You are on page 1of 3

Hn im

*nh ngha hn im: Hn im hay hn im in tr Spot welding (RSW) l phng php hn in tip xc m mi hn khng thc hin lin tc trn ton b b mt tip xc m ch thc hin theo tng im ring bit gi l

im hn. *c im hn im: Hn im tip xc c s dng rng ri trong vic join cc tm thp c chiu dy ln ti 0.125 inch v c th s dng cho rt nhiu loi vt liu, k c kt hp nhiu vt liu khc nhau. Mt trong nhng ng dng quan trng nht ca hn im tip xc l trong cng nghip t vi nhng u im chnh l tc nhanh, ph hp t ng ha v d a vo cc dy chuyn nng sut cao cng vi cc bc sn xut khc. Bng vic iu khin cc gi tr dng in, thi gian hn v p lc ca in cc bng my tnh, cc mi hn cht lung tt c th c to ra vi tc sn xut cao, chi ph lao ng thp, khng i hi nhn cng lnh ngh. *Cc phng php hn im: Khi hn im hai chi tit hn dng tm c t xp chng ln nhau. - Hn im hai pha: Cc tm hn c t gia hai in cc hn. Sau khi p s b v ng in, dng in trong mch ch yu tp trung mt din tch nh trn mt tip xc gia hai tm nm gia cc in cc, nung nng kim loi n trng thi nng chy. Tip theo ct in v p vi lc p ln, to nn im hn. Phng php hn hai pha mi ln hn ch c mt im hn gia hai tm, nhng c th c cc tm dy hoc hn cng mt lc nhiu tm xp chng. -Hn im mt pha: Hai in cc b tr cng mt pha so vi vt hn. S nung nng cc im hn do dng in chy qua tm di ca vt hn. tng cng dng in chy qua cc im hn, ngi ta b tr thm tm m bng ng. Sau khi im hn c nung chy, tin hnh p vi lc p ln ta nhn c hai im hn. Cn hn mt pha, mi ln hn ch hn c hai tm, nhng cng mt lc c th hn c t hai (trn my c hai in cc) hoc nhiu im hn (trn my hn nhiu in cc).

- Hn im bng in cc gi: phng php hn im m nguyn l l li dng cc phn nh ra ca hai chi tit cn hn coi chng nh l cc in cc hn. Mi phn nh v tip xc ca hai chi tit s l

mt im hn. in cc thng ch to bng ng hoc hp kim ng c tnh dn in v dn nhit cao, bn trong c nc lm ngui, do mt tip xc gia in cc v chi tit t sinh nhit so vi ti im hn.

Hn ng
*nh ngha hn ng: : Hn ng l phng php hn tip xc, trong mi hn l tp hp cc im hn lin tc. S nguyn l ca hn ng trnh by trn hnh sau:

Khi hn ng ngi ta s dng cc in cc kiu con ln (H.a), nh vt hn c th d dng chuyn ng dch chuyn im hn dng hn 2 tm kim loi c chiu dy t 0,3 -3 mm vi nhau. Hn ng cng c dng hn cc loi ng khi sn xut ng c mi hn (H.b). Theo ch hn ngi ta phn ra ba kiu hn ng: hn ng lin tc, hn ng gin on v hn bc. - Khi hn ng lin tc: trong qu trnh vt hn chuyn ng, in cc thng xuyn p vo vt hn v ng in lin tc. Phng php ny n gin v cng ngh nhng vt hn b nung nng lin tc, d b cong vnh, vng nh hng nhit ln v in cc b nung nng mnh, chng mn, nht l khi ng hn di. - Khi hn ng gin on: vt hn chuyn ng lin tc, nhng dng in ch c cp theo chu k, thi gian cp t 0,01-0,1 giy, to thnh cc on hn cch qung. - Khi hn bc: vt hn dch chuyn gin on, ti cc im dng vt hn c p bi cc in cc v cp in to thnh im hn. *c im v ng dng ca hn ng: Mi hn n gin ,bn p ,kn. Dng ch to nhng chi tit thp cc bon thp ,thp khng g ,thp bn nng, trong mt s trng hp c th hn chiu dy 2mm. Phm vi p dng :Trong cc ngnh cng nghip :ch to t,thit b lnh,hng tiu dng. Hn ch :chiu dy vt hn.