De oorsprong van de materie

(de wereldformule)
jwr47

Rond 1966 werd begonnen een aantal notitieboeken met aantekeningen over het ontwerp van elektronicaschakelingen en de “wereldformule” begonnen. Deze gegevens zijn inmiddels aangevuld met nieuwe elementen, zoals de supercondensatoren. In het navolgende bericht worden een aantal aantekeningen met betrekking tot de oorsprong van de materie samengevat. Het LC-concept voor de oorsprong van de materie beschrijft het elektron en proton als een eenvoudige LC-structuur, waarin de afmetingen van het proton kleiner is dan de omvang van het elektron, alhoewel de massa beduidend groter is, namelijk 1836 x. In LC-structuren zijn de L- en C-waarden evenredig met een lengte-dimensie R (m) en niet met het volume R3 (m3). Het proton is iets kleiner dan het elektron, maar de ingesloten energievoorraad is veel (1836x) hoger. De energie van de LC-oscillator is evenredig met diens massa. De protonenenergie is dus 1836 maal zo groot als de elektronenenergie. In de energieformule moeten de spanning en stroomwaarden van de protonenstructuur worden gekwadrateerd, zodat de protonenenergie (½LI2 + ½CV2) 1002-maal groter wordt dan elektronenenergie, maar omdat de protonen van een kleinere capaciteit en inductiviteit worden voorzien, reduceert zich de vermenigvuldigingsfactor 10.000 tot 1836. Dit is een van de aanwijzingen, dat de protonenstructuur als een oscillerend elektromagnetisch veld moet worden beschouwd, wat in het artikel Structure and radius of electron niet ter sprake komt. Het LC-model gaat ervan uit, dat de elektromagnetische energie moet worden gestopt en gereflecteerd bij een bepaalde grensfrequentie, die afhangt van de ladingsconcentratie of energiedichtheid. Slechts enkele fysische verschijnselen duiden op deze randvoorwaarden voor het stoppen en reflecteren van elektromagnetische energie: de ionosferische reflecties in het bereik de korte golven (in de 10- tot 100m band, 1927), de Schumann resonanties (rond 7.83 Hz, 1952), de dimensies van het proton en elektron en de schillenstructuur van de atomen. In een elementair deeltje zoals de proton en het elektron vormt N max met een waarde van ongeveer 1045 de maximale elektronendichtheid, die het energietransport stopt en omkeert. In vele atoomstructuren zijn tot en met de vierde schil de ladingsconcentraties constant (N ~ 1034), de grensfrequenties constant (1018 Hz) en nemen slechts over de buitenste drie schillen beduidend af. Binnen, respectievelijk tussen deze schillen kunnen zich oscillerende elektromagnetische golven bevinden, die op de beschikbare geometrie der “reflectoren” opbouwen. Deze reflectoren worden gevormd door de schillen, die frequenties tot en met de resonantiefrequentie kunnen reflecteren. In de kortegolfcommunicatie varieert de elektronendichtheid afhankelijk van de tijd en de laag, waarin bijvoorbeeld de F2-laag 106 e/cm3 vrije elektronen per kubieke cm bevat, de F1-laag rond het middaguur en bij minimale zonnevlekkenactiviteit circa 5 × 10 5 e/cm3 , dan bij sterke zonnevlekkenactiviteit toenemend tot ongeveer 2 × 10 6 e/cm3. 's Nachts daalt de elektronendichtheid tot beneden 104 e/cm31.
1 F region - Wikipedia, the free encyclopediauit

Deze getallen zijn natuurlijk slechts voorbeelden van de diverse variaties in de parameters. De Schumann resonanties behoren tot de globale elektromagnetische resonanties, die door bliksemontladingen in de gesloten golfpijpruimte der aardatmosfeer inclusief ionosfeer wordt gevormd. De resonantiefrequenties liggen in het bereik 3Hz tot 60Hz. Deze waarnemingen in een extreem uiteenlopend frequentiebereik nodigen uit om materie (in de vorm van elektronen en protonen) als elektromagnetische energie te beschouwen, die zichzelf bij een bepaalde maximale ladingsdichtheid tot stilstand brengt en reflecteert. De ionosferische reflecties en de golfpijp van Schumann vormen daarbij alleen bewijsmateriaal ter ondersteuning van het model. Het navolgende bericht is een these, die een mogelijk mechanisme beschrijft.

Energieopslag in passieve elementen
In de kleinste deeltjes is de energiedichtheid het grootst. Dit kan men ook aflezen aan de energieopslag in spoelen en condensatoren. De grootste spoel (met een waarde van 150H) kon slechts een minimale hoeveelheid energie opslaan. Dit effect wordt door de kwadratische vorm van de functie voor de energie, waarin de stroomsterkte slechts een geringe waarde kan bereiken.

Energieopslag in spoelen2
Spoelen worden geoptimaliseerd op het aantal windingen en draaddiameter, maar in feite is de inductiiviteit een lineaire functie van de draadlengte. Met de toename van de draadlengte stijgen de problemen om daarin energie op te slaan. inductiviteit gelijkstroom weerstand 1mH 1H 10H 150H 0.12H3 10A 300 mA 100mA 8mA 11.5kA 0.038 Ω 40 Ω 195 Ω 3700 Ω gewicht 0.5-1.5 lbs 0.5-1.5 lbs 0.5-1.5 lbs 0.5-1.5 lbs 26 ton Tabel 1: Energieopslag in spoelen Energie (½LI2) 0.05 Joules 0.045 Joules 0.05 Joules 0.0096 Joules

E = 7.8 x 106 Joules4

Energieopslag in condensatoren
Condensatoren worden geoptimaliseerd op het aantal lagen en de lagenstructuur, maar in feite kunnen condensatoren worden teruggebracht tot equivalente bolvormen, waarvan de capaciteit lineair met de radius toeneemt. capaciteit 10mF (Imax = 1A) 1F5 Supercondensator 10F7 Supercondensator 3000F Ultracondensator8 10nF9 gelijkspanning 40V 2.5V 2.5V 2.7V 15kV Tabel 2: Energieopslag in condensatoren
2 3 4 5 6 7 8 9 DC Filter Chokes (Hammond manufacturing) Supergeleidende magneet Lecture 2: Quenching Super Capacitor - Low ESR - 1F/2.5V “The stored energy of a supercapacitor decreases from 100 to 50 percent in 30 to 40 days Super Capacitor - 10F/2.5V BCAP3000-P270-K04 Epoxy PCB-type

ESR

Energie (½CV2) 16 Joules

The ESR is ~0.1 ohm

~4 joules energie6 ~40 joules energie ~1200 joules energie 1 Joule

Printplaten
Uit de printplatentechnologie kan men aflezen, dat elk printspoor als een inductief element met een waarde van 1 nH per mm spoorlengte mag worden beschouwd.

Dubbelzijdige print als 100 kVolt hoogspanningscondensator 10
Een dubbelzijdige epoxy printplaat kan als 100 kVolt hoogspanningscondensator worden toegepast in het bereik 475 pF-10 nF. De epsilon-waarde is 4.8. Bij atmosferische druk bedraagt de doorbraakspanning 2kV/mm en om deze redenen moet de afstand tussen de koperlagen daarop worden aangepast. Tot 15kV kan men ter isolatie een 10mm rand weg etsen. Voor hogere spanning moet de isolatie breder worden gekozen. In de 10nF-versie kan de 15kV-condensator ongeveer 1 Joule (Wattseconde) energie opslaan. Epoxy print (in mm) 100 x 160 200 x 300 400 x 600 Elektroden (mm) 80 x 40 140 x 280 280 x 380 A/d (d=1 mm) 11,20 50,00 220 C(pF) 475 pF 2125 pF 9380 pF

Tabel 3: Dubbelzijdige print als 100 kVolt hoogspanningscondensator voor 15kV en d=1mm

Printsporen als inductieve elementen11
In een printontwerp kan ieder spoor als een inductief element met een waarde 1 nH/mm lengte or 1 μH/m worden beschouwd. In fig. 1 berekent men de waarde van het koperspoor op 36mm, wat dus een spoel van 36nH oplevert. Voor meer dan 3 windingen moet men de factor naar 2nH/mm verhogen, waardoor spoelen tot 400nH bereikbaar zijn. In een multilayer printontwerp zijn nog hogere inductiewaarden bereikbaar. De isolatieafstanden kunnen .2 - .3 mm bedragen. In het onderstaande ontwerp is voor de aansluitingen van de spoel 1,2mm diameter vastgelegd.

Fig. 1: 36 nH spoel

10 Oorspronkelijk ontworpen door H. Morelli, Spektrum 1980, en beschreven in RB Elektronica (1990) “Goedkope hoogspanningscondensator” (met behulp van een printplaat, 475 pF-10 nF, 100 kVolt) 11 Printspoelen (1-6 windingen, 18-900 nHenry), RB Elektronica (1993)

Het artikel in RB Elektronica (1993) beschreef de zelfinductie met een waarde 1 nH/mm lengte als volgt:

De speurtocht naar de eigenfrequenties
De eigenfrequentie12
Een eigenfrequentie van een systeem is een van de frequenties waarmee een systeem zal gaan trillen als het vanuit een evenwichtspositie wordt bewogen en vervolgens wordt losgelaten. Eigenfrequenties zijn doorgaans oplossingen van differentiaalvergelijkingen zoals die kunnen worden opgesteld voor een mechanisch of elektrisch trillingssysteem. De eigenfrequenties zijn dan de eigenwaarden van een bijbehorende differentiaaloperator. Bij deze studies werd begonnen naar alle bronnen, die vanaf het kleinste element (het proton, of de quarks) tot de maximaal denkbare structuur (een zonnestelsel zoals de Melkweg) te analyseren op de mogelijke eigenfrequenties.

De basiselementen L en C
De studie baseerde op het tweetal symmetrische elementaire L en C-elementen, die kunnen worden beschreven als “losse draad” of “geleider”, respectievelijk bolcondensator. Deze elementen worden in de natuur in vrijwel alle dimensies gevonden. De fysieke beschrijving luidt:

• C = 4πε0R13 (Farad) • L = 4πμ0R (Henry)
De elementaire spoel kan om symmetrieredenen als cirkelvormige lijn worden beschouwd met een radius R en een omtrek van 2πR of gewoon als een geleider (een printspoor of “stuk draad”) met een lengte van R meter. In het laatste geval geldt voor de waarde van de zelfinductie of inductiviteit L = R x 10-6 (Henry). Omdat μ0 op zich al 4π x 10-7 (Henry of Vs/Am) representeert, hoort de 4π in de formule L = 4π μ0 R (Henry) niet thuis, maar omwille van de symmetrie heb ik deze aanvankelijk toegelaten. In dit onderzoek gaat het alleen om grootteorden en niet om nauwkeurige formules, zodat er een aantal benaderingen toepasbaar zijn, zoals: 4πε = 10-9/9 ~ 10-10 (Farad per meter). Voor iedere structuur (bijvoorbeeld de aarde kan men ook een bijbehorende resonantiefrequentie berekenen met behulp van de formule f = 1 / (2π√(LC)). Volgens de formule L = R x 10-6 (Henry) is een 150H-spoel equivalent met een geleider (draad) van 150 x 106 = 1.5 x 108 (m). Dit model is nogal grof, maar voldoet in eerste instantie voldoende. De eigenfrequentie is de resonantiefrequentie, die in een aanwijsbare bolstructuur met een opvallende lokale overgangswaarde van de van de ε0 en/of μ0 -parameters binnen de betreffende grensradius optreedt. In de protonen en elektronen lijkt de ladingsconcentratie gelijkmatig over de gehele inhoud van de bol te gelden. In de 1e waterstofbaan wordt de voor een oscillatie benodigde ladingsconcentratie in de schil van de bol met een schildikte van één elektron bereikt. Bij de ionosferische reflecties worden kunstmatig opgewekte golven door een hoge elektronenconcentratie in de ionosfeer gereflecteerd. Bij de Schumann-frequenties wordt de aardschil en de ionosfeer als geleidende wanden voor een golfpijp toegepast, waarin de bliksems resonanties opwekken.

12 Eigenfrequentie - Wikipedia 13 Capacitance

Voorbeeld quarks proton14 elektron15

Omvang (m)

Capaciteit (in F) zelfinductie (in H) Resonantie Freq. (Hz) Cp ~ 10-21 Le ~ 3 x 10-21 10-20 10-19 10-18 10-17 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 6,4H 10+1 (10H) 10+2 (100H) 10+3 (1000H) 0.15x10+23 ~ 1/ 2π√10-46 0.05x10+23 ~ 1/2π√(LC) of 1/2π√(9 x 10-46) 0.15x10+22 ~ 1/ 2π√10-44 0.15x10+21 ~ 1/ 2π√10-42 0.15x10+20 ~ 1/ 2π√10-40 0.15x10+19 ~ 1/ 2π√10-38 0.15x10+18 ~ 1/ 2π√10-36 0.15x10+17 ~ 1/ 2π√10-34 0.15x10+16 ~ 1/ 2π√10-32 0.15x10+15 ~ 1/ 2π√10-30 0.15x10+14 ~ 1/ 2π√10-28 0.15x10+13 ~ 1/ 2π√10-26 0.15x10+12 ~ 1/ 2π√10-24 0.15x10+11 ~ 1/ 2π√10-22 0.15x10+10 ~ 1/ 2π√10-20 0.15x10+9 ~ 1/ 2π√10-18 0.15x10+8 ~ 1/ 2π√10-16 0.15x10+7 ~ 1/ 2π√10-14 0.15x10+6~ 1/ 2π√10-12 0.15x10+5 ~ 1/ 2π√10-10 0.15x10+4 ~ 1/ 2π√10-8 150 Hz ~ 1/ 2π√10-6 15 Hz ~ 1/ 2π√10-4 2,34Hz ~ 1/ (0,64x2π√10-2) 1.5 Hz ~ 1/ (2π√10-2) 0.15 Hz ~ 1/ 2π/√1 0.015 Hz ~ 1/ 2π/√102

R ~ 1.11 x 10-15 Cp ~ 10-25 R ~ 3 x10-15 10-14 10-13 Ce ~ 3 x 10-25 10-24 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-18 10-17 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 0,64 x 10-3 (0,64mF) 10-3 (1mF) 10-2 (10 mF) 10-1 (100 mF)

waterstofkern 1e waterstofbaan 2e – 7e U-schil

10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2

bolbliksems
ionosferische reflecties 3 MHz – 30 MHz

10-1 1 10+1 (10m) 10+2 (100m) 10+3 10+4 10+5 10+6

de aarde16

0,64 x 10+7 Schumann resonantie (6371 km) 10+7 10+8 de zon17 de Melkweg 10+9

Tabel 4: Het wereldmodel in L en C-elementen
14 15 16 17 Structure and radius of electron ‘classical electron radius’ - Structure and radius of electron De energierijkste Schumann resonantie bevindt zich bij 7.83 Hz. Het bereik der eigenfrequentie is 3Hz – 60 Hz. De gemiddelde diameter van de zon is 1.392684×109 m (→ Sun)

De Schumann resonantie(s)18
De Schumann resonanties zijn elektromagnetische resonanties op globale schaal, die door bliksems worden aangestoten in een gesloten golfpijp, die wordt gevormd door de aarde en de omgevende geleidende ionosfeer. Deze golfpijpruimte wordt door de bliksems permanent aangestoten. De resonanties liggen in het bereik 3Hz tot 60 Hz. De wanden van de golfpijp worden gevormd door “geleiders”, die weliswaar geen hoogwaardige metalen bevatten, maar voor de golfgeleiding toch uitstekend voldoen. Een gedeelte is zeewater en een andere wand bestaat uit de ionosferische lagen, die een groot aantal elektronen bevatten. Deze ionosfeer als geleider wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. De laagste en energierijkste modus van de Schumann resonanties bevindt zich bij de frequentie van ongeveer 7,83 Hz, die zich in de tabel bij C = 10-3 (1mF) en L = 10+1 (10H) bevindt. De berekende eigenfrequentie is dan 1.5 Hz ~ 1/ (2π√10-2). De omvang van de aarde is ongeveer R = 10+7 (m), wat overeenkomt met een capaciteit van 1 mF en een zelfinductie van 10H. In feite bedraagt de aardradius 6400 km. De bolcapaciteit is dan C = 0,64 x 10-3 (0,64 mF) en L = 0,64 10+1 (6,4 Henry). De eigenfrequentie bedraagt dan ongeveer 2,3 Hz, wat zich aan de ondergrens van het aangegeven bereik 3Hz – 60 Hz bevindt. Voor de ionosfeer met een hoogte van 2000-4000km geldt een grotere radius van 10.000-15.000 km.

18 Schumann resonances - Wikipedia

Ionosferische reflecties19
In de ionosfeer ligt de plasmafrequentie bij ongeveer 1 MHz, zodat alle laagfrequente (LG- en MG-) radiosignalen door deze lagen worden gereflecteerd. Hogere frequenties worden daarentegen doorgelaten. Voor het opwekken van vrije elektronen is UV-licht van de zon nodig. 's Nachts loopt het aantal vrije elektronen terug en daalt ook de plasmafrequentie20:

Fig. 3: epsilon

Fig. 2: plasmafrequentie

De formule bevat als parameter ook een massa van het geladen deeltje, zodat men dit ook voor andere geladen deeltjes kan aanpassen. Bij de plasmafrequentie wordt de epsilon-waarde voor de EM-golf nul en voor frequenties beneden de plasmafrequentie wordt de golf gereflecteerd. In de communicatiekanalen op de korte golven (golflengten in het bereik ~10m → 100m) variëren de elektronenconcentraties per laag met het tijdstip van de dag en de zonnevlekkenactiviteit, bijvoorbeeld: • • De F2 laag (op een hoogte van 3000-4000km) bevat ongeveer 10 6 e/cm3 (vrije elektronen per kubieke centimeter). The F1-laag (op een hoogte van 3000km) bevat rond het middaguur circa 5 × 10 5 e/cm3 en een minimale zonnevlekkenactiviteit, en neemt bij intensieve zonnevlekkenactiviteit toe tot 2 × 106 e/cm3. 's nachts loopt de concentratie terug tot 104 e/cm321.

19 Deze getallen dienen slechts ter illustratie van de grootteorden 20 Dielectric constant of a plasma 21 F region - Wikipedia, the free encyclopedia

Het atoommodel van Rutherford
In het eenvoudigste atoommodel van Rutherford bestaat waterstof uit een atoomkern met 1 proton en een elektron, dat in een baan op een afstand van 0,5 x 10-10 m om de atoomkern rondloopt. In complexere atomen loopt de afstand voor diverse banen op volgens de formule 0,5n2 x 10-10 m. Volgens de klassieke theorie geldt tegen het atoommodel van Rutherford het bezwaar, dat het rondlopende elektron een elektromagnetische golf moet uitzenden en dus voortdurend energie moet verliezen. Door het energieverlies moet het elektron de imaginaire cirkelbaan verlaten en uiteindelijk in een spiraal naar de kern afdalen. Het klassieke model is dus aan beperkingen onderhevig, die door de twee hypotheses van Bohr moeten worden verklaard: • • de stationaire banen, waarin het elektron geen energie uitstraalt de stabiliteit van het atoom, dat in zijn baan niet “mocht” stralen

De werkelijke uitleg van deze mechanismen is echter achterwege gebleven. De vraag is nu, of er in de fysica wetten aanwijsbaar zijn, die de hypotheses achteraf verklaren. Een van die verschijnselen is de reflecties van de korte golven in de ionosfeer.

Reflectievoorwaarde
De grensfrequentie voor een geleidende laag voor kortegolfverbindingen bedraagt22 fc = 9 x √N …...............(Hertz), waarin N = de elektronenconcentratie per m3 en fc de grensfrequentie in Hz vertegenwoordigt. Alle elektromagnetische straling met een lagere frequentie (resp. een langere golflengte) worden aan een dergelijke laag gereflecteerd. Hogere frequenties worden echter niet gereflecteerd en doorgelaten.

De radius van de eerste waterstofbaan
In het eenvoudigste atoommodel van Rutherford bestaat waterstof uit een atoomkern met 1 proton en een elektron, dat in een baan op een afstand van 0,5 x 10-10 m om de atoomkern rondloopt. De elektronenconcentratie van de bol bedraagt dus gemiddeld ongeveer N = 1 elektron per 10 -30 kubieke meter23. De concentratie is dan N = 10 +30 en de grensfrequentie bedraagt ongeveer fc = 9 x √N = 9 x 10+15 Hz24. De bijbehorende golflengte van de grenscomponenten bedraagt 0,33 x 10 -7 m, of in een andere schrijfwijze 330 x 10-10 m. Een hogere elektronenconcentratie wordt bereikt in de schil, die slechts 1 elektron (3 x10 -15) dik is en over een oppervlak van 4πR2 (bij een R = 0,5 x 10-10 m) beschikt. Het volumen van de schil is nu ongeveer 3 x 10-15 x 6 x 0,25 x 10-20 ~ 5 x 10-35 of 0,5 x 10-34 , zodat de elektronenconcentratie N = 1034 en de grensfrequentie 9 x √N = 9 x 1017 ~ 1018 Hz bedraagt. Deze waarde komt overeen met de berekende resonantiefrequentie 0.15x10+18 Hz.

22 critical frequency 23 Voor deze benadering wordt het atoombolletje als een kastje met de afmetingen van 10-10 meter lengte, breedte en hoogte beschouwt. De inhoud is dan 10-30 kubieke meter 24 critical frequency

Dit betekent, dat de bol van de eerste waterstofbaan frequenties tot 10 18 Hz niet zal doorlaten en golven met een resonantiefrequentie van bijvoorbeeld 0.15x10 +18 Hz in de LC-kring van deze structuur kan opsluiten. De golf van 0.15x10+18 Hz blijft oneindig lang in deze LC- structuur opgeslagen.

De potentiaalkuil
Kernen worden opgebouwd uit protonen en neutronen (nucleonen). De massa van de kern is altijd kleiner dan die van de som van zijn bestanddelen. Het massadefect per nucleon neemt toe van waterstof tot ijzer, om daarna weer in richting uranium af te nemen. Voor de nucleonen wordt daarom een potentiaalkuil gedefinieerd. Het nucleon verliest energie bij het binnengaan van de kern. Het binnentredende, vrije nucleon verliest een deel van de massa, die wordt uitgestraald. Een proton moet voor het binnentreden een afstotende atoomkracht overwinnen. In de klassieke theorie lukt alleen als het proton voldoende reserve heeft in de vorm van kinetische energie. Door de golffunctie van het proton kunnen ook protonen met een onvoldoende energiereserve de kern binnendringen. Dit noemt men het tunneleffect: het effect in de kwantummechanica waarbij een deeltje door een barrière heen gaat, terwijl het niet voldoende energie heeft om over de barrière heen te gaan. Ditzelfde mechanisme kan wellicht ook voor de opbouw van een elektron worden toegepast. Net als bij ijzer is er echter een grens aan de afmetingen van de potentiaalkuil. Als er teveel materie of energie wordt verzameld, treedt er een instabiliteit op.

Het stabiele elektron
Gesteld, dat een elektron door de eigen lading lokaal een enorm hoge ladingsconcentratie opwekt, namelijk N = 1045 elementaire ladingen per kubieke meter, dan bedraagt de grensfrequentie f c = 9 x √N = 9 x 1022 Hz. Vlak naast de wand van het elektron bedraagt de epsilon precies de waarde nul, zodat de lading niet door “laagfrequente” straling f c < 9 x 1022 Hz uit het bolletje kan ontwijken. De epsilon waarde is ter plekke nul.

Fig. 4: epsilon

Het vormingsmechanisme van het elektron
Wij nemen nu aan, dat het elektron nog niet deze waarde nul heeft bereikt en er nog een laatste ladingshoeveelheid Δe ontbreekt. De lading is nu e – Δe. In dat geval is de ladingsconcentratie iets kleiner en is de plasmafrequentie ietwat te laag. De epsilon waarde is positief en dit deeltje kan de bol door middel van het tunneleffect binnendringen. Het laatste ladingselement Δe verliest energie bij het binnengaan van de elektronenkern. Het binnentredende, vrije ladingselement Δe verliest een deel van de massa, die wordt uitgestraald. Nu het door massaverlies iets lichtere deeltje eenmaal binnengedrongen is, ontbreekt elke Δe de energie om het elektron te verlaten. Door de toevoeging van het laatste ladingselement Δe is de epsilon tot nul gedaald en het elektron stabiel geworden. Tot op dat moment kan het nog onvoltooide elektron lading, energie en massa verliezen, omdat de epsilon nog van nul afwijkt is. De berekende resonantiefrequentie van het elektron is 0.05x10 +23 = 0.5 x 10+22. Deze waarde komt ongeveer overeen met de grens- of plasmafrequentie 9 x 1022 Hz.

Uranium
In uranium worden de 92 elektronen in de configuratie “2, 8, 18, 32, 21, 9, 2” over 7 lagen in een bol met een radius van 156 pm gerangschikt. Dit komt overeen met een radius van 156 x 10 -12 m ofwel 1.6 x 10-10 m. In theorie is de bol met zeven schillen echter beduidend groter: R = 25 x 10-10 m. De elektronenconcentratie wordt bereikt in zeven schillen, die elk slechts 1 elektron (met een radius 3 x10-15) dik zijn en over een oppervlak van 4π.R2 (bij een Rn = 0,5 x n2 x 10-10 m) beschikken. De formule voor de volumina van de schillen is nu afhankelijk van het schilnummer (n): 12 x 3 x 10-15 x 0,25 x n4 x 10-20 ~ n4 x 10-34. … m3

Eerste schil
De elektronenconcentratie in de eerste schil bedraagt N = 1034 en de grensfrequentie 9 x √N = 9 x 1017 ~ 1018 Hz. Deze waarde komt overeen met de berekende resonantiefrequentie 0.15x10+18 Hz. Het volumen van de eerste schil is analoog aan de eerste schil van het waterstofatoom ongeveer 3 x 10-15 x 6 x 0,25 x 10-20 ~ 5 x 10-35 of 0,5 x 10-34, zodat de elektronenconcentratie N = 1034 en de grensfrequentie 9 x √N = 9 x 1017 ~ 1018 Hz bedraagt. Deze waarde komt overeen met de berekende resonantiefrequentie 0.15x10+18 Hz.

Tweede schil
Voor de tweede schil is de R-radius 4x zo groot, te weten R = 2 x 10-10 m. Het volumen van de tweede schil bedraagt theoretisch circa 16 x 10-34 …. (m3). De elektronenconcentratie in een bol met oppervlak 4πR2 (bij een R = 2 x 10-10 m) en schildikte van (3 x10-15) is 8 elektronen per 16 x 10-34 (m3), wat overeenkomt met N ~ 1034 . De elektronenconcentratie in de tweede schil bedraagt circa N = 10 34 en de grensfrequentie is 9 x √N = 9 x 1017 ~ 1018 Hz. De grensfrequentie ligt boven de berekende resonantiefrequentie 0.15x10+18 Hz.

Derde schil
Voor de derde schil is de R-radius 9x zo groot, te weten R = 4,5 x 10-10 m. Het volumen van de tweede schil bedraagt theoretisch circa 27 x 10-34 …. (m3). De elektronenconcentratie in een bol met oppervlak 4πR2 (bij een R = 4,5 x 10 -10 m) en schildikte van (3 x10-15) is 18 elektronen per 27 x 10-34 (m3), wat overeenkomt met N ~ 1034 . De elektronenconcentratie in de derde schil bedraagt circa N = 10 34 en de grensfrequentie is 9 x √N = 9 x 1017 ~ 1018 Hz. De grensfrequentie ligt boven de berekende resonantiefrequentie 0.15x10+17.

Vierde schil
Voor de vierde schil is de R-radius 16x zo groot, te weten R = 8 x 10-10 m. Het volumen van de vierde schil bedraagt theoretisch circa 256 x 10-34 …. (m3). De elektronenconcentratie in een bol met oppervlak 4πR2 (bij een R = 8 x 10-10 m) en schildikte van (3 x10-15) is 32 elektronen per 16 x 10-34 (m3), wat overeenkomt met N ~ 1034 . De elektronenconcentratie in de vierde schil bedraagt circa N = 10 34 en de grensfrequentie is 9 x √N = 9 x 1017 ~ 1018 Hz. De grensfrequentie ligt boven de berekende resonantiefrequentie 0.15x10+17.

Vijfde schil
Voor de vijfde schil is de R-radius 25x zo groot, te weten R = 12,5 x 10-10 m. Het volumen van de vijfde schil bedraagt theoretisch circa 625 x 10-34 …. (m3). De elektronenconcentratie in een bol met oppervlak 4πR2 (bij een R = 12,5 x 10 -10 m) en schildikte van (3 x10-15) is 21 elektronen per 625 x 10-34 (m3), wat overeenkomt met N ~ 1033 . De elektronenconcentratie in de zesde schil bedraagt ongeveer N = 10 x 10 32 en de grensfrequentie is 9 x √N = 27 x 1016 ~ 3 x 1017 Hz. De grensfrequentie ligt nog boven de berekende resonantiefrequentie van circa 0.15x10+17.

Zesde schil
Voor de zesde schil is de R-radius 36x zo groot, te weten R = 18 x 10-10 m. Het volumen van de zesde schil bedraagt theoretisch circa 1300 x 10-34 …. (m3). De elektronenconcentratie in een bol met oppervlak 4πR2 (bij een R = 18 x 10-10 m) en schildikte van (3 x10-15) is 9 elektronen per 1300 x 10-34 (m3), wat overeenkomt met N ~ 1032 . De elektronenconcentratie in de zesde schil bedraagt ongeveer N = 10 32 en de grensfrequentie is 9 x √N = 9 x 1016 ~ 1017 Hz. De grensfrequentie ligt nog boven de berekende resonantiefrequentie van circa 0.15x10+17.

Zevende schil
Voor de zevende schil is de R-radius 49x zo groot, te weten R = 25 x 10-10 m. Het volumen van de zevende schil bedraagt theoretisch circa 2500 x 10-34 …. (m3). De elektronenconcentratie in een bol met oppervlak 4πR2 (bij een R = 25 x 10-10 m) en schildikte van (3 x10-15) is 2 elektronen per 2500 x 10-34 (m3), wat overeenkomt met N ~ 1031 . De elektronenconcentratie in de zevende schil bedraagt ongeveer N = 1031 en de grensfrequentie is 9 x √N = 27 x √1030 ~ 3 x 1016 Hz. De grensfrequentie ligt nog net boven de berekende resonantiefrequentie van circa 1.5x10+16. Schil Radius R (m) Grensfrequentie Volumen van de schil Electronen resonantieConcentratie N frequentie 1 2 3 4 5 6 7 0,5 x 10-10 m 2 x 10-10 m 4,5 x 10-10 m 8 x 10-10 m 18 x 10-10 m 25 x 10-10 m 1018 Hz 1018 Hz 1018 Hz 1018 Hz 1017 Hz 3 x 1016 Hz 0,5 x 10-34,…. (m3) 16 x 10-34…. (m3) 27 x 10-34…. (m3) 256 x 10-34…. (m3) 625 x 10-34…. (m3) 2500 x 10-34 …. (m3) N ~ 1034 N ~ 1034 N ~ 1034 N ~ 1034 N ~ 1033 N ~ 1031 0.15x10+18 Hz 0.15x10+18 Hz 0.15x10+17 0.15x10+17 0.15x10+17 0.15x10+17 1.5x10+16

12,5 x 10-10 m 3 x 1017 Hz

1300 x 10-34…. (m3) N ~ 1032

Tabel 5: Grensfrequenties voor de 7 uraniumschillen Tot en met de vierde schil zijn de ladingsconcentraties constant (N ~ 1034) en de grensfrequenties constant (1018 Hz) en nemen slechts over de buitenste drie schillen beduidend af. Binnen, respectievelijk tussen deze schillen kunnen zich oscillerende elektromagnetische golven bevinden, die op de beschikbare geometrie der “reflectoren” opbouwen. Deze reflectoren worden gevormd door de schillen, die frequenties tot en met de resonantiefrequentie kunnen reflecteren.

Analoog aan de reflecties van de korte golven in de ionosfeer kunnen de in de atoomschillen beschikbare elektronen bij voldoende elektronenconcentraties elektromagnetische energie reflecteren. Het is denkbaar door dit soort mechanismen de atoomschillen en de kernen bijeenhoudt. De uraniumkern kan niet stabiel verder groeien, omdat ladingsconcentraties der schillen niet meer voor aan de benodigde voorwaarden van de reflectie van elektromagnetische energie kan voldoen. Radius (m) Waterstof Waterstofkern Uraniumatoom (7 schillen) 0,37 x 10-10 m25 1.11 x 10-15 m 0,5 x 10-10 m – 25 x 10-10 m 1018 Hz – 3 x 1016 Hz 0.15x10+18 Hz – 1.5x10+16 Grensfrequentie (Hz) 9 x 10+15 Hz resonantiefrequentie 0.15x10+18 Hz

Uraniumatoomkern 15 x 10-15 m Tabel 6: Grensfrequenties voor het bereik waterstof - uranium

De U-atoomkernen
De radius van de U-atoomkernen wordt met 15 fm (femtometer), d.w.z. 15 x 10-15 m ofwel 1.5 x 1014 m aangegeven. Dat is ongeveer tienmaal groter dan de radius 1.75 fm voor de waterstofkernen26. Het is denkbaar, dat een soortgelijk mechanisme ook de kernen bijeenhoudt.

Ijzer27
De elektronenstructuur van ijzer beschikt over drie redelijk goed gevulde schillen “2, 8, 14, 2”, waarvan de eerste drie met de configuratie “2, 8, 18, 32, 21, 9, 2” van uranium aardig overeenkomen. Ijzer wordt in de hogere schillen niet door instabiliteit gestoord. Daarom is het wellicht de stabielste van alle structuren.

25 Waterstof (element) 26 Atomic nucleus 27 Iron

De afmetingen van de protonen
In het artikel Structure and radius of electron wordt er met bevreemding op gewezen, dat het elektron gezien de veel geringere energieconcentratie in feite kleiner dan het proton behoort te zijn. De radius van een proton bedraagt 1.11x10-15 m. Als LC-kring moet het het elektron een lagere eigenfrequentie en een bijbehorende, grotere radius R aannemen, bijvoorbeeld in het bereik 3 13x10-15 m. In het navolgend beschreven model (als een oscillerende elektromagnetische golf in een LC-kring) moet het proton duidelijk kleiner zijn dan het elektron, omdat het proton zoveel meer (1836 maal) energie bevat. Voorbeeld proton elektron Radius (m) R ~ 1.11 x 10-15 R ~ 3 x10-15 Capaciteit (in F) zelfinductie (in H) Resonantie Freq. (Hz) Cp ~ 10-25 Ce ~ 3 x 10-25 Cp ~ 10-21 Le ~ 3 x 10-21 0.15x10+23 ~ 1/ 2π√10-46 0.05x10+23 ~ 1/2π√(LC) of 1/2π√(9 x 10-46)

De LC-slinger
Mechanische slingers
De mechanische slingers waren vanaf 1602 (Galileo Galilei) tot de dertiger jaren van de vorige eeuw in gebruik voor klokken. Als de amplitude tot kleine waarden beperkt blijft, geldt voor de periode T = 2π√(L/g) waarin L de slingerlengte en g de lokale zwaartekracht representeert28. Voor kleine slingerbewegingen is de periode onafhankelijk van de slingermassa en van de amplitude. • In de slinger levert de gravitatiekracht de potentiële energie ter grootte van mgh, waarin h het maximale hoogteverschil van de periode en g de lokale zwaartekracht representeert, die echter ook door een andere formule kan worden vervangen 29, waarin men de zwaartekrachtsconstante (G = 6.6 x 10-11), de aardmassa (m1 in kilogram) en de aardradius (r in meters)30 terugvindt: g = G x m1 / r2. = 9.822 m/s2 De kinetische energie van de slinger bedraagt ½mv2, waarin m de slingermassa en v de maximale snelheid van de slingermassa beschrijft.

De LC-slinger
De LC-kring die de oscillatiefrequentie bepaalt, noemt men in het Engels ook wel "tank circuit" omdat daarbinnen vrij grote energieconcentraties worden uitgewisseld in vergelijking met de toegevoerde hoeveelheden energie31. LC oscillators, die met "tank circuits" werken, vindt men vooral in hoogfrequente schakelingen, omdat de grote waardes voor de L en C-componenten voor lage frequenties onhandelbaar te groot, te zwaar en te duur worden32. Desondanks zijn er diverse L en C-onderdelen in een enorm spectrum vanaf zeer lage tot hoge waardes zoals 100 – 1000 Henry and 10mF-100mF in onze natuurlijke omgeving aanwijsbaar. De LC-slinger is equivalent met de klassieke mechanische slinger, waarin zwaartekrachtenergie (mgh) en zwaartekracht de potentiële energie en de bewegingsenergie (½mv2) het kinetische energiereservoir representeren. De formule voor de slingerperiode luidt T = 2π√(L/g) en komt merkwaardigerwijze overeen met de oscillatieperiode T = (2π√(LC)) voor het LC-circuit. In de LC-kring is de oscillatiefrequentie f = 1 / (2π√(LC)). De LC-schakeling met een omvangrijke spoel L = 150 Henry en C = 10 mF (respectievelijk 10,000 μF) oscilleert met 0.13 Hz33. Dit is ongeveer de laagste frequentie, die in de elektronica met normaal handelbare onderdelen bereikbaar is.

28 29 30 31 32 33

Pendulum - Wikipedia Gravity of Earth law of universal gravitation The Hartley Oscillator - Learn About Electronics OSCILLATORS - Navy MARS Hartley Oscillator Calculator – Ekswai - Calculate the frequency of the Hartleyoscillator.

De slingerkwaliteit
Een slinger moet door een min of meer langdurige oplaadproces worden opgeladen met energie. De hoeveelheid tijd om de slinger te laden of te ontladen legt ook de kwaliteit van de slinger vast. In het gunstigste geval is de ontlaadtijd oneindig, wat overeenkomt met een verliesvrije slinger. De kringkwaliteit van de LC-slinger hangt af van de verhouding tussen de oscillatie-energie en de ((Ri2)-weerstands-)verliezen of de energietoevoerverhouding. De formule √(L/C) is een impedantiewaarde, die met de inwendige weerstandswaarde Ri van de kring kan worden vergeleken.

Het Elektron
Het elektron mag worden beschouwd als een LC-slinger, waarin elektrostatische en magnetische energie tot oscilleren zijn gebracht. In een verliesvrije omgeving wisselt de LC-slinger voortdurend van magnetische energie ½LI2 om naar elektrostatische energie ½CV2 – energie en omgekeerd. In principe zijn C en L functie van de radius resp. afstand R. Theoretisch is de periode van de slinger onafhankelijk van de opgeslagen hoeveelheid energie.

Het elektron als een kleine bolcondensator
De capaciteit van een bolcondensator is C = 4πεR34, waarbij men voor de radius35 R = 3 x 10-15 (m) en de constante 4πε = 10-9/9, een waarde van Ce = 0.33 x 10-24 (Farad) berekent.

Het elektron als een kleine inductiviteit
De voor spoelen geldende waarde 1 nH/mm (of 10-6 H/m) levert bij een radius R = 3 x 10-15 (m) een zelfinductie op van Le = 3 x 10-21 respectievelijk 0.3 x 10-20 (Henry).

Miniatuur oscillator
Bij het berekenen van de oscillatie-frequentie voor het LC-circuit passen wij f = 1 / (2π√(LC)) toe en vinden door het invullen van deze gegevens LC = 0.33 x 0.3 x 10-44 ofwel ~ 10 x 10-46 , zodat de periodeduur T ~ 20 x 10-23 or 2 x 10-22 (seconden) bedraagt en de frequentie f = 0.5 x 1022 (Hz).

De impedantie
De impedantie van het elektron is √(L/C) = √(0.3 x 10-20 / 0.33 x 10-24) ~ √10.000 = 100 Ohm. Deze waarde geldt kennelijk voor alle soortgelijke oscillatoren.

De energie van het elektron
In Einsteins formule mc2 kan men met behulp van de massa m = 9.11 x 10 -31 (kg) en de lichtsnelheid c = 3 x 108 (m/s) de energie bepalen: mc2 = 8.1 x 10-16 (Joule). Dit is de energie, die tussen de L en C cellen uitgewisseld wordt. De magnetische E ~ ½LI2 en de elektrostatische E ~ ½CV2 kunnen elk ongeveer in de grootteorde van maximaal E = 8.1 x 10-16 (Joules) worden aangekomen. Met behulp van deze berekeningen kunnen wij vervolgens de spanning en stroomsterkte voor het LC-circuit schatten: V = √(2E/C) ~ √(16 x 10 -16 / 0.33 x 10-24) = 7 x 104 (Volts) I = √(2E/L) ~ √(16 x 10 -16 / 0.3 x 10--20) = 7 x 102 (Ampère) Voor de impedantie geldt: V/I = 100 ohms.

34 Capacitance 35 Classical electron radius

Het Proton
In analogie aan het elektron kan men ook een concept voor het proton als LC-slinger ontwerpen.

Het proton als een kleine bolcondensator
De capaciteit van een bolcondensator is C = 4πεR36, waarbij men voor de radius37 R = 1.11 x 10-15 (m) en 4πε = 10-9/9, een waarde van Cp = 0.1 x 10-24 = 10-25 (Farad) berekent.

Het proton als een kleine inductiviteit
De voor spoelen geldende waarde 1 nH/mm (of 10-6 H/m) levert bij een radius R = 1.11 x 10-15 (m) een zelfinductie op Lp = 1.11 x 10-21 of 0.11 x 10-20 (Henry).

Miniatuur oscillator
Bij het berekenen van de oscillatie-frequentie voor het LC-circuit passen wij f = 1 / (2π√(LC)) toe en vinden door het invullen van deze gegevens LC ~ 10-46 ofwel ~ 10 x 10-46 , zodat de periodeduur T ~ 10-23 (seconden) bedraagt en de frequentie f = 1023 (Hz).

De impedantie van het proton
De impedantie van het proton is √(L/C) = √(10-21 / 10-25) ~ √10.000 = 100 Ohm. Deze waarde geldt kennelijk voor alle soortgelijke oscillatoren.

De energie van het proton
Volgens Einsteins formule mc2 is de protonenenergie circa 1836 x groter dan de elektronenenergie. Dit is de energie, die tussen de L en C cellen uitgewisseld wordt. De magnetische E ~ ½LI2 en de elektrostatische E ~ ½CV2 kunnen elk ongeveer in de grootteorde van maximaal E = 8.1 x 1836 x 10-16 (Joules) ~ 15 x 10-13 (Joules) worden aangekomen. Met behulp van deze berekeningen kunnen wij vervolgens de spanning en stroomsterkte voor het LC-circuit schatten: V = √(2E/C) ~ √(30 x 10 -13 / 10-25) = 5.5 x 106 (Volts) I = √(2E/L) ~ √(30 x 10 -13 / 10--21) = 5.5 x 104 (Amperes) Voor de impedantie geldt: V/I = 100 ohms.

36 Capacitance 37 Classical electron radius

De lichtsnelheid
De lichtsnelheid in het vacuüm C = 3 x 108 (m/s) bedraagt na invullen van de constanten ε0 en μ0: c2 = 1/(ε0μ0) = 9 x 1016

De permeabiliteit in vacuo
In het elektromagnetisme beschrijft de magnetische permeabiliteit de mate waarin het medium een magnetisch veld geleidt. De μ0-parameter is gedefinieerd als: 4π×10−7 H⋅m−1 Wij hebben al eerder een Henry/meter-waarde 38 gevonden voor de zelfinductie van printsporen waarvoor geldt: 10−6 H/m ~ 10−9 H/mm of 1nH/mm.

Permittiviteit39
De Permittiviteit in vacuüm ε0 = 8.854 187 817... x 10−12 farads per meter (F·m−1) is al voorzien van een 4πε0-multiplicand in de formule ~ 10-10 (F/m) voor de bolcondensator.

De impedantie van de vrije ruimte
De karakteristieke impedantie van het vacuum is de magnetische veldconstante maal de lichtsnelheid, dit is ongeveer 377 ohm. Z0= √ (μ0 / ε0) ~ 120 π ~ 377 ohm.

38 Permeability 39 vacuum permittivity.

Het reflectiemechanisme
Er zijn diverse mechanismen om elektromagnetische energiestromen te stoppen of om te keren. Een van de gebruikelijke mechanismen is: • een plotselinge overgang van de permeabiliteit of permittiviteit (bijvoorbeeld door een verandering van de elektronenconcentratie).

De grensfrequentie
In de ionosfeer legt de grensfrequentie f c vast wanneer een radiogolf door een ionosferische laag bij loodrechte inval gereflecteerd wordt. De grensfrequentie wordt veroorzaakt door een gebrek aan ladingen of elektronen, d.w.z. te weinig vrije elektronen om de reflectie van de hogere frequenties te kunnen tegenhouden. Het verschijnsel is door radioamateurs ontdekt, die in 1923 beneden de 150 meter band honderden communicatieverbindingen hebben kunnen leggen op de 100 meter (3 MHz). Daaronder waren ook transatlantische contacten. Tot de kortegolfbanden behoren de 80 meter- (3.75 MHz), 40 meter(7 MHz), 20 meter- (14 MHz) en de 10-meter band (28 MHz). De formule voor de grensfrequentie40 is is: fc = 9 x √N, waarin N = de elektronenconcentratie per m3 en fc de frequentie in Hz representeert. Indien wij de grensfrequentie voor een elektron op 1 lading per R3 (e/m3) met een waarde R ~ 10-15 (m) kiezen, is N ~ 1045. In dat geval bereikt de grensfrequentie de waarde f c = 9 x √N ~ 1023. Dit geldt zowel voor de protonenfrequentie 0.15x10+23 als voor de elektronenfrequentie 0.05x10+23. Alleen bij deze waarden lijkt de elektromagnetische energie te worden gereflecteerd. Lagere frequenties worden binnen en buiten de deeltjes gereflecteerd, terwijl hogere frequenties worden doorgelaten. Deze mogen gewoon hun weg vervolgen. Het model gedraagt zich als een hoogdoorlaatfilter.

Hoogdoorlaatfilter
Een hoge energieconcentratie kan de golf vertragen. Een verliesvrij hoogdoorlaatfilter zonder aansluitingen kan elke energiestroom door de condensator C van de linker naar de rechter spoel transfereren en omgekeerd. De reflecties treden op bij de resonantiefrequentie f = 1 / (2π√(LC)).

Fig. 5: hoogdoorlaatfilter
40 critical frequency

Het LC.circuit kan bij elk energieniveau werken, maar de reflectie vereist een speciale ondergrens voor het ladings- of energieniveau. Er is minstens 1 electron per R3 in de C-sectie voor een 100% reflectie nodig. Bij lagere energieniveaus verlaat de elektromagnetische energie het filter.

Bliksems en Bolbliksems41
Bliksems
Bliksems ontsteken een ontlading met een snelheid van een 1/6 van de lichtsnelheid, waarin de vonk vijftig meter overbrugt en dan 50 microseconden wacht. Deze ontladingen herhalen zich een aantal malen totdat de aardoppervlakte bereikt is. Het ontstekingskanaal is nu met negatief (of positief geladen) deeltjes gevuld, die de lucht ioniseren. Een maximaal 10.000 Ampère sterke stroom vloeit van de aarde naar de wolken en veroorzaakt een intens licht. Op de explosies volgt een donder. Enkele milliseconden later volgt een tweede van een reeks (tot ca. 42) opeenvolgende ontladingen42. Dit is vermoedelijk de basis voor mijn begrip van de bolbliksem: de diverse fases in de beginperiode kunnen het gedrag en eigenschappen van de ontladingsverschijnselen met name voor de bolbliksem wellicht verklaren. Dit artikel beschrijft echter niet de stand der fysica, maar vormt een overzicht van mijn eigen aantekeningen.

Vormen van bliksemontladingen
Richard Feynman onderscheidt drie vormen van bliksemontladingen. Het begint met een beginfase met een serie van 50m lange ontladingen, elk gevolgd door 50μs-pauzen. De beginfase wordt gevolgd door een hoofdontlading, die het tevoren geïoniseerde kanaal volgt. In de derde fase kan dan nog een serie extra ontladingen opeenvolgen. In het algemeen kan men een bliksem als volgt beschrijven43: • • primaire types: binnen een wolk IC44), wolk tot wolk (CC45) en wolk-bodem (CG46). fasen: de step leader47 fasen (met elk een enkele 1μs ontlading48 en 50μs pauze49, de hoofdontlading (10,000 ampère piekstroom en 20 Coulombs ontlading) en navolgende ontladingen. lengte: 1km-2km, tot maximaal 5-10km. De gemiddelde negatieve bliksemschicht voert een stroomsterkte van 30.000 ampère (30 kA), verplaatst 15 coulomb elektrische lading en 500 megajoule energie. De zwaarste categorie bliksems voert 120 kA en transporteert 350 coulomb. De stijgtijd van de stroomsterkte in een bliksem kan 7000 A/microseconde bedragen50. De veldsterkte bedraagt 200.000 V/m51.

• •

• •

Daarmee begon ik een model voor de step leader te ontwikkelen, om de diverse verschijnselen af te beelden.
41 Modeling Lightnings 42 The Feynman Lectures on Physics (1964) 43 Alhoewel de bliksem altijd door een donder wordt begeleid, hoort men dit geluid niet altijd. Er zijn echter ook bliksems zonder donder, waarin de lichtflitsen geluidloos door het verbranden van methaan ontstaan → Catatumbo lightning in Venezuela 44 intra-cloud 45 cloud to another cloud 46 cloud-ground 47 zie de filmweergave in Lightning_formation.gif 48 bij 1/6 van de lichtsnelheid. 49 The Feynman Lectures on Physics (1964), hoofdstuk 9-6 50 Blitz 51 Blitz

De simulatie van de stepped leader52 fase
Om een volwaardige bliksem te produceren is een speciale initiale procedure vereist, die uit een aantal 50 meter lange ontstekingsfasen bestaat. Voor een standaard bliksem zijn per kilometer dus 20 stappen van 50m lengte nodig. Het volgende model past een serieschakeling van 20 diacs toe, waarvan er maar 6 worden geschetst. Natuurlijk moeten deze gemodelleerde diac's bij een schakelspanning van ca. 1 tot 1 megavolt ontsteken! Het grote aantal stappen is niet direct in staat het kanaal te ontsteken. Het concept moet elke diac volgens een speciale strategie ontsteken. Bovendien hebben wij een extra LC-circuit nodig om de 50μs pauzes te kunnen simuleren. Anders eindigt de ontsteking in een gigantische flits, die de voorafgaande vertakkingsfase niet kan afbeelden. Het initiële proces ter voorbereiding van de ontsteking baseert op een grote voorraad aan positieve of negatieve ladingsdragers. Het model omvat dus naast de grote batterij een hoofdreservoir voor ladingsdragers, dat bij de hoofdontsteking geheel worden geleegd. Dit reservoir wordt in het model als RC-sectie R1, C1 aangelegd.

Fig.6: Basismodel voor de Step-Leader Phase

Een sterk vertraagde opname van een stepped leader ontsteking 53 laat zien hoe de 50m ontstekingen zich via enorm veel vertakkingen voortplanten. Daarbij vormt de bliksemontlading een patroon als een omgekeerde struik of boom. Ik besloot mij op de individuele tak te concentreren, die uiteindelijk het hoofdkanaal zal vormen. Het model moet echter zo gedimensioneerd worden, dat er genoeg lading voor alle takken en doodlopende ladingskanalen overblijft. Uit het voortreffelijke videofilmpje kan men aflezen, dat de hoofdontladingsenergie zich steeds in het begindeel van het ontladingsverschijnsel bevindt, waar het lichtverschijnsel gloeit. De gloeiend hete, oplichtende fase bevindt zich in een kort bereik, dat misschien niet veel langer dan enkele centimeters kan zijn. Het minimale gloeiende bereik duidt misschien op een hoogfrequent voortplantingsmechanisme.

52 Weergegeven in een videofilmpje Lightning_formation.gif 53 Sterk vertraagde video-opname in ztresearch.com

De simulatie van de individuele stepped-leader 54 fase
Van alle bliksemparameters lijkt er slechts een eigenschap goed definieerbaar: de 50m-sectie van de step leader ontstekingsfase. De snelle beweging duidt m.i. op een inductie verschijnsel. Bij een grootteorde van 1 μH/m (ofwel 1 nH/mm) mag de lengte wellicht als 50 μH sectie worden beschouwd. Op een afstand van 1 kilometer van de bliksembron kunnen wij al 20 secties van 50m hebben afgelegd, zodat er een aaneengesloten reeks van 20 inductieve 50 μH-secties met in totaal 1 mH zelfinductie is ontstaan. De totale capaciteit van alle geioniseerde takken mag worden opgeteld tot een halve bolvormige condensator met een capaciteit van ongeveer 4πε0R, die ongeveer 100nF capaciteit kan aannemen (berekend werd 63nF voor de 630 m radius). Met behulp van de LC Resonance Calculator worden de tijdsconstanten van 1μs en 50μs als volgt gemodelleerd: L R ~ 50m R ~ 1000m R ~ 2000m R ~ 10.000m 50 μH (50m lengte) 1 mH (20 secties) 2 mH (40 secties) 10 mH (200 secties) C 500 pF (5m radius) 63 nf (630 m radius) 126 nf (1260 m radius) Fc 1 MHz 20 kHz 10 kHz τ ~1μs 50μs 0,1 ms 0,5 ms

630 nF (~ 6300 m radius ) 2 kHz

Fig. 7: Het ontsteken van een losse LC-sectie in de step leader fase De reeds ontstoken serie secties vormt nu de bron voor de daarna te ontsteken LC-sectie. Om te beginnen moet de als laatste plaatsgevonden ontsteking door het opladen van C2 via de zelfinductie L1 worden gevolgd. Dit opladen neemt 50μs in beslag en wordt geïnterpreteerd als pauze. Dan bereikt de diac D1 het ontstekingsniveau en ontsteekt de volgende ontlading in de nieuwe 50msectie met een 50 μH zelfinductie en een 500 pF condensator. Voor de condensator was een waarde 5000pF een betere keuze geweest (radius R = 50m in C = 4πε0R), maar een dergelijke afmeting verlangzaamt de ontstekingsimpuls.

54 Visualized in Lightning_formation.gif

Na de ionisatie van het ontstekingskanaal blijven alle ontstoken diac's een gesloten keten vormen. De extra 50 μH zelfinductie wordt aan de 1mH basiswaarde toegevoegd en kan uiteindelijk de totale zelfinductie (L1) voor een 2km bliksem tot 2mH of voor een 10km bliksem zelfs tot L1= 10km doen oplopen. De totale capaciteit van C2 neemt met de afstand van de bliksembron toe en kan een totale waarde van 630 nF – 1μF voor een bolcondensator met 10km radius aannemen. In het modelontwerp kan de buffercondensator C1 (30 μF) veel groter gedimensioneerd worden om eventueel veelvuldige extra ontladingen zonder ladingsverlies mogelijk te maken.

De hoofdontlading
Bij de laatste ontlading valt in dit systeem de laatste begrenzing in de impedantie van het ontstekingskanaal weg. Bij het ontsteken van deze D1-diac (voor een 2km lange bliksem) wordt C1 volledig ontladen. Als wij nu bijvoorbeeld aannemen, dat er een redelijke 1MV spanning over C1 = 20 μF aanwezig is, kan de ontlading 20 Coulomb55 in beweging zetten en een totale energie van ½QV = 0,5 x 20 x 106 (J) = 10 Megajoules ontketenen. De stroomsterkte van de hoofdontsteking bedraagt dan 10 Coulomb binnen 0,1 ms, wat neerkomt op een waarde van 100 kA.

Fig. 8: Hoofdontlading van een 2 km lange bliksem Deze laatste ontsteking kan eventueel ook een meervoudige gebeurtenis vormen, waarin diverse impulsen ontstaan. Dit gedrag wordt in dit model niet afgebeeld. De hoofdmodelleringsparameters van de bliksem zijn m.i.: • • • • • de spanning V1 ter waarde van ongeveer 1 Megavolt (overeenkomend met ~1 of 2MV/km). De maximale veldsterkte ligt in de praktijk echter veel lager: bij circa 200.000 V/m. de weerstandswaarde R156, die de ladingstoevoer naar C1 begrenst, de condensator C1 ~ 20μF, die de ontladingsenergie aan de bliksem levert, de gemiddelde waarde voor de zelfinductie (1nH/mm) voor het geïoniseerde kanaal de locale capaciteit C3 ~ 500 pF, die de 1μs ontstekingsperiode vastlegt.

55 Q = CV = 20 x 10-6 x 106 Volts at C1 = 20 μF and V = 1 Megavolt 56 May be at the free space impedance Wave impedance (377 Ohms)

Modellering van een reeks secties in de stepped-leader57 fase
Het ontsteken van een reeks opeenvolgende LC-secties resulteert in een vereenvoudigd model voor de bliksem, waarvan echter maar 4 van de normaal gesproken 20 secties worden afgebeeld. Dit model beeldt echter niet de bijdrage van de ladingen in de wijdvertakte boomstructuur, die voor de 50μs vertraging tussen de ontstekingen verantwoordelijk is.

Fig. 9: Bliksemmodel met 4 secties Alhoewel het model voor een diac ter beschikking staat 58, heb ik de transiënt analyse niet afgesloten. Vervolgens werd met deze gegevens de bolbliksem aan een nadere analyse onderworpen.

57 Visualisatie in Lightning_formation.gif 58 Modeling the DIAC - Spring 2002 - Spectrum Software

Bolbliksems
Met name de bolbliksem kan als een soort bevroren toestand van een van de initiale bliksemfasen beschouwen. Een van mijn vrienden heeft als kind een bolbliksem waargenomen en diens beschrijving klonk overtuigend. Pyotr Kapitsa59 (1894–1984) beschouwde de bolbliksem als een glimontlading van microgolfstraling, die via geïoniseerde luchtlijnen van de wolken als bliksembron naar de bolvormige ruimte worden geleid. De bolvorm dient als resonantie-kanaal, waarvan de afmetingen automatisch op de golflengte van de microgolven wordt aangepast[56]60. In Youtube kan men zonder nadere uitleg diverse, zogenaamde “bolbliksems” bewonderen 61. Vele moderne experimenten baseren op een microgolfoventje, waarin kleine gloeiende ballonnen worden geproduceerd, die men “plasmabollen” noemt. Vaak werken de experimentatoren met brandende lucifers of soortgelijke voorwerpen in de microgolfoven. De vlammen ontwikkelen zich dan tot een vuurbal, waarbij de “plasmabollen” vaak naar de bovenzijde van de oven opstijgen. Volgens de geruchten was Nikola Tesla in staat bolbliksems ter grootte van 1.5" (3.8 cm) op te wekken. Tot de typische eigenschappen van bolbliksems behoren62: • • • • • • • oorsprong: vaak een CG (wolk-grond) bliksemontlading tijdsduur van het verschijnsel: van 1 seconde tot meer dan 1 minuut vorm: bolvormig of peervormig omvang: 1–100 cm, meestal 10–20 cm helderheid: vergelijkbaar met een 100W lamp beweging: in alle richtingen, meestal horizontaal rotatie: er wordt vaak van een rotatiebeweging gesproken

De omvang van de bolbliksem wordt als maximaal 1 meter aangegeven. Enkele berichten (met name van piloten) berichten over boldiameters tot 30m 63. Een bolvormige condensator met 15m radius heeft een capaciteit van circa 1.5 nF. Het aangegeven bereik 1 cm – 30m suggereert de bolbliksems als onvoltooide fasen van een bliksem in de step leader fase te beschouwen, waarin de voltooiing van de hoofdontlading achterwege gebleven is of onderbroken wordt. Dergelijke onderbrekingen leiden ertoe dat alle daaruit voortkomende vertakkingen niet meer met het hoofdkanaal verbonden zijn. De uiteindelijke hoofdontlading onttrekt alle ladingsdelen uit de verbonden vertakkingen, die men als onvoltooide ontladingskanalen in de video kan identificeren 64. Sommige van deze onvoltooide vertakkingskanalen hadden bijna de aarde bereikt voordat het pad naar de aarde kon worden voltooid. In dat soort gevallen kunnen sommige vertakkingen in de laatste fase van een onvoltooide ladingsoverdracht naar de C2=C3=C4=C5... = 500pF-ccondensatoren blijven steken. De omvang van deze condensator (berekend voor een radius van 5m in de formule C = 4πε0R) kan variëren tussen 1cm en 30m, maar de normale grootte is 10-20 cm. Een onvoltooide ladingsoverdracht kan ook worden veroorzaakt door een plotselinge afkoeling van de geïoniseerde ladingsdragers in de kanalen, die met het hoofdkanaal in verbinding staan.

59 60 61 62 63 64

Pyotr Kapitsa heeft microgolfgeneratoren voor grote vermogens uitgevonden (1950–1955) publicatie: “On the nature of ball lightning” (1955) A video of a microwave plasma ball experiment Ball lightning - Wikipedia citaat: “Er zijn, onder andere door piloten, bolbliksems gesignaleerd van dertig meter diameter”. (bolbliksem) Sterk vertraagde video-opname in: ztresearch.com

Volgens Pyotr Kapitsa dient de bolvorm als resonantie-kanaal, waarvan de afmetingen automatisch op de golflengte van de microgolven wordt aangepast om de resonantie op peil te houden[56]65. De te gronde liggende LC-schakeling kon binnen een bolvormige condensator met 100 mm radius plaatsvinden, waarvoor de L-waarde 100 nH en de capaciteit C = 4πε0R = 10pF bedraagt. De bijbehorende eigenresonantie voor een dergelijke afgestemde resonantiekring bedraagt 160 MHz66. Bij een radius van 1m bedraagt de L-waarde 1 μH en de C-waarde 100pF, wat resulteert in een eigenresonantie van 16MHz.

Elektronendichtheid
Het reflectiegedrag van elektromagnetische energie kan door de elektronendichtheid worden beïnvloed, die door de ladingsconcentraties tijdens de step leader fase worden veranderd. De elektronendichtheid legt de frequentiecomponenten vast, die in een ruimte opgesloten kunnen worden. In het frequentiebereik 3 MHz – 30 MHz (golflengte ~10m → 100m) is voor ionosferische reflecties een dichtheid van 2 × 106 e/cm3 (F1-laag) tot 106 e/cm3 (F2-laag) nodig. De vereiste elektronendichtheid om een elektromagnetische golf te stoppen en te reflecteren is: fc = 9 x √N …...............(Hertz), waarin N de elektronendichtheid per m3 en fc de plasma frequentie in Hz vertegenwoordigt. Bij een frequentie van 16 MHz is een elektronendichtheid vereist, die overeenkomt met de eisen voor de communicatie in de 20m67 band. Bij een onweer met bliksems is de lucht in de omgeving van het geïoniseerde kanaal vol met ladingen, die door de step leader ontladingen zijn verbreid. Deze ladingen kunnen de plasmafrequentie en de epsilon waarde, respectievelijk de brekingsindex beïnvloeden.

Fig. 11: epsilon

Fig. 10: plasmafrequentie

Als de brekingsindex verandert kan men de betreffende ruimte eventueel waarnemen als een zwevend lichaam. Deze ruimtes kunnen worden beschouwd als omhulsels, die met ladingsdragers gevuld zijn. De lading kan afkomstig zijn uit het wijdvertakte systeem der ontladingskanaaltjes, die de step leader ontladingen nog niet voltooid hebben en aan de terugtrekking van de ladingen niet hebben kunnen bijdragen. Het terugtrekken van ladingen kan alleen voltooid worden, als de gehele boom met het vertakkingsmechanisme nog intact is. Als een recombinatieproces plaatselijk een segment in de boomstructuur onderbreekt, kan een gedeelte van de vertakkingen geïsoleerd raken en een deel van de lading als “wolk” achterlaten, die op een recombinatie wacht.

65 publicatie: “On the nature of ball lightning” (1955) 66 LC Resonance Calculator 67 De optimale band voor DX verbindingen is de 20-m band. Gedurende fasen met hoge zonnecyclusactiviteit staat deze band vrijwel de gehele 24-uurs dagperiode ter beschikking.

Gestimuleerde straling
In 1925 heeft men al op theoretische basis voorspeld, dat bij een bliksem röntgenstraling ontstaat. Het bewijs voor deze straling is echter pas 2001/2002 geleverd. Een aantal observaties door de in satellieten geplaatste telescopen hebben zelfs energierijke gammastraling geregistreerd. Gedurende een positief geladen bliksem worden daarnaast ook enorme energiehoeveelheden extreem lage frequenties (ELF) en zeer laagfrequente radiogolven opgewekt68. De uitgezonden straling kan de atomen in de atmosfeer treffen en elektronen in een hogere baan brengen, waaruit deze na enige tijd kunnen terugkeren en daarbij een relatief stabiele straling verbreiden. De straling van een bolbliksem wordt als gelijkwaardig met een “100W gloeilamp” beschreven, die de omgeving tot een minuut lang kan verlichten. Een dergelijk lichtverschijnsel kan eventueel van een gestimuleerde emissie stammen, die kort tevoren door een bliksemlichtflits is aangestoten.

Een bolbliksem als een kleine Schumann resonator
De Schumann resonanties behoren tot de (in esoterische kringen) welbekende golven, die door bliksems worden gegenereerd. De resonanties stellen het atmosferische en ionosferische systeem in staat de golven op te pikken en de resonerende energie voor een veel langere periode uit te stralen. Het is alsof men met een hamer kort tegen de klok slaat, om deze minutenlang te laten galmen. In dit soort resonatoren is de kringkwaliteit van de resonator de essentiële parameter voor de lange klankduur. In een bolbliksem wordt de resonerende klankruimte door de ladingsverdeling en het brekingsindexverloop (d.w.z. de epsilonwaarden) vastgelegd. Een geïnduceerd signaal kan binnen de klankruimte seconden lang nagalmen en de aangestoten golf weer uitzenden.

68 Lightning

Inhoud
Energieopslag in passieve elementen...................................................................................................3 Energieopslag in spoelen.................................................................................................................3 Energieopslag in condensatoren......................................................................................................3 Printplaten.............................................................................................................................................4 Dubbelzijdige print als 100 kVolt hoogspanningscondensator .......................................................4 Printsporen als inductieve elementen..............................................................................................4 De speurtocht naar de eigenfrequenties................................................................................................6 De eigenfrequentie...........................................................................................................................6 De basiselementen L en C................................................................................................................6 De Schumann resonantie(s)..................................................................................................................8 Ionosferische reflecties.........................................................................................................................9 Het atoommodel van Rutherford........................................................................................................10 Reflectievoorwaarde......................................................................................................................10 De radius van de eerste waterstofbaan...........................................................................................10 De potentiaalkuil................................................................................................................................12 Het stabiele elektron......................................................................................................................12 Het vormingsmechanisme van het elektron ..................................................................................12 Uranium..............................................................................................................................................13 Eerste schil.....................................................................................................................................13 Tweede schil .................................................................................................................................13 Derde schil ....................................................................................................................................13 Vierde schil....................................................................................................................................13 Vijfde schil.....................................................................................................................................14 Zesde schil.....................................................................................................................................14 Zevende schil.................................................................................................................................14 De U-atoomkernen.........................................................................................................................15 Ijzer................................................................................................................................................15 De afmetingen van de protonen..........................................................................................................16 De LC-slinger.....................................................................................................................................17 Mechanische slingers.....................................................................................................................17 De LC-slinger................................................................................................................................17 De slingerkwaliteit....................................................................................................................18 Het Elektron........................................................................................................................................19 Het elektron als een kleine bolcondensator...................................................................................19 Het elektron als een kleine inductiviteit........................................................................................19 Miniatuur oscillator........................................................................................................................19 De impedantie................................................................................................................................19 De energie van het elektron...........................................................................................................19 Het Proton...........................................................................................................................................20 Het proton als een kleine bolcondensator......................................................................................20 Het proton als een kleine inductiviteit...........................................................................................20 Miniatuur oscillator........................................................................................................................20 De impedantie van het proton........................................................................................................20 De energie van het proton..............................................................................................................20 De lichtsnelheid..................................................................................................................................21 De permeabiliteit in vacuo.............................................................................................................21 Permittiviteit..................................................................................................................................21 De impedantie van de vrije ruimte.................................................................................................21 Het reflectiemechanisme....................................................................................................................22 De grensfrequentie.........................................................................................................................22 Hoogdoorlaatfilter..........................................................................................................................22

Bliksems en Bolbliksems...................................................................................................................24 Bliksems.........................................................................................................................................24 Vormen van bliksemontladingen....................................................................................................24 De simulatie van de stepped leader fase........................................................................................25 De simulatie van de individuele stepped-leader fase.....................................................................26 De hoofdontlading.........................................................................................................................27 Modellering van een reeks secties in de stepped-leader fase.........................................................28 Bolbliksems...................................................................................................................................29 Elektronendichtheid.......................................................................................................................30 Gestimuleerde straling...................................................................................................................31 Een bolbliksem als een kleine Schumann resonator.................................................................31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful