You are on page 1of 2

Hn in X

*nh ngha hn in x: Hn in x ( Electroslag welding- ESW ) l qu trnh hn nng chy ,trong nhit lng sinh ra khi c dng in chy qua thuc hn b nng chy (cn gi l b x hn nng chy )trong rnh hn nm gia hai b mt hn.Rnh hn c in y bng kim loi mi hn t di ln trn do kim loi nng chy c a vo thng qua in cc nng chy (dng dy hn hoc dng tm dy).

*S nguyn l: - Vt liu c bn cch nhau t 25-35 mm(1) -2 m trt bng ng , c lm mt bng nc(2) .Hai mt trt di chuyn t di ln trn ng b vi tc hn. -Khi hn ,h quang c gy gia in cc (7) v lp kim loi lng lm chy thuc hn v to nn b x nng chy (6).B x ln tip xc vi in cc th h quang b tt ,dng in hn chy qua b x c in tr ln to nn lng nhit ti nhit 3500F (1930C) nung chy c thuc hn (x),ic cc ,v mt phn kim loi c bn to nn vng hn,(5) Kim loi lng kt tinh to thnh mi hn (4) *Cc c im ca hn in x: Hn c cc chi tit rt dy,t vi chc n vi nghn mm Nng sut hn cao(cao hn hn di lp thuc 4 n 5 ln ,khi hn tm c chiu dy 100mm) Tit kim nhiu thuc hn ,mc khong 0,2 -0,3 kg/m chiu di mi hn. Mc tp trung nhit nh ,do s tp chung nhit nung nng kim loi l nh(khong 10 -20% ca mi hn). Cht lng mi hn cao:b x lng bo v mi hn khi khng kh bn ngoi .kim loi lng kt tinh t di ln trn nn bt kh ,tp cht d thot ln trn vo b x.

Chng loi in cc a dng Cn nhit luyn sau khi hn mi c c tnh mong mun. *Phm vi ng dng ca hn in x: Cc kt cu c chiu dy ln nh bnh p cao,cc b phn tuc bin,xilanh,thn,b my c bit khi dng phng n hn thay th cho c v rn ,v hn p phc hi b mt cc trc cn c ln.