Bài 3

KHẢO SÁT HIỆN TR ẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU C ẦU HỆ THỐNG

Nội dung
 Giới thiệu chung
 Các phương pháp thu thập và xác định yêu cầu  Các bướ c thực hiện sau khảo sát  Thực hành k ỹ năng thu thập và xác định yêu cầu

Giới thiệu chung
 Quá trình khảo sát
  

Cách tiếp cận một tổ chức
 Tổ chức là một hệ thống xã hội - k ỹ thuật:
  

Cách tiếp cận một tổ chức Các bước khảo sát và thu thập thông tin Các yêu cầu đặt ra

Một cơ cấu tổ chức Một mô hình quản lý Một lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ

 Các thông tin dữ liệu cần thu thập  Các khái niệm sử dụng trong khảo sát

 Cách tiếp cận từ trên xuống (top-down), cách tiếp cận từ dưới lên (bottom up)
Về tổ chức Về quản lý Về nghi ệp vụ

Các bước khảo sát và thu thập thông tin
 Tiến hành thu thập thông tin bằng các phương pháp khác nhau  Củng cố, bổ sung và hoàn thiện kết quả khảo sát  Tổng hợp kết quả khảo sát  Hợp thức hoá kết quả khảo sát
 Chức năng:

Các khái niệm
Tập hợp các hành độ ng đượ c thực hiện ở một phạm vi nào đó trong một hệ thố ng Có tác độ ng trực tiếp lên dữ li ệu và thông tin của hệ thố ng đó Qui tắc, thủ t ục quản lý Qui tắc, thủ t ục tổ chức Qui tắc, thủ t ục k ỹ thuật

 Qui tắc thủ tục và quy tắc nghiệp vụ
  

 Hồ sơ tài liệu - thực thể dữ liệu

1

sự vật liên quan Nhận thức được hạn chế của tổ chức Có khả năng đưa ra giải pháp cho các vấn đề  Người phân tích     Kết quả thu thập cần được hình thành theo mẫu và các chuẩn mực nhất định Nội dung  Giới thiệu chung Các phương pháp xác định yêu cầu  Phương pháp truyền thống      Các phương pháp thu thập và xác định yêu cầu  Các bướ c thực hiện sau khảo sát  Thực hành k ỹ năng thu thập và xác định yêu cầu Phỏ ng vấn Quan sát tại chỗ Điều tra bằng bảng hỏi Nghiên cứu các tài liệu. phương tiện sử dụng. câu hỏi đóng)  Chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ (mẫu phỏng vấn. thủ t ục Thiết k ế ứng d ụng liên kết Hệ thố ng trợ giúp nhóm Các công cụ CASE Phương pháp làm bản mẫu  Phương pháp hiện đại     Phỏng vấn  Phỏng vấn là hỏi trực tiếp người có liên quan để thu thập thông tin Là cách đơ n gi ản và quan tr ọng nh ất để thu th ập thông tin Các yếu t ố quan trọng  Sự chu ẩn bị  Chất lượng câu h ỏi và phương pháp ghi chép  Kinh nghiệm và kh ả năng giao tiếp củ a người ph ỏng vấn Chuẩn bị phỏng vấn  Hẹn gặp  Thu thập tài liệu để chuẩn bị câu hỏi và cách thức làm việc  Lựa chọn câu hỏi (câu hỏi mở. khối lượng và thời gian  Các qui tắc  Các chính sách và hướng dẫn  Các nguồn lực  Các điều kiện môi trường  Sự mong đợi về hệ thống thay thế Đầy đủ.Các yêu cầu đặt ra  Thông tin:   Các thông tin dữ liệu cần thu thập  Các loại tài liệu và đặc trưng của nó  Các công việc. trình tự thực hiện. máy ghi âm …)  Kế hoạch phỏng vấn 2 . chính xác Nhanh chóng Nắm được mọi sự kiện.

trực tiếp. xin được ghi âm Chủ đề 1: câu hỏi và trả lờ i Chủ đề 2: câu hỏi và trả lờ i Tổng hợp các nội dung chính. thoả thuận lần làm việc tiếp theo. rẻ hơ n phỏ ng vấn  Dễ tổ ng k ết. thu thập các ý kiến. người quan sát. vị trí.Cần thoả thuận điều gì? Chương trình . Quan sát tại chỗ  Quan sát thường để bổ sung và chính xác hóa thông tin • Có tính bộ ph ận. ph ạm vi Điều tra bằng bảng hỏi  Sử d ụng để thăm dò d ư luận. kinh nghiệ m c ủa ngườ i được hỏi Mẫu phiếu phỏng vấn Phiếu phỏng vấn Dự án: Người được hỏi Câu hỏi Tiểu dự án: Ngày: Người hỏi Ghi chú Trả lời: Quan sát: Trả lời Đối tượng: . có số lượng phù hợp 3 . chủ đề s ẽ đề c ập. cá nhân Cuối buổi phỏng vấn cần khẳng định kết quả.Đối tượng được hỏi là ai? . trình độ. nhập hàng – T3 D4: sổ đặt hàng Tiếp nhận. tránh chuyện nội bộ. kiểm phiếu – T2 D5: phiếu giao hàng D3: Đơn hàng Tiểu dự án: quản lý kho Nhiệm vụ: Lập đơn hàng Phòng mua hàng D2: sổ thực đơn Nhà cung cấp Trang Ngày Bên ngoài Tiến hành phỏng vấn  Phỏng vấn nhóm  Lưu ý:    Phỏng vấn phụ thuộc vào người được hỏi Câu hỏi cần ngắn gọn. việc đào t ạo người điều tra ít tố n kém  Độ chính xác thấp  Quan sát trực tiếp và quan sát qua phương tiện  Cần ghi lại đầy đủ các dữ liệu cần thiết  Đối tượng điều tra cần ngẫu nhiên.Mẫu kế hoạch phỏng vấn Kế hoạch phỏng vấ n Ngườ i được hỏi (họ và tên) Địa chỉ Ngườ i phỏng vấn (họ và tên) Thời gian hẹn: Thời điểm bắt đầu: Thời điểm kết thúc: Các yêu c ầu đòi hỏi: vai trò. ý kiến c ủa ngườ i được hỏi Kết thúc (thoả thuậ n) Ước lượng thờ i gian 1 phút 2 phút 1 phút 7 phút 10 phút 5 phút 1 phút (dự kiến tổng c ộng: 29 phút) Câu 1: Câu 2: Đánh giá chung: Lưu đồ công việc Dự án Loại: lưu đồ Thủ kho D1: phiếu vật tư Lập và chuyển đơn hàng – T1 Tiếp nhận.Tổng quan về dự án .Cần thu thập dữ liệ u gì? . bề ngoài • Hạn ch ế về th ời gián.Giớ i thiệu . quan điểm và đặc tr ưng có tính đại chúng rộ ng rãi  Nhanh.Tổng quan về phỏng vấn.

Cấu trúc bảng hỏi  Phần tiêu đề   Nghiên cứu. phát hiện yêu cầu hệ thống nhằm đáp ứng những thay đổi của điều kiện môi trường Nội dung  Giới thiệu chung  Các phương pháp thu thập và xác định yêu cầu  Các bước thực hiện sau khảo sát  Thực hành k ỹ năng thu thập và xác định yêu cầu 4 . nhà quản lý. các k ỹ thuật viên và đội ngũ phát triển hệ thố ng  Hiệu quả. báo cáo chính cần thu thập Sao chép tài liệu. phân tích thủ tục và tài liệu  Bao gồm các công việc:    Mục đích bảng hỏi Thông tin về đối tượng được hỏi Các câu hỏi được sắp xếp theo một thứ tự xác định  Phần câu hỏi  Xác đị nh tài liệu chính. sự trợ giúp của các phương tiện k ỹ thuật tiên tiến  Tố n kém thời gian và tiền của Các phương pháp khác  Hệ thống trợ giiúp nhóm: trợ giúp việc chia sẻ các ý tưởng và thảo luận về yêu cầu của hệ thống  Các công cụ CASE: phân tích hệ thống hiện tại. báo cáo chính cần thu thập Ghi lại các d ữ liệu chính  Phần giải thích  Phát hiện ra những chi tiết về chức năng và tổ chức  Phát hiện ra qui trình làm vi ệc và những qui đị nh  Nếu hệ thố ng hi ện thời d ựa trên máy tính thì tài liệu là những mô tả về hệ thố ng hiện thời Thiết kế ứng dụng liên kết JAD  Nhiều ngưòi cùng tham gia vào việc phân tích hệ thống hiện thời  Thành phần:    Phương pháp làm mẫu  Nhà phân tích tham gia vào một quá trình phát triển và xây dựng lại bản mẫu của HTTT mỗi lần có thông tin phản hồi từ ngưòi sử dụng Sử d ụng khi  Nhu cầu của người sử d ụng không rõ ràng  Nhiều người cùng làm việc với hệ thố ng  Thiết k ế chấp nhận đượ c phức tạp  Muố n các yêu cầu được đặc tả đến mức tốt nhất  Các công cụ và d ữ liệu đã sẵn sàng Người lãnh đạo phiên JAD Người sử d ụng. chính xác  Cần người có kinh nghiệm tổ chức. cho kết quả nhanh. nhà tài trợ Nhà phân tích hệ thố ng.

sắp xếp.Các bước thực hiện sau khảo sát  Xử lý sơ bộ kết quả khảo sát  Tổng hợp kết quả khảo sát  Hợp thức hoá kết quả khảo sát Xử lý sơ bộ kết quả khảo sát  Phân loại. trích rút dữ liệu. T2  Biểu đồ hoạt động 5 . tổng hợp …  Mô tả chi tiết tài liệu  Mô tả chi tiết công việc Mô tả chi tiết tài liệu Dự án Loại: Phân tích hiện trạng Tiểu dự án: Lập đơn hàng Mô tả dữ liệu Trang: STT Ngày Mô tả chi tiết công việc Dự án Loại: Phân tích hiện trạng Tiểu dự án: Lập đơn hàng Mô tả công tác Công việc: Lập đơn hàng Điều kiện bắt đầu: Thông tin đầu vào: Kết quả đầu ra: Nơi sử dụng: Tần suất: Thời lượng: Qui tắc: Lời bình Trang: STT Ngày Tên dữ liệu: Nhà cung cấp Định nghĩa Cấu trúc và khuôn dạng Loại hình Số lượng Ví dụ Lời bình Tổng hợp kết quả khảo sát  Tổng hợp các xử lý STT T1 T2 Mô tả công việc Vị trí làm việc Tần suất Hồ sơ vào Hồ sơ ra Hợp thức hóa kết quả khảo sát  Trình diễn các thông tin khảo sát ở các dạng khác nhau  Có được sự chấp nhận của người sử dụng và đại diện tổ chức  Tổng hợp các dữ liệu STT D1 D2 Tên – vai trò Công việc liên quan T1.

mong muố n về HTTT. khó khăn gặp phải  Bài 4: 6 . giấy tờ và thoả thuận với khách hàng về kết quả phỏng vấn Lập b ảng mô tả chi tiết công vi ệc nhập kho và xuất kho Lập b ảng mô tả chi tiết dữ liệu Hàng hoá Lập b ảng hỏi để điều tra ý kiến của những người trong tổ chức về: hiểu biết về HTTT. sử dụng phiếu phỏng vấn và lưu đồ công việc để ghi lại nội dung phỏng vấn Tổng kết hồ sơ. thái độ đồ ng tình hay phản đối.Nội dung  Giới thiệu chung  Các phương pháp thu thập và xác định yêu cầu  Các bướ c thực hiện sau khảo sát  Bài 1:  Bài tập   Thực hành kỹ năng thu thập và xác định yêu cầu Lập kế hoạch phỏng vấn một người làm công tác thủ kho. Chuẩn bị một bảng hỏi với ít nhất 5 câu hỏi (bao gồm cả câu hỏi đóng và câu hỏi mở) đối với cán bộ làm công tác thủ kho nói trên và dự kiến thời gian cho mỗi câu hỏi Bài tập  Bài 2:   Bài tập  Bài 3:    Hẹn gặp bằng điện thoại Phỏng vấn. khả năng thành công.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful