ഒരഽ സവപ്ന സന്ദർശനം..

പ്඀ൈമറ഻ ക്ലഺസഽകള഻ൽ എന്നെ 'രഺ඀രഭഺഷ' ൈഠ഻പ്പ഻ച്ച഻രഽെ എന്ന്നറ ඀ൈ഻യന്നപ്പട്ട സാസ഻ ട഼ച്ചർ ഇെ് സവപ്നത്ത഻ൽ വെഽ.. ൈഽഴ വക്കത്ത് ച഻ന്തകള഻ൽ സവയം നരന്നപ്പട്ട് വൿഥ ൈാണ്ട഻ര഻ക്കഽമ്പഺൾ, ആ ചഽവെ മ്ൈഺള഻സ്റ്റർ സഺര഻യഽടഽത്ത് 'എന്തഽ ൈറ്റ഻ അന഼സ്' എെ് മ്ചഺദ഻ച്ച് ട഼ച്ചർ എന്ന്നറ മ്നർക്ക്നടെഽ വരഽെഽ.. ഞഺൻ ച഻ന്തകള഻ൽ ന഻െഽണർെ് എഴഽമ്െറ്റ് ന഻െ് അവരഽന്നട കരം ඀രഹ഻ച്ച് ചഽംബ഻ച്ചു..അ඀രന്നയ ഉണ്ടഺയ഻രഽെഽള്ളൂ, എന്തഽ ന്നകഺമ്ണ്ടഺ മനസ഻ന്നന ഒരഽ ൈഺട് രണഽപ്പ഻ച്ച മമ്നഺഹര സവപ്നത്ത഻ന്ന്നറ ആയഽസ്സ്... അപര഻ൽ നഺല്ൈത്ത഻ഒപരരക്കഺരൻ, ഒെഺം ന്നബഞ്ച഻ൽ ഒെഺമൻ, മ്ചഺദൿങ്ങൾക്ക് ന്നഞഺട഻യ഻ടയ഻ൽ ഉത്തരം നൽക഻യ഻രഽെ 'മ഻ടഽക്കൻ’ 'ല഼ഡർ', ജ഼വ഻രത്ത഻ന്ന്നറ മ്ചഺദൿങ്ങള഻ൽ ന്നൈട്ട് ഉത്തരങ്ങള഻ലലഺന്നര ഉഴറഽെ,മാകനഺയ, ഏകഺക഻യഺയ ഒരഽ ബഺക്ക് ന്നബഞ്ചഽകഺരനഺയത് ഒരഽ ൈന്നെ എന്ന്നറ ඀ൈ഻യന്നപ്പട്ട ട഼ച്ചർ അറ഻ഞ്ഞഽകഺണഽമ്മഺ... സവപ്ന വൿഺഖ്ൿഺനത്ത഻ൽ അ඀രരണൿരഺയവർക്ക് കമന്റഺം.. ട഼ച്ചർ ഇന്നപ്പഺന്നഴന്നവന്നടയഽണ്ട് എെറ഻യഽെ സഹൈഺഠ഻കളുന്നണ്ടങ്ക഻ൽ ദയവഺയ഻ അറ഻യ഻ക്കഽക