You are on page 1of 4

Hn Di Lp Thuc

*nh ngha hn h quang di lp thuc:

Hn h quang di lp thuc bo v cn gi l hn h quang chm, ting Anh vit tt l SAW (Submerged Arc Welding) l qu trnh hn nng chy m h quang chy gia dy hn (in cc hn) v vt hn di mt lp thuc bo v. *Nguyn l ca hn h qung di lp thuc: Di tc dng nhit ca h quang, mp hn, dy hn v mt phn thuc hn st h quang b nng chy to thnh vng hn. Dy hn c y vo vng hn bng mt c cu c bit vi tc ph hp vi tc chy ca n. Theo chuyn dch ca ngun nhit (h quang) m kim loi vng hn s ngui v kt tinh to thnh mi hn. Trn mt vng hn v phn mi hn ng c hnh thnh mt lp x c tc dng tham gia vo cc qu trnh luyn kim khi hn, bo v v gi nhit cho mi hn, v s tch khi mi hn sau khi hn. Phn thuc hn cha b nng chy c th s dng li. *c im hn h quang di lp thuc: - Nhit lng h quang rt tp trung v nhit rt cao, cho php hn vi tc ln. V vy phng php hn ny c th hn nhng chi tit c chiu dy ln m khng cn phi vt mp. - Cht lng lin kt hn cao do bo v tt kim loi mi hn khi tc dng ca oxi v nit trong khng kh xung quanh. Kim loi mi hn ng nht v thnh phn ha hc. Lp thuc v x hn lm lin kt ngui chm nn t b thin tch. Mi hn c hnh dng tt, u n, t b cc khuyt tt nh khng ngu, r kh, nt v bn t e. - Gim tiu hao vt liu (dy hn). - H quang c bao bc kn bi thuc hn nn khng lm hi mt v da ca th hn. Lng khi (kh c) sinh ra trong qu trnh hn rt t so vi hn h quang tay. - D c kh ha v t ng ha qu trnh hn *Phm vi ng dng ca hn h quang di lp thuc: - Cc kt cu thp dng tm v kch thc ln, cc dm thp c khu v chiu cao, cc ng thp c ng knh ln, cc bn, b cha, bnh chu p lc v trong cng nghip ng tu v.v. -Ch yu c ng dng hn cc mi hn v tr hn bng cc mi hn c chiu di ln v c qu o khng phc tp. -Hn c cc chi tit c chiu dy t vi mm cho n hng trm mm. *lch s pht trin hn h quang di lp thuc: Bng sng ch u tin v hn di lp thuc c ng k vo nm 1935.

Nm 1938 ,hn di lp thuc c a vo s dng rng ri nc c. Nm 1940-1941,qu trnh hn di lp thuc do Vin Hn in E.O Paton(ti Kiev) pht trin v c em ra ng dng rng ri trong cng nghip quc phng ca Lin X,c bit trong ch to xe tng T34.

Cc bi vit:
c im v phn loi thuc hn cho hn di lp thuc Last Updated on Tuesday, 03 April 2012 01:56 Tuesday, 03 April 2012 00:47

m bo h quang hn chy n nh . Bo v h quang hn v vng hn khi s tc ng ca mi trng xung quanh. H quang kn nn bo v tt hn. To dng mi hn v hnh thnh mi hn tt . m bo tinh luyn kim loi mi hn v th tp cht trit hn, do th tch vng hn v lng thuc hn nng chy ln hn, cc phn ng c iu kin xy ra trit hn. C kh nng hp kim ha kim loi mi hn cao hn, c bit l thuc hn gm.

Hn in Cc Li Thuc
nh Ngha: Hn h quang bng in cc li thuc (Flux-cored arc welding FCAW)l phng php hn bn t ng hoc t ng trong in cc nng chy l mt ng kim loi ,bn trong c in y bng thuc hn vi tnh nng tng t nh v bc que hn. Hn FCAW thng s dng ngun hn cung cp in p c nh hoc i khi l dng in khng i (t ph bin). Hn FCAW i khi c s

dng ngun cp kh bo v, nhng thng thng li thuc ca dy hn t cung cp mi trng bo v vng hn. Hn FCAW c tnh c ng v tc hn cao do thng c s dng trong ngnh xy

o o o o o o o o o o o o

dng. *c im: +u im: So vi hn h quang tay: Duy tr h quang lin tc, tc p cao hn , khng tn tht u mu que hn, khc phc cc nhc im lin quan n k nng v s mt mi ca th hn, c mc bn te thp ,hnh dng b mt mi hn c ci thin ng k (do c cc cht n nh ha h quang v to x trong thnh phn thuc hn). C hai loi FCAW. Mt loi khng cn thit b cp kh bo v do trong thuc hn c cc hp cht gip tao mi trng bo v mi hn. Vi loi ny gip cho tnh c ng ca thit b cao, v thit b c th lm vic ti cc ni c gi. FCAW cng bao gm mt dng khc c yu cu ngun cp kh bo v. dng ny c u im tiu th t kh bo v n so vi hn bng dy c. Nng xut lao ng cao ph hp vi cc mi hn dy mi hn tt v t li hn so vi hn que v hn MIG/MAG. *Phm vi ng dng: Thng c s dng vi nhng hp kim:thp ccbon v hp kim thp,thp khng g,thp Nickel, Hn kt cu dn khoan ngoi khi ,ng ng dn du ,b cha kh ha lng. Lp rp kt cu thp nh trc tri (114,dy hn t bo v) Ch to dm ch I,dn trao i nhit nh my nhit in Ch to cc kt cu nng:khung xe i,gu xc,hp gim tc ,cn trc ,gm toa xe la. Hn p khi lng ln (114,dy t bo v ):chung np liu l cao,m nghin +Nhc im: Thit b phc tp v t tin hn so vi hn h quang tay, cng nh hn MIG/MAG. t ch v iu khin phc tp hn. Khi hn nhiu hn ,cn thng gi tt trong xng hn. i vi loi khng cn ngun cp kh bo v. Mt nhiu thi gian lm sch x. N cng yu cu ngi thc hin c k nng cao. *Lch s pht trin FCAW c pht trin t nhng nm 1950 nhm thay th phng php hn h quang tay truyn thng, bng cch khc phc cc yu im ca phng php hn h quang tay.

Cc bi vit:
Cu to dy hn li bt Last Updated on Saturday, 24 March 2012 03:50 Saturday, 24 March 2012 03:32

Dy hn li bt (in cc li bt) l dng in cc kim loi bn trong li dy in y cc cht dng bt c tnh nng nh thuc bc que hn.Cu to ca dy hn li bt gm 2 phn c bn: V dy kim loi bn ngoi c dng hnh ng, c ch to t bng kim loi v li thuc bt l hn hp cc khong cht dng bt tng t nh thuc bc que hn, nhng khng cha cc cht to hnh v cht dnh kt.