You are on page 1of 40

www.themegallery.

com

TRNG I HC CNG NGHIP TP.HCM

TIU LUN: CC THIT B T NNG BNG CM NG, IN MI


1 2 GVHD: Trn Minh Hiu

SVTH: Nguyn Trng Thng Nguyn Vn Thi Phm Khc Thc 4


MN HC: IN CNG NGH
COMPANY LOGO

www.themegallery.com

T NNG CM NG
C s vt l k thut ca t nng bng cm ng Da trn c s cm ng in t, to ra dng in Foucaults trong vt th, vt th b t nng theo nh lut Joule

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

u im so vi t nng bng in tr
Tc t nng cao hn v nhit t l vi cng sut a vo khng b hn ch c th t ti gi tr lm nng chy kim loi v c th to ra plasma D dng iu khin cc ch sinh nhit thch ng i vi nhiu qu trnh cng ngh khc nhau

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

u im so vi t nng bng in tr
D dng thc hin mi trng thi h hoc kn, trong mi trng kh bo v v trong chn khng. Kh nng iu chnh vng phn b ca dng in Foucaults bn trong vt th ty thuc vo tn s ca ngun kch t. thm su ca t trng vo trong vt th t l nghch vi tn s. Hiu qu truyn nng lng t trng ph thuc vo khe h khng kh gia cun dy v vt th. Nng sut lm vic cao, m bo iu kin lao ng v sinh v an ton

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

c im cun dy kch t (s cp)


Thng c dng hnh ng solenoid. Gi tr in p trn mt vng dy c th nm trong khong t 20 175V n 400 600V, thm ch ln n 1000V Dng in cun dy dao ng t vi trm n vi ngn amperes. Mt dng in trung bnh l vo khong 20 A/mm2. Tn hao nng lng khong (20 30)% cng sut tiu th ca thit b. Cun dy kch t c th c lm mt bng cc bin php cng bc.

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

c im vt th t nng
C th cc trng thi rn, lng hoc plasma. Bn trong vt th t nng, t trng xoay chiu c xu hng chng li cc dng in cm ng Foucaults v y chng ra b mt bn ngoi ca vt th. V vy t nng cm ng v bn cht l t nng b mt

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Thit b nu chy bng cm ng Dng rnh: rnh cha kim loi nng chy c xem nh cun dy th cp ngn mch ca MBA.

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Trong hp th t 90 95% nng lng in a vo trong l. Dng in I2 chy trong rnh kim loi thng c gi tr ln, nn khi tc ng tng h vi t trung s sinh ra lc in ng. Lc theo chiu hng knh so vi dng chy kim loi gy ra p lc ln ln thnh ca rnh. Lc dc theo chiu di ca rnh gy ra s chuyn ng ca kim loi nng chy. iu ny to ra kh nng loi tr s t nng cc b kim loi bn trong rnh v lm tng cng sut cm ng.
COMPANY LOGO

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Thit b nu chy bng cm ng Dng ni: kim loi c t nng ti nhit nng chy t trng xoay chiu do cun dy 1 sinh ra. Khi i qua kim loi, t trng xoay chiu s lm cm ng bn trong cc dng in Foucaults (H.4.5). Cc l cm ng dng ni c ch to c dung tch khc nhau

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

L nung cm ng
Dng xuyn sut: lm vic theo chu k v lin tc Thit b nung lin tc c th nung cng mt lc nhiu chi tit bng t trng dc hoc ngang.

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Phn loi theo tn s lm vic

L cm ng tn s cng nghip L cm ng trung tn L cm ng cao tn

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Phn loi theo tn s lm vic L cm ng tn s cng nghip: Thit b tn s cng nghip ly in t li hoc qua my bin p f = 50 Hz. Nhit cung cp cho l ph thuc ch yu vo cng dng in chy qua cun cm ng v hiu in p t hai u cun cm ng.

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

L thp

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Phn loi theo tn s lm vic L cm ng trung tn: thit b trung tn vi tn s lm vic 500 100000 Hz y l l trung gian gia l cm ng tn s cng nghip v l cm ng cao tn . Nhit cung cp cho l nu chy kim loi vi tc nhanh, thch hp cho vic nu luyn cc loi thp cacbon hoc hoc cc loi thp hp kim trung bnh v cao. Thit b bin i tn s ca l c th s dng my pht tn s kiu quay hoc dng tiristor iu khin.
COMPANY LOGO

www.themegallery.com

L ti trung tn

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Phn loi theo tn s lm vic L cm ng cao tn: thit b cao tn vi tn s lm vic trn 10000 Hz thng dng n pht hoc thyristor. Nhit cung cp cho l vi tc rt nhanh, v tn s lm vic rt cao nn cm ng in t sinh ra trong cun cm ng l rt ln.

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Ti cao tn

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Dng nung b mt:


Nung b mt chi tit bng cm ng Foucaults phn b khng ng u bn trong chi tit nung. Mt dng in phn ln s tp trung b mt ngoi ca chi tit. Nung nng b mt chi tit bng phng php cm ng cho php gim ng k chi tit v nng lng. Chi tit nung c in tr sut cng cao th hiu sut t c cng ln, v d khi nung thp, hiu sut c th t ti = 0,7 0,9, cn khi nung kim loi mu < 0,5

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

NG DNG Hn kim loi mu X l nhit Nu chy t nng s b Nhng ng dng ph thng khc

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

C s vt l ca t nng in mi

C s vt l ca t nng in mi l do cc dng in (dng in chuyn dch v dng in dn) chy qua cht cch in hoc bn dn khi t chng vo trong mt in trng xoay chiu tn s cao. Phng php ny cho hiu qu cao v ton b nng lng hp th trong lng vt th u c chuyn ho thnh nhit.

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

PHN LOI

Thit b t nng in mi tn s cao c th c chia ra lm 3 loi. Loi 1: c s dng trong cng ngh x l nhit cc sn phm c kch thc ln v khi cn t nng nhanh chng : sy si bng, len, sy g v cc sn phm lm t g, nung cc sn phm cch in, s, gm, hn cc chi tit bng nha v polyme.
COMPANY LOGO

www.themegallery.com

PHN LOI

Loi 2: c s dng sy kh cc sn phm dng tm, bng nh vi si, tranh nh, giy, phim nha, cc ch phm ha dc, cc sn phm cao su

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

PHN LOI

Loi 3: y qu trnh t nng khng nht thit phi nhanh v u, v d lm tan cc sn phm ng bng, nung cc sn phm t gm th, sy tr, u

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Thit t nng in mi

Phn loi: Thit b hot ng tn s cao (f = 66kHz n 1000 MHz) Thit b hot ng tn s siu cao (f=1000 MHz v cao hn) Cc thit b t nng in mi thng c: my pht tn s cao, h thng bo v v to tn hiu, h thng t nng
COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Cc thit b t nng in mi c th chia ra thnh 3 nhm: Sng trung (f = 0,3 3.1 MHz); sng ngn (f = 3 30 MHz); sng mtre (f=30 300MHz)

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Thit b t nng in mi

Cc thit b sng ngn Cc thit b sng mtre Ngun pht tn s cao

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Cc thit b sng ngn Cc thit b sng ngn: p dng cho vt liu c h s tn hao in mi loi trung bnh, hiu sut t ti 0,4 0,55. Cng sut my pht vo khong vi chc kW, P0 = 1 100W/cm3

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Cc thit b sng trung ng dng trong vic t nng cc vt th in mi c h s tn hao in mi ln. My pht tn s c hiu sut kh cao (0,5 0,6), cng sut ln n hng trm kW, s t nng din ra P0 thp (0,01 1,0 W/cm3) vi thi gian ko di (hng chc gi). in p t ln t t tng i cao (10 15kV)

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Cc thit b sng mtre

Cc thit b sng mtre: c hiu sut t 0,3 0,4. c p dng i vi cc vt liu c h s tn hao thp P0 = 0,1 3W/cm3. Thi gian t nng khong mt vi giy.

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Ngun pht tn s cao

Ngun pht tn s cao: Nguyn tc ch yu l bin i dng in ba pha tn s cng nghip v dng dng in mt pha tn s cao

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

ng dng thit b t nng in mi L vi ba: Cu to: Gm 4 b phn chnh - nam chm in(magnetron) - mch iu khin nam chm in(microcontroller) - ng dn sng (waveguide) - bung nu(usable space)

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

COMPANY LOGO

LOGO