TUẦN 1

Nội dung
 Vai trò, tầm quan trọng của môn học
 Nghề phân tích và thiết kế HTTT  Nội dung môn học  Khái niệm về HTTT  Các cách tiếp cận phát triển HTTT  Phương pháp luận về quá trình phát triển HTTT

Vai trò tầm quan trọng của PTTK
 Bản thiết kế là gì?
• Mô tả sản phẩm • Theo chuẩn

Vai trò tầm quan trọng của PTTK
 Đặc trưng của người PTTK
    

 Tại sao phải thiết kế sản phẩm?
• Công cụ giao tiếp • Đưa yêu cầu người dùng vào sản phẩm • Sử dụng tài nguyên, công cụ thích hợp • Bảo trì • Việc thiết kế tạo nên sản phẩm PHẦN MỀM

Kỹ năng CNTT Kỹ năng phân tích hệ thống (system thinking) Kỹ năng nghiệp vụ Kỹ năng quản lý Kỹ năng giao tiếp

Nội dung
 Vai trò, tầm quan trọng của môn học

Nghề phân tích thiết kế
 Nội dung đào tạo chuyên môn  Chức danh và cấp bậc nghề nghiệp (trợ lý PTTK, nhà PTTK viên, PTTK chính, PTTK cao cấp)  Kỹ năng riêng

 Nghề phân tích và thiết kế HTTT
 Nội dung môn học  Khái niệm về HTTT  Các cách tiếp cận phát triển HTTT  Phương pháp luận về quá trình phát triển HTTT

1

giảng dạy • Mục tiêu: Đào tạo Hệ thống thông tin (HTTT)  HTTT quản lý là sự phát triển và sử dụng HTTT có hiệu quả trong một tổ chức Cầu nối Công c ụ Nguồn lự c     Hệ thống thông tin  Các hoạt động cơ bản (information activities) Thu thập Lưu trữ Xử lý Trình diễn Phân phối và truyền dẫn thông tin Dữ liệu Thông tin Dữ liệu Thông tin Ph ầ nc c ứ ng Ph Ph ầ nm m ề m Ph ầ n ứ ng ầ n ề m d ữli li ệ u d ữ ệ u Th ủtt ụ c Th ủ ụ c Conngườ ngườ Con ii   HTTT là một hệ thống đặc biệt? HTTT Nhân tố sẵn có Nhân tố thiết lập 2 . • Mối liên hệ: Học tập. tầm quan trọng của môn học (thiếu)  Nghề phân tích và thiết kế HTTT (thiếu)  Công tác chuẩn bị cho môn học (thiếu)  Hệ thống là gì? Hệ thống  Khái niệm về HTTT  Các cách tiếp cận phát triển HTTT  Phương pháp luận về quá trình phát triển HTTT • Tập các phần tử • Mối liên hệ giữa chúng • Tạo thành một thể thống nhất để có được một chức năng. vật lý)  Các bước cụ thể:    Nội dung  Vai trò. tầm quan trọng của môn học  Nghề phân tích và thiết kế HTTT Nội dung môn học  Khái niệm và qui trình phát triển HTTT  Sơ đồ tổng quát     Nội dung môn học  Khái niệm về HTTT  Các cách tiếp cận phát triển HTTT  Phương pháp luận về quá trình phát triển HTTT Các bước Công cụ và phương pháp Mối liên hệ Khảo sát Phân tích (sơ bộ. chi tiết) Thiết kế (logic. học sinh. mục tiêu Hệ thống đào tạo • Các phần tử: Cơ sở vật chất. phòng chức năng. giáo viên.Nội dung  Vai trò.

mang l ại một kiến th ức mới cho người sử dụ ng  Phân loại theo miền ứng dụng  Phân loại theo qui mô kỹ thuật  Phân loại theo đặc tính kỹ thuật Phân loại theo miền ứng dụng  Hệ tự động văn phòng (OAS)   Phân loại theo miền ứng dụng  Hệ xử lý giao dịch (TPS)   Trợ giúp người làm văn phòng Thành phần:   Giao tiếp với khách hàng Cung cấp thông tin cho các hệ thống khác Trợ giúp các công việc liên quan đến điều hành. phương án để trợ giúp quyết định phần cứng? phần mề m?  Hệ trợ giúp điều hành (ESS)   Hệ báo cáo kết quả hoạt động  Hệ thông tin quản lý (MIS)   Trợ giúp quản lý Bao gồm: HT quản lý nhân sự. HT quản lý cơ quan.Hệ thống thông tin  Dữ liệu ? Mô tả thế giới th ực bằng những thể hiện khác nhau: • Chữ số • Ký tự • Âm thanh. đòi hỏi xử lý cao Đưa ra mô hình. lập lịch …  Hệ trợ giúp quyết định (DSS)  Phân loại theo miền ứng dụng  Hệ chuyên gia (ES)  Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm  Hệ hỗ trợ kiến thức Phân loại theo qui mô kỹ thuật  Hệ thông tin cá nhân (Personal Information Systems)  Hệ thông tin làm việc theo nhóm (Workgroup Information Systems)  Hệ thông tin doanh nghiệp (Enterprise Information Systems) 3 . hình ảnh … Phân loại HTTT  Phân loại theo chức năng    Thực hiện chức năng hệ thống Ứng dụng Công cụ ? Tại sao phải phân loại  Thông tin ? Dữ liệu đượ c đặt trong một ngữ cảnh nhất định. HT quản lý tiền lương.

Phân loại theo đặc tính k ỹ thuật  Hệ thống thời gian thực (real time systems)  Hệ thống nhúng (embededded systems) Lý do phát triển HTTT  Khắc phục hạn chế. tầm quan trọng của môn học  Nghề phân tích và thiết kế HTTT  Công tác chuẩn bị cho môn học  Khái niệm về HTTT  Các cách tiếp cận phát triển HTTT  Phương pháp luận về quá trình phát triển HTTT Các cách tiếp cận  Tiếp cận định hướng tiến trình (process driven approach)  Tiếp cận định hướng dữ liệu (data driven approach)  Tiếp cận định hướng cấu trúc (structure oriented approach)  Tiếp cận định hướng đối tượng (object oriented approach) 1. Yêu cầu thực tế Nguyên nhân của việc phát triển các định hướng khác nhau ??? Tiếp cận định hướng tiến trình  Ý tưởng: Tập trung vào hiệu quả x ử lý của các chương trình  Hạn chế:   Dữ liệu phải tổ chức lại khi có sự thay đổi Dữ liệu không được dùng chung giá dữ liệu đắt 2. khó khăn  Tạo ưu thế mới  Yêu cầu của đối tác Nội dung của việc phát triển HTTT  Các hoạt động phát triển một HTTT và trình tự thực hiện chúng (phương pháp luận phát triển hệ thống)  Các phương pháp. công nghệ và công cụ được sử dụng  Tổ chức và quản lý quá trình phát triển một HTTT Nội dung  Vai trò. Hỗ trợ của công nghệ CẦN TỔ CHỨC DỮ LIỆU NHƯ THẾ NÀO? 4 .

Tiếp cận định hướng dữ liệu  Ý tưởng:   Tiếp cận định hướng dữ liệu  Lợi ích:   Tách dữ liệu ra khỏi quá trình xử lý Tổ chức cơ sở dữ liệu chung cho các ứng dụng Ứng dụng 1 Ứng dụng 2 Ứng dụng k Tổ chức một lần Dùng chung Sai lầm lan truyền qua dữ liệu Chương trình là một khối. khó tìm và sửa lỗi CÁCH KHẮC PHỤC ?  Hạn chế: Tầng ứng dụng   Tầng dữ liệu Cơ sở dữ liệ u Tiếp cận định hướng cấu trúc  Ý tưởng: modul hóa  Tiếp cận định hướng cấu trúc  Lợi ích:       Trạng thái của hệ thống thể hiện qua CSDL tập trung và được chia sẻ cho các chức năng tương đối độc lập với nhau thao tác trên nó Được trợ giúp bởi NNLT có cấu trúc Tuần tự  Rẽ nhánh  Lặp  Làm giảm sự phức tạp Tập trung vào ý tưởng Chuẩn mực hoá Hướng về tương lai Giảm bớt tính nghệ thuật trong thiết kế Vẫn có sư sai lan truyền qua dữ liệu CÁCH KHẮC PHỤC ?  Hạn chế:  Tiếp cận định hướng đối tượng  Ý tưởng: Hệ thống được nhìn nhận như một bộ các đối tượng tương tác với nhau  Ưu điểm HCT so với HĐT  Qui trình phát triển chuẩn  Hệ CSDL mạnh  Trong thực t ế có nhiều hệ hướng cấu trúc HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THEO HƯỚNG CẤU TRÚC Tầng ứng dụng Tầng dữ liệu Cơ sở dữ liệ u Đối tượng Mỗi đối tượ ng được xác định bởi các thuộc tính và các phương thức  Sự kế thừa và bao gói thông tin   Công nghệ NNLT hướ ng đối tượ ng  Công nghệ hướ ng đối tượ ng  5 .

Xác định yêu cầu (mô hình nghi ệp vụ) c.tích yêu c ầu (m.Sơ đồ tổng quát quá trình PTTK HTTT a. vật lý) Đặc tả mô đun chương trình Xác định luồ ng hệ thống. Khảo sát b. Khởi tạo và lập kế hoạch Phân tích Thiết kế Triển khai Vận hành. chi tiết Mô tả chi tiết tiến trình d. logic) Đặc tả logic mỗi tiến trình Biể u đồ luồ ng dữ liệ u logic các mức Thiết kế biểu mẫ u. khái ni ệm) Mô tả chi tiết chức năng Biể u đồ ngữ cảnh miề n nghiên cứ u Biể u đồ phân rã chức năng rút gọn. tài liệu khảo sát. báo cáo Mô hình dữ liệ u quan hệ Tđ. P. hồ sơ dữ liệ u sử dụng Mô hình thực thể mối quan hệ (ERM) Tđ.h.h. Thi ết kế vật lý (m. tổng hợp Danh sách các hồ sơ dữ liệ u Ds. bảo trì     Khởi tạo và lập kế hoạch dự án  Nghiên cứu hệ thống  Xây dựng kế hoạch dự án cơ sở  Đảm bảo tính khả thi: Khả thi kỹ thuật Khả thi kinh tế Khả thi về thời gian Khả thi pháp lý và hoạt động Mô hình thác nướ c của vòng đời hệ thống Khởi tạo và lập kế hoạch dự án  Kết quả:  Phân tích hệ thống  Xác định nhu cầu thông tin của tổ chức  Bao gồm các pha:    Phác thảo hệ thống Mục tiêu Các hệ con chức năng (giao diện)  Cấu hình  Phầ n cứng  Các ràng buộc   Xác định yêu cầu Nghiên cứu yêu cầu và cấu trúc nó Tìm giải pháp cho các thiết kế ban đầu  Kế hoạch phát triển hệ thống 6 .h. đặc tả cấu trúc HT Đặc tả tương tác. tầm quan trọng của môn học  Nghề phân tích và thiết kế HTTT  Công tác chuẩn bị cho môn học  Khái niệm về HTTT  Các cách tiếp cận phát triển HTTT Biể u đồ ngữ cảnh hệ thống Biể u đồ phân rã chức năng MT phân tích Biể u đổ luồ ng dữ liệ u vật lý các mức Hồ sơ. Thi ết kế logic (m. dữ liệu e. dữ liệu  Phương pháp luận về quá trình phát triển HTTT Tđ. dữ liệu Vòng đời phát triển một HTTT  Là quá trình phát triển một HTTT kể từ lúc nó sinh ra đến khi nó tàn lụi. giao diện Đặc tả CSDL vật lý Thiết kế an toàn và bảo mật HT Nội dung  Vai trò.

P. tổng hợp Mô tả thế giới th ực như nó tồn tại theo quan điểm người dùng Lợi ích:    Biể u đổ luồ ng dữ liệ u vật lý các mức  Mô tả h ệ thống trên quan điểm của người phát triển. tài liệu bảo hành Đào t ạo Tăng trưởng Sang vòng đời mới  Thiết kế CSDL   Biể u đổ luồ ng dữ liệ u vật lý các mức  Cài đặt và chuyển đổi hệ thống      Mô hình thực thể mối quan hệ (ERM) Tđ. giao diện Đặc tả CSDL vật lý Thiết kế an toàn và bảo mật HT Thiết kế logic Thiết kế vật lý Biể u đổ luồ ng dữ liệ u vật lý các mức Mô hình thực thể mối quan hệ (ERM) Tđ. giao diện Đặc tả CSDL vật lý Thiết kế an toàn và bảo mật HT  Thiết kế chương trình   Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra Mô tả chi tiết tiến trình Đặc tả logic mỗi tiến trình Biể u đồ luồ ng dữ liệ u logic các mức Thiết kế biểu mẫ u. tài liệu khảo sát. Thi ết kế logic (m.h. Thi ết kế vật lý (m. khai thác Th ể hiện: Các quan h ệ. khái niệm) d.a. báo cáo Mô hình dữ liệ u quan hệ Tđ. dữ liệu   Tđ.tích yêu cầu (m. dữ liệu  Vận hành và bảo trì   7 . Khảo sát b. đặc tả cấu trúc HT Đặc tả tương tác. đặc tả cấu trúc HT Đặc tả tương tác. dữ liệu  Tạo lập các chương trình    Chọn phương tiện và môi trường Lập trình Ki ểm thử Lắp đặt h ệ ph ần cứng Cài đặt h ệ ph ần mềm Chuyển đổi hệ thố ng: chuyển đổi dữ li ệu. mô hình mố i liên hệ Mô tả chi tiết tiến trình Đặc tả logic mỗi tiến trình Biể u đồ luồ ng dữ liệ u logic các mức Thiết kế biểu mẫ u.h. P. chuyển đổi tổ chức Viết tài liệu hướng dẫn s ử dụng. Xác định yêu cầu (mô hình nghi ệp vụ) Phân tích hệ thống Mô tả chi tiết chức năng Biể u đồ ngữ cảnh miề n nghiên cứ u Biể u đồ phân rã chức năng rút gọn.h. hồ sơ dữ liệ u sử dụng Để các nhà phát triển có thể hiểu đượ c nghiệp vụ Công cụ giao tiếp vớ i ngườ i dùng Làm cơ s ở để phân tích MT phân tích Ds. khái niệm) d. báo cáo Mô hình dữ liệ u quan hệ Tđ. Thi ết kế logic (m.h. logic) e. logic) e. chi tiết c.h. chi tiết Phân tích hệ thống  Xây dựng mô hình khái niệm:  Biể u đồ ngữ cảnh hệ thống Biể u đồ phân rã chức năng MT phân tích  Khảo sát chi tiết: thu thập thông tin của tổ chức để tiến hành phân tích  Xây dựng mô hình nghiệp vụ:   Mô tả chi tiết tiến trình Hồ sơ. dữ liệu Tđ. hồ sơ dữ liệ u sử dụng Mô hình thực thể mối quan hệ (ERM) Tđ. Thi ết kế vật lý (m.h.h. P. ở mức khái ni ệm Nội dung:   Mô hình xử lý Mô hình dữ liệu Cung cấp cái nhìn về hệ thực Cho phép giao tiếp vớ i ngườ i dùng Là cơ s ở cho thiết kế Sử dụng để làm đầy đủ và chính xác mô hình  Lợi ích   Danh sách các hồ sơ dữ liệ u Ds. dữ liệu Đặc tả mô đun chương trình Xác định luồ ng hệ thống. dữ liệu Thiết kế vật lý c.tích yêu c ầu (m. dữ liệu Thiết kế hệ thống  Thiết kế là tìm các giải pháp công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu đặt ra  Bao gồm hai pha:   Thiết kế logic c. vật lý) Triển khai hệ thống Đặc tả mô đun chương trình Xác định luồ ng hệ thống.tích yêu cầu (m. khái ni ệm) Mô tả chi tiết chức năng Biể u đồ ngữ cảnh miề n nghiên cứ u Biể u đồ phân rã chức năng rút gọn. vật lý)  Thiết kế xử lý logic  Thiết kế dữ liệu MÔ HÌNH QUAN H Ệ Ràng buộc toàn vẹn • Ràng buộc miền giá trị • Ràng buộc toàn vẹn thực th ể • Ràng buộc tham chiếu • Trigơ Ràng buộc liên quan đến lưu trữ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful