ஸ அரணக ர நரதர ன

த ரபபகழ - பரடல 10
கறககம அஞசன
(த ரபபரஙகனறம)
தனதத தநதன தனதன தனதன
தனதத தநதன தனதன தனதன
தனதத தநதன தனதன தனதன ...... தனதரன
......... பரடல .........
கறககம அஞசன வ ழ ய ணண அய லககரட
கநரகக கநஞசற எற தர கபரழகதரர
கன ககள இனசணவ அமதகம ஒரச ற ...... நணகயரலகளகககர ழஙகல வண-ககரட வ ச ற கய
மணனககக ழநத ரம எனமனம உரகஒர
கவறச ககரணடட மணனதன ல அழககரட ...... ககரடலபரக
நணறதத பஞசணண ம ணசய ன ல மனமற
அணணதத கநதன ல இணணமண- எத ரகபரர
நகதத ழநத ட அமத தழ பரக ய ...... ம டறலட
நடதகத ழஙகரல கமகம கமகவன
இணசதத நனககரட மனமத மறக ட
நழபப நஞசன ச றம கள தயரற ...... அரளவரலய
ந ணறதத கதணடணர கமரககமரக கமரககவன
உரதத கஞசக மடகநற கநறகவன
ந ணறதத அணடம கடக ட க டகவன ...... வணரலபரலம
ந வதத த ணகழல ந ச சர ரரகமரட
ச ரகககர டஙகணவ மண-பணர தரஇர
ந ணகக ழமகபரட கரத கள கசரர தர ...... அடத9ரர
த றறக ரஙகழல உணமயவள அரளற
பணழகணக தணகட கயமக ம கவள
ச வகககர ழநதன கணபத யடனவரம ...... இணளலயரலன
ச னதகதர டஞசமன உணதபட ந றவ ய
பரறக ளனபற பதலவநன மண யக
த ரபப ரஙக ர தன லணற சரவண ...... கபரமரலள.
......... கசரல வ ளககம .........
கறககம அஞசன வ ழ இணண அய ல ககரட கநரகக கநஞச அற எற தர கபரழத ஒர
கன ககள இன சணவ அமத உகம ஒர ச ற நணகயரல- ... கர ய ணமய டட இரணட
கணகளரக ய லவல ககரணட கநரகக , மனம அழ யமபட எற யம கபரழத, ஒர பழச
சணவணயயம அமததணதயம உககக னற ஒபபறற பனனணகயரல-,

களம ககரழம கல வண- ககரட வ ச ற கய மணனகக எழநத ரம என மனம உரக ஓர
கவறச ககரணடட மணன தன ல அழககரட ககரட லபரக ... கழதத ல ந னற எழம
வளமரன ஒல எனனம வண-ணய வச லய வடடகக வரரஙகள எனற கற மனம
உரகமபடயரகவம, ஒர கவண- ககரளளமபடயரகவம வடடல அழகரக அணழததக
ககரணட லபரய,
நணறதத பஞச அணண ம ணசய ன ல மனம உற அணணதத அகம தன ல இணண மண- எத ர
கபரர நகதத அழநத ட அமத இதழ பரக யம ... மணம லதரயநத பஞசணணய ன லமல
மனம கபரரநத அணணதத மரரப ல அவரகளத இர மரரபகஙகணள எத ரகபரர, நகக கற
அழநத, இதழ அமணதப பரக யம,
ம டறலட நடதத எழம கரல கம கம கம என இணசதத நனககரட மனம அத மறக ட
நழபப நஞசன ச றம கள தயர அற அரளவரலய ... கணடதலதரட நடதத எழக னற
படகரல கம கம எனற ஒல கசயய, நனறரக மனம க-ஙகமபட பசபப மயககம வ ஷம
லபரனற வ ண-மரதரகளரல வரம தனபம ந9ஙக ந9 அரள பர வரலய.
ந ணறதத கதண த ணர கமரக கமரக கமரக என உரதத கஞசக மட கநற கநற கநற என
ந ணறதத அணட மகட க ட க ட என ... ந ணற கடல கபரஙக கமரக கமரக எனவம,
வலணமயரன ஆத லசஷனத மட கநற கநற எனவம, ந ணறநத அணடஙகள ன உசச களம
க ட க ட எனவம,
வணர லபரலம ந வதத த ண கழல ந ச சரர உரகமரட ச ரக ககரடம கணவ மண- பணர தர
இர ந ணக கழமகபரட கரத கள கசரர தர அடத9ரர ... மண-ணய ஒதத உயரநத த ணண ய
கழலகணளக ககரணட அவணரகள மரரபம தண-கள ன ககரடய கடடமம மண-கக
ஒபபரக கபர ய மரம சக கழமபடன ரதததணதச கசரர ய கவடடத தண தத த9ரலன,
த றல கரம கழல உணமயவள அரள உற பணழகணக தண கட கய மக ம க உள ச வக
ககரழநத அ(ன)ன கணபத யடன வரம இணளலயரலன ... ஒள யம கரணமயம ககரணட
உமர லதவ கபறறரள ய கதரணளக ணகணயயம, கள ரநத மதமம உளள யரணன மகதணதக
ககரணட ச வக ககரழநத லபரனற வ நரயகரடன வரம தமப லய,
ச னதகதரடம சமன உணத பட ந றவ ய பரறக உளம அனபற பதலவ நன மண உக
த ரபபரஙக ர தன ல உணற சரவண கபரமரலள. ... லகரபததடன யமணன உணதபட ணவதத
ச வகபரமரனத உளளம அனபறம பதலவலன, நல- மண கணளச ச தறம
த ரபபரஙகனறதத ல வறற ரககம சரவணனரக ய கபரமரலள.
(0009-0000-1032_xcz)*fxm1
http://www.kaumaram.com/thiru_uni/tpun0010.html
this -pdf- document was created using 'OpenOffice' from Sun Microsystems Inc.
http://www.openoffice.org