ஸ அரணக ர நரதர ன

த ரபபகழ - பரடல 4
ந னத த ரவட
(வ நரயகர தத )
தனன தனதன தததன தததன
தனன தனதன தததன தததன
தனன தனதன தததன தததன ...... தனதரன
......... பரடல .........
ந னத த ரவட சதத ம ய றககரட
ந னனவ கரத ட பதத ககர டதத ட
ந ன ய அமதகசய மபபழ மபபம ...... ந கழபரலததன
கநடய வன%ம இகககரட லடடகம
ந வ ல அர ச ப ரபபவல எடகபரர
ந கர ல இன கத லககன வரககமம ...... இ%ந-ரம
மனத மக ழகவரட கதரடடக ரதகதரர
மகர சலந த னவததத த ககர
வ%ர கர மக ஒறன ம ரபபனன ...... வலமரக
மரவ மலரபனன கதரதத ர கசரறககரட
வ%ரனக கனழப ட கதரபபண கடகடரட
வனச பர பர கபரறபத அரசசனன ...... ம தவதன
கதனன கதனகதன கததகதன னபபல
ச ய அறபத கமரயததத ரபபனல
த ரளம உறசனத ப ததந ணககடல ...... கச மன%
கசரம உதரந ரபபகச ரககடல
ந னரய அரவந ன ததக %தத னட
த ம த த ம த ம மதத% டகனககள ...... கசகதசதச
எனகவ தகதக ததகதன ஒததகள
தடகள இடம க ஒததம ழகக ட
டமட டமடம டடடகம னததவ ல ...... எழதமரனச
இகல அலனககள னகபபன ககரடடட
இரண பய ரவ சறறந டதத ட
எத ர ந ச சர னரபகபல ய டடரள ...... கபரமரத%.
......... கசரல வ %ககம .........
ந னத த ரவட சதத மய ல ககரட ந னனவ கரத ட பதத ககரடதத ட ... (மரகர)
உனனனடய த ரவட, தவல, மய ல, தசவல (இனவகன%) ந னனவ ல கரதம அ னவ நரன
கபறவதறக,
ந ன ய அமத கசய மபபழம அபபம (ம) ந கழ பரல ததன ... ந ரமபச கசயயபபடட அமத,

மனற வனகயரன பழஙகள, அபபமம, பத ய பரல, ததன,
கநடய வன% ம இகககரட லடடகம ந வ ல அர ச பரபப அவல எள கபரர ... ந-ணட
வன%நத மறகக, கரமபடன, லடட, ந மம ஒ% யம உள% அர ச , பரபப, எள, கபரர ,
ந கர இல இன கதல கன வரககமம இ%ந-ரம ... ஒபப லலரத இன ய வரனழபபழ
வனககளம, இ% ந-ரம (ஆக ய ந தவதனப கபரரடகன%),
மனத மக ழகவரட கதரடட கரதத ... மன மக ழசச யடன கதரடம னககன%யம,
ஒர மகர சலந த னவதத தத கர ... ஒபபற
தத கனகனயயம* உனடய

மகர ம-னகள உள% கடலல னவதத

வ%ர (ம) கர மக ஒறன மரபபனன வலமரக ... வ%ரம யரனன மகதத ஒறன க
ககரமபனரக ய கணபத னய வலம வநத,
மரவ மலர பனன கதரதத ர கசரல ககரட ... அவரகககனத கபரரநத ய மலர ககரணட
(வழ படடம), தத பபதறக உர ய கசரறகன%க ககரணட (தத ததம),
வ%ர னக கனழ ப ட கதரபபண (ம) கடகடரட ... தகக ய னகக%ரல கரனதப ப டததம,
ததரபபககரணம தபரடடம, ச ரச ல கடடயம**,
வனச பர பர கபரன பத அரசசனன ம தவதன ... (அநத வ நரயகரனடய) தரமனர தபரன ,
ச லமப அண நத அழக ய பரதஙக% ல அரசசனன கசயவனத நரன ஒரதபரதம ம தவன.
கதனன கதனகதன கததகதன அன பல ச ய அற பதம கமரயதத உத ரப பனல ...
கதனன கதனகதன கததகதன இவவர ரன ஒல கசயயம பல ச ய ஈககள கமரயககம
ரதத ந-ர,
த ரளம உற சனத ப தத (ம) ந ணக கடல கச மன% ... த ரணடள% சனதகள, ப ததம
ந ன நத மரம சக கடலகள, ச த ய மன%த த சககள,
கசரம உதர ந ரபப (ம) கசரக கடல ... ப %நத வய ற ல ந ன நதள% ஈரலகள,
கபரஙகடலகள,
ந னரய அரவ ந ன தத க%தத இனட ... இனவகத%ரட வர னசக%ரக ஒலககம ஒலகள
ந ன நத தபரரக க%தத ல
த ம த த ம த ம மதத% (ம) இடகனககள கசகதச தச எனகவ ... த ம த த ம த ம எனற
ஒலககம மதத%ம, இடகனக எனனம வரதத யம கசகதச தச என ஒலககவம,
தக தக ததகதன ஒததகள தடகள இட ம க ஒதத மழகக ட ... தக தக ததகதன
ஓனசயடன ஊத கழலம உடகனகப பன களம இட என ம க ஒதத மழஙக,
டமட டம டம டடடம எனத தவ ல எழம ஓனச ... டமட டம டம டடடம என தம%
வனககள ஓனசகள எழபப,
இகல அலனககள னகபபன
னகபபன கன%க ககரடட,

ககரடடட ... ஒனத ரகடரனற பனகதத தபயகள

இரண பய ரவ சறற நடதத ட ... ரண னபரவ எனனம ததவனதகள சற க கததரட,
எத ர ந ச சரனரப கபல இடட அரள கபரமரத%. ... எத ரதத வநத அசரரகன%ப பல
இடட அழ தத கபரமரத%.
* த ரபபரற கடனலக கனடநத கபரழத மததரக ய மநதர மனல அழநத, த ரமரல அனத
ஆனம உரகவடதத மதக ல தரஙக னரர. அதனரல இறமரபப உறற அவர கடனலக
கலகக, ச வகபரமரன ஏவலரல வ நரயகர அநத ஆனமனய அடகக , தமத தத கனகயரல
கபரஙக ய கடல ந-ர மழவனதயம கடததரர.
** ஒரமன அகதத ய மந வர தவம கசயத தபரத, வ நரயகர கரகனக உரவ ல வநத
அவரத கமணடலதனத வ ன%யரடடரக கவ ழததவ ட, கரவ ர நத ப நதத. தவம கனலநத
அகதத யர பரரகக, வ நரயகர அநதணச ச றவனரய ஓடனரர. தகரபதத ல அகதத யர
வ நரயகர ன கரனதத த ரக , தனலய ல கடட மயன தபரத, ஐஙகரனரய உரமர யதம,
மந வர கடட ஓஙக ய கரஙக%ரல தமனமதய கடடக ககரள%, வ நரயகர தடததரர. தம
சனன த ய ல ததரபபககரணம கசயத ச ரதத ல கடடக ககரளபவரக% ன அ வ நலம கபரக
வரம அ% ததரர.
(0003-0006-1014_000CA)*fam
http://www.kaumaram.com/thiru_uni/tpun0004.html
this -pdf- document was created using 'OpenOffice' from Sun Microsystems Inc.
http://www.openoffice.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful