ஸ அரணக ர நரதர ன

த ரபபகழ - பரடல 5
வ டமடடச வவட
(வ நரயகர தத )
தனதனன தரன தனதனன தரன
தனதனன தரன ...... தனதரன
......... பரடல .........
வ டமடடச வவட அமரரபடட ச ம
வ ட யனவ ட பரண ...... மமனவவதரன
வ ழ யமத பரர வ தமமடட மரதர
வ டனய னவ ட% வவதம ...... அற யரவத
கடய வ பரயல பகலரமவ னரத
க வ தன ல மழக ...... வற தரய
கயவனற வனன இவனமயர ந.ட
கழலடணகள வ ர ...... அரளவரவய
இடடயர ற பரட த ரடமகரட வபரக
இடறவனமகள வரயடம ...... அற யரவத
இதயம க வரட யடடயப ட% நரத
கணபத மய னரம ...... மடறகற
அடடய வர ஆவ மவரவஅட கர
அ லமற யரமல ...... அவவரரட
அகலவமதன டரம ரல எனவமட ரட
அற வரளம ஆடன ...... மகவவரவன.
......... ம ரல வ %ககம .........
வ டம அடடச வவட
ச ரயதமம,

அமரர படட ச ம ... நஞச மபரரநத ய கடலம, வதவர படடயம,

வ ட யன வ ட பரணம எனவவ தரன ... அரசசனன வ டக னற அமபம மரனம எனற
கறமபடயரன
வ ழ யம அத பரர வ தமம உடட மரதர ... கணகளம, அத பரரமரன மரரபகஙகளம
மகரணட வ ட மரதரக% ன
வ டனய ன வ ட%வ ஏதம அற யரவத ... ரக த மதரழ லக% னரல வ ட%யம தனபஙகள
ஒனடறயம அற நத மகரள%ரத,
கட உ வ பரயல பகல இரவ எனரத ... வர டன ம கக படகடகய ல, பகல இரவ எனற
வவறபரட இல ரமல

க வ தன ல மழக வற தரய கயவன அற வ ஈனன ... சகவபரகதத ல மழக ஏழடம அடடநத
க.ழமகனம, அற வ கடறநதவனம ஆக ய
இவனம உயர ந.ட கழல இடணகள வ ர அரளவரவய ... அடவயனம உனத உயரச
த ரவட இடணகட%ச வ ர அரள பர வரயரக.

ம கக

இடறவன மகள வரயடம அற யரவத ... அர ன உகரவ னனடடய மகள வதவக ந கழ
இரககம உணடமடய அற ய மரடடரதவ%ரக (அதரவத கணணனரல கம ன ஏவ வ டட
அசரரகள மகரல ப படவரரகள எனற உணடம மதர யரத)
இதயம ம க வரட உடடய ப (ள) ட% நரத என நரமம மடற கற ... மனம வரடடம உறற,
என மகடன ஆணடரளம ப ளட%ப மபரமரவ%, கணபத வய எனனம நரமஙகட%
வர ட பபடக கற (அவள மடறயடடகக இரஙக ),
இடடயர ற பரட த ரட மகர (ண) ட வபரக ... (அனவயபபடததபபடட வர )
இடடயரகளடடய மகரஞ ம பரட த த ரடக மகரணட வபரக (அதரவத யரதவரக% ன
தய மனதடதக கணணன தனவ மரகக),
அடடய வர ஆவ மவரவ அட கர அ லம அற யரமல அவர ஓட ... படகவரகள
உய ரகக அஞசமபட ந. அட எடதத வர, (ந. வரம ஒலடயக வகடட) அய ரர அற யரமல
அவரகள ஓட,
அகலவத எனடர ம ரல எனவம மட ரட ... வபரவத ஏனடர ம ரல எனக கற அவரகள
தம மடகட%த தரககம
அற வ அரளம ஆடன மகவவரவன. ... அற டவ (கணணப ரரனகக) அர% ய
யரடனமகததக கணபத வய.
(0004-0000-1012_xcz)*fam1
http://www.kaumaram.com/thiru_uni/tpun0005.html
this -pdf- document was created using 'OpenOffice' from Sun Microsystems Inc.
http://www.openoffice.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful