SENARAI TUGAS UBK

·

Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan

Kaunseling di sekolah. · Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian

keperluan, soal selidik, temuu bual dan perbincangan dengan pelajar, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibubapa dan bekas pelajar. · · Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. Mengumpul, menyedia, menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar

melalui sebarang media yang sesuai. · Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar

( instructional ) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. · · Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata

pelajaran efektif untuk peperiksaan seperti PMR, SPM, SPMV dan STPM. · Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan

pencegahan dadah, inhalan, rokok dan alkohol. · Merancang, menyyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang, melanjutkan pelajaran di

institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. · Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan

konsultasi dan rujukan, berhubung Bimbingan dan Kaunseling, Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. · Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu

bapa, guru, kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. · Membuat penilaian aktiviti, modul, instrumen, pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh

bagi meningkatkan mutu danprofesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunselinh sekolah. · Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan

Kaunseling. · Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

· Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua Jabatan dari semasa ke semasa. Menjadi ahli jawatan ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. kem jaya diri. Jabatan Pelajaran Negeri. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. Menjadi Penyelaras dalam program Mentor Mentee sekolah. .· Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. · Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. · Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat. · · · · · Menjadi personel perhubungan/ seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. guru dan kakitangan dan sesiapa sahaja yang memerlukan. Penempatan ( Kemasukan ) pelajar di sekolah. · Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. motivasi. kursus ketatanegaan dan sebagainya. Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Dasar PendidikanWajib. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar bahasa Tambahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful