Algebr5

'l

I

valorilor lui o pentru care are loc egalitatea x2 -lr*2:x*7

t**
ll

{ 1 }@ { - 1 ,1 } t r -2i , r+ 2i }E I{-1,5} {5} @ @
-+ IR., definitd prin /(r) : 3c - 1 admite ca inversd, funclia

li I

{-:(") : ? + 1fnlf'(') : *("- 1)E f-'("): g(c+1)
f-'(*): inversl. i(r - 3) E] tunclia/ nu admite

q - q + CA- Cf este egalicu

-12G]-6@oEe@rr
Sz : 1 + 2 +3 + ... f rr,esteegald, cu:

ry @ d # @ ry@ 2" @ 2n_1.
girul(o,,),,6sr, an= #.Suma cu i * k=2 este egal5 cu:

2) 4*U @ =@ril (",- 1)(",+ E ry@ E

altrezultar

_-l

-i

r legeade compozilie * A : ffi pe multimea(-1, 1)' SeconsiderX la grupul ({0,*),') de clerivabil la grupul (t-f,t),*) Fie g un izomorfism
astf'eica g'(0) : t.

I

j
j

1

n (]) **"'

8 1 ts J 2 @ # O ./5 8 #
NumXrul n,a €(-1,1)' ; - i,."'* 1fuu.t"'

Fie o: zx

ffi,

1 __1
-_.l
la, ' ) |

l
l

--l
-l ]
rllatril I

,-r,11\

___i

G,""l

F i e G :1(
i\

r *4v
-7Y

.

_

_?n^,) r-A y)-J' rz\r\

e ,,r zr ( m) l*r

2yr :o) ,,
)

e l R .c ar edi n

urm6toareie afirmalii este adevdrat5"?

es.testa,bil5 in raport cu inmullirea matriceior pentru Va € R f, (G,.) este grup dacXa : 1 (G,.) este grup dac5, : -1 a (G,.) este grup dac5 a : 0 Nu existS, € iR.astfbl ca (G,.) sd fie grup. a

fultimga G (C*,.)

dac5,:

: {z e C I azn: bl, ae A-;

E l ,:

0@ o : A @ | a l: l b I E a : * b @ o ' : b .

1' ) e M z( R)laz- 462#o} - 'Gr u put ( M a,.) ' "J este izomorr grrrputLb.', ru l,i/"u u,,r*rr* aurx,

F i e cfe R,qitla:{ ( ;

a= E a <_o@ r @ a: o@a e i*1,U @d: _1.
C6,te elemente inversabile monoidului(Zyl-4 are 4

E t@ 1@ 2 8 4 @ o in f in it a t e

(Q.' (R*' )qi ) :l &lfr,;][fi,:,],Bl'*,.1,-i,'&,1)@
n ,,.t

Caredin urr'U,toarel" p"r"iffi

:"""r1"

I\*,y):

a r *b u

%

(*1,1) dac[:

TT6,a,,b

e IR,esteo legerle compoziqie intervahrl pe

B;;f:

i.@

a *be ( *1 ' 1 ) @ o ( *1 ,1q ib ( - 1 ,r ) ) e e @ o : be [-1,1]

Legea de cornpozilie r + y = ny - Zr o structurd, de grup dacX:

L 4 Jo: o, b : RfEo : 2,b: @o : b :2.

o@ e : *2,b : 2@o : 2,b : 6

I l I ":l
"': I
1l

Ecualia ra - Br3 * arT - bn * tU :
Media aritmetic5, a r5dd,cinilor nttfr2tffa, 14 este

E1@2@o@a@a
9 3 Media geometricd a rXddcinilor $!, t2,:L 3, 14 este

@zE1@4@o@ro
valorile parametriror € R pe'tru careecua{ia a,b are toate rxdxcinilereare gi pozitivesunt:
lEJa:1,b:

R-o

: , tj ,

;^U E ]o $l

: 2 4 ,b 2O :3

a = 24,b 1 E o = 32,b 24 = :

Dy6,A e,442(JR),I Ozeiex A

minirnS,a lui p € N* pentru care lp = 02 e:ste:

ErEs@485@6.

(zi)

e n 4 2 ( R )o: ut

(?,

- y) ,

a r u n ci:

* (a*ib)'t(o-tb)"-1 _ G,tn)"=(o-tn)"-'' bn 9", o." : (a * ib)" qi br: (a - ib)" 9 ! o": an * bn Si bn - 2on-76n-1.

Fiesistemul ecua{ii de rir,i*.",{ I #,
[" *y

I:
*Zmz

: I
-1

*9

_ 3{ + ,1}@R\{+,1i@0@ ; (r,m
;9)

sitt"*ul are solulieunic6 dacEgi numai dac6rn aparlinemur{imii:

sistemulestedubl* nedeterminat dacxqi numaidacxm

Al0 @{ 1}@ {* }E {1,* }
g!

apargine murlimii:

Sistemui o solulie (",y,r) cu z > 0 dac5 are m aparlinemul{imii:

! 0@ (1,2) (+,1) (-*,1)u (2, @ re11r, @ m) @zi

0il

J.IfrS Ot

Fie m,", a'Yem an:

Uy m * n - p @l p - rn - n EI m * n *e- r-i-r2 p _ m_ z [ f l "r_ Valorilelui p.rrtil-----% carepolinomul (x ", sunt de forma:

rn, Ei (tr*t: ttr;atunci cr, este egal cu:

rn+n+p.

6&+b, e N* Egf, fte N.@ or* I sau &:
&eN*@l*,,4eNi,.
l'ie polinomuf f Valoarea parametrul ur c pentru care polinomul are o rdd*ci'E dubld, este: intreagi

@ o: 1 @ o - * 1 @ o = s @ o :

Valoarea pal.a,rrrctru I -ur a pcntru care porinornur arc o rxaScirrStriplii este: intrcagx

* [g o: _i

H; = lff:T,i

Hrtll;

are "*. potinomulo r',dd,cin', inrreags, triplx

Fie r,, : (2 + 16),1 ", e w-. (an,bn) Z x Z cu proprietarea e rn = on * borrl3 existX pentru f[:ff*.ni E o @t@2@3@oinfinitate
Valoarea,lui a], _ Jbl este:

r @ o@ @zEs@/s
Cdte solulii are ecualia 12 : gr2* I in Z, x Z,l

E t@l @s @6@oinfinitate

,5+ *o+ i:l

ltr
4

@ * a@* s @_z @ _ r @ o

ES

3:Hh1::r"
> i iBl @ --..=...-.--

-tt rn * , r, .-._

7n = -i-

:te care sunt in progresre aritmetic$, dac': '""'v srrLrrrctlca' dacd,:
r;r -o -

13]r,'-1

e
I l
'1
--l

Multimea valorilor parametrului real rn pentru care m4" + 4(* * 1,)2n 2m - 2 ) A, Vr € iR,este: +

*) *) *) E [0, @ (0, B [t,*) E [2, @ uttr;spuns.
Mullimeavalorilor lui a € IR pentru care logo (n2 +a) ) Z,Yn € lR, este:

@ (r,21 [-2,0) (0,4] [2,3] (1,3). @ @ E @

D

Solulia r a ecuatieilog,(r+ 1)+ log-r(r3 + 1) : 2logrz(n2* 1) verificX,:

,e
D

Er e [0,i )@ z e 0@ r e (2,3) er

) e ( 3 , 4@ r e ( 1 , 2 )

Multimea solu{iilor inecualiei :-------:-_--:-_

r*1 ( I este: (9 Iog3 - 3") - 3

I
I
j

10,2) (1+ log3 10,4) (2- iog3 10,1 Ios3 101 + t (z - losn E @ - log3 1"0,2) [1,2). E fz El I\4rrllimea sohr(iilor ecualiei c: "1og3 ffi

I

l
:l

"rt",

_l

I I

@ { r/ s }B { * , 8 , 8 / 5 @ { * , 8 , 3\^ ,e } { s,a - l}@ 0 } @
Fie dou5,progresii, una aritrnetic[ qi una geometricd,, fiecarecu c6,te4 ternieni iastfel inc6,t adun6,ndtermenii de acelaqi rang din cele dou5, progresii s6,se ob{in5 ca srrm6 respectiv 18, 18, 26, 58. R,adia progresieigeometriceeste:

"'l
I

f s@4@-1@z@r

_.1

II
--l

isi.t**.,r {i#-:, idin multirnea:
, ,\i^,

nAv.-2 iCl-

este compaiibil pentru orice numEr intreg p

B} + E {-r , 4}F l { 1 , 3 }C { - a ,- 2 ,1 }O { r ,2 ,4 , El { 2 ,3 ,4 } .
-. ":lJICel mai mare termen ai dezvolt6riibinomului (1+ /2)' -J 'E rr, 100

_l

Gt @

"ur

@

@

@ "un "ut.

i

ir:J se considerx dezvoltarea (J2+ {n)tnn'. Num5rulde termeniralionalidin
J aceasra dezvoitare esre:

f]J::z ! rrr [!] r:afq roo :lra ifl

lil

0

il --u

mfiD*e

t

J

:fr

*""i0* 1s"
pentru ecuatia care f (u):0 are exacr sorulie o 'ffi:l--"rr^ LlJm € (-m,ol este altruil;' @ e fo,oo) * @ @ F\-rnclia este -,;,;, / surjectivd

q? *

dacd qi numai c dacd m aPartine . @ !-t, , *) Fl (0,oo) --, L:.l(", murlimii (I, oo)i': @ @ [0,lJ@ ott .u*pun, -;;-::: rvlurlrmea vaJorilor /-;l r . r _
trt !,.

ul]
4l

lUi r, Pentru ut care este a ici un element

Rrlffi d'.,notj@{*t, e_@'q !,(rt*r);, t-r,r;fl;;
fct

E

*

.oo*tau"

uutu
P-o-

i@ ecua(ia ; "::::.:*iroarete are o rd,cj

r, anrmalii ua.ujluo, " .u@ ---'qr' csre adevd'r'at5'7 *rt"

--*-v ru,rei

Liu ecuatiaare doudr'ddd"rriti"o*?

rdd dcin H :""* ; ;;; ;# Ho11fl?T,FdT:,-::"-, dimpard : ecua{ia are nu
,;ae"irriint.ugi
p r r : c are solulij r.eale .tace qi

w rn =o l -o l m:1 f7) * Multim

J-

=+@ rn>a.
ffi
t

ilt
BJI
,4.

' ur r Kpentr u.u..- ilffi
x n + 4 n t s * a r2 + 4 rr+ 1 _ 0
fl) z (-oo, LaJ -toJ@ , *,*lo]u -' * {6}ra-t ra L"t tu la'€) =---@ {0} @ 0

are toate rErl5cinjle reale este:

llst \-

i"fr,," d

fi!,nn'
_ :3 Pe*r*"o este asociativd,dacd qi numai dacb
tFi

J3

&,: b,"= 0@o = D= 1,c€lR [ d o : b: c:2 , n,3 "J ' esreasociativS' ac'nite qi element neutru dacdgi numai

t

'llr

: 6 : 1 'c R@o= b: € c- 2 3; = l: l',::o @n
n, *) estegrup daci gi numai dacd,

daci,

?

!

9,.

f€

4

.'

':j

l:rrcgia : Z y
-..rmaidacX:

-[7^

= au este automorfism -s.6;i; uf a e i0 . 1 ).

(2,+) dacdqi

a -1i a : t, l-61 : -1 O o e {_1, 1} ITI n
_ ','rr!rrneasolufiilorinecua{iei

ITT
5T$
rlt

_:__:_ f;(C:;_--;l; 7)' < 2 ig(t' + r-l)-_;t* Tin lnl,1 )@ al rrds puns... g t@0 r,0-\ G] r, \ - .

l.M
n+2-4\/;:Z+
' r ;+7- $VFIJ=t

12] 10} -: i5, E {?, @ !1*la ir,!l @ 1a, r:1.

il ruum
i ililtililii; l

i l ffi '

J

:"Jrneafuncliei ,f , R _+ R, /(r) .:',alul f0, 2'] dac5: ,

:

n2-Far+l

lZ +;+

a 1 , € lR, esteinclusd, in

aiLEj 11tr_::i:f*Le: re:i@ ":l:3:l:_
51

nntoif JtMiurt

il t,Mm'

dilt

;f

4

--

*effiuemtr;rtu

S5,se determine grupul (G, *), qtiind cX functia

. f ' (0 , o o )-r G ,

f (r): r* I ,

esteun izornorfisrr grupurilor ((0,m), .) gi (G, x). al
* ,ll

g
-!: --.|* -dllli' -rft -

E

fIrJ u :

: (0 ,*) qi r *y= r y@ G : ( 1,m)qir * y :.xy " : * qi : *a7* iz@b:fr qi z+s g *"*,
(I,m /

!1,*J z { ,y : $l

a

z*

A - 1.

* *,

uu
'elT

Se consider5 grupurileG : (R, +) Si t F\urc{ia /:lR -+ R /(") : an*D esteizomorfismde G la}1, dacigi nurnai la,

LE J

E o: l :.t.@a : a:1,qib:0.
!-ie,functia /(") : ffi s*A
L* r y '

- 1 , b : 1@ a + 0 , b : * 1 E o :

1,b*A

iutr* grupurile((-1,1), *) qi ((0,m), unden * y _ ),

F\rnctia / pSstreaz5 unitXlile grupurilor dacX:

@ a:d@ ":c [ - O c : o
Fhnclia / este izomorfism intre cele doud,gnrpuri dac6,:

rmum
troa
il,tu'$'

@o : b : d :1,c:

- 1Bo:

b:cd:

- 1@o:

b:1@ d,: c: _I

Fie mcrnoidul(M,.) unde M : {Ao I a e R} cu Matricea 41 .41 ester

Ao:

@a'Elar@au
Elementul rrnitate este:

trmrr
[tt
ll

@ r r @ A r @ ,a o @ /;
Inversul elementului -41 este:

EA*@A*'@/*@a,

utp:
50

l?
)'

,t
9

Fie rn € R qi 11,r:2 rH,dflcinile reale ale ecualiei 4r2 + \iullimea valorilor sumei ri * 12 este:

rnr*2m2 - 1 :0.
lrurfrilF' qilldllrr

g ] E [ * r , 1 E [ 0 , 1 ]R E

[ 0 , * ]@ ( - o o ,o l.

d'

rtt"

'{:

ffi r c
I!rc

\,Iuilimea valorilor expresiei2r1n2 * rr + u2 este:

ILrr
rgr# t3

I

3 t-i,11 R@t-i,81 t-i,gl@t-i,*). @ @
Multimeavalorilorexpresiei + z! este: r!

I

_f
,t*t

r Y

R@ t-+,il t-f ,ft c [0,*) [-r,r]. @ @
r * U - ry - 2r - 2A*,\, A e IR..
Pe multimea numerelor reale IR.se dcfineqtr:legea de cornpoziii" , " rri"

'a

Legea * " esteasociativE pentru: "

It[,U-g

3 A : 1 @ ,l :z @ A :

-1 E ) : - . B @ . \: 6

\{ul{imea M : (2;oo) este parte stabil5 a lui IRin raport cu legea,'

E l =.2E l ) : J @ r < B E A> 6@ I : b
Legea tt *tt are element neutru pentru:

l _.1
! l 'l
I

3 A:4 @, l :6@ A =-6@ l :r
iffi +*7, determinx pe lR o structrrr5 de grup,

,-\, i+) Legea de compozilie r x y : J riaci si nrrmai dac5:

3r
n€N.

: 1 @ " : 3g n :Zk ,k e N* f ilr : Z k + I , k e I \ * @ r > 2 ,

In monoidul (Mz(V,),.) mullimea elementelorinversabileeste:

det l0] El_{,4det Il @ {-rr, rr} A | A: :0) d et.42 @ i A I detae 1 - 1 r 1 1 . E {-4

!ta

,'-.\ ;.: ve care din urmS,toareiemuitimi de funclii / : R -+ IR compune."u r,.nc1iito, { ) nu determiri5 o structur5, de monoid?

*:f

il

l/ {f 3 l / l / i n j e cti vs,)@1 / su rj e ctiv5) @ lf bijectivx} 3 {f | / cresc5toa'4 {l I /(*r,) ==-f vz e Ri E 6

U1lG

49

EM f l

tm snFm us ttciill$tll eE r@

Pe intervalul (1,3) definim legea de compozilie

2r a- 3{ r + s) + 6 r s- 2( r +y) + 5
Elementul unitate este:

Et@/f f i2@ r
Simetricul lui r este:
l* {Eirlr -*";8Eri.

ai !ril''!f

u

Eid*

8r, :a- ,

@ r, :

* ' i. t / E : n:t L + g * @ *, :,!ru

Pe intervalui (1, m) definim legea; r * y : arna

r, t|l ltr -IEl r

Acezu;t[, Iege este:

{Tl necomutativX comutativd@ neasociativ5, R
Elementul unitate este:

E l K e @io
Simetricul lui z este:

F

'rgtBul

@r, : ", K "r -- sr,*!@ ", : "-t E *, -: "* @ r, - *
Mullimea valoriiorrealeale lui rn pentru carefunctia -r , f : R.x I R. R, * f (n , A ) n g -r-y * m

F
3Eo:0,

ntum B

esteo legede compozilie (1,oo),este: pe

FJOS'etr e$

g *) . @ (-t, *) E 12,5l [2, E (-e,oo) [r,a] @
Fie grupurile (C*,.) qi (R.,.). S5, determine a € IR* qi b € R astfel ca funclia se 4 R*, f (z): alzl+ b, sX fie morfisrnde grupuri. "f ' C*

F F

rry$B f
lrE'rEIi Fr
I
l.
I

E o :2 ,b:1@o: b :2 .

-1 , b : 1 @o : 1 , b : 0 @ a : -2 , b -

Multimea elementelor inversabile ale monoidului {Z,lil,.) este:

E {-2, 2 }E { - 1 , 1 , r , i} @ { 1- i, 1+ i} @ ir , i, 2 i, - 2 }@A.

I]ITd

@

Fie rn e Z qi operatiax definit5prin z * A : ng + rnn + mA + a. Valoarea lui a,pentrrrcarecipera{ia defineEte structurdde monoiri1te est,e: * o Z

Efu
F_-D
n

48

--l

P .' l
I

I i

\rT213

Multimea rdd5cinilor ralionale ale ecua{iei

L248 -1 0 -1 2 I 0 -2

3

: 0 este:

@ { -2,2 } { - 1 , 1 , 2K { 2 }E { + ,1 ,2 } 0 . } @ @
in multrimea a numerelorcomplexe C astfel zr * 22: zt * 22 - 2122. "" "*,'/ sE'se determine mrmS,rul complexa € c astfelinc6,t(a\io), comutativ x) sE, g.rp fie

II
-J

"ff

r i
J
.'.\ 'J

E r@ 1 9 2 + i E 2 @ 1 _ i
iFie legeade compoziliedefinitXd{{, *) pri"

,8e: $ ;@e: 3 ; K": -3 ;@" : - * , @, : * .
: r. ) P."i
-1

',, , " ,t

^* rn

€Z pentru carc (V",+)devine grup este:

' -t

1, unde f ,: z -+ z ueste) IUIICII€ injectivd, uuu! J u zl n r e , ( functrie o InJe( imparx. Numxrul erementeror

1 I
_l
= 1 ,I

Ej@

2 @ celpulin 3 ts r E depinrle / rle

Pe R sedefineqte legea de y = fiy_ar1_Ay. fVo*.r.f* rf., e m "o*pouitrl*, centru care (R,*) estemonoidsrint: "*

: { t 1m a : P: l*U IE I nu existS,asifel rle nuu.rere. b : 0 sa ur: *1 ,b : 1Er i, : - 1 , l I

o E _ o: l :

o

__J

Y
47

ry

C

m
wTl *ur H.+ffir uA il[.O$Jq& tMm[
.fmfif,'lttlrrrrt Dn k '
.tfif, fi,' iI

Mullimea valorilor reale ale lui rn, pentru care sistemul

f ***y*z i "*2m ytz I r *Y*z
este compatibil determinat gi solutia (*,y,r)
4

: : :

1 1 0
verilic5,reialia r t y ) z, este:

*) u *) r) i). @ (-*,11 [-1, E (*,3] (1, @ (0, @ (-1, B
Multimea valorilor lui r € IR, pentru care determinantul

qli

a-*
5

{rr
;

1111 7 r -1 rr3 -1 1 . r2 I

2 8 4

r } E { - r ,1 ,2 @ JR{ *1 ,r ,- z} @ { - r ,1 ,- 2 } 0@ tl} @
Rangulmatricei I t

/b \1

1 2 +\
&

2a 2 4J

2 3 | este egal cu 2, dacX qi numai dac5,:

"erE

@o:1,b : 1 b: 3.

@o : *, t,: i @r : *,b: 1E 0.:2,b :

1 @ a:

1,

unun
Fros ,i

r3 r2 n l *1 Multrimeasoluliilor ra{ionaleale ecualiei 7 2 -1 1 5 4100

1 : 0 este: 3

@ {2} {o} trt @ {-r,1} {0,1,2}. El K B
{Lx +y
-1- 7 J-1 .L, q _i

Sistemulde ecualii nedeterminat dac5:

(a+ 1)r +(b + l)s x: *2bg

este compatibil -4

F"^* L , b * b:2.

0 @ o : L , b * 0 W a : 1 , b : * E a + L , b :0 @ a :r ,

I(d : {;4
domeniul maxirn de detini{ie' Domeniul D este:

+ 6:%'

undeD este

Mu$imea solutiiior inecua

Gl :| [r,*)E-il,e] [r
Mu$imea valorilor reale a
t'

m) *1) @ (25, [t [-1,oo) 125, B l*1'25] m) E @ (-*,
(t) : 4 este: Num5,rut soluliilor rcale ale ccualiei .f

are toate rdd5cinile reale t

to @2 R 1@ a@ oi nfi ni tate

multimea: 4 intersecteazS' Mu\imea soiuliilor inecualiei J(t) 2

ll

/

n1

tol (0,21 llt r5"puns, ol B 8(-r,401 [| 1-m, @ {-r, E
< r-'----T-r func{ia /(t) : W + t/u - It' Se "orrsi,l"rX Mullimea cledefinilie a functiei este:

E l-*'*)
Piz) este:

{- oo,- #l \

u'"l,/3 .
L-

.

: ie polinomul P(r) : 2i7

oo) (-oo'11) *) E R @ [0, @ (**,0) K [tr, @
: 7 este Mullimea soluliilor rcale alc ecualici /(*)

R. ur16 *9u2 + 4r @ 1

]*,:md,rul de r5dXcini pozr

K{zz}

cel contine putin 'lou[ etemente @ {0} @ {11} @ t1} @

_._o@2[l3Er@r
F"stul impXr{irii lui P(r)

CA,tesolulii intregi are ecualia

. +r ' *2 r *tffi a r 3 +

: 8(4o+ 4-") - 54(2"+2-") + 101 0?

::ed,rul de elemente al n

@z@49 1Ery:::@o
@e lui a, pentru care functia /:R.-+R.,
este injectivd,,este:

{(r,y) e 1R

f (" ) = rB + o r*

1,

I rE 1@2@g@.l

:12*m)+m)2log1

@ @ (-*,0)E to,oo) 0E {t} Bn'
iVto4i** totuliilor reale ale ecualiei
l--"-l,tltt +\/t - + : 4 1fn - 4t/r - 4 + V r +

- 1 ,m ) @ ( 0 ,*) g
::::,ea valorilor param

r

(m:,.:acini complexecu uur',

@ 1i Bla,Bl io, @tl,zIEIfl

99

M -. #)@(-*,f

:i-J . I;,1imeasoluliilor inecualiei!tT- r + \/;:1" J.
^l'"'imea

( 1 este:

2} @ =- 1 *) .E-{r, g [1,2J 0@ 1r, $,21.
valorilor reale ale lui rn pentru "*r" ecualia

It ,, ut* ll

GJ

rn-(2m*L)*2+m+1:0 ::ate riddcinile reale este:

--,, f] u lf,*) @ (-*,-#] B lf,*) @ - 2-' coi
: :ijnomulP(r) : nlr + 1rs + Zr2 * l

A-C2Es@4.

Lil

, ; -,- - r:olexe cu partea real5,negativX este:

t\f

._:__:fl] i:OL;,*) ii?,*) o ipr- @

mDnf,,'tiiwiilmD

il,t*fr,C,tffitt'tfffi$tt

ffi
@
tl

hec spfrt prfu
I

voi folosf, cif, rl eflu $r eu
h F: - .r r ' a

g a,
rit I - *i
*il

real b ecuatia Pentru ce valori aie para,rnetruiui *3 + o(o + tlrz * crr - a(a *b) - 1 : 0 de adrrite o rddd,cinlindependentS, a?

Bo@ 1K 2E,@ -t.
Numerele reale nenule a,b,c sunt r5d[cinile ecuatiei caz nB - or2 +br * c:0. In a,cest tripletul (a,lt,c) este:

E ( r ,1,1) ( - 1, - 1, *1) E ( 1,- 1,1) @ ( 1,- 1, - 1) @ al t r Xs puns . @

m
UT
.:-. *-*: :""

ecualia Care estevaloareaparametmlui ralional rn, dac5, n4 -7n3 + (19+ *)*2 - (3 + Am)n rn : o + relalia rt = 2r+'! admitesolulia rL :2 + r/5 $ soluliile z3 qi z4 verificH,

@- r E* 93@ z @ a.
Solutiile ecuatiei * 2(z -Z) :20 + 8i, z € C, sunt: zZ

E *z+4, m *4+2i,@ a+ 2i E 4-2i @ altr6spuns.
Fie polinoamele € RIX] definiteprin /,9 I :2; ro + X 1 3* rn X lt + X 8 + z X G+ n x 2 i. 2 , 9:xa + x 3 + x 2 + X + 1 . Polinomul / estedivizibil prin poiinomul g, dacX:

: @"r : 0,n: 1 @ r n : 0,n: 0@ r n,ne 0ffi r TL O,r L:2@ m : I,n :
I DacX rr1,t2tx)ztr4 sunt rXdS,cinile ecualiei g(o): rn, atunci inegalitatea:(1. +

pentru: adev5,rat5, *Xt + *Xt + *Xt + *) > r!, este @ r n € R @ m2 2@ r n 1 Z,ml 1 Er n € ( 1,21 m) ffi nz€ (-m, 1)U [2,
Restul impXrlirii polinomului f La polinomul g este polinom de gradul int6i, dacH,:

: : -E t" 0,n 2 @ n $ 2r n: 0 E n 2,r n+ 0@ m e 0 [E]m:2, n:0

rye JU

{roL

I
I

I

p
\6

iFie polinoarneleP,Q e ZlXl definite prin: i P - XL7+ (X + 1)7, respectivQ : X4 + X3+ X2 + X + 1. l;;)

J

Oaca rr,z.z,rarfiA sunt r5ddcinilepolinomului Q atunci

l
-l

,rr-u S : r? + rl + r! + rl este egalX cu:

@

oE- 3@ 3 8 - 1 @ 2
l;e) nacil frrtaztfiB,r4 sunt rXdS,ciniie polinomului Q, atunci pentru orice j J relalia: i1,2,3,,4\esteadevXrat5, Tl P('r) - -1,2r] * 22ni- 1a@ P(*) - -12r| * 2Lr5- tB 7, P(q) - *tz.rl - 13 @ p(*i) - -tlr|' * Tsti * 20

J

?' efu) : tz*?+ Zlri - L3

II
j

I

fie P(r) un polinom de gradul 7 cu coeficientul lui z7 egai cu 1. Dacd,existS, ; € R. pentru care P(n ) - o se divide cu (z + l)a qi -I)(r) * a se divitle cu -, - 1)4 atunci {tt5/-.eficientullui 15 este
'ul

=p
_J

'-2 ts?@+ E r a@*?

@,/ :rEf@# @?@+
" :blc

@)

i : ,,arealui rn pentru care ecua{ia ns * 6n2* l-l"z * m :0 ; r:: aritmetici apartine rnultimii: -esie

are r5,clXcinile in

. -r, 1l@ 12,41 [-4,-2] E [-7,-5] @ [5,6] . @

6

-,r,:,a

ecuatia 2t:3 * mrz * 4r -l4 : ;r:; o/rir lue mUliirnii:

0 admite o rS,clScinX dubl5,, atunci rn

, -; ol@ [0,2] [-8,-5] @ {3} @ (6, *). @
-r r-:,aea parametmlui real rn pentru care ecua{ia *4 * **3 * 7on2 - 12on* G4: o ,r* :; jacinile reale gi in progresiegeometric5este:

o

,5

- : 1 i r ; o , : tg ; m:1 2 ;@rn : z; m: 2. E [O @

JI

-l

1
_l

:.:)l
Jt

-r

r"rrrrenul care nu-l conline pe z din dezvoltareabi'om'lui r r-

( V; n -*) "
\ v-,/

l6 l--

1
I

E c l , E c g o@ cf,E cf,@ qf
_J -;-Jr

-l lo;
i

r f---=-f'61111unu1 r conline pe 15 din uuzvurLar'.r binomuh.ri / m care-l Lvrya'u y! & u'r dezvortareauulst'ull-tt \v;
,-"--^^"

gl

"-r20 + var)

este;

E no@ nuE "s "'uE"'n.
*)'nn'

I I _-l
\€' I --l il}ie I

NumS,rul termeniloriralionali din d.ezvoltarea binomufui (\,6nn este:

! rsra zooo rssz roz o. @ ffi @ @
Jac5,termeniiuneiprogresiiaritmetice"'**.6to**@ *az+ae : 15, atunci suma primilor 20 de termeni ai progresieieste: -20 qi 4,1

0rIn-l
c|F=r
Ull

ul

il

,l

I I

ltt rto@ zzoo zzo 420 rz:0. ffi O @

mf,,3**

__l
i'

I

I 1{a

fL

ti

i= considerx ecualiaf(n*

* 1)rk :275,

n € N,

n 7 2. valorilelui n

?-- l

I

P I
I

;'i-lru care ecualia are cel putin o solulie num6r natural apar{in rnullirnii: -ls*3; s € N] @ {5 s+4 s€ N) t3 2 s ; s e Ni@ {3s* 1; JT: N) r raspuns
l-l 11

Dltt
t: lltl

$*l' ,,,
\J

' ;_.l ia.ll at

rl impd,rtiri ; :U I rolinom ; q L:i. DacX 4.1(0)f1 P (1)+ :I
-:L/l 1/V

*r, ,ft
GUI

nnci

;-- .t este *"1 .rl este:

,

;

AII

""1

tu,

Y*

,a a\-^ - 1)2Fir *(xt * r x J 1 ) @ L:J
*'_
*t
QII

,',t8,IL

2 X s- r
al

_
*^ * n1 Yn; C N1 |

___l

bry} I

a-)"a--

d"""t*"

I

eale sl
J'

Dn

*az+"'

-

-a:

-22r4+13+mr2-

;-

€ (-oo,-21U i2.r
= . - O, OOJ.
-/ i\

f f iieif : R - + R ,
(r * o')' I "'+ /(t) : (" - or)t + ( obtinepentru: u:rde0 < aL < &z 1 "' o"r,se (" - an)z

W$l

,,-.-::.ea soluliilor realea

:^u"=*Y":*l H;:lP1
M ul!i measoiu!iilorrealea1ein e c u a ! ie if f i(1 e s t e :
dnd

llfr: :

n. -: r@{Bi@iz}
: - :-:-:1ia : R.-+ R, /:: /

v_
gi

--.-- graficuluiiui / sc a

@0' g B-[-1,+) E (3,10) (-1,+)
= V#, Imagineafuncliei / ' R -+ R' /(r) h n /: [-4,3) daca: =3 : -4 @ rn = A , n,= 4 @ rru l' n @rn:t,TL= = 0 , T I,= -4 m rrl: -2, r t , : 3 '
,rt

..:- 2+l x [R Y:- t

u*rleTn,ne lR,este

8tfrd1 ----:ea valorilor paran€ J '', . .- :isrincte mai mar:'

:: -r' t) @ (oo,0) K
LLrLllr* .--rea valorilor

ry;
r(0
JD > U n'L € R*, este
I'

rn g k {oex

Funclia / ' injectivd,dacd,:

' R * + i R , J (t) :

( *2 Y|'rnr-7

r0Lli r

t

mn-L

I -: 2)@ [-2,2] Br
*

fTl m € (-oo,f) @

6 -,

o") e io,

-

e (1,oo) rn € (*oo'0) ffi
r { I r-> l

ryil,1,-2}8{1}[ ;{ ?i
surjectivd Funclia este f fo_ U ' I

Lrrlr{l,t ;--:tea solu{iilor reaie z

Fie J : R' -+ R, /(") -\ qi dacH, numai dacS':

-I

r*rrt, 2rnr*1,

@ m : 2i fel rn € (0,1);@ m € (-co,z1;

- r c,2 l@ ( - 2 ,1 ) E

K*e( 0, z 1; 6*. ! - *' +
"
a

(:r,y, z) € R' x R x R' dac6: , ur"o singur5'solu{ie

X o:*lE" :l

6

Ecualia 2rn + n3 + mr2 * r * 2 : A, rn IR, € are toate ;ddd"*'_

*rl_ d**

u @n r . € ( - o o ,-2 1 [2 ,*) @,rz € (-2 ,2) @ m: rn € (-6, m). @
Multimea soluliilor r"ul" ul" ".,rut*i

Z@ r n € ( _oo,_6]

w

r -F2-t+li4

-r

@

, [z,s] {sl @ {zt@ 0@ {2,s} @
Fiefunclia : R -+ R, /(r) =,12* Zd+1);+ / g.,+ L
Virful graficului lui J se aflE,pe curba dc ecua{ic:

3y : - 2 +3 rm y :

* * 2+In- 2@ * : - _ 2 * Z y E y: 3 , E

U: r z+ 2
are doud

\{ul{imea valorilor parametrului real rn pentru care ecua{ia f (r):0 solutii distincte mai mari ca 1 este:

3 (**,t) B (*,0) Br(r,o")E (0, @ (*1, 1) *)
),iullimea valorilor rn € R. pentru care

@

{r e R | *' + mn + 7 : 0} n [t,co;: 6

@
-2,2)@ l*121 (-2,oo) (2, oo) {z} B E @
: --iimea solutiilor reale ale ecua{iei r : 1A:? este:

19

*2} {1, g {rl @ [r,2] {2} @

'.-:-mea soluliilor rcale ale inecualiei ,tr_

r ) ff este:

r) : -.",218(-a, K (_*,1) [0,1) (1, @ @ *)
: ca func{ia/ :JR-+ B, I@):
J,J

W#

sd fie surjectivd, trebuieca:

= =^ B - leJ@,ry] g B li,2l q -..
i 2)ffl B .=f.-3,31

e,

-'gia.-n, Ef,'EiI.',o|5dlf dr, il

:r

{:ll

rlr

dlr

rrl,

f

Mrrllimea valorilor lui rn € IR.pentru care ecuali a 13 _ ZAn rn : + rdd5,cind, egalXcu dublui altei rXdEcini este:

0 are o

@ {48i@ {-48}@ R r{a8}@n r{_a8}m {_a8,+4s}.
("
Sistemul de

+ a

1 12 + "cuatii l1

t;

+ y

+ a2 + 1

+:1

z :1 22 =3 1

axe:

@ o soiulie @ douXsolulii @ t rei solulii @ patru solulii @ qo.* solu{ii. g:X a+3x 3 +4x2 + z x .
Fie polinoamele / : X5 * 2X4 +bX3 + bX2 + 4X - Z qi Cel mai mare divizor comun al celor doud,polinoame cste:

@x+28

x 2 +2 x+ 2 8 xz- 2 x+ 2 @ { x+ t) 2 @ x, + sx+ z
0,1, l - i,- 1+s @ 0,1, i,L_i 1+ E r ,0,i ,_i

RSdH,cinile polinomului g sunt:

*L -i ,-7 +t@ E o ,*t, *1 ,2 +i ,2 @ o,

Numdrui de rSd5cini reale ale polinomului este: /

@5E4f0B@zEr
Se consider6ecua[ia *a - S*3 -l-ar2 - ?r .l- 2 : 0 cu o pur**tr,,
4

,"*l-

Valoarea sumei

I:,
,:t

Ii

unrle r; sunt rXd5,cinile ecrra{iei,este

@-;@-g @0 8; E;
valoareaparanretruluio pentru cu*eecualia are r5cr6cin5 triprx este

@{€i} {;,s} {e} {s,z,e} E E E
Fieecualia *2r,3*m.12 *2r* n4
pentru care ecualia are o r[dicinx reaid dublx cliferitd de -1 aparlin mul{imii:

1 :0,rn € R. va,torit*lilJiltl

6 (0,1) (-2,0) d E (-*,*2) E (1,*) @ @

M ul!i m eava]orilorluio€1R.pentr u c a re f u n c ! ia f (, ): # n u ia n ic :
o valoare din [-t, -]] este:

-=a soluliilor ecualiei

, , lM ; o E {r ; +}@ {o
::'"olve .i*tu*ol =2.y:L[E-l = i. y: *.. { tl s:

E @ { -rt E (-* ,-1 )u(-r,-})@ ( - 1, + ) 0@ ( * * , * * )
ln"4ir""u valorilor lui o e R. pentru ca,revalorile functiei f , lR -+ R."

lo8

/(") = ffi,

n2 - ar * I

t r 1^ o\ (0,3),este: in suntcuprinse intervalul

3) @ E E (*a,4) (-*, -4) E (0, @ (-2,2) {-2,z}.
NumHrulsoluliilor (*,A) e lR'x R.ale ecuatiei este: 2l* - 2 l+3 ls-31:0

e-asolutiilor ecrraliei

i i g{2;4}E {2-

E0 K1 g 2 E 4 @o i n fi n i ta te .
Mullimea soluliilor reale ale ecualiei

r::a soluliilor sistemul

r:F:6+1+

{P + 4r + 4: 2r este:

*) *) @ B 6 [-r,3] (0, K [2, @ [-2,2] (-oo,2l
(s ecualiei - zrt\" - 2 (J2- 1)" : 3 este: Solulia

:r . , , 5 ) ) .

:1 ) i @ { ( 1 ;1 } ;(
:r ecualiei logr"4r *

(3 I @ -r @ uz @ z @ 1og, ^ 2'/2) E;&;q
Soluliaecuatiei(rl)' + (*)' + {1(*): 1 este:

: B { 2i t s l#,

i 12) i zu;ztr) l @ B

nu real [Tlorice numX,r @ 1 @ 0 E -* @ ecua{ia are solutie. Ecualia 1s+ t/il)@ + (b - tm)JT': 98 are mullimeasoluliilor:

:rr:;iia / : R -+ lR, (") , "f
:l:- de solutii reale ale

E e K ial@{-e;ai {-3} tfr;g}tr}{t;s}
func{ia /(r) : 4r * 2r+L' 3r - 3 ' 9c SedH, Sotuliileecualiei/(r) :0 aparlin mullimii:

il81@z@s
:rll de solulii reale ale

rf,r@z
a soluliilor ecualiei

) } E E (r , 2) { 1 , 2 R ( - 1 , 1E ] { - t,1 }B ( ? ,8 )
Muilimea elementelorr € lR pentru care /(r) ) 0 este:

; : R l c( 0 ,

n+-1\

*) X (-*,0) E (0, H ultrxspuns
28

!l|r

ul

o Dnf
k

fi

d

tr
nf
{.1

E

$

0t

nf

fi

-!
*

tr
1 i

;E
__l

li" l:0

P
i@

Valorile parametrului rn € R pentru cale suma a dou5 rXd5cini ale ecualiei cu ira + 1013*mr2 *502 *24= 0 este ega15, suma celorlaltedou5,rdddcini iapartin mullimii:

n

-t

@ @ it io,10l [-4,-1] @ {sl E [s0,40] [-1,1].

l_J

iI

X xu *2pXz+ pzx * q2 Gl Xa+2pX2- 4pX q * *2 p x 2+p2x +q2 Ext Exn +q x z +5 =i l x3 -p x z +qx * u2.
WJ "v polinornului 1+X +X)+.'.*X1ese R.estulirnpx,rlirii egaicu: Ia 1*X este

lc) *^
:
I

I

-

ioE-1K15!1ee7@tsou.
Folinomul (x2 + x - 1)" -x
-)f2.'

estedivizibii cu polinoilrul x2 - l" dac;, gi numai

3 , = 2 k,k e .N -@ n :}k,k i ; € N *@*=3 k+2 ,/ce N "

e N * Bt

: 2k- !,k € N* Et

: 3&+ 1",

?Jlinomul (X2 + X + 1)" - X este divizibii cu polinomul X2 + 1 dacd gi numai

, - n : 3 k , te e N - @ n :4 1 c, /ce N * Rt: i : N *@r -4 k+3 ,/c€ N *.

4k+ L, k e NB*:

4k+ 2,

'lgimea valorilor parametrului real a, pentru care ecua{ia13 + ar * I : 0 l{relalia r!+ uf+ 11 = 18, este: realeqi eleverificH, w= ioate rfld5,cinile

I

{-st E i-s,3}@ 0. @ - 1-12) {3}E
rnrlui rn nuitimii:
tr,[-r';imeavalorilor parametrului real rn pentru ca,reecualia r(r-1)(r-2)("-3):^ nn,: :oate ridXcinile reale este:

16] , -t, ei4lB [*1,s/161 [*t, e/2] [1,1ei @ altrs,spuns Fl @

r

"- '(l ii )r :(l "
\ )'"

44\

€ N' a t u n c i:

: B t : 1 @ " : 2 g t, : 4En : 8 @ n 16'
ecualiei 13 + mn * rt : Fi e m ,n e R , fr!,fiz,rg rS,dX,cinile 1\ /1 1 1 1 $2 nJ l. Deterruinantul rnatricei A este: d :l 0 qi matricea
iiqlti,lt nr

:r - t;( a 2 + a )Eu: ::c el e e:

- L)(*'-+;@ s
/ q r\ l i 3) ' \'

\'? rl " 3J @ +,/:+,rl=ffi @ JW:frA
B -/-n"t - 27m2

@ -'(W -nffi @ \/:ffi=fr#
8
o 4

t,* t - 'rru natricei ,4 este:

:,8 : -5\-/t
-r f\-1-g

l)

Sistemrrlde ecuatii

r*2a - z 2r -g-22 a,r*21!* z

' [1

este incomrratibil rrentru:

. -2/ s \-'

i-,; [;i*,,,,, ecrlaliei AX : B es
I'

e E o : 1 8 o : 0 g n, l R . {-1} E o : - t @ a € { 1 , 2 }
Mullinrea valorilor a € iR.pentru care rangul matricei

i z z3\ t I t = | '- , ; , , l - q " = /z = ( ; -zB)\B*= ;- XA: L;-. ecuatiet B *t

iM
[i,i*iii,,

o : ( - : ,-l -l j )
\
este egal crr 2, este

2

o a "J

m.=((;B
"

- 32\

_ T l -@ x
\b

2)rn":(t: .: i\f

@ E 0@ {o}@ {2}El {*2,2} n '. {-2,2)
Fie matriceaA:

(:1 l)

e Me(C). Care din afirmatii esteadevXratX?

(i
v2 A

@ Pentru a f 0 matriceaesteneinversabil5, @ Pentru o : 0 matricea estenesingularX' :i^ R Pentrrra -/ 0 inversamatriceiesteA-1 : * ( \ 0 '':! j a ) 8/

-v .{ ' t

u.;rL-::- este egal cu: -r

@a e t A:t2 a @a e t A :1 0 a .

E -31@oE2E

16

II
)'

;1
l

12 irfi -r(r2 - t)("?- 4l ,J(", r)(r, *z(nz+i)(22 a; _ : :4) @ -s(1, r)(*,+ a)E -b1r, -

,l* varoareadeterminant,,., i li 3 1 9 -ir r l f ",t.*sura.,,,
E +'i;1r, +; +
. 16/)..

@

E

_1 ;' )o (i I - *(_i
iFi e a tr i c" tu,+: (l m _, \r
nI I2f inversa matricei ,4 este: J /^

: (: l ), r/. r \2

@

-l
)'

i@(;'
rm v_ (2

j ;) @( _i_;)

t)o (i f)
@

..9;Srfrrlia ecuatieiAX : B este:

_l

1 iT::"(f.ii)g":(Ttl)e":(T :'J) l
XA =.8 este: g,)lSof"Uia ecua[iei

^

: 23\.=_. /_z z s \ _ *: (,:l) u*: (;,,J) \ iar"lj ll) " im":(3
@": ,,') (:; fJ)

l('f'J) ('f:ff) "":
x 2-4x +4h:
atunci r este egal cu:

@x:

@

@

o^"u'ratricea = I *,,n"u rera{ia " f ! ! r/) o \r

(-i -i)
n

@

3 -1

$-r[4 1@oQ]2@_:

17

It]lo"-n €1

u2+,2:

t, arunciinversa ' - - - " ( \b rnatricei | -

o

" ) = ' -r(iit)

) u

esbe:

/e/

r ffinffi
J,:r'ersa matricei = ( i L I **- matricea: ) ^ \z r 1/

#

( -; i _i)
/ / t z *r\
\ z Z/ " :t@ o:78

(i ii)84-':(; i i)
t o -r\

(,i (ii i)",.: i i)
[ -r 3 o I are rangui minim pentr
a:2L Q a: -21

{3f>

''"

't,
fi

.;

!''t
*a

iHClilifi,O
@

kr|l

Pilir '

( r+2s
i'arnetrulreal ,n,\

I
I

6 r-B y 5 r* 2 y \

**T"d
, este cornpatibii

NL

llfil

ri:2@rn
t*

: g

@ rn : 4 .

tllil
Httt

atunci AB : BA pentru: \.t)

drw

t

sm m$t Fr

t

(:st,o(lg[l 0rl: -lli'j1 t*""1'1"* trttnli'trtlrti )l M,,rlrrl,,l

lx \'^',n(y'!z I q1/-r9-L
t lt 2
-? -i

J'
(ijj)

H'r, q;1 nn;;[r,,il;iriiil*-;;;;ilJ"
t:l

,}, 3 r

.L 2r *l -2
trstr:

r "3 2

ir,

I *3

{. lJ :,':,0
(1-)

O rt t t r l ' r i < : t:: * \ \ 0,,, , , , A ' Il,tot, tr.t'tr:

t)

L \-{j*r } @ { -r, r,-i ,i } @ {*i ,o,t _ i /T,1+ t'/'l]i

m t- t,# , "#)@ { -1, ?, ry }
*) ffi (*-,-2) u (1, @

'\*

jl"'_l ,\^',,"'1""'l ( -:, l) \ @\-t ?zl o \ '^, l , i , zt
I r' ' : r z\

r I rr] 2trlsE zr@a

Mullimea solutiilor reale ale sisternului: Iz( "- 1 ) > a ( z+ 1 )

(*t, [Li] t).

I "' + 4 r ) 0 (-*, -a)U (2,m)ffi (-oo,- ) frn L:J
- 4i, z € C este:

Gl

"'1"' 9\:,' ,,1 @| | e z\ ,,r \ I I -t -?] , \rnr\,1 oz)
\

\"(, :j 'l l\
l,i

_ij) l,)@\i
13

-\r.taJf Vtutgimeasoluliilor ecualiei z2 :3 Jt-_

(irl)

lh l tl - i,,2 - 1)@ {-1 + i ,2 *i } E {2_ i , _2+i }@ {s _;, tz l[,'ij - i,,s + i].

@

1a

o :!'l
o o
({

rt 1\-/

[, \\,','', :,_l,)K 2
I

I -i ?)
L 0)

puncte distincte esre: in rlorrfi,

Mul[irnea va]orilor parametrul"i ,.ut ,n pentru care graficul fiructiei / : lR-rR, / (" ) : ( ^ + 1 ) r 2 * 2 ( m , + 2 ) r i r n + J , intersecteaz5, 0r axa,

6l RtB 0@ {-3}E n r {-1}@ R,.{1}.
Herlri,t\rrrctia + /(r) = T4u2 Z(rn+ !)n + rnz - 1, unde nt, t' 0 este pa,rarnctnr
fctr,l,

(ro
')X 'F A - B este:

i) i^i ( :' 1 , )e(? m( l' l') l Fr(1 , , ) m

CI.j

Ferrt,ru valori ale lui *, f (r) > 0, Vo e R? r:c

€ +coJ (r + rt,+*1@ rn€ (0,1 J2) + ffi [g]rrr (0, c (1- rt,t +"nS@ nr. (-1,'rY l/Z) e Plrru +*) $u(i + .,,D,
r:cr Patrtrrr valorialelui *, f (*) < 0, Vz e R?

r rrr, (--6s,9) E;::(t

r. ? r/ ( r. l, I _ \ / 2 ) l u m € ( _ 1 , t _ r / Z ) u ( 0 , c o )

- J1,r+ rfi)_ts e (_1,r_,fz) m

lTlFc,rrlrrr cc va,loriu,krlrri rrr,[ilnc!ia,a,<lrni1;c riidii,<:irrii r]rr5lii,/

t-

I P'"1 rl- ^
v

trJ
i

S" considerd ecualialog2(9'*1+ Z) : 2 *lo1z(Sn-t ti).
ecua{iei are:

M ultimeasr

rl
r
l'-_-l

[X iQ "" element dou6 elemente nici un element @ * [n-]t rei elemente iE o infinitate de-elernente

F^o
F l"
,i ^

f ilF J, Solulia S a sisi^*..r.-: z's': 250 este: ;emurur J | 2r5" : 40

.Q { = gE s.={(1,3)} s : {(1,0), @ s : { (1,8)} @ (1,0)}
.g s:{(- 1,1),

0 ))

i l,

nffi3,1 :
Er
t

ry I Sd se rezolve ecua{ia "(1 J

*; @ r : -1;B r :1;@ r : * , @ , - - b .
3.

uflo Fi
! " - o;

:, ,{ro,} Sd se rezolve in lR ecuali* to@ J

@z:,-2;E*:s;

@ n= ;i@ r = i.

Hh'
^ *\s! J

2ler .. acuatla i:/r_ : I are ca mul{irne a solrrliilor pe: rg(cc - _tT 4J

=l^b. I
Fl 'l L--l I
I
te:

3 {1,4} {4}E {10} 0@ mr i0,g} E @

f (r):r" (r.+ ,/61_.)

ilJ r"l
l!

E(-*,T) g(-r,ry) K(-*,ry) @(-r 1++a) _+. r_y's T f \
\ 2' 2 J -1 z t

u [+.

2

)

I

fl

r{

i' t:

ii

ti

i

-*{dryry

(r NumS,rul -r dg)seste un numdr reai dacXqi numai dac5,

, -;l!imca ,4 : {

@ g : o @ rr2 - y2:0 @ y : 1 @ 3rz: 2az E g : 0 s a u3 r2-a z :0
un numEr imaginar dac5,qi numai dacd,

- ={n€Z l r : (
rea .41 este:

1 @ " : 0 E " : 0 sa u 2:3 a 2 @*' ^3az :0 @ g : 1 qi r : 3 @ y : 3 qlC:I
un numir real mai mare decd,t 8, dacd

: { 1 ,2 ,3 } - { E

: * 3 r2 @, By : 0 qi r ) 0@ t < -1 gi u2 : Er a -i EiY2= 3r2 s&uY 0 qi r > 2 E " : 2 qi gr: 3 sau r > 0 qi y < 3

: 1 g i y 2: 3

J t' \_

iiiiril Mr

n ,lu

*:!:t-ea A este:

-J :

" i ={- 1,t}@ ,+=i . = i - 1, 1,3,5)
: 1g:

relalia rnuilirnea triplelelor de nttmere reaie (a,.b, c) care verificH, Se considerS, y 62* cz :1. Atunci min(ob * bc -l-ac) pentm aceastS. mu\ime este: o'z ? 11-.

f

:, : a f uncqia: /(r)

minitn tE -1 tr -; E -; @ - i ['J *, existd,
ecualiaa;3 (rn- 5)r'+ + Se consider5,

3]

* *-::.jul de definilic al :

- , _r E ( o , r o ) f f i ( o

(9 - 5rn)r*6(rn,-

1):0,

?'n R. €

i9t *=.<,.-ea mullimii (0.i0

NurnS,rul r5dScinilor independente de rrueste:

5 It

B om1 g2 B3@4
Mrii{imea valorilor lui rn, pentnr care toate rddXcinile ecrraliei sitnt reale este:

,1i\]ll

r - --:-:ricasoluliilor ecual;

:-

- 1 0 )@ { 1 0 , 1 0 2,}, .

m) u *) E (**, 1lu [3, m (-*,-3 - 2,f{] l-3 + 2rA,
fa l-r-;4. tYL 2
'

-s+=/zrl t'-*. -r;fi.] [-irl "- : 2 2
1t "r \

)-L

s f -3 ri/zi, -*)t ) ' m g. ) -/ z
,h

{Il
/.

intregi? Pentru c6,tcvalori int regi ale lui rn ecualia are toate rXdXcinile

J
\J
I.Mff,,I

- l @ ( o , f l ER
- I este:

t so@18 2@384. ;-r,Eo,K1@gE
iJ

frllllllllll ,,tlr \-/

r \2

(.x1-'a* z)n
a2n* t* g 2 n + t* z L n + t
lnl--.--.__--\3 .!J2n i't *2r*rl +

m+f-c] q, ,t2n1 | L3 ,2n+l
&ttl

1

n*1
-1-.?n+l \-:r

n+l

-t- ,2n1._1

lF ' l -a \-J

2n*I

@+ u * z )z n + t

Umtu ;i rJ

. -ro@ --rox ro@
.l \r

(r+a4 -z )z n + t

_ - r,\z +1,2X- r 22fF .

t{ eY.sr ;;2.

I

r - i.n'

il

I

I

r

'F U r r ,

_l
in ,rler'utipirfr,iirr:r:itrr,t 2ti) -- 2rnt; -l rrt2 -- Zrtt, --'(1, ctl i l l , i ' h{ lnc ir r ilct c r ul crr,l e c u a l i c i . c fn F: llt, iu,r r1 qi :r2

relll FH,ranlel;nl rrctrtrl. ffunr:tolu(ixu n,k:f'rr,rrrilitri suut: [,,

rru cxistii, (-r, r) [:l tr, t) llij (0,0) (.-1, -"1) Lil [rt
* Vnkrrilc hri rn pr,:ntrucar* /r', n,rcun nrininr globrr,l vcrificii:

(i)

( f U )f Hrrrrrn rti,rlri,r'irrilor: int l.n2 aparlineintervalului

tsl
( *i

> 0 [ 4 rn) L @r n < - t [E r n] 2 @r n < 2

({tl

( 'lrr piil,r'rr,t,r:lor intervalului riidH,cinilor *l aparline rl-l)lHrrnrrr,
t

g (E rl -1, AI lo, [X lo,4] RE [0,2] [-1,4]

[::) m El -1, ^I lo,4l | -2,4] [0,8] R@ lo,3l f f )ll'r'rrrlrurrl riirliicirrilorrlrz apa,r\ine intervahrlui *ltnlt 'r,()l [ii][0,4] [-*,4] ER@ (0,2) m
Mrrl!irr.rir vrir,rriloi-p;iu"t;fihn r-rt
frl, pentru care ecualia -= ,r'1 I H,t' | '2rrt"2 0, are r}dfl,cini reale este:

: R -+ lR estedatHde:
l *l

(9

tj_l rxr,nl.[L( ! -*,zrt)W?zJ4z,/z t 'f -1 , 1 ,
I l') { ' 2 , c x i ) g J{ -2 , [ 0 , 2 }.

r ! # ,, d a r ;. ) 2 d a cfl ( 2 ; r t #, d a cX 2 z( = @ 'q--1(") 1+ ' - 3, dac {" 2z t>2;
[ I z x - t, @ o"'I(r) = \ #'

*- 2 , d a c6 a 2 r, '' B,e (r): I #, d.ac[" > 2; r I

(i)

(9
(ra

VArftrlllc lxrnrtrolelor asociate funcliilor ,f^(r) : nln2 + 2(m * 1)r * ffi - L, pe: nt t lR* no gir,sesc

:{.+:' Es-'(') iJ:i-::i,
A**
t< = {# i; ;:3 , g@)={rJ'rr, f,> !(r) I\rnclia h : IR-+ lR, h : / o g esteclefinitbprin:

dac 6z ( 2 clacd, > 2; c

( , r l l r nr r r l r olr ,'u: 2+ 2 E dreapta 1 n*2y:0 r: Ia U - 'n p,:J paralelS, Oc.

U: @ d re a p t a : r f f i d re a p t a

8c dau funcliile-/,9 : lR-+ fRdu-finit" prin

G)

l)rx:ii rlirlficinile ecualiei sunt egale,atunci:

[n -l r rrI, ,E m > { f f i r n: - t E r n: 1 3 @n ze 0
( ln )ll)rlr:ii suma rXddcinilor este stricb mai mici decAt produsul lor, atunci:

: r,(') _i a @ { *i;:';,,::r{-2 ( !-*4, _
En( ' ): { A n ( t - x ) , , >+
i, + * )

trl rn ,e( -2 ,- *)ts nz e (-i ,+oo)@ rn((* c r c , 2 ) u (

: {iill, ;: or,(,) _;1, i
( n tv

( 2 ( 52- z ) , - 2<* <*

n<* 2

n>| *2SrS* *2 f;-ln(rr_ I 2(5r-z), r 2 uJ._\._./ 1_"n, r<-2 [

Gr crr'B

Ecualialogs(2r+ 1) : 1+ 2logr"*r l .n*it",
doud rXdd,cini pozitive @ doud,rddicini negative Q rdd5,cindpozitivX qi o r5d5,cini negativi Xlo @ nici o rdd5,cini pozitiv5,

negativ5,. @ Uci o r6d5,cinX
Numd,rul log3 4 este:

p ralional.negativ ralional pozitiv @ ira{ional negativ ffi In I iralional pozitiv @ imaginar

Solulia sisremului tS:f -y& { 2lgr *2tgy 1

: :

r 3,*W n

este

E

: e: P"*: 2., e@x : Zffi, y - JTIK" : rcrt,y : tfi

a t,, : # g ,: h ,y : # 0 .

Se consid.er5, funclia f : D -+R, /(") - ln(u -f o),a € lR. \/r Domeniul de defini{ie aJ funcliei este:

R"

Q

(n,*) @,(0, m)\{1} @ * e (o, E . (-o,oo) *) " e (=#,*)
) 0, pe*tru oricc r € D este:

Multi*rea vaJ-orilor a pentru care lui /(r)

E (-*, o)@ (-1, 1)E [1, @ (2, @ alt r5spuns *) *)
rJaca 10g6 : at atunci valoarealui log6 z 324 este:
^ -r -

_o)n B+ 2a. E o+ i @ bo- z @ + - 2" @ oz(2 @
Daci,lo96g:or atunci@

E ;= f@'*a@H@*+?@f f i
Fie o: lg2 qi b: lg3. DacH, * glog27(1g150)t z u;uo.t

l@ * * L : a + b @ r :8 1 a b .

Irlllilril:nrn lruimera =:.r.qiilor ecuajiei log, (9'-1 + 7) : 2 + log, (e"-t + 1) este:

l[ _ . air;+i@{o ;z}[il{z;3} E{ r ; z }
1o*1" loga : * -*----.." f sistemur I
F.
| *" *16yo :

=r

y.l B t:2,A :aE "
- .- T 6'

lirrllluun;u:=; soiu{iilor ecrraliei (log, 2)(logzr2} : log4" 2 este:

) : _:E iz;a) {r-*,r*}@{h,A} O {* ,rrt} B

-

( } - i i i @ {(t;t}; (10;10)} i (zo ; b ) ;b ; 2 0 )C { ( 1 r 0 ) ;( 1 0 ; 1 ) } E ;
_,-i: a)1 .

,

f
L

tuurx*;:'nea solutiilor ecuatiei 2 + log3 (1 - 41og"4) : iogt (log2r - g) este:

\F - .Bi@2813 --, lo_
J_

md

ur--r'J de solulii reale ale ecualiei f (n) = 0 este:

li'il, ' -:.rul de sohrliirealeale ecualiei l@) -2\/20":0

este:

i

*riill$tilrfr
r-

m
-

'iFrn
--)-

il

'* ,3

ilFr
ffi'

Y
'4,'

gs,

,ry

{}:

ffi.

4t *

2n*29*mny Sistemul de ecualii

:

J

(m-I)@ra)+ra

:

: 3r*3y-ry este compatibii pentnr rn aparlind,nd multimii:

1 m* 1

, rn € 1 R . ,

-2] @ [-r,1] [*3, @ [2,4] {-+} @ {r,2,4}. E K
Restul impXrlirii polinomuluiP(X) * ;9100 X50 - 2X4 - X3 + X + 1 ia + pol in o mu lX s + X e s t e :

+ @ x + 1@ zxz+ r @ zx2* zx - 1 E 2 x2 zx + r @ x2 + t.

@

polinoamele coeficienli SeconsiderX cu complecqi P(X) : a,o*arX*. . .*n'.Xn', qi 8(X) : bo* brX + "' + b*Xo'. $tiind cX polinomul8(X) se dividecu X * 1, sii se determine surnacoeficienlilor polinornuluiP(Q(X)).

@,1,,@(8,,) ffir,) @a4b*@o6 @asbs
Restul imp5rlirii polinomului (X + 1)not- a.601- 1 la (X2 + X + 1)2 este:

m 0 g X + 2E x' + 2 E Xz +'2@ altrXspuns.
Se considerdpolinoamele P1(X) : X5 - 3X4 + 2Xs - 4X2 + 4 qi

P z ( x) : x5 - 3x4 + x3 - x2 + 2.
S5,se determine restul impd,rtirii iui P1 la P2

K xt- BX2+2@

4x3- bx2+e @zxr l + JX2- 2

Un polinom cle grad rna,i mare sau egal cu ?, imp5rtit la X * 1 dd restul 3 qi i

impS,rtitla X + 1 dH, restul -5. Restulimp5,rliriila X2 - 1 este: E -tS E fX-b problerrei. din @ -3X+5 E 4X -1 @ nu sepoatedeterrnina clatele

Restulimp5,rliriipolinomululyaoo+ 400x3se 400la polinomulX2 + 1 este: +

+401 400x Bee -+oox+ 401 -+oox+ Bee 0 @ aoox @ ffi @ @

@

Mul{imea valorilor reale rn pentru care rfidd,cinile11,fi2,t8 a]e er:ualiei 13 1-mx,- 1 - 0 satisfacrelalia r!+ r$* r$ : B este:

{*s, lQ( i-2, 2] {I {si C {-4,4}[o"] 8i E R

comple* : lll _- | Fie num5,rul i

_,1@-r - i@ r - iW +@ r+i@ ertrxspuns
9l?;t:_zn este: i z2t estereal, pentru o anumevaloaren € N*, atunci numdrul complex

rE ; " @ * r@rBz"@ (l/2 ) "
1".-J Fie 21,22 C. Dacf;, € |
r_-r_.-

",

+

"r F

r+i) r-ur { x3* r t * - (},rn jR, € verifica retatriai ;g;;!l ,i ! 1@ -1 @ B 8 2 @ _ 2 .

io

"*r*,

o

1 --l
-,-ri--.] ;f il J slI tE

Polinomul + X + 1,n €ffi ;.6n-t
-t

X2*1@fx+1),.
ltl e"1-Z b+ " 2 ct2 (a* 1)2 (b+ r)2 (c + 1 )2

)ac5,a<b<cqiD:

P I;D : o@ o s o@ t __l 1ilssU

< oB D > o @ n : _ a 2 b 2_ c 2 . _

1, Iulli'rea valorilor parroru

]1]

r

2r
l * r2 -2 a -m

-2n
fl ;z ri nt

1
-1 x-2

*0

f3

3,ilnlte o rddlcind, dubl5 este:

I i-1,2) i_2,2) io,3) {4}@ io}. E @ @
S:.:.rtriile ecualiei 2-lxlfi|.+ 1l + l" * 1l) apar{i',nultrimii,

2) E (-2, El (2.4)
11

Fie.4 € Ms,2(C)Atunci det(,4 .,4") este: de modul1@ 1

Sedx ecualia: : *" (t, Determinantur mutrir"i (

I ), , . *-. X e M2(R). | : ) **"

Eo@1@2@s@a
Cdte sohrlii are ecualia pentru n impat?

@ 0 t s 1 @ 2 8 " @ o in f in it a t e
C6,tesolulii are ecualia pentm rt pa"r,l

@ R @ R \{ 1 ,2 }fo { 1 ,3E { 1 ,2 } } @ { 2 ,3 }

Multimea *tn fr*u+r-0, r * 2y * ez : A, r * 4y a2z: + 0 areiofrrti. nebanali,este:

: *bc)n ffii:";,Y : ffl i:l';fr,6:otr, izqi2,1az 12
seconsiderb, sisre'ru] ;: { .1i Ii: : ';
ia + E z : 1 1 [ iJ t valoarea lui o € rRpentru care sistemulare cleterminantur egarcu zeroeste :

81@-1 @o@z@r
IXtil:i

lui a € lRpentrucaresistemul este compatibil nedeterminat aparline

@ io,2] B (0, @ (-*, 0)@ {0} Alt rxspuns m) @
Dacd sistemul este incornpatibil, atunci:

&'Jj r , f ' - t ' f f i

"

: r ' b* 1@o # _t , b 1 o : - '7 ,# I b - E
14

:

r sistemul \ Se considerS, r*r [ este: Determinantul sistemuiui

tr;rn € R * \0 " , -Y * tr" ,=
*mzY *22 : 3m

@*,f1 0r n+9@m2+ !0m _g@,m2_Lam +9K*m2+ 1ofl r ._6
Sisternul este compatibil determinat pentru:

@ {L,-e} @ [f rn4{-1,-e} n''4 @ * d {-1,e}
Pentm wr: L sistcmul este:

d nx*\-5+r/19}ffir"t2'e}

Gl incompatibil @ compatibil determinat ffi comPatibil

dublu nedeterminat --

astfel ca Exist5,matrice nenuleX e Mz(R )
dacE gi nurnai dac6:
:

\ '

a € {-1'U E a € R* a [e-'l : l8 E a € {-3,2} K
lelntrK-F
I r 1l

*1,c2,13 Dacd, funt if r2 lf l " 1 este: trr cieterminatdui I rz :83 I lrs : E r rz l

2n * 6 : 0' atunci valoarea

@o B4 g l g s g j
A DacX, € M,,(c) "["
are loc egalitatea:

*ffi

i"*"ubEEt"t

caA+ A-L:2r"' atunci

: -A E 42 I !-2 : In A: 3r,,@ A3+ A-3=21^@'4 [-el ,,6 a -4- t:21". -

I

Fie 11,rztfrstza r5dXcinile polinomului p:

X4 + Xs + X2 +X + 1..

F 'l
_f

***+*+freste: j8-r@1@-z@112@o i -_,, rl + r] + r! +rn2 este: | si ,^ i@1m-1 @-z@-4@o
$ r! + r\Et rrrt+ r!8 esre:

r
I

i i@ 1@ - z ' @ 2 ,@ - r @ 4 ( 1 +)
Fie e : cos$ * i sin Definimfunclia X.Z _+ C., $.

x(rn):*

l
_j

(+,)

€-rnrL, r,,€v,.

x(6)esre: 0@ B@ e@ ra@ zz E
Perioada funcliei X esre:@ @ 6 g 9 @ fg @ Z" " a'l

S u m aI

: l x@)l ' e ste[-rrl 9 rB 2 .9r @ z.r B2@gr + 182@182

I

m=80

j

:t)
31@oE-1 EzE*
i5um5,rul de solulii in M3(R) ale ecua{iei X2 : / este:

3to@1@2Ko@m
Sum5rulde solulii in Ms(R) ale ecualiei X20+X10 : ,Ate+ de este:

Eo@ 1 @ 2 @ r o @m

ro 3 r t r 2@a@ + @ .

SumSrulsolutiilorecualieiX2 : Iz in Mz(N ) este:

43

@UgTItrT FERICITI gum rG ruuene$te, *f,@I Bum
Mullimea valorilor lui rn € IR.pentru care are loc inegaiitatea

(m+ I )2 -2 ' + 2 (m+ 7 )2 -"

* m>

0 V r e lR

@RE(-1,0) Blo,*)80@{U
Mullimea va,lorilorpararnetruluireal rn pentru care mg s * 4 (m * 1 )3 ' + m) I oricare a,rfi r real este:

@ (-*,1)m [],*) @ [-1,1] (r,*) @ (0,*). @
Fiefunclia : D -+ R, /(") -,oS* fuz+Zr). f
Care este multimea soluliilor ecualiei /(r) : -3 f

-2} E {a, K {-4,2)@ {r,3}@ {1,4i {-4,3} B
Careestemultimeasolutiilorinecuatiei J(r) ) -3?

-2)u(0,2) [-*, -4)u(2, E [-4,-z)u(0,2] *) El E @ !-4,-z)u(0,2) (*4, m) -2) u (4, @ [-*,
Fie funclia /(") : log"-z

Multimea solutiilorecualiei/(r) : 1 este:

m 0@ {B} {4,5} {5,6i @ El
Mullimea soluliilor inecualiei /(r) < 1 este:

s) E 0@ (3,7) (z, m (2, O z)
Muftimeasohrliilorinecrra{iei lS ((r * l)to) < 10 1gu este:

) @ R @ ( 0 , * ) @ ( 0 , 1u ( 1 , * ) @ ( * ,r ) u ( 1 ,o o ) 0 . @
Muitimea soluliilor inecuatiei log"(1+ r) * log"z(1 r) * tog,+(1" + + este: ") )

a

7

(0,1) (r, B (t,*) [d (0, 6 0 @ R u oo) -)
32

;.\

Mullimea tuturor soluliilor realeale inecualiei(2, - I)(2r * Z)(2" - g) S O
este:

@

E E ffi @

*r interval mdrginit qi inchis or interval mdrginit qi deschis o reuniunede dou5, intervaledisjuncte mullimea vid[ @ mullimea R.. esteegal cu:

G)

k j
I

DacXlogob : rrlt atunci num5,rultogu \/;m

tr#B#@#E#@#
: ^ , i i Fie funclia f (*) 1r61n2-x+r n* .

l

b iT,rDomeniulde definilieal funcliei / este:
[g9
. (0,1) (0, @ R E [0, oo) oo) E
Mullimea rddX,cinilor func{iei / este:

@

rrre-i
tl

II
-l

(it;|Multimeasoluliilorinecualiei/(")

z} r, e {*,2} {*,r, @{0, z1 m
> 0.este:

o
€)

',

l'fiffi

?ffisJ
1
I

, ) ) , 3 ( -* , 1) u ( 2m )@ ( * , 2 O ( 1 , 2K ( i, r )u ( 2*)
\'Iultimea valorilor para,rnetrului € R pentru care expresia rn
(22 - Z(m - 2)r + *2 - 4) este definit5,pentru orice o € IR. este;

Y _J
_J
I

(2,2) (-*,2) @ (-*, -2) E [-2,2] (2, _l @ m +oo).
Itimea valorilor paranp[!$Jeal r5!en!I! ca,re ecualiaX4* niterSd6cina realXif I - 2"fi+ .ilt * 2rD, este
X 2 -4 : 0

@

Hgt

0@ { o}g { 4 }E { - r , 1 }@ { - 4 , 4 } !; se rezorve ecualia in R (rl;"n.1' n (tlu$ -)' : ,nr.

j
I
*)

tnl

, r , r : * ; @ rt,z: *7 ; B l l r,z: ** ; @ r ;!,2: *S; *\z: *i. @
: 43'n are solufia;

31
b')y

-.l

I I i I

_ lld

Fie fun clia f (r):t.s+

-,r)). (tog2(5

W I

Domeniulde defini[ieal funcliei / este:

_t

1

3 (-'6,'6) @ affi?2,2) [o,z) @
9 Ut t.t"ttimeardddcinilor ecualiei (n): *1 este: f

'ffi
n€N+,este:

x { -i, 1} E { _ 1 , 0 , 1 } { 0 , 1 E [ _ 1 ,1 J } @
:,tuttlmeasoluliilor inecuali f (n) ( -1 este: ei

,l (-v6,./51 e2,2)K (*r,1)E (1,2) (0, @ @ 1)

j

J

. - . = - ; o a r e a,SmeS ,:h +*+.. a su ,, i

+ l6Dtffi) ,

I l@
I le r,2l I
I
I\G l L1

i- #r @ d?T@ # @ # @ s*n
' fr@): dd". Arunci J*f
'----1 ^ Fkn

I

rJ

fi,(n)este
k:0

r l _ q j 1 |g]"t[O "r@ oo.

_l 3v:.::a fr + * +.

.+

_:=@3#E%-%+@6i@;h
rL

n m#ry, € N*,".t"'ug"l5 "rr, @

t* , J

iItf 0

*,

D AZC* are valoarea:

:a:

--r

1 "J
ilffiiilll

2,,4f, ag2"*t@2"-zgtn, W @ n(n_ L)z,-z

o

I i0 , I

_l

Tl - .-t @ n2" - 1 @ rf?+l) @ alt r5spuns. " @

C + 2(n r)CT.J(n- t)rCt ) *
I I I
I
I

€)

-,

I I I

'r',-t E r" @ (" + 1)"@ (, + t1'.tt

33

drytffii

-' l

_f -t

Fie ecua{ia
rt

I
+ -o ,'

este adev5,rat5?

11 rt *5a 4r

: 0, a € R. Care din urmd,toarele afirmatii

F I _f I _f -b
lo,l

b I
I

matricea : I A 9itt. l{ttn lke z } are:

cosfi -sinfi sinfi cos fi

/

unde n € N, n ) 2. Mullimea M =

rc*
qc qD

ffirr

]H "n erement douii eremente n elemente @ l'cl p r.!J o infinitate de elemente.
\{ultimea valorilor par.*;

2n eremente

a r+g+z r+a y+ z
u*U*az n2+y2+22 estecompatibil este:

0 0 0 I

__l

! R@0& { - 2 , 1 i

@ nr{-2,1} @ { _ 2 } .

Ih
v I

(i;i)
if : r,i'j;
_(

verificXrelalia A3 : pA2 + qA

I
I

u@P: -2'e:2 Bp: B'I : - r @ p = - 3, 8: 2
nt * 2nz 4rs -ir^ :;*

-irr"

=-l E i ..

b

P9 I

--:esrsremul 3rr + fiz * Zn,J 14 = a _ { -Zrt * Br2 4 6rs _ Sra - *.4 | lui " i-roar€& o pentru care sistemul are solulie

este:

__l

:' nrr existanici o valoare a rui a pentru caresistemr,rl are sorulie 0 ei e ,@ existao infi'itate clevarori @ 3 areiui ri,pentru caresistemur B ar-e sorrlie

I
|
I

-rrryl*ryepf*r

o"*Birrnr
*urrt
n € N*,este egald, cu:

& ^ Suma ke7,

t"cl

1) m d-+r) (t#r)'O cri+ulu @nen_ E n,*n,+n @
este,pentru ,n 2I, k 7 2:

6 "fr - 1E ( * ) " @ , + k E z @( #) ,
Solu[iaecua{iei * Z+rCl : ttAl aparlinemul{irnii: el

@ [s,7] [8,10) {10} {4}@ {6}. I @ @ Se considerd, sistemul *Cyii : tcfi,
urmH,toareeste adev5ratX ?

: iCy.i

@ sistemul este incompatibil @ sistemul are o infinitate d,esolulii [-cl sistemul are solulie unic5 @-sistemul are doud solulii [-il sistemul are trei solulii. tAY,-t,P'*, :

-- ecy*, : tuc**i este: i e)} K.t(rs,zlt {(7,15)} @ B {(33,7)}i(tr,ss)) {(16, @ @
Solulia slstemului {

15P.-r

s5.se determinetermenulindependent a al clezvoltxrtt de (#

* VF)"

@cf, E cl, Kcf, E ci'g cl+, @
In dezvoltarea binomutui (j + v6)", raportul dintre coeficicn{ii binomiali

termeniloral patruleaqi al qaselea este Num5,rul este: n

'rI

@rs@n@ r s f f ir z
Rangul termenului care nu-l conline pe r este:

B4K s El s @r r

.)t

Se dX ecualiarB -Zr2 *2**

a:0.

O
\ 1

ffirrs)lRdrlsciniie sunt in progresiearitmetic5 dacil gi numai dacd, " - - \ iralional6,dac5'qi numai dac6 dub15, ffi,t@lEcua[ia are o r6ddcinx

{-1,1 } a lmo: o@ae {0,1 }fd ae

Fil orl I

*^.1in ffitullEcualia aretrei rddS,cini N[dac6qi numaidac6'

rHspuns : 0 @ ' e r,J (,E@ t-r)rJ l AJor lig, ilA la: Ut gJ o e tuar.l L{0,1} a € {-1,1}E alt

\

- - li
i date I
ti

-im,:

oEa € {0,U @o:3@+l*'tu @,. {-1,1}
7.,

Fie 11, nztrs rid6cinile ecualiei13 - 2r* 3 : 0. NotX,m

s n: r f +r \ + r f , k e
n' 'z.5-1 este:

H:-I"P
,5-2 este: -\ ,

PHsr mii@- f 30
,. a . 6 tr - 6 @e@J

\ s)
tit

Sr este:

34@$B-4 8-8 @-a
Se dE,ecualia 13 - pn2 + Qlx- r :0' Ecualia admitc doui rddX,cini opuse, dacd,

*rri} realI F-

_j'P

qz- r p: 0 @ pq- - : 0 r E p + q : r@ rz - p q : 0 @ r'p - ( l: 1 @
dac[: Rirldcinile sunt in progresiegeometricX p'"- q : 0E p3 -rq: 0@ q2-rp = 0 @ q 3* p + q : 0 @p 3 r-g 3 = 0
Fentru r > 0 rddil,cinile sunt in progresie arrnonicd' dac6:

9 r 2- 6pq*2: O@ ZZr -Tpqr * 9 2 : 0 9r2+6pqr * q62:0 @ 2712-}Pqr * 2q3: g 27 1 2*\pqr-2q$:0 ;imea solugiilorreale ale inecualiei tffiT - vi;TT < t/, - r/3 este:

*) @ E .r.-"o,0) [-2,0) [-2,*) E 0@ (0,

M"Ilitfit

fiilor

par"'metrului teal m pentru care { 0 , V u e R'
t9

SedX ecualiaz3 - 3r2'2 il|,$l r^

(m-L)rz + (rn- L)n*m* 3

RddXcinile sunt in progres X o : 0@ o € { 0 , i } g

este:

E0@

(*o o ,1 )u (+,oo) ( - oq' 0) @R B alt r [spuns' @
pentru care paraboiele asociate func{iilor

,ry$ :,:ua!iaareo r5ddcind drl

g @ E t-t,2) {3,*1} lqg {i,1}91
Ft"
date pentru m : 2 qi n : 1, numxrul rSdx,cinilor reale distincte ale ecuadiei estel

iGl:

este: an2- (a+2)r- 1 qi go(r): nr - r - o sunttangente'

ry/

il"

Io:0 @ " €{0,1}F

rcrratia are trei rEddcini ir

E o : 0 @r € { 0 ,1 } g in : " f+ "f+ r !,ke F ..

".*!tt

*o + Z*u+ 3r2 + mr * n: A, rrl,n € Q'

f,: .r1,rztfrg rXd6cinile eci

@

!-1 e st e;

Ea@2Bo@t@s

atunci este adev6ratS'afirmatia: 2 Dac5,ecua{ia d.at5,admite r5.d5,cina - t/3, mai su't ira{ionale @ celeltr,iterxd5,cini '' sunt reale @ @ celelalte rx45,ci'i E"istH,o rdd5,cin6 iralionalS' si 2 ralionale iralional5' qi 2 complex conjugate o r5d5,cin5' @ mai exist6, srrnt reale @ celelalte rddlcini

@ €i -6@3E-3 -\:
-;,1 este:

' ' rE3@ -3

p

- - - - r - /- o / . -

:, es:e:

: *'gfE-+Ea tr

Ecnafi 14 + (rn" - t1*\

z Zr"-l- 2 = 0, cu necunoscuta gi parametrulreal

i' --. ecualia 13 - pr2 + q -. -g : r ' t n i r ' ' - p q : q

rn, are toate rddd,cinile reale dac5':

I:::.;ia admitedouXrddic

6r ': 0E

! 1 m , < 2 B - t < ' " < .* E*t

0 .@ * t *'

: + (tn - t)r3 + (l - m)x'z* rn'r - 1 0
RH,dbcinileecualiei care nu depind de rn sunt:

i.i:"i::nile srmt in progres -: - r ' - 9 : 0 E p u - r g :

l:::u r > 0 rtidXcinile sur

KtB-1q2@-2@3

ecualia are o rHdScin[multipla este: Mu\imea valorilor lui rn pentru ca,re

1] @ [l @ 6 {0,2} {U [l (0,1) [-1,0] [*1'

T.' r - 6pq* 2:0[- l i Z ; [ *t * 6pqr* qoz:-o'[E : 'E :;" -f gpqr- 2q3 orirrll--::iea soluliilor

reale alr

---c.o)E[-z,o)@

22

*'l

Se considerXfunclia

/ : R _+ R

19 llimea*valorilor

l

lui rn pentrucare/ estestrict crescx,toare pe intervarur

^ 3 [-2,2]@ (-*,*2) K (-*,-21 @R @ Alr rdspuns ,,, . valorilor rn pentru / este lui care injectivd, [*1,1]este: pe [J l.lttTt m@ (-r, r) @ (-m, -21u (?flg E ?2,2)ffi ert r,spuns
Familia parabole de *ro.iut* frilffi
f*'(x) - (rn* 1)r2* B n m* Z m-! ,
are un punct fix pe axa Oy are un punct fix situat pe prima bisectoare ,e ;t are dou5, puncte :te fixe ;efi ::_) arc trci puncte fixc -= nu are puncte fixe . ;t 3

@

v-2 q i 'i definit5, ia / s5,fie

n r, lR\ { _ 1 } , €

@

Se dau polinoamele p(r) : x1E 7 n a + lg r3 + rn n 2 n r + p E i + Q[z) : sa * 302 - 6r *'a 'l-aloarea lui a pentru care ecualia e(r) =eticd, este: : 0 are rd4dcinile in progresie arit_

@

ry/
r-

E o : S @" : 9 @o : 0 @ a : *7@a : _11 o : 8 , valor'epararnetrilor wt,n,'pastfel p(*) sd, dividi cu ca se e(r) ffl* * = *u " :" :-9 9 i t: 2 o b * : - T;tt :- 110;p: @ 104 9 -!g t" = *tg U 'U : 1 4 8 m : _20in:40ip: @ Zf 4 *: = : - m : *8 1 n: -1 1 1 ;p 1 0 8

r' - 2(m- 7)?* m + t ilm.l .:e E(r\ : U . . . *, - W . M u l ti me a va l o ri l o rre aleaJeluir npentr u
.are"8 estebine aehnitX'l1i"u,i. fi s u, € IR.este:

:!f R E {4} @ {-1} E (0, E alrrxspuns. 4)

@

27

P" *"ttl**
Ztrr ZZ: Zl*

<le comPozilie r pds" A a numerelor complexe A"nt i* legea
Z2* ZlZ2'
!, -

r,: '.alorilor lui rn pt
'ftrt

N um 5 "rul2+ieste:

6 2- i@ z i , @ z + t '
Elementul neutru fa![ de * este:

-: :_ (-*,-2) K E
a ralorilor

lui nz peI

@1Eo@,@-1
ElementulsimetricalluiifalXdeaceast6legeeste:

T t r , - 1 ,1 ) @ ( - *, -

fun ie oarabole asociatt f,,(t):

E-d@1-,@5!@# tunclia .. fto!/:' yn+u -s,v;:; € R.seconsiders, I .lT:lilT::lT:l*. t o ' 9 : ' J : ' f -o r ve r y\r \' ,,"_i ^.+^..
-' "/\'|lsdsedeterrnineconstantaa'astfelinc6'taplicallaJsa= at t r' Dil liu rrs!vr**r*._**"."*--prtn J\r):

(rn * 1)

r il oP*ruliile * a. : :+.Y.-^2.1
w:

o)' iromorfism intre gmpurile (R, x) qi (R''

: 1 E a : 2@ o: 3 @ a : 4 ' 6 o = 0E n
- 4'rn € IR' f@) : rz - (m- 1)" * 3rn anuleaz5in (0,1) qi /(r) 2 ': Mullimea valorilor lui rn. perrtru care f se este: Vr € (0,1")

-* 1liurr* pr.uct fix pe axa r ritr;flruf *- punct fix situat p ,un'r irud puncte fixe :rci puncte fixe uun* :r[ &:: puncte fixe . u,irri ;":iiaoamele P(r) : =r-r - 3n2-6r*a r

- 4rtJ + 4t"r"[-Il(-*, 7- Art@ (-f, 7- Af-u(7+ tJ2,*)@ tz
(") < 0' Vr € (0' 1) este Mu\imea vnlorilor lui rn pentru care f

pentru care r ";ui a
5 te :

i E":9 @o :(
r:S,valorileparat

E @ 6 (0,1) (2,*)B (-oo,1l 0@{o'm)
S" familia de parabole de ecuatie """*ia*id,

y: n'rrz 2 (m + 1 )r * m* 2 * real, diferit de zero' unde rn esteun pa"ra'metru de ecrra{ie: pe se Varfurile acestorpa,rabole a"flH, dreapta

: m6 - 6 ; n : - 9 9 ; p : 2 : rm - 1 9 ; n = - 1 0 5 ; p = - - - - 8 1n : - l L I ; p :

12 -2(m*1)x o rnr' - fnr : i este bine definitX or .- ,,:

Es : "@ v

= r+ 1 @ s : r - 1 E Y = 2 z * 1 @ Y : - r

j { 4 } @{ - 1 } E(

?0

"'+ tfr $r
[d n

I
I I

flt ''',, fh 'n"'
rf"

ilrl fd

[t{

I

,J

lrra ldl trl

T rl

illt;m ffi;ffi

(f)

fiI
t-i
ftrr

[-'il

(.l'

fJr

$

@fl : * g:r y- 6r - 6 y* a'

prin 9i operalia x definit5,

-J
!t

parte real a pentru care mullimea M este 'ieioarea parametrului :,tPortcu oPeralia* este;

neutru *'), ,?, I :,! l: monoidut (J11, elementul \/ - -

-

Tr a:

4 2 @o:3 6 @o :

-3 6 8 o :6 @a:
este:

o
:
lt 1,
i

simetrizabileeste: (M, rfirruI -:- :nonoid"ul x), rnullimea elenrenielor ' -.,.

-1 , ": 7 E

E " : 1 @ n u er jstX' ": 6 @ " :5

J

-.i,Tl \ 101 io)@ {r,z} ir'rl@n\ {s}, @ @
)"fl"1* P- 7, " n legea de comPozilie:

I

1

(*,'Y)* (o, b) : (ra,rb + Ya) = f,ementul ncutru al legii x est'c: I

I

! I

,--

J

',(9
:
!

J

(t'u) e 'ZxV' caresunt elementelor numXrul cu l:i-o1r1",..5'm Inv(n), n € N*, 12 ' egalitatea + y2 : v62 '-J .-=.Jrturr* qi t.,u'ig"e este: ::na Inv(1)+ Inv(2)+ "' +1nv(2005)

g = ( 0 ,1@ ( 1,0) (o,o) (1,1) ( - 1 , 1 ) @ ) @

@ @ zoos aoro g @l
prin r*g * ::e iegeade compozi{ie * definitX lege este: - =rrtru pentru aceastH'

Yr,y € (-1, 1).Elementul

: 1 r_:t : E - e o@nu "*tu*68 "

|!J i'

gea*Prin r*Y:r-FY*2' lui r (dac5'existS')' ;:. u € %' 56'se determine simetricui r/ al

? r, nuexistaEr, = 1 - * B n' : llr

: *c @ r' : * @ r'

ri:i ll ,Pr'

iii

tt"

rli

19
,il

-ry

ri[i

Se considerd,sistemui

$*,, --Jlimea M: 1i *il=11-6r-6y*a. rflr

[5,7] gi opl

(s) '

( n tZy \ 2" -a [ 3, *a

*32 *az *42

r'rrii,urmi;r;: cr operalia x este:

T:

= :2Ec :36@ a:- t

(S) este compatibil determinat dacd

k' s"" - ;.dui {M, x), elementu-:r

Eo :0 Bo
8o:

+ 1,b€R E o,:L,b:-2
L ,b :2 @" * l ,be R@o:2' b= 1

i * = ; , 8 " :6 @e :5 Er

(5) este compatibil nederrninat dac5

u:*::iiui (M,*), mul{imeaei

I , b : - 2 @o :

qi (^9) este incompatibil dacH, mrmai dacb'

:l '-.,{6}@i6}tsi5,ii.
I 0 ' b : 2 l'
l*Tp.ru:-: pe Z x V, legea de cor:p

6o

: 1 ,b: 2@ o * 2,b: 1@ a * I , b + - Z E "
0 0; 0

Br:t,b+*2
Dac5,sistemul de ecua[ii

(r,y't.1

este compatibil determin at, atunci:

-: t ,::,i
, € R., atunci:

( 2r+ay*42

rr.:i,i
0tl l (

neutru al legii * esl

;
:i :-

- , . (1,0) (o,o) I E @
h

@ u : 1E"

e R r {1 } @ o ,e R '-@ o e ( 0,m)@ o e ( 1' m )

ru I nv( n) , n € N*, nt flrmrTr',*i:rz qi verificd, egalita;e abile

$"urru; + -nv(1) Inv(2)+ ".-

=(:il;l -.::1,')"o: (:il;; -sint" \) cost', 8.4* - cosnt -":'J;' : ( \ K/' : ( :ff;: ) sin t cost :';;: sin rit ) - sinn t -n'"o" (G1Ar, : ( "o'" .t L3 f
'" \ n sint cost cosnt - sint

( cost - sint cost \ sint

rT " ? 2oo5 C 4 o 1 o @2 E ,

ri,( de -r:"rtra compozitie * defir-'* ruirL::-, lentnl aceastX lege es:er

Lt@ nu exist6 @ e:

1

* :i;:mea Z a numerelor inur . : I. Sd.se determine sir:et
. ,v fi t

/1 1
\1 1 \-/1
; )

-t Mz(lR), atunci '412este:

-: existS, ,' : 1 - r c [nJ
-

E ( ' ; J.) s(ll))e 1 ,e /l .e\o ? r ('f
0 18
\

- 12 \ n\/g )

t s , "( l?)t ( '{'" li,];)

r

@( , : ', ) r ( * - ?
@( *- l
/ l "- l t-EJ\

3( ; : t ) c ( ; @ 3( i- i )"(; :
'ff. | \J -*r-ersa matricei .A :

(
\

@ ( il *(s'-,;)E(*t* - '
o\

,,- ? ) " ( z tz " -t )t -

Ti /-1

-

o z "-t)

(i r
? -{ 1:

(i?i )E
o\
:)' -1

AXB: EcuatiarnatricealS,

,:(?3),":(i?),":(i -;),

C, undeA, B, C e Mz(R),

(i?

- +!

2l

\

4
g/ ,[,:r ic ea4: .::tt @ o

(-g -f)@(-il -i? ts(i -?i )tr/,@ )

are solulia

(ii
: 1 [El a:

@(g f)

Se consider5matricele:

f1

,-r

"-ul

cle ecualii para cu

/t 4 :tir, ?). ,:(g r\ \'o)'":\i

/rrt, s\

o)

6 \-

:.-:-ai dac5,:

_ - .:08-:1l -dl m,
/t '+:[;;
\"

Valorile 1ui rn € IR pentru care existX,fi,U, z € IR,nu toate nule, cu proprietatea rA+ yB * zC : O2 sunt:

r\
e/

E +@- i E R\ t *)@{ - } , i }@ R \{ -+ }

]qi B=

:0 ,u :o @r :- l
nl. y:9.

:' c valoare a lui r q: i

l4

1tm

rffiiil ,;
llfiil.

0 tsil
FI F

p
f+

m p
rl

ft',Iil
l- [-,'i,1) 4rooy(l, 1)@ z22u(t,1) z20u(t,1) @ K r) [il a8u(r, }--elsa matricei
U(I,2) este:

grliHlRutt'
f

2)* u(1''1) u(1'2)-614 K @'u exist5
r,H

=-consicrerd. A = marricere(i ky
(0,1)

#*

yJ:ffi '*:,i re ric in ea ;: i ;*:,::m';x;lilT**",!i mar .4

), "

:

f

]-

ff $w
\/

det,4= 0 arer5d5cinile; [rEcuatia

X': o@ " = o s a u r = r @ r = - 1
$ J 7 e s te :
(" " -L)7* " 2"

("2' * r)7

1q L.)

.*'

c*g,unpolinomcur6ddci Fie P € R[Xl, P(r): *s+o*2*bn*c,e*0, 13 nrt nl&t distincte dou5,c6te doux. Pentru Q e R[X] polinom de grad l,

**-ffi

P(tt + @ r, * sz+ru@ n{tz:rs@ "?+tu) E 1 €l

egal6' este cu ffi+ m -

: - i+ g: : K" : Z - z t r @ ,: l + z t ; @ , | - g ? ;@ *+ il;Ez
Soluliile ecualiei z2 + lzl : 0, z € C sunt:

complexz daci' l,l - = I +2i" numS,rul S5 se gEseascH, "

6 r : 0 @ r:0

q i z:i @

z:i, qi z: *iEr :0

qi z= - d

clin Fie funclia / : R.-r R, /(t) : -Z',z *2rc * L. Ca're urm5'toarele este adevdrat6.? fu1lla are nn p'nct de @ Graficul funcliei estetangent axei Oc. @ concu esteconvexHm poryq.*e ffi n*t" funclie par6. @ F\rnclia rela{iaI z - 2i' l- 6 z bac5 num6rulcornplex : r*i!J, r,;y € R.verificd,

* :36 [n'J + u2:36 @ *2 + (tt 2)' :4 @ c2- 2s2 "' (u - 2 )2 3 6(n l ,t : 0 , a: - 4. : E "'+
Mullimea {r e lRl 12 +2rnr*4:0}n{r dacd" parcurge mullirnea: m e Ri 12 -4n*m2:0} este

qg RB {-2} E {-2,2} l-2,2) E
rnversa tuncliei R\ {-1} + R\ {-1}, f(c) : /' 1=3 .rt", t+ T,

6 f*'('): nfu, 0 € rR\{-rh /-'(") : @ *,
/-t r*1 r r t "

r e R\
- - s r - € R;

@/ - t(r):

K /*'(r):# ,2€ R\{_ 1}.

,FTry':

€ R \ {*r}; r - r l- \ ,, 1 1 =, z t.u\ { *1} : [i] /-'("): 1+; @

*,

t[i e u ]l i me A :/z\d r, a

A1 unde :

{\r .

N | z: ' #,

*e Z} ai

] ^: { , ez t *: *#, n .-z } .
.irn'ea .A1 este:

4 .{, : {1,2,3} a, : N @ A 1: { * 2 , 1 , 4 8 . 4 1 : { 1 , 8 , b@ A t = 0 E } }
ic :3@y = a
lrdrnea 1,2 este:

o

l f f i , , t r : { - 1 , 1 , 8 , b }A ,: E t][-ri
b.ea 4 este:

{ A,b@ n r : { 1 ,2 ,A} Az:AEa r :l } @

I

I : {_1, 1,8,b}

- 4 : { - 1 , 1 } @ A : 0 &A:{ - 1 } 8 4 :{ 3 ,5 }
\

l@

dd,funclia: (r) :lg' * - 41en* B. f iul de definilic al functiei / este:

@

lm3(0,10)B(0,*)
l: 0,
mullimii (0,10) prin frrnctia/ este:
/,4 gc

1oo) |o. @ Rm (o,m) (0, @ r)
imca solutiilor ecuatiei ,f(r) 0 este: -

=rnt reale este:

I ;1.10i {r0,102} {1,103} {r0,103i {0} @ @ B @
6rrea soluliilor irrecualiei logl (1og r) ) 1 esbe:

@

hr,ileintregi?

,L*) @ (0,t/Q (r,{61 (*,rl@ (0, u (VI, r) +m) @ m
impirlirii polinomului Xlo la:
* 1 mte:

@

@ @

-1 go,K 1E 9@ A tr r f , s p u n s
' r 12

ffiw

n *L

-103 -1ox@ rox+eB -10x- e@ x - e
TIJ

r ':3

6

_5]-' rr" + 22B4bx, + 80x+36@ x + z f r tfl Alt rdspuns

Mullimea soluliilor ecualiei2AT-erz * A'f;-zr + \Pn:

0, n ) 3, este:

:-=h.-:-i' -i-

@ 8 {",?}@ $,e7)m {-3}@ {Ai,} 0.
ffim.[

f \I,rn):

r/

,

(*-2)r----=

ale parametrului m. pd

\n" este: Termenul independent de z din d"ezvoltareabinomului (, - -1 ;F/ \

>:T;' n) 1 @ m =1@ r ni
rnq;,.n'* parametrului m. pd ale lice r real sunt:

@{-r;'-'cE'. @z;Er"-' @(-1)"dhB (*1)";1ffi)i
SE se determine primul termen (or) qi ralia (q) a unei progresii / \ r v Io + -a 2 :6 oaca: lr&aJneN* _ g t a3 dl :

):T''n<$ffirn€(1,8tE
lfrs*Ereaie parametrului m. pd pr*a:::l oricer)0sunt

E o , - - 1 ; q :3 @ a r :3 ; q : * @ at:2i e: - 2 E o r : 1 ; Q:2 @ o r :1 ; {:3 .
Fie a, b, c termenii de rang l,m,n ai unei progresii aritmetice. Sil se calcri

:*'

@ m €( 2,m ) @ m >r

ffirnorn;i:1 - 2(m - 1)* - 2m *l 12

m[jilrt]ifr,;;;;js ecualiei date existf r;A

E : (m * rt)a+ (n - {)b + ([,- m)c

u . rx -. riz 2 : 0 m nt * rz+ q
= ;I j- tt * tZ:2trtr2

+ X E : 0 E] E : a{ + brn* cm@ E : (1, rn + n)2

@ r' : U - t)(* *1)(" - 1)E E : -({.* m * n}.

qdilm$rn:ie ecua{iei date are loc iq

Care sunt valorile coeficienlilor reali a qi b din ecualia 13*or,2*bn.-l:0, dac6 acegticoeficien{i sunt r6dEcini ale ecuatiei?

- ' = -m > 1 Bm < |E*:
: a.,r" *alr n- l *. . . - r or . - 1. r rmr"S. CAte triplete de numer

nu, ;, : b, P(b) = c, P(c) : a* ;

@o : 1 , b : 0 @o : 1 , b € R E a:\, @o e R , b :1 .

b: - 18"

e IR,b=

fg_-_3811@oinfinirare - hi zss din dezvoltarea pd

(c*1)(r-2)(r-3)

: E -5050 sg@ -1oo @ E
tt,,,-2 ;ii,*n7Al COmUn al polinOaU

- ?:- 18
10

12+* +1@ s u:r

11

| 3, este:

. L \ &t ' t a) m6=aclia: F(r,m):-

(rn- 2)rz * 2(2m* 3)r + rn - 2
r 2 +Z r +r n

nale ale parametrului rn, pentru ca,refraclia F are sens pentru orice l \n'

@

7)
r-1 lE

,rnm1 > @ rn > 1 @ m = I@ m € (-*, 1] @ rn e [1,oo)
f,e reale ale parametrului rn, pentru care fraclia verific5,inegalitatea F < ;, orice r real sunt:

:eale ale parametrului rn, pentru care fraclia F verificX inegalitatea pentru orice r ) 0 sunt > !D^

-2.*) mnnr, € @ @ m.€ (2,oo) m> L @ rn > 1 @ rn € (-1 , o o ) ,ffiil e*atia rz - 2(m* 1)" * 2rn* 1 : 0.
I e- Si se ca,lcrrleze rfrc6cinile ecualiei date exist5 urrn5,toarearelatie independentX de rn:

srq*,r2-rtfr2:0m
a l m 1 ,i 2 E

nt * rz * r1 n 2 -

-1 E rL : * f rz >l * I qi dacX,

tt * 1 2 :2 tp 2

ecualieidate are loc inegalitaka 3! +2 nf,ridcinile
12

II

nt

fr2

: 1$ rirtrill,; rn > 1 B*
.Pl: :

a i E m) -!@

* e (0,*)

aglct'f a1$n-i + .' . * un-tr*

an, TLZ 10 un polinorn cu coeficienii

intregi (a,b,c), a,# b * c # u, exist6, :mregi. CAtetriplete de numere
ca P;a) : b, P(b) : e, P(c): a.

il a el R' , b : - 1

lulE- 1 3 3 @ 11@ o infinitate
d.lui zee din dezvoltareapolinomului

* (c - 1 )(r* 2J@ 3)... ( r - ee) ( r- 100)

--4s6fi -soro@ ggE -100@ 3450. fi
ma!'edivizor comun al polinoamelor (r* l)an'+r*fi2n, n € N* gi 13 - 1 mlfrf,

- l" T r - 1 E rz + r +1 @ sunt primeintre eleE (" + 1)4n+'3*2rt a
11

. ---a

ecualia 12 + (m + 1)r * m:0, Se considerd,

unde rn € R'.

nrmmin'deri matricea U{a,b) =

Suma rXd5,cinilor ecualiei este egal5,cu 2 dacil rn este;

EI E oE -sE-2@4
rn cu r[dH,cinilorecualieiesteegalX, 1 dac5, este: SumapS,trateior

r-:{a,b) este singulara

o = r Ea l - Jb K( o - O

ErBof04
Dacd,a este o r[d5,cind, cubic6 nerealX,a unitd,lii atunci E = (1- a)(1- o2)(1- aa;1r - a5; "ratricei U(1,2) este:

l: : lr @ atoou1l ,1) 22 @

[- : ], @ u( 1,2)- U ( 1, 1)
Iritrh:iEDUnS

@-r+i\/sffie@eiE-1 @s,.
: Fie numerelereale a,b,c,d e (0,1) u (1,oo). Dac5, logoblog6clog"rJ i atunci; Eo : b e (0,1) qi c : rl e(1,*) 1

q O o : c e ( 0,1 ) i t,: d € (1 ,*) K a : d ) @ o = c e ( 1,o oq i b : d e (0 ,1 ).

@o

:

b € (1,oo) qi e :

d€

(0,1i

uuun";i, elementele 0 si 1 c Cn :ea B gi cu M mrillimea:t I M :nc,iine un element @ I J'f :argine dou5,elemente E

::-:-erd matricele ( I O: \2

J_

@n 2 ( n + 1 ) E (n -1 )!
rL

(n+ 1)!- 1E 7 ; . @n (rt , 1 )!- 1 +

\0
detA:0

, "';1)

are r5d5,cini

Fic Srr:

o*, undea6: EI-ft*+@'. -I le1

t : rE c :0 s a u c : 1 3
*ffifie"

= tb

: X . o *: 1 -fr +# @ a k ? - #+#
E ou:;-;ft+#@ek:L-# +#
?r-+oo

: @oo +- # * #.

{"'* * 1) t -

t
:r! ;

"t ( e2,- r 1zn" ) l

\ ,

c lim uft- 7-'

("" - 1)7 - ez" 1 (e2" - 712 )

t r 38*t r 6 @ 1 @ ;

T2
\ 1i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful