UNIVERSITATEA DIN ORADEA DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE

ACADEMIA ROMÂNĂ CENTRUL DE STUDII INTERDISCIPLINARE ORADEA-CHIŞINĂU

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ STATUTUL ISTORIEI ŞI AL ISTORICILOR ÎN CONTEMPORANEITATE ORADEA-BĂILE FELIX, 17-20 OCTOMBRIE 2013

Parteneri:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate
Prezentare științifică a colocviului

În secolul XX, scrierea istorică a fost supusă mai mult ca oricând unor ingerinţe externe lumii savante, cu urmări deosebit de grave atât pentru studierea trecutului, cât şi pentru medierea acestuia către elevi, studenţi şi publicul mai ales larg, în dornic de cunoaştere. cu Chiar dacă încorsetarea gândirii istorice este pusă, în mod tradiţional, legătură regimurile totalitare, marginalizarea sau chiar instrumentalizarea acesteia nu este cu totul străină şi unor regimuri definibile ca democratice. Dintre acestea din urmă, pentru spaţiul nostru geografic, sunt de amintit mai ales statele est-europene, aflate încă, la peste două decenii de cezură politică, în tranziţie către o societate eminamente democratică. Lucrurile sunt de înţeles, dacă avem în vedere faptul că, printr-o inerţie intens cultivată de unele cercuri politice şi chiar intelectuale, sunt mereu reluate modele de interpretare ale trecutului dezvoltate de către ideologi ai fostelor partide unice în deceniile de „democraţie populară”. După 1989, domeniul rezervat în mod tradiţional istoricilor a fost revendicat şi de către cercetători din alte arii ale ştiinţelor umaniste şi sociale. Mai mult, se observă chiar un interes mai mare al

regimurilor democratice pentru istorie decât cel al regimurilor totalitare. Acest aspect este uşor de înţeles, fiind semnalat de altfel de mai mulţi exegeţi ai domeniului. Conferinţa internaţională Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate intenţionează să dezbată, din diverse perspective de analiză, tocmai problematica deosebit de complexă a statutului istoriei şi istoricilor în contextul regimurilor totalitare, de tranziţie şi democratice.

Program preliminar / The Preliminary Programme Joi, 17 octombrie/ Thursday, October 17th 1600 - 2000 – Sosirea şi cazarea participanţilor / Participants` Arrival and Registration 2000 - Cocktail Party Vineri, 18 octombrie/ Friday, October 18th 800 – Micul-dejun / Breakfast 1000 – Deschiderea oficială a Conferinţei (Sala de Consiliu, Prefectura Judeţului Bihor) / The Official Opening of the Conference (The Council Hall of Bihor County Prefecture) 1040–1300 - Comunicări în plen (Sala de Consiliu, Prefectura Judeţului Bihor) / Plenary Lectures (The Council Hall of Bihor County Prefecture) 1330 – 1530 - Prânzul / Lunch Break 1600 – 1930 - Sesiune de comunicări I, II, III (Universitatea din Oradea) / Conference Communication Session I, II, III (University of Oradea) 2000 - Cina / Dinner Sâmbătă, 19 octombrie/ Saturday, October 19th 800 – Micul-dejun / Breakfast 1000 - 1300 – Sesiune de comunicări I, II (Universitatea din Oradea) / Conference Communication Session I, II (University of Oradea) 1330 - 1430 - Prânzul / Lunch Break 1600 – Concluziile Simpozionului (Băile Felix ) / Informal Conclusions (Băile Felix) 1900 – Cina / Dinner

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ STATUTUL ISTORIEI ŞI AL ISTORICILOR ÎN CONTEMPORANEITATE
Vineri, 18 octombrie 2013
800 Micul-dejun

1000  Deschiderea oficială a Simpozionului  Sala de Consiliu, Prefectura Judeţului Bihor Vor lua cuvântul: Prof. univ. dr. SORIN ŞIPOŞ,
Prorector pentru Managementul Cercetării Internaţionale, Universitatea din Oradea şi Relaţii

Claudiu POP,
Prefectul Judeţului Bihor

Cornel POPA,
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor

Ilie BOLOJAN,
Primarul Municipiului Oradea

Prof. univ. dr. Ion EREMIA
Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea de Stat din Republica Moldova

Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Decan, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Ioan HORGA
Decan, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Oradea

Comunicări în plen Sala de Consiliu, Prefectura Judeţului Bihor Moderator: Toader Nicoară

1040 Şerban Papacostea  Istoriografia română de la universalism la carcera totalitară 1100 Ion Eremia  Istoria, istoricul şi politica în Rusia: studiu de caz 1120 Laurenţiu Vlad  Şcoala Alexandru Duţu. Câteva fragmente dintr-o istorie (re)cunoscută 1140 Toader Nicoară, Antropologia istorică în istoriografia românească 1200 Mihai-Răzvan Ungureanu, Discurs istoric, discurs politic în România post-decembristă (1 decembrie 1990 1 decembrie 2012) 1220 Discuţii 1330 – 1530 Masa de prânz

Sesiune Ştiinţifică I Sala 0014, Pavilion V Moderator: Cornel Sigmirean, Gabriel Moisa

1600 Penka Peeva  „Peoples Democracy” Debated: Bulgarian Historical Science on the Postwar Political Developement of Bulgaria (1944-1948) 1620 Maria Ghitta  Feţele istoricului: Silviu Dragomir şi chestiunea minorităţilor 1640 Ion Zainea  Istoria şi cenzura în România comunistă 1700 Virgiliu Ţârău  Consideraţii cu privire la „istoriile de sertar”. Memorialişti şi Memorialistica scrisă în perioada comunistă 1720 Peter Weber  Istoriografia în contextul tensiunilor politice româno-ungare ale anilor ’80 1740 Gabriel Moisa  În zodia reevaluărilor: Istoria României (Românilor) între 1965-1989 1800 Florin Müller  Un şantier în expansiune – istoria intelectuală a comunismului românesc 1820 Cornel Sigmirean  Istoria elitelor intelectuale în istoriografia postcomunistă 1840 Discuţii 2000 Cina

Sesiune Ştiinţifică II Sala 0012, Pavilion V Moderator: Sorin Şipoş, Anatol Petrencu

1600 Stelian Mândruţ  Cercetătorul “instituţionalizat”. Studiu de caz: “Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj” 1620 Sorin Şipoş, Destinul unei cărţi:„Silviu Dragomir, studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-1849. Revoluţia.Eroii. împăratul şi românii” 1640 Andi Mihalache  Kitschul si nostalgia: pentru o sociologie a surogatului în memorialistica istoriei recente 1700 Lucian Nastasă  Modelul imposturii în istoriografia română post-comunistă 1720 Mihai Drecin, Delia Cora  Istoria şi multimedia în România postdecembristă 1740 Anatol Petrencu  Istoria şi politica în Republica Moldova: aspecte identitare 1800 Tudor Candu, Fondurile Arhivei Nationale a Republicii Moldova şi posibilităţile de cercetare istorică în Republica Moldova 1820 Aurel Chiriac  Despre statutul istoricului de artă din România în contemporaneitate 1840 Discuţii 2000 Cina

Sesiune Ştiinţifică III Sala 001, Pavilion V Moderator: Elisaveta Roşu, Elisabeta Ungur

1600 Elisabeta Ungur, Ion Zainea  Istoria în şcoală. Probleme acuale 1620 Marcu Mariana  Posturile de radio instructiv didactice - platformă de formare a culturii 1640 Cristina Marian  Istoria, dintr-o perspectiva preuniversitara. Studiu de caz: Colegiul National "Mihai Eminescu" Oradea 1700 Sârghi Ludmila  Modalităţi contemporane de promovare a valorilor comunitare 1720 Maria Mălai, Florin Mălai  Aspecte de modernitate în predarea+învăţarea Istoriei 1740 Alina Buzle  Formarea sentimentului patriotic prin lecţiile de Istorie 1840 Ramona Iştoc, Florin Iştoc  Rolul disciplinei Istorie în educarea elevilor 1820 Elisaveta Roşu  Influenţa factorului politic asupra statutului Istoriei şi al profesorului de istorie 1840 Livia Muntean  Rolul disciplinelor opţionale în consolidarea statutului disciplinei istorie în învăţământul preuniversitar 1900 Discuţii 2000 Cina

Sâmbătă, 19 octombrie 2013 Sesiune Ştiinţifică I Sala 012, Pavilion V Moderator: Sever Dumitraşcu, Ion Niculiţă

1000 Sever Dumitraşcu  30 de ani cu Hadrian Daicoviciu 1020 Florin Sfrengeu  Contribuţia arheologului Sever Dumitraşcu la cunoaşterea istoriei Crişanei în mileniul I A.D. 1040 Demeter Constantin Liviu  Savantul Aurel Decei. Repere biografice 1100 Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Sarcinile specialistului in cercetarea şi interpretarea evenimentelor istorice 1120 Gabriel Căsap  Contributiile lui Mircea Rusu la arheologia fortificatiilor medieval-timpurii din Transilvania 1140 Doina Olariu  Procesul romanizării la Dunărea de Jos în preocupările lui Radu Vulpe 1200 Mihaela Cioca  Cercetările arheologice privind secolele IX-XIII în timpul regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej 1220 Ioan Crişan  O ipoteză comparativă. Aşezările medievale timpurii din Bihor şi satul din gândirea etnografului R. Vuia 1240 Laura Ardelean, Contribuţia arheologuluii Ştefan Ferenczi la cunoaşterea limesului roman 1300 Discuţii 1330 Masa de prânz

Sesiune Ştiinţifică II Sala 0014, Pavilion V Moderator: Iacob Mârza, Ovidiu Mureşanu

1000 Ovidiu Mureşanu  Psihologie si istorie. De la machiavellism la neomachiavellism 1020  Bogdan Alin Florea  Tineri români în Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania: propunere pentru un indice al participanţilor 1040 Gheorghe Petruşan  Istoria şi aspiraţiile naţionale 1100 Mihaela Bucin  Istoria şi istoricii unei zile: 25 iulie 1919 1100 Iacob Mârza  Explorări istoriografice în deceniul 4 al secolului XX: colaborarea lui Zenovie Pâclişanu la „Revista Fundaţiilor Regale” 1120 Sorin Radu  Discursul istoriografic asupra rolului jucat de „tovarăşii de drum” ai P.C.R. în cucerirea şi consolidarea puterii: cazul Frontului Plugarilor 1140 Polgar Istvan  Perspectiva Istorică a Tratatului de la Trianon în contextul schimbărilor survenite după 1989 în peisajul politic al Europei Centrale și de Est. Noile orientări de cercetare ale istoriografiei românești. 1200 Mihai Maci  Regândind sensul istoriei 1220 Radu Romînaşu  Istoria între eşec şi speranţă. Dimensiunea creştină a istoriei 1240 Discuţii 1330 Masa de prânz

Comitetul ştiinţific:
Acad. Şerban PAPACOSTEA, Academia Română Acad.. Ioan-Aurel POP, Rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca Prof. univ. dr. Ion EREMIA, Universitatea de Stat din Republica Moldova Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca Prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ, Universitatea din Oradea Prof. univ. dr. Laurenţiu VLAD, Universitatea Bucureşti Prof. univ. dr.Gheorghe PETRUŞAN, Universitatea din Szeged Prof. univ. dr. Penka PEEVA, Universitatea din Burgas Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş Prof. univ. dr. Iacob MÂRZA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba – Iulia Prof. univ. dr. Mihai DRECIN, Universitatea din Oradea Prof. univ. dr. Ion ZAINEA, Universitatea din Oradea Prof. univ. dr. Florin MULLER, Universitatea Bucureşti Prof. univ. dr. Virgiliu ŢÂRĂU, Universitatea Babeş-Bolyai Prof. univ. dr. Sorin RADU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Prof. univ. dr. Anatol PETRENCU, Universitatea de Stat din Moldova Conf. univ. dr. Igor ŞAROV, Universitatea de Stat din Moldova Conf. univ. dr. Ion GUMENÂI, Universitatea de Stat din Moldova C.P.1 Stelian MÂNDRUŢ, Institutul de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca C.P.2 Andi MIHALACHE, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi Conf. univ. dr. Gabriel MOISA, Universitatea din Oradea Lect. univ. dr. Florin SFRENGEU, Universitatea din Oradea

Comitetul de organizare:
Conf. univ. dr. Gabriel MOISA, Universitatea din Oradea Prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ, Universitatea din Oradea Conf. univ. dr. Igor ŞAROV, Universitatea de Stat din Moldova Conf. univ. dr. Ion GUMENÂI, Universitatea de Stat din Moldova Lector univ. dr. Florin SFRENGEU, Universitatea din Oradea Mihaela CIOCA, secretariat prorector MCSRI

NOTE:

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

NOTE:

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful