Epistolă Ia Naşterea Domnului „/n peşteră Te-ai sălăşluit, Hristoase Dumnezeule, ieslea Te-a primit, păstorii si magii Ţi s-au închinat" (Stihiră la stihoavnă) Văzând

neamul omenesc pierind din pricina păcatelor, Fiul lui Dumnezeu Se pogoară pe pământ. Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Unul-Năs-cut34... Ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere" (Gal. 4, 4-5). Pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-a coborât El din ceruri pe pământ. Fiul lui Dumnezeu va primi firea omenească, pentru ca pe om să-1 unească din nou cu Dumnezeu. El a coborât pe pământ când omenirea ajunsese la cea mai josnică decădere morală, când oamenii se chinuiau nevăzând nici o ieşire. Iudeii îl aşteptau pe făgăduitul Mesia. Şi păgânii aşteptau ceva extraordinar, care trebuia să preschimbe totul. „Sau Dumnezeu va veni pe pământ, sau lumea va pieri" -a spus celebrul filozof roman al acelor vremuri, Seneca. După proorociri, iudeii puteau vedea limpede că venise vremea împlinirii [făgăduinţei] lor. Se sfârşeau cele şaptezeci de săptămâni [de ani] de la refacerea Ierusalimului, J4 în Biblia editată de Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982 (pe scurt, Biblia B.O.R.): ,jtăscut din femeie". j când - aşa cum i-a vestit Arhanghelul Gavriil profetului Daniel va veni vremea sosirii Unsului lui Dumnezeu şi a sfârşirii Vechiului Legământ (vezi Dan., cap. 9). Dar, în .pofida suferinţei duhovniceşti de obşte şi a aşteptării neobişnuitului prunc, prin a cărui naştere urma să înceapă „veacul de aur" pe pământ, multaşteptatul Prunc a fost recunoscut şi salutat de puţini atunci când s-a născut. t Mai mult, nici loc nu s-a găsit pentru El în casele oamenilor. Măria a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat si L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei (Le. 2, 7). Şi când păstorii, auzind cântările îngereşti, veniră să-L vadă pe Cel pe care cerul îl proslă-.yea, ei „au aflat pe Prunc culcat în iesle". Cu multă vreme înainte de venirea lui Hristos, stând la dumnezeiască priveghere, a prevăzut aceasta cu ochii săi duhovniceşti de Dumnezeu cuvântătorul Avacum:,, Doamne, am înţeles lucrurile Tale şi m-am îngrozit: între două animale vei fi cunoscut"35 (Avac. 3, 2-3). între dobitoace stătea culcat împăratul întregii lumi, venit să mântuiască lumea, întrucât oamenii se depărtaseră de El foarte. De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. De mă voi coborî în iad, de faţă eşti (Ps. 138, 8), striga odinioară Psalmistul.

2-3). unii dedându-se fără frâu plăcerilor trupului şi altor păcate. 6. apropiindu-se anii Te vei mai cunoaşte. 6. nu s-a găsit loc în casele oamenilor pentru împăratul cerurilor. Aşa cum păstorii cei cu inima neîntinată şi magii pregătiţi să dea totul pentru Adevăr L-au recunoscut pe Cel culcat în iesle. 3).R. iar alţii chiar şi în cele mai bune năzuinţe ale lor căutând doar cele pământeşti. 19). Dumnezeule! Fă să trăiască. Şi la fel cum Pruncul născut la .. Un text cu un sens mult apropiat celui din citatul rusesc: Doamne. 13. Pentru ca să sfinţească poporul cu sângele Său. pentru că sunt numai trup (Fac. De aceea. „Fiul omului nu avea unde să-Şi plece capul" nici atunci când mii de oameni mergeau în urma Lui şi toţi încercau să se atingă de El. 3. ci L-au primit dobitoacele necuvântătoare. " Biblia B. la fel toţi cei ce caută mântuirea L-au recunoscut pe Dumnezeu în Cel Răstignit. Puţini erau cei care căutau împărăţia lui Dumnezeu. 12). 3. sosind vreamea Te vei brăta cînd să va tulbura sufletul mieu. Cea mai mare parte a omenirii „cugeta pământeşte". ca să-L răstignească. Dar Mântuitorul Cel înălţat de pe pământ pe Cruce le-a atras pe toate la Sine. care au rămas credincioase firii lor. lisus a pătimit în afara porţii (Evr. faptele Tale şi mă spăimîntaiu. când pământul s-a stricat şi s-a umplut de nedreptate. iar El sătura cu câteva pâini o mulţime de oameni.O. fă-o să fie cunoscută! (Avac. în trecerea ('Vremii. a spus Domnul Dumnezeu. în cursul anilor. lucrarea Ta şi. pentru că putere ieşea din El şi-i vindeca pe toţi (Le.1-2). în mijlocul a doao vieţuitoare Te vei cunoaşte.Doar în oamenii înrobiţi păcatului nu locuieşte Dumnezeu. cu urgie de milă îţi vei aduce ! «ninte (Avac. înainte de potop. „Biblia de la 1688" prezintă :. Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia. Şi iarăşi omenirea a devenit „trup" înainte de venirea Mântuitorului pe pământ. prezintă un text având un totul alt înţeles: Doamne. căci vierii iudei Lau scos afară din cetate de Fiul lui Dumnezeu. socotiiu "i. ouzit-am de faima Ta şi m-am temut de pu nerile Tale la cale. pregătită oamenilor de la facerea lumii.

ca să I se închine cu credinţă. tot aşa a fost prigonită şi Neprihănita Lui Mireasă. Sabia adusă pe pământ de Pruncul culcat în iesle (Mt. pentru ca să stârnească patimi păcătoase în inimi cucernice şi mai ales să-şi asmuţă supuşii ca să urmărească tot ce poartă numele lui Hristos. între oameni bunăvoire (Le. 5. 2. prin care cerul le propovăduia tuturor pe Cel Răstignit şi pe regi îi aducea la Hristos. pe mamă de fiică. 6). 1 Nici în ei înşişi oamenii nu-şi găsesc pacea. pentru ca. prin ea. însă stăpânitorul lumii acesteia nu voieşte să renunţe cu uşurinţă la stăpânire şi îşi adună toate forţele ca să-i ţină pe fiii oamenilor în jurul său. se desfăşoară fără întrerupere şi cu putere tot mai înteţită. dar adesea simţind o dedublare şi în năzuinţele lor. 12. tămăduindu-se nu atât de neputinţele trupeşti. în fiecare loc. Cu adevărat se împlinesc întocmai cuvintele: duşmanii omului (vor fi) casnicii lui (Mt. iar cei ce i se închinau erau nevoiţi să se ascundă de stăpânitori. pentru ca Biserica să triumfe asupra prigonitorilor. 14). în locul stelei de la Bethleem. prăbuşindu-se şi ne-având un reazem înlăuntrul lor. Ea este purtată în toată lumea. Şi se pare câteodată că şi acum locul cel mai potrivit pentru . 2.Bethleem de Preacurata Fecioară a fost prigonit. să înăbuşe grâul lui Hristos. „întreg pământul s-a umplut de cunoaşterea lui Dumnezeu" şi nu numai „din toată ludeea şi din Ierusalim şi din părţile Tirului şi ale Sidonului". 51) pe care a vestit-o Cel proslăvit acum de cântarea îngerească: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu Şi pe pământ pace. Era nevoie de un nou semn pe cer. 34) desparte şi dezbină pe tată de fiu. 10. ci şi din toate colţurile lumii o mulţime nesfârşită de oameni se grăbea să asculte şi să împlinească învăţătura lui Hristos. Lupta dintre Cel ce a adus pe pământ pacea cerească şi stăpânitorii întunericului veacului acestuia. Ea împarte omenirea. 36). cât de cele sufleteşti. ea are loc înlăuntrul fiecărui om. Pretutindeni seamănă neghină. 10. pe cer apăru Crucea. chinuiţi fiind âe lupta lăuntrică nu numai dintre carne şi duh. ea îi desparte pe oamenii care au fost mai înainte prieteni. care a prezis naşterea lui Hristos la Bethleem (Mih. duhurile răutăţii cele de sub cer. biruind duhurile necurate şi făcându-se înfricoşători pentru ele. şi. ca magii de Irod. pe soacră de noră. până când nu va birui definitiv în el binele sau răul. începută la Bethleem. Astăzi mai mult ca oricând poate fi resimţită dezbinarea (Le. Sfânta Biserică. 7. în zilele prunciei ei. prevestite încă de profetul Miheia.

Pruncul Hristos ar fi mai degrabă ieslea necuvântătoarelor. 1947 Hristos Se naşte. 14. Hristos S-a născut! Shanghai. Bucuria duhului şi veselia inimii i-au cuprins pe păstorii şi pe magii care veniseră la Hristos. Ca şi fiecare om în parte. Mântuitorule. 6). slăvind şi lăudând pe Dumnezeu" (Le. 2. Iudeii doreau fierbinte eliberarea de sub puterea străină si aşteptau izbăvitorul în persoana lui Mesia . Grecia dezvolta artele şi se deda unei subtile înrobiri a cărnii. decât societatea omenească ! Dar nu pentru propria Sa linişte a venit pe pământ Fiul lui Dumnezeu.Jn taină Te-ai născut în peşteră. iar gura va slavoslovi împreună cu îngerii: „Slavă pogorârii Tale. Unule lubitorule de oameni". Nu doar iudeii aşteptau un izbăvitor. ca o gură. dar cerul. să ne alipim cu mintea de peştera din Bethleem şi sufletul nostru va simţi bucurie nepământească. 2. încă ferită de toate „realizările" distructive ale vicleanului veac de acum. atenţia lor era îndreptată spre grijile zilnice şi spre zgomotoasele întâmplări ale lumii. însă treburile cotidiene nu-i mulţumeau pe oameni. Oamenii erau ocupaţi fiecare cu treburile lui. întreaga omenire numai în Lumina Lui va vedea lumină. Dar lumea n-a observat măreaţa lucrare înfăptuită de Dumnezeu. 20) şi magii care L-au găsit „s-au bucurat foarte cu bucurie mare". numai El este „Calea si Adevărul şi Viaţa" (In. Depărtându-ne de deşertăciunea pământească. slăviţi-L! . dar şi cei mai vrednici dintre păgâni erau în aşteptarea cuiva care să mântuie lumea . împotmolită în deşertăciune şi în vicii. chiar când aveau spor. închinându-se lui Hristos.împăratul pământesc. Popoarele orientale se străduiau să găsească în manifestările naturii răspunsuri la toate întrebările spiritului. Tot mai tare se auzea „dorul duhului" după adevăr şi se simţea că lumea.j-au întors păstorii. 14). Aşa cum picătura de rouă cade peste ţarină. la fel puterea Celui Preaînalt a umbrit-o pe Preacurata Fecioară şi S-a născut de la ea Mântuitorul lumii. steaua arătând-o !" Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât pe pământ şi S-a întrupat în linişte şi fără zarvă. tuturor Te-a propovăduit. Numai El Singurul este pacea noastră (Efes. se îndrepta spre pieire. ci ca să tămăduiască rana lui Adam. . Roma îşi consolida stăpânirea asupra popoarelor şi puterea de stat.

El Se naşte în peşteră. Dar fiecare îşi închipuia în felul său venirea acestuia şi. 22). Iudeii cer semne. 11. să poarte pe umerii Săi povara omenească. într-un mărunt orăşel. se văzu înşelat şi nu îl recunoscu în Cel născut pe Acela pe Care îl pizmuise pe când încă era înger. Fiul Omului n-a venit ca să i se slujească.45. l. 28). Nimeni dintre pământeni nu-şi închipuia că într-o asemenea sărăcie va apărea Izbăvitorul şi că astfel va veni la oameni Cel Ce împărăteşte peste toate făpturile. Şi nimeni nu aştepta un Mântuitor blând şi smerit cu inima. care nu a auzit cântarea îngerească. prin lumina strălucitoare a stelei ce s-a aprins pe cer. l. ci cerească. fiind ei înşişi trupeşti. l. Şi însuşi voievodul lumii de atunci. iar elinii caută înţelepciune (I Cor. al căror singur izvor de înţelepciune era cartea deschisă a înţelepciunii lui Dumnezeu. Mt. Şi tocmai aşa a fost „Cel ce voia ca toţi să se mântuiască şi să ajungă la cunoştinţa adevărului". 20.de la pieire. ci în chip de rob a venit Mântuitorul. în care familia bogată doar în virtuţi a săracului dulgher. Strângându-şi comorile ca să le . au priceput glasul cerului. mândrul potrivnic al lui Dumnezeu. nu se puteau gândi la ceva duhovnicesc. Păstorii îi auziră pe îngeri cântând venirea lui Hristos în trup acei sărmani păstori din Bethleem. dreptul losif sosise pentru perioada recensământului. diavolul. nu „înfricoşând cu năluciri" [rugăciunea de sfinţire a apei]. 9). Taina cea dinainte de veci. Potrivit cu aceasta. ca să ia asupra Sa păcatul lui Adam. Iar celeilalte părţi a omenirii. cerul parcă din gură i-a vestit: întru ale Sale a venit Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume (In. ci ca El să slujească si să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi (Mc. fiind gata să primească pe fiecare. acoperit nu de slavă pământească. ascunsă puterii sale. arătată în frumuseţea zidirilor Sale. neatinse de păcătoasa mână omenească. Nu cu o putere din afară sau prin trufaşă înţelepciune a venit El să domnească peste popoare. ce căutau să descopere în cer judecăţile lui Dumnezeu şi erau gata să meargă oriunde pentru a afla adevărul. despre mântuirea neamului omenesc putea fi cunoscută doar de cei care iau aminte la glasul din cer şi într-acolo îşi îndreaptă privirile. Cerul le-a vorbit tuturor celor care au cunoscut slava lui Dumnezeu. Dar numai regii-magi. 10.

alţii parcă nici nu-L observă. „El era printre oameni.R. şi vă plecaţi. urmând doar mersului stelei. ei îşi lăsară tronurile.. l. negăsindu-L. chemând toate popoarele si pe fiecare om în parte să-şi aţintească privirea spre cer. el ucise o mulţime de prunci. descoperindu-Se acelora care „ încearcă mărturiile Lui37 şi îl caută cu toată inima lor" (Ps. lepădându-şi voia lor proprie. 2. fiindcă cu noi este Dumnezeu ! „Cu noi este Dumnezeu. Irod. 3136). în Biblia B.R. descoperindu-Se şi acelora care voiau să-şi curate inima şi erau gata să-şi supună propria voie voii cereşti.O. iar apoi la Bethleem. Hristos S-a născut! "Citatul nu există ca atare în Biblia B. şi s-au închinat Soarelui Dreptăţii. sus să-şi ţină inima. unde au auzit cuvântul scris al lui Dumnezeu. mergeau pe cărările arătate de cer.aducă în dar nou-născu-tului împărat. Si a venit vremea când lumina de la Bethleem s-a întins peste toate marginile lumii. „Astăzi va fi iarăşi pace! Unii au fost gata să-L omoare pe Prunc si se străduiesc să îi şteargă numele. i8 A doua propoziţie. pe Dumnezeu în trup. Dar El este printre noi. auzind de naşterea Veşnicului împărat. Taina aceasta rămânea ascunsă pentru cei ce trăiau după stihiile lumii acesteia. 118. depăşind toate piedicile. neamuri. îşi părăsiră pământul natal şi plecară neştiind încotro. „Pentru ce s-au întărâtat neamurile ~şi popoarele au cugetat deşertăciuni ? îi va paşte pe ei cu toiag de fier. dar ei nu L-au cunoscut" (In. Iar lumea continua să freamăte în patimile ei. Ci li Se dezvăluia treptat doar inimilor curate. 37 în Biblia B. care le arăta calea spre împărăţia cea veşnică. înţelegeţi.O.O. 2).: „păzesc poruncile Lui". Şi înţelepţii-magi.R. căci cu noi este Dumnezeu!". Iar steaua de la Bethleem iarăşi străluceşte nevăzut deasupra lumii. dar raza stelei din Bethleem o lumina. . l. dar nu reuşi să-L omoare pe Cel născut tainic în peşteră. Steaua i-a adus la Ierusalim. căutătoare a dreptăţii lui Dumnezeu. gata să lupte pentru adevăr. să cadă la Noul-Născut şi să se bucure cu bucurie i mare. ca pe vasul olarului îi va zdrobi pe cei ce L-au mâniat pe El ! 38" (vezi Ps. unde au văzut Cuvântul întrupat. este prescurtată. căută să-L omoare. 9). Anevoioasă le-a fost calea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful