P. 1
Καταστροφές Ελληνικών Ιερών

Καταστροφές Ελληνικών Ιερών

|Views: 1,170|Likes:
Published by Ariadne_777
Καταστροφές Ελληνικών Ιερών από τον χριστιανικό φανατισμό
Καταστροφές Ελληνικών Ιερών από τον χριστιανικό φανατισμό

More info:

Published by: Ariadne_777 on Jul 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

ΠΗΓΗ

http://kelsoskataxp.blogspot.com/search/label/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9
1%CE%99%CE%91%20%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%91
Καταστροφές Ελληνικών Ιερών - Μέρος 1ο
Η διαταγή των χριστιανών βυζαντινών αυτοκρατόρων ήταν
ρητή: «ες έδαφος φέρειν» κι από τότε (δ’ αι !"# και για
πο$$ο%ς αιώνες !ανιασ!ένα π$ή&η ρασοφόρων ισοπέδωναν
οτιδήποτε &%!ιζε τον ωραιότερο 'ο$ιτισ!ό( που γεννή&ηκε
ποτέ στη )η
*ασικός τους στόχος ήταν η +$$,δα και οι ναο- της
)κρέ!ισαν κι ισοπέδωσαν όσους ε$$ηνικο%ς ναο%ς τους
επέτρεπαν οι ε$,χιστες !εσαιωνικές τεχνικές τους γνώσεις
και στη &έση τους έκτισαν χριστιανικο%ς .$όκ$ηρες πό$εις
έχασαν την ε$$ηνική φυσιογνω!-α τους κι απέκτησαν !ορφή
βυζαντινότροπη "αρακτηριστικό παρ,δειγ!α αποτε$ε- η επ-
χι$ιετ-ες κατοικο%!ενη /εσσα$ον-κη( στην οπο-α δεν υπ,ρχει
ο%τε για δε-γ!α κατ,$οιπο κ,ποιου αρχα-ου +$$ηνικο% ναο%
αντι&έτως ό!ως( υπ,ρχουν π,!πο$$οι χριστιανικο- ναο-
)ια όσους ναο%ς δεν ε-χαν τις δυνατότητες να γκρε!-σουν(
τους κατέστρεφαν !ερικώς 0όσο !πορο%σαν0 και τους
!ετέτρεπαν σε χριστιανικο%ς .%τε ο 'αρ&ενώνας διέφυγε
του !-σους τους( ο οπο-ος !ετετρ,πη σε 'αναγι,
1&ηνιώτισσα
Σκοπός μου, με όλα τα στοιχεία που θα παρουσιάζονται
από την ενότητα αυτή, είναι η αφύπνιση των σε
πνευματική αφασία κι εθνικό κώμα ευρισκομένων
νεοελλήνων.
Καταστροφές Ελληνικών Ιερών - Μέρος 2ο
Η υποκρισία των Πολιτικών μας για την
καταστροφή των Αρχαίων Ελληνικών Ιερών
Η Υποκρισία της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα. «Ο
Παρθενώνας έπεσε θύμα εηασίας και το έ!κημα αυτ" σήμερα
μπορεί να επανορθωθεί# είπε $ειροκροτούμενος κατά τη %ιάρκεια
των ε!καινίων του νέου Μουσείου της &κρ"ποης ο υπουργός
Πολιτισμού κ. Αντώνης αμαρ!ς και 'αναφερ"μενος στα
μάρμαρα της &κρ"ποης( που )ρίσκονται στο *ρεταννικ" Μουσείο'
πρ"σθεσε+ «&υτά που %εν )ρίσκονται ε%ώ( αυτά που αποσπάστηκαν
και απομακρύνθηκαν πριν απ" ,-. $ρ"νια θα επανέθουν#. /το ί%ιο
ύφος ήταν και οι %ηώσεις του προέ%ρου της 0ημοκρατίας( του
πρωθυπουρ!ού( του προέ%ρου της *ουής( σύσσωμων των Μ.Μ.1.(
ο"κηρη %ε η τεετή των ε!καινίων εί$ε σκηνοθετηθεί με σκοπ" την
ανά%ει2η του αιτήματος της επιστροφής των μαρμάρων απ" την
&!!ία.
3έτοιες κινήσεις είναι εν%εικτικές της σύ!$υσης( που )ρίσκονται οι
4ηνες Ορθ"%ο2οι( οι οποίοι α%υνατούν να αντιηφθούν( ποιος
έκανε τις με!αύτερες καταστροφές στον Παρθενώνα( κι "τι σε
περίπτωση που πρά!ματι επιθυμούν την επιστροφή μαρμάρων στην
&κρ"ποη( %εν $ρειά5εται να παρακαούν το 6ον%ίνο. &ς 2εκινήσουν
απ" τους $ριστιανικούς ναούς( που )ρίσκονται στους αρ$αιοο!ικούς
$ώρους κάτω και !ύρω απ" την &κρ"ποη και την Πάκα( "που
μπορούν να )ρουν τ"ννους μαρμάρων αποσπασμένων απ" τον
Παρθενώνα( τα οποία έ$ουν ενσωματωθεί στη %"μησή τους.
1άν επιθυμούσαν οι εκάστοτε 1ηνικές κυ)ερνήσεις να κάνουν κάτι
το ουσιαστικ" αντί των τηεοπτικών «σώου# εμπρ"ς απ" τις
κάμερες( θα έπρεπε να %ώσουν τις απαραίτητες εντοές !ια την
εκπ"νηση μεετών !ια την αφαίρεση των τεμα$ίων των αρ$αίων
μαρμάρων απ" τους $ριστιανικούς ναούς της περιο$ής της
&κρ"ποης( την επανατοποθέτησή τους στον Παρθενώνα και την
απομάκρυνση "ων των $ριστιανικών ναών απ" τους αρ$αιοο!ικούς
$ώρους. 73ο ευσε)ές Υπουρ!είο Ποιτισμού )έ)αια προτιμά να
%απανά κον%ύια '"$ι !ια την απομάκρυνση( αά αντιθέτως' !ια τη
συντήρηση τέτοιων ναών( "πως π.$. του 8αού του &!ίου 9εωρ!ίου
στον αρ$αιοο!ικ" $ώρο της *ραυρώνας( %ίπα στο ιερ" της
0ήμητρας( της μονής 0αφνίου επί του ναού του 0αφναίου
&π"ωνος κ.π.:
;ταν επί $ρ"νια το 1ηνικ" <ράτος( η 1κκησία και οι νεοέηνες
αφ= εν"ς εμπορεύονται τα αρ$αία με αρ$αιοκαπήους κι αφ= ετέρου
ακ"μα και σήμερα %εί$νουν τεείως απα2ιωτική συμπεριφορά προς
την αρ$αία κηρονομιά( %εν %ικαιούνται να αυτο$αρακτηρί5ονται ως
τα θύματα της υπ"θεσης και να απαιτούν επιστροφές μαρμάρων.
Ούτε νομιμοποιούνται να στηρί5ονται !εοιω%ώς στην )ιοο!ική τους
κατα!ω!ή 7η οποία ε2 άου είναι αμφισ)ητήσιμη:( !ια να
%ιεκ%ικήσουν τους ποιτισμικούς θησαυρούς( !ια ο!αριασμ" του
)αθύτατα μεσαιωνικού( θεοκρατούμενου και %ιεφθαρμένου κράτους
τους( στο οποίο ακμά5ει η τεευταία θεοκρατία της 1υρώπης.
&φού οοκηρωθεί η αφαίρεση των μαρμάρων απ" τους
$ριστιανικούς ναούς της !ύρω απ" την &κρ"ποη περιο$ής και η
επανατοποθέτησή τους στον Παρθενώνα( τ"τε εν%ε$ομένως να
νομιμοποιηθεί η 1ά%α να 5ητήσει κι απ" τους 2ένους την
επιστροφή των μαρμάρων( αρ$ής !ενησομένης απ" τους !είτονες
3ούρκους( απ" τους οποίους πρέπει να αιτηθούν τα μάρμαρα των
αρ$αίων 1ηνικών ναών( που αφαίρεσε ο >ουστινιαν"ς(
προκειμένου να κτίσει την &!ία /οφία.
Η αρ$αία π"η της &θήνας εί$ε αναπτυ$θεί !ύρω απ" την &κρ"ποη(
κυρίως στην περιο$ή( που εκτείνεται )"ρεια του "φου. Η αί!η τής
π"ης %ιατηρήθηκε μέ$ρι τους ?ωμα@κούς αιώνες( οπ"τε !νώρισε την
τεευταία περίο%ο της ακμής της. <ατά τον ,ο αιώνα μ.ν.$. η &θήνα
"$ι μ"νο εί$ε ανακτήσει την αρ$αία της αμπρ"τητα( αά
ο%η!ήθηκε σε νέα άνθηση με τις παρεμ)άσεις του Ηρώ%η του
&ττικού και του &%ριανού( ενώ τον Aο αιώνα εί$ε καταστεί και πάι
σπου%αίο εκπαι%ευτικ" κέντρο και φιομαθείς νέοι απ" "η την
αυτοκρατορία συνέρρεαν( !ια να ακούσουν τις %ι%ασκαίες
φημισμένων φιοσ"φων.
/το ν"τιο κεντρικ" $ώρο της &ρ$αίας &!οράς( "που υπήρ$ε το B%είο
του C!ρίππα( οικο%ομήθηκε το 9υμνάσιον( πανεπιστημιακ"
συ!κρ"τημα( που περιάμ)ανε αίθουσες %ι%ασκαίας( )ι)ιοθήκη(
πααίστρα και ουτρά. Ποά ι%ιωτικά εκπαι%ευτήρια
οικο%ομήθηκαν νοτι"τερα( κάτω απ" τον Cρειο Πά!ο( "πως κι ένα
ακ"μα 9υμνάσιο ν"τια του B%είου του Ηρώ%η του &ττικού. 1πίσης
επισκευάστηκαν η *ι)ιοθήκη του &%ριανού( η σκηνή του θεάτρου
του 0ιονύσου( η D"ος και το Μητρώο. /ε "η αυτή την περίο%ο
κυριαρ$ούσε ο 1ηνικ"ς $αρακτήρας κι επι)ίωναν οι θεσμοί της
<ασικής 1πο$ής.
Μετά απ" %ιατά!ματα του Dεο%οσίου άρ$ισαν οι καταστροφές κι οι
κατε%αφίσεις των 1ηνικών α!αμάτων( καιτε$νημάτων και
ιερών( οι "ποιες %ιήρκεσαν ποούς αιώνες. /τη θέση των αρ$αίων
ναών 2εφύτρωσαν $ριστιανικοί( ενώ παράηα ανε!έρθηκαν και
νέοι $ριστιανικοί ναοί σε άες θέσεις( αά με αρ$αίο 'κατά καν"να'
υικ". Η &θήνα απ" π"η ' σύμ)οο της <ασικής &ρ$αι"τητας
μετα)ήθηκε σε περιφερειακή π"η της *υ5αντινής &υτοκρατορίας.
Ο Παρθενώνας ' Πανα!ιά
&θηνιώτισσα κατά τον EEο αιώνα μ.ν.$.
F/$έ%ιο Μαν"η <ορρέ 7*υ5αντιν" και Gριστιανικ" Μουσείο:H
/την &κρ"ποη 'που μετονομάστηκε <άστρο' μετατράπηκαν σε
$ριστιανικούς ναούς ο Παρθενώνας 7ως να"ς της &!ίας του Dεού
/οφίας αρ$ικά και Πανα!ιάς της &θηνιώτισσας αρ!"τερα: και το
1ρε$θείο 7ως να"ς του /ωτηρος Gριστού:. &νάμεσά τους κτίστηκε
να"ς της &!ίας 3ριά%ας( ενώ τα Προπύαια %ιαμορφώθηκαν σε να"
των &ρ$α!!έων. <ατά τη μετατροπή του σε χριστιανικό ναό ο
Παρ"ενώνας υπ#στη τις μεγαλύτερες καταστροφ#ς στην
ιστορία του$ πολύ μεγαλύτερες κι από του %ορο&ίνι$ που
χρησιμοποιούνται σαν !λλο"ι από την ορ"ό'ο(η
προπαγ!ν'α στην επιχείρηση απόκρυ)ης των
προγεν#στερων εκτεταμ#νων χριστιανικών καταστροφών.
Ο αρ$αίος κυρίως να"ς αποτέεσε το να" της $ριστιανικής )ασιικής(
ενώ το %υτικ" μέρος αποτέεσε το νάρθηκα. Η ανατοική θύρα
καταρ!ήθηκε κι εκεί έ!ινε το ιερ". Προκειμ#νου να μετατραπεί
σε χριστιανικό ναό ανοίχτηκαν πλευρικ#ς είσο'οι$
κατασκευ!στηκε κλιμακοστ!σιο στη *+ γωνία του σηκού$
α)ί'α στην ανατολική πλευρ!$ ενώ ο γλυπτός 'ι!κοσμος των
μετοπών των 'ύο προσό)εων και της ,όρειας πλευρ!ς
υπ#στη εκτεταμ#νη απολ!(ευση. -ο ί'ιο συν#,η και στα
μεγαλύτερα αγ!λματα του ανατολικού αετώματος$ τα οποία
κα"αιρ#"ηκαν. τη &ωοφόρο ανοίχτηκαν παρ!"υρα$ που
κατ#στρε)αν αρκετ! από τα γλυπτ! της.
3ον Iο αιώνα μ.ν.$. ο >ουστινιαν"ς %ιέτα2ε την αφαίρεση των
καυτέρων μαρμάρων του Παρθενώνα( αά και άων σπου%αίων
αρ$αίων ναών( "πως των 0εφών( της Μιήτου( της 1φέσου κ.α. και
τη μεταφορά τους στην <ωνσταντινούποη !ια την ανέ!ερση της
&!ίας /οφίας( των οποίων την επιστροφή ου%είς ?ωμη"ς μέ$ρι
σήμερα %ιανοήθηκε να 5ητήσει. 3ον EEο αιώνα στο $ώρο προστέθηκε
κι η κατοικία των ορθ"%ο2ων επισκ"πων.
/ε τ"πους $ριστιανικής ατρείας μετατράπηκαν και τα σπήαια της
&κρ"ποης( το σπήαιο του Πάνος 7C!ιος &θανάσιος:( η <εJύ%ρα
7C!ιοι &π"στοοι στα Μάρμαρα: και το σπήαιο στο $ορη!ικ"
μνημείο του Dρασύου 7Πανα!ιά η /πηιώτισσα:. >%ρύθηκε η
)ασιική του 0ιονυσιακού θεάτρου και η )ασιική στη θέση του
&σκηπιείου προς τιμή των &!ίων &ναρ!ύρων( ενώ η αρ$αία ιερή
κρήνη μετατράπηκε σε ά!ιασμα. 1πάνω απ" το B%είο του Ηρώ%η
του &ττικού ανε!έρθηκε η )ασιική του &!ίου &ν%ρέα.
Μέσα στην κεντρική περιο$ή της &θήνας( που περιέκειε το
υστερορρωμα@κ" τεί$ος( μετατράπηκε σε )ασιική το ε!"μενο
&!ορανομείο και σε *απτιστήριο το Bρο"!ιο του <υρρήστου. Μέσα
στο $ώρο της *ι)ιοθήκης του &%ριανού κτίστηκε ο να"ς της
Με!άης Πανα!ιάς( που υπήρ2ε " καθε%ρικ"ς να"ς της &θήνας( ο
οποίος μετατράπηκε σε μικρ"τερη τρίκιτη )ασιική στις αρ$ές του
Iο αιώνα. /το "φο του &!οραίου <οωνού ο να"ς του Ηφαίστου
μετατράπηκε σε C!ιο 9εώρ!ιο &καμάτη 7K: κι έμεινε μάιστα ως
τέτοιος μέ$ρι τα μέσα του E.ο αιώνα. <άτω απ" τον Cρειο Πά!ο
ι%ρύθηκε ο να"ς του &!ίου 0ιονυσίου του &ρεοπα!ίτη( ενώ στο "φο
των 8υμφών κατε%αφίστηκε το αρ$αι"τερο >ερ" του 0ι"ς στην
&ττική και κτίστηκε ο να"ς της &!ίας Μαρίνας.
Ο C!ιος 0ημήτριος
6ουμπαρ%ιάρης στο "φο των Μουσών 7Lιοπάππου: απέναντι απ"
την &κρ"ποη
&νατοικά της &κρ"ποης κτίστηκαν πέντε ναοί+ στη θέση του
μετα!ενέστερου ναού της &!ίας &ικατερίνης( στη θέση του ναού της
/ωτείρας του 6υκο%ήμου( η )ασιική του 1θνικού <ήπου( η τρίκιτη
)ασιική στην )"ρεια πευρά του Ουμπιείου 7αφιερωμένη στον ά!ιο
8ικ"αο: και ο να"ς που υπήρ$ε ν"τια του ;υμπιείου. /τον >ισσ"(
ο ιωνικού ρυθμού να"ς της &!ροτέρας &ρτέμι%ος μετατράπηκε σε
τρίκιτη )ασιική κι ο να"ς της 0ήμητρας και της <"ρης κοντά στη
ν"τια "$θη του σε να" της Πανα!ίας με την επωνυμία Πανα!ιά στην
Πέτρα( "που έ!ινε και νεκροταφείο. 8εκροταφεία %ημιουρ!ήθηκαν
και !ύρω απ" την &κρ"ποη στο $ώρο του ναού του &!ίου &ν%ρέα
και στη )ασιική του θεάτρου του 0ιονύσου.
6ί!ο πριν( απ" το μέσα του Mου αιώνα( η &θήνα προή$θη
εκκησιαστικά απ" επισκοπή σε μητρ"ποη( οπ"τε απ" τ"τε μέ$ρι
τον E,ο αιώνα παρατηρήθηκε νέα %ραστηρι"τητα στον τομέα της
ναο%ομίας. 8έοι ναοί κτίστηκαν με την ί%ια νοοτροπία και τε$νική(
"πως ο C!ιος >ωάννης ο Πρ"%ρομος του Μα!κούτη στις )"ρειες
υπώρειες της &κρ"ποης( οι C!ιοι &π"στοοι του /οάκη στην
&ρ$αία &!ορά( οι C!ιοι &σώματοι του <εραμεικού( οι C!ιοι
Dε"%ωροι( η <απνικαρέα( η &!ία &ικατερίνη στην Πάκα και άοι(
"πως η Πανα!ία η 9ορ!οεπήκοος 7!νωστή ως «Μικρή Μητρ"ποη# ή
C!ιος 1ευθέριος:. Ποές μονές κτίσθηκαν επίσης στο περί$ωρα της
π"ης σε θέσεις κατε%αφισθέντων 1ηνικών ιερών( "πως της
<αισαριανής 7στη θέση ιερών της 0ήμητρας και της 1ιειθυίας:( του
0αφνίου 7στη θέση ιερού του 0αφναίου &π"ωνα: κ.ά. /την κορυφή
του 6υκα)ηττού κατε%αφίστηκε ο να"ς του &!$εσμίου 0ι"ς και στη
θέση του κτίστηκε ο Προφήτης Ηίας( που αρ!"τερα μετατράπηκε σε
C!ιο 9εώρ!ιο.
Η Μεταμ"ρφωση του
/ωτήρος ακρι)ώς κάτω απ" τον Παρθενώνα.
;η η περιο$ή κάτω και !ύρω απ" την &κρ"ποη είναι !εμάτη
$ριστιανικούς ναούς κτισμένους με αρ$αία υικά.
Παρά την εφαρμο!ή του νέου ποεο%ομικού σ$ε%ίου της π"ης τον
ιθN αι. οι *αυαροί με τους ?ωμιούς σε)άστηκαν το α"τρια
)υ5αντινά κτίσματα( κι αντί να τα απομακρύνουν προτίμησαν να τα
σώσουν προ)αίνοντας σε αα!ές και παρεμ)άσεις του σ$ε%ίου.
Gαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 1ισο%ίων της Dεοτ"κου
7<απνικαρέας:( η οποία παρέμεινε στη μέση και $ώρισε τον %ρ"μο
στα %ύο( τη σημερινή ο%" 1ρμού. 7/τη σύ!$ρονη 1ά%α 2ενα!"ς
ε2η!ούσε σε 2ένους( "τι ο να"ς της <απνικαρέας είναι πού καά
κτισμένος με $ρήση άριστου υικού( μεταφερμένου ει%ικά( ακ"μα κι
απ" την &κρ"ποηK:
/ε εά$ιστες μ"νον πού προκητικές περιπτώσεις κι υστέρα απ" τις
έντονες πιέσεις των 2ένων αρ$αιοο!ικών σ$οών απομακρύνθηκαν
ορισμένοι μ"νο $ριστιανικοί ναοί( !ια τη %ιενέρ!εια αρ$αιοο!ικών
ανασκαφών και την ανά%ει2η των προ!ενέστερων αρ$αίων
κτισμάτων.
Μεταμ"ρφωση του /ωτήρος
7<οττάκη: στην Πάκα.
4νας απ" τους ποούς !ύρω απ" την &κρ"ποη $ριστιανικούς
ναούς( που έ$ει κτιστεί με αρ$αία μάρμαρα.
1πί αιώνες οι $ριστιανοί κατέστρεφαν τον Παρθενώνα κι έκτι5αν με
τα μάρμαρά του τις πάμποες $ριστιανικές εκκησίες( που
υπάρ$ουν !ύρω απ" τον >ερ" *ρά$ο. 4νας απ"ς περίπατος στους
$ώρους !ύρω απ" την &κρ"ποη είναι αρκετ"ς( προκειμένου να
%ιακρίνει με τα ί%ια του τα μάτια κι ο κάθε μή ει%ικ"ς επισκέπτης τα
αρ$αία μάρμαρα( που είναι ενσωματωμένα στο πήθος των
$ριστιανικών ναών( που )ρίσκονται εντ"ς των αρ$αιοο!ικών $ώρων
κάτω ακρι)ώς απ" την &κρ"ποη 7Dέατρο 0ιονύσου( &ρ$αία &!ορά
κ.π.:( αά και σε "η την περιο$ή της Πάκας.
ΠΗ.Η/
http://kelsoskataxp.blogspot.com/search/label/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9
1%CE%99%CE%91%20%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%91

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->