o: " : :: n

:::
www.swdaI.com 1
n· µ¬s x¬µ·ì
) u ( ni¬v q·ix ni qnìnx ix qnx ni jni¬v n:an x: yin n!:in ix n·a n!:in :
) x· ( q·ax n!:in q·ax nwx na ni¬v qnìnx xìn nni¬v n:an x: :
) u· ( :xi nwx nni¬v ni:a: a¬pn x: nnxnu n!Ja :
> µ¬s x¬µ·ì
) r· ( nx np· ¬wx w·xi ìnnx ì·ix ni ix ìnx ni x nx¬i xin !on ini¬v nx nx¬n x·ni nni¬v n
ìn¬>:ì ni¬v onv ·Ja ·J·v: ìnnx xw· iJiv n:a :
) n· ( n·n! ¬ipn nx nn:a x·ni n¬vn n¬pn nx nni¬v nx n:ai ni! nwx nx a5w· ¬wx w·xi
ìn¬>:ì onv a¬pn on·Jw :
i ¬ìnv ¬· q¬ nì>n n>on ·Yii ¬ìnYn
x·vwin ·a¬ ¬nx ¬rv:x ·a¬ ¬nx! : ipn :5 !nx n¬5i j·ix: ·Jw xxin nnxw o , ja¬p: jn j·pi:n .
¬ npi:nn ' jJa¬i pnx· ) ¬ " ¬i v " · (
j:i¬ µnx· ¬ ¬ ' µnx· ) xn·x n·vi ·x (
nìµYn xYì n¬> - ---- ---- ininx! n¬5 ininx! n¬5
nì·¬v µYnY
ininx! n¬5
nnxnu n!Ja nwx :xi
nnxnu n!Ja nwx :xi
a ' x n¬5i j·ix: ' , a¬p: j·pi:n j
nnxnu n!Ja nwx :xi
ìnìnx , ì·ix nìnx , ìnx nìnx ininx! n¬5
p " ni!J o·wJn i
xs·o! ininx
p " ni!J o·wJn i
xs·o! ininx
j·¬n jn j·w:ìv j·x xs·o! ininx
n¬nrxn wJiv ¬na
ax " xw·¬! ininx x
n¬nrxn wJiv ¬na
ax " xw·¬! ininx x
µYnY Y n¬> ì oosn Y qo xw·¬! ininx a ' 5i j·ix: x n¬ ' , ja¬p: j·pi:n ni! nwx nx a5w· ¬wx w·xi
nnì¬vn µ¬ nxno n¬: ni! nwx nx a5w· ¬wx w·xi ni! nwx nx a5w· ¬wx w·xi - ---- ----
x ¬ìnv ¬s q¬ xv·xn xii n>on ·Yii ¬ìnYn
xJ!¬·a jJni· ·a¬ ·no xp nin !n xni· , n·¬nax xJ!¬·: ¬iiwi w·p: w·¬ n··rn , n·: ¬nx : x: q:·n xn··¬i ! - n·: ¬nx :
·wJ: q¬siw ! - n·Y ¬nx : qi n¬¬n ·x - ·nìnx qY x:i·n· , ·xJ·n x¬·sw! . n·:v :·ap . n·Jxn ··inx: ¬!n·n: ·va -
¬!n ·xn x:i . n··Jnxi n··¬px , xa¬ x¬aa n··iwi . xw¬!n ·a ·a:sn iin !n xni· : !· :ani nni¬ni ji·asni j·5oni q··on
j·:apn ·nn·xn ¬·xp :ani nxniu - jn5x:n ¬na nvwn , jn5x:n ¬na ·nn·xni ? ¬nix jJni· ·a¬ : jwa5a os¬x·wn ,
¬nx w·p: w·¬ : o·na jnxnx·wn . - n·: ¬nx : v!· n·ni·uo:a nxuo: ! - n·Y ¬nx : ·Y n:nx ·xnì ? ·Y 쬵 ·i¬ onn ,
·Y 쬵 ·i¬ x>n . n·: ¬nx : nJ·5wn ·sJ5 nnn qJ·a¬px! q: ·xJnx . i· ·a¬! n·nv! w:n jJn , w·p: w·¬ w:n .
w¬ " x ¬ìnv ¬s q¬ xv·xn xii n>on ·
·: i¬p ·a¬ - o·ooY Yw ji¬ ·n··n jn: wx¬i .
x ¬ìnv ¬s q¬ xv·xn xii n>on nìsoìn
i5 qa n¬!n ·x ' - ¬ ¬nx jx>n " ¬¬ n " nì·ooYi µovì y¬xn ov nwv:ì n¬ìn Yìv µ¬sw xYx ni¬n v¬· nYnnn Y
ni·n: vnwn qa n¬!n ·x ¬nxp!n q·:vn n¬in :iv pi¬sn x:i n:nna5 ·i¬ ·Y 쬵 onn ·Y n·:nx ·xn ·n: ¬nxµì
·nn>ww xYx ·i¬ ·Y 쬵 ììn ·n: x¬µ·vn ¬nìY> ·sw nnì ' o:ìµi ' ¬ ' nx¬: j·x o·ooY Yw ìi¬ ì:··n vx " jn5wx! a
ona ' v " r ) r· q! (: n " ·¬nx! iJ··ni ·Jx o··o¬u :w ja¬ ·a¬ q: i¬p u ' sa ' ·an5 :5 ) naw u·p q! (: x " ¬ : " n!in· ·a¬: :
i5 ja¬ n·a :w nipiJ·n na j·xw ¬·v :5 q·niaxn n: ·¬nxi ·niaxn ·J:aipn q5 nx·wJ ' jJni· ·a¬ i!n·:w o!ipw vnwn
o·¬nxn !n: .
o: " : :: n:::
www.swdaI.com 2
w·p: w·¬i jJni· ·a¬ npi:nn
w·µY w·¬ j:nì· ·i¬
n¬ntx on·Jnn nx ixnu· x:i on·Jnn nx ixnu· x:i
xno wµnY xin
w:ìv nn¬5Ji xnu pip· j5wn nx nn¬5Ji xnu pip· j5wn nx
n¬ntx
van x: w!p :5a
w!pn: w!p wipnx
inxniu inxniu x·nx
w¬ìµ Y>xw xno
) o·n¬ nµ·¬t ¬nxY (
w:ìv
¬wa :5xn ¬wx wsJni
pip·: ¬wx o·n:wn narn
nn¬5Ji i·:v inxnui
¬wa :5xn ¬wx wsJni
pip·: ¬wx o·n:wn narn
xnui nn¬5Ji i·:v in
n¬ntx
? xini j¬nx v¬rn w·x w·x
ar ix vi¬x ?
van x: w!p :5a
nnì¬n nv·x:
w:ìv npi: npi: ) oin j··v ' (
n¬ntx
? xini j¬nx v¬rn w·x w·x
ar ix vi¬x ?
xini j¬nx v¬rn w·x w·x
ar ix vi¬x
nnì¬n nY·>x
w:ìv in::n· ·5 ia inni in::n· ·5 ia inni
n¬ntx x: w!p :5a van - ---- ----
vx:w xno wµi
w:ìv npi: npi: iJ·x
n¬ntx :5a van x: w!p
p¬ inxniu inxniu x·nx
o·n! np·¬r ¬nx:
w¬ìµ Y>xw xno
) o·n¬ nµ·¬t ·:sY (
w:ìv npi: npi: iJ·x
t µ¬s x¬µ·ì
) 5 ( ¬wx wsJni o·nYwn nitn ¬wi Y>xn pip·: ¬wx nn¬>:ì ì·Yv ìnxnoì wsJn n·nvn xinn :
i· µ¬s x¬µ·ì
) ! ( n¬nu ·n!a awn o·n· nw:wi oi· o·w:wi xin xY w¬µnn Yxì vxn xY w¬µ Y>i n¬nu ·n· nx:n !v :
i> µ¬s x¬µ·ì
) ! ( it ìx vì¬x xìnì j¬nx v¬tn w·x w·x Y>x· xY o·w¬µi w·x ix wsJ xnu :5a vaJni ¬nu· ¬wx !v
v¬r na5w iJnn xxn ¬wx :
) n ( w·x ix inxnu :5: i: xnu· ¬wx o!xa ix i: xnu· ¬wx y¬w :5a va· ¬wx :
) i ( a¬vn !v nxnui ia van ¬wx wsJ o·w¬µn jn Y>x· xYì o·na i¬wa yn¬ ox ·5 :
) r ( xin inn: ·5 o·w!pn jn :5x· ¬nxi ¬nui wnwn xai :
) n ( pip· ·Jx na nxnu: :5x· x: ns¬ui n:aJ :
) u ( ·n¬nwn nx i¬nwi Yv ìxw· xYì ìnYYn· ·> ìi ìnnì xon ì· ow!pn pip· ·Jx :
n µ¬s ¬i¬ni
) a ( oin:wn nJnn: yinn :x in:wn napJ !v ¬5rn on·:nn nx ìxno· xYì o5ina j5w ·Jx ¬wx :
o· µ¬s ¬i¬ni
) a· ( xunn· x:i nin· ¬wx o!xn wsJa nna vaJn :5 nn¬>:ì xno µìµ· j>wn nx ·5 :x¬w·n xinn wsJn
p¬r x: n!J ·n !iv n·n· xnu i·:v ìnxno ia :