P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Oct 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

סב " ד תוחנמ ק י הלפתו תונברק

www.swdaf.com
כק ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא רוט
י תכרב " הדובע האב הלפתה תאבש ןויכש הלפת עמוש רחא הונקתו הצר ז ביתכד ) הנ היעשי ( יתלפת תיבב םיתחמשו
רבו םימעה לכל ארקי הלפת תיב יתיב יכ יחבזמ לע ןוצרל םהיחבזו םהיתולוע " הוחבו ח " ותועטו אביו הלעי הב ןיפיסומ מ
דחא לכ ראבתי ותרזחו ה תרזעב ומוקמב ' כו לארשי ישאו ליחתמ אלא החנמב הצר רמול אלש דרפסב םיגהונו " בר כ
ה הצר רמול ןואג ארירש ' ימו תוינעת לש החנמב אלא החנמב ותוא םירמוא ןיאש הידעס בר בתכ רשאכ גהנמה וניהלא
יבו השוע אוה הפי אל דימת ורמואש " רמול וגהנ םהיפכ ןיאשונ ןיאש יפ לע ףא החנמב ה םגהנמל םעט עדוי יניאו הצר
יפ הדובעב הלוע ןיאש ןהכ לכ ןנירמאד אה םושמ יאו הצר רמול אלש הז ןינע המ החנמב םיפכ תאישנ ןיאש יפ לע ףא ' הצרב
םיפכ תאישנ ןיאשכ ותוא ורמאי אל הצרל ןילוע ויהש ליבשב יכו הנימ אקפנ יאמ הלוע וניא בוש . וכו לארשי ישאו ' יפ לע ףאו
התע ןיאש שה ינפל ןוצרב לבקתתש ןברקה םוקמב איהש הלפתה לע ןיללפתמ הדובע " לודגה רש לאכימ שי שרדמבו י
יו לארשי ישאו ונקית הז לעו הלעמ לש חבזמה לע םיקידצ לש ןתמשנ בירקמ " יכהו ונממ הלעמלש המ לע ותוא מ
אוה רבד תלחת ןוצרב לבקת םתלפתו לארשי ישאו ךתיב ריבדל הדובעה בשהו ושוריפ :

ט " כק ןמיס םייח חרוא ז
) א ( וכ הצר םירמוא ' . - וכ םתלפתו לארשי ישאו חסונ לע רוטה בתכ ' ע ףאו " לפתה לע םיללפתמ הדובע התע ןיאש פ '
שה ינפל ןוצרב לבקתתש ןברקה םוקמב איהש " לש חבזמה לע םיקידצ לש ןתמשנ בירקמ לודגה רש לאכימ שי שרדמבו י
הלעמ . עו " לארשי ישאו ונקת ז . יו " לעמלש המ לע מ ' הו ונממ " דובעה בשהו פ ' לארשי ישאו . חאו " ליחת כ ' םתלפתו רבדה
ע ןוצרב לבקת הבהאב " כ . יפה לע ' םתלפתו לפכ השק ןושארה יה לארשי ישיא והמ שרפל אב יאו ' אלב םתלפת רמול ול
יו " ו . יו " ב שיד ל ' אה תולפת ינימ ' נמזב הלפת ' יה ' הנמז רחאו ןברק םוקמב יא ' ר " ת פ " ה יל יבהי הלפת רכש ' הלפת רכש
יל יבהי אל הנמזב ' ע " יאק ז לארשי ישיא םוקמ אל איהש הנמזב אלש הלפת ףא לולכל םתלפתו יפ לעו ' רתב ' ל השק " ל
הדובעה רכז רבכש ןויכ לארשי ישאו כע םישיא אלב הדובע שיש אמית יאו " יהו םיתנב ךתיב ריבדלב קיספהל ול היה אל פ '
ו הדובעה בשהו רמול ול ךתיב ריבדל לארשי ישא ע " יפה כ ' םלוכמ רחבומה אוה יעצמאה :

רגה רואיב " כק ןמיס םייח חרוא א
א ףיעס
וכ אלדו ' . וכ לארשי ישאו םיליחתמ אלא ' וכ הצרב הלוע וניאש ןהכ לכ ןנירמאד םושמ ' נ ןיא החנמבו " יעו כ ' פב " י הליגמד ב " ח
א ' וכ תושעמ דריו ביתכד ' סו " סותבש ןושארה שוריפכ ל ' ק תוחנמד " א י ' ד " וכ לאכימו ה ' יפכ רקיעה לבא ' ןיא םגו ןורחאה
נב הצר יולת " עו כ ' רוט :

במר " ט קוספ א קרפ ארקיו ן
) ט ( ... הל חוחינ חיר השא םהש תונברקה םעט הזה בותכב הנהו ' . .. םהב םירמואש םעטה עומשל יואר רתויו , רובעב יכ
השעמבו רובדבו הבשחמב םירמגנ םדא ינב ישעמש , וצ ןברק איבי אטחי רשאכ יכ םשה ה , דגנכ וילע וידי ךומסי
השעמה , רובדה דגנכ ויפב הדותיו , ו הואתהו הבשחמה ילכ םהש תוילכהו ברקה שאב ףורשי , וילגרו וידי דגנכ םיערכהו
ותכאלמ לכ םישועה םדא לש , ושפנב ומד דגנכ חבזמה לע םדה קורזיו , אטח יכ הלא לכ ותושעב םדא בושחיש ידכ
ושפנבו ופוגב ויהלאל , ה רפכו הרומת ונממ חקלש ארובה דסח אלול ופוג ףרשיו ומד ךפשיש ול יוארו אהיש הזה ןברק
ומד תחת ומד , שפנ תחת שפנ , וירבא ישאר דגנכ ןברקה ירבא ישארו , וילע וללפתיש הרותה ירומ ןהב תויחהל תונמהו .
דימתה ןברקו , דימת אוטחמ םיברה ולצני אלש רובעב . הדגא ירבדכ בלה תא םיכשומ םילבקתמ םירבד הלאו :
םלענ דוס תונברקב שי תמאה ךרד לעו , ש הממ וב סנכת ירפסב וניתובר ורמא ) גמק סחנפ ( תוחנמ ףוסבו ) א יק ( , רמא
פב ביתכ המ הארו אב יאזע ןב ןועמש ' תואבצ אלו ידש אלו םיהלא אלו ךיהלא אלו לא אל םהב רמאנ אלש תונברקה
וי אלא " ה ד " דחוימה םש א , קולחל ןידה לעבל הפ ןוחתפ ןתיל אלש . ךירצ אוה הליכאל רמאת אמשו , ערא םא רמול דומלת ב
האולמו לבת יל יכ ךל רמוא אל ) בי נ םילהת ( , ינוצר השעיו רמאיש ידכ אלא וחבז םכל יתרמא אל :
ת תלחתבו " כ ) ה ב השרפ ( ויב רומא ןברק רמאנש םוקמ לכ רמוא יסוי יבר " ה ד " א , תודרל םיסרוקיפאל הפ ןוחתפ ןתיל אלש .
ז םהירבד ולא " ל . יהלא אלו לא אל רמאנ אל תונברקה תשרפב יכ תמאו ם , הל תולוע וילע תילעהו ונאצמ לבא ' ךיהלא ) םירבד
ו זכ ( , םיבירקמ םה םהיהלא םחל ביתכו ) ו אכ ןלהל ( , בירקמ אוה ךיהלא םחל תא יכ ותשדקו . רכזנה רומזמב בותכו , חבז
הדות םיהלאל ) די נ םילהת .( בותכ דועו ) יהד " ו טכ ב - ז ( ה יניעב ערה ושעו וניתובא ולעמ יכ ' ורגס םג וניהלא םלואה תותלד
לארשי יהלאל שדקב ולעה אל הלועו וריטקה אל תרטקו תורנה תא ובכיו :
הרותב ראובמ ולכ ןינעה לבא , רמאנש ) ב חכ רבדמב ( ישאל ימחל ינברק תא , רמאו ) אי ג ןלהל ( השא םחל , םחל םהש
השאל , םישאל ונממו , שא ןושל השאו . ר רמאו " א , ל ראות אוהו שא ןברק ומעטו ראותה םש השא לכה תלמ . רמאש החנמבו
) ב ב ןלהל ( הל חוחינ חיר השא התרכזא תא ןהכה ריטקהו ,' ץמוקל ראות היהי . ןכ וניאו , םש השא לבא , שא ומכ , " הלועו
השא " הל חוחינ חיר שא תלוע ומכ ,' םלכ ןכו , ומכ םמעט יכ " השא םחל ) " זט אי ג ןלהל .( השא רמאו שא רמא אל לבא
ועמשמכ , רהב ךתוא הארה רשאכ ןידה תדמב ןברקה אוהו הרות ןתמב , ה םשל החיבזהו ' ודבל , רחא רבדל ןיוכתי אלש
ה םשל קר םלועב ' ודבל , אוה הלוע םעט הזו , אוה השא . בותכה רמא ךכלו ) ו אכ ןלהל ( ה ישא תא יכ ' םה םהיהלא םחל
שדק ויהו םיבירקמ , ה ישיאל יכ ' םהיהלא ןברק . תונברק לש תואוצב ריכזה אלש ורמא ךכלו אלא םיהלא אלו לא אל
הל חוחנ חיר השא ,' הל הנוכה יכ ' היהת ודבל , דחוימה םשל קר ותבשחמב הלעי אלו בירקמה ןיוכי אל . רמאמ אוהו
םימכחה ) ב ס ןירדהנס ( דחוימה םשל ןלכ תודובעה לכ ןקיר :


1
סב " ד תוחנמ ק י הלפתו תונברק
www.swdaf.com

2
הבושתה לע – " ותואלעה וא ערה רועב " – ר ' י " צייבולוס ד ' קיהנשה שארל רוזחמ – ר ' י " צייבולוס ד ' קי


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->