You are on page 1of 5

B CNG THNG

TRNG I HC CNG NGHIP TPHCM

KHOA CNG NGH IN


BO CO TIU LUN

GV: PHM I QUC


SVTH:
1.Nguyn Vn Thi
1.Nguyn Chnh Thi
3.Ha Hoi Thin
4.L Quang Tm
5.Tng Hong Thanh

MSV: 11327871
MSV: 11328511
MSV: 11326071
MSV: 11324011
MSV: 11280401

* gii thiu:
L sy in c trang b ba phn t t nng ging nhau , c ch to t vt liu
nickel-chrome v ni vi nhau theo hnh sao. L in nhit c cng sut 1000W nhit
lm vic bng 1200c .Dy in tr c qun thnh ng l xo c ng knh D tb bng
6 ln ng knh ca dy in tr d v c bc l xo bng 3 ln ng knh ca dy in
tr d.Ngun in cung cp cho l sy in l 3 pha , 380v. Bit in tr sut ca vt liu
nickel-chrome ti nhit lm vic = 1.17.106 m .Cng sut ta nhit trn b mt
ca phn t l = 20 Kw / m 2
L sy nguyn liu dng b cha, c cu to n gin, chc chn, d vn hnh, d tho
lp di chuyn gia cc h nng dn. My c th dng sy cc loi nng sn nh
ng, thc, khoai, sn, mng, qu, c lm thuc My sy c nng sut t 500 700
kg/m (tu theo nguyn liu l ng hay thc,), v gm 3 b phn chnh sau:
L t bng in tr: c thit k c kch thc 60 x 60 x 80 cm, xy bng gch chu
la v bao bc bng tn
Qut sy: Loi qut ly tm c p lc trung bnh, ng c in 1 pha 750 W
Bung sy: Thnh bung c lm bng tn dy, tho lp n gin. Sn sy c ch to
bng tn dy 1 - 2 mm c t l ng knh 2 - 3 mm. Pha thnh bn c 2 ca tho sn
phm.
TNH TON CHI TIT:
Cng sut ta nhit ca phn t in tr t nng : P =
Ta c:
U2
P= R (1)

R=

l
(2)
q

R=

l.4
(3)
.d 2

Thay (3) vo (1) ta c:

1000
= 333,33 W
3

U 2 . .d 2
P= 4. .l (4)

Cng sut ta nhit trn b mt ca in tr:


=

p
sdm

p
p
l=
(5)
.d .l
. .d

Thay (5) vo (4) ta c:


.d 2 .U 2 . .d . 2 .U 2 .d 3
.
=
P=
4.
P
4.P.
T rt ra c:
- ng knh ca in tr s dng:
4. .P 2
4.1.17.106.(333.33) 2
d= 3 2 2 = 3
=2.633.10-4 (m)
.U .
2 .(380) 2 .20.103
-Chiu di ca dy in tr:
L=

333.33
= 20,158 (m)
.2.633.104.20.103

-ng knh trung bnh ca mt vng:


Dtb =6.d
-ng knh ngoi ca phn t:
D = Dtb +d = 7.d = 7.2.633.10-4 = 1,8431 .10-3 (m) = 1,84 (mm)
.Dtb + . Dtb + f 2 .6.d + . 36d 2 + 9.d 2
Vi L0 =
=
= 3 d + 3.35 d = 6,35 d
2

-4

L0 = 6,35 . 3,14 . 2.633.10 = 5,2499 . 10-3 (m)


-S vng dy l xo:
N=

l
20,158
=
= 3839,69 ( vng)
l0
5, 2499.103

*S iu khin v ng lc:

RC
2

R1 RC

1
K T
T

START

RT

STOP

RT

K
3

*Nguyn l hot ng:


Kha K dng chuyn i ch iu khin : v tr t ng (T) hoc bng tay (T) .
ch khng ch nhit l t ng nh sau: khi nhit thp (lc u cung cp in
cho l) th tip im 1 ng v c duy tr bi RT , cun dy role RT c in , n 2
sng v tip im RT ng li cung cp cung cp in cho cun dy cng tc t K , cng
tc t K c cp in ng tip im ng lc li , cung cp in cho in tr R2, khi
nhit tng n nhit cao T max th tip im 2 ng li cung cp in cho cun dy
RC , lm tip im RC m ra, RT mt in v tip im 2 c duy tr bi tip im
thng m RC v cun dy RT mt in v lm cho K cng mt in lm ct cc dy
in tr R2 ra khi li in lm nhit l sy gim xung , khi n nhit T min th
tip im 1 li c ng li .S hot ng tr li nh trc .n 3 dng bo

hiu aptomat c ng li .Tip im role nhit R1 dng bo v khi tip im 1


RC b dnh khng ngt c
Khi chuyn sang ch iu khin bng tay : ta chuyn kha K sang ch manual (T) ,
nhn nt START , cp in cho cun dy cng tc t RT,tip im thng m RT duy
tr, tip im ng lc RT ng li cp in cho in cho in tr , lm nhit l sy
tng cao. Khi xy ra s c hoc mun dng my, ta nhn nt STOP , lm cho cun dy
RT mt in , ngt in tr khi li, nhit l gim xung.