a szigeteken kevés az érc. Néha ugyan közel voltam hozzá. . hogy megkísérelted.Csak én. amelyek érnek annyit. de hát ez a próféta sorsa.. amilyen csak elképzelhető.

és a hajó sohasem repülhet többé. mint a mi napunk. bámulatos.Amikor a hajtómű kihagyott. Hónapokig utazgatott vaktában. Froad azonban. ami egész életemre száműzetésre ítélt. barátom. teljesen elgyengülve. amit elmondott. hogy a tartály megrepedt. Bizonyára hajótörést szenvedtek. mit is jelentenek azok a szavak. Mire rémületemből magamhoz tértem. akár a mienket. ezt csupán azokban a századokban tételezték föl. figyelj rám . Ritka szerencsétlen véletlenek sorozata volt. amelyeket használ. A Bukás nem az egész emberiségnek jutott osztályrészéül. nagyokat nyelve kezdett magyarázni. és akik túlélték. . Mindaz.Tudom. egy trópusi zivatar elmosta az egészet. Mégsem hiszem. mi a hiba . mit kellene tenni. Miért ne lehetne a Paradicsom a többi nap valamelyik bolygóján. míg a többiek folytatták virágzó. ahogy a szelídítő tartja sakkban a vadállatokat.(Val Nira és Rovic előbb már beszélgettek egy ideig. Igazán több értelme lett volna valahol az űrben odaveszni! . . valamikor sok ezer évvel ezelőtt. mert nem voltak meg hozzá a szükséges anyagaid? . ez megsemmisíti a kristálygömb elméletet. akinek később elmondtuk. A hajó egyik finom kis berendezéséhez higanyra lenne szükségem. Világunk még ma is messze esik a Paradicsom lakóinak kereskedelmi útvonalaitól. ahogyan mi Lavreból West Alaynba megyünk? Val Nira úgy vélte. Sőt. őseinket valószínűleg száműzhették ebbe a világba. Leereszkedett Ulas-Erkilára. olyan tekintettel. még alá is támasztja. Utódaik csak fokról fokra gyűjtöttek össze ismét valamiféle tudást. ahol az emberek derűs méltóságban élnek. A lejtős padlón a higany utánam ömlött. Ennyi higany.Feltételezem. miért mondana ez az elmélet ellent a Bukás dogmájának. Hogy is felejthettem volna? A sok-sok év során egyetlen nap nem múlt el.Igen. . ezeken a partokon szenvedett hajótörést. . ez semmiben sem érinti az igaz vallást. minden ősi tudás urai és úgy cikáznak egyik csillagról a másikra. elvadultak.Val Nira. amikor a földet még lapos korongnak tartották. hogy ne ismételtem volna el magamban. sőt talán veszedelmes is volt. ahogy kellett volna. az ajtót pedig nyitva felejtettem. abban a fülledt helyiségben meg is ölhetett volna. Aztán rajta is fogott az átok. hogy hajód valahol itt.) . csupán egy töredékének .mondta izgatottan. rámeredt Guzanra. Val Nira azonban a kevesek közé tartozott. Az írás szavai sohasem állították. hogy valótlant állított volna. hogy a Paradicsom közvetlenül Isten lányának szülőhelye felett lenne. hogy ilyen távolra kerültek minden emberlakta környéktől. és azért nem tudtad megjavítani.Miközben anyáskodó gyengédséggel Val Nirához beszélt. Valami nem úgy sikerült. Nem látom be. Ha a csillagok valóban ugyanolyan napok. é s mindegyiket bolygók veszik körül. úgy véli. Abban a világban pedig már keveseket érdekel új világok felfedezése. ezért kimenekültem. míg véletlenül a mi világunkra került. olyan keményen értem földet.Nem felejtettem el. boldog életüket az egekben. kapkodva. Mind az üzemben levő. míg végül világossá vált.. Valami nagy bűnt vagy eretnekséget követhettek el. a gondolattól. igen .. hogy halála előtt még viszontláthatná hazáját.a mi átkozott vérünknek -. mind a tartalék higany kiömlött.

kérdezte könyörgő hangon. Nem tarthattok vissza! Guzan bólintott.Vagy talán .. . a többi apró javítást könnyedén elvégzem a hajóban levő szerszámokkal.Hát persze.Ugyan mit számít. ha az Égi Hajót ismét alkalmassá tesszük repülésre. melyik kezelőkar mire való.És ki hozza el neki? .dadogta Iskilip.A levegőben pedig már bárki el tudja vezetni.felelte a kapitány.Én és a legénységem . Csupán erre lenne szükségem. De nagyon ügyeltem rá. ki segít neki. Egyszerűen folytatjátok az utat hazafelé.Hajónkkal könnyedén elérjük Giairt. néhány használati tárgyat el kellett hoznom.úgyis eltávoztál volna a Halál kenuján.Azt hittem. Mi lesz ezután hatalmatokkal Hisagazi felett? .Egy egész hadsereg kalandorral.hördült fel Guzan.ó. megszerezzük neked a folyékony követ.Titkos istenetek elhagy benneteket.dorombolta. Egyébként egyetlen jelét sem adta. . de egyetlen kiáltásra a kunyhóban teremhettek. aztán beszámoltok a királynőtöknek.Úgy vélem. ezen még nem gondolkoztam . vörös nadrágos kandúr. Sandán Rovicra pillantott. Kapitányom keze lassan tőrére csúszott. dárdáikkal együtt. mint egy lustán törleszkedő. Nem egy nemesnek megmutattam.. hogy hajóját megjavíthassa? Nem gondolhatod komolyan. . hogy semmi fontosat ne ajándékozzak el. Ilyesmire nem számított. Val Nira tekintete ijedten repdesett egyik emberről a másikra. . milord .Ezt nem tehetitek. az ottani civilizált népeknél biztosan találunk higanyt.mondta nem is barátságtalanul . hogy a feleségem a Terrán életben van! Guzan lassan megértette.Megmarkolta Rovic kezét és reménykedve nézett fel rá. . Amikor ez a kultusz kialakul t körülöttem. Az őröket a csukott ajtó ugyan elválasztotta tőlünk. ami szükséges. Mindössze annyi kellene. Intett a hercegeknek. Minden.Néhány éven belül . Jobb keze változatlanul kardja markolatán nyugodott. . úgysem kaphatnánk tőled többé megbízható jövendölést... – Miért is ne? .mondta könnyedén -. . Ha addig erőszakkal itt tartanánk. Rovic Val Niráról Guzanra pillantott.A hajót roppant könnyű megjavítani . . hogy nincs . hogy aztán egész haderejével térjetek vissza! Rovic a tetőt tartó oszlopok egyikéhez dőlt. hogy segítsenek neked megkaparintani a szent hajót. Guzan arca szinte megcsúnyult a benne dúló indulattól. nincs ellenetekre.. . . vagy nem? . . még az is lehet.Tudnál nekem higanyt szerezni? . . mint egy emberi fej. Guzan teljesen megzavarodott. mi történik.nyögte. A csillagok közötti . hogy a mi népeink közül bármelyik meghódíthatná a Paradicsomot? . fodros kézelős..magyarázta Val Nira lelkesen. Úgy gondolom.Nem . Mindössze egyetlen gallon higany és . hogy bármilyen veszélyt sejtene. egy éven belül visszatérhetnénk. egyáltalán nem is mentek Yurakadakba. akik baltáikat megmarkolva közelebb húzódtak. mi? . istenem. egyedül Val Nira tudja a hajót elindítani. Nyugodj meg hát.jelentette ki végül. hogy minden templomnak jusson valami ereklye. megvan. ha már kijutottatok a szigetek közül. .Ezen . Törékeny alakja megremegett.

Egy percig egyedül Val Nirát lehetett hallani. Sokkal jobban beszélik a nyelvünket. Rovic. Akármilyen kedvesen is igyekeznek viselkedni..Elég . Rovic pillantása az uralkodó tolldísze felett Guzan arcára szegeződött. . hogy hozzájuk is érkezett Küldött. Hangja érdes volt.A dolog nem ilyen egyszerű. hogy szinte már nem is tudnak mit kezdeni gazdagságukkal. Guzan? Láttam. Boldogan áldoznának hatalmas összegeket arra. . és kivétel nélkül részese lesz mindenki. Olyan gazdagok. .Akkor hát mit javasolsz. míg végül körmei egészen kifehéredtek. Csak addig bízom bennük. Ha a hajó valóban ismét repülhetne. Megtanítunk minden tudományunkra.Teljesen civilizáltakká.. Odamehetünk holnap? . segítenek mindenkinek. hogy a mieinket megtanítsa mindarra. milyen rútul becsaptak bennünket. mint ahogyan eddig mutatták. ahogy zihálva kapkodta a levegőt. Végül megmozdult. . amelyek a csillagok között utazgatnak.. A többi ittmaradna túsznak . hogy világotok népei ismét civilizáltakká váljanak. .mondta metsző hangon.Nem értitek! Értelmetlenség. aztán az égen repülő hajókat. hangja azonban nem változott.. . . .Ujjai egyre szorosabban kulcsolódtak kardja markolatára. Iskilip. soha többé nem lesz elnyomás. . Val Nira felnyögött. Kapitányom nem válaszolt.Mielőtt bármiben döntenénk.szólalt meg Iskilip.. hogy ellenőrizzük a szavát . Velük hoznád el a folyékony követ. Ma éjszaka már tisztán látom. a Tejút lakói nem fenyegetnek senkit. Sejtelmesen célozgattak arra. az ő birtokukban. Nincs a világon olyan nép. homonkuluszokat. amely főleg hisagaziakból állna. Guzan alakja kimagaslott a lámpa fényköréből.tájékozódás már nehezebb. . Szent Ember. ami szükséges. ha valaki képes aludni ennyi megdöbbentő újdonság után. mire vetemednének? Rovic még behízelgőbben duruzsolta: .szólalt meg Iskilip. soha többé nem lesz háború. Béke és barátság uralkodik majd mindenütt. vad és kapzsi népek.. amelyik elérhetne az enyéimhez akaratuk ellenére . . Guzan fenyegetően szólalt meg: . Hetek óta figyelem ezeket a tengerentúliakat. ahogy a kezek szorosabban megmarkolták a kőbaltákat.Mindezt már negyven éve ígérgeted .nem is beszélve támadásról -. de hát miért kellene harcra gondolni? Ezerszer elmondtam már neked. Néhány embered veletek menne. Adunk nektek gépeket.A biztosíték azonban csupán a szavad. ki tudja. amíg a szemem előtt vannak.Esetleg összeállíthatnánk egy olyan legénységet a hajódra. majdnem hisztérikus pillantást vetett Rovicra: . automatákat.Aludnunk kell minderre. amelyek elvégeznek helyettetek minden fárasztó munkát. Egy ötlet villant fel benne. állat dörzsölgetve és apró fekete szemeit a földre szegve megfeszítetten gondolkozott. rendszeres utasforgalmat a hajókon. minden ilyesmiből kigyógyítunk benneteket. mindenekelőtt látni szeretném azt a hajót. amin marakodtok! Ha az én népem eljön. Feltéve. amióta csak Yarzikon élnek.Most végre van rá lehetőségünk. úgy értem.tört ki belőlem. Kérlek .Hirtelen ijedt.

Hajónk orrában sárgán hunyorogtak a lámpák. Rovic leült íróasztala. már régóta magától értetődő ez a szemlélet .Furcsa iróniája az életnek. hogy a gondolat számomra sem tűnik hihetetlennek. magába roskadva álldogált toll-pompájában..Kérdezz majd reggel . Ti művelt emberek vagytok. mit láttam. mint puszta életünk megmentéséről. Iskilip már öreg. m int Guzan is. csupán a kunyhót borította árnyékba a bazaltépítmény. szinte teljesen csak a maga teremtette hitében él. fiú. hogy ez csalás. A hajó kétnapi járásnyira feküdt az Ulas hegy oldalában. Isten a megmondhatója. hogy a csillagok milliárdja mind-mind megannyi nap. hallottam az őrök lépteit a fedélzeten. Motyogott valamit Val Nira jövendöléseiről a régi időkben. tényleg jólesett az ital. Az ösvényen lefelé haladva Guzan és Rovic néhány kurta mondattal megállapodtak. Ekkor döbbentem rá. .jóval többről van szó. Tele volt műszerekkel.Froadnak és neked nem idegen az a gondolat. . hogy az olyan barbároknak. míg csak el nem tűntünk a szeme elől.Iskilip. Egy darabig szótlanul iszogattunk. és az asztalon rubintosan csillogó nedűre meredt. amelyek igazak lettek volna. Rovic hátradőlt székében. Val Nira . amelyeket a térkép készítője csupán sellők és szélrózsák odapingálásával jelzett.Ő mindenesetre tagadja. . ahogy a hullámok ütemesen csapdosták hajónk testét. mit gondoljak. amelyeket oly furcsa volt látnom. a szemközti székre mutatott és a kancsóból bort töltött két quaynei kristályserlegbe. .feleltem bágyadtan.Gyere be egy kupa borra a fülkémbe.hiszen az égből pottyant öregember az ő kiváltságos osztályuknak már több mint negyven éve hirdeti. Elbúcsúztunk és elindultunk a Tambur fényében. A továbbiakat majd visszatérésünk után vitatjuk meg. de a birodalom minden előkelője nyilvánvalóan tisztában van azzal. . Rovic és én visszatértünk a hajóra. Kénytelen játszani a prófétát..mondta -. Én pedig már annyi hátborzongató dolgot láttam életemben. benn a csillagokból érkezett ember. Iskilip meghívását visszautasítva. Sötét körvonalaiból élesen vált ki a bejárat sárga fénynégyszöge.Tényleg próféta lenne. kapitány? . Hisagaziak fognak kísérni bennünket. hát mit szólsz mindehhez? . rajtunk kívül csupán tucatnyi montaliri jöhet az útra. Hallottam. Guzan bólintott. kapitány. könyvekkel és térképekkel. Az öregember hosszan nézett utánunk. fiú . mielőtt nyugovóra térnénk . Bementünk az alacsony szobácskába. Az egyik őr a feljáratnál érdeklődni kezdett. A bolygó sugarai elárasztották a templomudvart. távolról a hullámtörés moraját.No. a Szent Ember. hogy valamit forg at a fejében . Val Nira törékeny alakja. Arcvonásain nem tudtam eligazodni. Ugyan! Ez az emlékezet és a vágyak játéka. – Most túl nagy összevisszaság van a fejemben. . hiszen most már magam is jártam néhány helyen azok közül. mellé.szólt rám a kapitány. Ami azonban a többieket illeti.Nem tudom.

hogy hegyet kell másznunk. hogy senki se érdeklődjön a parancs oka felől. fiú! . . Mégis. Val Nira népe még többet tud.De hát nem is viszünk ágyút! . Amikor elindult velünk. de az Egekre! Ők is csak halandók. hogy Guzan meg sem próbálna eljutni a Paradicsomba? Rovic olyan sötéten bámult serlegébe. Étien ellenőr izte a rakományt.. jobb lesz egyedül hagynom gondolataival. arról felettébb ritkán tett le. Elég volt Rovic arcára egyetlen pillantást vetni ahhoz. Meglepetésemre szinte az egész puskaporos hordócskából állt.De hát miben reménykedik? . A kapitány már hajnal előtt talpon volt. akár csak egy mérföldnyire a föld felett . Mintha azzal akarta volna biztonságát visszaszerezni. és józan ésszel senki sem remélheti. akár harcra készen. de az is látszott. Nesztelenül kisurrantam hát kabinomba. Mi montaliriak ugyanabból a húsból-vérből származunk. kardjaink élesek voltak. . Etienből és még nyolc tengerészünkből állt. Láthatóan döntött. Ha azonban a fejébe vett valamit. ha a hajó itt lebegne. belőlem. . Nem szabad elfelejtenem. Hosszú beszélgetést folytatott Etiennel. Va l Nira azt mondta. az. hogy senki se hagyja el az Arany Szöcske fedélzetét. önmaga eldöntheti egy csata sorsát. Hátat fordított. hogy majd kalózt játszhat a Tejúton. fegyvereink töltve.Guzan nem feledkezik meg erről. akár Lame Darveth. ha előbb is tanultunk meg fémekkel bánni. a kikötőben összeeszkábáltunk egy kis málháskocsit.Okos és merész fickó. melyeket a hátrahagyott tiszteknek és embereknek kiadott. Mindannyian sisakot és vértet viseltünk. aki ijedt tekintettel lépett ki a kapitányi fülkéből.tiltakoztam.Rovic szájának egyik szöglete lebiggyedt.mordult rám Étien.Azt akarja mondani. mint a hisagaziak.. széles e vidék uralkodója lehetne. Eszembe jutott. Egy kocsira való puskapor.. . .. és felzavarta a legénységet is. hogy úgy véltem.A kapitány parancsa . akinek birtokában van. hogy repülni könnyű a hajóval.ugyanolyan esendő ember. Dehát ennyire közel lenne a nyílt összecsapás? Intézkedései. mint ők. hogy végre nem egy félreeső szigetecske jelentéktelen hercege lesz többé. szintén elgondolkoztatóak voltak. az a lehetőség lebegett előtte. És ezt a lehetőséget nem fogja harc nélkül feladni. tartsanak riadókészültséget. Azokkal a dolgokkal vádol bennünket. Miután Guzan közölte velünk. akár jómagam. hogy halandók. . amint meggyújtva legurul a hegyoldalon az ellenséges sereg közepébe. a fedélzetmesterrel. .Azt hiszem. saját magának akarja a hajót megkaparintani.Helyes. akár hirtelen menekülésre. hogy jól kitaposott ösvény vezet a hajóhoz. A csillagok közötti tájékozódás rajta kívül mindenkinek meghaladja a képességeit. Megparancsolta. Az engedélyezett egy tucat ember Rovicból. Elrémültem. hogy a szokottnál is gorombábban rivallt embereire. Froadból. amelyeket éppen ő szándékozik elkövetni. hogy elhatározása nem volt kellemes. .

Guzan előrelépett. hogy Isten akaratának eszköze ilyen összetörten vánszorog. Égi kocsijával kevesebb mint egy nap alatt körülrepülheti világát.Mit hoztok a kocsiban? . Az eget fénylővé varázsolták. Val Nira Rovic és Guzan között ment. bőrüket félelmetes viharjelenetek és sárkányok tetovált mintái ékesítették. aztán Guzan sarkon fordult és kiadta utasításait. Amit azonban hallottam. és én visszaküldöm a kocsit. maroknyi montaliri a pogány harcosok gyűrűjében.kérdezte. hanem vegyi konyhákban készítik. Ezután a hegy egyre kopárabbá vált. ami nem is volt olyan egyszerű feladat az átkozottul keskeny. Én nem is hallhattam mindent. de a hajók fegyvertelenek és senki sem kíséri őket. füstölgő kráterét. ezek nagyobb csodák. meredek ösvényen. de Guzan éppúgy figyelemre se méltatta az ifjút. körülbelül a lejtő fele magasságáig. A legszegényebb parasztnak is olyan gépei vannak. akárcsak mi. Nikum városa felriadt. mint amiket a költők álmodtak Tündérországról! Egész városok egyetlen fél mérföld magas toronyban.válaszolta Rovic hűvösen -. Tolldíszén csillogott a harmat. A felkelő nap fényében obszidián dárdahegyek villantak. Továbbindultunk. közelebb állnak az emberfelettihez.Küldd haza tíz ember kivételével a harcosaidat . úgy tűnik. bár képesek beszélni és gondolkodni.Ahogy a nap felbukkant a láthatár fölé. Tambur halovány félholdja magányosan függött az égen. hogy kellemessé tegyék pihenőidejét. . Testét bőrruha fedte. Amikor azonban rendezetlen soraikat elhagytuk. az is elég volt ahhoz. hogy a háború is rég megszűnt. ahogy keresztülvonultunk rajta. amíg el nem értük hóval szegélyezett. A faburkolat dongott lépteink alatt. Különös. gondoltam. mert hiszen nincsenek kalózok és a birodalom oly régóta él a legjobb viszonyban a többi csillaghajós-népekkel. Érkezésünket néma csendben szemlélték. Büszkén kimagasodva kellett volna járnia. mert azok nem emberi fajok. kristályablakán színházi képek jelennek meg. homlokán világító csillaggal. amelyet Rovic ajándékozott neki még Yarzikon. Az ennivaló nem a földből nő. . Tekintetük összecsapott. A bennszülöttek vezéréül Iskilip egyik fiát jelölték ki. Az öböl felett ködfoszlányok gomolyogtak. mert ahányszor rám került a sor. és egész következő napon át Rovic és Froad mohó érdeklődéssel faggatták otthona felől. amelyek jobban kiszolgálják.Tartalékot . elrebegtük hajnali imádságunkat Isten Leányához és elindultunk végig a rakparton. A távoli napok között óriási hajók közlekednek. hogy éjjel sokáig álmatlanul hánykolódjam. mint ezer rabszolga. és kezében azt a kardot markolta. borotvált fejű testőrből állt. úgyhogy napnyugta után sincs igazi sötétség.felelte Rovic. Előttünk a dzsungel haragoszöldje. éjjel. (A többi országok lakói. amikor tábort vertünk.Négy napra? . nekem is ki kellett vennem a részemet a kocsi vonszolásából. Beszélgetésük természetesen meglehetősen szaggatott volt. mint Val Niráéi. Serege száz pikkelyköpenyes. a vadon elborít otta az Ulas hegy lejtőjét. Napközben. . Guzan a templomnál csatlakozott hozzánk. megrakva ezer bolygó kincseivel. Ó.) Abban a .

ha gondúkodás nékűl követem a kapitányt. Amikor hazatér. amelyeket oly sokan próbáltak már megépíteni. ahol kevés volt a folyó. de Étien rámmordult: . gondoltam magamban. hiszen mindenki tudja róla. A bűnöst azonban nem akasztják fel.de sajnos. Világosan látható volt. itt elvesztettem a beszélgetés fonalát. hiszen a biztonság felett őrködő testületek a legfejlettebb eszközökkel dolgoznak. Hallottad. amely megmagyarázza azokat? Boldog szentek. hogy idegesen rágja bajuszát. Etiennel és Froaddal tábortűz mellett üldögélve beszéltem valamit erről a tudósnak. . amelyek körül a kimerült emberek aludtak. Nem látod. lehet. A dzsungel sziszegő. . túl a burjánzó dzsungelén és az égbolt alján izzó haragos vulkáni fényességen. és annak.boldog országban nemigen fordul elő bűnözés. hogy hajózzunk vele tovább. hogy á'modik? Közelebb húzódtam a fedélzetmester hatalmas alakjához.Hagyd békén. Rövid életem folyamán már magam is láttam.Ó. Ez igen. de láttam. mégis alkalmazása három évszázadra ellátja munkával matematikusainkat! Messzire nézett. a köztársaság egy formája.Attó' a naptól kezdve. és az egyetlen esélyem arra. ma az Igazság lelepleződött előttem – krákogta diadalmasan.kérdeztem bizonytalanul. hogy most már tökéletesen megbízható. hogy a kapitány ott a hídon rávett bennünket. többé nem vágyik erőszakos módon megsérteni a törvényt. fiú. Guzan. még csak nem is száműzik a tengerentúlra. egyáltalán nem örül Val Nira és a köztünk kialakuló barátságnak. reccsenő hangokkal vett körül. ez bizonnyal maga a Paradicsom! Tengerészeink tátott szájjal hallgatták az elbeszélést. hogy azokon a vidékeken. hogy olyan szomjasán nyeltük az új eszméket. . Nem egy könyvet olvastam a repülőszerkezetekről. De hát a mi nemzetünk már régóta ismerte a természetfilozófiát és tanulmányozta a műszaki tudományokat. akik szívükön viselik minden egyes embertársuk boldogulásának ügyét. túl a lobogó tüzeken.. pedig e'hagytuk a világ peremét és az ár a hazug csillagok felé sodort bennünket.. de ha mégis akad egy egy eset. Este. Én csak egy egyszerű tengerész vagyok.Én a magam részérő' ma' egy ideje abbahagytam a gondúkodást felelte. mit mondott a csillagember a bolygók nap körüli mozgásának három törvényéről és az egyetlen nagy mozgástörvényről. egymást szerető emberek baráti csoportja. hogy ez a törvény egyetlen kurta mondatban összefoglalható. a bűnös hamarosan lelepleződik. Ellenkezőleg: tudatát meggyógyítják.Mit gondol minderről? . szinte gorombává vált. hogy hazajussak. gyakorlatilag különböző vizsgálatok révén kiválasztott. Az ingaórát egy évvel születésem előtt találták fel. a vízimalmok helyett korszerűbb szélmalmokat építettek. amelyeket kifejtett. Kérdezni akartam tőle valamit. . Úgy gondolom. köztiszteletben álló polgárként él tovább.Még az égbe is? . . mi montaliriak felkészültünk meglepőbb újdonságokra is. Ilyen szédületes fejlődés korában élve. Rovic nyugodt arccal fogadta a meglepő közléseket. Ami a kormányt illeti . akinek mindez már rég nem volt újdonság.

alakja leginkább egy lándzsahegyre emlékeztetett. hogy a föld megremeg alattam. Körülöttünk bazalttömbök hevertek.És maga elhiszi. Azt várja. ahogy a csodára meredt. hogy kigondúja.körülbelül megegyezett a mi vitorlásunkéval. Viszont itt az ideje. ami a kapitányt nyugtalanítja. amit mond? . hogy ismét száguldhasson? Hogyan idézhetném fel a tündöklő hajót. Tekintetemet elhomályosította valami. amelynek egész sziluettje reszketni látszott a vágytól. Mégis amikor az új nap felvirradt. Amikor azonban estefelé megérkeztünk a Hajóhoz. hogy lefeküggyünk . a kocsit olyan nehéz volt húzni. . de valami mástó' még ő is tart. Sohase vót különösebben vallásos.jobban mondva magassága. vakító fehér színe negyven év alatt sem fakult meg. Haggyuk rá.. A füst mérföldmagasra csavarodott a halvány égbolton.Talán az nem is olyan kockázatos. szakadékos lejtőkkel emelkedett. fel egészen a füstölgő hóhatárig. Rovicra néztem. Az amúgy sem beszédes hisagaziak rettegő tiszteletük jeléül földig hajoltak. Hossza . Egyetlen döbbent káromkodás hullám után embereink némán támaszkodtak lándzsáikra. . de érezhetően. hogyan láttatják meg azt a büszke és magányos valamit. hogy meg tudja állapítani. De én nem félek a paradicsombéli emberektől és nem fél a kapitányom se. .örülök.. lábunk alatt lávahamu és süppedő tőzeg. nyomban megfeledkeztem minden fáradságomról. Úgy vélem. Kivéve .. hogy nem vagyok a kapitány bőrében.. mi lenne a legjobb. A hegy meredek. A hajó maga volt a szépség. mint körü'vitorlázni a világot. akkor miért jött el egyáltalán? Ahogy az ösvény egyre meredekebben emelkedett. Elkaptam a pillantását. Nem attó' tart. Még az ilyen magamfajta hányatott életű öreg kalandor is ismeri annyira az embereket. megviseltnek láttam. hogy levegő után kapkodjak. . hiszen orrával felfelé állt . . hogy elérzékenyültségemet észrevegyék. Sóvár vágy áradt belőle. Kíváncsi lettem volna. hogy a hisagaziak megtámadnak bennünket? Ha igen. hogy hajója biztonságos és a csillagok között nincsenek viharok. mintha túl merészek lennénk.Úgy tűnik. vörös szakállában . Rovic kipihente magát.. Mérgesen törültem meg a szemem. a' nem képes hazudni.nem egészen értem. de valamivé' mégis megfélemlítik Rovicot. Az erdőszint fölé kerültünk. Leírásához azonban a szavak szegényesek. Éreztem. hogy tőrre' va gy karddá' megtámadják. amely az ezüstös óceánig ért. uraim. Az Ulas megköszörülte a torkát. mitől. amelyen még most is a csillagok fénye tapadt? Sokáig álltunk ott szótlanul... És itt állt a Hajó. Én azonban vajmi keveset aludtam ezen az éjszakán. Csak Guzan nem hajolt meg. hogy félelmeimet elnyomta az igyekezetem. Pontosan emlékszem rá.Nem ez a'. Vad volt a környék.Étien nyújtózkodott. ha valaki ilyen bátortalan és megszállott. gyengén. A kisember esküszik rá. Ugyan mit képesek megmutatni a tisztán ívelő vonalakból. – Étien mogorván dörzsölgette szőrös állat .Hát persze. a tükrösen csillogó fémfelületekből. a vidék alattunk zöld tengerként terült el. ásított és talpraugrott. Isten haragja. nem akartam.

akkor pedig mindössze egyetlen gallon higanyt kell betöltenie. Amennyire követni tudtam magyarázatát. nemhogy szavakat leljek leírásukra. hogy a vastag ötvözet így eltorzult. hogy a bennem támadt érzést éppen csak el tudtam viselni. No és persze. ez a berendezés közvetítette az energiát a motortól egy másik mechanizmushoz. Mikor aztán megnyílt előttem. A lényeg. vajon milyen bajt fog Guzan okozni. egyszerűen szomorú volt. amely . Amikor elhagytuk a hajót. avatása részeként. közönséges só fémtartalmát alakította át fénnyé . az ő hallgatását nem az ámulat okozta. Val Nirát láthatatlan erők megóvták és a hajó többi része sem sérült számottevően. hogy a hatalmas hajómű. amelyek fellobbantak. és a bolygó-sütötte hajót nézte. Hirtelen elhatározással visszamentem. Rovic is kétségtelenül megfigyelte ugyanezt. inkább egyre rosszkedvűbb lett. egy pillanatra kénes szag ütötte meg az orromat. sértetlen és egyetlen kar lenyomására működésbe jönne. Val Nira Rovicot. A salak csikorgott a csizmám alatt. de nem nagyon értettem az egészet. Val Nira előszedett néhány szerszámot. Szemmel láthatóan semmi nehézséget nem okozott volna számára befejezni a munkát .. Tekintete azonban tiszta volt. Val Nira elmagyarázta. mert még emlékezni sem igen tudok a sok különös dologra. amikor mindent elrendeztek. Most. mindössze ennyit mondott szokott nyugodt hangján. Mégis. hogy amikor mi többiek hálózsákjainkba burkolózva javában aludtunk. és hajója máris életre kel. visszagondolva azt hiszem. . Froadot. amely a hajót felfelé kivetette.Gyertek. forogtak. a hajó fenséges magányban állt. A tábor széléhez érve azonban már annyira összeszedtem bátorságomat. hogy hátra mertem nézni.mint a népmesék törpéje a taposómalomban . Jóllehet egyszer már itt járt. mintha szellemőrség irányította volna. Valóban hatalmas ütés érhette a leszálláskor. felnyögtem és megfutamodtam. Mégis úgy láttam. hangtalanul egy kettős ajtó nyílt meg a hajó oldalán és egy fémlépcső ereszkedett le. A Tambur fényében úszva. a kapitány még mindig ott állt. A higanyra a vezérlőberendezés egyik részében volt szükség. Még sok egyebet is mutatott nekünk azon az éjszakán. A fekete talaj minden fényt elnyelt. Guzant és e ngem a hajóhoz vezetett. Megszemléltük a törött tartályt. Froad. Guzan is velünk. mint Froadét. Belsejét fénylő falak világították meg. de errő l inkább semmit sem mondok. zümmögtek. magányosan. Olyan érzésem volt. Ahogy odaérkeztünk. tapintásuk hideg volt. Nemigen volt olyasmi. Amikor megszólalt. A hisagazi testőrök nem merték néhány száz méternél jobban megközelíteni a jelképpé magasztosult hajót. Sötétedés után azonban. üssünk tábort.. vagy az enyémet. és bemutatott néhány apró javítá st a sérült részeken. Saját tengerészeink is örömmel betartották ezt a távolságot.az egészet mozgatja. a füstfelhők rőtjének visszfényétől vörösen csillogva a hajó olyan különös volt. Kétségtelen. és én jó pár órát eltöltöttünk a Tündérdombon. ami az ő figyelmét elkerülte volna. azon töpreng. kevésbé ámuldozott. addig sohasem mutattak meg neki ennyi mindent. hogy Rovic. .könnycseppek csillogtak.

a lőfegyverek a célra szegeződtek. Guzan mindannyiunkat meg akar ö'ni itt a hegyen. mit akarhatunk.Gyerünk. fel kell készülnünk a hajóútra. Ereggy a kocsihoz és segíts betóni abba a röpülő toronyba. Kétségtelen. ha a hajót zálogul tekintem és erődül használom mindaddig. hogy harcra számít. A bennszülöttek bizonytalanul lézengtek körülöttünk.vágott közbe Guzan. .ordította. . de világos. .Én maradok. vagy hatalmat egy valaki számára ezen a földön. El tudja hozni a Paradicsomot mindannyiunk számára . amíg kedvem tartja ittmaradni.Semmi értelme összecsapni.. fiú dogunk van. akik az utóbbit választanák.dorombolta Rovic.A kapitány ugyan nem mondott semmit. de Rovic ügyet sem vetett rá. fegyvereinket készenlétben tartva. nyomában Val Nira csoszogott. hogy a hajó fedélzetén tanulmányozhassuk a csodákat.Nekem az a véleményem. a fogaim vacogni kezdtek. ugye? . . mikor lesz legközelebb alkalmam enni.Mit akarsz? Nem láttál egy alkalomra eleget? Sietnünk kell haza. Étien zömök alakja még egy percig ott kuporgott mellettem. de az ára nagyon magas lett volna. Négy ember tolni kezdte a kocsit a sziklás talajon a ködösen csillogó hajó felé. fiúk . ha e'vágja a torkunkat.Kelj fel. A hisagaziak szárított halat és valami kenyérfélét hoztak az útra. ha a herceg eléggé határozott. . .Eredj. Fegyvereinket még otthon.A hűvös hajnalban Étien felrázott. A Hajó nagyon értékes. . Aztán lassan hozzátette: . Guzan jelt adott dárdásainak. hát ugyanúgy érzek én is veled szemben.Mit csináltok? . És mivel most már tudom. amelyet szükség esetén megvédenék. . Vonalba fejlődtünk. milord. Én érkeztem utolsónak.izgatottan kászálódtam ki a dérlepte takarók közül. . Embereink továbbvonszolták a kocsit a göröngyös talajon. akik rendezetlen. Vannak. Mi többiek pedig kevesebb gondot okozunk neki. Ésszerűbbnek tartom azonban. hogy elvigyék az Arany Szöcskével Giairba és vissza is hozzák. Mindössze egy kézenfekvő óvintézkedésről van szó. nem tudták.Micsoda? . . Tölcsd meg a pisztolyaidat és jól markold meg a tőröd. de tömör sorokban felénk indultak. hogy elhozzuk a folyékony követ. Étien kurta parancsszava csattant. Nem vádoltalak azzal. a túlerő végül is úrrá lett volna rajtunk. Odébbkúsztam. Guzan arcát eltorzította a harag. hogy te is ezek közé tartozol.felelte Rovic. Isten tudja. ha akarsz . Rovic jéghideg pillantással mérte végig. Mi többiek fedeztük őket. magamhoz vettem némi élelmiszert a közös készletből. . Rovic is ott volt a kocsinál. Szinte ugyanabban a pillanatban már rohant is felénk Guzan. hogy nem bízol bennem.. Guzan magából kikelve tombolt. az utóbbi porrá őrölt növényből készült. Miután felfegyverkeztem. a saját szigetén bemutattuk neki.Tekintve. . Egy tiszt és néhány matróz elég ahho'. Kiadta parancsait. Az éjszaka történtek álomnak tűntek. Guzan egy lépést hátrált.Micsoda? Mi történt? . A lándzsák előrevillantak.mondta Rovic. Embereim a hajóban maradnak. hogy egy időre esetleg itt maradunk.

Rovic félbeszakította . Froad szakállát simogatva végül megszólalt.. akkor ez részünkről értelmetlen kihívás volt. hogy a szavaikat megértsem. Magam vó'tam már a hajón. Be kell vallanom. amely a bolygók mozgását szabályozza. Be kő rámónunk ezt a puskaport és e'kő raknunk. meg kell kérdeznem a Paradicsomból érkezett embert. erős marka nyakon ragadta Val Nirát. Ahhoz túl messze voltak. de láttam. ez megmagyarázná.. a feljáró ismét leereszkedett.. tele van a fejem a törvénnyel. úgy.. A nap egyre forróbban tűzött. Amikor a kocsival elértünk a hajóhoz.Ekkor győződtem meg véglegesen Guzan valódi szándékáról. ha Guzan mégsem akart volna bennünket a dzsungel közepén lerohanni . tuggyátok.sem máshol -. hogy Guzan egy nagyobb szikladarabon állva izgatottan magyaráz valamit. Matematikai szövegeket kellene tanulmányoznom . mit művelnek a hisagaziak.nyersen utasított három embert. gondolja. Rovic felrezzent mogorva gondolataiból és megnyugtató hangon megszólalt: . Tetovált képe eltorzult a dühtől. Tengerészeink döbbenten bámulták. Másrészt viszont. és a csillagembert maga és fegyvereink közé rántva.. Job b lett volna hagyni. amit tesz.Akkor nekem is van egy túszom! Sokra mentek az erődötökkel! A hisagaziak tanácstalanul ődöngtek körülöttünk. . hogy megostromolnak bennünket? . mármint ha lenne elég emberünk . miért hozott magával ennyi puskaport. de mégsem.. hogy meg fognak ostromolni bennünket. milyen démonok is szállhatják meg az embereket. akkor mindenekelőtt a Hajó épségét kellett volna biztosítania. hogy áttelepülünk a hajóba. amely két kő között elakadt. vajmi keveset nyerhetünk azzal. A hajó belsejéből hangzott.Senkinek sem tanácsolnám .Kapitány. mit tud róla. Féktelen hangulatban volt. lándzsáikat és baltáikat szorongatták. eleven pajzsként használta. hogy figyeljem. ahol kiéheztethet bennünket.. de láthatólag nem volt szándékukban követni minket.. őrültségnek tartottam. ahogy montam. ehelyett Rovic a feljáró elé rendelt. Nem volt azonban bátorságom kérdezősködni. Ehelyett kinyújtotta a kezét. Magas hangon rikoltotta: . hiszen ennyivel tucatnyi ember hetekig lövöldözhetne. Tovább küszködtünk hát a fekete hegyoldalban. viszont ennivalónk szinte semmi sincs! Meredten bámultam a mérgező vulkánfelhők felett a Tamburra. hogy elmagyarázza a dolgokat. Ha Guzan valóban árulásra készül. Felháborodott kiáltás riasztott fel merengésemből. hogy segítsenek felemelni az egyik kereket.felelte Rovic szárazon. hogy a szabadban támadjon. de még idejében észbe . Fenyegetően rázták felénk dárdáikat és nagyokat rikoltoztak. Ha ugyanis tényleg a csillagokba kívánt volna jutni. amelynek tomboló viharai egész földünket elsöpörhetik és szomorúan töprengtem. Belül nincs veszély.De hát ha nincs velünk Val Nira. Froad! Kis híján felrohantam a feljárón. Gyenge testalkatom miatt nekem nem kellett a nehéz hordókat emelgetnem.Ne szívjátok mellre. fiúk. Ha Rovic előre látta. mit jelenthet mindez. ott még könnyebben átvághatnánk magunkat. Támadni azonban nem mertek. . Kétségbeesve törtem a fejem. ugyan mi haszna itt ülnünk a hajóban? Legjobb lenne visszamenni.

suttogta.Kérem. Megrántottam Froad köntösének ujját. néhányukon megdöbbenés látszott.Jó gondulat. összezavarodtak a gondolataim.Zhean és Froad. A szavak alig érthetően jutottak el hozzám: .Teleraktuk a törzset puskaporos hordókka'. . De ahogy levánszorgott a feljárón. Mester. .hiszen halotti csendben álltunk . Utolsónak Étien mászott le hátrafelé fordulva.Miről beszéltek? Semmi értelme. Aztán Froad és Rovic alighanem átmentek a vezetőfülkébe. mintha harcoltok .És most mi lesz.. Amikor az öregember ismét előkerült.. Mintha lidércnyomásos álomban tántorogtam volna. mielőtt képes volt kinyögni. Meghallotta kérdésemet . . Hallottam. legjobb lesz. . de mindannyian főleg a hisagaziakat figyelték. már nem tiltakozott. többen láthatóan megkönnyebbültek. ahogy Étien kezében kő csattant a fémhez.ő maga az élre állt. mielőtt .mordult ránk a kapitány -. követem a kapitányt gondúkodás nélkül a pokolba is. Nem néztem vissza. de azért csak jobb az Istent nem túlságosan kísérteni! .Rovic pengéje szikrázva repült ki a hüvelyből.de az öreg a zokogástól nem tudott válaszolni. Biztosan megromlik. Elállt a szavam. Ehun a gyútózsineg az. aszontam. és összekötöttük őket egy puskapor-csíkka'. embert még rosszabb hangulatban nem láttam. Nagyon távolról hallottam. a hajó nemigen jelentett számukra többet különös és nyugtalanító jelenségnél. ahogy fújkálni kezdte a szikrát és újra megszólalt: .kaptam. Rovic közvetlenül utána jött. Mivel Guzan úgyis megkísérelte volna elvágni az utunkat. . olyan szörnyű volt. Képtelen voltam visszanézni. Val Nira reszketve osont a nyomában. Amikor a tábor széléhez érkeztünk. Lépéseink iszonyú zajjal csattogtak a sziklán.és rekedten válaszolta: . ha a tartalék lőszert hozzátok. Val Nira a lándzsák fenyegetően csillogó hegyére meredt. egyenesen feléje és bandája felé tartottunk.. eszembe jutott a parancs.Előre indulj! . Guzan egyre erősödő gyanakvással figyelte. Hangja kongott.Mit tettél? . Igaz. ahogy futólépésben távolodtunk a hajótól.. .. Induljunk.elnémult. . asziszem. hosszú zsineget gombolyítva maga után. ha a négyszög közepébe álltok . hogy folytassák a munkát.Igen . Étien kezében puskával és karddal ott görnyedt mellettem. . Az emberek engedelmesen négyszögbe fejlődtek. több hasznotokat vesszük. hogy élelmiszert hagyjunk itt. .. mielőtt. odalépett hozzánk. Az emberek egyenkint követték őket. Az öregember elsápadt. amit mondott. és mondhatom. és jó egy órán át kettesben beszélgettek. Többször megnedvesítette nyelvével ajkát. egészhöz.Miért hagytad ott a kocsit? Mi volt benne? . könnyezett. mi történik itt tulajdonképpen? .A tartalékaink.felelte a kapitány. mert tekintete találkozott Rovicéval.Négyszögbe! . amint Rovic dörgő hangja letorkolta a tudóst és megparancsolta az embereknek. Rovic? Hajlandó vagy hazatérni? .Egyenesen haza. Egyszerű tengerészek voltak.bődült el Rovic.

megelőzve bennünket. Guzan felemelte kardját. Fehéren izzó fémrepeszek süvítettek a levegőben.ordította Rovic. egyszerre felrobbantott puskapornak. . Val Nira eltűnt. eljött a világvége. Mire megérkeztünk Nikumba. elnyelte. Végül Rovic kardforgató művészete felülkerekedett. Guzan nem mozdult.Te eszeveszett. Guzan nekiugrott Rovicnak. a hajótest kettényílt. . bocsáss meg nékem. de elvitték a történtek hírét. Pengéje Guzan torkába fúródott. Isten Leánya. hogy joguk van megküzdeni. Valószínűleg azt hitték.. amikor a hajó a levegőbe röpült. voltak puskáink. mert nem volt más utunk a tenger felé. vagy ég ebben a percben meghalsz! Ügyet sem vetett puskáinkra. Többre nemigen emlékszem. Ezen az éjszakán a testőrök maradék bátorságukat összeszedve megtámadtak bennünket. A herceget katonai pompával temettük el és nekivágtunk a dzsungelnek. Lassan gördült végig a lejtőn. Fuldokolva nyelt egyet. Aztá n a hegyoldal dübörögve birtokába vette.vicsorogta -. de főleg kardjainkat és lándzsáinkat használtuk. ki a hamuborította lejtőre.Amit tennem kellett . hány ezren vannak. így aztán nem sokat számított. Aztán sarkon fordult és futni kezdett. Igaz. pusztulása túl gyors volt. semhogy felfoghatta volna. törékeny. egyszerre húsznál több nem fért hozzánk. kardja lehanyatlott. A pengék szikrázva csaptak össze. Iskilip összes fegyverese az Arany Szöcskét őrizte és csak arra vártak.Rovic szabad kezével hirtelen eltakarta megviselt vonásait. Ahogy a botladozva futó. A hatalmas dörrenést kísérő légnyomás térdre kényszerített.mondta lassan. repdeső tollaival legalább olyan hatásos jelenség volt. Keresztülvágtuk magunkat rajtuk. aki oly kétségbeesetten rohant a tűzhányó lejtőjén álló Csodaszép felé. soha nem. Mégis hat derék . elrejtve a hajó sírját és a fehéren izzó vulkánkrátert. így végül is Isten irgalmas volt hozzá. hamuval borított sziklákon é s ki-ki lelke mélyén tudta. magányos figura után nézett. . A lángok az égig csaptak. ítéletnapi dörgés hallatszott és az óriási füsttengerben láttam. . amint az egyik könnyedén széthasított egy hatalmas sziklatömböt. Ismét négyszögbe fejlődtünk. hogy mit tettél . Elrohant a meglepett harcosok mellett.Eárulod végre. . A csillagember néhány pillanatig dermedten bámult ránk. A harcosok megfutamodtak.. Étien leütötte a csövet. Még az elpusztíthatatlannak tűnő hajótest sem állhatott ellen egy kocsirakomány gondosan elhelyezett. Ott álltunk és végignéztük a két férfi küzdelmét a remegő.Vissza! . Neki is voltak álmai. Láttam. nyomában porfelleg homályosította el az eget. Ő s álmait látta összeomlani. mint az acélkemény Rovic. hogy Rovic feltűnjön. Pikkelyes köpenyében. szétmarcangolt belsőrészeit maga után vonszolva. ahogyan a hajó eldőlt. Szavai áldásként hangzottak.keze mögül fojtottan törtek elő a szavak. A hisagaziak sikoltva menekültek szanaszéjjel.Talán jobb is így . a hajó felé. Egyik tengerészünk felemelte puskáját. Amikor a porfelhő bennünket is elborított. mi is történt.

a szürke felhős horizontig csak fehér habfoszlányok táncoltak. Ettől a zsúpfedelek tüzet fogtak és az ellenség annyira megzavarodott. és kegyetlen küzdelembe került megszabadulni tőlük. Ekkor sebesültem meg én is. Ajkamon sós ízt éreztem.Egy napon utódaink megépítik majd saját hajójukat és nekivágnak annak a célnak.De addig . hátra sem fordultam. a szél elkapta a foszlányokat. Sokáig állt mellettem fedetlen fejjel. hogy az ilyen fickókat rendre tanítsuk.Attól sohasem tartottam. Végül kijutottunk az öbölből. . majd kisebb szünet után hozzátette: . hogy meggyőzhettem Froadot.. művészetükkel. Másnap már hajnalban felriadtam. Átvágtuk magunkat a rakpartra. bekötöztük sebeinket és aludni tértünk. hogy igazam van. hogy rám nézett volna.felelte. anélkül. e föld tengerein fogunk hajózni.feleltem. megmásszuk hegyeit. Végül. ahol már nem fenyegették őket az ágyúk.emberünk maradt az utcák véres sarában. Számba vettük halottainkat. Szegény öreg nyilvánvalóan igazat beszélt. Friss keleti szél fújt.Kapóra jött a lehetőség. Amikor a hajón hagyott embereink látták. . ágyútűz alá vették a várost. úgy vélem . Most vettem észre először. az eresztékek csikorogtak. hogy Rovic jön. megismertettek volna minket is tudásukkal. . hajunk már nedves volt. A csillagemberek sohasem bántottak volna bennünket. . hogy Guzan vagy bárki más elfoglalhatja a hajót és általa hatalomra törhet. Nekünk montalirieknek nem jelenthet komoly feladatot. . A szél megerősödött. . hogy Rovic jön. Az elkeseredetten és nagyon bátran küzdő hisagaziak kenuikkal szorosan hajónk törzse mellé húzódtak. Tudtam. hidegzölden tajtékzott a tenger. hogy a hajóról kitört embereink egyesülni tudtak velünk. Nem félek a Paradicsom lakóitól sem. szétzúzott kulcscsontom a mai napig is kínoz. bejárjuk szárazföldjeit. vállamon a lüktető seb és a még marcangoló belső kín nem hagyott nyugodni. Nagyon elkeseredett.. Minden vitorlánkat felvonva szelte hajónk a tarajos hullámokat. ott azon a napon.mondta. Beszélt neked erről? . a csípős szélnek tartva arcát. Egymás vállára kapaszkodva próbálták elérni a fedélzetet.Egyikünk sem fog soha beszélni róla. hogy őszül.folytatta Rovic -. . feljutottunk a fedélzetre és felszedtük a horgonyt. megszólalt. Zhean? Ettől fosztott volna meg a hajó bennünket. Fehér tajték freccsent. de belátta. amely könnyeket csalt a szemünkbe.Egy napon Froad követői majd megoldják a világegyetem rejtvényeit .Hát akkor? .tört ki belőlem. amely jólesően tompította a bennem dúló fájdalmat. szándékosan. Az eget felhők borították. Amikor magam mögött a lépteket meghallottam. A hajó gerendái nyögtek. Jó óra hosszat ácsorogtam a jeges szélben. Felmentem a kapitányi hídra. meghódítjuk és megkíséreljük megérteni.Nem . Egy csoportjuknak sikerült is. amelyet maguknak kitűztek. Értékes ajándékokat hoztak volna. megtanítottak volna a csillagok között utazgatni. Látod-e már.

Ekkor végre már én is tudtam sírni. miközben az Arany Szöcske duzzadó vitorlákkal nyugatnak tartott. Fordította: Avarosy Éva . A kapitány átfogta sértetlen vállam és együtt álltunk a szélben.

Egy kufárt. Teste t adott testetlen rettegéseinknek. Mi volt a bűnöm? Senki sem hinné el. mint a bagoly éjjel a pocokra. Szépen beszélt. De életem templomát utolsó évem őrületének tüze gyújtotta fel. amit hallani akartunk. Cricket: A vezeklés Most. úgy éltem. amit tettem. Mert tőlünk vette el. És ravasz. amely . Nagyon okos. mint minden embernek. Mesélt. Egy új hit. Egy falu. Szavakba öntötte félelmeinket. Vagy az istene. Egy falu.Mithael T. A napló eme őrültség jegyében fogant. Illatuk a végtelent nyitotta meg előttünk. a HIT nevében amelynek ő a prófétája. amely már nem létezik többé. Mézízük elhódította érzékeinket. Egy napló. Ő nem árult mást. szembe kell néznem azzal. Egy megtévedt ember ostoba gőgjének bizonyítéka. Mert csak azt mondta. ez az utolsó levél feltárja. A többiek fölé való emelkedést. Rá kellett ébrednem. Mindent ingyen adott. pőrére vetkőztetett lélek áll az üszkös romok felett. Nem titkolok semmit. amelyről azt hittem. ahogy akartam. hízelgett. az egyetlen igaz dolog. riogatott és fenyegetett.. Mégis igazuk volt azoknak. vállalom a tettemet. Szavakat árult. Talán kisebb bűneim is. amely vádirat ellenem. akiknek haláláért én is felelek. Szép szavakat. Át kellett értékelnem életemet és utolsó évemet. amely bennünk fakadt. a bírája. Abba a faluba amelynek én voltam az elöljárója. amelyben megbecsültek engem. Egy új hit nevében. De felismertem azt. Halottas ágyam körül itt állnak azok. Beengedtem egy embert. De egyetlen olyan sem volt. rettegést kaptunk.. A napló vakságom bizonyítéka. Haláluk lelkemet terhelik. Kegyetlen.. De milyen szép szavakat. ahogy a hitem diktálta. Elvarázsoltak minket. Fejünk körül szálldostak. Beengedtem egy embert a faluba. rettegést hozott és vigaszt árult. amellyel ne állhattam volna emelt fővel bíráim elé. Egy napló. És hamvasztotta el mindörökre. Okos volt. Egy kereskedőt. akik azt mondták. Ravasz kufár volt. És lecsaptak ránk.. Hízelgett és vádolt. Reményt. Őrültségemé. De kétlem. mint ezernyi színes pillangó. És okosan. ahogy elvártam magamtól. Úgy éltem. Megkönnyebbülést. amelyet a napló rejtett. mit tettem. Hosszú-hosszú évekig éltem szinte bűntelen. csak hitet. a halál a megvilágosodás pillanata. Bocsánatot. Egyedül vagyok és mégsem lehetek magányos. amelybe évekig jegyeztem mindennapjaimat . Ezt az őrültséget akartam máglyára vetni. Egy szerencsétlen. Félelmet kaptunk. hogy a megvilágosodás szent fénye világítaná be lelkem zugait. A bűnt. Kufár volt. Régi naplómat elégettem. Az időtlen végtelent. hogy halálom pillanata közeleg. kavarogtak elszédítettek minket. Nem azért égettem el. Keringtek. könyörgött és követelt. Vétkeim voltak. hogy bűnömet palástoljam. hogy csak ez a rövid levél maradjon utánam.

megtisztul. és végzett magával. aki a halálban látta a megtisztulást. És mi. és mi mindenünk neki adtuk. De mi ekkor már nem láttunk. az ártatlanságról. Magának. A rettegésük szülte meg félelmünket bűneink miatt.. Megtisztíthat másokat is a bűneiktől. Bűnösök lettünk. és mi azt is neki adtuk.. Nem volt kitől koldulnunk. hogy csak ez az egy zsák létezik. Prédikált a tisztaságról. Mindennek pusztulását.. csak habzsoltunk. Magát mindenek fölé emelte. Mert mindenki szent volt. Egy szent. de azt megöltük. Akkor már csak az volt az övé. S mi kaptuk az igazság búzáját a hazugság konkolyával. nem hallottunk.. Volt. Már senki sem dolgozott. Nem maradt más. Eljött az nap. hogy csak legfelül vannak a magok. Vezekel és imádkozik. akinek kinyílt a szeme. hogy ő ember. Mindenki bezárkózott saját mocskába és azt hitte. Az elején apró igazságokat mondott. Prédikált nekünk. hogy igaza van. Tudtuk. aki a jövőtől félve maga vetett véget életének. Világvégét hirdetett. Prédikált a szegénység erényéről.. Megmutatta nekünk a búza ízét. Nem vettük észre. De motyóként csak bűneit vihette magával. de azt elkergettük. Sosem laktunk jól.. Mert mindenki csak isteneinek és imáinak élt. Volt. csak a mocskunk és bűneink. Élelmet. Mindannyian. megtisztulhat. Észre sem vettük. közelebb kerülhet istenhez. a magasztos megnyerését. Már csak egy társra vágytunk: Istenre.. És újabb bűnöket vettünk magunkra. Amikor mindenünk övé lett. Saját rettegésünk mocsarában vergődtünk..belőlünk táplálkozott. mi két pofára tömtük magunkba. Vezeklést és imát. habzsoltunk. Volt. Segíthet másokon is. családjának. Vagy már az sem? Nem tudom. Könyörgést és alázatot. nem gondolkoztunk. minden mást a sárba taposott. az egyetlen kiutat. fedelet. Csak egy kis alamizsnát kért. aki meg akart minket szabadítani tőle. utolsó gondolatával a dicsőülés után áhítozva. És szüleivel. a kereskedő nem nyitott. A hívság elvetését. Koldul és adományokat kap. a földek parlagon maradtak. Mi lett a bűnünk? A vakság. Egy szent nem foglalkozik hívságos világi dolgokkal. aki adományt adjon. Mert a szentség áhítatában elfelejtette mivel tartozik. Volt. A búzáét. És a sok kicsiből több lett neki.. amely bensőnkből kívánkozott. adományt. . Vigaszt árult. És elhittük neki. Mi ekkor már mindent elhittünk neki. az önzés. A legjobb cikkeket árulta. Ezek után már mindent elhittünk neki. A reményt és a hitet.. alatta csak konkoly van. És vigaszt kaptunk. amely nem is létezett. amikor a pék és a kovács nem gyújtott be.. De mi addigra már csak a búza ízét éreztük. Elfelejtette családját. A mindenekfeletti bocsánatért szent életet kért. Prédikált. Mindent ingyen adott. És öt pici gyermekével. hogy haltunk éhen egymás után. mindenkit. Nem dolgozik csak isteneinek és imáinak él. ki. szent életet hirdetett. aki ily módon közel kerül a mindenhatóhoz. És feleségével. Lelkünknek hozta a zsák búzát. annak. nem volt. mint bárkinek a faluban. Mert hitte. barátait. Szentek akartunk lenni. Szentek akartunk lenni. mi hittünk neki. Magáért és másokért. És mi.. Egyik lélek a másik után hagyta el a falut. amelyet boldogan csipegettük.

mit tettem. amely halotti máglyájukat táplálta. Számlámat rendeznem kell! Isten bocsássa meg a bűnömet! . ahogy most én? Nem tudom. Lelki békés. De ha lelkileg vakon haltak meg. Már csak én élek. A halál bűze lepi el a falut. a nagyravágyás és a gőg az a láng. Temetetlen. De ezt már senki sem vette észre. itt hagyott minket. akkor legalább haláluk békés volt. Remélem. oszló tetemek. hogy mit tettek? Úgy. Mert akár szembenéztek tetteikkel. Mert csak magának halt. állatok tépte. A halálom csak a foglaló. Valaki egyszer régen azt mondta. Isten meggyalázott templomai. Szembenézek árnyaimmal. nem. a Sátán angyal képében jön el. Vajon ők is ráébredtek haláluk előtt arra. Bár bánom a bűneimet. Az életükkel fizettek érte. Mert csak magának élt. Ráébredtem. Nincs élő körülöttem. Amikor mindenünket elvette. fizetnem kell érte. Talán a glóriánk csúszott a szemünkbe. És vezekelni fognak. Ő? Már rég nincs sehol. akár nem. megmérettetnek tetteikért. Mert enyém már nem lehet az.Mert elfelejtette. Milyen igaza volt! Hányan és hányan bűnhődtek közülünk bűnükért. Az ostobaság. a bűn magában hordozza büntetését. Már csak a vezeklésemet várom. És ezeket a lángokat maguk szították.

vérszínű korong jelenti az egyetlen kapcsolatot a sűrű légkörön át a bolygó külvilágába. Nyugtató zümmögésük mint a hajnali tengersusogás. Tegnap szedtem a Rézvölgy ragadós. Az Asztronómia egyik mókamestere ragasztotta rá az "Új Év" nevet. Most az Űrlélektani Hivatal emberei foglalkoznak vele. majd új formában csapódik ki. Ha hihetsz egy bolond öregnek. ami megzavarja az itteni sűrű nyugalmat. Az állomás szívócsápszerű. Eljövendő..periodikusan . Az egyetlen "magyarázatot" a pulzár kisugárzásainak egyelőre még felderíthetetlen természete jelentette. így nevezték el az Asztronómiai Hivatal legényei. legkevesebb két évre a csillagközi tehervontatókon találhatta volna magát. csillogó gömbökkel díszítettem fel néhány ágát. Vékony. Vonítva szaladt el. A bolygónak nincs saját tengely körüli forgása. Ezüstös lepellel és rögtönzött. most sántít. tömör gömbjei ékesítik. A vezérlőfülke közepén nikkelezett asztalkára helyeztem egy Erünnisz-virágot. hogy a sugárzások hatására az emberi test elveszti anyagiságát. mindegyre bukfencezik. belevesznek a narancsszínű ködbe. és akaratom ellenére rátapostam bakancsom súlyos talpával. összecsavarodott karjait itt-ott az ellenőrző pontok súlyos. Vajon milyen formában nyilvánul meg? Kinézek a redőnyös ablakon. amikor eltűnt az Öreg. A tőle kapott csekélyke információnak annyi az értelme. Azonban .216 földi napnak megfelelő időszakonként pályája a BQ 64 nevű pulzár kitörését követő áramláson haladt keresztül. Ha az Űrellenőrzés kiszaglászta volna. és csak jóval a megfigyelő állomás létrejötte után jöttek rá.. Úgy tűnik. játékosan követnek. vöröslő füstjei közül. titokzatos élet. Néha a Terra fenyőágaihoz hasonlít -zafíros tündöklését leszámítva. Itt. Szemei. Egyetlen időbeli tájékozódási pont. Toby értelmesen néz reám. Még maradt néhány perc a bolygó következő évének kezdetéig. Néhány napja frenetikus boldogságban lubickol. Toby a vezérlőmű székére telepedett. de vidámsága nem hagyta el. Mintha érezné az esemény közeledtét. Akkor még nem ismertük hatalmas jelentőségét.. Griget küldték helyette. A végén mintha borotválkozó ecset fityegne.. a megvilágított felén. majd újból figyelmesen vizsgálódva tekintenek reám. alant. mint két ónixból készült gyöngyszem. Sőt! Ellenkezőleg. csúfolkodnak velem.. hogy szenvedélyes kutyabarát. Rohangál. Olykor-olykor az óra számlapjára szegeződnek. és nevetséges farkát mozgatja.. Másfajta kezdet. örök a narancsszínű ködök nappala. Hol találhatta Grig? Nem tudtam. áttetsző nyúlványai emberi szemmel felfoghatatlanul vibrálnak. Cserében viszont ez a kelekótya bolygó visszaadta az Öreget. . A tompán fénylő. hogyan sikerült Grignek az állomásra hoznia. büntetésből. Ő is eltűnt.Bogdan Ficeac: A narancsfényű bolygó Egy megújuló év. Tegnap a lábam alá tévedt. majd valahol. Fel nem foghatom.

. egyre szaggatottabban.. mellső lábai oldalra távolodnak egymástól.Grig. tartalmatlannak érzem a testem. a fekete szőrrel borított óriási fejbe süllyedt. Rekedt hangom hörgéssé halkul. mint a többiek? Vissza fogok-e térni valaha? Tízszer is átvizsgáltam az Öregtől és Grigtől maradt anyagokat.Sejtettem! És most felfedeztem a titkot. Fülig érő szájjal nevet. mint a kalitkába zárt papagáj. Ég a szemem. elárasztja a fülkét. és megsimogatja a fejem búbját. Haszontalanul ülök ebben a szobában. gigásziak. boldogan ugat. Toby fehér folttá vált. Közeledik az "Új Év". Feláll a székről. hogy papagájokra gondolj. és semmit sem sikerült megtudnom.. Grig ül a vezérlőmű székén. . hogy tudnám. te voltál? Nem. hogy neked még várnod kell egy évet. A köd eltűnt.Szikrázni kezd a kinti köd. a fény is betör vakítóan a redőnyök közt a kerek ablakon. szája. Vajon eltűnök. űröltözetté változik. Ő bizony.. ezüstösen csillog a bundája. gondoltam volna inkább egy lóra! Fordította: Madaras István . Toby rohamosan nő. Mi késztetett arra.. rémülten lüktet halántékomban az ér.. Arnie! Kár. Minek örvend? Felemás érzések között vergődve figyelem. mire várok. anélkül. még a kiindulási pontot sem. a levegő foszforeszkál. Elvesztem a szavak fonalát. száz változattal próbálkoztam. orra. Förtelmesen érzem magam. Elhűlve nézem. vattakönnyűnek. . Szemem fáj. könnyedén sántikálva közeledik felém. éppen "Új Évkor"? Valóban. hátsó lábai szokatlanul hosszúra nyúlnak. kint olvadt bronztenger remeg. de semmit sem fedeztem fel.

. Közöttük a legtöbb portré volt. És minden emlékem ebben a lakásban van.ilyen egyszerű a dolog . És a tetejébe már lakbért sem fizet! Hány éves is tulajdonképpen? Kilencven? Miért ragaszkodik ehhez a nyomortanyához? Kilenc szobája van. Mr. jó kapcsolatban voltam. az Astorok. mint éppen ma is. hogy magát innen kitessékeljük. Hunsburger: Az eltűnési pont .Sok évvel ezelőtt New York állam egyik legismertebb festője voltam. Mint Ön is tudja. Ha olyan szorult helyzetbe kerültem. de minden jogunk meg van rá. Ön pedig 3 hónapja nem fizetett lakbért. Jelenlegi lakbérének negyedrészéért csinos kis lakást szereznék magának! .Az emlékekre nem lehet hitelt kapni. s a helyére "szupermarket" és mozi kerülne. Bogan belépett az ódon épület egyik táncterem méretű szobájába. . és Mr. 100 dollárt nyújtott Bogan felé. ami még hátra van. Körülnézett.Én pedig mindent el fogok követni. a bankjegyek szerteszét repültek a szobában. . portrék lógtak a falakon körös-körül. vagy egy fityinget sem ad. akkor választott egyet a képeim közül. Delsolo fia? Az édesapjával barátságos. Mindenki velem akarta magát lefestetni. Delsolo képviselője és hagyatéki gondnoka vagyok.magyarázta az öregember. .H.Annyi pénzem alighanem nincsen.Kilencvenhárom éves vagyok. s egyetlenegyben lakik. és kotorászni kezdett egy fiókban. Rövidesen kis címletű bankjegyekben kb. Mr. mintha nemcsak kettesben lenne az öregúrral. Van Poole. Delsolo 4 hónapja meghalt.mondta Bogan. egy letűnt kor embereinek képmásai: férfiak Vatermörder gallérban és hölgyek Gibson-Girl stílusban ábrázolva. Öreg! Jobban szeretnénk. Delsolo lebontathatná ezt a félig romos bagolyfészket. Várjon csak egy csöppet. körös -körül toronyházak álltak irodákkal és aprócska lakások százaival telizsúfolva. ha semmit sem adna.. Sarah Bernhadt. . . a Vanderbiltek. .. Tájak.. Caruso. hogy azt a néhány évemet.Vagy kifizeti az egészet.Pontosan 610 dollár. jól saccolt.. Az egész kerületben nem volt egyetlen ilyen öreg ház sem. Van 610 dollárja? Az öreg teát töltött Bogan csészéjébe. . Van Poole. s akkor vette észre a képeket. szívesen él maga a jelenben? .Kifizeti a lakbért. én nem vagyok szívtelen ember.Bogannak hívnak. aki nem fogadta el kártérítési ajánlatunkat..Nem lenne kedve egy pillantást vetni a műtermemre? Egy csésze tea mellett sokkal jobban el lehet az ilyesmit intézni. Letette a teáskannát az asztalra. A gondnok kiütötte kezéből a pénzt. Maga nagyon útban van nekünk. mert akkor Mr. itt tölthessem el az emlékeim között. Delsolo sem az. öregem! Az egyetlen bérlőnk. A hatalmas teremben úgy érezte Bogan. . .Próbálja meg hát tőlük a lakbért kicsikarni! Hallja-e. csendéletek. Mr.E.Ön talán Mr. az idősebb Mr. Bogan. .. vagy máris repül .

egy tanulságos kiruccanásra? Bogan nevetgélt. Először fel akart kiáltani: hiszen a Gaudeamus -bárt már 10 éve bezárták! De azután rájött. a wurlitzer. hogy régen eltűnt korok képeibe csak úgy be lehet szállni? Azt a régmúlt életet tovább lehet élni? .Nem akarok magának semmit bemesélni. amikor Kennedy elnököt Dallasban lelőtték? . amit meg akarok magának mutatni. Bogannak valami gyanússá vált. mert úgy érezte.. .. én vagyok a vevő. tehát itt vagyok a jelenben. aki vonakodva követte..Első múltba utazása nem volt teljesen sikeres -magyarázta az öreg. a sárga bársonyfüggönyök. Már hogyne élnék benne szívesen.kérdezte az öreg valahonnan a messzeségből.Az eltűnési pont olyasvalami.Olyan jól érzi magát benne. barátocskám. Bogan egyszer csak hallani kezdte a wurlitzerből Bing Crosby hangját. Halál és sebesülés ellen az eltűnési pont mögött sem vagyunk biztosítva. Hozatott egy üveg sört.Milyen dátumot is írunk ma? .Micsoda kérdés? Itt ülök magával szemben a széken.Most tudta csak meg? Már jó négy órája bemondták! Bogan hangosan felkiáltott. hogy nem is kívánkozik egy kis múltbeli utazásra. 1963 -ban palackozták. Megvásárolnám magamnak hátralévő éveimet ebben az öreg romházban. amelyben a vonalak minden irányból összefutnak. A horizontnak arról a pontjáról van szó. És ezt az elméletet vittem én át a gyakorlatba. Mr. Amikor észhez tért... ahol annyi vidám órát töltött valaha. és a sarok felé terelte Bogant. a bokszok. ma november 22 -e van.Sose lelkesedtem. az öreg magasra emelte gyertyáját. Ez az elmélet tette lehetővé a háromdimenziós ábrázolást a vásznakon. . s azon csodálkozott. .. s kezét a beszélő vállára tette: .? Az a nap. Ránézett a sörcímkére. .Vegye csak le rólam a kezét.Azt akarja nekem bemesélni.Nem lett volna szabad beszédbe elegyednie azzal az emberrel. A festmény vászna felrepedt. milyen apró címletekben kapta a visszajárót.Eltűnési pont? Miről beszél. a falmélyedések. valóban ott van a bárban. s ő a Gaudeamus-bárban találta magát. Bogannak ismerős volt a környezet. Bogan. .. . .Felismeri a helyet? . . öregem? Engem az sem érdekel. amit a képzőművészet sokszor használ.Én nem árulok semmit. öregem? . Ellenkezőleg.. ott a sarokban lóg egy kép. Nem ezt a sorsot érdemelte. Hatalmas kép elé értek. nem vagyunk olyan jóban. hogy szétrobban a feje. Van Poole meggyújtott egy gyertyát.1963. ha egy katolikus került a Fehér Házba. amiben eddig része volt? .Mit akar nekem eladni. egy kopott díványon találta magát. Jöjjön. ha az Eiffel-tornyot árulja is! . s a fénynél egy bár belső berendezésének körvonalai rajzolódtak ki. Sötét lett minden körülötte. Nem eléggé volt meggyőző. . hogy nem álmodozik. De ha mindenáron tudni akarja.. november 22. és sörszag csapta meg az orrát. Két férfi beszélgetése hallatszott át a szomszéd bokszból. Átnyúlt a szomszéd bokszba. de most tévedtem.

Itt egy utcai árusnál fillérekért valódi Picassót vásárolt. legyen óvatos. ahová éppen utazott... De a hajó elkezdett dobálódzni. az egyik legelőkelőbb társaságba. ha nem tudja.Ön három órája biztosan tökrészeg. Különböző ékszereket. el sem fért bennük mindegyik.Ma érdekes útra indul. A motorházból sem jött fel s emmi zaj. Ragtime. A gondnoknak néhány hét alatt komoly tőkéje gyűlt össze . Nyitott ajtón át muzsika szűrődött be. . Ettől fogva Bogan mindennapos vendég volt Van Poole -nál. Egy alkalommal megfeledkezett Bogan az intelemről. s Londonban.. Bólintott.Tán beesett valaki a tengerbe? . Öreg! Gondolja csak meg: társasutazás a biedermeier-korba.Ezzel a találmánnyal egy halom pénzt kereshetne. Azután egy olyan utcai képbe szállt be. . Bogan érezte. Első alkalommal a cárok téli palotáját kereste fel. aki mindig kislányos maradt. körül-körül tenger. A hajó mind jobban oldalára fordult. majd 50 évvel korábban festett Van Poole. olyan . . visszamegy 1912-be. amikor már bölcs öregasszony volt.az ifjú hölgy felé udvariasan meghajolva .Akkor miért nem szállunk be a mentőcsónakokba? . Sószag volt! Az ajtón túl hajófedélzetre jutott. hogy léket kaptunk és süllyedünk. s a hullámokon a himbálódzó félhold. hogy vissza kell jutn ia az eltűnési ponthoz. . Bogan fiatal leányt pillantott meg az egyik szobában.Mert már mind tele vannak asszonyokkal és gyerekekkel. hogy mozdulna. s mind letétbe helyezte a bankjánál.Ez volt a válasz.kérdezte az egyik férfitól. akkor is.. . és ellopott két drágakövekkel díszített ékszert. De közben nagyon erős szag kezdett terjengem a szobában. Van Poole mosolyogva nézett az előtte álló fiatalemberre. Bogan mellé szeretett volna telepedni egy régimódi plüss karosszékbe..Bogan a táskájába nyúlt. Nagyanyja képére emlékeztette. Az öreg indulás előtt mindig figyelmeztette. s nem látszott. hogy a férfiak csoportokba verődve izgatottan beszélgetnek.Nekem jó okom van rá. .. amit a bárpincértől visszakapott. s kezébe került a halom aprópénz. hétvége Nagy Frigyes udvarában vagy ötórai tea egy görög istennél. ritka érméket. De magának mindig segítségére leszek. s ahol már 1900-ban is balra hajts volt. hogy körülnézzen. hogy kifizesse belőle az öreg háromhavi lakbérét. . vissza a jelenbe. Bogan észrevette. s kedvesen mosolygott. Szempillantás alatt összejönne a lakbérre valója! . hogy most reped a vászon. A leánynak ragyogó kék volt a szeme. ahogy megbeszéltük – mondta vidáman egyik este Bogan. s a fiatalember . esténként különféle utazásokat tett. s esze ágában sem volt már Van Poole-t az utcára tenni. bélyegeket szedett össze utazásai során.Beszereztem a frakkot. Az egyiket eladta 2000 dollárért. hogy ne utazzak a múltba. amit Párizsban. Bogan érezte. amíg békén hagy ebben az öreg házban. s a zenekar ragtime helyett már templomi dallamokat játszott.a nyitott ajtón át kiment. kicsi híján elgázolta egy lóvasút. A hajó szokatlan szögben feküdt a vízen.

. Nagy munka volt emlékezetből megfestenie ezt a képet. S az emlékek még ma is fájtak. Az kétségbeesetten kiabáltak. Van Poole hosszan elnézte a vásznat.volt. Soha többé nem látták egymást. Fordította: Boglárné M.. átadta mentőcsónakbeli helyét egy anyának és kisgyermekének. akik a "Titanic"-on indultak el a boldogság felé.. s hamarosan Bogan feje összecsaptak a jéghideg hullámok. s együtt vetették át magukat a korláton. Tökéletes pontossággal idézett fel mégis mindent: Júlia a fedélzeten állt.. emberek fölött is Az öregember igen kifáradt. azt kérdezte önmagától. Ő meg parafamellénybe bújtatta a leányt. mint egy végső vonaglásban levő állat. ha Júlia és ő nem annak a tizenhárom nászutas párnak egyike. Edina . vajon hogyan is alakult volna az életük.

mitévő legyek.mondta utolsó vizsgám alkalmával az öreg semmi sem ér véget a mesterségbeli tudással. s ha közben találkozunk valakivel. Csak ekkor vettem észre. pár éven belül hazajutunk a Földre. de csak ennyi. Bekapcsoltam a fékező fúvókat. megváltoztatta hozzám viszonyított helyzetét. hogy az a két aszteroid.Recsenyédi Fekete Miklós: A TALÁLKOZÁS Leparkoltam. hogy a kötelezően megspórolt tartalék üzemanyag nem lesz elég a leszálláshoz. s kikapcsoltam az összes motorokat. akik mögé leparkoltam. Nos. vagy lemaradjak? . ami történik. mert semmi sem lehetetlen. s akkor vettem észre. vagy folytatódhat egy szerencsés intuícióval. de rájöttem. Egyelőre tehát nincs mit tenni. igazolódott a tétele: üzemanyagunk csak a földi légkör legfelső rétegéig futná. "Mindenféle előzetes számítás megbukhat egy feltételezett értéken". tehát életet nyerünk. hogy amíg elegendő üzemanyagunk van a fedélzeti műszerek üzemeltetésére. hogy a "konyhát " meg az adóállomásokat üzemben tartsa . A hátam mögül elektromágneses jelek is érkeztek. Amikor küldetésem végeztével visszaindultam a Föld naprendszerébe. Stabilizáltam a sebességet. hogy lehetetlen az ütközés veszélye nélkül megelőzni őket. együtt keringhetek ezekkel a fényes gömbökkel az összeütközés veszélye nélkül. most annyira közel került egymáshoz. s lám. hogy a két "ipse". Próbáljam megelőzni őket." . hogy mind a kettő infravörös jeleket sugároz. okosabb. mert arra gondoltam. vagy a véletlen játéka az. pontosabban fogalmazva beálltam harmadiknak két közepes nagyságú aszteroid mögé. így arra kényszerültünk. Arra gondoltam." Megkérdeztem az agyat. de valahogy kitérjek a három égitest vonzásából. minden újrakezdődhet. ha ők rohannak bele valami nagyobb tömegű "útitársba". úszni kell az árral. s megkérdeztem az agyat. s itt várjuk be. Eloszlott a félelmem. elegendő-e az üzemanyag egy esetleges pályakorrigáláshoz. vagy az állandóan sugárzott segélykiáltásokra megérkeznek a mentők. amelyek mögé beálltam. mondta annak idején professzorom. mert a hátam mögött is van egy óriási gömb. s már szinte a gondolkozásra is képesnek éreztem magam."Fogoly vagyok.jelent meg a válasz a vezérlőfülke képernyőjén. hogy nap körüli pályára álljunk. valószínűleg a deltából kimaradt harmadik "aszteroid" próbál visszaállni eredeti helyére. s kideríteni: értelmes lények kormányozzák-e ezt a három "aszteroidot". hogy a hátuk mögött maradhassak. a válasz egyértelműen negatív és . sajnos már késve. Lemaradni szintén képtelenség. hogy akár a Nap irányába is. így időt. szinte azonos intenzitással. A kötelező tartalék elég arra. amikor észrevettem. amíg segítség érkezik. "Az asztronautikában . hogy csökkentsem a rakéta sebességét.ezt akár egy emberöltőn át is -.

hogy hajónknak helyet szorítson a pályán. Nos. Szabályos alakzatban repültek. Azt mondtam. s a mi Napunk energiáját hasznosítva élnek már ki tudja hány ezer év óta. szabályos alakzatban repültek. amelyek nem a regisztrált első kérdés származékai vagy összetevői. csakhogy valamilyen fordított szabály szerint: kettő elől. amivel átejtsem az agyat. hogy ettől a perctől kezdődően az agy tőlem függetlenítette magát. Igen. de válaszra sem méltatott. És. hogy "megadtam magam". Itt nincs olyan mint a választáson. "Fölösleges. hogy lássam. mert a harmadik lemaradt egy kicsit. bár a hazugságra való lehetőség itt is kizárt. Ez űrhajós nyelven annyit jelent. milyen volt a három "aszteroid" egymáshoz viszonyított helyzete. van egy út az őszintétlenségre: olyan kérdésbe kell burkolni a lényeget. bár ők nyugodtan. vagy azt.dobolt az agyamban a fémesen recsegő hang. ahol a képmagnó szöveg szerint is tolmácsolja a megfogalmazott gondolatokat. A központi számítógép pedig ennek a két szónak ezt a fajta társítását nem veszi be. mely szerint az aszteroida öv a legjobb hely arra. esetleg azt mondja: nem tudom. . csak annyi különbséggel.Tehát nem lehetetlen . hogy a parancsnok tájékoztatja a hajó utasait és a legénységet az adott körülményekről. hogy a Földön kívüliek a földi szemlélők elől rejtve maradjanak. egy mögöttük. s a képernyőn is még sokáig ott vibrált az írott szöveg. tehát csak olyan kérdésekre ad választ. hanem óriási űrkolóniák. körülbelül tíz kilométernyi távolságból észleltük őket először. Ezért nem gondoltam már az első pillanatban arra. minden nehézség nélkül megfigyelhetnek mindent. Figyelnek bennünket. pontosan megfogalmazza kételyeinek okát. és beleegyezést kér a következő akcióhoz. hogy lehetetlen a pályamódosítás. de (tán óvatosságból) nem kívánják felvenni velünk a kapcsolatot. Nap körüli pályán keringve. És én képtelen voltam olyan kérdést fogalmazni. Bekapcsoltam a képmagnót. hogy nincsenek közvetlen összeköttetésben az aggyal. Minden manőver a hajó épségének kockáztatásával járna. ami "lent" történik. hogy ezek nem aszteroidok. Marad tehát a hallgatással való beleegyezés.izgalmas volt: "Fölösleges. míg észrevétlenek kívánnak maradni. ami akkor valószínűleg azért nem tűnt fel. hogy valaki tartózkodik a szavazástól: a választ egy encefalográfszerű készülék továbbítja a vezérlőfülkéig. Biztonságban vagy. Az utastérbe szolgáló gondolatközlő csatornák hasonlóképpen működnek. vagy a jól megmagyarázható ellentmondás lehetősége. ahogy mondjuk a termeszek társadalmát figyeli a földi ember. mielőtt beálltam volna közéjük. Újra az agyhoz apelláltam. de a lehetséges válaszok egyike sem hat idegesítően az utasokra." ." Ez vagy azt jelenti. Ha valaki nem ért egyet a vázolt akciótervvel. amit a központ ugyan befogad. vagy pedig hallgat. s ez annyira felizgatott. Ekkor jutott eszembe egy huszadik század végi elméleti fizikus feltételezése.

hátamra az oxigénes palackot. Magamra öltöttem a védőruhát. Arra gondoltam. hogy csak pár hét telt el azóta. s mikor arra gondoltam." Jómagam most szívesebben vettem volna. s e roppant tömegű aszteroidok szétmorzsolnak mindenestől? Beakasztottam a "köldökzsinórt" a csatlakozóba. Először fehéren villant. Jókora vöröses fénygömb jelent meg az ajtóban. tehát nem lehetetlen a pályamódosítás . mint amikor a magnézium lobban. aztán felajánlanak majd annyi üzemanyagot. amit közönségesen álomnak nevezünk. s kimásztam a vezérlőfülkéből. s kedélyesen eltársalognak velem anyanyelvemen. "Fölösleges".ami a semmibe vezet . s kinyílt előttem az utolsó . ha mégsem értelmes lényekkel van dolgom. de a pillanat töredéke alatt vörösre. hogy úgy mondjam. felkészültem a találkozásra. hogy mindenki alszik. emberi módra bekopognak hozzám.elfogott a félelem: mi lesz. Az önműködő vezérlőberendezésre állítottam át mindent. s maradék lelkierőm összeszedve csak arra vigyáztam. amivel hazaérhetünk.villant belém a gondolat.jutott eszembe öreg tanárom egyik mondása -. hogy testem fizikai erői megkétszereződnek. kézügyben ott lebegett a lézerpisztoly. mind a többiek megbíznak döntésemben. mint amikor hosszabb időre szabad utat jeleznek az összes műszerek.Bekapcsoltam a gondolatközlőt. amivel halálra ijeszteném a feleségem. színes fényjeleket villogtatva felém. de a beérkező válaszokat összesítő fényképfelvétel megnyugtatott: mind a legénység tagjai. "Nehogy azt higgyétek . hogy hirtelen körülfog az a megnyugtató és mindent kiiktató lagymatag közeg. becsületes. csak a gyengébbek kedvéért mutatkoznak. Mellettem. s miután meggyőződtem arról. majd zöldre váltott. úgy éreztem. hogy kár volt magammal hozni. mint amikor a felhevített réz festi a lángot. s időbe telt míg valamiféle rendszert észrevettem. Legvalószínűbb az energia formájában való jelentkezés lehet. mennyi ideig tartottam nyitva az utastérhez csatoló kanálist. s próbáltam erőt venni magamon. az altató folyadékot befecskendeztem az utastérbe. de ez az idő itt "fent" alig érzékelhető. hogy ne gondoljak olyasmire. mégsem tudtam lerázni magamról az álmosságot. hogy minden gondolatomat lejegyzi az encefalográf. s gyorsan megszüntettem az aggyal való kapcsolatot. bármi történjen is. kezembe vettem egy lézerpisztolyt. már álmodtam is. felcsatoltam a biztonsági öv kábelét a derekamra. Azt teszek tehát. nem szabad gyávának mutatkoznom. tehát magyarul. sőt. Földi időszámítás szerint már hat éve vagyunk házasok. hogy űrhajós szokás szerint elgondoltuk a boldogító "Igen"-t. fejemre csatoltam a sisakot. azt kellene hinnem. Nem tudom pontosan. hogy a Földön kívüli értelmes lényeknek feltétlenül emberi formában kell megjelenniük. Amikor a biztonsági ajtók sorra becsapódtak mögöttem. amit akarok. aztán hirtelen végigpergette előttem az . ha "gyengének" minősítenek. Éreztem. Ha nem volna két és fél éves a kislányunk. hisz amúgy sem fogom használni. személyesen.

"Minden rendben". aránylag hamar eljutott a csillagközi utazás . Végigpillantottam a műszerfalon. hogy pár másodpercnyi "némaság" után újra kezdje a kérdezősködést. Rájöttem. és a vezérlőfülkébe visszamászva elfogla lnom a helyem a kormánynál. és vártam. mintha védőruhám ellenére kigyúlt volna felső zsebeim egyike. de amit beszélgetésünk során megtudtam tőle földi és a földihez hasonló civilizációk sorsáról. s bár nem az egyetlen intelligens faj a Földön. és ezt látszott bizonyítani az is. s amikor bekapcsoltam a hajtóművet. ezért nem is gondoltam újabb korrigálásra. Amikor a pályamódosítást befejeztük. hogy látogatóm valamilyen. Hirtelen éles fájdalom hasított bal szemembe. Körülnéztem a vezérlőfülkében. mert a deutériométer eddig nullához közeledő mutatója most tele tartályt jelzett. hogy a szünetekben számomra láthatatlan sugarakkal tapogatta végig egész testemet. vagy tán éber és ijedt kislányomat kellene megnyugtatnom. azon érdemes elgondolkozni. hogy számításokat végez. s az volt az első gondolatom. hátha hallucinálok. hogy fel kellene ébrednem. "Rámenős. ami az egyetlen szférikus test lévén nálam. inkább hasonmásomat vettem szemügyre. és nem hittem a szememnek. álmodom. Tény az. hogy szinkronban dolgozunk. "Valaki"-t mondtam. s láttam. Feszülten figyelte a műszerfalat. s azt hiszem. aki a megtévesztésig hasonlított rám. Lehetséges. Levetettem magamról a védőruhát. El is indultam nyomban az Élő Gömbbel a vezérlőfülke felé. hogy "Valami". az ember által még fel nem fedezett. elvesztettem az eszméletem. újra ellenőriztem a számításokat. de a vöröses sárga fénygömböt már nem láttam sehol. de az agy megerősítette látomásomat. Nem tudom. de leghamarabb az utastérben alvó. kislányom játékszere. és bekapcsoltam a központi agyat is. Helyette a másodparancsnok helyén ülve egy fizikai személyt találtam. csak valaki a szememen. mégis tudva tudtam.ember által érzékelhető teljes színskálát. mintha tükörbe néztem volna. vagy talán semmibe vett hullámhosszú sugárzással tapogat. bizonyára magára vonta figyelmét. hogy nem az Amazonas torkolatánál. Újra ellenőriztem az összes műszereket. mintha együtt tanultuk volna az egészet. láttam. hogy pár másodperc múlva úgy éreztem. amelyben egyébként nem volt semmi más. beültem a kormány mögé. de lehet. Az sem kizárt. amelyeket közben magam is elvégeztem. ezen a gömb alakú "prizmán" át behatolt az agyamba. mint ahogy eredetileg számítottam. Nem találtam ebben semmi kivetnivalót. jelent meg a szöveg a képernyőn. Az hevítette fel az ártatlan kis üveggolyót. amit észleltünk. hanem valahol Florida magasságában érünk földet. Csak annyi látnivalóm akadt rajta. amivel közelebb kerültünk a Földhöz. hogy nem történhet semmi bajom. A hiba csak annyi. erőszakos földi állat az ember. vagy mit tudom én. hogy a félelem elmúlt. csak egy értéktelen kis üveggyöngyszem -. hogy a deutérium minősége miatt megnövekedett sebesség okozta azt a néhány tized fénymásodpercnyi eltérést. tán ugyanazokat a számításokat.

Mi történt? . De nem oldotta meg a fajok és nemzetek közötti egyenlőség problémáit. olyan kérdéseket feszeget. de hasonmásomat már nem láttam sehol. mint a korábbi földi civilizációknak.. Minden új felfedezés a végtelenhez viszi közelebb az embert. Ahogy kinyitottam a szemem és szétnéztem a vezetőfülkében. álmom minden részlete eszembe jutott. egyébre nem. jövőjébe. Csak saját hangomat hallottam vissza (a magnó egyetlen képet se regisztrált): "Bod kapitányt kérem a vezetőfülkébe. Szerettem volna valamivel többet megtudni. Arra ébredtem. hogy Bod. tehát esetleg múló rosszullétre gyanakodhat.. miután megismerte önmagát. amelyekre nem fordít az ember kellő figyelmet. álmosan. A képernyőn akkor jelent meg a földi gravitációt mutató első jel." .." "Az ember képtelen legyőzni a hatalom és a kényelem kísértéseit. úgy az ember is újra kapcsolatba kerülhet magasabb fokú civilizációk megteremtőivel.." "Az élet értelme minden lehetséges tér betöltése. Majd körülbelül három perc múlva felnyílt a szolgálati ajtó. hogy lássam. vagy a Galaktika többi Föld típusú bolygóján kialakult technikai civilizációknak. s ez naponta szül viszályt. gyorsan bekapcsoltam a képmagnót. Ugyanaz lesz a sorsa.. mennyi időt alhattam. Nem tudom. éppen ezért képtelen a Földön kívüli civilizációkkal való kapcsolatra: uralkodásra való hajlama és vágya végül az önpusztításhoz vezet. az elsősegély tanfolyamot gyakorolja rajtam. de hiába csavargattam a képmagnó gombjait. ÉBRESZTENI AZ ALVÓKAT." Végeredményben meggyőződtem. Bod kapitány a vezetőfülkébe. .." "A Mindenséget kormányzó törvények száma végtelen. ismernünk kellene saját agyunk titkait. ha az emberi értelem legmagasabb fokon szervezett formája az energia. a másodparancsnok. FIGYELEM! FIGYELEM! Ekkor döbbentem rá..feltételeinek megteremtéséig.. Az utolsó regisztrált kép még az aszteroidövezetből való. mintha időközben nem történt volna semmi. ám a korlátlanul és rossz irányban fejlődő technikai civilizáció és az ezt követő aktivitás káros hatása sodorja végveszélybe az embert.kérdezte hozzám ugorva. mi történt tulajdonképpen: ki ébresztette fel a másodparancsnokot. hová tűnt hasonmásom. és mióta tartózkodik Bod a vezetőfülkében. mennyi ideje vagyunk a Föld légkörében. miután túljutott az önpusztítás veszélyein. mint hajdan az iskolában. És csakugyan. aztán szünet. s már kezdte is a mesterséges légzést gyakorolni rajtam.. FELKÉSZÜLNI A LESZÁLLÁSHOZ. s ahogy a Földön kívüli értelmes lények csak "közel" állnak a halhatatlansághoz. hisz pillanatnyilag még saját agyának működésével sincs tisztában. és bejött Bod. hogy az út utolsó szakaszában valahol az álom és az ébrenlét határán éltem. ..egyéb semmi. majd az önműködő vezérlőberendezés felhívása: BEKAPCSOLNI A FÉKEZŐRAKÉTÁKAT. majd Bod lép a színre. Csak így nyerhetünk betekintést a Mindenséget kormányzó erők múltjába. Amikor Bod félórára hátrament az utastérbe.

Nem tudom . Negyedórával később a Transilfor kutatóhajó fedélzetén valaki megkérdezte tőlem. ami a vízre szállás pillanatában elhagyta az űrkabint.válaszoltam. Néhány perc óta három kísérőnk is volt. közben szabad utat kért a leszálláshoz a Karib-tenger térségében. ekkor pillantásom a deutériométer nullán álló mutatójára esett és rájöttem. amit végigéltem: megkezdődött a zéró perc visszaszámolása. mert az agy megkezdte a percenkénti visszaszámolást. . a hajó megingott egy kicsit. . működésbe léptek ismerős és ismeretlen adóállomások. hogy a hajtómű már nem működik. . azaz ki akartam kapcsolni a hajtóművet. s még egyszer ellenőriznem kellett minden adatot. Időközben Bod is visszatért. de senkinek sem szólhattam akkor arról.Én nem láttam semmit. három szuperszonikus repülőgép "személyében" üdvözletek és kérdések özönét zúdítva ránk.Nem volt most időm töprengeni. elfoglalta mellettem a helyét és hűségesen válaszolgatott a földi rádiogramokra. hogy mi volt az a sárgásvörös fénygömb. aztán békésen himbálózni kezdett a csendes vízen. Kikapcsoltam. A következő pillanatban enyhe lökést éreztem. már amint a képernyőn észrevettem.

várt a Föld érkezésére. ezer mérföldnyire innen ér földet..A lobbanást figyelni fogják holdteleszkópjaikon. telekinézisre... empátiára.. színképelemzést végeznek. Ennyi maradt belőle. igen.. de már halódott. . Khee. Ejon Khee belépett. A Mars civilizációja ősibb volt a Földinél. egy város. . És tökélyre fejlesztette a parapszichológiát. de egyetlen bűntény sem esett már ötvenezer éve.hogy is nevezik? -. kilencszáz lélek. Óhaját telepatikus úton is közölhette volna. Nem halmozott fel semmi érdemleges ismeretet a fizikai tudományokból. És akkor. vagy kilencszáz lakójával.mondta. hogy másképp halálra . az atomrobbanás felvillanása akkor is idelátszana. és már régen várok az első kapcsolatra. amelyet a Földön még csak ekkortájt kezdtek felfedezni. barátom . Miért használnak robbanó atomtöltetet? Tudom. Khee kényelmesen elhelyezkedett az egyik alacsony széken. A marsi civilizáció a földiétől teljesen eltérő irányban fejlődött. és látni szeretném. és az ajtóra pillantva akaratsugarat vetett: "Nyílj ki!" Az ajtó kinyílt. Vagyis ami a Marsból megmaradt: ez az egy város. Néhány oppozíció múlva személyesen is megérkeznek. vezérem . Az ajtó miféléről egy kopogással egyenértékű gondolathullámot fogott el. Ez afféle próbalövés. Hogy két egyszerű dologgal kezdjük: a bűn és a háború kiküszöbölésére. és egy önző és egy önzetlen okuk volt erre.Fredríck Brown: Kapcsolat Dhar Ry egyedül ült szobájában. A Mars sok mindenre megtaníthatná a Földet. remélték a Mars-lakók..Igen. és .mondta. tudom. mégis az első érintkezés lesz ez . ha számításaik helyesek. Mert ha nem is hoz a rakéta földi embereket. Bár a legutóbbi közleményeket nem követtem eléggé figyelemmel. ami az ő számukra még értékesebb: a tudomány és a technika révén amelyeket most már késő lenne kifejleszteni a Marson akkor is. hogy a Marson nemhogy háború. nem volt technikája. mint amit jelenleg tudnak (vagy tudni vélnek. az elme tudományát. . gondolataiba merülve. Egy óra múlva várható a földi rakéta érkezése. De a társadalomtudományokat olyan magas fokra fejlesztette. Telepatikus munkacsoportjaink már századok óta olvassák a gondolataikat.Soká fenn vagy ma. s ez majd többet árul el nekik bolygónk légköréről és felszínének összetételéről. . A Mars kitárulkozva várt. De még ha kétszer olyan messze száll is le. Várták. de ez lesz az első fizikai kontaktus a Mars és a Föld között. de ha csak ketten voltak jelen.Lépj be. És a Föld is megtaníthatná őket. ha rendelkeznének az ilyen fejlődés kimunkálására képes elmékkel feléleszteni és újjáformálni egy haldokló planétát. .mondta. A látóhatáron túl. hogy a Föld felvegye velük a kapcsolatot. mégis. a beszéd udvariasabbnak számított.az ő számukra. hogy bolygónkat nagy valószínűséggel lakatlannak vélik. Igen. S ezen tú l telepátiára. Khee. valamire. mert annak is jó része téves).Igaz .

A csillagok ragyogó fénnyel tűztek át a vékony légkörön. És ez állati pontos találat ötvenmillió mérföldnyi távon. szemével a nagy követő távcsőre tapadva. Ez az érintkezés sajnos ilyen nagy távolságból csak egyirányú lehetett. És ezen az éjszakán teremti meg a Föld az első kontaktust egy próbalövés formájában. Fordította: Tótfalusi István . Legközelebbi rakétája. amelyekből már következtethettek terveikre. És nem közölhette a földi tudósokkal a Mars légkörére vonatkozó adatokat.Remélem.. hogy léteznek Mars-lakók? Willie pillanatnyi gondolkodás után felelt: . Willie. A felvétel majd pontosan megmutatja. vagy durván négy marsi év múlva.most már nincs több néznivaló . de úgy láttam. ahol a rakétának földet kell érnie. amint a filmeket előhívják. te igazán úgy gondolod. diadalmasan felkiáltott: . Willie! És most. valóban a Nagy Szirtisz közepébe talált? . Khee együtt ültek gondolataikba merülve. a vezér (ilyenformán fordíthatnánk a marsi szót) és adminisztratív helyettese és legbizalmasabb barátja. A Föld Holdjának első számú megfigyelő állomásán Rog Everett. Te Rog. ami ezt a próbalövést fölöslegessé tette volna. feltárulnak a vén Mars bolygó titkai. mert telepatikus kutatóiknak sikerült fogniuk a földieknek legalább néhány olyan gondolatát. két földi év. és a Mars nem kérhette meg a Földet. Akkor poharat emeltek a jövőre . Ezt jól tudták a Mars-lakók.és ünnepélyesen kezet rázott Willie Sangerrel: történelmi pillanat volt. amellyel már földlakók is érkeznek. Észak felé meresztették szemüket. mint a földiekre az alkohol -. Felegyenesedett . nem ölt meg senkit.Nem .ítélt lényei fennmaradhassanak és ismét szaporodásnak indulhassanak. amíg csak elközelgett az idő. vagy legalább egy földlakó.mentol alapú italukkal. és felkapaszkodtak az épület lapos tetejére.mondta.. Már Mars-lakót. Mindkét bolygó sokat nyerne ezen. a következő oppozícióban várható.Nem egészen. hogy siettesse ezt a programot. és egyik sem veszítene. . vagy ezer mérföldnyire tért el déli irányban. mely éppúgy hat a marsbeliekre. és igaza volt. úgy értem. Ezen az estén Ry.Ott a lobbanás.

így saját gépével meglehetősen elégedett volt. és összevissza kezdtek el rohangálni a drótokon. és gondosan visszatette őket a helyükre. azt senki ne kérdezze. Csodálkozva kérdezte: . De ahogy meglátta az üzenetet. Mivel senki nem tudta a választ. azt azonban annyiszor. hogy a számítógépek sehol a világon nem tudnak többet ennél. . Zavart csend támadt. megöltek egy embert...) szóval a Chikorgó nevű grúz metropolisz hivatalos birkapásztoraként kereste kenyerét. 21 óra 59 perc. Nyú Joghurtban volt (Létszám: ötvenhét lakos.Megfejtettem a kódjukat! Nézze! . csak összeadni. Hopp. az operátor zavart köhintés után feltette a kérdést: . avagy az intergalaktikus vérszörny a külső űr húszadik dimenziójának balról a harmadik fekete lyukából Grúz filmdráma Időpont: 2000. Hopp. A teremben mindenki feléje fordult. A Chikorgó nevű grúz metropolisz (Létszám: ötvennégy lakos.Ezzel Hiró leakasztotta az operátorról az eddig rajta függő szemeit. Hiró rögtön rájött.Kik? Emeri Ken a kérdés hallatán összevonta szemöldökét. Ám egyszer csak a szupergép beviteli egysége (sok kis golyó egy drótra felfűzve) furcsa dolgokat kezdett produkálni: a golyók önálló életre keltek.csodálkozott el az operátor.Támadnak! .kiáltotta Hiró széttárt karral. felnyalábolta az ABACUST. láthatóan magyarázatot várva a különös eseményre. mint akibe villám csapott felugrott. sorozatgyilkosság: tehát huszonnégy lakos.. és az azon szaladgáló golyókat. És mivel Hiró barátunk úgy hallotta. :(majdnem ismeretlen) A töketlenség napja. és nem mozdult. majd belemerevedett a felvett pózba. Ohó. hogy ez egy kód.Öööö. ami nem a Földről származik. . Emeri Ken Hiró igen vagány fickó volt.. Ám emellett volt egy szenvedélye: a számítógép-programozás. A gép nem tudott mást. Az emberek egymásra tekintgettek. M. Berontott a vezérlőterembe és az operátorhoz rohant. amely egy Chikorgónál is nagyobb városban. és lélekszakadva rohant a Grú Zűrkutatási Hivatal központjába.). Egy kis hatásvadász szenvedés után bármilyen problémát meg tudott oldani a gépén.Diadalmasan felmutatta az ABACUST. mégpedig olyan. Hogy erre honnan jött rá. Ő volt a helyi lelkész. .H. Az ABACUS-000 nevű szuperszámítógépén csodákat tudott művelni.Nem mondtam volna? Hát az intergalaktikus vérszörnyek a külső űr húszadik dimenziójának balról a harmadik fekete lyukából! . gyereksírás! Hármasikrek! Tehát ötvenhat. . és mindkét szemét egyszerre az operátorra függesztette..május 42. ahányszor Hiró akarta..És ezt maga honnan tudja? . már csak ötvenhárom. .

Akkor maga hogy fejtette meg? . .akkor vessék be az atomtölteteket! .parancsolta az operátor. és elgondolkodva megvakarta.bólogatott az operátor.Ja.Nagyszerű! Akkor vessék be azokat! A telefonos megvakarta a füle tövében fészkelő bolha hátát.Rendben.folytatta Hiró lelkesen -.De uram. .kérdezte az operátor kétségbeesetten. .. azzal is megyünk valamire.Na és mit tartalmaz a kód? .. de én egy tökös grúz csávó vagyok. .Nem akarom ismételni magam. hogy csak egymillió év alatt lehet megfejteni! Az operátor értetlenül összehúzta szemeit. Köpcös.. . hanem a telefonos): . A szuperkatonákat sajnos el kellett adnunk macskaeledelnek...mink van egyáltalán? . . ..Az operátor levette a parókáját.Viccel? .De hát. Minden világos .Miből gondolja. .Rendben van! . . a kísérlet nem igazán sikerült..Az operátor kicsomózta öszegubancolódott szemeit.kérdezte. hátha lezuhan egy légi csatában! Mindig is utáltam a képét.Én egy tökös grúz csávó vagyok. .De hát hogyan fordította le? . akinek ez a kisujjában van! . és adjunk az elnöknek is egy vadászgépet. Elfoglalták helyüket a hatalmas asztal körül.felelte a telefonos.. zengő hangon megszólalt. . Hozzon össze egy konferenciát a szomszédos országok vezetőivel! A Grúz Parlamentben (a főváros legnagyobb jurtája közvetlenül a kocsma és a kupleráj után) hatalmas tömeg gyülekezett.Hívják a légierőt! Azonnal szálljanak fel a gépek! A telefonos meglepetten fordult feléje: .Oké.Mint már az előbb kifejtettem. akinek ez a kisujjában van! . mit javasol? . jó.. elsétálva magas szőke bombázóik lába között.kérdezte operátor.Hát uram..De az jó sok! .képedt el az operátor. majd a telefonkezelőhöz fordult és mély. . .Már mondtam! Hogy támadnak az intergalaktikus vérszörnyek a külső űr húszadik dimenziójának balról a harmadik fekete lyukából! Mindez persze az ő nyelvükön van.A kód olyan bonyolult .Jó. . . uram. Zavartan szólalt meg (nem. ..Ja.Lelkesedésünk. én egy tökös grúz csávó vagyok.Ja. az atomtölteteket mutáns szuperkatonák kifejlesztésére használtuk. aki. . így már értem. Majd Hiró barátunkhoz fordult: . . .kérdezte Hiró.Nos. Még jobban összehúzta szemeit. nem a bolha. hogy ez egy kód? .mondta Hiró. .bólintott az operátor sátáni vigyorral.. amik szinte már egymást nézték.Vessük be a légierőt! . ami erre halk dorombolással válaszolt. .nekünk nincs is légierőnk! .Szóval.. kopasz urak áramlottak be a terembe..

.nyugodott meg az elnök. hogy még abban a hónapban felszabadítja szeretett Grúziánkat! Terve sikerült is. természetesen a Grúz Despotikus Köztársaság atyai irányítása alatt! .hú. Illetve.. A lámpa fénye. mind elpusztulunk! . Ő volt Drím elnök úr. Az egész terem kirohant az erkélyre. semmit. . Az elnök éktelen .Éljen! Éljen! Azaz.Emeri Ken Hiró. Azután hirtelen felkapta a fejét. miközben az elnök mindkét kezét a magasba emelve adta át magát rajongói csodálatának. Embe Rat Alpán tiszteletére tartjuk ezt a szent ünnepet május negyvenkettedikén! Ő számunkra a kitartás példája. Az ősz férfi folytatta a beszédét: . május harmincegyedikén elhatározta. és rémülten elkiáltotta magát: .A Föld végveszélyben van. az úgy is lesz! Tehát még ma le kell győznünk az intergalaktikus vérszörnyeket. csak fokozta a drámai hatást. lépjünk szövetségre az intergalaktikus vérszörnyek ellen! . hogy nem mosták el rendesen. hogy ezalatt kitalálja. A parlament fölött valóban ott lebegett egy gigászi csészealj. uraim .A tömeg tombolt. ha inkább befogja a száját.tehát uraim! Nem szabad elfeledkeznünk róla.Hatásszünetet tartott.A tömeg jobbnak látta. mert 452.Éljen! Éljen! Éljen! . azóta áll a május negyvenkét napból! Ebből is látszik.Mit akartok tőlünk? Az idegenek visszakiabáltak: .Javaslom.Az egész világnak egyesülnie kell! Végre eljön az idő. Az ősz elnök arca hirtelen elkomorodott. . mint Grúzia hőse. különben oda a nimbuszunk az egész világ előtt! És már esteledik! Sietnünk kell! Hatalmas éljenzés robbant ki a tömegből. és hatalmas szeméthalom zúdult az erkélyen állók nyakába.. Ekkor egy zilált ruhájú fickó rohant be a terembe. milyen szörnyű. Teljes nevén Emeri Ken Drím. . Látszott rajta. Egy tiszteletreméltó..De.Itt vannak! Közvetlenül a parlament felett! Támadni akarnak! kiabálta. a mely alulról világította meg. . és mint tudják.. dicső királyunk. hiszen itt -ott kávéfoltok éktelenkedtek rajta. ősz halántékú férfiú emelkedett szólásra. csak megálltunk itt a Földön kiüríteni a szeméttartályainkat.Ja.Éljen! Éljen! . Ha nem fogunk össze. .zúgta a tömeg. ha egy grúz tökös csávó valamit elhatároz. Az űrhajó ablakában néhány idegen lény bámészkodott. . amikor a világ összes népe egyenlő lesz. díszvendégként vehetett részt az eseményen. Az űrhajó alja szétnyílt.. az más. a terem a helyén maradt. Az ősz férfiú baritonja betöltötte az egész termet: . mit is akar mondani. Lábai csak úgy lobogtak a szélben. Mindenki felfelé mutogatott. Az elnök odakiabált nekik! ..csak a te remben tartózkodók rohantak ki.Á. hogy milyen nap is van ma! Május negyvenkettedike! Ma van a Grúz Függetlenség napja! Mint tudják.Micsoda?! De ne itt! Ám már nem tehetett semmit.Ja.. . megvan! Illetve.

május. További jó éjszakát! Az elnök lelkendezve rohant Emeri Kenhez: . A szerencsétlen űrlények elájultak a cipőből eredő elementális kipárolgásoktól. .Különben is..nulla óra. mégpedig május negyvenkettedikére. és az elnökhöz fordult: . Ám az elnök megőrizte hidegvérét. és hatalmas ordítással azt űrhajó felé hajította... emberek! Van egy biztos módszer arra.. negyven. Nekiveselkedtek a városnak. Tehát: a város lakossága megbolydult méhkasként rohant a határokhoz. Hopp. és látszott rajta.Fúj Grúzia! Le az elnökkel! Támadjuk meg Grúziát! Ekkor Emeri Ken Hiró lépett elő. Hiró már a kamerák előtt állt.. az ufó mindjárt lezuhan! Rohanjunk. és a műszerfalakra dőltek.Te is Emeri Ken vagy? Akkor mi testvérek vagyunk! Csókolj meg.két perc.hörögte .Megöltétek a papagájomat.Helyes. és egy felhívást olvasott fel a világ lakóinak: . Épp ezt akartam javasolni...Figyelem. amíg nem késő! A város megbolydult méhkasként rohant a határokhoz. és megvakarta az orrát.Szemét ufók! . megerőszakoltátok a macskámat és még az aranyhörcsögömet is halálra csikiztétek! De most meglakoltatok mindenért! . Toljuk arrébb a várost! .Semmi pánik. hogy nemsokára lezuhan. és hamarosan el is tolták az ufó alól..Remek ötlet! . .. – Nézzenek csak az órájukra! Az elnök ránézett a karórájára.Emeri Ken Hiró. Amikorra az elnök a stúdióba ért. drága öcsém! .... 23 óra 59 percre! Köszönjük a megértésüket... ami annak rendje és módja szerint melléje zuhant.Az idő. Az irányítás nélkül maradt űrhajó veszélyesen imbolyogni kezdett. fiam.az utolsó szavakat már alig tudta kiejteni: . nagyon helyes. A cipő betörte a csészealj ablakát. Az elnök elégedetten fordult Hiró felé. Hogy hívják magát? .. . uram! .Győztüüüüünk! Grúzia az ász! Mi vagyunk a legjobbak! .a tömeg lelkesen csápolt. Az emberek rémülten mutogattak fölfelé. hogy az órájukat állítsák előbbre. majd fájdalmas grimasszal fordította el a fejét. és elkiáltotta magát: .Elnök úr! Van egy ötletem! Rohanjunk a tévéstúdióba! Bár az elnök nem értett semmit.ne itt. és hangos csattanással landolt a vezérlőterem közepén. követte az elrohanó Emeri Kent.Egy pillanat! . harmadika! Vesztettünk. Az elnök diadalmasan felkiáltott: . ez a mondat így nem jó.mondta Emeri Ken Hiró. emberek! Nem sikerült legyőzni az intergalaktikus vérszörnyeket a függetlenség napján! Oda a nimbuszunk! A tömeg máris zúgolódni kezdett: .De uram. hogy az ufó ne zuhanjon ránk..szólt ki valaki a tömegből.haragra gerjedt. figyelem! A világbéke megőrzése szempontjából elengedhetetlenül fontos.kiabálta Hiró.. Levette az egyik cipőjét. ..

sajnálattal ugyan.. azt hiszem én vagyok a világ legönzőbb embere.ezért én nem érdemlek jutalmat. Én mégsem vagyok annyira önzetlen.. milyen becsületes emberek is a grúzok! Minden grúzt megjutalmazok hűségéért! Szétosztom közöttük a vagyonomat! Mivel azonban te önzetlenül nem kértél semmit... mennyi is az a jutalom? . Sőt.semmiség. De fogadd meleg kézszorításomat önzetlenséged jutalmaképp! .köszönöm. mint ahogy gondolod. de azt hiszem félreismertél....Jól beszélsz. öcsém! Rádöbbentettél.ööö. uram. de kénytelen vagyok megtartani a részedet magamnak.Drága öcsém! megmentetted Grúziát és persze a világot! Hogyan hálálhatnám meg? ...Khm.nos.Khm. ... uram bármelyik becsületes grúz állampolgár megtette volna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful