You are on page 1of 3

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

nvironment

rotection

rogram

ADAM SZYMASKI
Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo

Poland
adi_epp@wp.pl

Nasze rodowisko WYDMA LUBIATOWSKA NATURA 2000 jest kapitaem WSZYSTKICH POLAKW i EUROPEJCZYKW.

__________________________________________________________________________

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

O Ochronie Obszarw NATURA 2000 W Lubiatowie


mwi

Polska Grupa Energetyczna


(PGE)

2013

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

1. Wprowadzenie

istnieje jedynie pojcie zrwnowaonego bilansu finansowego. Czy mog to udowodni? Ale oczywicie, wystarczy przysowiowy rzut oka na prospekt emisyjny zatwierdzony w dniu 9 padziernika 2009 roku przez KNF (Komisj Nadzoru Finansowego), przedstawiajcy ofert dla 259.513.500 akcji zwykych na okaziciela serii B o wartoci nominalnej 10 PLN kada. Polecam, bardzo pouczajca lektura. Czy jest tam cokolwiek o Naturze 2000 w Polsce? Naturalnie i to w bardzo dobitny sposb. Co ma wsplnego Natura 2000 z PGE? Bardzo, bardzo wiele. Obszary Natura 2000 w Polsce s traktowane przez PGE w kategoriach ryzyka finansowego.

Czy PGE jest zwolennikiem tzw. zrwnowaonego rozwoju? Nie sdz, w ich sowniku

2. Program Natura 2000

W prospekcie emisyjnym czytamy:


Unijny program Natura 2000 przewiduje ochron zagroonych gatunkw ptakw, siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkw rolin i zwierzt na kontynencie europejskim (Natura 2000). Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. UE. L. z 1979 roku, Nr 103, str. 1, z pn. zm.) oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE. L. z 1992 roku, Nr 206, str. 7, z p n. zm.) transponowane do polskiego systemu prawnego gwnie poprzez Ustaw o Ochronie Przyrody oraz Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarw specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 (Dz.U. z 2004 roku, Nr 229, poz. 2313, z p n. zm.) ustanowiy sie chronionych obszarw, ktr tworz dwa rodzaje obszarw: (i) obszary specjalnej ochrony ptakw oraz (ii) specjalne obszary ochrony siedlisk. Obecnie w Polsce istnieje 141 obszarw specjalnej ochrony ptakw. Dodatkowo Rada Ministrw wyst pia do Komisji Europejskiej o dodatkowe 364 specjalne obszary ochrony siedlisk. Propozycje te zostay rozpatrzone pozytywnie przez Komisj Europejsk. Przedsiwzicia zlokalizowane na terenie sieci chronionych obszarw lub w jej pobliu, a take przedsiwzicia, ktre mog mie znaczcy wpyw na obszar Natura 2000 wymagaj zatwierdzenia przez organy waciwe do spraw ochrony rodowiska. Ich waciciele lub inwestorzy mog by obowizani do sporzdzenia raportu stanowicego analiz wpywu inwestycji na rodowisko i chronione gatunki. Raport ten jest nastpnie weryfikowany przez organ waciwy do wydania decyzji rodowiskowej, ktry decyduje, czy zamierzenia inwestycji s zgodne z Natur 2000, czy te sprzeciwiaj si zaoeniom programu. W przypadku zatwierdzenia projektu przedsiwzicie bdzie podlega staemu monitoringowi jego wpywu na rodowisko. Jeeli bowiem monitoring wpywu na rodowisko wykae negatywne oddziaywanie na obszary chronione, dziaalno takiego przedsiwzicia moe zosta istotnie ograniczona lub zakoczona.

Komentarz: PGE wykazuje gbokie przygotowanie teoretyczne, natomiast zastosowania praktyczne nie maj dla nich jakiegokolwiek znaczenia.

3. Ryzyko zwizane z Programem Natura 2000 i innymi podobnymi regulacjami


wstpie nadmieniam, e tytu tego rozdziau pochodzi z wyej wspomnianego prospektu emisyjnego, w ktrym czytam rzecz arcyciekaw:
Lokalizacja i wdraanie nowych inwestycji, a take rozbudowa istniejcych instalacji podlega ograniczeniom wynikajcym z regulacji dotyczcych ochrony rodowiska. W szczeglnoci dostpno terenw pod niektre z naszych inwestycji moe zosta w przyszoci ograniczona z uwagi na ich objcie programem Natura 2000. Dotyczy to m.in. inwestycji w budow odnawialnych rde energii (w szczeglnoci elektrowni wiatrowych i wodnych) lub sieci przesyowych. Program Natura 2000 przewiduje szereg ogranicze w zakresie realizacji inwestycji (np. specjalne instrumenty ochrony ptakw i ich siedlisk, konieczno przeprowadzania szczegowej analizy wpywu inwestycji na chronione gatunki czy ich siedliska itd.). Program Natura 2000 nie zawiera przy tym spjnej listy obszarw chronionych i nie jest wykluczone, e jego zasig terytorialny ulegnie w przyszoci rozszerzeniu, co moe skutkowa midzy innymi koniecznoci zmiany lokalizacji planowanych przez nas

Na

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

inwestycji. Przy wyborze lokalizacji planowanego przedsi wzicia, jak i w przypadku przedsi wzicia dziaajcego ju w obszarze specjalnej ochrony, konieczna jest analiza przed- i porealizacyjna, a tak e stay monitoring wpywu inwestycji na rodowisko. W przypadku negatywnego oddziaywania inwestycji na obszary chronione dziaalno taka moe zosta istotnie ograniczona lub nawet uniemoliwiona. Ponadto w nastpnych latach naley si liczy z dalszym zaostrzaniem wymogw dotyczcych ochrony rodowiska i przyrody, zarwno przez organy polskie, Unii Europejskiej, jak i konwencje mi dzynarodowe. Nie mona przewidzie dokadnego rodzaju ani zakresu tych ogranicze. Okolicznoci te mog wywiera istotny niekorzystny wpyw na dziaalno, wyniki lub sytuacj finansow Grupy.

Komentarz: Jestem wrcz zauroczony precyzj i klarownoci toku mylenia jaki prezentuje tutaj PGE. Brakuje tylko przysowiowej kropki nad i, mianowicie stwierdzenia, e akcjonariusze, czyli MY wszyscy, rwnie stanowimy potencjalne ryzyko finansowe. Oczywicie, e w tym aspekcie, MY rwnie wywieramy niekorzystny wpyw na sytuacj finansow PGE, szczeglnie jeli chodzi o ich absurdalne plany wprowadzenia energii atomowej do programu energetycznego w NASZY kraju i to gdzie, na terenach chronionych prawem polskim i unijnym, na terenach Natura 2000 w Lubiatowie.

4. Wnioski
Jak wykazano, PGE doskonale zna ustawodawstwo zwizane z ochron obszarw Natura 2000. Jak dotychczas, PGE dmie w tub propagandow, twierdzc, e obecna sytuacja prawna pozwala na wykonanie bada lokalizacyjnych w Lubiatowie. Mieszkacy Gminy Choczewo czekaj na przedoenie ekspertyzy okrelajcej wpyw bada lokalizacyjnych na obszary Natura 2000 w Lubiatowie, zgodnie z prawem krajowym i unijnym.