You are on page 1of 1

‫به نام خداوند آفریننده امیدها در دل‬

‫شاید وقتی به کلمه آزادی بر می خوریم به نا گاه متوجه منجی و کمبود جایگاهش در زندگی می شویم آن هم در زندگی‬
‫امروز که پیچیدگی های بسیاری دارد‪ .‬همه انسان ها به گونه ای منجی را برای خود مهم محسوب می دارند و می شود‬
‫گفت که هر دینی به گونه ای منجی را برای خود تعریف کرده است و مطمئناً کامل ترین دین یعنی اسلم شیعه زیباترین و‬
‫حق ترین تعاریف و ویژگیها را برای منجی بر شمرده است ‪.‬‬
‫امروز وقتی ظلم ها در اطرافمان نمایان می شوند آنهم با واضح ترین شکل‪ .‬امروز وقتی ظالمان به نا حق حقی را لگد ماال‬
‫می کنند‪.‬امروز وقتی عده ای خود را تصمیم گیرنده یک ملت می دانند ‪.‬امروز وقتی ظالمان برای خود کاخی پوچالی بنا‬
‫می کنند و دلهای ساده لوح را با خود همیار می کنند و نامش راسازمانی جهانی می نامند و وظیفه اش راحمایت از حقوق‬
‫بشر می دانند و باز ساده لوحان فریبش را می خورند و همین سازمان برای جیبش حق ظالمانه ای را صادر می کند به نام‬
‫نحس (وتو) و جالب اینکه این کار جهانی شدن در دنیای مدرن مطرح می شود و جالب اینکه جهانی شدن یعنی یکسان شدن‬
‫تمام بشر است اما باز فریب خورده ها فریب روباهان خونخوار را می خورند‪.‬خوش به حال این روباهان که کلمات را‬
‫خوب بلدند و طعمه های لذیذشان را با بیاناتشان گول میزنند‪.‬‬
‫آنها خوب بلدند چه کار کنند آنها به مایی که می گوییم منجی ای است که حق را در بشر روزی گسترش دهد جواب می‬
‫دهند که منجی ساخته تخیلت شماست ‪.‬‬
‫آنها خرافات را در بین ما گسترش می دهند و ما را وادار به پذیرش خرافات می کنند و در همین حین نام منجی را نیز‬
‫وارد بازار کثیفشان می کنند و حتی از این طریق به دینمان نیز توهین میکنند ‪.‬‬
‫جالب اینجاست به عقید مسخره ای که همه اش گواه بر پوچ بودن آن است اهمیت می دهند و برای آن ارزش قائل می شوند‬
‫و از ما می خواهند که به عقیده دروغین آنها احترام بگذاریم و آن را وارد دین خود کنیم‪.‬‬
‫آنها عقدههای آدم کشی خود را نیز سر ما می خواهند خالی کنند و زمانی که بین خونخوارها جنگی بپا گردید در زمان‬
‫صلح خونخوارها اراضی صالحان را غنیمت می دانند‪.‬‬
‫آنها آینده را اسیر خود می دانند و بت ها را دوباره در زمین به گونه ای دیگر رواج می دهند گویی رد پای شیطان نمایان‬
‫شده است‪.‬‬
‫به هر گونه ای که بگویی در هر گوشه ای از جهان آتشی روشن کرده اند تا بر سلطه خود ادامه دهند و قوم ها به گو نهای‬
‫پیچیده با هم در گیر شوند ‪ .‬حتی برای از بین بردن نسلها نیز عظمشان را جدی کرده اند و در مواردی به وضوح می توان‬
‫فهمید نمی دانم هنوز شیطان کمکشان می دهد یا دیگر فنونش را بلدند‪.‬‬
‫از مهمترین ویژگیهایشان این است که همان اندازه ای که دشمنی خود را با قومی یا ملتی و یا دولتی نشان میدهند در‬
‫شرایطی کاملً نا مشخص خود را دوستدار آن ملت می دانند و به زیرکی دشمنی خود را با دوستی با ملت معاوضه می کنند‬
‫و وحدت را به گونه ای خاص از بین می برند‪.‬‬
‫و ما مظلومان بارها و بارها در زیر چرخهای آنها خورد شده ایم آنها نمی خواهند بفهمند که حق روزی با پرچمی قرمز در‬
‫زمین برقرار می شود ‪ .‬آنها نمی خواهند بفهمند که منجی برای مظلومان و ازادی خواهان خواهد آمد‪.‬‬
‫من به آنها می گویم منجی ما نه فرشته است و نه جن نه فضایی است ونه زمینی بلکه یک انسان از جنس خودمان است‪.‬‬
‫من به آنها می گویم همانطور که خائنی از این کشور گورش را گم کرد روزی عدالت همه نا حق گویان را از بین خواهد‬
‫برد‪.‬‬
‫من به آنها می گویم مزخرفات دروغین شما برای گرفتن زمینهای مسلمانان نه تنها به جایی نمی رسد بلکه آتشی برای‬
‫سوزاندن خودتان خواهد شد‪.‬‬
‫امروز ما خواستار صلح و آزادی هستیم ‪.‬امروز به دو صورت آزادی تعریف می شود‪ 1.‬تعریف شیطانی ‪ 2‬تعریف انسانی‬
‫حال انسانیت هر شخص تعیین می کند که کدامشان را بایستی پذیرفت و مطمئناً تعریفی را بر می گزینیم که تمام شرایط‬
‫انسانی را شامل شود نه شور باشد و نه شیرین بلکه انسانی انسانی باشد‪.‬‬