You are on page 1of 0

SKEMA JAWAPAN SEJARAH

KERTAS 1

SOALAN J AWAPAN SOALAN J AWAPAN


1 A 21 D
2 C 22 B
3 D 23 D
4 D 24 D
5 B 25 B
6 D 26 A
7 C 27 C
8 D 28 A
9 C 29 B
10 B 30 D
11 B 31 A
12 D 32 C
13 A 33 C
14 D 34 B
15 C 35 D
16 B 36 B
17 D 37 C
18 B 38 A
19 B 39 A
20 A 40 C
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
1SKEMA SEJARAH KERTAS 2
Soalan Butiran Markah
1 (a)
F1
F2
Namakan dua bandar yang dibina secara terancang dalam tamadun ini.
Mohenjo Daro
Harappa
Mana-mana 2 X1

1
1
[ 2 m]

(b)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
Senaraikan ciri-ciri keistimewaan bandar tersebut
Pembentukan bandar terancang
Bandar terbahagi kepada dua bahagian
Bandar dikelilingi tembok
Mempunyai pusat pentadbiran
Mempunyai pusat keagamaan
Mempunyai tempat mandi awam
Mempunyai tempat menyimpan hasil pertanian
Terdapat kawasan perumahan
Susun aturnya sistematik
Disusun mengikut blok segi empat
Mempunyai jalan raya yang lurus
Mempunyai sistem kumbahan terancang
Bandar dihubungkan dengan sungai
Mana-mana 2 X1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[ 2 m]

(c)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Berikan dua faktor kejayaan tamadun Indus membina bandar terancang.
Kemajuan ilmu geometri
Sumbangan tamadun mesir purba dan mesopotamia
Kefahaman ilmu kesenian dan matematik
Sumbangan kepakaran
Meningkatkan mutu bahan binaan
Sifat terbuka membuat hubungan dengan tamadun lain
Mana-mana 2 X1

1
1
1
1
1
1
[ 2 m]

(d)
F1
F2
F3
F4
F5
Nyatakan punca kejatuhan tamadun Indus
Serangan orang aryan
Bencana alam
Banjir
Kemarau
Gempa bumi
Mana-mana 2 X1

1
1
1
1
1
[ 2 m]

(e)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Pada pendapat anda,mengapakah pembangunan sesebuah bandar perlu
dirancang terlebih dahulu?
Mewujudkan susun atur sistemetik
Mewujudkan suasana bandar kondusif
Menyediakan pelbagai kemudahan / infrasturtur
Mengelak banjir kilat
Menghindarkan kesesakan jalanraya
Memajukan ekonomi penduduk bandar
Menggalakkan interaksi sosial
Mana-mana yang munasabah


1
1
1
1
1
1
1
[ 2 m]
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
2

Mana-mana 2 X1
Soalan Butiran Markah
2(a)

(i)
F1
F2
(ii)
F1
F2
(iii)
F1
Namakan tokoh yang mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara
melalui tempat-tempat berikut:
Teori Islam datang dari Semananjung Tanah Arab
J ohn Crawford
Syed Muhammad Naquib al-Attas
Teori Islam datang dari China
Emanuel Gadinho Eredia
S.Q Fatimi
Teori Islam datang dari India
Snouck Hurgronje :
Mana-mana 3 X11
1

1
1

1
[3 m]
(b)
F1
F2
F3
F4
F5
F6


Bagaimanakah pedagang Arab menyebarkan Islam ke Asia Tenggara?
Menjalankan perniagaan di Asia Tenggara
Menetap selama beberapa bulan
Membina perkampungan
Mengahwini wanita tempatan
Mengadakan perbincangan / interaksi dengan penduduk tempatan
Memperlihatkan nilai Islam yang murni
Mana-mana 2 X1

1
1
1
1
1
1
[2 m]
(c )
F1
F2
F3
F4
F5
F5


Senaraikan dua bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara menerusi India.
Hubungan perdagangan telah lama dengan India
Hubungan budaya dengan India
Penyebaran Islam melalui pelabuhan Gujerat.
Batu marmar pada batu nisan Malik Ibrahim di J awa
Batu nisan Malik al-Salih di Pasai
Kewujudan unsur kebudayaan Hindu di Asia Tenggara

Mana-mana 2 X1

1
1
1
1
1
1

[2 m]
(d )

F1
F2
F3

Berikan dua kesan budaya Arab dalam kebudayaan Melayu yang
mengukuhkan bukti kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab
Amalan menghormati tetamu
Dabus
Tarian zapin
Mana-mana 2 X1


1
1
1
[2 m]
(e )

F1
F2

F3
F4

Pada pandangan anda, apakah persamaan yang terdapat pada ketiga-tiga teori
tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara?
Kedatangan Islam di rantau ini dibawa oleh pedagang Islam.
Penyebaran Islam ketika menjalankan perniagaan kerana berdakwah dituntut
oleh Islam.
Penyebaran juga dilakukan oleh Ulama
Usaha awal penyebaran Islam terhad di kawasan pelabuhan.
Mana-mana 1 X1


1

1
1
1
[1 m]
3 (a)
F1
F2
F3

Namakan tokoh yang mendokong Gerakan Islah
Sheikh Tahir J alaludin
Syed Syeikh al-Hadi
Dr.Burhanuddin al-Helmy
Mana-mana 2 X1

1
1
1
[2 m]
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
3


Soalan Butiran Markah
(b)
F1
F2
F3
F4
Nyatakan dua akhbar yang memuatkan pandangan Kaum Muda.
Al Imam
Neracha
Idaran Zaman
Pengasuh
Mana-mana 2 X1

1
1
1
1
[2 m]
(c)
F1
F2
F3
F4
F5

F6
F7

Nyatakan tiga idea Kaum Muda.
Membetulkan pandangan terhadap Islam
Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
Menggesa memajukan ekonomi/pendidikan/politik/sosial
Menyematkan sikap mengkritik penjajah
Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan penting
memajukan orang Melayu
Menjalankan sistem pendidikan meliputi dunia dan akhirat
Memberi peluang pelajar perempuan mendapatkan pendidikan
Mana-mana 3 X1

1
1
1
1

1
1
1
[3 m]
(d)
F1
F2
F3
F4

Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh Kaum Muda
Penentangan Kaum Tua yang telah menguasai pemikiran masyarakat
Masyarakat telah sebati dengan pemikiran lama
Sekatan undang-undang menyebar dakwah
Sekatan mengedar risalah dan buku ke negeri-negeri Melayu
Mana-mana 1 X1

1
1
1
1
[1 m]
(e)

F1
F2
F3
F4
F5
F6

Pada pendapat anda , mengapakah akhbar dan majalah menjadi saluran
Gerakan Islah?
Harga murah
Menjadi bacaan umum
Taraf pendidikan
Kemahiran membaca
Mudah didapati
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 2 X1


1
1
1
1
1
1
[2 m]
4 (a)

F1
F2

Apakah tujuan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dalam
Perlembagaan Tanah Melayu?
Memartabatkan bahasa Melayu
Menjamin perpaduan rakyat
Mana-mana 1 X1


1
1
[1m]
(b)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Nyatakan tiga langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memartabatkan
Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan?
Menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka
Melancarkan Minggu Bahasa
Melancarkan Bulan Bahasa
Slogan Bahasa J iwa Bangsa
Menubuhkan sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
Menubuhkan Sekolah Alam Shah
Menubuhkan Sekolah Sri Puteri
Menubuhkan Sekolah Abdul Halim
Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan 1967
Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris ditukarkan kepada bahasa


1
1
1
1
1
1
1
1
1

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
4

kebangsaan
Mana-mana 3 X1
1
[3m]


Soalan Butiran Markah
(c)
F1
F2
F3

Berikan bukti yang menunjukkan bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu
Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia
Penggunaan bahasa Melayu di mahkamah
Menjadi bahasa pengantar di semua sekolah
Mana-mana 2 X1

1
1
1
[2m]

(d)
F1

Nyatakan wawasan Dewan Bahasa dan Pustaka
Menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama dunia
Mana-mana 1 X1

1
[1m]

(e)

F1
F2
F3
F4
F5
F6


Sebagai seorang pengerusi persatuan bahasa Melayu,cadangkan aktiviti yang
boleh meningkatkan penguasaan pelajar dalam bahasa Melayu
Pertandingan mengarang
Mengadakan bulan bahasa Melayu
Mengadakan pertandingan menulis esei
Mengadakan pertandingan pidato
Mengadakan bahasa bahasa Melayu
Mana-mana jawapan manasabah
Mana-mana 3X1


1
1
1
1
1
1
[3 m]

5 (a)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15

F16
Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah?
Perintah Allah melalui wahyu
Allah menyatakan niat orang Quraisy untuk membunuh baginda
Allah memerintahkan baginda segera berhijrah
Berasaskan ayat dalam Sural al-Anfal
Mendapat perlindungan daripada Allah
Meneruskan penyebaran Islam
Ancaman Arab Quraisy di Makkah menjejaskan aktiviti penyebaran Islam
Strategi baginda mengembangkan Islam
Suasana aman di tempat baru memudahkan penyampaian dakwah Islamiah
Membolehkan masyarakat Islam bersatu padu dan sempurna diwujudkan
J emputan masyarakat Arab Madinah
Masyarakat Madinah sedang menghadapi konflik
Suku Aus dan Khazraj sering bertelagah sesama sendiri
Ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi
Orang Arab Madinah memerlukan pemimpin yang berkaliber seperti Nabi
Muhammad s.a.w.
Baginda diperlukan untuk mendamaikan masyarakat Madinah yang

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
5

bermusuhan
Mana-mana 6 X1

1
[6 m]
Soalan Butiran Markah
(b)
F1
H1a
F2
H2a
H2b
H2c
F3
H3a
H3b
H3c
H3d
H3e
F4
H4a
H4b
H4c
F5
H5a
H5b
H5c
H5d
F6
H6a
H6b
H6c
F7
H7a
H7b
F8

H8a
H8b
H8c

F9
H9a

H9b
Terangkan kepentingan hijrah kepada peningkatan peradaban dunia.
Dakwah Islam dapat dilaksanakan dengan aman
Di Makkah seruan dakwah sering terganggu
Memberi peluang baginda mendamaikan suku Arab Madinah
Sebelum ini suku Aus dan Khzraj sering bersengketa
Berpunca daripada perkara kecil
Melalui semangat persaudaraan sesama Islam
Mempersaudarakan orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah
Terjalin melalui sikap orang Islam Madinah
Orang Islam Makkah tidak berasa asing atau rendah diri
Menyatukan golongan ini tanpa mengira kedudukan ekonomi dan sosial
Orang Islam Makkah yang berhijrah ke Madinah digelar Muhajirin
Orang Islam Madinah yang memberi bantuan kepada Muhajirin digelar Ansar
Menyatupadukan penduduk Madinah
Melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah
Membolehkan kegiatan ekonomi dan agama dijalankan untuk kesejahteraan hidup
Menjadikan semangat hijrah sebagai panduan meningkatkan kemakmuran
Membina masjid
Masjid al-Nabawi
Masjid Quba
Fungsinya sebagai tempat beribadat dan blajar
Tempat bertemu dan berbincang masalah yang dihadapi oleh orang Islam
Kiraan tahun hijrah dalam takwim islam
Mula diperkenalkan pada zaman Khalifah Umar al Khattab
Sambutan maal hijarah diadakan di Malaysia
Bertujuan mengingati perjuangan umat Islam dahulu
Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah
Madinah al Munawwarah atau kota bercahaya
Usaha menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam
Melahirkan masyarakat cemerlang melalui sikap toleransi kaum dan tolong
menolong
Orang Madinah memberi bantuan kepada orang Islam Makkah yang berhijrah
Mereka memberi bantuan tempat tnggal/makanan dan keperluan asas
Menerima orang Islam Makkah sebagai saudara dan sebahagian masyarakat
Madinah
Memperlihatkatkan pengorbanan para sahabat
Abu Bakar al Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta untuk melindungi Nabi
Muhammad s.a.w
Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
6

H9c

F10
H10a
F11
H11a
H11b
F12
H12a
H12b
Abdul Rahman Auf sumbangkan hartanya membantu masyarakat Islam yang tidak
berkemampuan
Peranan wanita membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.
Asma Abu Bakar menghantar makanan dan sampaikan berita gerakan Quraisy
Menunjukkan ketabahan hati Nabi Muhammad s.a.w
Baginda sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup
Baginda tidak berputus asa
Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w mengatur strategi perjuangan
Baginda tidak terus berangkat ke Madinah
Baginda bersembunyi terlebih dahulu di Gua Thur
Mana-mana 10 X1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
[10 m]

Soalan Butiran Markah
5 (c)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
Pada pendapat anda,apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada kejayaan
hijrah Nabi Muhammad s.a.w. dari Makkah ke Madinah?
Sabar
Tolong menolong
Mengutamakan perpaduan
Bijak mengatur strategi
Sanggup berkorban
Tidak beputus asa
Perjuangan menegakkan kebenaran
Meninggalkan keburukan dan kejahatan
Semangat ingin berubah
Perubahan sikap/cara berfikir/tingkah laku
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 4 X11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

6 (a)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Nyatakan faktor-faktor yang mendorong buruh dari Cina dan India datang ke
Tanah Melayu?
Kepesatan sektor pertanian dan perlombongan
Berlaku masalah kekurangan buruh tempatan
Galakan kerajaan british
Penghijrahan mereka tidak ditentang oleh orang melayu
Wujudnya hubungan tradisi antara tanah melayu dengan india
Kemakmuran ekonomi tanah melayu
Kepesatan ekonomi perladangan getah dan perlombongan bijih timah
Kestabilan politik di tanah melayu
Kekayaan sumber alam
Dasar penjajahan British menggalakkan penghijrahan
Mana-mana 6 X11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]


http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
7

(b)

F1
H1a

H1b
H1c
H1d
H1e
H1f

H1g

H1h


Terangkan cara-cara kemasukan imigran mereka..
(i) Imigran Cina
Sistem tiket kredit
Imigran dikumpulkan dari kampung-kampung di negeri china oleh kheh-
thau(ketua)
Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran yang dibawa
Bakal imigran dikenali sin-kheh
Imigran diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal / agensi buruh
Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan / bertulis
Untuk menjelaskan hutang dengan cara bekerja dengan majikan berkenaan
dalam tempoh tertentu
Mereka akan dibekalkan tiket menentukan pelabuhan yang mereka tujui /
keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang
Apabila sampai di pelabuhan imigran akan diambil pemborong buruh/ orang
tengah untuk mendapatkan majikan


1

1
1
1
1
1

1

1

1
Soalan Butiran Markah
F2
H2a
H2b
H2c

F3
H3a

H3b

H3c

F4
H4a
H4b
H4c

H4dF1
H1a
H1b

H1c
F2
H2a
H2b
Sistem pengambilan kakitangan
Majikan yang perlukan buruh akan hantar pegawainya ke china
Tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai majikan
Pegawai bertanggungjawab iringi buruh-buruh hingga sampai ke tempat
majikannya
Sistem pengambilan rumah kongsi
Pengambilan buruh dilakukan pegawai di china yang dilantik sesebuah rumah
kongsi
Pegawai akan baiyai perbelanjaan buruh-buruh hingga mereka sampai ke
tempat majikan
Bayaran dalam kadar tertentu akan dibuat apabila buruh-buruh sampai ke
rumah kongsi
Kemasukan buruh secara berkumpulan
Kemasukan imigran china berketurunan Foochow ke Sarawak
Wujudnya persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu, dengan Chales Brookes
Kemasukan mereka ditaja oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang
beribu pejabat di Singapura
Imigran ini diperlukan untuk mengusaha tanah dan membangunkan sektor
pertanian gambir dan lada hitam

Imigran India
Sistem buruh bebas
Imigran datang sendiri dengan biayaan masing-masing
Kedatangan mereka diatur oleh kumpulan tertentu kerana kepentingan
ekonomi
Setelah tiba mereka bebas pilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki
Sistem kontrak
Majikan akan biayai tambang imigran ke Tanah Melayu
Sebagai balasan, buruh tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
1

1

1


1
1

1
1
1
1

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
8


H2c
H2d
F3
H3a
H3b
H3c
H3d
H3e

H3e
tertentu
Keadaan ini menyebabkan berlaku pemerasan dan penindasan terhadap buruh
Diganti dengan sistem kanggani melalui undang-undang tabung imigran India
Sistem kanggani
Bermaksud ketua / tandil / mandur
Seseorang kanggani diberi kepercayaan oleh kajikan akan diberi lesen
Kanggani akan dihantar ke india untuk cari tenaga buruh
Kanggani diberi wang pendahuluan untuk biayai perbelanjaan buruh
Sistem ini menjadikan kanggani sebagai pengurus agensi membawa masuk
buruh asing
Sistem in diharamkan pada 1938 kerana wujudnya penyelewengan oleh
kanggani itu sendiri.
Mana-mana 10 X1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
[10 m]Soalan Butiran Markah
(c)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan daripada pembentukan
masyarakat berbilang kaum yang terbentuk di Tanah Melayu?
Penempatan yang berbeza
Orang melayu tinggal di kampung / di luar bandar
Orang india di estet / ladang
Orang cina di lombong / bandar
Pekerjaan yang berbeza mengikut fungsi ekonomi
Orang melayu bertani / miskin
Orang india menjadi buruh
Orang cina menjadi peniaga / bekerja di lombong
Bahasa pertuturan yang berbeza
Tidak terdapat kesepaduan di kalangan penduduk
Interaksi/ hubungan sosial yang tidak meluas
Menyulitkan proses perpaduan nasional
Sistem pendidikan yang berbeza / sistem venikular
Mana-mana jawapan yang munasabah
Mana-mana 4 X11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]
7 (a)
F1
H1a

H1b
H1c

F2
H2a

H2b
Huraikan ciri-ciri kesultanan Melayu Melaka tersebut?
Mempunyai wilayah pengaruh
Menjadi tempat tinggal rakyat yang menerima dan memperakui pemerintahan
beraja
Mempunyai sempadan yang diterima umum
Mempunyai lingkungan pengaruh / empayar yang luas meliputi Tanah
Melayu, dan seluruh Timur Sumatera.
Mempunyai kedaulatan
Merupakan kekuasaaan tertinggi raja terhadap rakyat yang tidak boleh
dihadkan
Negara dan raja menggunakan kuasa untuk menggubal dan menguatkuasakan

1

1
1
1
1

1

1
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
9


H2c
H2d
F3
H3a
H3b

F4
H4a

H4b

F5
H5a
H5b
H5c
H5d
H5e


undang-undang.
Raja mempunyai hak mutlak terhadap rakyat
Raja bebas daripada campurtangan / paksaan / taklukan / jajahan kuasa asing
Lambang-lambang
Merupakan simbol / tanda yang menjadi identiti negara
Kebesaran raja dilambangkan melalui alat regalia / nobat / warna / bahasa /
undang-undang / protokol / adat istiadat istana
Mempunyai keunggulan undang-undang dalam pemerintahan kerajaan.
Undang-undang bertujuan mengawal masyarakt dan memelihar keamanan
rakyat.
Terdapat dua sumber undang-undang bertulis yang dipengaruhi oleh hukum
adat dan agama Islam
Mempunyai rakyat
Rakyat terikat dengan undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan
Rakyat bertanggungjawab mentaati raja
Rakyat bersedia mempertahankan negara
Menghadiri adat istiadat kerajaan
Mengadakan gotongroyong dan kerahan tenaga

1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1Soalan Butiran Markah
F6
H6a

H6b

H6c

Mempunyai kerajaan
Merupakan badan yang memberi kuasa menguruskan pentadbiran / menjaga
keamanaan / mempertahankan kedaulatan / menjalin hubungan diplomatik
Raja pemerintah tertinggi dibantu oleh Bendahara, Penghulu Bendahari
Temenggung dan Laksamana
Sistem Pembesar Empat lipatan dalam pemerintahan di Melaka
Mana-mana 10 X1
1

1

1
1
[10 m]
(b)

F1

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F9

F10
F11
F12

F13
F14
J elaskan pengaruh warisan Kesultanan Melayu Melaka ke atas sistem
pemerintahan Negeri-Negeri Melayu
Sistem pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu
Melaka
Adat istiadat Melayu
Agama Islam
Bahasa Melayu
Kerajaan J ohor,Perak dan Pahang diasaskan oleh kerabat diraja Melaka
Menggunakan gelaran sultan
Sistem pewarisan takhta mementingkan jurai keturunan sbelah bapa
Putera sulung sultan dengan pemaisurinya berpeluang mewarisi takhta
kerajaan
Sekiranya sultan tidak mempunyai putera, adik lelaki sultan boleh mewarisi
tahta tersebut
Mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan
Perbezaannya adalah pada gelaran pembesarnya
Perbezaan ini disebabkan perubahan semasa / penyesuaian dengan keadaan
tempatan
Dapat dilihat dalam kitab undang-undang J ohor,Perak dan Pahang
Ketiga-tiga undang-undang itu disalin dan dipinda berdasarkan Hukum


1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
10

F15
F16

Kanun Melaka untuk disesuaikan dengan unsur tempatan
Undang-undang Pahang yang disusun oleh Sultan Abdul Ghapur Muhaiyuddin
Syah
Mana-mana 6 X1
1

1
[6 m]

(c)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Berikan empat cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mencintai
warisan bangsa dan negara
Mengadakan kempen mencintai warisan bangsa dan negara
Menganjurkan lawatan ke tempat bersejarah
Memelihara dan memulihara bangunan bersejarah
Mengadakan pertandingan mengarang/menulis esei
Mewartakan tapak warisan negara
Mengadakan gotong royong membersih bangunan bersejarah
Melibatkan pelbagai pihak memelihara warisan negara
Memelihara bahan artifak
Menghargai / memelihara dokumen sejarah
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 4 X1


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]
Soalan Butiran Markah
8 (a)

F1
F2

F3
F4
F5
F6

F7

F8


F9

F10
F11

F12

F13
F14
F15
F16
F17
F18
J elaskan tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong mengikut perlembagaan
Malaysia.
Sebagai ketua negara
Mengetuai tiga badan kerajaan iaitu Badan Perundangan,Badan Pemerintah
dan Badan Kehakiman
Mempunyai kuasa memanggil Persidangan Parlimen
Mempunyai kuasa membubarkan Parlimen
Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata
Mempunai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman terhadap
kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera
Bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa
orang Melayu
Boleh menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat bagi
membincangkan keistimewaan /kedudukan/kehormatan/kemuliaan Raja-Raja
Melayu
Ketua Agama Islam bagi negeri baginda sendiri,Pulau Pinang,Melaka,Wilayah
Persekutuan ,Sabah dan Sarawak
Mempunyai kuasa budi bicara melantik Perdana Menteri
Mempunyai kuasa melantik dan melucutkan jawatan J emaah Menteri dan
Timbalan Menteri dengan nasihat Perdana Menteri
Boleh mengisytiharkan undang-undang Darurat jika didapati keselamatan
negara terancam
Melantik Pengerusi dan tiga ahli Suruhanjaya Pilihanraya,
Melantik ahli Perkhidmatan Kehakiman
Melantik Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya PerkhidmatanAwam
Bertanggungjawab melantik Peguam Negara
Melantik Ketua Audit Negara bagi Persekutuan
Mempunyai kuasa tertinggi mentauliahkan duta-duta negara kita


1

1
1
1
1

1

1


1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
11

Mana-mana 8 X1

[8 m]

(b)
F1
H1a
H1b
H1c
H1d
F2
H2a
H2b
H2c
H2d
H2e

F3
H3a
H3b
H3c

H3d

Terangkan peranan Badan Pelaksana (Eksekutif).
J emaah Menteri/Kabinet
Merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan
Membuat dasar tertinggi negara
Menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara
Perdana Menteri adalah Ketua J emaah Menteri
Kementerian
Menggubal dasar kerajaan
Merancang /menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial
MenteriMenjadi ketua setiap kementerian
Dibantu oleh Timbalan Menteri,Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik
Menteri Tak Berporfolio/Menteri di J abatan Perdana Menteri diberikan tugas
tertentu oleh Perdana Menteri
Perkhidmatan Awam
Diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara
Bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan
Pentadbiran di peringkat kementerian diketuai oleh Ketua Setiausaha
Kementerian
Kakitangan kerajaan/kumpulan pegawai perkhidmatan awam membantu Ketua
Setiausaha Kementerian

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

Soalan Butiran Markah
F4
H4a
H4b
H4c

F5
H5a
H5b
H5c
H5d

H5e

F6
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e
H6f

J abatan Kerajaan
Diketuai oleh Ketua J abatan
Dikenali Ketua Pengarah
Sesebuah kementerian mempunyai jabatan pada peringkat pusat,negeri dan
daerah
Badan Berkanun
Badan separuh kerajaan
Mempunyai kuasa autonomi tertentu
Mempunyai peruntukan kewangan tersendiri
Ditadbir oleh sebuah Lembaga Pengarah yang bertanggungjawab kepada
menteri berkenaan
Bertanggungjawab mempercepat pentadbiran/program pembangunan di bawah
rancangan lima tahun kerajaan
Suruhanjaya
Mengendalikan urusan perlantikan/kenaikan pangkat
Memantau disiplin kakitangan perkhidmatan awam
Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan
Suruhanjaya Perkhidmatan Undang-Undang dan Kehakiman
Suruhanjaya Pasukan Polis
Majlis Angkatan Tentera
Mana-mana 8 X1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
[8 m ]

(c)

F1
F2
F3
Pada pandangan anda,apakah kebaikan pengasingan kuasa antara badan-badan
tersebut kepada sesebuah negara?
Mengelakkan pembolotan kuasa
Melicinkan urusan pentadbiran negara
Menjamin kecekapan/ketelusan/pentadbiran kerajaan


1
1
1
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
12

F4
F5
F6
F7
F8
Mempercepat pembangunan/kemajuan negara
Melindungi kepentingan /hak rakyat
Mewujudkan pemerintahan yang adil
Menjamin kestabilan/keselamatan negara
Mana-mana jawapan munasabah
Mana-mana 4 X1
1
1
1
1
1
[4 m]

9 (a)

F1
F2
F3

F4
F5
F6

F7

F8
F9

Nyatakan isu-isu yang telah diperjuangkan oleh Malaysia dalam Pergerakan
Negara-negara Berkecuali (NAM)
Mengelakkan campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah
Menghormati kedaulatan sesebuah negara.
Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui perundingan
dan persefahaman.
Perlu menghormati hak asasi manusia.
Menyeru kepada PBB menyelesaikan isu Palestin
Saranan supaya benua antartika menjadi warisan dunia tanpa dimiliki oleh
oleh mana-mana negara.
Mengemukakan cadangan bagi menghapuskan dasar apartheid di afrika
selatan
Mewujudkan kerjasama sesama negara membangun
Menubuhkan kumpulan G15


1
1

1
1
1

1

1
1
1

Soalan Butiran Markah
F10

F11

Ahli kumpulan 16 membincangkan isu kerjasama politik negara anggota
menjadi tuan rumah sidang kemuncak nam.
deklarasi kuala lumpur bincangkan serangan amerika syarikat terhadap Iraq
Mana-mana 6 X1
1

1
[6 m]

(b)

F1
H1a
F2
H2a
F3
H3a
F4
H4a
F5
H5a

Terangkan faedah-faedah yang diperoleh Malaysia menyertai Pertubuhan
Persidangan Islam (OIC)
Pinjaman kewangan daripada Bank Pembangunan Islam
Laksana projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat
Bantuan OIC dari segi pendidikan
Tubuhkan Universiti Islam Antarabangsa / UIA
Tawaran biasiswa
Kepada pelajar-pelajar negara OIC yang belajar di UIAM
Penghormatan daripada negara-negara anggota
Kerana memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam
Mencadangkan penggunaan dinar emas
Dalam urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi di kalangan negara-negara
Islam
Mana-mana 6 X1


1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
[6 m]

(c)

F1

H1a
C1a
C1b
Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia dalam
menghadapi cabaran globalisasi
Menyediakan diri dengan mengikut arus perubahan semasa terutamanya dari
segi Teknologi komunikasidan Maklumat (ICT)
Menyediakan prasara untuk memajukan ICT
Mempromosi penggunaan ICT kepada masyarakat
Melancarkan projek Koridor Raya Multimedia(MSC)1
1
1
1
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
13

F2
H2a

F3
H3a
F4
H4a
C4a
F5
H5a
H5b

C5a
F6
H6a


Usaha-usaha mempersiapkan diri dengan pemasaran tanpa sempadan (PTS)
Memulakan e-pendidikan / pemasaran tanpa sempadan / e-dagang / penyiaran
digital
Diberikan dalam usaha memajukan projek berasaskan ICT.
Sebanyak RM5.2 billion bagi projek berasaskan ICT
Merapatkan jurang antara bandar dengan luar bandar.
Melalaui galakan perkembangan dan penggunaan ICT secara positif
RM 1 billion daripa peruntukan diagih bagi program luar bandar
Perlaksanaan ekonomi berlandas pengetahuan (k-ekonomi)
Meningkatkan mutu pengeluaran dan perkhidmatan yang disediakan
Memastikan rakyat negara ini memiliki pengetahuan dalam bidang ekonom
dan teknologi
Melahirkan modal intelek dan pekerja berpengalaman
Menggalakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D)
menghasilkan inovasi baru yang menjadi penentu kejayaan k-ekonomi
dengan menyediakan peruntukan yang besar


1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1


Soalan Butiran Markah
F7
H7a

F8
H8a

C8a
F9
H9a

C9a
C9b
C9c
Menggalakkan penciptaan baru / pendaftaran paten
Galakkan rakyat supaya guna penemuan baru dalam usaha tingkatkan
kemajuan
Prasarana untuk pertumbuhan k-masyarakat
Membaiki dan memperkaya diri dengan pengetahuan agar dapat terus
bersaing.
Terutamanya dalam bidang pendidikan
Membangunkan dan menyusun semula sistem pendidikan
Bertujuan mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan sentiasa memperbaiki
serta memperkaya diri dengan pengetahuan
Penubuhan sekolah wawasan bagi memupuk perpaduan
Penubuhan sekolah bestari yang dilengkapi prasarana ICT
Ubahsuai kurikulum ke arah melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan
tinggi, bermotivasi dan berkemahiran tinggi.
Mana-mana 8 X1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
[8 m]

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/