ஸ அரணக ர நரதர ன

த ரபபகழ - பரடல 3
உமபர தர
(வ நரயகர தத )
தநததனத தரனதனத ...... தனதரன
தநததனத தரனதனத ...... தனதரன
......... பரடல .........
உமபரதரத ததநமண க ...... கச வரக
ஒணகடலற த$னமதத ...... தணரவ$
இனபரசத ததபரக ப ...... பலகரலம
என$னய ரக கரதரவற ...... $ரளவரதய
தமப தனக கரகவனத ...... தணணதவரதன
தநணதவலத தரலரளணகக ...... கன தயரதன
அனபரதமக கரனந ணலப ...... பபரரத1ரதன
ஐநதகரத தரணனமகப ...... பபரமரத1.
......... பசரல வ 1ககம .........
உமபர தர ... வ ணணவர உலக லள1 கறபக மரம
ததனமண ... கரமததன, ச நதரமண
கச வரக ... (இணவகண1ப தபரல ஈதறக) என உள1ம பநக ழநத
ஒணகடலற ததனமத ... ஒ1 வசம பரறகடலல ததரன$ ய இன ய அமதமதபரன$
உணரவ$ ... உணரசச என உள1தத ல ஊ$
இனபரசததத பரக ப பலகரலம ... இனபச சரற$ ணன நரன உணணமபட பலமண$
எநதனய ரகக ஆதரவறற அரளவரதய ... எனனய ர ன ம=த ஆதரவ ணவதத அரளவரயரக
தமப தனககரக ... தமப ய ன (மரகன ன) பபரரடடரக
வனத(த) அணணதவரதன ... த ணனபபனதத றக வநதணடதவரதன
தநணத வலததரல ... தநணத ச வணன வலம பசயததரல
அரளணகக கன தயரதன ... ணகய தல அர1பபபற$ பழதணத உணடயவதன
அனபரதமக கரன ... அனபரகளகக தவணடய
ந ணலப பபரரத1ரதன ... ந ணலதத ந றகம பபரர1ரக வ 1ஙகபவதன
ஐநத கரதத ... ஐநத கரஙகண1யம

ஆணனமகப பபரமரத1. ... யரணனமகதணதயம உணடய பபரமரதன.
(0002-0005-1010_000CA)*fam1
http://www.kaumaram.com/thiru_uni/tpun0003.html
this -pdf- document was created using 'OpenOffice' from Sun Microsystems Inc.
http://www.openoffice.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful