ΑΔΑ: ΒΛΛ946Ψ844-Υ0Δ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 10/10/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 55.10/2013
Σήμερα, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 16:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου (οδός Λυκούργου
αριθ. 17, 1ος όροφος, αίθουσα συσκέψεων), το οποίο διορίσθηκε με τη με αριθ. 39335/1.7.2013 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 311 ΥΟΔΔ ) η οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμ.
49219/10.3.2013 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 457 ΥΟΔΔ ). Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3787/30.9.2013 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:
" Ένταξη έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΤ «Ολοκλήρωση Πολεδομικού Σχεδιασμού
2013» και έγκριση χρηματοδότησής τους από πιστώσεις του έτους 2013 "
Παρόντα ήσαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1. Παναγιώτης Βασιλείου, Πρόεδρος
2. Αλέκος Κόκκαλης, αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Λέλος, μέλος
4. Ιωάννης Τζίτζιος, μέλος
5. Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, μέλος
6. Κυριακή Νικητάκου, μέλος
7. Ιωάννα Κουφάκη, μέλος
Προσήλθαν, η Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κα Κωνσταντίνα Πλακάκη και οι Νομικοί
συνεργάτες του Πράσινου Ταμείου κος Βασίλειος Καλαντζής και κα Αναστασία Βέρρα.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
O Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου με τη με αριθμ. 3700/20.9.2013 εισήγησή του, ενημέρωσε τα
μέλη ότι :
Σύμφωνα με το από 10/1/2013 Πρακτικό της 41ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβούλιου του
Πράσινου Ταμείου (θέμα 2ο) εγκρίθηκε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού
Σχεδιασμού 2013» συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000 €, με τρεις (3) Άξονες Προτεραιότητας, εκ
των οποίων και ο ΑΠ 1: ‘Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού’.
Με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αρίθμ.412/13.2.2013, εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013», η διάθεση πίστωσης
2.300.000,00 € για το έτος 2013 και η κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος.

1

ΑΔΑ: ΒΛΛ946Ψ844-Υ0Δ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 10/10/2013
Για τον Άξονα Προτεραιότητας 1: Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού’, εγκρίθηκε πίστωση ύψους 2.000.000 €.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. 18./1/2013 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο παραπάνω χρηματοδοτικό
πρόγραμμα, η οποία εγκρίθηκε στην 45η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Πράσινου
Ταμείου, οι δικαιούχοι φορείς υπέβαλαν τις προτάσεις τους.
Σύμφωνα με το από 16.9.2013 υποβληθέν Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης προτάσεων, η οποία συστάθηκε με την 2410/24-4-2013 απόφαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου,
υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση 283 προτάσεις συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού
36.392.157,56 €.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα στοιχεία και με βασικά κριτήρια την πληρότητα, τη
διαχειριστική ικανότητα του Δήμου και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των προτεινόμενων μελετών
εντός της προθεσμίας που τίθεται από την πρόταση, και στη συνέχεια την επιλεξιμότητα και την ωριμότητα, προχώρησε σε συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων και στην κατάρτιση πίνακα ιεραρχικής ταξινόμησης τους με φθίνουσα σειρά (σύμφωνα με τον ΜΟ Βαθμολογίας).
Ύστερα από τα ανωτέρω, τα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν:
Tην έγκριση των προτάσεων μέχρι το α.α. 61 και προϋπολογισμό 4.023.143,56 €. Tο επιπλέον ποσό θα προκύψει από την ανακατανομή των πόρων από αναπορρόφητα των υπόλοιπων αξόνων
του προγράμματος.

Η Γραμματέας του Πράσινου Ταμείου

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου

Κ. ΠΛΑΚΑΚΗ

Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2

ΑΔΑ: ΒΛΛ946Ψ844-Υ0Δ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 10/10/2013

Α
Α

ΔΗΜΟΣ

ΕΡΓΟ

(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ (ΝΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Β2
ΣΤΑΔΙΟ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ) ΤΟΥ
ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑ
Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων και σχετικές τροποποιήσεις σχεδίου πόλης στις περιοχές επεκτάσεων Δήμου
Αγρινίου.
Ολοκλήρωση της μελέτης: "Συμπλήρωση διαγράμματος
και διενέργεια πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής
μελέτης επέκτασης του Δ. Αλμυρού Ν.Μαγνησίας"
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ
"Ολοκλήρωση της Πολεοδομικής μελέτης -Πράξη Εφαρμογής Ανατολικής Επέκτασης Σίνδου"
Αποπληρωμή Γ.Π.Σ. Αμαρύνθου (Β2 Στάδιο και Συγκριτικός Πίνακας)
Ολοκλήρωση μελέτης κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια της ΔΕ Θίσβης του Δήμου Θηβαίων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ (ΝΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Β2 ΣΤΑΔΙΟ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.
ΦΟΙΝΙΚΑ

1

ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

3

ΑΛΜΥΡΟΥ

4

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

5

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

6

ΒΟΛΟΥ

7

ΔΕΛΤΑ

8

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

9

ΘΗΒΑΙΩΝ

10

ΛΑΓΚΑΔΑ

Γεωλογική Μελέτη καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές των οικισμών Όσσας και Βερτίσκου.

11

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οριοθέτηση ρεμάτων και σχετικές τροποποιήσεις σχεδίου
πόλης στις περιοχέσ επεκτάσεων Δήμου Αγρινίου.
Ολοκλήρωση της μελέτης: "Συμπλήρωση διαγράμματος και
διενέργεια πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης
επέκτασης του Δ. Αλμυρού Ν.Μαγνησίας"
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ολοκλήρωση της Πολεοδομικής μελέτης -Πράξη Εφαρμογής
Ανατολικής Επέκτασης Σίνδου
Αποπληρωμή Γ.Π.Σ. Αμαρύνθου (Αποπληρωμή Β2 σταδίου
και Συγκριτικός Πίνακας)
Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για τη γεωγραφική περιφέρεια
της ΔΕ Θίσβης του Δήμου Θηβαίων
Γεωλογική Μελέτη καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση
περιοχές των οικισμών Όσσας και Βερτίσκου του Δήμου Βερτίσκου
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)

44014,81

33320

52457

37642,38

235418,8
20155,48
38740,79
38756,65
16991,35
13481,56
12888,04

ΑΔΑ: ΒΛΛ946Ψ844-Υ0Δ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 10/10/2013

Α
Α

ΔΗΜΟΣ

12

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

13

ΠΕΛΛΑΣ

14

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

15

ΠΥΛΑΙΑΣΧΟΡΤΙΑΤΗ

16

ΡΟΔΟΥ

17

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

18

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

19

ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

20

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

21

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΕΡΓΟ
Χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ,
ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
"Υλοποίηση ορίων οικοπέδων στο έδαφος" στη περιοχή
Άνω Περάματος του Δήμου Περάματος.
"Αποτύπωση, κτηματογράφηση, πολεοδόμηση & Πράξη
Εφαρμογής περιοχών επέκτασης σχεδίου του ΔΔ Φιλύρου"
«Τοπογραφική αποτύπωση των ρεμάτων εντός πολεοδομικής μελέτης Κρεμαστής»
1Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ
(ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Γ.Π.Σ.) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πολεοδόμηση περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας Κοινότητας
Κουβαρά
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΣΩΖΟΠΟΛΗ 1
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΡΩΝΗΣ
"Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας επέκτασης οικισμού Συκιάς (περιοχή Β’ κατοικίας)"
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΗΪΔΟΣ

(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)

1ο Υποέργο ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

22017,71

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Γιαννιτσών Νομού Πέλλας

68883,11

"Υλοποίηση ορίων οικοπέδων στο έδαφος" στη περιοχή Άνω
Περάματος του Δήμου Περάματος.
Αποτύπωση, κτηματογράφηση, πολεοδόμηση & Πράξη Εφαρμογής περιοχών σχεδίου ΔΔ Φιλύρου του πρώην δήμου
Χορτιάτη
«Τοπογραφική αποτύπωση των ρεμάτων εντός πολεοδομικής μελέτης Κρεμαστής»
1Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Γ.Π.Σ.) ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πολεοδόμηση περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας Κοινότητας Κουβαρά
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1Β (8ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΣΩΖΟΠΟΛΗ 1
(11ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΡΩΝΗΣ
(6ος
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
"Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας επέκτασης οικισμού
Συκιάς (περιοχή Β’ κατοικίας)"
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΗΪΔΟΣ

4

54808,16
94541,57

14284,1

155404,24

68510,26
12344,6
66904,39
34551,46
9210,24
330841,54

ΑΔΑ: ΒΛΛ946Ψ844-Υ0Δ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 10/10/2013

Α
Α

ΔΗΜΟΣ

22

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

23

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

24

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

25

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

26

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

27

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

28

ΚΡΩΠΙΑΣ

29

ΚΡΩΠΙΑΣ

30

ΛΗΜΝΟΥ

ΕΡΓΟ

(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013
- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ ¨ΔΕΞΙΑ
ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΓΠΣΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ
ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑΓΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ
Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ τ. Δήμου Επιδαύρου
"ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ" ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1) Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2) ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΑΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ 3)ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α'
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Δ.Δ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 4) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΟΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
"ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Γ.Π.Σ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ"

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013
- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ ¨ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

42853,52

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ: «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΓΠΣΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

42694,85

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Χρηματοδότηση Πολεοδομικών Μελετών Δήμου Κρωπίας
Χρηματοδότηση Πολεοδομικών Μελετών Δήμου Κρωπίας
Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης της Μύρινας με πρόταση διαμόρφωσης των
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων.

Πολεοδομική μελέτη Κίτσι μετά πράξεως εφαρμογής Δήμου
Κρωπίας
Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας (Μακιλιάρι) μετά πράξεως
εφαρμογής Δήμου Κρωπίας

«ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑΓΙΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ»
Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Τ. Δήμου Επιδαύρου
"ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ" ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1) Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2) ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΑΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ 3)ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Δ.Δ.
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 4) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΠΩΣ ΘΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Γ.Π.Σ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ"

Επικαιροποίηση της τοπογραφικής και πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης της Μύρινας

5

250744,32

14114,51

79763,26

187985
52945,52
61215,97
30000

ΑΔΑ: ΒΛΛ946Ψ844-Υ0Δ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 10/10/2013

Α
Α

ΔΗΜΟΣ

ΕΡΓΟ

31

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ

32

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ

33

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

34

ΠΥΛΑΙΑΣΧΟΡΤΙΑΤΗ

35

ΡΟΔΟΥ

36

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

37

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

38

ΑΛΙΜΟΥ

39

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

40

ΒΕΡΟΙΑΣ

41

ΒΟΛΟΥ

"Επικαιροποίηση διαγραμμάτων με ταυτόχρονη συνόρθωση σφαλμάτων με την χρήση ολοκληρώμένων συστημάτων G.I.S".
Αποτύπωση, κτηματογράφηση, πολεοδόμηση & Πράξη
Εφαρμογής της εκτός σχεδίου περιοχής και εντός ορίων
με απόφαση Νομάρχη του οικισμού Χορτιάτη
«Υδραυλική Μελέτη των ρεμάτων εντός πολεοδομικής
μελέτης Κρεμαστής Ρόδου»
1Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013 - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΒΙ.ΠΕ. - ΒΙ.ΖΩ. - ΒΙ.ΠΑ. (ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ,
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ) ΤΟΥ Γ.Π.Σ.
Μελέτη Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.) Δήμου Χαλανδρίου-Αττικής
Α' ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ"
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Πράξη Εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης
οικισμού Μακροχωρίου (Α΄Φάση)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΓΑΣΩΝ

(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ
2ο Υποέργο ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ –ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕ7, ΠΕ4, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
3ο Υποέργο ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙ.ΠΑ-ΒΙΟ.ΠΑ ΤΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ)
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
"Επικαιροποίηση διαγραμμάτων με ταυτόχρονη συνόρθωση
σφαλμάτων με την χρήση ολοκληρώμένων συστημάτων
G.I.S".
Αποτύπωση, κτηματογράφηση, πολεοδόμηση & Πράξη Εφαρμογής της εκτός σχεδίου περιοχής και εντός ορίων με
απόφαση Νομάρχη του οικισμού Χορτιάτη
«Υδραυλική Μελέτη των ρεμάτων εντός πολεοδομικής μελέτης Κρεμαστής Ρόδου»
1Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013 - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΒΙ.ΠΕ. - ΒΙ.ΖΩ. - ΒΙ.ΠΑ. (ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ) ΤΟΥ Γ.Π.Σ.
Μελέτη Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.) Δήμου Χαλανδρίου-Αττικής

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)
60000

18000

12337,92

44807,63

6544,59

75076,75

11396,04

Ά ΦΑΣΗ

86425,06

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

86128,49

Πράξη Εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης οικισμού
Μακροχωρίου (Α΄Φάση)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΓΑΣΩΝ

6

6437,84
11788,58

ΑΔΑ: ΒΛΛ946Ψ844-Υ0Δ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 10/10/2013

Α
Α

42

43

ΔΗΜΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

44

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

45

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

46

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

47

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

48

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

49

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

50

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

51
52

ΝΟΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΕΡΓΟ
"Μελέτη Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Λαγανά"
Ορθή Επανάληψη της 2013-011161 αίτησης
"Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμενου σχεδίου της Άνω
Περαίας, β) της επέκτασης Περαίας, γ)του εγκεκριμένου
σχεδίου των Άνω Ν.Επιβατών, της επέκτασης των Άνω
Ν.Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας
Τριάδας"

(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ

"Μελέτη Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Λαγανά"
"Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής
στις περιοχές α) του εγκεκριμενου σχεδίου της Άνω Περαίας,
β) της επέκτασης Περαίας, γ)του εγκεκριμένου σχεδίου των
Άνω Ν.Επιβατών, της επέκτασης των Άνω Ν.Επιβατών και ε)
της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδας"

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΞΩΦΛΗΣΗ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 35%
ΑΜΟΙΒΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ
50% ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Β1 (αφορά το τμήμα της μελέτης που δύναται να χρηματοδοτηθεί εντός του 2013)
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Δ.
ΚΑΤΩ ΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑ Ο.Τ. 407-420447Α-447Β
Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Νότιας
Κυνουρίας
Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Νότιας
Κυνουρίας

πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου ενότητας Εθνικού Σταδίου
Υψομετρική μελέτη οδών επέκτασης σχεδίου Δ.Δ.Κάτω Αγιάννη.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)
28157,69

250000

92271

72423,72
59120,57
12550
24945
13090

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Σ.ΣΤΑΘΜΟΣΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑ Ο.Τ. 407-420-447Α ΚΑΙ 447Β

7872

«Αναθεώρηση και επέκταση του Γ.Π.Σ. Δήμου Λεωνιδίου»

79459,23

"Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλεως
Δήμου Τυρού"

16094,09

7

ΑΔΑ: ΒΛΛ946Ψ844-Υ0Δ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 10/10/2013

Α
Α

ΔΗΜΟΣ

53

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

54

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

55

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

56

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

57

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

58

ΠΥΛΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣ

59

ΡΟΔΟΥ

60

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ

(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝΣ.Μ.Π.Ε.- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.- ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ
ΤΟΥΖΛΑ
«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. 3 (Λάκκα-Ρήγα, Μποκόρου) ΚΑΙ 4
(Παλιάγιαννης, Σαλίγκαρος, Ηπειρώτικα, Κακιά Σκάλα)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝΣ.Μ.Π.Ε.- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.- ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)
8979

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Δ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥΖΛΑ

13556,47

«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. 3 (Λάκκα-Ρήγα, Μποκόρου) ΚΑΙ 4 (Παλιάγιαννης, Σαλίγκαρος, Ηπειρώτικα, Κακιά Σκάλα) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ»

42708,43

«Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου»

«Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας
Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου»

12578,58

"Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας επέκτασης σχεδίου οικισμού Γαλάτιστας"
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ &
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΑΣ
τ.ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

"Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας επέκτασης σχεδίου
οικισμού Γαλάτιστας"

11534,39

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:244.552,41
«Συμπληρωματική τοπογράφηση - κτηματογράφηση πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης οικισμού Απολακκιάς»
5η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ
Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση περιοχών Β΄κατοικίας
Κοινότητας Συκιάς (νυν Δ.Κ. Συκιάς Δήμου Σιθωνίας Π.Ε.
Χαλκιδικής)

2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ &
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΑΣ τ.ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

44795,8

«Συμπληρωματική τοπογράφηση - κτηματογράφηση - πράξη
εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης οικισμού Απολακκιάς»
5η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ

43767,5

Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση περιοχών Β΄κατοικίας Κοινότητας Συκιάς (νυν Δ.Κ. Συκιάς Δήμου Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής)

288312

8

ΑΔΑ: ΒΛΛ946Ψ844-Υ0Δ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 10/10/2013

Α
Α
61

ΔΗΜΟΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΡΓΟ
Αποτύπωση, Κτηματογράφηση και Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Γουρνών

(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ
Πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών (5ου, 6ου & 7ου) της
μελέτης "Αποτύπωση, Κτηματογράφηση και Σύνταξη Πράξης
Εφαρμογής Γουρνών"

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)
243500
4.023.143,56

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful