1 PENGENALAN Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup.

Kemahiran ini perlu dikembangkan kepada semua murid supaya mereka peka dengan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan. Dengan kemahiran ini juga, murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki sesuatu kelemahan. Justeru, pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan penekanan pada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid mereka. Modul ini dibina untuk membantu guru memahami kemahiran belajar dan seterusnya mengaplikasikannya ke dalam pengajaran dan pembelajaran. 3

2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR
Belajar Cara Belajar diperkenalkan kerana beberapa sebab :   Murid perlu belajar untuk memperoleh maklumat tambahan di luar waktu persekolahan. - Murid perlu bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka.   Murid perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu.   Kemahiran Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar seumur hidup di kalangan murid.   Masa di bilik darjah terhad.   Pengetahuan dan maklumat yang diterima
MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

4

3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR
Objektif Belajar Cara Belajar adalah seperti yang berikut: Menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru. Membolehkan murid

menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan & kemahiran ke situasi lain, sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan.
MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

5

4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR
Pengertian Belajar Cara Belajar Belajar Cara Belajar ialah proses untuk memperoleh teknik belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru.
MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

6

5. PERANAN GURU DAN MURID DALAM BELAJAR CARA BELAJAR
a) Peranan Guru

Menilai secara formatif & sumatif dan merekod pencapaian murid. Mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid. Menentukan objektif pembelajaran. Memilih bahan p&p yang sesuai. Menyediakan pelbagai teknik dan aktiviti untuk menjalankan p&p. Berbincang dengan murid.
MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

7

b) Peranan Murid Mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran. Menilai keupayaan diri untuk belajar dan

mengambil tindakan seterusnya. Menetapkan matlamat & diharapkan dapat menjayakannya. Berbincang dengan guru sama ada matlamat yang ditetapkan mampu dicapai atau tidak. Merancang pembelajaran secara terperinci. Melaksanakan perancangan. Melaporkan kemajuan pencapaian. Berbincang dengan rakan sebaya dan guru tentang tugasan, kerja projek, penguasaan kosa kata. Memberikan ganjaran atas kejayaan diri. Membuat refleksi dan menilai pencapaian.

Kemahiran Belajar
MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

11

Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti:

KEMAHIRAN BELAJAR Mencatat Nota Membaca   Luncuran (Skimming)   Imbasan (Scanning)   Intensif   Laju Menulis   Laporan   Cepat Mengingat Mendengar dengan berkesan
MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

12

a. Kemahiran Mendengar Dengan Cekap
Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proses

komunikasi antara manusia. Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. Kemahiran mendengar melibatkan:

Apa yang didengar Pelbagai teks seperti Mengapa mendengar
muzik lagu syarahan pengumuman puisi arahan ucapan berita lakonan   Untuk mendapatkan maklumat, fakta, data, pengetahuan   Untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik   Untuk mengetahui perkembangan semasa   Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu
MODUL BELAJAR CARA BELAJAR

13

Siapa yang didengar
Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar Sesiapa sahaja yang:   Memberikan maklumat   Memberikan penjelasan   membuat pertanyaan   memberikan pendapat

Bagaimana mendengar dengan berkesan Dengan teliti dan penuh
perhatian   Dalam suasana yang tenang dan selesa   Motivasikan diri untuk memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian kepada

dan fakta mengenai sesuatu perkara. Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca. Bagaimanakah membuat skimming: membaca tajuk. pengetahuan. Bagaimana membuat imbasan: Membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam Membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan Memberikan perhatian kepada rajah dan grafik yang ada MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 15 iii. pendahuluan dan rumusan bahan atau dokumen membaca dengan menggunakan pergerakan mata yang cepat memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca ii. iaitu: i. Biasanya terdapat empat jenis gaya bacaan. Kemahiran Membaca Tujuannya untuk mendapatkan: maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen pandangan umum mengenai dokumen dengan segera .pembelajaran hari itu   Memandang ke arah guru   Menumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan. Imbasan (Scanning) Imbasan ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada skimming. Bacaan Intensif Bacaan Intensif ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci. Tujuannya adalah untuk : mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan. Kemahiran membaca ialah penting untuk mendapatkan maklumat. ditunjuk dan ditulis MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 14 b. Skimming (Luncuran) Skimming ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu bahan atau maklumat. Bacaan Intensif memerlukan: tumpuan .

2. Tujuannya adalah untuk : menggunakan masa terhad dengan lebih produktif menjimatkan masa memperoleh maklumat tambahan pada kadar yang cepat Memerlukan: kebolehan laju membaca kefahaman serentak membaca iv. iv. Pembaca laju boleh mengesan penjelasan isi utama dengan melihat tandatanda perbezaan seperti:   tulisan condong   tulisan bergaris   tulisan tebal   fakta yang bersiri atau bernombor (1.3. ketekunan masa yang lebih panjang untuk mendapat makna Tujuannya adalah untuk : mendapatkan semua maklumat dengan mendalam dan catatan perlu dibuat untuk mengumpulkan maklumat tersebut. Ini boleh dibuat dengan:   membaca cepat seluruh buku   membaca cepat senarai bab   membaca cepat semua bahagian   membaca cepat semua perenggan ii.. Menumpukan perhatian pada pemikiran atau idea utama. …)   fakta yang bersiri abjad (a. b. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada perkataan atau rangkai kata awalan ayat seperti:   Pertama…. Mengingat sebanyak mungkin maklumat yang dibaca:   mengingat isi yang senang dahulu daripada isi yang sukar   membaca laju diikuti dengan catatan nota kerana catatan nota memaksa pembaca berfikir   berfikir dengan cergas untuk memahami dan mengingat isi utama bahan yang dibaca. c. Ketiga….   Sebaliknya…   Contohnya…. Penjelasan isi utama boleh didapati daripada bentuk grafik seperti:   Graf   Jadual   Gambar rajah v. …) iii. Bacaan Laju MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 16 Bagaimanakah membaca laju i. .   Selanjutnya…..   Dengan itu ….Kedua….

  Catatan nota dikumpulkan untuk keperluan rujukan tambahan masa depan.   Catatan di sebelah kiri dan kanan NOTA sebagai nota dan maklumat tambahan. Bagaimanakah mencatat catatan   Berikan perhatian pada maklumat yang didengar. Kemahiran Mencatat Nota   Mencatat isi utama penting sebagai rujukan.   Daripada isi penting boleh dikembangkan kepada fakta asas. dibaca dan dilihat.   Dicatat dalam buku atau kertas catatan yang khas.   Mencatat nota ialah aktiviti merekod fakta. Mengaplikasikan atau mengaitkan bacaan dengan pengalaman pembaca.   Ada lakaran dan grafik yang menyokong teks.   Maklumat tersebut dipilih atau ditafsirkan . penerangan. simbol (contoh: sama dengan =) dan singkatan perkataan (contoh:yang = yg.   Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah.   Catatan terang dan mudah dibaca. temuduga. maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca. dilihat atau didengar.Tip Bacaan Laju (Speed Reading) vi. ceramah. dengan = dgn).   Terdiri daripada idea utama. membaca buku atau bahan lain.   Menggunakan kata kunci. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 17 Mengapakah perlu mencatat nota ? c.   Tanda bulatan dan garisan dibuat pada isi penting. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 18 Ciri nota yang baik   Mengandungi rangka kasar sahaja.   Nota disemak semula supaya tidak tertinggal idea penting.

menulis cepat memerlukan unsur:   Kelajuan menulis   Tulisan yang boleh dibaca. bulatan.   Catatan nota boleh dibuat dalam bentuk grafik seperti anak panah.   Baca dan susun semula catatan. garisan.   Hanya fakta baru sahaja yang dicatatkan kerana ini merupakan pembelajaran baru. Menulis Laporan Panduan umum untuk menyediakan laporan adalah seperti yang berikut:   Memiilih topik sekiranya topik tidak diberikan   Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber   Meneliti dan memilih maklumat yang relevan dengan topik   Membuat nota   Menyediakan kerangka laporan   Menulis draf pertama dan mengenal pasti sumber yang dipetik   Melengkapkan laporan dengan jadual. dan bahan grafik yang lain yang sesuai   Menyemak draf   Membuat pemurniaan dan menulis draf kedua   Menerbitkan laporan MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 20 ii. Kemahiran Menulis Cepat Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Banyak maklumat yang boleh dicatat. graf. dan sebagainya.sebelum dicatat. Menjimatkan masa. . Oleh itu.   Kandungannya difahami. Kemahiran Menulis i. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 19 d. Dalam peperiksaan masa terhad tetapi memerlukan banyak isi jawapan yang boleh ditulis.

Kemahiran Mengingat Jenis Ingatan   Ingatan jangka pendek maklumat tersimpan sebentar sahaja.Murid mempunyai banyak maklumat atau fakta dalam ingatannya semasa menjawab soalan peperiksaan. Murid menyediakan alat tulis yang sesuai seperti pen yang sempurna dan pensel yang tajam. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 22 .   Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa lama. Latihan untuk menulis cepat   Pilih satu topik untuk dikarang.   Minta rakan membaca karangan dan memberikan maklum balas dari segi tulisan dan isi karangan.   Tulis karangan itu dalam masa yang ditentukan.   Ingatan jangka panjang maklumat yang kekal dalam ingatan. Mengapakah perlu menulis cepat? Apakah prasyarat menulis cepat ? MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 21 e.   Peruntukkan masa untuk mengarang topik.   Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik.   Ulang latihan dengan mempercepat masa menulis. Murid boleh mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat.

contoh: MAGERAN (Majlis Gerakan Negara)   Membuat rantaian atau berlawan contoh: piring . fakta. Mengenal pasti sumber pembelajaran. cara mendapatkan maklumat daripada temu ramah. butiran. iaitu: Cara Mengingat Mendaftar maklumat hingga boleh dikekalkan dalam ingantan (encoding ) Menyimpan maklumat Mengingat kembali maklumat (decoding)   Mereka cerita   Mencipta irama atau lagu   Membuat catatan   Membuat lakonan   Membuat senarai semak   Mencipta akronim – contoh: HKL (Hospital Kuala Lumpur)   Mencipta akrostik . Definisi Maklumat ii.terutama nombor – contoh: nombor telefon: 795 88 345   Mengulang   Melatih tubi Kemahiran Maklumat MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 25 KEMAHIRAN MAKLUMAT Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah suatu aspek kemahiran belajar cara belajar yang penting. Definisi Kemahiran Maklumat Maklumat ialah pengetahuan. dan cara merujuk kamus. mengenal maklumat dalam buku. graf dan peta minda   Mengingat secara kumpulan .cawan   Melakar grafik dan ilustrasi . i. membuat rujukan. Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dan .Proses Ingatan Proses ingatan terbahagi kepada tiga langkah. data. direktori dan ensiklopedia ialah sebahagian daripada kemahiran maklumat yang perlu dikuasai oleh murid. maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang. keterangan.peta.

filem. kamus. Ulasan/Resensi 19. Buku Panduan /Manual 22. Direktori 20. pita video. dan cakera laser). faktor penentu ialah kuantiti dan kualiti maklumat yang terkandung dalam sesuatu sumber.Tesis/Disertasi 7. CD-ROM MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 27 • Memahami tugasan • Menggunakan pelbagai sumber rujukan .Atlas 12. ensiklopedia. slaid.Kamus 10. abstrak dan buku teks). Paten 5. Buku Tahunan 14. kaset video. Terdapat pelbagai sumber yang dapat memberikan maklumat iaitu:   Bahan bercetak (contohnya: akhbar. CD ROM. Setiap sumber maklumat yang dinyatakan mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai akibat sifat fizikal. mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu. buku bibliografi.Jurnal 2. radio. buku tahunan.Gazetiar 13. Internet 24. almanak. Jenis Sumber/Bahan   Sumber yang berasaskan manusia (Contohnya: ibu bapa. Pangkalan Data Dalam Talian 23. buku. dan Internet).Katalog Perdagangan 8. iv. guru. Mengenal Pasti Sumber Pembelajaran Maklumat boleh didapati melalui sesuatu yang didengar.mengumpulkan. Bibliografi 18. indeks. Indeks 16. mikrofis. Walau bagaimanapun. jurnal.Ensiklopedia 9. Almanak 15.Laporan 3.Standard/Piawaian 6. Biografi 21. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 26 iii. lutsinar. direktori.   Bahan audiovisual (contohnya: piring hitam. atlas. dibaca dan ditonton. pakar bidang. majalah. buku panduan. tenaga. Abstrak 17.Kertas Kerja 4.Tesaurus 11. harga dan cara penggunaan bahan tersebut. rakan) 1.   Sumber berasaskan komputer (contohnya: disket.

• Mentafsir maklumat visual seperti graf. dengar dan tonton. • Kumpulkan buktii alasan dan butiran yang dapat menyokong pandangan/hujah. v. Tentukan maklumat yang diperlukan. masa dan tempat). Menilai Dan Mengumpulkan Maklumat • Gunakan teknik imbasan dan luncuran. baca. bidang pekerjaan dan sebagainya). Sediakan alat perakam. orang kenamaan atau orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa. Beradab dan gunakan bahasa yang santun . Sediakan dan susun soalan untuk mencungkil maklumat yang dikehendaki. Mengenal Pasti Masalah Dan Maklumat Yang Diperlukan MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 28 vii. • Pilih bahan. peta dan carta. dan sesuai dengan tugasan. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 29 Tepati janji temu. • Menilai sumber maklumat dan laman web untuk mendapatkan yang tepat. pakar dalam bidang berkenaan. Kemahiran Menemu Ramah Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah individu tertentu seperti tokoh. kamera dan sebagainya mengikut keperluan. boleh dipercayai. Kenal pasti tokoh atau orang yang hendak ditemu ramah. Selidik kesesuaian tokoh tersebut dengan maklumat yang dikehendaki (latar belakang tokoh. diperakui.• Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat • Membina soalan asas • Menentukan maklumat yang diperlukan • Mengenal pasti skop sumber • Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir semula masalah vi. Buat temu janji dengan tokoh (tarikh. • Pastikan sumber sama ada sumber primer atau sekunder.

Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokoh bercerita atau menyampaikan maklumat. Kemahiran Membuat Rujukan Dalam era ledakan maklumat. Adakan hubungan mata dan mendengar dengan penuh perhatian. Teliti semula maklumat yang dicatat dan dirakamkan. ubah suai soalan jika perlu. Kemukakan soalan yang telah disediakan. Rangka persembahan maklumat dan tulis draf pertama. Lengkapkan persembahan dengan bahan grafik. perkara atau / dan judul. Menggunakan Laci Kad Katalog Ada tiga jenis laci kad katalog Anda boleh menggunakan satu daripada laci tersebut berdasarkan maklumat yang anda ada seperti maklumat pengarang. menggunakan gelaran dan ganti nama diri yang betul. Anda boleh menggunakan mana-mana laci yang anda ada maklumatnya. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 30 viii. lampiran dan senarai rujukan. kita perlu mengetahui cara mengesan maklumat dengan cekap tanpa perlu mengingat semuanya. Lengkapkan persembahan dengan mendapatkan maklumat tambahan daripada sumber lain atau hubungi orang yang ditemu ramah semula. Oleh itu. Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam buku catatan.(memperkenalkan diri. dan mengucapkan terima kasih). terlalu banyak maklumat yang perlu diingati. gambar. menyatakan tujuan. dengan menggunakan kad katalog yang berasaskan sistem pengelasan yang tertentu misalnya Library of Congress atau Sistem Perpuluhan Dewey . Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambar foto dan lain-lain).

M. Berdasarkan sistem ini. Pada halaman judul terdapat maklumat tentang judul buku. halaman judul. terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu: 000-099 Karya Am 100-199 Falsafah 200-299 Agama 300-399 Sains Kemasyarakatan 400-499 Bahasa 500-599 Sains Tulen 600-699 Teknologi 700-799 Kesenian dan Hiburan 800-899 Kesusasteraan 900-999 Geografi. nama penyunting (jika ada) dan nama penerbit. Sejarah dan Biografi ix. Hooker Penterjamahan oleh A. kulit belakang. Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan. Pada kulit hadapan tertera tajuk buku dan nama pengarang.Mohd.Ali Virginia M. pusat sumber sekolah menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey. bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan maklumat yang tertentu. indeks. Sejarah Melayu-Islam Virginia M.   laci kad pengarang   kad perkara   kad judul Kaedah Mengesan Maklumat & Merujuk Bahan di Pusat Sumber Perpustakaan MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 31 Pada amnya. nama pengarang sepenuhnya.dengan alat baca mikrofis dengan komputer OPAC. halaman kandungan. Hooker MODUL BELAJAR CARA BELAJAR . judul kecil.

Bibliografi terdapat selepas tajuk akhir sesebuah buku atau pada akhir bagi setiap bab. Jadual kandungan ialah bahagian yang penting dalam buku. konsonan bunyi-bunyi bahasa penggalan. Dalamnya terkandung senarai pengarang. 1956.M. Sesetengah buku memperuntukkan ruangan daftar kata atau glosari yang mengandungi keterangan atau makna tentang istilah dan singkatan yang digunakan dalam buku tersebut.. klausa satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek & satu predikat. tahun hak cipta. nama tajuk. alamat penerbit dan maklumat pengkatalogan iaitu nombor kad katalog. perincian tajuk dan halaman yang selaras dengan tajuk.M. Dalamnya terkandung nama bab. London: Luzac.. Mohd. Bibliografi Asraf Wahab 1979. Penerbitan: DBP Dicetak oleh DBP Kandungan .32 Pada bahagian halaman verso (belakang halaman judul) terdapat maklumat hak cipta. Bertentangan dengan halaman ini kadangkala disertakan pengenalan atau kata aluan. “Rumusan Pola-pola Ayat Inti”. tajuk buku/majalah/jurnal. penerbit dan tahun terbitan disusun mengikut urutan abjad. Untuk mengingati guru-guruku. ISBN 983-622-2123-9 Cetakan Pertama 1991 Karya –V. Studies in Malay. tahun penerbitan. catatan tentang halangan menyalin semula. Brown C.C. tempat terbitan. DBP 1979. Hooker Terjemahan: A.

  Ensiklopedia terbahagi kepada dua jenis iaitu am dan khas. 6 Universiti Malaya.   Maklumat ini termasuklah definisi. Saka. 32-4. 39-40. . 28. Pada kulit belakang kadangkala diberikan maklumat tentang isi buku misalnya sinopsis cerita dan biodata pengarang. perangkaan dan bibliografi yang disusun mengikut urutan abjad.Contoh ensiklopedia am: Oldham’s Encyclopedia Illustrated (ensiklopedia am kanak-kanak) dan Oxford Junior . Pada senarai perkara atau pengarang disertakan nombor halaman yang memperincikan maklumat tersebut. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 34   Ensiklopedia ialah bahan (berbentuk buku dan CD ROM) yang mengandungi maklumat bagi semua bidang ilmu pengetahuan. 39 Sayid Umar. sejarah. keterangan. 69 Universiti Riau. 53 Sejarah Bugis. 111 Salehah..13 Universiti Leiden. 91 Sinopsis Cerita ………………………… ………………………… ………………………… ……………………….   Setiap edisi ensiklopedia biasanya dibahagikan kepada beberapa jilid yang berurutan.Pengenalan 1 Masa Lalu dan Kini 3 Dua Versi Teks 5 MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 33 Sebelum kulit belakang terdapat ruangan indeks sama ada indeks perkara atau indeks pengarang yang disusun mengikut urutan abjad. Biodata: ………………………… ………………………… ………………………… …………………….

sebutan. Terdapat dua jenis kamus iaitu:   Kamus umum   Kamus khas atau kamus istilah Mengesan Maklumat Daripada Kamus Perkataan atau kata masukan disusun mengikut abjad. Kata utama seperti SUNGAI. TOKOH. Kemahiran Merujuk Kamus Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau makna. x. Setelah mendapat . Jilid yang menerangkan secara terperinci disebut jilid mikro. silabikasi. Everything went well. xi.Contoh ensiklopedia khas: Encyclopedia of Animals dan Encyclopedia of Art. penggunaan dan kedudukan semasa sesuatu perkataan yang disusun mengikut urutan abjad. dan KEJADIAN dicap dengan huruf besar diikuti keterangan tentang perkataan tersebut. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 35 Fabulous fabulous – wonderful. ejaan.Encyclopedia. . a fabulous day It was a fabulous week. Kemahiran Merujuk Ensiklopedia Mengesan Maklumat daripada Ensiklopedia Perhatikan barisan ensiklopedia di rak khas dan lihat tulang belakang setiap jilid. TEMPAT. Buka terus halaman yang bermula dengan huruf pertama kata yang ingin dicari maknanya. Ada ensiklopedia mempunyai jilid maklumat umum atau kasar yang disebut makro. Pilih jilid yang mengandungi perkataan atau huruf yang pertama yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikesan. asal usul.

3. 7.google.com) 5. Pergi ke mana-mana pelayar Internet seperti Netscape.halaman tersebut. Cari (http://www. jika anda ingin membuat tugasan tentang keris taipkan keris jika enjin carian yang dipilih menyediakan versi Bahasa Melayu atau taip dagger sekiranya tiada. topik atau tugasan yang dicari. Sebagai contoh. Taip kata carian (search word/ search term) yang berkait Dengan perkara. Selepas kata carian ditaip. Cuba kata carian yang lain sekiranya masih tidak memperoleh maklumat yang sesuai atau kurang lengkap.yahoo. Internet Explorer dan sebagainya yang tertera pada skrin utama. Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada ruang yang ditetapkan. 5. fabulous fast Pada sudut atas kiri setiap halaman dalam kamus tertulis kata pertama. Pilihan Bahasa Melayu. Kemahiran Mencari Maklumat Melalui Internet SENARAI ENJIN PENCARIAN 1. Klik halaman web (web page) yang dipaparkan untuk menentukan sama ada kandungannya sesuai dengan maklumat yang dikehendaki. keterangan makna perkataan contoh frasa contoh ayat perkataan MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 36 xii.com) CARA MENCARI MAKLUMAT 1. com) 3. Alta Vista (http://www. 6. 2. skrin akan memaparkan lamanlaman web yang akan memberikan rangkaian yang berkaitan dengan kata carian yang dimasukkan. Google (http://www. Lycos (http://www. com) 4. pada sudut atas kanan tertulis kata terakhir bagi halaman tersebut. com) 2. Infoseek (http://www. 4. Yahoo (http://www.cari.altavista. com) 6. cari perkataannya.lycos.go. Strategi .

bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan daripada perkara yang dipelajari. Proses Memantau Adakah ini membawa makna kepada saya? Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan? Mengapakah saya tidak memahami cerita ini? Apakah soalan yang boleh saya MODUL BELAJAR CARA BELAJAR . Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. iii. Proses Merancang Proses ini memerlukan murid:   Meramal apakah yang akan dipelajari. Proses Metakognitif b. ii. Menilai apa yang dipelajari.   Membuat perancangan dari semasa ke semasa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu perkara. seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang.Metakognitif MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 39 Murid boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui proses yang berikut: Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Memantau kemajuan pembelajaran diri. mental dan psikologi. Merancang apa yang hendak dipelajari. i. STRATEGI METAKOGNISI MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 40 a.   Menyediakan diri secara fizikal. memantau dan menilai apa yang dipelajari. Apabila kesedaran ini wujud. Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya kepada diri sendiri dari semasa ke semasa perkara yang berikut: i.

guru perlu   mengajar atau menunjukkan peraturan yang patut dipatuhi dan strategi serta langkah untuk . amalan menerapkan Metakognitif dalam setiap tahap pembelajaran secara spontan dan tanpa disedari dapat dipupuk. nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya? Mengapakah saya mudah/sukar menguasainya? Apakah tindakan/ pengubahsuaian yang harus saya ambil? MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 42 iii.   Metakognitif tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran atau strategi secara berasingan. murid membuat refleksi untuk mengetahui: Dengan pengetahuan ini. Merancang Sebelum sesuatu aktiviti pembelajaran dimulakan. Strategi Untuk Meningkatkan Metakognitif Yang berikut ialah beberapa strategi untuk meningkatkan Metakognitif: a. Oleh itu Metakognitif sepatutnya diajar secara infusi iaitu dengan menyerapkan metakognitif dalam kaedah kaedah mengajar. murid dapat memikirkan strategi yang lebih sesuai untuk menguasai pelajaran baru. Bagaimana sesuatu kemahiran. Cara Mengajar Metakognitif MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 43 iv. Kesan Daripada Penerapan Metakognitif Dengan penerapan ini. ii. Murid diajarkan menggunakan strategi Metakognitif untuk membantu menyelesaikan masalah secara bersendirian atau berbincang dengan rakan. Proses Menilai Melalui proses ini. perkembangan staf dan proses penyeliaan.41 c.

b. e. guru perlu memberikan peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman.   Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri mereka sendiri sebelum. Murid juga boleh mendapatkan maklum balas daripada rakan mereka dengan mengajukan soalan seperti : Melalui cara ini. murid akan menyedari tingkah laku yang baik dan akan menerapkan tingkah laku tersebut dalam situasi yang berlainan. d. melihat dan menonton sesuatu. Memilih Secara Sedar berbincang dengan murid tentang pemilihan dibuat oleh murid dari segi kesan baik dan nya sebelum keputusan dibuat. Menyoal Pada Semua Peringkat   Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan fikiran. Apakah tindakan ini membanggakan . Contohnya: mengenal pasti dan membezakan apa yang dilakukan sama ada sesuatu itu membantu atau menghindar mengenal apa yang disukai dan tidak disukai menyenaraikan baik dan buruk sesuatu aktiviti. Selepas aktiviti pembelajaran. mendengar. Semasa aktiviti itu dilaksanakan. semasa dan selepas membaca. Mengambil Kredit Guru harus minta murid mengenal pasti apa yang positif atau baik daripada tindakan murid. guru perlu meminta murid menilai sejauh mana peraturan yang diajarkan itu dipatuhi.menangani masalah dan tuju hala yang harus diikuti. Menilai Berdasarkan Pelbagai Kriteria Metakognisi boleh dikembangkan dengan   memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka berdasarkan dua atau lebih kriteria penilaian. proses berfikir dan pandangan tentang tingkah laku mereka. Terdapat 3 peringkat: Apa ? Mengapa? Bagaimana? MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 44 c.

. “Bagus. Menggalakkan Idea Daripada Murid Guru boleh membantu murid dalam metakognisi dengan memparafrasa pernyataan yang diutarakan oleh murid Contohnya: a) GURU: Apa yang ingin anda katakan ialah … b) GURU: Saya rasa anda ingin mem beritahu saya bahawa … Melalui cara ini. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 46 h. Kesedaran ini akan membangkitkan keyakinan murid bahawa mereka boleh melakukannya. awak sedang membuat satu rangka tindakan yang baik bagi …. memikirkan semula atau memikirkan idea mereka dengan lebih mendalam. “tidak baik”. Memberikan Label Bagi Sesuatu Tindakan Guru boleh menyedarkan murid mengenai tingkah laku kognitif mereka dengan memberikan label bagi tindakan yang diambil. mereka dibimbing agar menjelaskan. Menjelaskan Maksud Perkataan Tertentu Kepada Murid nya murid mengeluarkan perkataan seperti “tidak adil‟. dan itu satu sifat yang terpuji. atau “sangat tegas” agar murid lebih sedar dan bertanggungjawab terhadap impak kata-kata mereka. g. Main Peranan Dan Simulasi . j.” “Awak telah memberikan kerjasama kepada rakan kamu. Contohnya: Guru boleh memuji dan memberi pengiktirafan dengan. „tidak baik‟.” perlu bertanya dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan adil”.diri anda? Bagaimanakah tindakan itu sepatutnya diberi MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 45 f.” i. Mengelak Daripada Menyatakan ‘Saya Tidak ‘Boleh’ Cara yang boleh diaplikasikan ialah murid memikirkan beberapa soalan:   “Apakah informasi yang diperlukan?”   “Apakah alatan yang diperlukan?”   “Apakah kemahiran yang diperlukan untuk melakukan tingkah laku berkenaan?” Soalan-soalan ini akan menimbulkan kesedaran tentang pengetahuan batasan yang diketahui dan apa yang perlu diketahui.” “ Apa yang kamu semua ialah satu eksperimen yang baik. “Dia sangat tegas.

melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan persepsi asal dengan keputusan baru . Ini dapat membantu murid: . Bagaimanakah Menghasilkan Jadual Waktu Persendirian?   Tentukan tempoh masa yang harus anda peruntukkan masa untuk mengulang kaji sesuatu mata pelajaran.mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara membuat keputusan . Menyimpan Jurnal Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu pengalaman dalam buku log/ harian/diari sepanjang pengalaman itu.   Pilih keutamaan mengikut susah senang sesuatu mata . guru hendaklah menunjukkan dengan jelas bagaimana beliau merancang. Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 51 i.mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan mereka dalam bentuk simbol atau grafik . mengenal pasti dan menilai sesuatu tingkah laku beliau supaya murid dapat mencontohinya.mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan dalam sesuatu percubaan l.   Simulasi memberikan peluang kepada murid untuk memikirkan bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi berlainan. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 47 k .  Dengan kaedah main peranan murid dapat membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan membuat modifikasi tingkah laku secara metakognitif terhadap peranan tersebut.   Untuk tujuan ini. Memberikan Teladan   Contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh guru sebagai ikutan oleh murid adalah sangat berkesan.

Penggunaan Masa Untuk Aktiviti Lain iii. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 53 . Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Perancangan ialah pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain.membuat kerja rumah . dan   aktiviti-aktiviti lain dalam sehari.   Pastikan masa belajar seboleh-bolehnya dibahagikan sama rata sepanjang minggu. masa juga harus diperuntukkan untuk: . mengikut kesesuaian.   Keupayaan minda menerima sesuatu pelajaran adalah terhad.   Berikan tumpuan dan masa yang lebih kepada mata pelajaran dan topik yang anda rasakan sukar. Oleh itu.melakukan aktiviti-aktiviti yang diminati atau menghadiri kelas tambahan. PENGURUSAN MASA MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 52 ii. adalah lebih baik sekiranya anda belajar selama 2 jam sehari sepanjang minggu berbanding dengan belajar selama 10 jam hanya untuk satu hari dalam seminggu.bersukan .berehat . Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang terperinci yang merangkumi:   sesi pembelajaran. Apakah Kelebihan Mempunyai Jadual Waktu ? Jadual waktu persendirian harus disediakan supaya: Mengurangkan pembaziran waktu Lebih memberi fokus kepada pelajaran Pengurusan masa lebih teratur Mengambil kira semua mata pelajaran Memberi keutamaan kepada mata pelajaran yang sukar Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja Selain belajar.pelajaran atau topik.membantu ibu bapa .

iaitu gaya pembelajaran Visual. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 54 Gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan individu. Pada asasnya dua model gaya pembelajaran yang dibincangkan di sini:   Gaya VAK (Visual. Auditori dan Kinestetik 1.   Murid harus mengenal pasti gaya pembelajaran yang disukai agar murid dapat memberikan fokus yang lebih terhadap apa yang dipelajari. Auditouri. di papan hitam atau paparan komputer. Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka.   Apa yang penting bukanlah gaya tersebut tetapi hasil daripada pembelajaran yang telah dilakukan. Kinestetik )   Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn 1.   Sebaliknya seseorang murid itu akan hanya kerugian masa sekiranya apa yang dipelajari tidak dapat dihayati sepenuhnya dan mereka tidak langsung dapat memahami atau mengingati perkara-perkara penting tentang pelajaran berkenaan.1 Gaya Pembelajaran Visual   Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan dalam buku. GAYA VAK Gaya VAK mengandungi tiga aspek.GAYA PEMBELAJARAN i. Mengapakah Perlunya Mengenal Pasti Gaya Pembelajaran?   Setiap individu mempunyai gaya belajar tersendiri.   Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan .   Setiap minit yang diperuntukkan akan hanya bermakna sekiranya murid itu dapat memahami dan mengingati fakta dan konsep penting pelajaran berkenaan. Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran.

  Mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau menggerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru.menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan.   Mereka dapat mengingati sesuatu dengan baik apabila mencuba terus aktivitimelalui hands-on.    MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 56 2.2 Gaya Pembelajaran Auditori   Murid Auditori belajar dengan mendengar perkataan yang disebut dan juga arahan lisan.   Murid dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman pita audio.   Murid “visual” tidak memerlukan penerangan lisan seperti murid “auditori” tetapi mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan. 1. ii. Alam . Cahaya Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat yang kurang cahaya. mengajar murid lain dan berbincang dengan guru. GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN Gaya pembelajaran Dunn & Dunn mengandungi beberapa aspek penting yang diperincikan seperti yang berikut: STIMULUS UNSUR CIRI Bunyi Suka belajar tanpa bising atau dengan bunyi latar belakang seperti muzik.3 Gaya Pembelajaran Kinestetik   Murid “kinestetik” belajar dengan baik melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara fizikal dalam aktiviti bilik darjah. 1. Apakah Gaya Pembelajaran? MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 55 Murid “visual” selalunya menulis nota syarahan dan arahan lisan jika mereka hendak mengingati sesuatu.

Fizikal Gerakan Suka atau tidak suka bergerak semasa belajar. Sosiologi Pelbagai cara Suka belajar dengan kombinasi beberapa cara di atas. Makan Suka atau tidak suka makan dan minum semasa belajar. Emosi Struktur Suka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya diberikan lebih masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara. Pasangan Suka belajar secara berpasangan. Rakan sebaya Suka belajar dengan rakan sebaya. Tanggung jawab Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu bimbingan guru. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 57 STIMULUS UNSUR CIRI Sendiri Suka belajar sendiri. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 58 STIMULUS UNSUR CIRI . Waktu Suka belajar pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa sahaja. Ketabahan Boleh belajar dalam masa yang panjang atau boleh belajar dalam masa yang pendek. Pola Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring atau duduk di lantai. Motivasi Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu diransang oleh guru. Persepsi Suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak. Guru Suka belajar dengan guru di sebelahnya. Pasukan Suka belajar dalam kumpulan .Sekitar Suhu Suka belajar di tempat yang nyaman atau di tempat yang panas.

Lengkapkan ruang di bawah memberikan nilai angka bagi setiap pernyataan yang dirasai paling tepat menerangkan perasaan anda berhubung dengan setiap pernyataan itu berdasarkan skala yang berikut: SS Sangat Setuju S Setuju TP Tidak Pasti TS Tidak Setuju STS Sangat Tidak Setuju 54321 Bil. suka belajar sesuatu bahagian demi bahagian. Otak kiri atau Otak kanan Murid ini lebih cenderung memproses maklumat di otak kiri .Global atau Analitik Murid global suka belajar secara menyeluruh. membuat gerakan dan mencipta sesuatu. murid analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis. Nama : …………………………………………………….. murid yang lebih cenderung memproses maklumat di otak sebelah kanan suka belajar secara keseluruhan. meminati bahasa dan membuat pengiraan dan analisis. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 59 3. Psikologi Impulsif atau Reflektif Murid yang impulsif bertindak secara spontan manakala murid yang reflektif berfikir sebelum bertindak. membuat sintesis. Kelas : ………………………………………………………. melukis. Item SS (5) S (4) TP . Arahan : Baca setiap pernyataan dibawah dengan teliti. SOAL SELIDIK GAYA PEMBELAJARAN Soal selidik yang berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai bagi seseorang murid.

20. 8. 21. Saya dapat menyiapkan lebih banyak tugasan jika saya melakukannya bersama dengan murid lain. 6. Di dalam kelas. 10. 15. Saya lebih mengingati sesuatu dengan belajar bersendirian. 13. 3. saya belajar dengan lebih baik apabila bekerjasama dengan murid yang lain. 5. Saya lebih memahami sesuatu dengan membaca arahan/panduan. 17. Jika saya belajar bersendirian saya belajar dengan lebih baik. saya dapat memahaminya dengan baik. Saya lebih mengingati perkara yang saya dengar dikelas daripada perkara yang saya baca. 12. Saya belajar dengan lebih baik jika saya mendengar sesuatu perkara. Lebih banyak yang saya pelajari jika saya belajar dalam kumpulan. Saya belajar dengan lebih baik jika guru menyampaikan penerangan. Lebih banyak yang saya pelajari dengan membuat model bagi sesuatu perkara. Jika saya melakukan sesuatu di kelas. Jika saya membaca arahan/panduan. Saya belajar dengan lebih baik dengan membuat lukisan semasa mempelajari sesuatu. 7. Saya genar membuat tugasan bersama . saya belajar dengan lebih baik. Saya berasa seronok melakukan eksperimen di kelas. Apabila guru memberikan arahan. 14. 18. 11. Saya lebih memahami sesuatu perkara apabila saya mengambil bahagian dalam main peranan. Saya belajar dengan lebih baik jika seseorang memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu. Lebih banyak yang saya pelajari dengan melakukan sesuatu bagi projek kelas. 19. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca apa yang ditulis oleh guru di papan tulis. Saya gemar belajar dengan cara melakukan sesuatu di kelas. saya mengingatnya dengan lebih baik. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 60 9.(3) TS (2) STS (1) 1. 16. 4. 2.

Saya lebih gemar belajar dengan seseorang. Saya mempelajari sesuatu dengan lebih baik dengan membaca buku teks daripada mendengar penerangan guru. 27.dengan dua atau tiga orang rakan yang lain. 23. 22. Visual Pernyataan Skor 6 10 12 24 29 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kecekatan Tangan Pernyataan Skor 11 14 16 22 25 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Auditori Pernyataan Skor 1 7 . saya lebih mengingati sesuatu yang saya pelajari dengan lebih baik. 1984) Lembaran Permarkahan Kendiri Terdapat lima pernyataan bagi setiap jenis gaya pembelajaran. Pernyatan di atas dikelompokkan berdasarkan gaya tersebut. Di kelas. 28. Saya belajar dengan lebih baik dengan membaca daripada mendengar sesuatu. 30. Saya lebih gemar menjalankan sesuatu projek secara bersendirian. (Diubahsuaikan daripada Joy Reid. jumlahkan semua skor bagi setiap kelompok gaya pembelajaran dan darab dua jumlah tersebut dan catatkan jumlahnya pada ruang yang betul. Setelah anda melengkapkan jadual di atas. 29. Jika saya membina sesuatu. saya membuat sesuatu dengan lebih baik apabila saya melakukannya sendiri. 25. Saya seronok membuat sesuatu untuk projek kelas. Saya suka bekerja bersendirian. 24. Saya belajar dengan begitu baik di kelas apabila saya mengambil bahagian dalam aktiviti yang berkaitan. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 61 26.

. dapat belajar bersendrian dengan membaca buku. dan perlu mencatat penerangan atau arahan lisan yang disampaikan sekiranya ingin mengingati sesuatu maklumat. tidak memerlukan penerangan lisan yang banyak. Visual Pelajar belajar dengan lebih baik dengan melihat perkataan dalam buku dan papan tulis. 2. Auditori Pelajar belajar daripada perkataan yang diujarkan.9 17 20 Jumlah Skor = Jumlah x 2 MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 62 Berkumpulan Pernyataan Skor 3 4 5 21 23 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Kinestetik Pernyataan Skor 2 8 16 15 19 Jumlah Skor = Jumlah x 2 Bersendirian Pernyataan Skor 13 18 27 28 30 Jumlah Skor = Jumlah x 2 SKOR Gaya pembelajaran utama 38-50 Gaya pembelajaran kedua 25-37 Gaya pembelajaran yang tidak penting 0-24 MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 63 Penerangan Tentang Gaya Pembelajaran Utama Gaya Pembelajaran Utama Penerangan 1.

3. dan main peranan. syarahan.dapat mengingat maklumat dengan membaca kuat atau dengan menggerak-gerakkan bibir ketika membaca. dapat menyiapkan sesuatu tugasan dengan bekerjasama dengan orang lain. 5. Persediaan Peperiksaan MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 67 Kebiasaannya peperiksaan tidak digemari murid. dan menyentuh dan menggunakan bahan. manakala gaya pembelajaran yang tidak penting bererti pelajar menghadapi kesulitan belajar melalui gaya tersebut dan harus memberikan tumpuan pada gaya yang lebih membantu pelajar dalam pembelajaran. Pergerakan fizikal dalam kelas membantu pelajar memahami maklumat baru. Murdoch Teacher Center. Setelah belajar bersungguh-sungguh. Kombinasi rangsangan seperti aktiviti dan pita audio memudahkan pelajar memahami perkara baru. Menghadapi sesuatu peperiksaan memang berat dan masalah yang berkaitan dengannya memang banyak. 4. Wichita. dan terlibat secara aktif dalam aktiviti. Berkumpulan Pelajar belajar dengan lebih mudah sekiranya berteman. lawatan. Kinestetik Pelajar belajar dengan lebih baik melalui pengalaman. serta mendapat manfaat daripada mendengar pita audio. Kecekatan Tangan Pelajar belajar dengan lebih berkesan apabila berpeluang membuat latih amal (hands-on) dengan bahan seperti melakukan eksperimen di makmal. mengingati maklumat apabila bekerja dengan rakan pelajar yang lain. Kansas). setiap murid mengharapkan keputusan yang baik dalam peperiksaan. dan perbincangan kelas. dan stimulasi daripada rakan membantu anda memahami perkara baru. Gaya pembelajaran minor menunjukkan bahawa pelajar masih dapat belajar dengan baik melalui gaya pembelajaran tersebut. 6. (Diubahsuaikan daripada Instrumen Gaya Pembelajaran. membina model. Kemahiran belajar cara belajar membantu murid beranggapan positif terhadap peperiksaan dan seterusnya . serta memahami dan mengingat maklumat baru dengan lebih baik apabila bekerja atau melakukan sesuatu bersendirian. berfikir. Bersendirian Pelajar belajar.

Mengajar murid teknik belajar yang betul. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR . Membantu murid untuk memberikan tumpuan pada pelajaran.menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin.   Tidur secukupnya pada malam sebelum hari peperiksaan   Hadapi peperiksaan dengan perasaan yakin diri   Elakkan menduduki peperiksaan dengan perut yang kosong. Mengajar murid cara mengulang kaji dan mengambil nota yang betul. Makan makanan yang berzat dan seimbang. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 69 MURID PERLU :   Sentiasa bersedia dan membuat ulang kaji untuk mengekalkan ingatan jangka panjang. Memotivasikan murid agar tekun belajar. Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman kepada murid seperti MENGGEMBIRAKAN MENDEBARKAN MENAKUTKAN PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN MENGECEWAKAN MERISAUKAN MENDUKACITAKAN MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 68 GURU BOLEH: Menggalakkan murid agar sentiasa berminat dengan kerja sekolah.

hindari soalan susah yang anda tidak pasti jawapannya serta diperuntukkan jumlah markah yang sedikit. . pemadam. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 71 Membaca arahan dan soalan terlebih dahulu .Putuskan tempoh masa diperlukan untuk menjawab setiap soalan.Jawab soalan yang mudah dahulu.Jika ada pilihan.Jawab soalan mudah yang anda ketahui jawapannya dan diikuti dengan soalan yang susah. Ingatkan diri bahawa anda telah bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan dengan baik. . Jangan gementar dan panik. . .70   Datang awal dengan persiapan yang secukupnya.abaikan jawapan yang anda tahu salah.Ketika membaca soalan.   Berdoa dan tenangkan diri sebentar sebelum memulakan peperiksaan. tandakan kata-kata kunci.buat pilihan kepada baki jawapan sedia ada. jam tangan. pembaris dan lain-lain. .   Jangan sesekali cuba membuat ulang kaji pada saat-saat akhir.Catatkan idea-idea yang timbul yang boleh digunakan sebagai jawapan. pensel. . MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 72 Strategi menjawab soalan .Luangkan sedikit masa untuk membaca soalan-soalan secara mendalam. Bawalah peralatan yang diperlukan seperti pen. Ubah sedikit posisi duduk supaya anda berasa selesa. Ketika menjawab soalan aneka pilihan: . .

Catatkan idea.Periksa semula jawapan anda.Gunakan perenggan pertama sebagai gambaran keseluruhan. 7. . Contoh Rancangan Pelajaran MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 77 Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan : 4 Masa : 80 Minit Tajuk : Berita / Laporan Sukan Bidang : Maklumat Dan Interpersonal Hasil pembelajaran: 7.Ketika menjawab soalan berbentuk karangan.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.Buat kerangka jawapan.Hindari perasaan ingin segera meninggalkan dewan atau kelas setelah anda menjawab semua soalan peperiksaan atau ujian. Sisihkan 10 peratus masa yang diperuntukkan untuk memeriksa jawapan anda . .Gunakan perenggan berikutnya untuk membincangkan isi-isi penting secara mendalam.Perlihatkan pertautan antara perenggan. . MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 73 Selepas peperiksaan : Kenal pasti kelemahan dan baiki cara pembelajaran Ini dapat menajamkan minda anda dan mendapat ilmu pengetahuan yang baru. idea. fikirkan dahulu jawapannya sebelum anda menulis .Berikan contoh tertentu. . .2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan berdasarkan konteks. . dibaca dan ditonton. utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar.

bertolak ansur dan patriotisme Kemahiran bernilai tambah : . Teacher explains the „rules‟ relating to subject-verb agreement. (Worksheet 1) 2.1. Students try and work our for themselves the similarities and differences in sentences. membuat nota ringkas dan metakognisi) . dan bersoal jawab tentang irama. Procedure: 1.(kemahiran mengenal isi penting) 7.Belajar Cara Belajar (merujuk kamus. (kemahiran merujuk) 8. (b) identify errors in subject-verb agreement exercises. 4. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 78 Lesson Plan for English Topic : Sports Target Group : Form 2 Proficiency : Beginner to Intermediate Lesson: : Lesson 3 in the week Objectives: By the end of the lesson. Guru mengedarkan teks temu bual dan menerangkan cara mengesan isi penting dalam teks tersebut . Murid mendengar rakaman audio temu bual dengan seorang ahli sukan terkenal dan menyenaraikan isi penting. Examples: I write to my brother once a week. They jog every evening. Students are provided with a worksheet of 10 – 15 sentences . 6. Kemahiran bahasa : Mendengar. (metakognisi) 3. Murid mendengar rakaman audio muzik montaj rancangan sukan TV. 9. Guru mengemukakan soalan sebelum memperdengarkan rakaman audio laporan sukan dan mencatat isi penting kepada murid. Murid mengulas tentang teknik penyoalan dan kata yang digunakan dalam temu bual. membaca dan menulis Sistem bahasa : Kosa kata Peraturan Sosiobudaya : bekerjasama. 4. Singular subject = singular verb (verb + -s or -es) Plural subject = plural verb (verb -s) I / You = plural verb (verb -s) 3. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kandungan dan format laporan sukan yang didengar. Murid menulis semula perbualan yang diikuti dalam bentuk dialog. (set induksi) 2. lagu tema yang didengar. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan dengan senarai isi yang disediakan oleh guru.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.Kajian Masa Depan Langkah pengajaran dan pembelajaran: 1. students should be able to: (a) understand subject-verb agreement rules. Guru membuat ulasan dan rumusan. LHTL Strategies: Learning grammar rules by Identifying patterns and errors in language use. Provide 10 sentences in a worksheet. She sleeps in the afternoon. Murid membaca teks yang diedarkan dan mengesan perkataan sukar serta merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan mengikut konteks. (kemahiran mencatat isi) 5. Murid menjalankan main peranan sebagai pemain badminton negara dan wartawan.

He plays tennis every afternoon. Dadah bring danger to our lives 7. 3. Are there any similarities in the way these sentences are formed? b) Try to write a rule to explain the common structure in these sentences: c) Write a few sentences using this „rule‟. The hockey stick cost him RM 90. PLURAL MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 80 WORKSHEET 3 Identify and correct the errors in these sentences. 7. These is the eyes and this are the nose. Students identify the errors and correct them. We gets starch from tapioca. Well done! a) In small groups. My brother plays football once a week. We need another player for our team. The boy kicks the ball. The boys is always doing things together. Tan teach in a secondary school. 8. SUBJECT VERB SINGULAR 1. Firemen rescues people in a fire. My sister scores a goal. Rohani and Rohana is twins. 9. 5. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 79 WORKSHEET 1 Building Language Awareness LOOKING FOR LANGUAGE RULES Look at the sentences below. 3. 3. Students fill in the tables in the worksheet.00.( worksheet 2). 2. He hurt his foot while kicking the ball. WORKSHEET 2 1. 5. He wears a black jersey. The boy kicks the ball. 4. white shorts. 10. 5. 7. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 81 MATEMATIK . 2. Mariam grow a lot of flowers. Mei Mei scores a goal. He wears shin guards to protect his shins. 1. Students are provided with another worksheet (worksheet 3) with sentences that contain errors in subject-verb agreement. Ali drinks a glass of orange juice before a game. 8. 6. Azmi and Ah Kow play hockey every evening. 6. Encik Mohamed burn the padi stalks. 2. Lalita‟s grandparents lives on a farm 4. discuss the structure of the sentences above. They train every evening. 5. 1. and red stockings. She hit the ball hard. 4. 6. My friends and I jog every evening. Mrs. 9. Use the sentences above and complete the table. 6. They take swimming lessons once a week.

Nilai tersebut dinamakan 5 Diameter Lilitan =  6 Terbitkan juga rumus l =  d l=2 j 7 Berikan beberapa contoh yang berkaitan. apabila diberikan diameter dan jejari 5. Mengira lilitan suatu bulatan. Menganggarkan nilai  dengan mencari nisbah lilitan kepada diameter bagi beberapa bulatan.142 sebagai penghampiran kepada   4. Aktiviti 1 (Berkumpulan) 1 Murid mengukur lilitan dan diameter beberapa bekas (sekurang-kurangnya 5. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR  . Nilai-nilai yang didapati dicatatkan ke dalam jadual 2 Murid mencari nisbah lilitan kepada diameter bagi setiap ukuran yang telah dicatat. Hasil Pembelajaran : 1. Mengukur lilitan dengan menggunakan benang. Mereka digalakkan menggunakan kalkulator. 3 Murid membentangkan dapatan mereka kepada kelas dengan menerangkan secara terperinci proses yang telah diambil dan juga kesimpulan yang telah mereka buat tentang nisbah litlitan kepada diameter. kertas mahjung. benang.Contoh 1: Berpandukan gaya pembelajaran kinestetik. 4 Di akhir sesi pembentangan. guru perlu memprkukuhkan konsep   dengan menerangkan bahawa nisbah lilitan kepada diameter sebenarnya adalah „sama‟ bagi sebarang bulatan. Mata Pelajaran : Matematik Tingkatan : 2 Tajuk : Bulatan Bahan : Bekas berbentuk silinder berbagai saiz. 3. pembaris. 2. Menyatakan 7 22 atau 3. 82 Contoh 2: Berpandukan gaya pembelajaran Visual Mata Pelajaran : Matematik Tingkatan : 2 Tajuk : Persamaan Linear . Mengira diameter dan jejari apabila diberikan lilitan bulatan.

Berapakah ketinggiannya selepas 5 dan 6 hari ? 3.. 1989. Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti Blosser. 6. 4. How to Ask the Right Questions. M. 1989. Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. Rahim Selamat.8 cm 5. Mastering Study Skills. 5. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise Ab. Listening:The forgotten skill. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 83 Biji benih yang anda semai sudah bercambah.. Gunakan rumus anda untuk mencari bilangan hari yang diambil untuk anak benih itu mencapai ketinggian 32 cm. Setiap hari anda ukur anak semai itu dan mendapati ketinggiannya adalah seperti berikut : Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 2. D. Gunakan rumus anda untuk mencari ketinggian anak benih tersebut selepas 7 hari. Washington. R. Doreen S. Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi tertentu yang diberikan adalah suatu pembolehubah atau pemalar. Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberikan dan mewakilkannya dengan huruf abjad yang sesuai.6 cm 1. 1991.. Geddes. MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 84 Bibliografi Ab.2 cm 6. Surrey: The Macmillan Press Ltd. 3. Belajar Cara Belajar. Rahim Selamat.4 cm 3. 1994.C. Teknologi Sistem Pengajaran. 1982. Membentuk rumus berasaskan data yang diberikan atau data yang diperoleh daripada aktiviti. 1995.E. Murid diminta membincangkan lembaran berikut dalam kumpulan kecil.Hasil Pembelajaran : 1. P.4 cm.: National Science Teachers Association Burley-Allen.. 4. Sekiranya anak benih itu membesar dengan kadar yang sama pada setiap hari. Victoria: Hawker Brownlow Education Freeman. New York: John Wiley & Sons Fogarty. How To Teach For Metacognitive Reflection. R. Berikan alasan anda kenapa rumus yang dibentuk itu tidak lagi tepat digunakan untuk menentukan ketinggian pokok tersebut selepas tempoh yang tertentu. Hari pertama anda ukur tinggi anak semai tersebut ialah 2. 5. berapakah ketinggian yang akan dicapai setelah 4 hari ? 2. Bentukkan satu rumus yang mengaitkan ketinggian anak benih dengan bilangan hari selepas ketinggian anak benih itu mula diukur. Keys To Communication: A Handbook for School . 1995.. 2. Menyatakan nilai-nilai yang mungkin bagi pembolehubah dalan keadaan tertentu.

Thousand Oaks. Khiruddin bin Ahmad . 37. Rohani bt Abd Hamid Timbalan Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Ahli : Cik S. Mat Zain En. 1986. Sharifah Maimunah bt Syed Zin Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Pengerusi : Dr. Govindan Tn. Wait Time: Slowing down may be a way of speeding up. CA: Corwin Press Rowe. M. Sivagnanachelvi (Ketua) En. Mary Budd.Success. Rozita bt. 736-741 MODUL BELAJAR CARA BELAJAR 85 Panel Penulis Penasihat : Dr. Noor Pn Noraziah bt Ahmad Ghazali Pn. Ibrahim bin Sakimin Cik Norkiahanum bt Mohd. Journal of Teacher Education. Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.