ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

деоница 1

КЊИГА --: ППРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
СВЕСКА --: ПРОЈЕКАТ ОСВЕТЉЕЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ
Бр.

Опис радова

њ.њ.01.01 Набавка, испорука и монтажа
гвозденог, вруће поцинкованог и
обојеног, цевастог стуба за спољно
осветљење са темељном плочом,
дужине H=12m. Позиција обухвата
стуб, ископ рупе за темељ и темељ
димензија 1,2x1,2x1,2m са анкерима и
пластичним цевима ф70mm за
провлачење кабла.
њ.њ.01.02 Набавка, испорука и монтажа
гвозденог, вруће поцинкованог и
обојеног, цевастог стуба за спољно
осветљење са темељном плочом,
дужине H=10m. Позиција обухвата
стуб, ископ рупе за темељ и темељ
димензија 1,0x1,0x1,1m са анкерима и
пластичним цевима ф70mm за
провлачење кабла.
њ.њ.01.03 Набавка, испорука и монтажа
гвозденог, вруће поцинкованог и
обојеног, цевастог стуба за спољно
осветљење са темељном плочом,
дужине H=4,5m. Позиција обухвата
стуб, ископ рупе за темељ и темељ
димензија 0,6x0,6x0,6m са анкерима и
пластичним цевима ф70mm за
провлачење кабла.
њ.њ.01.04 Набавка испорука и монтажа на стуб
КМ гвозденог, вруће поцинкованог и
обојеног, двокраког носача
светиљака. L=2m, h=1,5m, 
њ.њ.01.05 Набавка испорука и монтажа на стуб
КМ гвозденог, вруће поцинкованог и
обојеног, једнокраког носача
светиљке L=0,8m, h=0,7m, 
њ.њ.01.06 Набавка испорука и монтажа у дно
стуба прикључне плочице типа
RPOV4 са осигурачима FRA-6А.
њ.њ.01.07 Набавка, испорука и монтажа
светиљке сличне типу "ONYX 3" MinelSchreder NaVp 400W са електронским
предспојним справама. Позиција
обухвата светиљку са сијалицом и
каблове PP00-Y 3x2,5mm2 за
повезивање светиљке са прикључном
плочицом. Све комплет

Јединична цена
(Eur)
А
Б

Јед.
мере

Количина

ком

26

940.00

24,440.00

ком

5

860.00

4,300.00

ком

60

720.00

43,200.00

ком

26

75.00

1,950.00

ком

60

60.00

3,600.00

ком

91

45.00

4,095.00

ком

52

410.00

21,320.00

2010-1240-ЕЛЕ-К09-С01

Цена (Eur)
АxБ

1

900.00 1. прикључење кабла на предвиђено место и његово обележавање.01. У цену је урачуната израда кабловских завршница. директно бројило .5mm2 за повезивање светиљке са прикључном плочицом.00 4.00 m 2010-1240-ЕЛЕ-К09-С01 2 . Позиција обухвата орман са темељем 1mx0.01. њ.00 ком 60 280.000. за спољну монтажу који се поставља на бетонско постоље висине 0.00 32. испорука и монтажа светиљке сличне типу "ONYX 2" MinelSchreder NaVp 250W са електронским предспојним справама.10 Израда.5mm2 за повезивање светиљке са прикључном плочицом. Орман се састоји из три дела. ком 5 360.11 Набавка испорука и полагање напојног кабла PP00-A 4x35mm2. двоположајна преклопка 6 А . Позиција обухвата светиљку са сијалицом и каблове PP00-Y 3x2.1 ком.3mx0. трополни гребенасти прекидач 63А . Кабл се полаже у већ ископани ров или кабловску канализацију.1 ком.њ.њ.1 ком.1 ком.2 m изнад коте терена. испорука и монтажа светиљке сличне типу "CITEA MIDI" Minel-Schreder NaVp 100W са електронским предспојним справама. ископ рупе за темељ и повезивање ормана са напојним кабловима. сабирнице за заштитну и нулту шину и др. Све комплет њ.9m. једнополна.њ.њ. МТК контактор .1 ком. испорука и постављање разводног ормана ROJO израђеног од полиестера са вратима и бравицом.800. 1kV за напајање јавног осветљења са РОЈО.њ.00 ком 1 2.1 ком.1 ком. 230 V . Све комплет Набавка.6 ком. троположајна преклопка 6 А .остали ситан материјал за шемирање.01. 63 A .1 ком.800.09 Набавка.900.01. сијалица 75 W.3 ком. осигурачи FRA 16/xА . контактор 500 V. осигурача NV00 250/63 A .2 ком.алтернатива FOREL .000 8. трофазни лимитатор 63A .08 њ. Позиција обухвата светиљку са сијалицом и каблове PP00-Y 3x2.00 2. трополна осигурачка летва NV-0 125/xA . У орман се уграђује следећа опрема: .00 16.мерна група 10-60 А . једнополна.

000. У цену је урачуната израда кабловских завршница.600.000 25. Позиција обухвата сав потребан рад и материјал.01. Кабл се полаже у већ ископани ров или кабловску канализацију.00 160.00 4.12 Набавка испорука и полагање напојног кабла XP00-AS(J) 3X150+70mm2. Трошкови ЕДБ око манипулација и око уклапања нових објеката у постојећу мрежу.00 125.њ.055.000 12. 2010-1240-ЕЛЕ-К09-С01 3 . Затрпавање рова са набијањем и планирањем земљишта. испорука и полагање PVC траке за упозорење. њ.250.000 8. Напонско испитивање каблова и издавање атеста.00 4хØ100 8хØ100 4хØ100+4хØ160 8хØ100+4хØ160 њ.800.њ.00 32.000. Ради се следећа кабловска канализација: m 1.њ.01.01.000.00 10.00 m 3. 1kV за напајање РОЈО.00 6. њ.15 Трошкови геодетског снимања кабловског вода после извршеног полагања и израда документације изведеног стања. Насипање ситнозрнасте неагресивне земље (песка) дебљине 20cm.00 36.њ.000.00 УКУПНО ОСВЕТЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ: (Eur) 272.00 1.01. Канализација се прави постављањем пластичних цеви одговарајућег пречника у ров преко слоја мршавог бетона. Набавка.00 m m m m 120 100 10 30 55. Одвоз вишка ископаног материјала.00 25.њ.00 100. прикључење кабла на предвиђено место и његово обележавање.14 Израда кабловске канализације за пролаз каблова испод коловоза.00 m 4. Положене цеви се засипају слојем мршавог бетона а затим се ров затрпава шљунком.13 Ископ рова за полагање кабла у земљи.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful