►ΜΑΘΗΜΑ 22ο

►Οι αναυορικές προτάσεις
Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε επηζεηηθέο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο, ζε επηξξεκαηηθέο
αλαθνξηθέο πξνηάζεηο θαη νπζηαζηηθέο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο.
1) Οη επηζεηηθέο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο πξνζδηνξίδνπλ έλα νπζηαζηηθό ή αληωλπκία ( = όξνο
ηεο αλαθνξάο) όπωο ν επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο. Εηζάγνληαη κε αλαθνξηθέο αληωλπκίεο θαη
επηξξήκαηα. Τα θπξηόηεξα είδε είλαη:
α) νη αλαθνξηθέο πξνζδηνξηζηηθέο. Οη πξνηάζεηο απηέο πξνζδηνξίδνπλ εηδηθόηεξα ηελ έλλνηα
ηεο ιέμεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, εθθέξνληαη κε νξηζηηθή ή κε ππνηαθηηθή αλάινγα κε ην
πεξηερόκελό ηνπο. Σπρλά ε ππνηαθηηθή πνπ ππάξρεη ζε απηέο ηηο πξνηάζεηο νθείιεηαη ζε έιμε.
β) νη πξνζζεηηθέο αλαθνξηθέο. Οη πξνηάζεηο απηέο πξνζδηνξίδνπλ όρη ηελ έλλνηα ελόο
ζπγθεθξηκέλνπ νπζηαζηηθνύ, αιιά νιόθιεξν ην πεξηερόκελν κηαο πξόηαζεο. Εηζάγνληαη κε ην
quod θαη ζπλήζωο εθθέξνληαη κε νξηζηηθή.
2) Οη επηξξεκαηηθέο αλαθνξηθέο πξνηάζεηο ηζνδπλακνύλ κε απιέο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο.
Δηαθξίλνληαη ζε αλαθνξηθέο ηειηθέο, αλαθνξηθέο ζπκπεξαζκαηηθέο, αλαθνξηθέο αηηηνινγηθέο,
αλαθνξηθέο ππνζεηηθέο θαη αλαθνξηθέο παξαρωξεηηθέο-ελαληηωκαηηθέο. Οη πξνηάζεηο απηέο
αθνινπζνύλ ωο πξνο ηελ έγθιηζε ηηο αληίζηνηρεο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο.
3) Οη νπζηαζηηθέο αλαθνξηθέο. Οη πξνηάζεηο απηέο ηζνδπλακνύλ κε νπζηαζηηθά πνπ
ρξεζηκεύνπλ ωο ππνθείκελν, αληηθείκελν θ.η.ι.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ
210.38.22.157 – 495
www.arnos.gr – e-mail : info@arnos.gr
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful