Criteris avaluació competencials naturals 1r ESO COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIVISUAL

• • Descriu tots els elements en missatges narratius, persuasius i informatius presents en els mitjans de comunicació. Aplica les estratègies de lectura d'anticipació i creació d'hipòtesis en qualsevol text

Reflexiona sobre la importància de dissenyar un guió previ abans de realitzar qualsevol producció.

Analitza tots els elements fonamentals del llenguatge audiovisual en imatges en moviment

Reflexiona sobre la influència dels mitjans ( televisió i Internet) en algunes decisions que prenem.

Observa i descriu els estereotips lingüístics i visuals sobre prejudicis racistes, sexistes o de classe.

COMUNICATIVA ARTÍSTICA I CULTURAL
• Extreu les idees clau de les expressions artístiques, creatives i culturals, les utilitza per exposar l'opinió personal, escrita o oral, com a base per comprendre i valorar les opinions dels altres. Mostra sensibilitat, respecte i empatia davant de qualsevol tipus de producció artística i cultural. Localitza i determina les possibilitats que ofereix l'entorn proper respecte a l'activitat artística i cultural. Participa en l'organització d'activitats artístiques i culturals.

• • •

Aplica, en grup col·laboratiu, diferents recursos i tècniques per estimular la creativitat. Elabora, individualment o en grup, diferents solucions per a un mateix problema.

Selecciona informació presentada en diferents formats i l'organitza de manera que sigui útil per als objectius d'aprenentatge. Coneix i utilitza de manera autònoma diferents procediments i estratègies d'aprenentatge. • • • • • . en la comunicació de les pròpies idees i coneixements. notes. APRENDRE A APRENDRE • Analitza les possibilitats i els recursos de què disposa per aprendre i desenvolupar les seves capacitats Utilitza de manera habitual diverses fonts d'informació per cercar informació i resoldre tasques d'aprenentatge.• • Expressa idees. Interpreta informació de tipus de textos diferents i habituals en la vida quotidiana: formularis. llistes. Utilitza. Utilitza llenguatges artístics per comunicar els aprenentatges. Utilitza les funcions d'un entorn EVA per publicar notícies. Empra eines digitals de recollida de dades Utilitza recursos digitals existents per corregir un text ortogràficament. diferents estratègies comunicatives. idees. i treballs de l'aula. gràfics. vivències. mapes. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL • • • • • • • Cerca i consulta d'informació bibliogràfica o virtual amb recursos digitals. emocions i valors a través dels llenguatges artístics. plànols i avisos entre altres. Utilitza un programa de full de càlcul per representar graficament dades provinents d'un text o del mateix full. Utilitza el correu electrònic amb totes les responsabilitats que ofereix per enviar un missatge i respondre'l. Explica el contingut de qualsevol tipus de missatge que prové dels mitjans tecnològics i/o audiovisuals.

analitza i qüestiona. Es compromet a millorar i conservar la pròpia salut i la de l'entorn proper i ambiental. decisions. Identifica. el diàleg la negociació i el pacte. s'estructura i planifica les seves tasques i preveu les situacions anticipadament. Té interès per dur a terme les seves idees i mostra habilitat per aportar-ne de noves i resoldre els problemes que li apareixen en el context escolar. Assumeix el compromís de realitzar les accions i les tasques a què es compromet en l'àmbit escolar. potencialitats i limitacions. recerca les solucions a través de la reflexió. les pròpies capacitats. • SOCIAL I CIUTADANA • Identifica i anomena semblances i diferències entre alguns aspectes de la cultura catalana . les reacions que provoquen i les conseqüències que tenen per a un mateix i els altres. • • • Manté l'ordre del seu espai personal. i actes propis. Afronta les dificultats i assumeix el fracàs i el risc d'equivocar-se. habilitats. Fa aportacions crítiques sobre les situacions socials on està immers. i admet comentaris constructius dels altres. Utilitza estratègies de regulació de les emocions en diversos contextos. • • • • • Cerca informació que l'ajudi a analitzar i a valorar la realitat.• Valora la importància de comunicar adequadament la informació i el coneixement AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL • Reconeix . Reconeix la necessitat de ser responsable i assumir les conseqüències de pensaments. reconeix i reflexiona sobre les característiques de les emocions i sentiments propis i diferencia les causes que els generen.

formular. processos i resultats matemàtics. operar. comprovar i modificar conjectures. Construeix coneixements matemàtics a partir de situacions on tingui sentit. Identifica i valora els canvis i les continuïtats en algun aspecte del context més proper. Defensa la necessitat de trobar solucions compartides entre els diferents col·lectius afectats per un problema ambiental. eines i estratègies matemàtiques. • • MATEMÀTICA • • Resol problemes de la vida quotidiana utilitzant conceptes. mesurar. intuir. nombres i materials) expressions. • • • INTERACCIÓ ENTORN I COMEIXEMENT DE L'ENTORN • • • • • Descriu.experimentar. tant oralment com per escrit. Interpreta i representa (a través de paraules. Comunica als altres el treball i els descobriments que s’han fet. interpreta i genera informació amb contingut matemàtic utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar. . Descriu les implicacions que l'activitat humana i l'activitat científica i tecnològica tenen al medi ambient Analitza sistemes complexes en els quals intervenen diversos factors. Entén i aplica el treball científic Interpreta proves i conclusions científiques. situar-se en l’espai i organitzar i analitzar dades) i els instruments (calculadores i recursos TIC. de dibuix i de mesura) per fer matemàtiques. gràfics. utilitzant el llenguatge matemàtic. explica i prediu fenòmens naturals.• Explica l'impacte ambiental que té per un territori concret l'explotació dels recursos naturals que posseix i justifica la necessitat de protegir el medi. símbols. Obté. relacionar conceptes i fer abstraccions.

. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful