You are on page 1of 5

17.01.2011.

Zavr5ni ispit iz Fizike


(Strudni studij) JMBAG:

1.

(5 bodova)

Tijelo je badeno nadolje brzinom vs=5m/s. Koliko traje let, ako u posljednjoj sekundi tijelo prijede pola ukupne visine s koje je badeno.

5.-lt
/u'1
H

r. ^I". ,l iL ),'-4
:l

/:

Mn=Nor2*n
afna.

v]

lq

l+'

3-

/4\ ril

Lo/ -\/
4)

t+,*

/t)

t>
?

!.uoda+ ?fn

,-L

*=

Or vqlrn 4 l^'

rl
q

alo

lt

nZ n, {n =

rt4

tr+ 4 lr,

uo l'a

'L,r/o'- voriln -r
(r"-1),en -fuu+&r)

\
t 4rVat,ll + ryq,3+
jer

^,'.
=

_o
.
l,vt

lr,.

xd-

i,n

1 tgrYr
3

'f
J.

J,,-. dol .{1=

l,S}: -r {j .

q\.

2.

(5 bodova)

Na vodoravnoj podlozinalaze se dva tijela masa firr= 1,4 kg i tn2=2,6 kg. Tijela su spojena Spagom kao na slici. Faktor trenja klizanja izmedu tijela i podloge iznosi 0,05. Na skici prikaZi sve sile koje djeluju na pojedina tijela i odredite: a) velidinu ubrzanja ako na prvo tijelo djeluje vudna sila Fu=1911. b) jakost sile zatezanja Spage za vrijeme djelovanja sile Fu.

(m'q

tm,a
lt

o)

/) ffit'e5 n-/*,J-T
tl \a

=T-,/rTJ

?,D

12)

A ( vnlt yr11

'

Tn-fh"

d-

f *ril
l'zt
,p
."<

o\:

Tn

*/*',3 "f mg
Mnlh,
''

dg
6

a=
.A1 l

a,\+Zt

T' ^r r^ */"^,J :
---_

A ' t,*vr ,r',lsz f f | _-5,2L

'

t,; ?

r'5il1

3.

(5 bodova)

Skija5 kre6e iz stanja mirovanja s vrha brijega nagiba 20" i visine 20 m (to6ka A), kao Sto je prikazano na slici. Crlelim putem koeficijent trenja klizanja izmedu skija i snijega iznosi 0,2'1. A) Koliku brzinu postigne skija5 na dnu padine (todka B)? B) Odredi koliko metara skija5 kliZe po horizontalnoj podlozi prije zaustavljanja.

o
As,

*.oT

@g
r*_
I

_i

't
l-

ogc

,--- zo

trJ

fr*-- zo'v" I

NA^'
na? \tg
=

ry f /f
n

'c"s/- duu

f,

5th )o"^

I h
dr.r]

,t -) 6ta

:\

@1""\u;r

b:atz4

otl ou =,
B)
.l

ZL - t f J *'
[;r,il[;._ei'o

aas.
1

S'3,.?Z ,n--

,
d "kG

^"9

i,r; .v

c : t-. ':,,,J

tsC

t t,6t

[o"
t\

Td:;

= ttztr3

")

!tr2l'(

Nrts

tr - f-'* 'v z,P8

Troe

4.

(5 bodova)

Plin na temperaturi od 17 oC, koji zauzima volumen Va=1 L, kod tlaka pn= 1 bar, Siri se izotermno, do dvostrukog volumena Va= 2 L. Zatim mu se tlak prepolovljuje izohorno (pc=prl2), i na kraju se izobarno volumen jo5 jednom podvostruduje (vidi sliku). Kolika je temperatura u todkama C i D? Kolikije tlak u to6ki C?
p,foar

I |

/t*'

lY"c

Vr"r L

fln. tso.
rr,.rry

frV*=
Pu

t R'I

\lo -l+t
lPn=t

vs' n ? Te

PoVa

=?sVs

k Vo s D a le'lh A,Ao' +tg.oo,,oPq


t;-..--...--.."""--.-.-R l-a:- o, S .b(i fa

Vg" e Vq -zL
M l(v ;'; l-

Yc

r(5

to

_.,---] -'IT.,=

Lle?E]'F6J-

p,L, 2 U =ry

zr-9/2-S+-ert-o

I?-H -W-1
Vo.

V.. yn=22

IT

D?" lc=:
?, :) T. \/
vc

L'v"'lt
Yc'?f '
t

r:

f. u. - nPTc 'iI 1 (o Un ' nP7; J

?,.

T;
l/ ,D

-)

l^ v

VD -.', it tvc ^ -- zL

iet.rsf

r
D,?

rnr

. lcc ctt^
''.!w. tn' t lo-'

I c^ 1 lf

5.

Koliki je tlak u dubini mora od 100 m ako je na morskoj povr5ini normirani atmosferski tlak (p,=101325 Pa)? Kolika je sila koja djeluje na prozor podmornice povr5ine 500 cm2 kada se nalazi na toj dubini ako je u unutra5njosti podmornice tlak jednak atmosferskome?
1j-q yr,z

(5 bodova)

4 .i

J-s". cu* . 5ee


h= loow

?o, lot

325?cl

P.

P,^*

,fr) L'
lao o

p. hl 9?f +

'9rft'
,/o,

/oo

?, tot z>?r ?q F

ez t.,nq

t t,

= P's= l,ce z3z,. . io, fo'>

7;l , l\
9

rt
66

6,rf

fV

/ot

3tr.

1o..1,-.

la

,zt' i,J

Fn= Fr*f,,

= 4soso