You are on page 1of 7

UJIAN DALAMAN TINGKATAN 1, 2013.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALUNG


Berapakah isi padu air dalam Rajah 1 : ________________________________ TINGKATAN : ______________

NAMA

Arahan : Kertas soalan mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. A. 24.0 ml Setiap soalan diikuti oleh B. 24.5 ml empat pilihan jawapan A,B,C dan D. C. 25.0 ml Pilih satu jawapan sahaja. 1. Antara yang berikut, yang manakah Apakah isi padu air dalam Rajah 1? fenomena semula jadi? A. Pembinaan empangan A. 24.0 ml B. 24.5 ml B. Pertumbuhan bayi C. 25.0 ml C. Penggunaan telefon bimbit D. 25.5 ml D. Penemuan ubat-ubatan baru 2. Antara yang berikut, yang manakah mewakili nilai prefix bagi kilo? A. 10 B. 100 C. 1 000 D. 10 000 3. Antara yang berikut, yang manakah betul? 5. Seorang pelajar ingin mengukur dengan tepat 25 cm3 larutan natrium hidroksida. Apakah alat yang boleh digunakan untuk tujuan ini? I Pipet II Buret III Tabung uji A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. II dan III sahaja D. I, II dan III 6. Jadual 1 menunjukkan isi padu bagi guli yang bilangannya berbeza, yang ditentukan dengan menggunakan kaedah sesaran air.

4. Rajah 1 menunjukkan silinder penyukat yang mengandungi suatu cecair.

Ramalkan isi padu bagi 8 biji guli. A. 14 cm3 B. 15 cm3 C. 16 cm3 D. 18 cm3

7. Rajah 2 menunjukkan sebuah bandul berayun dari kedudukan P ke R dan balik semula ke P.

Susunan langkah yang betul bagi menyukat isi padu gabus ialah? A. K, L, M B. K, M, L C. M, K, L D. M, L, K 10. Maklumat yang berikut menunjukkan ciri-ciri satu sel Bentuk tetap Vakuol besar Berdinding sel Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri lain bagi satu sel yang mempunyai sifat-sifat di atas? A. Tidak mempunyai membran sel B. Membuat makanan sendiri C. Tidak bergerak balas terhadap cahaya D. Mempunyai lebih daripada satu nukleus 11. Antara yang berikut, yang manakah terlibat dalam persenyawaan untuk menghasilkan anak ?

Tempoh ayunan bandul dipengaruhi oleh? A. jisim bandul B. bilangan ayunan C. keadaan udara sekeliling D. panjang benang 8. Rajah 3 menunjukkan 4 kedudukan mata berlabel A, B, C dan D.

Kedudukan yang manakah betul semasa mengambil bacaan merkuri dalam silinder penyukat? 9. Rajah 4 menunjukkan beberapa langkah menyukat isi padu gabus.

12. Rajah 5 menunjukkan suatu organisasi sel.

Rajah 5

Antara yang berikut, yang manakah tergolong dalam kumpulan X dan Y ? X Tisu Ginjal Perut Platlet Y Peparu Ovum Sperma Sel darah putih

Tisu ini ialah? A. Tisu saraf B. Tisu otot C. Tisu epithelium D. Tisu penghubung

A. B. C. D.

16. Rajah 9 menunjukkan empat jenis mikroorganisma?

13. Rajah 6 menunjukkan struktur sel tumbuhan?

Rajah 6 Antara struktur berlabel A,B,C dan D, yang manakah tidak terdapat pada sel haiwan? 14. Rajah 7 menunjukkan struktur sel?

Rajah 9 Antara yang berikut, yang manakah mikroorganisma multisel? A. Mukor dan spirogira B. Paramesium dan ameba C. Mukor dan paramesium D. Ameba dan spirogira 17. Antara yang berikut, yang manakah membina organ?

Rajah 7 Antara struktur A,B,C dan D, yang manakah berfungsi menyerap cahaya untuk fotosintesis? 15. Rajah 8 menunjukkan sejenis tisu dalam badan manusia?

18. Sejenis organism hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Antara yang berikut, yang manakah organism itu? A. Yis B. Lumut C. Paramesium D. Kulat.

Rajah 8

19. Antara yang berikut, yang manakah dipadan dengan betul struktur sel dan fungsinya? Struktur Fungsi A. Nukleus - Menyokong sel. B. Membran sel - Melindungi sel. C. Kloroplas - Mengawal aktiviti sel. D. Vakuol - Mengekalkan bentuk sel.

22. Jadual 3 menunjukkan tiga jenis cecair dan ketumpatannya.

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan kedudukan cecair K,L, dan M dalam silinder penyukat?

20. Antara organ yang berikut, yang manakah dikelaskan ke dalam keduadua sistem pencernaan dan perkumuhan? A. Hati C. Ginjal B. Pankeras D. Kulit

21. Jadual 2 menunjukkan organism X dan Y dan ciri-cirinya. Organisma X Y Ciri-ciri Berkloroplas dan berbentuk tetap Tiada dinding sel dan kloroplas 23. Rajah 10 menunjukkan jirim dalam keadaan P berubah kepada keadaan Q apabila haba diserap.

Antara yang berikut, yang manakah merupakan organism X dan Y. X Y A. Egulena Yis B. Ameba Paramesium C. Spirogira Ameba D. Spirogira Egulena

Rajah 10 Antara pernyataan yang berikut, yang manakah benar tentang zarahzarah apabila jirim berubah daripada keadaan P kepada keadaan Q? A. Saiz zarah-zarah bertambah B. Jarak di antara zarah-zarah menjadi lebih dekat C. Tenaga kinetik zarah-zarah bertambah D. Daya tarikan antara zarah-zarah Bertambah

24. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah benar tentang zarahzarah dalam pepejal? A. Zarah-zarah bergetar pada kedudukan tetap B. Zarah-zarah tersusun secara longgar C. Zarah-zarah berlanggar antara satu sama lain D.Zarah-zarah tertarik bersama oleh daya yang lemah 25. Rajah 11 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji ketumpatan bahan.

Antara yang berikut, yang manakah menerangkan kenapa tayar basikal yang pancit itu membesar? A. Udara mempunyai jisim B. Udara mempunyai berat C. Udara memenuhi ruang D. Udara mengembang 27. Jadual 4 menunjukkan ketumpatan lima bahan, K, L, M, N, dan air.

Antara bahan yang berikut, yang manakah akan terapung di atas air? Rajah 11 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan urutan nilai ketumpatan yang betul bagi P, Q, R, dan S dalam tertib menaik? A. P, Q, R, S B. S, P, R, Q C. R, P, S, Q D. S, R, P, Q 26. Rajah 12 menunjukkan seorang pelajar mengepam tayar basikal yang pancit. A. K dan L B. L dan N C. L dan M D. M dan N

28 Rajah 13 menunjukkan susunan zarah dalam jirim K, L, dan M.

Rajah 13

Rajah 12

29. Rajah 14 menunjukkan pengelasan jirim.

32. Antara yang berikut, yang manakah dikait dengan betul proses yang berlaku dan gas yang digunakan?

Rajah 13 X mewakili A. hidrogen B. gabus C. aluminium D. petrol 30.Gerakan Browan terdapat pada zarahzarah dalam.. A. gas B. cecair dan gas C. pepejal dan cecair D. pepejal, cecair dan gas 31. Rajah 14 menunjukkan pengelasan jirim.

A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 33. Antara yang berikut, yang manakah ciri sulfur, bromin, dan iodin pada suhu bilik? A. Boleh ditempa B. Mulur C. Takat lebur rendah D. Mengalirkan arus elektrik 34. Antara yang berikut, yang manakah contoh yang betul bagi unsur dan sebatian?

Rajah 14 Antara yang berikut, yang manakah mungkin contoh bahan X dan Y?

35. Antara yang berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menguraikan sebatian natrium klorida kepada unsur-unsurnya? A. Elektrolisis C. Pendidihan B. Penyulingan D. Penurasan

36. Antara berikut, yang manakah mewakili unsur?

39. Sebatang lilin bernyala berada dalam keadaan seperti yang ditunjukkan pada Rajah 15.

37. Maklumat yang berikut menunjukkan ciri-ciri suatu unsur. Rajah 15 Di aras yang manakah air akan naik dalam balang gas apabila nyalaan lilin terpadam? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 40. Apakah hasil pembakaran kerosin? A. Oksigen dan karbon dioksida B. Karbon dioksida dan wap air C. Nitrogen dan wap air D. Karbon dioksida dan nitrogen

Apakah unsur itu? A. Fosforus C. Natrium B. Zink D. Karbon 38. Antara pengelasan yang berikut, Yang manakah betul?

SOALAN TAMAT.