KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 

 

BAHASA ARAB 

 

TAHUN TIGA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS TEMA BAHASA ARAB TAHUN 3 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii .

.

.

 1 3   3 .

 4 !" 5 #$.

 %&.

-./  (.'( 5 )* +.

* 10 5 5 3.

456 #(.

* 020 5 89: #(.

* 027 5 #< #(.

* 02. 5 .

: #(.

* 02= iii .

.

 7  -/ > 17 8 (?.

9  @. 1.

 1= 9 A/ 8.

10 C. =20 9 $ =27 9 B =2..

"? -:D =2= 11 .

  - ? + (.

 18 .

  $ 4&.

E iv .

v .

vi .

 -E( %' )* Q 3.

4R (E ST U 0OOP 8.

B N < J( K .

L(  M(/ FGH/ I d.

He fRgc .

ba $ N4b .

/6  #$.

5 K? 10OOW [4\ Z K X(Y OWV7 1h 7]]7 8. #(` ^R($_ 7]].

B V P -E( A@.

e6 -4 m .

/6  M(/ i/ m5/ noj kR_ l J(.

 j-QAF A4 ).

\[ i/ fB? @ q4 i9 p m5 i!? 1h7]]=V07 -E( A@.

e6 -4 d.

He fRgc j-QAF +e" no.

4 .

s_ p .

4' l.

/6 .

  ?_ .

/6  5( r >T .

(.

GRT .

/6  - 4 )* Q 3.

4R (E l7]]v 5 K? 1.

(.

e &6 J( K .

/6  - / @ q4 tu i9 1f w w ST w.

/6  w -5 t / 7]]v V 7 -E( %'  !_ Fx ST &6 J( K k(.

 )*4 k(.

e6 C$ N4b  #$.

 -4/ * m("  (.

* } B #$.

 yi! %'/? 1.

4R? .

z?(? .

.

B? .

 B -{ >` >.

\T <.

 |R_ N  1 .

-  4B .

 } B N($.

E -* ~ (.

* yi! d.

5 K i9 .

€ >T 1.

:? #<? 89:? 3.

456 A!? 19G $.

'"? B‚ 8 A -ƒ 5? „.

… p? z yi! K - ? \.

†  .

*@  - / |R_ N i9 FH p ST 6.

‹ K .

5(? ‰.

Š" <RT? * &6 z K  - / >T (.

 }ˆ d.

' } B i9 B.

  d.

5 >T 1% €a  f\.

‡ - ? - f.

5_ (.

GB6 q .

s_ )* i! ieΠ1? .

E9? z.

? 5.

 8 ? $.

E6? B.

4R6 #$.

 %&.

'(? !"? .

?   (.

 † |4‚/ 1$ -!<.

'o? i9 C? .

 q.

 t  -/ >?  (.

-./ N4s? 1$ 4&.* )* +.

E? - ? + (.

/? 1 @. -.? )* +.

? (?.

? 2 .

  .

 B F >` N $BT |R_ N $ .

\.

:a .

: .

ˆ 4/ Fx ST */ #4 4B .

%.

 K >T .

B <.

' ko  k%.

 f‚ N:/ ST .

s_ */? 1 .

H? #.

 .

% .

.

B? .

z?(? .

4R? >4? 8.

& F *Q +(.

E 6o.

 Ž\ $.

5T } B ($.

? Y4 ? b.

 „9e".

 A ? &.

 (.

*? 1N? m4‹? #5 .

 K  (.

* d.

'?  J.

5_ - / C Ju ST &6 z K .

*4 /?  - / A 1H (.

G Ne m C.

/6 } B #( ST .

ba.

 i9 J\ 3 .

!" ‘.

 !" Fx ST  k(.

 )* * 1-* m ’? |4Q? .

4 :? ?D ST 3.

456 10 1.

@ .

H\ .

1@ #<E ? |4Q? .4 :? ?D FH\ 17 1 E K 89: 1.

4 : #<E 1= 1@ .

' ? |4Q? .

4 :? ?D .

' 1v 1.

:? 89: K B J.

5_ 8“5 1W 1.

*4/? #(.

“ C.

"? -:D ”z 1Z 1.

:? 89: K }  5(.

• 1P 1N? m4‹? N — } $ “ˆ N:/ K A.

~a – .

 A ? G - FGH/ 1O 4 .

#$.

 %&.

'( K .

:? 89: K .

*“5?  (.

* #<.

' m(? $ d.

' N i9 N:4 &6 z .

*\ K #%'4? z M( } B  k(.

 )* i! %' - ? -  4B B? 1.

*R(.

e? 5( B.

 A˜ J.

5_ .

_? 16.

/6? .

 .

R:/? l#(.

{? l(.

:6? 3a @.

 8.

4!6 f\.

‡ li9 } B 1 .

/ 1 @. -.  N Ž(/ _G )* +.

? (?.

?  -/ >?  (.

/ N4s  (.* )* +. -.

* 10 G' Ni -!  (.

* G' Ni i9 1- ? -  4B K k $4 A!  (.

* >T 4B .

 -!$5? -*/<.

' m (.

* yi! d.

' K i9 .

€ >T 1.

:? #<? 89:? 3.

456 (.

* 19.

: - ? -  4B <RT A G? 19G D 8 ? 8 - / C.

™ p NB 9s - ? - 5 .

3.

456 #(.

* 020 1.

ƒ .

{56? # E K .

*4*? B4 $ ST 3.

456 } B i9 #(E A! 3.

456 #(.

* >T 89: #(.

* 027 p [.

 .

? J.

za NB tG? .

 ? (.

:" |@/? ‰ } B i9 #(E A! 89: #(.

* >T 1 E K d$Y? H d 5Œ? f5.

 - ? #< #(.

* 02. 1<? › -* m 5 #<? : #< #(@ K #< } B i9 #(E š/ #< #(.

* .

: #(.

* 02= -*/.

BT (.

*˜T } B i9 mœ{‚ 1@ .

' |4Q? .

4 :? ?D .

' } B i9 #(E š/ .

: #(.

* 1 4Q H—.

 .

: n.

\T K 6 .

 -/ > 17 K i9 fu m("  (.

* C9e N 4 ? - f.

5_ 8“5  -/ > š/ | žo? 1k C.

4Q „?i/? #:G? BG H  <$_ -† N?  (.

* d.

' } B -*/(E %%/? - ‘.

 H‚\" AB.

4Q 89: 72v ˆ.

\" 720 | 4 72W ‚ _ 727 A\.

* E.

H 72Z $5 72. .

 72P .

@.

Ÿ  ¡|{ ’5 ’ 72= 7 .

(?.

 1. 5(? ^G K i9 r.

B | -ƒz #$R? -*  <.

ˆ" fz &6 J( i9 (?.

 (.

e - f\Q.

 -*/ .

4' 1(.

:6? 3a? l#(.

{? l.

R:? 8 .

' f.

H? .

R.

D £ / ¢ -ƒ.

…? d.

"? ‘A! (?.

 yi!? 1N? „? N NB 3.

 ? AB k%.

 m4‹ <.

‚\T |G5 K N fz  .

2O &.?‚? 6'Œ .

20 Ž'? .{ƒ ?D .

G .20] i4 -¤.

B .27 .

\D .200 ^G K .2. >.

%? .

207 5( K .2= k$9 .E?" . $B"? 8.20.

E(" .2v C.

? .

2W | |&.ƒ .20= >" .

20v C.5? .

2Z .:ˆ" .

20W .R:? 8 .

!.

¥6 .2P 8 .

 @.

 1= B? $? A/ 8.

. A!? l (.

* >Œˆ .

*\Œˆ l - / K R 4*  @.

 >T 1C.

"? -:D? A/ 8.

 =20 ?D @_ FH\ } B i9 f(/ ST f\..

Q i! * 1  - / K -* B ! A/ 8.

 ?D @_ i9 J(? 1@" q %4? -* } B #(? tG? |4Q? ..

4 : #<E? 1.

H\ ST * N .

~(/ &.

{ƒ $ =27 1@.

— -*G.

H? .

4R? .

 B i9 j fz .

*/? .

 (?.

 N $ (.

e - h .

 N < c B =2. * 1.

*4 /?  - / 4 † .

*E9 A&6 .

 N B M(/ _G B J(/? 1#(.

“  (?.

 8¦ .

*\_ .

4' l <.

He" N .

:? 89: \.

@ ST B M(/ 9 .

.

§ .

@ .

“5  8“5 K  -*/<.

' m i9 #(E #.

B m 9.

:? .

˜? ‘.

 .

Bb } B B %'/? 1.

20 #(.@? t4s =2.2= -56 =2.

ˆa -5 =2.2v | =2.2.27 Q z =2. h m N < c C.

"? -:D =2= #(.

“ C.

"? -:D yi! +x? 1i9 #.

z N G? .

H\ * C.

"? -:D ¨  @.

 N4s/ ‘ A! C.

"? -:D ž /? 1: „9e"? #$4 -? @.

 } B f!i.

' ^E =2=2v (\ - =2=20 n9 N te .

E =2=2W ¢R ¢ =2=27 >.

a N .

- -Q K - | =2=2P >. =2=2Z R? R N =2=2..

a N N fz =2=2= 10 .

.

  - ? + (.

 3.

456 #(.

* - (.

 + (.

 *.

‚ h © lª l˜ lo l‰ l l` l« l3 l¬ lX c ?D @_ ST 3.

456 } B #( 020 @" G5.

 G @" ST 3.

456 1.

!§? .

\D @_ | -*/.

­G H? i9 N G “ @".

 1 ?D “ h.

!`(c .

ƒ.

:ˆ_ z N B4 ?D @_ q/ } B #( 720 h0 1&.

{ƒ ?D @_ q %4 h7 1HG |4Q? .

4 : ST 3.

456 h. 1h © lª l˜ lo l‰ l l` l« l3 l¬ lX c 1 “ .

*/.

'z z N B4 ?D @_ q/ } B #( 727 1 H? #t .

'D.

1. EH ?D q %4 } B #( 72.

!$/? |4Q? .

4 : ST 3.

456 } B #( .20 1.

!$/? |4Q? .

4 : K #$‚ ?D @_ ST 3.

456 } B #( .27 1.

* B $? ? (.

G ST 3.

11 .456 } B #( .2.

- (.

 + (.

 1.

!$/? $B"? 8.

E(" ST 3.

456 } B #( =20 1B4 $B"? 8.

E(" q %4 } B #( =27 1$B"? 8.

E(" ST 3.

456 h= 89: #(.

* - (.

 + (.

 1h© lª l˜ lo l‰ l l` l« l3 l¬ lXc ?D @_ #.

'.

. } B #( v20 1.

@ .

H\ .

*H\? h© lª l˜ lo l‰ l l` l« l3 l¬ lXc ?D @_ %® } B #( v27 1.

@ .

H\ H? #t ?D @_ FH\ } B #( v2. 1.

@ .

H\ |4Q? .

4 : FH\ } B #( W20 1.

@ .

H\ .

* B %' ?D @_ .

* ¢ |4Q? .

4 : FH\ } B #( W27 12 1&.

{ƒ ?D @_ FH\ hv 1HG |4Q? .

4 : FH\ hW .

- (.

 + (.

 1.

@ .

H\ .

*H\? |4Q? .

1.4 : K #$¯‚ ?D @_ %® } B #( W2.

@ .

H\ 4 hC_c? 4‚ hC_c } B 4‚ .

4 : FH\ } B #( W2= 1- ? [ #.

B m |4Q? .

4 : FH\ } B #( W2v 1G5.

 E K ? (.

G 8“5 } B #( W2W 1- ? [ #.

B m AB.

4Q 89:? ˆ.

\" <$_ } B #( W2Z 1(? <.

ˆ" 4/ } B #( W2P 1°G (D | ® } B #( W2O 1.

!$/? $B"? 8.

E(" FH\ } B #( Z20 1.

G// $B"? 8.

E(" FH\ } B #( Z27 1.

&‚B $B"? 8.

13 1$B"? 8.E(" FH\ } B #( Z2.

E(" FH\ hZ .

#< #(.

* - (.

 + (.

 5?( &.

{ƒ ?D @_ FH\ } B %' m |4Q? .

4 : #<E } B #( P20 1HG |4Q? .

4 : #<E hP h© lª l˜ lo l‰ l l` l« l3 l¬ lXc 1@ #<E |4Q? .

4 : #<E } B #( P27 1.

* #te"? }H5? S?" ?D q/ m |4Q? .

4 : #<E } B #( P2. 1.

* H? #t .

'D #.

B m |4Q? .

4 : #<E } B #( P2= 1- ? [ #.

B m |4Q? .

4 : #<E } B #( P2v 1.

*/<E? J.

 K .

4 : NB G } B #( P2W 1@ #<E $B"? 8.

E(" #<E } B #( O20 1.

G// $B"? 8.

E(" #<E } B #( O27 1.

&‚B $B"? 8.

E(" #<E } B #( O2. 14 1$B"? 8.

E(" #<E hO .

.

: #(.

* - (.

 + (.

 1h© lª l˜ lo l‰ l l` l« l3 l¬ lXc @ .

'  ?D |@? } B #( 0]20 1@ .

'  ?D .

' } B #( 0]27 1.

@ .

“\ |4Q? .

4 : ±\ } B #( 0020 1@ .

' |4Q? .

4 : .

' } B #( 0027 1@ .

' B4 |4Q? .

4 : .

' } B #( 002. 1A\.

* E.

H } B HG (.

G .

' } B #( 002= 1@ .

' $B"? 8.

E(" .

' } B #( 0720 1@ .

' B4 $B"? 8.

E(" .

' } B #( 0727 1.

G// $B"? 8.

E(" .

' } B #( 072. 15 1 ?D .

' h0] 1HG |4Q? .

4 : .

' h00 1$B"? 8.

E(" .

' h07 .

- (.

 + (.

 1.

&‚B $B"? 8.

E(" .

' } B #( 072= B - (.

 + (.

20 1. 1 \Y? 'i -56 ST } B #( 0.

27 1.4* \Y? 'i -56 q %4 } B #( 0.

.

'? .

*ˆ tG K h-5 ² -5c °j } B \Y? 'i -56 8“5 } B #( 0.2. 1h–.

! lž / lžoc G? h.

! lyi! li!c f #(.

ˆa -5 ST } B #( 0=20 1.

4* G? f #(.

ˆa -5 q %4 } B #( 0=27 1.

.

'? .

*ˆ tG K h-5 ² -5c °j } B G? f #(.

1#(.ˆa -5 8“5 } B #( 0=2. 16 1 \Y? 'i -56 h0.

ˆa -5 h0= .

.

  $ 4&.

E (*‚ $9 Ž' 6'Œ K z «.

“ˆ" .

?‚? ^G 5( K | K M9 # V z ›4E X &.

{ƒ .

 ±³H’ `(_ [ €.

 R.

R$ 8.

H .

@ B V B z? > H ¬ J(.

 J.

\.

\_ :L 8 u &( VM&( .

G 8%z 3 |T .

.

.

 <.

 8.

´ | d6?$ # E « .

 ` k.

ˆ >%µ G/.

' V f/.

' : >.

 ` \ ŸR ¶ f z ^G ˆ 5(.

z V J(.

z 9Ÿ4*  5 #`  ¶ #*E #(.

 E A\.

 s .

@ ?D (.

· MHu_ d(R [4G5 <iz .

4 : ‰ o ˜ '_ ª [4\ © [4$ 17 ?D .

(*‚ $9 Ž' 6'Œ K z «.

“ˆ" .

?‚? ^G 5( K | K M9 ?D &.

{ƒ ¸*‚ i! .

 111 (_ .

\_ 111 |'… .

\_ ^G ˆ .

! 111 .

\_ z? ž / > H i! %Ge 111 *ˆ i! V / o.

 111 dˆ_ .

\_ .

@ –.

! 111 Ÿ^\_ .

G žo d(R i! ˆ ¸–$9 *ˆ .

 ¸N/ V |'Œ/ o.

 s 111 ’^\_ z ž / # E yi! ›4E 111 k$9 *ˆ 111 |s_ .

\_ ¸q 'Œ/ 8 u yi! 111 ! 5 ž / #`   ¶ yi! R9† B } V |s/ o.

 V d‚/ o.

 .

@ ž / 111 A! 94*  ¸yi! V i! .

 <iz ¸C956 ¸q s/ ¸q‚/ 8.

H ¸A! V! N d6?$ žo ¸yi! V i! |! #ii V ii 111 ¸111 N_ ¸’^\_V Ÿ^\_ N ¸ž / V žo .

 6 V -\ # z V z 111 ¸’^\_VŸ^\_ N_ ¸111 A! V! |! ¸ž / V žo |! º V|º 111 }Ÿb ¶ B } E K .

\_ V Ÿ^\_ |! 6 V -\ #R V R 111 B ¸q4 #(.

 ¸111 ’^\_ C956 B 111 K q4 B E V -E 111 6 V -\ 111 K 18 f' *¹ ˜¤ u .

4 : .

] l7] ‘ $B l’^z_VŸ^z_ l –%R l»`.O] lP] lZ] lW] lv] l=] l.

B l –(.• l»-.

 »m&( l»eŒ/ 6 $B"? 8.

E(" ? (.

G M9 ¼ hyi! li!c f #(.

ˆa -5 | K ¼ hž / lžoc G #(.

ˆa -5 5( K «.

“ˆ" ¼ \Y -56 l'i -56 ^G K z ¼ h–.

! l.

!c #(.

ˆa -5 19 B .

.

.

20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.