You are on page 1of 266

PUTEM KULTURE U NOVI MILENIJUM

MOSTOVI

AUF DEM WEG DER KULTUR IN NEU MILLENNIUM

BRCKEN

2005

Mostovi

BIBLIOTEKA

PREVODI

Glavni i odgovorni urednik Nikola Vukoli

Recenzenti Monika Doerr M.A. Slaana Prole

Naslovna strana Igor Rems, Most

-2-

Brcken

BIBLIOTHEK

PREVODI

Haupt - und Chefredakteur Nikola Vukoli

Rezension Monika Drr M.A. Slaana Prole

Titelbild Igor Rems, Brcke

-3-

Mostovi

LITERARNA PANORAMA SRV UESNIKA MANIFESTACIJE PUTEM KULTURE U NOVI MILENIJUM

MOSTOVI
Izbor i prevod DRAGICA REDER

ZADUBINA PETAR KOI BANJA LUKA-BEOGRAD 2005.


-4-

Brcken

DAS LITERARISCHE PANORAMA NRW TEILNEHMER MANIFESTATION AUF DEM WEG DER KULTUR INS NEUE MILLENNIUM

BRCKEN
Auswahl und bersetzung DRAGICA SCHRDER

STIFTUNG PETAR KOI BANJA LUKA-BEOGRAD 2005


-5-

Mostovi

MOSTOVI
Od svega to ovek u ivotnom nagonu podie i gradi, nita nije u mojim oima bolje i vrednije od mostova. Oni su vaniji od kua, svetiji, jer optiji, od hramova. Svaiji i prema svakom jednaki, korisni, podignuti uvek smisleno, ...istrajniji su od drugih graevina i ne slue niem to je tajno i zlo... Svi su u osnovi jednaki i zasluuju nau panju, pokazuju mesto na kome je ovek naiao na zapreku i nije zastao pred njom, nego je savladao i premostio kako je mogao, prema svom shvatanju, ukusu i prilikama kojima je bio okruen. Ivo Andri

-6-

Brcken

BRCKEN
Von allem, was der Mensch in seinem Lebenstrieb errichtet und erbaut, scheint meinen Augen nichts besser und wertvoller zu sein als die Brcken. Sie sind wichtiger als Huser, heiliger, weil gemeinsamer als Tempel, allen gehrig und gleich ntzlich, ...ausdauernder als andere Gebude und dienen keinem heimlichen und bsen Zweck... Alle sind sie im Grunde eines und gleicherweise unsere Aufmerksamkeit wert, denn sie zeigen den Ort, wo der Mensch auf Hindernisse stie und sich doch nicht aufhalten lie, sondern sie berwand und berbrckte, wie er es eben vermochte, je nach seiner Auffassung, seinem Geschmack und je nach den Verhltnissen, von denen er umgeben war. Ivo Andri

-7-

Mostovi

MOSTOVI U SRCU
Zbirka knjievnih radova uesnika meunarodne manifestacije "Putem kulture u novi milenijum" pod imenom MOSTOVI, ima nesumljivo kulturni i stvaralaki znaaj. Ova knjiga ima karakter almanaha na ijim stranicama je stvaralatvo stvaralaca iz mnogih gradova Evrope, i ona nam daje najlepu mogunost za uspostavljanje zajednikih mostova od lepih pisanih rei. Knjiga je dvojezina, jer i samo prevoenje je jedan od naina zbliavanja u uspostavljanju mostoljublja kojim se ljudska dua obogauje umetnikim darovima. U knjizi je najvie poezije, lirskih stihova o zemlji i vremenu, ivotu i nadanjima, obeanjima i veitom traganju za smislom i lepotom. Neni i nostalgini, bolni i suzdrani, ljudski iskreni, rodoljubivi i bogoljubivi tonovi ove poezije svedoe o ovekovom nastojanju da nikad ne poklekne na ivotnoj stazi i ostvari bar malo sree. Okupljeni sa raznih strana svi ovi stvaraoci koji se nalaze izmeu korica ove knjige negde su daleko, a neki i davno, ostavili detinjstvo i zaviaj koji u njima jo tinja kao iskra pod pepelom i razbuktava se u trenucima poetske inspiracije, u reima koje je njihovo ivo seanje i autentina domovina koja ih prati u stopu do poslednjeg daha.

-8-

Brcken

BRCKEN IM HERZEN
Die Auswahl aus den literarischen Texten der Veranstaltung "Auf dem Weg der Kultur ins neue Millennium" unter der berschrift BRCKEN, hat zweifellos kulturelle und schpferische Bedeutung.Dieses Buch hat den Charakter einer Anthologie, die Texte schpferischer Menschen aus mehreren Stdten Europas zusammenfhrt. Diese Anthologie bietet die beste Mglichkeit fr den gemeinsamen Brckenbau durch das literarische Wort. Das Buch ist zweisprachig, weil selbst die bersetzung eine Form des Brckenbaus darstellt, die die menschliche Seele bereichert. Das Buch enthlt hauptschlich Poesie, lyrische Verse ber das Land und die Zeit, das Leben und die Hoffnung, die Versprechungen und die ewige Suche nach dem Sinn und der Schnheit. Zrtlich und nostalgisch, schmerzlich und zurckhaltend, menschlich und aufrichtig: die poetischen, liebevollen Tne gegenber Gott und dem Vaterland zeugen von dem menschlichen Streben, sich auf dem Lebensweg niemals geschlagen zu geben und zumindest ein wenig Glck zu verwirklichen. Die Schriftsteller, die sich zwischen den Umschlagseiten dieses Buches versammelt haben, haben irgendwo, weit entfernt, manche schon seit langem ihre Kindheit und Heimat verlassen, die aber noch in ihnen glimmt wie Funken unter der Asche und die dann in den Augenblicken der poetischen Inspiration entflammen und in Worten zum Ausdruck kommen, die Zeichen ihrer lebendige Erinnerung und ihres wirklichen Vaterlandes sind, das sie auf Schritt und Tritt bis zum letzten Atemzug verfolgt.
-9-

Mostovi

U seanjima u otadbini, a svakidanjicom u novoj domovini, razapeti dvostrukom pripadnou radovi zastupljenih stvaralaca, gotovo bez izuzetka, ispunjeni su opsesivnom temom mosta: stvarnog i metaforinog koji u njihovoj viziji dobija brojna konkretna ovaploenja. Stihovi u ovom almanahu nas zbliavaju i jednostavno plene svojom istom i gotovo detinjskom iskrenou. Zbirka MOSTOVI u srcu nije samo album i pesmarica o mostovima, u njoj se susreu i antologijske pesme drugih motiva, koji daju i vei znaaj ove knjige. "Mostovi u srcu" pruaju uverljive razloge naeg italakog poverenja. Dragica REDER, knjievnik

-10-

Brcken

Durch ihre Erinnerungen an das Vaterland und die Realitt des Alltags in ihrer neuer Heimat sind die Werke der vertretenen Autorinnen und Autoren durch ihre zweifache Zugehrigkeit stark emotional geprgt und fast ausnahmslos durch das Thema BRCKEN erfllt: reale Brcken und Brcken-Metaphern. Die Verse in dieser Anthologie nhern sich einander an und erobern unsere Herzen mit ihrer reinen, fast kindlichen Aufrichtigkeit. Die Lyriksammlung BRCKEN will im Herzen bleiben. Sie ist mehr als ein Album oder Gedichtband ber Brcken. "Brcken im Herzen" schaffen Vertrauen. Dragica SCHRDER, Schriftstellerin

-11-

Mostovi

MOSTOVI KULTURA
Pre pet godina sazrela je misao o potrebi vre, u prvom redu kulturne, saradnje izmeu grada Hildena te Zadubine "Petar Koi" Banja Luka-Beograd, koja je uvrtena u kalendar tradicionalnih kulturnih deavanja Hildena ima karakter mosta zbliavanja i poverenja ija e nosivost vremenom biti sve znaajnija. Manifestacija je sad ve potvrdila valjane razloge svog zasnivanja kao i perspektive budueg razvoja. Karakter susreta znaajan je ne samo zbog izrazitije potrebe upoznavanja i zbliavanja naroda, ljudi iz razliitih zemalja koji su se nali ivotom vezani pod suncem ovog gostoljubivog grada, nego kao i istinska ansa i putokaz zbliavanja jedne srenije Evrope i mirnijeg sveta. Manifestacija "Putem kulture u novi milenijum" upravo ove, 2005, slavi mali jubilej petu godinjicu postojanja i ve je sada ispoljila pozitivne rezultate. Pruila je ansu mnogim stvaraocima, bez demarkacione linije jezika, da se oglase i ogledaju, uine prve korke ili potvrde dosada steeni spisateljski renome i da konkuriu za knjievnu nagradu "Koievo pero" to predstavlja znaajan stimulans za postizanje vrednijih umetnikih dometa. Na kraju izraavam zahvalnost graditeljima ovakvih mostova i elim svima puno uspeha u buduoj kulturnoj i ljudskoj "mostogradnji". Ginter AIB, gradonaelnik Grada Hildena

-12-

Brcken

BRCKEN ZWISCHEN DEN KULTUREN


Vor fnf Jahren wurde der Gedanke formuliert, die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Hilden, dem Jugoslawisch-Deutschen Kulturverein Hilden e.V. und der Stiftung "Petar Koi" Banja Luka-Belgrad, die jhrlich wiederkehrende zweisprachige Veranstaltung in die kulturelle Veranstaltungspalette der Stadt Hilden aufzunehmen. Insbesondere die jhrliche Verleihung des Literaturpreises "Petar-Kocic-Feder", die der Frderung junger, zweisprachig publizierender Schriftstellerinnen und Schriftsteller gilt, ist fester Bestandteil dieser Zusammenarbeit, deren 5-jhriges Bestehen wir im Jahre 2005 feiern knnen. Darber, dass sich aus der anfnglich schnen Idee mittlerweile ein durchaus stabiles kulturelles Programm entwickelt hat, das ber die zweisprachige literarische Begegnung hinaus auch Einblicke in die bildende Kunst des ehemaligen Jugoslawien ermgliche, freue ich mich sehr. Ich bin zuversichtlich, dass wir hierdurch gemeinsam Brcken bauen knnen, deren Tragfhigkeit von Jahr zu Jahr zunimmt und die den Weg zur beidseitigen Begegnung bereiten. Mein Dank gilt allen, die in den zurckliegenden fnf Jahren dieses Vorhaben mit Freude und Engagement begleitet und gefrdert haben und dies auch knftig gemeinsam mit der Stadt Hilden weiter voranbringen werden, und wnsche viel Erfolg bei dem zuknftigen kulturellen und zwischenmenschlichen "Brckenbau". Gnter SCHEIB, Brgermeister Der Stadt Hilden
-13-

Mostovi

VEZENI MOSTOVI
Mostovi su knjiga koja nam ukazuje na potrebu zbliavanja, povezivanja, razumijevanja, potrebu linog angamana da se lake otvore kapije srenije budunosti. Jedan od takvih vezenih mostova od stihova koji, evo, na nau zajedniku sreu, postoji ve pet godina je i meunarodna manifestacija "Putem kulture u novi milenijum" koju organizuje Zadubina "Petar Koi" Banja Luka-Beograd po mnogim evropskim gradovima pa i ovdje u Hildenu u saradnji sa gradom Hilden i Jugoslovensko-njemakim KUD-om Hilden. Kao i do sada i ovoga puta pokazalo se da dobronamjernim ljudima jezika raznolikost nije smetnja nego podsticaj pribliavanja i boljeg upoznavanja. Oko ove nae manifestacije okupili su se stvaraoci iz mnogih evropskih zemalja i nadajmo se da e nae stvaralako kolo biti sve ire i razigranije, a mostovi, koje upravo druenjem i meusobnom saradnjom podiemo, vri i trajniji. Naa deviza je: "Putem kulture u novi milenijum". Deavanja u Hildenu potvrda su da nas budunost nee zatei nepripremljene. Mi smo tu. Mi ne ekamo da ona samo pokuca na naa vrata nego kreemo njoj u susret. Tragovi naeg hoda prema budunosti su i knjige koje obiljeavaju manifestacije naeg okupljanja: Pjesniki pozdrav proljeu i jesenja dodjela nagrade "Koievo pero" Zadubine "Petar Koi" Banja Luka-Beograd.

-14-

Brcken

GESTICKTE BRCKEN
BRCKEN ist ein Buch, das uns auf das Bedrfnis der Annherung, das Verbinden, das Verstndnis hinweist, auf das Bedrfnis des persnlichen Einsatzes, um das Tor zu einer glcklicheren Zukunft leichter zu ffnen. Eine solche aus Versen gestickte Brcke besteht zwischen uns, zu unser aller Glck, schon seit fnf Jahren als internationale Veranstaltung "Auf dem Weg der Kultur ins neue Millennium". Sie wird von der Stiftung "Petar Koi" Banja LukaBelgrad in vielen Stdten Europas organisiert und auch hier in Hilden in Zusammenarbeit mit der Stadt Hilden und dem Jugoslawisch-Deutschen Kulturverein Hilden e.V. ausgerichtet. Wie bisher, so hat sich auch diesmal wieder gezeigt, dass die sprachliche Verschiedenheit fr mutwillige Menschen kein Hindernis sein kann, sondern eine Anregung zur Annherung und zu einem besseren Kennenlernen. Um diese unsere Veranstaltung haben sich schpferische Menschen vieler europischer Lnder versammelt und wir hoffen, dass unser Kreis noch grer und eingespielter wird und die Brcken, die wir gerade mit der Geselligkeit und Zusammenarbeit aufbauen, noch fester und dauerhafter werden. Unser Motto ist: "Auf dem Weg der Kultur ins neue Millennium". Die Geschehnisse in Hilden sind die Besttigung dafr, dass uns die Zukunft nicht unvorbereitet treffen wird. Wir sind da. Wir warten nicht darauf, dass sie an unsere Tr klopft, sondern kommen ihr entgegen. Unsere Spuren auf dem Weg in die Zukunft sind die Bcher, die die Erinnerung an unsere Begegnungen, an unsere Veranstaltungen, festhalten: "Dichtergru dem Frhling" und die herbstliche Literaturpreisverleihung "Kois Feder" der Stiftung "Petar Koi" Banja LukaBelgrad.

-15-

Mostovi

U susretima koji neprestano traju, u pjesnikom drugovanju i moenju svi su pobjednici. ovjekovo danas i sutra otkrivaju se u radosti lijepih rijei, mostovima koji pribliavaju daljine i narataje, zemlje i ljude, omoguavaju im da iz bujica prolaznosti ulove svoje zrnce sree. Uinimo jo jedan korak naprijed, daljine nas ekaju... Nikola VUKOLI, knjievnik

-16-

Brcken

In den Begegnungen, die andauern, sind wir in der poetischen Geselligkeit und im Brckenbau alle Sieger. Das menschliche Heute und Morgen wird in der Frhlichkeit der schnen Worte entdeckt, in den Brcken, die Entfernungen und Generationen, Lnder und Menschen, einander nher bringen und ihnen ermglichen, dass sie aus dem Strom der Vergnglichkeit ihr Krnchen des Glcks erhaschen. Tun wir noch einen Schritt vorwrts, die Weiten warten auf uns... Nikola VUKOLI, Schriftsteller

-17-

Mostovi

-18-

Brcken

REPRODUKCIJA

-19-

Mostovi

DOBITNICI KNJIEVNE NAGRADE "KOIEVO PERO" ZA DIJASPORU

-20-

Brcken

PREISTRGER DES LITERATURPREISSES "KOCICS FEDER" FR DIASPORA

-21-

Mostovi

Biografija DRAGICA REDER, roena 1948. godine u Miloevu kod Jagodine u Srbiji. Pie i prevodi poeziju za decu i odrasle na srpskom i nemakom jeziku. Objavila je sedam knjiga, vie dvojezinih literarnih almanaha poezije, a zastupljena je i u nekoliko zbornika poezije. Dobitnica je mnogih knjievnih nagrade, a knjiga "Gorsko bilje" nagraena je "Koievim perom" 2001. godine koje dodjeljuje Zadubina "Petar Koi" Banja Luka-Beograd. lan je udruenja knjievnika Srbije, UP 7 u Frankfurtu na Majni, Udruenju pisaca Nemake, SAJKOR-a i Kluba knjievnika "ura Jaki" u Jagodini. ivi i radi u Hildenu, Nemaka.

-22-

Brcken

Biografie DRAGICA SCHRDER, geb. 1948 in Miloevo bei Jagodina in Serbien. Schreibt und bersetzt Poesie fr Kinder und Erwachsene in serbischer und deutscher Sprache. Sie verffentlichte sieben eigene Bcher, mehrere zweisprachige literarische Panoramen und Gedichtsammlungen und ist in zahlreichen Anthologien vertreten. Unter mehreren Preisen, die sie fr ihre Kinderpoesie erhielt, bekam sie auch fr den Gedichtband "Die Wildrose" den Literaturpreis "Kois Feder" 2001 der Stiftung "Petar Koi" Banja LukaBelgrad. Sie ist Mitglied des Schriftstellerverbandes Serbiens, SV 7 in Frankfurt/M, im Verband deutscher Schriftsteller/NRW, des Jugoslawischen Schriftstellerbundes fr Heimat und Diaspora (SAJKOR) in Belgrad und des Schriftstellervereins "ura Jaki" in Jagodina. Sie lebt und arbeitet in Hilden/ Deutschland.

-23-

Mostovi

PRUI MI RUKU
Sve razlike Kultura naih Koje su nas razdvajale Premostih Kako bih razumevanje Meu ljudima Jednih za druge podstakla. Istoriju predaka mojih Doarah ti I nauih sve O tvojim korenima Kako bismo se Bolje razumeli I jedno drugome pribliili. Poput spektra duginih boja Oseaje sam U naim srcima Rasplamsala Kako bih most Koji se ljubav zove Meu ljudima napravila. Prui mi i ti Tvoju ruku Jer i najmanje brvno Moe nam na putu Preko ponora zlobnika Na pragu hada Most naeg spasenja biti.
-24-

Brcken

REICHE MIR DEINE HAND


Alle Unterschiede Unserer Kulturen, Die uns trennten Habe ich berbrckt, Um mehr Verstndnis Zwischen den Menschen Freinander hervorzurufen. Die Geschichte meiner Ahnen Brachte ich dir bei Und lernte ber deine Vorfahren, Um uns gegenseitig Besser zu verstehen Und uns nher zu kommen. Einen Regenbogen Der Gefhle Entflammte ich In unseren Herzen, Um eine Brcke Zwischen den Menschen, Die Liebe heit, zu schaffen. Reiche auch du Mir deine Hand, Denn auch ein kleinster Steg Kann auf unserem Weg ber den Abgrund des Bsen, Auf der Schwelle des Hades, Unsere rettende Brcke sein.
-25-

Mostovi

MOJ HILDEN
Hodom kroz ivot do reice Iter stigoh Grad Hilden otvori skut Zaustavi lutanja put. Izdanom toplinom prieste moj vid Ljudi srca irokog Pogleda toplog dubokog. Lepote priznanja i pohvala za uloen trud Izrode dani portvovanog rada Uklone opasnosti od pada. Duge ulice zelenila otvore nove izvore Trgovi spas pruie. Zlo od dobra razdvojie. Eto mi novi zaviaj u dui dragulje mnoi Darove iri neviene, Radosti nie nesluene. Nikada te lepi grade izneveriti neu, Za toplo okrilje tvoje Koje mi prua sreu.

-26-

Brcken

MEIN HILDEN
Himmelhoch jauchzend trat ich einst die Reise an um mich am Ende hier niederzulassen. In deinem Scho fand ich die Liebe und verstndnisvolle Menschen zugleich. Lob und Anerkennung erfuhr ich hier beim Einsatz fr ehrenamtliche Aufgaben vor Ort. Deine Straen und Pltze sind mir so lieb geworden. Sie schenken mir Frieden und Geborgenheit. Eine neue Heimat wurdest du fr mich in all den Jahren meines Lebens hier. Niemals werde ich, du schnes Stdtchen an der Itter, deine liebenswerte Freundlichkeit vergessen knnen.

-27-

Mostovi

Biografija VJEKOSLAV VUKADIN, roen 1952. godine u Sjetlini kod Sarajeva. Zavrio je studije srpskog jezika i knjievnosti. Pie poeziju, lirsku prozu i eseje. Objavio je sedam knjiga i zastupljen je u nekoliko antologija poezije. Dobitnik je "Koievog pera" za knjigu "Medaljoni sa Severnog mora" za 2002. godinu koje dodeljuje Zadubina "Petar Koi" Banja LukaBeograd. lan je Udruenja knjievnika Bosne i Hercegovine i Udruenja knjievnika Jugoslavije. ivi i radi u Holandiji.

-28-

Brcken

Biografie VJEKOSLAV VUKADIN, geb. 1952 in Sjetlina bei Sarajevo. Studium der serbokroatischen Sprache und Literatur. Schreibt Poesie, Lyrische Schriften und Essays. Er verffentlichte sieben Bcher und ist in vielen Anthologien vertreten. Im Jahr 2002 erhielt er den Literaturpreis "Kois Feder" fr den Gedichtband "Medaillons der Nordsee", der Stiftung "Petar Koi", Banja Luka Belgrad. Er ist Mitglied des Schriftstellervereins Bosnien und Herzegowina und des Schriftstellerbundes Jugoslawiens/Belgrad. Er lebt und arbeitet in Holland.

-29-

Mostovi

PJESMA MOJIH VRNJAKA I


Magloviti predjeli prolosti, slike ivotnih razdoblja, ostaju iza nas, lijek protiv zaborava. Koraa mladost kroz priguenu svjetlost sjeanja. Mnotvo je lica neponovljivih izraza, ivahnih gestova, mimika zagonetnih. Umornog podsjea sve na zanosne igre mladalake, na njegove mimikrije. Po raskrsnicama, krivudavim, varljivim putevima, pamti se ta stvarna, doivljena bajka. Po neuhvatljivoj srei, koja nas je traila. A mi se nadali da e nam kao sve bajke podariti nemogue.
-30-

Brcken

DAS LIED MEINER ALTERSGENOSSEN I


Neblige Gegenden der Vergangenheit, die Bilder des Lebenszeitalters, verblieben hinter uns, ein Heilmittel gegen das Vergessen. Die Jugend spaziert durch das gedmpfte Licht der Erinnerungen. Viele Gesichter mit unwiederholbarem Ausdruck, lebhaften Gesten, rtselhafter Mimik. Ermdete erinnert alles an betrende Spiele der Jugend, an ihren Schabernack. An den Kreuzzgen, den geschlngelten, trgerischen Wegen, erinnert man sich an das echte, erlebte Mrchen. An das unfassbare Glck, das uns aufsuchte. Und wir hofften, dass es uns wie in allen Mrchen, das Unmgliche schenken wird.
-31-

Mostovi

PJESMA MOJIH VRNJAKA II


Kad zasrebre zvona minulih proljea ukazuju se putevi, izranjaju vidici. Stajna taka bjee tjeskoba. udnja je tad za ljepotom, planove velike zaticao je dan. Sve obigrati, zagrliti sve. Vremenog grenika pokreu i sad proljea ta. Sadanja ne: ni cvijet ni sunce ni morski um. Slatko je i gorko sretanje s vrnjacima. Daleko su zamakli ti djeaci, djevojice krasne. U njima ogleda se moj umorni lik, kad zasrebre zvona proljea.
-32-

Brcken

DAS LIED MEINER ALTERSGENOSSEN II


Wenn die Glocken den vergangenen Frhling versilbern, zeigen sich die Wege, die Horizonte tauchen auf. Der Standpunkt war die Enge. Damals trachtete man nach Schnheit, groe Plne erhaschte der Tag. Alles umspielen, alles umarmen. Gealterte Snder bewegen auch jetzt diese Frhlingszeiten. Gegenwrtige nicht: Keine Blte, keine Sonne, kein Meresrauschen. S und bitter ist diese Begegnung mit Altersgenossen. Weit sind sie entschwunden diese Buben und hbschen Mdchen. In ihnen spiegelt sich mein mdes Antlitz, wenn die Glocken den Frhling versilbern.
-33-

Mostovi

Biografija LJILJANA-LILI LUKI, roena 1949. godine u Skoplju/Makedonija. Pie poeziju na nemakom i srpskom jeziku. Za dvojezinu knjigu "Svet oko mene" 2002. godine nagraena je knjievnom nagradom "Koievo pero" Zadubine "Petar Koi" Banja LukaBeograd. Zastupljena je u nekoliko zbornika poezije na srpskom i nemakom jeziku. lan je Udruenja knjievnika Srbije i UP 7 u Frankfurtu na Majni. ivi i radi u Hildenu.

-34-

Brcken

Biografie LJILJANA-LILI LUKI, geb. 1949 in Skoplje/Makedonien. Sie schreibt Poesie in deutscher und serbischer Sprache. Fr ihr zweisprachiges Buch "Die Welt um mich herum" erhielt sie im Jahr 2002 den Literaturpreis "Kois Feder" der Stiftung "Petar Koi" Banja LukaBelgrad. Ihre Gedichte sind in mehreren Anthologien in serbischer und deutscher Sprache verffentlicht. Sie ist Mitglied des SV Serbiens und des Schriftstellervereins 7 in Frankfurt/M. Sie lebt und arbeitet in Hilden.

-35-

Mostovi

MOSTOVI
Usnila sam... Da imam kuicu u oblacima. Visoko, gde granica vie nema. I susedi su mi svi ljudi sveta. Na javi... ivim u kui, na tlu kome vekovima Krvlju granice ispisuju. Odvojena od sveta. Beznadeno molim... Ostavite nam bar mostove Da se sve nacije, vere i rase U izobilju razliitosti vole i drue.

-36-

Brcken

BRCKEN
Eingeschlummert... habe ich ein Haus auf Wolken hoch oben, wo es keine Grenzen mehr gibt und als Nachbarn alle Menschen der Welt. In Wirklichkeit... lebe ich im Haus auf dem Boden, wo seit Jahrtausenden die Grenzen mit Blut beschrieben werden. Abgesondert von der Welt. Hoffnungslos bitte ich... lasst uns wenigstens die Brcken, dass sich alle Nationen, Glauben und Rassen in der berflut an Verschiedenartigkeit lieben und gesellen.

-37-

Mostovi

PREKO SRCA DO MIRA


Zemlja iz koje potie Bila mi je donedavno Nepoznata i strana. Sada, kraj mene, Na tvome ramenu naslonjena, Proima me Oseaj zatienosti. Duboki spokoj due. Od tebe noena, Drana, U nebesa uzdignuta, Gde naoh snagu Za odricanje, Za poniznost, Za molitvu Za mir na ovome svetu.

-38-

Brcken

BER HERZEN ZUM FRIEDEN


Dein Herkunftsland war mir unlngst noch unbekannt und fremd Jetzt, neben mir, an deiner Schulter angelehnt, spre ich Geborgenheit. Empfinde tiefen seelischen Frieden. Von dir getragen, gehalten, in den Himmel gehoben, wo ich Kraft fand fr Verzicht, fr Demut, zum Beten fr Frieden auf unserer Welt.

-39-

Mostovi

Biografija LAZAR DAI, roen 1949. godine u Brezojevici u Crnoj Gori. Detinjstvo i kolovanje provodi na Kosovu. Pie poeziju i prozu na nemakom i srpskom jeziku. Objavio je est knjiga i zastupljen je u vie zbornika i nekim antologijama poezije. Dobitnik je vie knjievnih nagrada te knjievne nagrade "Koievo pero"2003. godine za knjigu poezije "Bogonosno Kosovo" Zadubine "Petar Koi" Banja LukaBeograd. lan je Udruenja knjievnika Jugoslavije. ivi i radi u Darmtatu.

-40-

Brcken

Biografie LAZAR DAI, geb. 1949 in Brezojevica in Montenegro. Seine Kindheit und Schulzeit verbrachte er in Kosovo. Er schreibt Poesie und Prosa in deutscher und serbischer Sprache, verffentlichte sechs Bcher und ist in mehreren Gedichtsammlungen und Anthologien vertreten. Er erhielt mehrere Literaturpreise fr seine Werke, wie auch den Literaturpreis "Kois Feder" 2003 fr den Gedichtband "Das gttliche Kosovo", der Stiftung "Petar Koi", Banja LukaBelgrad. Er ist Mitglied des Schriftstellerbundes Jugoslawiens. Er lebt und arbeitet in Darmstadt/D.

-41-

Mostovi

POHVALA LJUBAVI
Mojoj eni Kakva je to bogomdana dua, puna aneoske ljubavi i mira. Dua koja nije samo njena, ni ivot nije samo njen. Ona je sebe stavila u slubu Hrianske istote. A moj je ivot bio ispunjen Ovozemaljskim bogatstvom. *** Ja, iz dubokog bespua, osetih njen zov i uputih se u potragu za njom. Ona je osetila moj dolazak, i kada u doi, i kako u izgledati ne kao princ, ve kao bogomdani ovek, koji zasluuje njenu ljubav.

-42-

Brcken

LIEBESLOB
Fr meine Frau

Welch eine von Gott geschenkte Seele, voller Engelsliebe und Ruhe. Die Seele ist nicht nur die ihre, wie das Leben nicht nur ihr gehrt. Sie opfert sich auf in christlicher Reinheit. Dies erfllt mein Leben dieser irdische Reichtum. *** Aus der Wildnis kommend, habe ich ihren Ruf gefhlt, mich auf den Weg gemacht auf die Suche nach ihr. Sie hat mein Kommen geahnt: Wann ich ankommen werde und wie ich aussehe nicht wie ein Prinz, sondern wie ein echter ehrlicher Mensch, der ihre Liebe verdient.

-43-

Mostovi

*** Kako me je Bog nagradio dodelivi mi tu enu, koja krunie najvee vrednosti ljubavi: blagost, ednost, mir, radost, blaenstvo i iznad svega toplinu due. Koliko sam zasluio sve to? Bog sami zna. Poklanjao sam joj sve od sebe i bio samo njen. Ljubav po bojoj volji. *** Sa mnogih dalekih i neizvesnih putovanja, nisam ni sam znao kada se vraam, ona je znala, oseala. Oseala je da se pribliavam i pripremala mi doek. Doeci puni topline i ljubavi, iskreni i boanstveni.

-44-

Brcken

*** Wie hat mich Gott nur belohnt, diese Frau mir zugeteilt, die hchste Lebenswerte krnt: Sanftheit, Bescheidenheit, Ausgeglichenheit, Frhlichkeit, Glckseligkeit und zu all dem eine warme Seele. Wodurch habe ich das alles verdient? Nur der liebe Gott wei es. Ich habe ihr alles gegeben, und gehrte nur ihr Eine Liebe nach Gottes Gebot.

*** Aus weiter ferne und ungewisser Fhrte kannte ich selbst nicht meine Rckkehr, doch sie kannte sie. Sie fhlte, dass ich mich nherte und bereitete meinen Empfang. Einen Empfang voller Wrme und Liebe, ehrlich und gttlich.

-45-

Mostovi

*** Videla me i pratila na svim daljinama. Ostajala budna da mene eka, opet ostajala budna da oslukuje moje disanje, ujutru opet budna da me isprati na novi put. Vidala mi rane dui, napajala me eliksirom ljubavi, bdela nad mojim krhkim zdravljem i zanesenim ivotom. A nije imala kada da osea svoje probode, jer samo je moje bolove bolela. Ona je jedna od mojih bojih anela koji me vode kroz ivot u ovom zemaljskom vrtlogu. Molim se Gospodu, da nas ne razdvaja, pa bilo gde da nam mesto bude. Jer bez nje ja sam zaboravljeni ranjenik, a zajedno smo jedna dua u dva oploena tela.

-46-

Brcken

*** Gesehen und begleitet hat sie mich auf allen Fahrten. Gewacht, um mich zu erwarten, weiter gewacht, um mein Atmen zu spren. Morgens gewacht, mich zrtlich zu wecken fr einen neuen Tag. Mit seherischen Gaben behandelte sie meine Seelenwunden, trnkte mich mit Liebeselixier, besorgt um meine zerbrechliche Gesundheit und meine ausschweifende Phantasie. Fr sich hat sie keine Zeit gehabt, um ihre Beschwerden zu spren weil sie nur meine Schmerzen empfunden hat. Sie ist eine meiner gttlichen Engel, die mich durchs Leben begleiten in diesen irdischen Wirrungen. Ich bete zum Herrn, uns nicht zu trennen, gleich welcher Platz uns zugeteilt wird. Ohne sie bin ich ein vermisster Verwundeter, zusammen sind wir eine Seele in zwei vereinigten Krpern.

-47-

Mostovi

Biografija RADOJKA NEOVANOVISCHOLTEN, roena 1965. godine u Ivanjici u Srbiji. Pie romane i prie na srpskom i nemakom jeziku. Za svoj prvi roman "Olga je videla svog Boga" dobila je knjievnu nagradu "Koievo pero" 2004. godine Zadubine "Petar Koi" Banja Lua Beograd. lan je Jugoslovensko- nemakog KUD-a u Hildenu. ivi i radi u Boholtu u Nemakoj.

-48-

Brcken

Biografie RADOJKA NEOVANOVISCHOLTEN, geb. 1965 in Ivanjica in Serbien. Sie schreibt Romane und Geschichten in serbischer und deutscher Sprache. Ihr erster Roman "Olga sah ihren Gott" erhielt sie den Literaturpreis "Kois Feder" 2004, der Stiftung "Perar Koi", Banja LukaBelgrad. Sie ist Mitglied des Jugoslawisch-Deutschen Kulturvereins Hilden e.V. Sie lebt und arbeitet in Bocholt in Deutschland.

-49-

Mostovi

NITI MOGU SA SRBIJOM, NITI MOGU BEZ NJE


Posveeno naem ika-Paji
Kada ovek godinama, decenijama, itavog ivota, eli neto i sanja o tome, bar ima o emu da razmilja, mata, stvara slike, menja ih, dopunjava, ulepava... A onda kada mu se to neto ostvari, kada tu sliku, zavrenu i konanu ima u rukama i kada je ne moe vie menjati jer je stvarnost, onda se razoara. Tu sliku moe okaiti o zid i gledati je takvu istu do kraja ivota, nee je menjati. I jednog dana, nee je vie ni primivati. Odluio sam se posle est decenija da preem prag moje Srbije. Kaem moje, iako me je ona silom prilika odbacila od sebe i nije se vie ni raspitala za mene, kao kada majka odbaci neeljeno dete i ni ne pokuava da se raspita gde je, kod koga je, i kako mu je. Ja sam se o njoj raspitivao sve te duge godine, o mojoj majci Srbiji, ja sam znao sve o njoj, ak i kako die. Drhtao sam zbog njene patnje, suze lio zbog njene tuge, bolele su me njene rane, radovao se njenim uspesima. A ona to nije primeivala, zauzeta sobom. Ona je rasula toliko svoje dece po svetu da nije vie znala ni kako se ko od nas zove. Mislio sam da neu dugo izdrati bez nje. Mislio sam da u potrati u njene skute, zariti glavu u njena nedra i sit se isplakati. A eto prolo je ezdeset godina otkada je nisam video. Pitam se da li mi je trebalo toliko godina da se pripremam za taj susret. Da li sam strahovao da u opet videti preko dvadeset zaklanih Srba u dvoritu kao ono na poetku Drugog svetskog rata?! Da li sam strahovao da u opet uti praskanje rafala, jauke, vrisak, kao one etrdeset tree na frontovima srpske zemlje?! Da li sam se plaio da u opet osetiti onaj bol to razdire, cepa, muti svest, kao kada me neprijateljski mitraljez izreetao?
-50-

Brcken

ICH KANN WEDER MIT, NOCH OHNE SERBIEN


Gewidmet unserem Onkel - Paja
Wenn sich ein Mensch Jahre lang, sein ganzes Leben lang, etwas wnscht und davon trumt, dann hat er wenigstens etwas, woran er denkt. Er hat ein Bild, das er immer wieder verndern kann, vollkommener und schner machen kann... Dann aber, wenn dieser Wunsch in Erfllung geht, und wenn er das Bild fertig in seinen Hnden hlt, und es nicht mehr verndern kann, weil es Wirklichkeit ist, dann ist er enttuscht. Dieses Bild kann er an die Wand hngen und es bis zum Ende seines Lebens anschauen. Er wird immer das Gleiche sehen. Eines Tages wird er es nicht mal mehr bemerken. Ich habe mich entschlossen, nach sechs Jahrzehnten, die Schwelle meines Serbiens zu bertreten. Ich sage: mein Serbien, obwohl es mich, gezwungenermaen, ausgestoen und nie mehr nach mir gefragt hat. Ich kam mir vor, wie ein unerwnschtes Kind, nach dem die Mutter nicht mehr fragt und fr das sie sich berhaupt nicht interessiert, wie es ihm geht. Ich habe mich nach ihr, nach meiner Mutter Serbien, immer erkundigt, all die langen Jahre. Ich wusste alles ber sie. Sogar wie sie atmet. Ich habe wegen ihres Leides gezittert, Trnen wegen ihrer Trauer vergossen, habe Schmerzen gesprt als sie verwundet war, habe mich gefreut, wenn sie Erfolg und Freude hatte. Sie bemerkte es nicht, denn sie war mit sich selbst beschftigt. Sie hatte so viele Kinder in die Welt verstreut, dass sie nicht mal mehr unsere Namen wusste. Ich dachte, dass ich es nicht lange ohne sie aushalten kann und dass ich, wenn ich sie wieder sehe, meinen Kopf in ihren Scho lege und mich ausweine. Aber bis ich das tat, mussten sechzig Jahre vergehen. Ich frage mich, ob fr die Vorbereitungen zu diesem Treffen wirklich so viele Jahre ntig waren. Habe ich mich gefrchtet, dass ich wieder ber zwanzig erstochene Serben im Hof sehe, wie damals, am Anfang des Krieges?! Habe ich mich gefrchtet, dass ich wieder Schreie hre, Schieerei und Jammern, wie damals im Jahr dreiundvierzig auf den Fronten in Serbien?! Habe ich Angst gehabt, dass ich wieder die hllischen Schmerzen aushalten muss, wie damals, als ich angeschossen und von feindlichem Maschinengewehr durchlchert wurde?
-51-

Mostovi

A mislim da sam se najvie plaio da u opet da se probudim i da moje otadbine vie nee biti! Oduzee mi je kao detetu majku! Kao te godine kada su Englezi bombardovali Beograd, pogodili bolnicu u kojoj sam teko ranjen i bespomoan leao. Seam se samo da me neka sila izbacila napolje, i tu sam se izgubio. Probudio sam se u Nemakoj gde su me Nemci sa ostalim ranjenicima dopremili. To je bilo moje najtunije i najjadnije buenje. S tim buenjem sam sve bio izgubio svoju familiju, svoju zemlju, pa ak i samog sebe. itavog ivota sam ostao zauen kako sam proao kroz taj pakao, u kojem su dve ideologije nasrnule jedna na drugu, a ostao iv. Sudbina mi je bila naklonjena i Bog me uvao, mislio sam. Tako sam se naao u tuini. Svaka tuina je teka, pa tako je bio i moj ivot, bez domovine i svoga, teak. Nekako sam uvek bio na onoj drugoj, na neprijateljskoj strani. Tako ti je to kada je bilo toliko vojski i oruanih grupa! Kada se zavrio rat i za novu komunistiku vlast sam bio na onoj drugoj, neprijateljskoj strani. Nisam hteo da odem i da ih ubeujem da sam ja u pravu. Ne bi me sasluali. ta mi je preostalo nego da ostanem ovde gde jesam, u Nemakoj?! Pre sam se opredelio da lutam tuinom nego da ostanem pod vlau neprijatelja protiv koga sam se borio. Ostao sam u tuini da leim rane sa nadom u srcu da u ipak jednog dana otii u Srbiju, koju neizmerno volim i bez koje ne mogu. Nije mi teko padao ni teak rad, ni glad, ni nematina, ni bol, ni usamljenost - sve u iekivanju da e doi i taj dan kada u videti svoju otadbinu. A godine su prolazile. Protravale. Jurile takvom brzinom da sam ih jedva uspevao brojati. ivot je nekako i u ovoj zemlji tekao, deavale su se razne stvari, ak i lepi doivljaji. Onako skren ratom, ranama i neprijateljima, ipak sam se polako uspravljao i jaao. Sve te godine sam izdrao jer mi je snagu davala ljubav prema mojoj zemlji i nada da u je opet videti.
-52-

Brcken
Ich denke, dass ich mich meistens gefrchtet habe, irgendwann wach zu werden und mein Land nicht mehr zu sehen! Mein Serbien reien sie von mir weg wie ein Kind von seiner Mutter. Wie damals, als die Englnder Belgrad bombardiert haben und dabei unser Krankenhaus getroffen haben, das Krankenhaus, wo ich lag, hilflos und schwer verletzt. Ich erinnere mich, dass mich irgendeine Kraft nach drauen geschleudert hat. Ich bin erst in Deutschland wach geworden, wohin sie mich mit anderen Verwundeten geschleppt haben. Das war mein schlimmstes und traurigstes Aufwachen. Damit hatte ich alles verloren: Meine Familie, mein Land, sogar mich selbst. Ich habe mich mein ganzes Leben gewundert, wie ich diese Hlle berleben konnte, dort wo sich zwei Ideologien bekmpft haben. Das Schicksal war auf meiner Seite und der liebe Gott hat mich beschtzt, dachte ich. So habe ich mich in der Fremde gefunden. Jede Fremde ist schwer, so war auch mein Leben, ohne Heimat und Sippe, schwer. Ich war immer auf der anderen Seite, der feindlichen Seite. Es waren so viele Armeen und genau so viele bewaffnete Gruppen. Auch nach dem Krieg war ich ein Feind fr die neue kommunistische Regierung, einer, der auf der anderen, feindlichen Seite ist. Ich wollte nicht hingehen und sie berzeugen, dass ich Recht habe. Sie wrden mir nicht zuhren wollen. Was konnte ich sonst tun, als hier zu bleiben?! Ich habe mich entschlossen, lieber in der Fremde herumzustreichen, als dort zu bleiben, wo der Feind herrscht, gegen den ich gekmpft habe. Ich bin in der Fremde geblieben, damit meine Kriegswunden heilen, mit der Hoffnung im Herzen, dass ich eines Tages nach Serbien zurckkehren kann, das ich so sehr liebe. Es ist mir nichts schwer vorgekommen: die schwere Arbeit nicht, die Armut nicht, der Hunger und Schmerz nicht, die Einsamkeit nicht alles in der Erwartung, dass der Tag kommt, wo ich meine Heimat wiedersehe. Die Jahre sind vergangen. Sie sind so schnell verflogen, dass ich sie kaum noch zhlen konnte. Das Leben in diesem Land ist auch irgendwie gelaufen, es sind sogar Sachen passiert, auch schne Dinge. So zermrbt durch den Krieg, durch meine Wunden und meine Feinde, bin ich langsam aufgerichteter und strker geworden. Meine Liebe zur Heimat und die Hoffnung, sie noch einmal zu sehen, hat mir die Kraft dazu gegeben.

-53-

Mostovi

I oenio sam se Nemicom, dobrom enom. Njoj sam pokuavao svaki dan doarati deo po deo Srbije, naslikati ga, obojiti, ulepati. Priao sam na svom jeziku, da ga ne zaboravim, da ga ne iskvarim sa drugim. I svojoj deci sam priao o Srbiji, i obeavao im da emo jednog dana otii u tu arobnu i predivnu zemlju. I moja deca su stvarala sliku o Srbiji iako me nisu u potpunosti razumela, ni shvatala zato to priam i toliko o njoj sanjam. Za njih je to bila neka zemlja iz bajke, nestvarna i tajanstvena. Oni su roeni u ovoj zemlji i samo je ona njihova i stvarna. Poeo sam traiti ljude koji su slini meni, emigrante, zemljake, Srbe. Grevito sam ih skupljao oko sebe kao da skupljam delove mozaika i pokuavam ih sjediniti u neku novu Srbiju koja e mi ovde zamenjivati moju veliku majku Srbiju. A imalo je ljudi. Napaenih, dobrih, potenih. I svi su oni imali onaj peat tuge odbaene i izgubljene, nevoljene dece. Trudio sam se da im svima pomognem koliko mogu. Kao da sam im stariji brat, i kao da me naa majka obavezala da se o njima staram. Gledao sam da svoju zemlju branim u tuini od komunistikih porobljivaa. Svojim stavom i ivotom sam pokuavao da budem ambasador svoje zemlje. Gledao sam da inim dobra dela i da me Bog nagradi. Da doivim da vidim... Srbiju! I doao je taj dan! Posle ezdeset godina! Koliko sam puta ve taj na susret doivljavao u mati, i uvek drugaije! Koliko puta sam se presliavao ta u uraditi kada je vidim! Koliko sam puta video sebe kako kleim pred njom, skrhan oseanjima, kako joj ljubim stopala... A nisam. Nisam kleknuo, nisam joj poljubio tlo, nisam je zagrlio. Kada sam stao pred nju slika iz moje mate se razbila u paramparad. Uinila mi se odjednom tako jadnom, oronulom, starom. Mogao sam samo prema njoj da osetim saaljenje. Ustuknuo sam i pomislio samo: ''ta su ti uradili? ta su napravili s tobom dumani? Unitili su te da te i roena deca ne mogu vie prepoznati!''

-54-

Brcken
Ich habe eine deutsche Frau geheiratet, eine gute Frau. Ihr habe ich jeden Tag ber mein Serbien erzhlt, ich habe versucht, jedes seiner Teile heraufzubeschwren, in leuchtenden Farben darzustellen, zu verschnern... Ich habe in meiner Muttersprache gesprochen, bevor ich sie vergesse und mit der fremden Sprache meine eigene verderbe. Spter habe ich meinen Kindern auch ber Serbien erzhlt und versprochen, dass wir bald dieses wunderbare und bezaubernde Land besuchen. Meine Kinder haben ein eigenes Bild von Serbien erschaffen, obwohl sie mich nicht verstanden haben, warum alles fr mich so wichtig ist, warum ich so viel davon trume. Fr die war Serbien ein Mrchenland, unwirklich und geheimnisvoll. Sie sind hier, in Deutschland, geboren, und dieses Land ist wirklich und ihres. Ich habe angefangen Leute zu suchen, die mir hnelten, meine Landsleute, Emigranten, Serben. Ich habe krampfhaft versucht, sie alle um mich zu sammeln, wie Teile eines Mosaiks, die ich zu einem Bild zusammenfgen wollte, das fr mich mein kleines Serbien hier werden sollte, als Ersatz fr meine groe Mutter Serbien, die fern war. Es gab viele Leute - gute, ehrliche, leidende. Sie alle haben Zeichen von ausgestoenen, ungeliebten Kindern. Ich habe mich bemht, allen zu helfen, soviel ich konnte. Wie ein groer Bruder, den die Mutter verpflichtet hat, sich um die jngeren Geschwister zu sorgen. Ich habe mein Land hier in der Fremde vor kommunistischer Herrschaft beschtzt. Mit meiner Einstellung und meinem Leben habe ich versucht, ein Botschafter meines Landes zu sein. Ich wollte nur Gutes tun, um von Gott belohnt zu werden... Serbien zu sehen! Und dieser Tag kam! Nach sechzig Jahren! Wie oft hatte ich diesen Tag in meiner Fantasie erlebt, und immer wieder anders! Wie oft hatte ich darber nachgedacht, was ich sagen wrde, wenn ich es sehe! Und wie oft hatte ich mich in Gedanken gesehen, wie ich niederknie und ihre Fe ksse... Aber ich habe es nicht getan. Ich habe nicht gekniet, habe es nicht in die Arme genommen, habe nicht den Boden geksst. Als ich da stand, zerplatzte das Bild in tausend Stcke, das ich mir gemacht hatte. Es kam mir so alt, kmmerlich und verkommen vor. Ich konnte nur Mitleid empfinden. Ich war entsetzt: "Was haben sie mit dir gemacht?! Was haben dir meine Erzfeinde angetan? Sie haben dich so zerstrt, dass dich sogar deine eigenen Kinder nicht mehr erkennen knnen!"
-55-

Mostovi

Uinilo mi se da me, sa tugom u oima, pomilovala po glavi kao da trai oprotaj od mene to sam tolike godine proveo bez njene ljubavi, naputen u tuini. I krenule su mi suze. alio sam i nju, i sebe, i tolike ljude to su napaeni i nesreni stradali ni krivi ni duni, samo zato to se drugaije zovu i drugaije krste. Plakao sam kao onda kada sam se probudio, sav u ranama, i shvatio da sam izgubio sve, i svoju Otadbinu. Bilo mi je podjednako teko, i onda sa dvadeset, i sada sa osamdeset godina. Ondanji rastanak i sada ponovni susret - bili su podjednako teki i bolni za mene! inilo mi se da e mi srce prepui kada sam video opet zgarita u mojoj zemlji, decu bez majki, osakaene ljude, masovne grobnice... Kao da sam se vratio u ono vreme kada sam kao mladi ovde ratovao. Kao da je vreme stalo od one etrdeset tree... Kao da se za ovih est decenija nita nije deavalo. Kao da je Srbija pala u komu i sada se probudila kada sam ja doao. Gledao sam ljude pune briga, tuge, emera... Kao i onda kada su nas za vreme Drugog svetskog rata unitavali sa svih strana kao da smo pogani. Moda sam previe oekivao od moje Srbije. Moda sam je nepravedno optuivao. Nije njoj sigurno bilo lako! Toliko krvi, toliko gaenja, toliko udaraca. Pa ne bi ni vee sile to izdrale a kamoli naa zemlja! Sve sam video, obiao, sa svima sam razgovarao, u svaki njen kutak sam zavirio. I to sam je due gledao nekako mi je bila sve milija i lepa. Polako je postajala za mene ona stara dobra Srbija. Iako puna bora i oiljaka, bila mi je draga kao to je draga stara majka koja nas ipak voli srcem. I svakim danom se sve vie uspravljala i oporavljala kao da je odjednom dobila snagu i polet. I bilo mi je milo zbog toga. Smirio sam se malo i poeo sam je prihvatati kao takvu.

-56-

Brcken Es schien mir, als wenn es mich traurig und sanft anguckte und mir ber den Kopf streichelte. Ich wusste, dass es mich um Vergebung bittet, weil es mich so lange ohne seine Liebe in einem fremden Land zurckgelassen hat. Und da kamen mir die Trnen. Ich habe geweint, habe bedauert, dass so viele Leute unglcklich und arm geworden sind, die unschuldig gelitten haben, nur weil sie einen anderen Namen haben und sich anders bekreuzen. Ich habe geweint, wie damals, als ich wach wurde, verwundet, und feststellte, dass ich alles verloren habe und auch mein Vaterland. Es war fr mich genauso schwer, damals mit zwanzig und jetzt mit achtzig. Die Trennung damals und unser Wiedersehen heute, beides war fr mich gleich schwer und schmerzhaft! Als ich die Brandsttte in meinem Land sah, die Kinder ohne Eltern, verstmmelte Menschen, die Massengrber- ich dachte mein Herz bricht entzwei... Ich hatte das Gefhl, dass die Zeit von damals, als ich dort im Krieg war, sich wiederholt. Als wenn die Zeit seit damals, seit dreiundvierzig stehen geblieben ist... Es hat sich fr die sechzig Jahre nicht viel verndert. Als ob Serbien all die Jahre im Koma war und jetzt, als ich gekommen bin, wach geworden ist. Ich habe traurige, verbitterte und verngstigte Menschen gesehen... Wie damals whrend des Zweiten Weltkrieges, als jeder sie wie Ungeziefer vernichten wollte. Vielleicht habe ich zu viel von meinem Serbien erwartet. Vielleicht habe ich es zu Unrecht beschuldigt. Serbien hatte es auch nicht einfach gehabt! So viel Leid, soviel Blut, so viele Schlge, Tritte. So ein Druck htte keiner ausgehalten! Ich bin berall gewesen, habe alles gesehen, mit allen gesprochen, in jeden seiner Winkel geschaut. Und je mehr ich von ihm gesehen hatte, desto mehr liebte ich es. Es wurde als solches, immer schner und besser. Langsam wurde es fr mich immer mehr mein gutes, altes Serbien, so wie ich es in meinem Kopf und Herzen trage. Obwohl es alt ist, vernarbt und faltig ich liebe es von ganzem Herzen, so wie man seine gute alte Mutter liebt. Mit jedem weiteren Tag war es frhlicher, aufrechter, sicherer. Es hatte mehr Kraft und Freude. Das machte mich froh. Ich habe mich beruhigt und fing es so anzunehmen, wie es gerade ist.

-57-

Mostovi

Hvala Bogu, dao mi je snagu da odem da je vidim, moju Srbiju. Ne znam da li u moi da jo jednom to uradim. Znam samo da mi nedostaje, da mi je teko bez nje. A opet, teko mi je kada je vidim u takvom stanju. Ne mogu da gledam kako se mui. Pokuavam da je uteim, da joj mahnem, da joj pruim ruku, da joj se nasmeim. Ona me toplo pogleda. I uini mi se da mi ona uzvrati osmehom. Uini mi se da mi ree: ''Ostani ovde.'' Ja sam morao opet da odem s mojom Srbijom u srcu!

-58-

Brcken Danke lieber Gott, dass du es mir ermglicht hast, mein Serbien zu sehen. Ich wei nicht, ob ich es noch einmal schaffe. Ich wei nur, dass ich es vermisse, dass es mir ohne Serbien sehr schwer fllt. Und wenn ich dort bin, kann ich nicht ertragen, es in diesem Zustand zu sehen. Ich versuche, es zu trsten, ich winke ihm, ich gebe ihm meine Hand, ich schenke ihm mein Lcheln. Es schaut mich liebevoll an. Es scheint mir, als erwidere es mein Lcheln. Es scheint mir zuzurufen: "Bleib hier!". Ich aber musste wieder gehen mit meinem Serbien im Herzen!

-59-

Mostovi

PESNICI UESNICI

-60-

Brcken

TEILNEHMENDE DICHTER

-61-

Mostovi

-62-

Brcken

REPRODUKCIJA

-63-

Mostovi

Biografija NIKOLA VUKOLI, roen 1950. godine u Dobrnji na Zmijanju. Pie poeziju, eseje i kritike. Objavio je pet knjiga pesama. Dobitnik je vie nagrada za poeziju. Pesme su mu prevoene na makedonski, nemaki, slovenaki, francuski, engleski, rumunski, albanski i maarski jezik. Jedan je od prireivaa "Izabranih djela Petra Koia". lan je International P.E.N. kluba, Meunarodnog udruenja novinara, Udruenja knjievnika Bosne i Hercegovine. Radi kao direktor i glavni i odgovorni urednik Zadubine "Petar Koi" Banja Luka-Beograd. ivi u Banjoj Luci.

-64-

Brcken

Biografie NIKOLA VUKOLI, geb. 1950 in Dobrnja auf Zmijanje. Schreibt Poesie, Essays und Kritiken, verffentlichte fnf Gedichtbnde und erhielt mehrere Literaturpreise fr Poesie. Seine Poesie ist auf Mazedonisch, Deutsch, Slowenisch, Franzsisch, Englisch, Rumnisch, Albanisch und Ungarisch bersetzt worden. Er ist Mitglied der internationalen P.E.N. Club, des Internationalen Journalistenbundes, Schriftstellerbundes Bosnien und Herzegowina. Er ist Direktor und Hauptverantwortlicher Herausgeber der Stiftung "Petar Koi" Banja LukaBelgrad ttig. Lebt in Banja Luka.

-65-

Mostovi

GLOG
Iz ruku izrastao glog u kog otac se urezuje otac se u uho uvukao i majku zove no da tuku

-66-

Brcken

DER WEISSDORN
Der Weidorn aus den Hnden gewachsen, in den der Vater seinen Name einritzt. Der Vater hat sich im Ohr verkrochen und ruft nach der Mutter, um die Nacht mit ihr totzuschlagen.

-67-

Mostovi

IZDUENI SAN
Budim se budan izdueni san iz mene izvlai se teko kao istrgnuta sjenka no uokvirena sjaji tu gdje se iznenadim Prepoznatljivom glasu otvaram prozor istanjeni zvuk rijei struji u kosti neko se jo u snu sprema da ustane da propjeva s jutrom

-68-

Brcken

VERLNGERTER TRAUM
Ich wache wach auf, aus mir zieht sich mhsam mein verlngerter Traum. Wie ein ausgerissener Schatten glnzt die eingerahmte Nacht, dort wo ich berrascht werde. Der erkennbaren Stimme ffne ich das Fenster. Verdnnter Ton der Wrter strmt durch die Knochen, jemand bereitet sich noch im Traum vor, um aufzustehen, um mit dem Morgen zu singen anzufangen.

-69-

Mostovi

Biografija ZDRAVKO LUBURI, roen 1942. godine u Pakracu, Hrvatska. Predsednik je Internacionalnih knjievnih veeri Remajda od 1992. godine. Autor je vie knjiga poezije na nemakom, hrvatskom, francuskom, turskom i amerikom jeziku. Zastupljen je u nekoliko znaajnih antologija poezije. lan je Udruenja knjievnika Nemake, Udruenja "Du Grenier Jane Tony" u Briselu i Udruenja hrvatskih knjievnika. ivi i radi u Luksemburgu.

-70-

Brcken

Biografie ZDRAVKO LUBURI, geb. 1942 in Pakrac, Kroatien. Leiter des Remscheider internationalen Literaturabends seit 1992. Seine Lyrik wurde in mehreren Bchern in deutscher, kroatischer, franzsischer, trkischer und amerikanischer Sprache verffentlicht. Seine Poesie wurde in einigen bedeutenden Anthologien verffentlicht. Er ist Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller, im Verband "Du Grenier Jane Tony", Brssel, und im Verband kroatischer Schriftsteller in Zagreb. Er lebt und arbeitet in Luxemburg.

-71-

Mostovi

ISTRGNUTA TEGOBA KOMPONISTE


Stigao si savren, upotpunjen iz tiine, opipava zlatnocrvenkasti oseaj molitve, savladan tako povijen i ist sa svim tvojim podarjima u strukturi neskrivenih seanja, udaljava se i vraa nazad u sivilo brojki, koje slie tami utabane zemlje, slavom opijeni, u mranoj zemlji sami su, miruju sami u opojnoj formi, krvare i sijaju fino svom utnjom, dotaknuti besom stoletnih rana, koje te uinie drhtavim a da ne unitie ni sebe ni tebe. Sjajem omreena varka, jedna varka, ovrsla u gorkoj nutrini, blaga istota se odvaja, u istoj pozadini procvetalih cvetova iz zemlje pomoljenih, e pokree oblija, kome si se u groznom ritmu predala, teko ko crni elik na uglu mora, na jednom uglu mora.

-72-

Brcken

ENTRISSENE SCHWERE EINES KOMPONISTEN


Du kamst vollkommen, vollstndig aus der Stille, tastest an goldgertetes Gefhl der Gebete, berwltigt krumm und rein mit allen deinen Gaben in dem Gefge des unverhllten Erinnerns, entfernst dich und kehrst zurck mit grauen Zahlen, die dem erdzerstampften Dunkel gleichen, ruhmberauscht, in finsterer Erde allein sind sie, ruhen allein in dem Rauschgebilde, bluten und glnzen ganz fein mit allem Schweigen, die Wut der jahrhundertealten Wunden berhrend, die dich zittern machten ohne sich und dich zu zerstren. Von Herrlichkeit benetzte Tuschung, eine Tuschung, erhrtet in bitterem Inneren, sanfte Reinheit lst sich jetzt, in gleichem Hintergrund der blutenden Blten auf Erden erscheinend, bewegt den Durst der Gestalten, dem du dich in furchtbaren Rhythmen hingibst, schwer wie ein schwarzer Strahl an einem Meereswinkel, an einem Meereswinkel.

-73-

Mostovi

Zvuci basa sijaju ko zvuno telo senke, kao svi neobavijeni kontinenti sa duom i oima, mogli bi biti vidljivi zbog dubine svojih tonova, koji zadrhte pred napadom basa otetih tegobi, koje kao nemilosrdne svesti harmonino teku prema orkanskoj plimi, preplavljujui aneoski svako svetlo dana, puno otvorene dobro ugraene savrenosti koja varnii zvuno jasnou okeana. Zvuci simfonije prizivaju ti seanje, ispunjenu najviim sferama, pratei tamnim glasom sveta, protiu kroz potvrenu stvarnost mrnje, hteli bi s vinom dospeti u mnoga usta, kojima je uskraena otrgnuta svetlost dana. A ti violino zime, kontrabasu, prolazi kroz tamni glas, u harmoniju, izvikujui zvonike, rtvujui odzvuk i odjek, ispunjen tegobom, gasne polako u neujnu oktavu. U blizini prilaze horovi rogova koljki sa lila ofarbanim biem traei osnovne zemljane tonove. Propinju se kao talasi venosti, plamte u tragu zemljine osnove, hteli bi se vratiti azurnom etru u vatri okeanskog neba, u hramu azurnih divovskih morskih zvuka.
-74-

Brcken

Die Basstne glnzen wie strahlende Schattenkrper, wie alle mit Seelen und Augen unverhllten Kontinente, sie mgen von der Tiefe ihrer Tne her sichtbar sein, vor dem Bassangriff der entrissenen Schwere erzittern, die wie eine grausame Besinnung der orkanartigen Flut harmonisch entgegenflieen, seraphisch jedes Tageslicht berquellend, erfllt mit offener wohlgefgter Vollkommenheit der funkelnd tnenden Ozeanhelle. Die Tne der Symphonie rufen dich ins Gedchtnis, von den hchsten Sphren erfllt strmen sie durch dunkle Stimmen der Welt, strmen durch bejahtes Dasein des Hasses, sie wollen mit dem Wein zu zahllosen Mndern gelangen, denen das entrissene Tageslicht verweigert wurde. Und du, Geige des Winters, Kontrabass, strmst durch die dunklen Stimmen in Harmonie, Glockentrme ausschreiend, so den Schall, den Widerhall opfernd, erfllt von Schwere, langsam in unhrbarer Oktave verglht. In der Nhe rcken die Chre die Muschelhrner mit lilafarbenen Wesen auf der Suche nach den Erdgrundtnen. Sie bumen sich auf wie eine Woge der Ewigkeit, lodern in einer Spur des Erdgrundes, wollen immer zurckkehren zum azurnen ther im Feuer des ozeanischen Himmels, im Tempel der azurnen Riesenklnge.
-75-

Mostovi

Biografija BURKARD VERK, roen 1962. godine u Hildenu. Njegova poezija i kratka proza objavljene su u znaajnim antologijama. Dobitnik je Prve nagrade na knjievnom konkursu "storyliner" SRV - oblasti u 2000. godini, a u 2001. godini apsolvirao je na struci "Scenario" na Internacionalnoj koli filma u Kelnu. Radi kao sudija Upravnog suda u Diseldorfu a ivi u Hildenu.

-76-

Brcken

Biografie BURKHARD WERK, geb. am 1962 in Hilden. Seine Gedichte und Kurzprosa wurden in bedeutenden Anthologien verffentlicht. Beim Literaturwettbewerb "storyliner" des Landes NRW im Jahre 2000 erhielt er den 1. Preis, ebenso im Jahr 2001 und absolvierte im Fachbereich "Drehbuch" die Internationale Filmschule in Kln. Er arbeitet als Richter am Verwaltungsgericht Dsseldorf und lebt in Hilden.

-77-

Mostovi

VREMENA SE MENJAJU (II)


To Sam upravo primetio, Neto se promenilo Odonda. Zime su hladnije Nije samo sneg u vazduhu Mantili promrzlih Su tanji no pre I nema nikoga vie Da ih podeli Postaje i teskobnije Tamo gde se jo Nesmetano moe promrznuti Vatre koje drugi pale Nisu za grejanje zamiljene Glasnije lupaju izme Na asfaltu. Ulice su uvee prazne U tmini Komija iz Gane me se kloni A mi Jesmo li se promenili Odonda Kau Postali smo tii

-78-

Brcken

DIE ZEITEN NDERN SICH (II)


Das Ist mir jetzt erst aufgefallen Etwas hat sich verndert Seit jener Zeit Die Winter sind strenger geworden Es liegt nicht nur Schnee in der Luft Die Mntel der Frierenden Sind dnner als frher Und es gibt niemanden mehr Der sie teilt Auch wird es enger Dort wo man noch Ungestrt frieren kann Die Feuer die andere entznden Sind nicht zum Wrmen gedacht Lauter knallen die Stiefel Auf dem Asphalt Die Straen sind abends leerer Im Dunkeln Weicht mein Nachbar aus Ghana mir aus Und wir Haben wir uns verndert Seit jener Zeit Man sagt Wir seien stiller geworden

-79-

Mostovi

ELJENA PESMA
Obeavam Da u jednoga dana Plesati hiljadu plesova radosti Zapaliti sve svee I pevati preduge pesme Pijem neobuzdano ampanjac U kadi i iz nje itam skoro zaboravljena pisma Noima pod svetlou svea Piem trideset pet novih Vodim dnevnike za svaki sat I opijam se time Ako tada jo bude padao sneg Baciu se na stomak u snegu I dozvoliti da se na mom jeziku Pahulja za pahuljom tope Okrenuu se i pogledati put neba Rairiti ruke I potpuno veselo mi padaju zvezde Tada varniei u krilo Kucam na komijske kue Skakuem, kada se vrata otvore, Besteinski na jednu nogu Penjem se koliko mogu visoko na jabukovo drvo Gledam do horizonta Pustim po koju suzu Ne mislim vie na prola vremena I postajem jednostavno Srean.
-80-

Brcken

WUNSCHGEDICHT
Ich verspreche eines Tages tanz ich tausend Freudentnze znde alle Kerzen an singe stundenlange Lieder Trinke zgellos Champagner in und aus der Badewanne lese fast vergessene Briefe nchtelang im Kerzenschein schreibe fnfunddreiig neue fhre Tagebuch zu jeder Stunde und berausche mich daran Wenn es dann noch schneien sollte werfe ich mich buchlings in den Schnee lasse ich auf meiner Zunge Flockenweise ihn zerschmelzen drehe mich und schau zum Himmel breite meine Arme aus und ganz frhlich fallen Sterne mir dann funkelnd in den Scho Klopfe an den Nachbarhusern hpfe wenn die Tr sich ffnet schwerelos auf einem Bein klettere so hoch ich kann auf Apfelbume blicke bis zum Horizont lasse ein zwei Trnen fallen denke nicht mehr an vergangene Zeiten und werde einfach glcklich sein
-81-

Mostovi

Biografija ULRIH IFELBAJN, roen 1958. godine u Botropu. Pie prie za odrasle i decu. Objavljivao je u mnogim knjievnim asopisima i listovima. ivi i radi kao novinar u Hildenu.

-82-

Brcken

Biografie ULRICH SCHIEFELBEIN, geb. 1958 in Bottrop. Er schreibt Erzhlungen und Kindergeschichten die in vielen Literaturzeitschriften und Blttern verffentlicht wurden. Er lebt und arbeitet als Freier Journalist in Hilden.

-83-

Mostovi

SELIDBA
Magla, nita osim magle, bilo kuda da se okrenuo. Vlana, movarna, braon zemlja iza kue. Mukotrpno poravnjana. Mirisalo je na memljive biljke. Rekao je svom kolegi da mora da se isprazni. Bilo je to tano. Onda ugleda vranu. Njegovi koraci je poplaie. Teak korak po blatnjavoj zemlji. Lepljiva kao sirup, potisnuta voda ostavlja za sobom mehure, poneki su providni, pokoji mutni. Ostaju otisci tekih radnih cipela. Grubi profil je ostavljao peate. Mukotrpno je podizati noge. Usporeno je iao napred. Grakui zabaci vrana svoja crna krila. Kao usporeni snimak se dizala iz movare. I njoj nije bilo lako, kako se inilo, da se odvoji od zemlje. Uvek iznova ti pokuaji. Svaki put. Kao lepak na cipelama lepila se ta braonkasta tinja. Pred njim belo-siva tiina. Za njim belo-siva tiina. Ne vidi se vie nita od njegovog kolege i velikog kamiona. Zamislio je kako njegov kolega otvara teka vrata furgona. kripei kao i uvek, popustila bi pod vuom. Hladno je. Magla je izvlaila iz zemlje poslednji ostatak letnje toplote. Uskoro e se stvrdnuti kao kamen i biti pokrivena snegom. terbrok, Livadska ulica 15, 3. sprat, pisalo je na cedulji koju je izvadio iz depa radnih pantalona. On je zguva i pusti da padne. Njegov je kolega sigurno ve bio sa kolicima na putu prema gore. Ve bi odneo kartonske kutije na dole. ekae da mu doe u pomo. Jednom samo pobei. Gde li je taj ubretar!? Budala! Ostavlja me ovde da sve sam teglim. Kada one jednom polete, svrake, pokret se preobraava. U vazduhu razigrano, lagano kao pero lebde napred. Izranjaju iz magle. Vide sunevu svetlost. Njegov je korak, naprotiv, jo uvek zalepljen za zemlju. Cirkuski ator, plavo-belo-crven. Jedna ena izae iz neke bezbojne prikolice. S umeem zabaci svoju dugu, tamnu kosu upletenu u pletenicu, vezanu gumicom. Prekrstila je ruke, trljajui dlanovima po beloj angorinoj jakni.
-84-

Brcken

DER UMZUG
Nebel, nichts als Nebel, wohin er sich auch drehte. Feuchte, sumpfige, braune Erde hinter dem Haus. Mhsam geplttet. Es roch nach modernden Pflanzen. Seinem Kollegen hatte er gesagt, er msse mal. Das stimmte auch. Dann sah er die Krhe. Seine Schritte schreckten sie auf. Schwerer Tritt auf matschigem Grund. Klebrig wie Sirup, Wasser herausgepresst, hinterlie Blasen, manche durchsichtig, andere trb. Abdrcke schwerer Arbeitsschuhe. Grobes Profil stempelte. Mhsam, die Fe zu heben. Nur langsam ging es vorwrts. Krchzend schwang die Krhe ihre schwarzen Flgel. Wie in Zeitlupe stieg sie aus dem Morast. Ihr fiel es auch nicht leicht, so schien es, sich zu lsen, vom Boden. Immer wieder dieses Aufraffen. Jedes Mal. Wie Kleister an den Schuhen klebte dieser braune Sumpf. Vor ihm wei-graue Stille. Hinter ihm wei-graue Stille. Nichts mehr zu sehen von seinem Kollegen und dem groen Lastwagen. Er stellte sich vor, wie der Kollege die schwere Tr zum Laderaum ffnete. Quietschend wie immer gbe sie dem Zug nach. Kalt war es. Der Nebel saugte letzte Reste von Sommerwrme aus dem Boden. Schon bald wrde er hart wie Stein sein und zugedeckt mit Schnee. Sterbrock, Wiesenstrae15, 3. Etage, stand auf dem Zettel, den er jetzt aus der Brusttasche seiner Latzhose zog. Er knllte ihn zusammen und lie ihn fallen. Sein Kollege war bestimmt schon mit der Sackkarre unterwegs nach oben. Wrde schon einmal Kartons hinunter bringen. Warten, dass er zur Hilfe eilte. Irgendwann fluchen. Wo bleibt der Mistkerl? Sauhund! Lsst mich hier alleine schleppen. Wenn sie einmal fliegen, die Krhen, wandelt sich die Bewegung. In der Luft spielerisch, leicht wie Federn schweben sie vorwrts. Tauchen auf aus dem Nebel. Sehen Sonnenlicht. Sein Schritt dagegen: Immer noch klebrig am Grund. Das Zirkuszelt, blau-wei-rot. Eine Frau trat aus einem farblosen Wohnwagen. Geschickt wand sie ihre langen, dunklen Haare zu einem Zopf zusammen, bndigte sie mit einem Gummi. Sie verschrnkte ihre Arme vor der Brust und rieb mit den Handinnenflchen auf der weien Angorajacke.

-85-

Mostovi Uzdahnu, a onda krenu preko nakvaene ilovae prema atoru. " Kada kreete dalje?" ena vrisnu. Okrenu se poput munje. Strah joj je bljesnuo u oima kada je srela njegov pogled. "Izvinite, nisam Vas hteo uplaiti?" Ona se smiri. "Nije strano, nisam oekivala nepoznate, sada". "Kada vi idete dalje?" - ponovi on pitanje. "Danas! Prema jugu!" "Mogu li i ja sa vama na jug?" "Nama ne trebaju radnici! Nemamo dovoljno para ni za nas". "Sedim uvek u tom kamionu. Krajolici prolaze, gradovi, ljudi. Kada kamion stane, vuem nametaj gore i dole. Onda dalje. Dan za danom, nedelja za nedeljom, godina za godinom. Dosta je toga!" "Vi ne biste nikako da radite?" "Hteo bih da udiem krajolike, da ih oseam, okusim. Hteo bih piti kafu sa pogledom na jezero. Hteo bih ii kroz umu i oseati hladnu vlagu. Da posmatram sunce na nebu i uskoim u more. A s vremena na vreme nita od svega toga." "Halo, je li neko tu?" Poziv doe s vana, ali blizu, vrlo blizu. Opasnost! Poznao ga je, glas njegovog kolege. Kaiprst desne ruke je stavio na usta, pogleda u enu. Ne odaj me! Pomozi mi! Sada! Onda ustuknu dublje u tamu atora. ena se okrenu i izae brzo. "Jeste li videli jednog oveka u radnom odelu? Je li proao ovuda?" Divlje je gestikulisao kolega sav uzbuen. "Sada on mora doi, znate li. Ja ne mogu i nametaj sam vui. Sve jastuke sam ve doneo dole. Sa treeg sprata. Ostavlja me da radim potpuno sam. Budala!" "Ne, ovde nije nikog bilo", ree ena tiho i slegnu ramenima. On je jedva uo u atoru. Sve e biti lake, kada se jednom poleti, mnogo lake.

-86-

Brcken
Ein Seufzer. Dann ging sie ber den seifigen Lehmboden hinber ins Zelt. "Wann zieht ihr weiter? Der Frau entfuhr ein spitzer Schrei. Blitzschnell wandte sie sich um. Angst lag in dem Blick, der seine Augen traf. "Tschuldigung, wollte Sie nicht erschrecken? Sie fing sich. "Nicht so schlimm, habe nicht mit Fremden gerechnet, jetzt. "Wann zieht ihr weiter? Er wiederholte die Frage. "Heute! Nach Sden! "Kann ich mit nach Sden? "Wir brauchen keine Arbeiter! Haben ja kaum genug Geld fr uns. "Immer sitze ich in diesem Lastwagen. Landschaften ziehen vorbei, Stdte, Menschen. Wenn der Wagen steht, Mbel herauf und herunter schleppen. Dann weiter. Tag fr Tag, Woche fr Woche, Jahr fr Jahr. Es ist genug! "Sie wollen gar nicht arbeiten? "Ich will Landschaften atmen, fhlen, schmecken. Ich will Kaffee trinken und dabei auf einen See schauen. Ich will durch einen Wald gehen, khle Feuchte spren. Die Sonne am Himmel beobachten und ins Meer springen. Und dann und wann nichts von alledem. "Hallo, ist da wer? Der Ruf kam von drauen, aber nah, ganz nah. Gefahr! Er erkannte sie, die Stimme seines Kollegen. Den Zeigefinger der rechten Hand legte er sich auf den Mund, sah die Frau an. Verrate mich nicht! Hilf mir! Jetzt! Dann wich er zurck. Tiefer hinein in das Dunkle des Zeltes. Die Frau drehte sich um und ging schnell hinaus. "Haben Sie einen Mann in Arbeitskleidung gesehen? Ist er hier vorbeigekommen? Der Kollege gestikulierte wild. Aufgeregt. "Jetzt muss er kommen, wissen Sie. Die Mbel kann ich nicht auch noch allein schleppen. Alle Kisten habe ich schon herunter getragen. Aus dem dritten Stock. Lsst mich ganz allein arbeiten. Schweinehund! "Nein, hier war niemand, sagte die Frau leise und zog ihre Schultern hoch. Er konnte es kaum hren, im Zelt. Alles wird leichter, wenn man einmal fliegt, viel leichter.
-87-

Mostovi

Biografija ANA DUDA, roena 1936. godine u Kovaici u Srbiji. Pie poeziju, romane i prie za decu i odrasle, eseje i dr. Objavila je vie knjiga. Zastupljena je u mnogim zbornicima poezije. Uspeno prevodi liriku sa slovakog jezika a njena dela su prevoena i na nemaki i slovaki jezik. Izdava je knjievnog asopisa "STIG" i lan je Udruenja knjievnika Jugoslavije. ivi i radi u Malom Crniu u Srbiji.

-88-

Brcken

Biografie ANA DUDA, geb. 1936 in Kovaica in Serbien. Sie schreibt Gedichte, Romane und Geschichten fr Kinder und Erwachsene, Essays u.s.w. Mehrere ihrer Bcher fr Kinder und Erwachsene wurden verffentlicht. Sie beteiligte sich an vielen Gedichtsammlungen. Sie bersetzt erfolgreich Lyrik aus der slowakischen Sprache und ihre Werke wurden in die deutsche und slowakische Sprache bersetzt. Sie ist Herausgeberin der Literaturzeitschrift "STIG" und ist Mitglied des Jugoslawischen Schriftstellerbundes. Sie lebt und arbeitet in Malo Crnie in Serbien.

-89-

Mostovi

GRAD NA ITERU
Hilden, 21.03.2005. Kapima srebrnim rosi Svitanja dana, Da dobrodolica srmena Kao vitra na oknima oveku nadu otvara. Granice srca ne postoje, Ono beskrajnu ljubav nosi. Natapa svaije oi, Ono mir plete. Tako u nedogled Dok kraj kamena temeljca Gintera Dva neunitiva cveta Monika i Dragica Namernicima pruaju ruke, Da na razboju dana Izatkaju visina splet. U meusobnom proimanju Dve kulture Jedna od druge ue Da se dobrotom Svetlost od tame izdvaja, Kako se u gradu na Iteru Trajnost vatre vaja.

-90-

Brcken

STADT AN DER ITTER


Hilden, 21.03.2005 Silbrige Tropfen des Taus befeuchten die Morgendmmerung, um lurexartiges Willkommen, das wie das Glasbild an der Fensterscheibe den Menschen die Hoffnung ffnet. Es gibt keine Herzensgrenzen, es trgt unendliche Liebe in sich. Jedermanns Augen trnkend, flicht den Frieden. Und so bis zur Unendlichkeit whrend, neben dem Grundstein, Gnter, zwei unvergngliche Blten, Monika und Dragica, den Ankommenden die Hnde reichen, damit sie am Webstuhl des Tages die Hhenverflechtung weben. In gegenseitigem Durchdringen zweier Kulturen lernen sie voneinander, dass man mit Gte das Licht von der Dunkelheit trennt, wie man in der Stadt an der Itter das ewige Feuer gestaltet.

-91-

Mostovi

MOST IZNAD REKE VUPE


Ispod nebeske obramae Iz vode izranja stamen zrak Jaz da premosti Prostore daleke priblii Osvetli mrak. Vidikovac nade blagodatno dari Nevoljniku spas. Lastarenje spasonosja podstie Nadmudruje as, Jer dve obale u jedinstven Prostor streme Pokoravaju nemo, da proklija Predaka seme. Ovde iznad reke Vupa jednim jezikom Govore ljudi sveta, Ovde se ljubav raa nemutim tokom Nebesno uzneta. Ovde otrovne strele u sopstveni naum Razora uleu Bespomone su da nanose oveku zla, Let iznad reke Vupe ljubav buseni Spaja nepremostiva tla, Svakom oveku lepotom vid uee Let koji sve ljude jednom cilju vodi Prijateljstvo vee.

-92-

Brcken

DIE BRCKE BER DIE WUPPER


Unter dem Himmelsgewlbe ragt aus dem Wasser ein Regenbogen, um die Kluft zu berbrcken, die weiten Rume nherzubringen, die Dunkelheit zu erleuchten. Aussichtsplattform der Hoffnung wohltuend schenkt, dem in Not Geratenen, zur Rettung wird. Entfaltung der Vergebung anzuspornen, die Stunde zu berlisten, weil zwei Ufer dem Einheitsraum entgegenstreben. Still bewltigen sie das Sprieen der Samen der Ahnen. Hier ber der Wupper sprechen alle Menschen der Welt eine Sprache, hier wird die Liebe schweigend geboren, zum Himmel erhoben. Hier werden die Giftpfeile in eigener Vernichtungsbestimmung abgeschossen, Ohnmchtig dem Menschen Leid zuzufgen. Der Flug ber die Wupper die Liebe entstehen lsst und unberbrckbaren Boden verbindet, in jedem Menschen entflammt der Blick fr die Schnheit, der Flug, der alle Menschen zu einem Ziel fhrt, das Freundschaft bindet.

-93-

Mostovi

Biografija ANI ROZEMARI BEKER, roena 1946. godine u velmu. Pie poeziju, kratke prie i epigrame. Objavila je etiri knjige poezije. Zastupljena je u vie almanaha poezije. lan je Udruenja knjievnika Nemake, Drutva prijatelja knjige u Diseldorfu, Inicijativnog kruoka dana kulture u Unterbahu i Jugoslovensko-nemakog KUD-a u Hildenu. ivi i radi u Erkratu.

-94-

Brcken

Biografie ANNI ROSEMARIE BECKER, geb. 1946 in Schwelm. Sie schreibt Poesie, Kurzgeschichten und Epigramme. Sie verffentlichte vier Poesiebcher und ist in mehreren Anthologien vertreten. Sie ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller/NRW, im Freundeskreis Dsseldorfer Buch, im Initiativkreis Unterbacher Kulturtage e.V. und im Jugoslawisch-Deutschen Kulturverein Hilden e.V. Sie lebt und arbeitet in Erkrath.

-95-

Mostovi

MALENI MOST
Star i oronuo Je on Maleni most Gde se sastajasmo Tamo se deca odmeravaju Skau po natrulim daskama Mahovina raste na ogradi Gde su nekada visili sanduci cvea Udenuo si mi leti Uvek po jedan cvet u kosu Grdila sam te zbog toga Jer kada bi svako tako inio Ali Ti mi ree Mi nismo svako Koliko vremena je od tada prolo Sa neba kaplje umor

-96-

Brcken

DIE KLEINE BRCKE


Alt und verwittert ist sie nun die kleine Brcke auf der wir uns trafen Kinder machen Mutproben dort springen auf den morschen Brettern herum Moos wchst auf dem Gelnder wo frher Blumenksten hingen Du stecktest mir im Sommer immer eine Blte ins Haar Ich schimpfte dann Wenn das jeder machen wrde Aber du sagtest Wir sind nicht jeder Wie lange ist das her Vom Himmel tropft Mdigkeit

-97-

Mostovi

JESENJA UMA
Tuna etam kroz jesenju umu u nenom velu svetlosti srce mi je ko gola ptica Nebo plae mojim suzama Crveno- zlatno lie ne uti vie Mokri listovi lee jedan do drugog kao da spavaju Odjednom dunu vetar i podie ih u vrtlogu Oni pokuavaju da pleu za mene Ne budi tuna apu mi kia e isprati lai

-98-

Brcken

HERBSTWALD
Traurig spaziere ich durch den Herbstwald in sanft verschleiertem Licht mein Herz ein nackter Vogel Der Himmel weint meine Trnen Das rot-goldene Laub raschelt nicht mehr Nass liegen die Bltter beieinander als ob sie schlafen Pltzlich kommt Wind auf und wirbelt sie durcheinander Sie versuchen fr mich zu tanzen Sei nicht traurig flstern sie mir zu der Regen wscht die Lgen fort

-99-

Mostovi

Biografija ANTONIO MORTEN, roen 1952. godine u Pragu. Objavio je vie naunih radova na temu Migracija i Psihologija/Psihijatrija. Preveo je sa nemakog na italijanski jezik biografiju Hajnriha Bola. Dobitnik je mnogobrojnih knjievnih nagrada. ivi i radi kao prevodilac, pisac i ekspert za migraciju u Kelnu.

-100-

Brcken

Biografie ANTONIO MORTEN, geb. 1952 in Prag. Er verffentlichte zum Thema Migration und Psychologie/Psychiatrie zahlreiche Publikationen und bersetzte die HeinrichBll Bibliographie deutsch-italienisch-deutsch. Fr seine Werke erhielt er mehrere Literaturpreise. Er lebt und arbeitet als bersetzer, Autor und Migrationsexperte in Kln.

-101-

Mostovi

VENECIJANSKI NOKTURNO
Za Rajnhild
La luna di miele ci sorride dolcemente intorno a lei brillano e danzano le stelle la loro vivacit che ci guida sulle onde del mare Valovi mora nas nose Obojeni uto kao medeni mesec U kristalnom kolu zvezdanog plesa vode Uljuljkujui nas zavodniki u grad snova. Venezia notturna quale sar il tuo dono? Vreme uvenua daje nam jedan as Samo jedan as... Il potere monolitico del tempo che va oligarchia dei brevi istanzi duna vita fuggevole e pure: un sessantennio di gioia mille allucinazioni vere rallegrano la mente affievolita dal canto dei secondi di batticuore unora di sospiro. U potrazi za tvojom nutrinom Milujemo bojaljivo tvoje poplavljeno telo Oseamo tvoj vlani dah Koji teke uzdahe mora ini se bez otpora U noni mir oputeno upija. Neni udari valova Jadrana i luminozna igra nebeskog svoda Odreuju tvoj noni ritam ivota Ljudi, zidine i poplave postaju u tebi jedno.
-102-

Brcken

NOCTURNO VENEZIANO
Fr Reinhild
La luna di miele ci sorride dolcemente intorno a lei brillano e danzano le stelle la loro vivacit che ci guida sulle onde del mare Die Meereswogen treiben uns honigmondgelb gefrbt in kristallenen Reigen des stellaren Wasserspiels wiegen sie uns verfhrerisch in die Stadt der trume Venezia notturna quale sar il tuo dono? Welkende Zeit gewhrt uns eine Stunde nur eine Stunde... Il potere monolitico del tempo che va oligarchia dei brevi istanzi duna vita fuggevole e pure: un sessantennio di gioia mille allucinazioni vere rallegrano la mente affievolita dal canto dei secondi di batticuore unora di sospiro. Auf der Suche nach deinem Inneren streicheln wir zaghaft deinen umfluteten Krper spren deinen feuchtwarmen Atem der die schweren Meeresseufzer scheinbar widerstandslos in der nchtlichen Ruhe gelassen in sich aufnimmt. Adria s sanfter Wellenschlag und der luminse Firmamentreigen bestimmen deinen nchtlichen Daseinsrhythmus Menschen, Mauern und Fluten werden in dir eins.
-103-

Mostovi

L estasi d una notte che rapisce l anima carnevale dei sensi senza tregua citt che s addormenta per illuminare i suoi sogni di splendore unora soltanto... nel giardino di felicit paradiso terrestere che ci porta allorgasmo notturno delleternit Samo jedan as... Naa milovanja klize tvojim ilama i venama Lavirintski tok tvoje posebnosti Spojeni u sri, oseamo tvoj damar Pulsirajua zvonjava beskonanosti. Vreme uvenua Daje li mi samo jedan as... Lagano i oprezno razdvaja nas igra vode Jadrana Iz nokturnskog spoja venosti Veernje blagosti i nonog sjaja Zai e uskoro u jarkom sjaju jutarnjeg sunca osiromaen za tvoju lepotu dan e ponovo tvoje bore brojati. Nel nostro cuore Venezia Nocturna resterei perpetua in eterno. Per Reinhild

-104-

Brcken

L estasi d una notte che rapisce l anima carnevale dei sensi senza tregua citt che saddormenta per illuminare i suoi sogni di splendore unora soltanto... nel giardino di felicit paradiso terrestere che ci porta allorgasmo notturno delleternit Eine Stunde nur... unsere Liebkosungen gleiten durch deine Adern und Venen den labyrinthischen Kreislauf deiner Einzigartigkeit innig vereint fhlen wir deinen Pulsschlag pulsierendes Glockenspiel der Unendlichkeit. Welkende Zeit gewhrtest uns nur eine Stunde... Langsam und behutsam lst uns Adria s Wasserspiel aus der nocturnen Vereinigung der Ewigkeit abendlicher Sanftmut und nchtlicher Glanz werden bald im grellen Schein der Morgensonne untergehen deiner Schnheit beraubt wird der Tag auf s neue deine Falten zhlen. Nel nostro cuore Venezia Nocturna resterei perpetua in eterno. Per Reinhild
-105-

Mostovi

VELIKA LJUBAV
Povezanost i prijateljstvo su pokretai ljubavi. Njeni plitki i burni valovi nose nas u naem pouzdanju. Rane i bol voljenog bia neemo proklinjati, obazriva i strpljiva bie naa smelost da je iznova izvidamo. Ovde i ve danas uprkos svemu koraamo prema boljem ivotu, napred u elji i nadi zajednikog stvaranja prema svetu sutranjice. Iako e sto ili hiljadu godina trajati u Nazimovom svetu koji se raa, na Pablovom danu punom vulkana, nae e se ruke sa onima ispred i iza nas u znaku mira spojiti i u okrilju ovenosti ujediniti. Za Nazima Hikmeta, Pabla Neruda za Vas i za nas.

-106-

Brcken

GROE LIEBE
Verbundenheit und Freundschaft sind der Liebe treibende Kraft. Ihre seichten und strmischen Wellen tragen uns in unserer Zuversicht. Wunden und Schmerzen des Gelebten werden wir nicht verwnschen, behutsam und geduldig wird unser Mut sie auf s neue heilen. Hier und schon heute allem zum Trotz treten wir einem besseren Leben zu, vorwrts in Wunsch und Hoffnung der gemeinsamen Tat nach der Welt von morgen. Mag es hundert oder tausend Jahre dauern in Nazims werdender Welt, an Pablos Tag voller Vulkane, werden unsere Hnde mit denen vor uns und nach uns zum Zeichen des Friedens verbunden im Schoe der Menschheit sich vereinen. Fr Nazim Hikmet, Pablo Neruda fr Euch und fr uns.

-107-

Mostovi

Biografija BAJRAM ILIAZ, roen 1961. godine u Skoplju u Makedoniji. Pie poeziju i strune knjige o istraivanju i tehnici. lan je Udruenja za istraivanje u arheologiji, astronautici i SETI u Nemakoj. ivi i radi u Hanu / SRV.

-108-

Brcken

Biografie BAYRAM ILIAZ, geb. 1961 in Skoplje in Makedonien. Schreibt Poesie und Fachbcher ber Forschung und Technik. Er ist Mitglied der Forschungsgesellschaft fr Archologie, Astronautik und SETI in Deutschland. Er lebt und arbeitet seit 1988 in Haan / NRW.

-109-

Mostovi

VREME SPAJANJA
Ogromna plava ptica, iri svoja bespomona krila I ne moe da poleti. Daleki je put do neba i bespomona sklapa Svoja dva crna oka. Ne radujem se laskanju i ne aloste me gorine Jer postojim, stremei traenju pesme ivota. Sanjajui ovek poinje i zavrava ivot, A ivi u nadi, nadajui se ni sam ne znam emu, Ali tamo, ba tamo postoji most spajanja, Izmeu raanja nade i smrti. Most stoji preda mnom, a na meni je da savladam Ne daljine ve znaenja. Svake veeri, pre nego to me san savlada, Ja razmiljam, i ini mi se da su dan i no upravo Vreme spajanja nove nade. Ostaviu da no pokrije tugu a nova svetlost Novu svetlost otkrije, tako e sjaj prerasti U novu nadu i meni postaje jasno, Nije to prokletstvo ve sudbina. Toak ivota ponavlja svoju igru. A mene ivot tamo spusti kao osuenu travu Koja eka vetar da je oslobodi dvojstva tela, I preneti u veno kruenje ivota, Prolazei kroz: roenje smrt roenje ... i iskuenje.
-110-

Brcken

DIE ZEIT DES VERBINDENS


Ein riesiger blauer Vogel breitet seine hilflosen Flgel aus und kann nicht losfliegen. Der Weg zum Himmel ist weit und er schliet hilflos seine zwei schwarzen Augen. Mich erfreuen keine Schmeicheleien und die Bitternis stimmt mich nicht traurig, weil es mich gibt, nach dem Lied des Lebens strebend. Trumend fngt an und endet das Leben des Menschen, er lebt in der Hoffnung, hoffend auf ich wei nicht - was, aber dort, gerade dort gibt es die Brcke als Verbindung, zwischen der Entstehung der Hoffnung und dem Tod. Die Brcke steht vor mir und an mir liegt es, nicht die Ferne, sondern die Bedeutung zu berwinden. An jedem Abend, vor dem Schlaf, denke ich nach, und es scheint mir, dass der Tag und die Nacht gerade die Zeit ist, neue Hoffnung zu knpfen. Ich lasse es zu, dass die Nacht verdeckt und neues Licht das neue Licht entdeckt, damit der Glanz in neue Hoffnung bergeht und es wird mir klar, es ist kein Verdammnis, sondern Schicksal. Das Rad des Lebens wiederholt sein Spiel. Mich lie das Leben dort wie einen vertrockneten Grashalm nieder, der auf den Wind wartet, um es von Doppelleibigkeit zu befreien und in den ewigen Kreislauf zu bertragen, durchlaufend von Geburt Tod Geburt... und Versuchung.
-111-

Mostovi

S koricama ivota i smrti, nada je prekrasna knjiga Sa moda puno tamparskih greaka ali i to je sudbina. Pa se pitam gde nam je data sloboda? Sluaj - neko mi ree - ti si poet i tvoja je sloboda u reima. A onda sve postade tue, Kao da sam zalutao, kao da sam od svog dvojstva odlutao. Ne govori mi o tvojoj veri tvoj Bog je i moj Bog A moje nebo je i tvoje nebo i tvoja pitanja ekaju zajednike odgovore. Neko kae moj Bog je damija a njegov pagoda Ili crkva i hram. A ja rekoh: a moj je - ljubav i oveanstvo. Imao sam rei koje ne naoe usta. Hoe li se razum useliti u palate oveanstva I graditi mostove kulture. Rei postaju lane u tom momentu kad postanu gnevne. Nado, majko, kada e konano poeti da stvara A rui, iupa i satire sve oblike naih praroditelja. Teci reko vremena i nosi sve ono loe od obale naih roditelja. Jo jednom poeemo ispoetka, da se sa dna tvog uzdiemo I da oblik postanemo, ali oblik nove zore, novog svetla Nerazoriv ba kao ova pesma. A ja kao poet, rasipnik greni piem istinu i piui je I ja je pogreno shvatam, ali moja pesma se protee i iri U svojoj razlinosti.
-112-

Brcken

Mit den Umschlagseiten des Lebens und des Todes ist die Hoffnung ein heiliges Buch mit vielleicht vielen Druckfehlern aber das ist Schicksal. Ich frage mich, wo ist uns die Freiheit gegeben? Hre sagte jemand du bist ein Dichter und deine Freiheit sind Worte. Dann wurde alles fremd, als ob ich mich verirrte, als ob ich aus meiner Zweideutigkeit gewichen bin. Erzhl mir nicht von deinem Glauben dein Gott ist auch mein Gott und mein Himmel ist auch dein Himmel und deine Fragen warten auf gemeinsame Antworten. Jemand sagt mein Gott ist die Moschee und ihre Pagode oder die Kirche und der Tempel. Ich sagte: mein ist die Liebe und die Menschheit. Ich hatte Worte die keinen Mund fanden. Wird der Verstand in die Palste der Menschheit einziehen um die Kulturbrcken zu bauen? Die Wrter werden zu Lgen wenn sie wtend werden. Oh du Hoffnung, du Mutter, wann wirst du endlich etwas erschaffen, du zerstrst, reit es aus und zerbrselst alle Formen unserer Ahnen. Fliee du Fluss der Zeit und trage alles Schlechte von den Ufern unserer Eltern fort. Wir fangen erneut an, um uns aus deinem Flussbett zu erheben und zu Form zu werden, aber eine Form des neuen Morgens, des neuen Lichtes unzerstrbar wie dieses Gedicht. Und ich Poet, sndiger Verschwender, schreibe die Wahrheit und darber schreibend begreife auch ich es falsch, aber mein Lied breitet sich aus in seiner Verschiedenartigkeit.
-113-

Mostovi

Mostovi nade se njiu poput kolevke, A ja nagnuvi se nad mostom ugledah sopstvenu senku u bistroj vodi U dubini peskovitog dna kako je bezbroj riba probada I zaspah u mojim mislima. Probudi se telo moje, rasani se glavo moja. Dani su ljudska iluzija obojenih senki i odbaen ogrta, Otkrij sutinu bia i budi gospodar tvoga svetla. Glave uzdignute, ne odbacuj poslednju nadu koju trai, Otkljuaj zoru i ne ivi od prolosti. Gledajui mesec pred zoru, srce mi treperi I ja pruam svoje ruke, dodirujem ivicu nove zore I oseam kako se daljina smanjuje a moja senka izduuje Dotiui rub uarenog izlaska istonog sunca, A onda bude pretvorena u nita. Tada shvatih da je to ciklus ivota. Nema drugog cilja na vidiku osim mosta spajanja. Uini neto, ugrabi izgubljeno, ne daj da zlatni sjaj Zatvori oi i zaspi. Uini neto, podaj sjaj ivotu, kao mlado devojako telo, Pred ogledalom odraeno. A onda rasturaj po svetu kao pesak Nadu novog ivota. Kad se rodih ugledah cilj postojanja I postojim da ti napiem pesmu o vremenu spajanja.

-114-

Brcken

Hoffnungsbrcken wiegen sich wie die Wiege, und ich, so gebeugt ber die Brcke, sah eigenen Schatten im klaren Wasser in der Tiefe des sandigen Bodens, wie es von unzhligen Fischen durchbohrt wird und entschlief in meinen Gedanken. Wache auf mein Leib, erwache mein Kopf. Die Tage sind eine menschliche Illusion aus Farbschatten, lege den Umhang ab, entdecke das Wesen und werde Herrscher deines Lichtes. Mit erhobenem Haupt, wirf die letzte Hoffnung nicht ab, ffne die Morgendmmerung und lebe nicht in Vergangenheit. Den Mond vor dem Morgen schauend, flimmert mein Herz und ich strecke meine Hnde aus, berhre den Rand des neuen Morgens und spre, wie die Entfernung kleiner und mein Schatten lnger wird, den Rand des erglhten Sonnenaufgangs berhrend, dann wird es in Nichts verwandelt. Da begriff ich, dass dies ein Lebenszyklus ist. Es ist kein neues Ziel sichtbar auer der Verbindungsbrcke. Tu etwas, nimm das Verlorene auf, gestatte nicht, dass der Goldglanz die Augen verschliet und du entschlfst. Tu etwas, verleihe den Glanz dem Leben, wie der junge Mdchenkrper, im Spiegelbild. Dann verbreite in der Welt - wie den Sand die Hoffnung eines neuen Lebens. Als ich geboren wurde, erblickte ich das Ziel des Daseins und ich existiere, um dir ein Lied ber die Zeit des Verbindens zu schreiben.

-115-

Mostovi

Luduje vetar, ljulja se vreme, urliu mora, A zvezdano nebo trepti, dok ja eznem da budem ptica Koja putuje u svom sjaju i probada tamu. Ogromna plava ptica, iri svoja krila. Daleki je put do neba.

-116-

Brcken

Der Wind wtet, die Zeit schwankt, die Meeren grollen, und Sternenhimmel flimmert, whrend ich mich sehne, ein Vogel zu werden, der in seinem Glanz reist und die Dunkelheit durchstt. Riesiger blauer Vogel, breite deine Flgel aus. Der Weg zum Himmel ist weit.

-117-

Mostovi

Biografija BOGOLJUB JOVIBOGA MALI, roen 1942. godine u Kuli kod Poarevca u Srbiji. Pesme su mu zastupljene u mnogim zbornicima poezije. Objavio je deset knjiga na srpskom jeziku. lan je Udruenja knjievnika Srbije, UP 7 i Knjievne radionice u Frankfurtu na Majni. ivi i radi u Irenbergu u Nemakoj.

-118-

Brcken

Biografie BOGOLJUB JOVIBOGA MALI, geb. 1942 in Kula bei Poarevac in Serbien. Seine Lyrik wurde in zahlreiche Gedichtsammlungen verffentlicht. Es wurden zehn seiner Bcher in serbischer Sprache herausgegeben. Er ist Mitglied des Schriftstellerverbandes Serbiens, SV 7 und der Literaturwerkstatt in Frankfurt/M. Er lebt und arbeitet in Irschenberg in Deutschland.

-119-

Mostovi

MOST NA VITOVNICI
Opet sam na mostu starom S bujicom nemira u grudima, Oslukujem daleki eho predaka I oni su bili meta neljudima. Danas se istorija esto ponavlja Rue se prijateljstva mostovi, Opet bi da ljude mrnja razdvaja Da su neprohodni i mali bregovi. Most iznad nabujale reke Vitovnice Vie ni obale trone ne spaja Kako e imati isceliteljsku mo, Da ljude nikada mrnja ne razdvaja. Stiati bujicu od zlodela mutnu Iz korena izmeniti stvarnost okrutnu, Ugasiti mrnju u svaijim grudima Dariti osmeh i ljubav svim ljudima.

-120-

Brcken

BRCKE BER VITOVNICA


An der alten Brcke steh ich wieder mit starker Strmung der Unruhe in der Brust, horche auf entferntes Echo meiner Ahnen, auch sie waren das Ziel der Unmenschen. Heute wiederholt sich oft die Geschichte und die Freundschaftsbrcken werden abgerissen, den Ha zwischen den Menschen sehen sie, so dass auch die Berge unbegehbar sind. Die Brcke ber die angeschwollene Vitovnica verbindet nicht mehr die brckelnden Ufer, wie soll sie die heilende Kraft noch haben, damit Menschen nie durch Ha getrennt werden. Durch Untaten getrbte Strmung besnftigen, die derbe Wirklichkeit in den Wurzeln verndern, den Ha in allen Brsten erlschen und Lcheln und Liebe den Menschen schenken.

-121-

Mostovi

Biografija DAMJANKA IZMI, roena 1935. godine u Berkasovu kod ida. Poznata je po svojim slikama na svili i "svilenim knjigama". Poznate su knjige pisane na svili "Antologija poezije" iz Vojvodine. Objavila je sedam knjiga. Zastupljena je u mnogim panoramama poezije na srpskom i nemakom jeziku. Dela su joj prevoena na vie jezika. Dobitnik je vie priznanja i nagrada, meu njima "Zlatni Fedras" i "Zlatno pero dijaspore". ivi i radi u Minhenu kao knjievnica i slikarka.

-122-

Brcken

Biografie DAMJANKA IZMI, geb. 1935 in Berkasovo bei id. Sie ist durch ihre Bilder auf Seide und durch ihre "seidenen Bcher" auf Seide geschriebene Bcher "Anthologie der Poesie" aus Vojvodina sehr bekannt. Sieben ihrer Bcher wurden verffentlicht. Sie ist in mehreren Sammelbnden in serbischer und deutscher Sprache vertreten. Ihre Werke wurden in viele Sprachen bersetzt. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen und Preise, darunter auch die "Goldene Fedras Urkunde" und "Die goldene Feder in der Diaspora". Sie lebt und arbeitet in Mnchen als Schriftstellerin und Malerin.

-123-

Mostovi

MOST ISTINE
Zapalaca vatra sa trona sinajskog Toplinom obasu prostor vasceli, Utonule u san bruj zvona probudi. Eto ih, na ponuenom mostu Iz tame do njega izleu ti ljudi. Vid upiru ka svitanju kome hode, Kroz pustinju proli Obmanutost ugledali, Snagu sakupili vetrom raznoenu. Ojaani novim svitanjem Svi su u arki, spasenju brode. Most koji ih ka nebu vodi Jedina je istina u vidu njihovom, Zaetak neunitive nade, Nepotonuli brod Koji s ljubavlju u ljubavi grade.

-124-

Brcken

DIE WAHRHEITSBRCKE
Das Feuer von dem Thron Sinai loderte und verbreitete Wrme in ganzem Raum, die Eingeschlafenen wurden vom Glockengelut geweckt. Da sind sie, auf die angebotene Brcke, die Menschen strmen aus der Dunkelheit zu ihr. Den Blick zur Helligkeit gerichtet, die Wste durchquert, die Tuschung gesichtet, vom Winde verwehte Kraft gesammelt. Durch neue Morgendmmerung gestrkt, alle sind sie in der Barke, schippern der Rettung entgegen. Die Brcke, die sie zum Himmel fhrt ist die einzige Wahrheit in ihrer Sehkraft, der Beginn der unverwstliche Hoffnung, unversunkenes Schiff das durch die Liebe in Liebe geschaffen wird.

-125-

Mostovi

PORUKE SUNCA
U zracima sunca cvetne slike Sa harmonijom mirisa i boja. alju nam mudre poruke Da ih od promaaja izdvojimo Da ivot oveka Dobrotom i ljubavlju obojimo. U zracima sunca cvetne slike Sa nadom iskona svetle. Opominju nas da mislimo Da ne hrlimo bezglavo tamom, Da istoriju ne bojimo Stravom, lelekom i osamom. U zracima sunca cvetne slike Ukazuju na pretnje mutnih voda, Da oteali od grehova ne tonemo, Da zelenu tiinu bilja Ne zatiremo, Ve snagom ljubavi pretvorimo U otvoren vrt mirisnog smilja.

-126-

Brcken

BOTSCHAFT DER SONNE


In Sonnenstrahlen blumige Bilder in der Harmonie der Dfte und Farben. Sie senden uns weise Botschaften, um sie von Verfehlung abzusondern und das Leben des Menschen mit Gte und Liebe auszumalen. In Sonnenstrahlen blumige Bilder die mit der Urhoffnung leuchten. Sie ermahnen uns zu denken, nicht kopflos in die Dunkelheit zu strmen, die Geschichte nicht durch Grausamkeit, Klage und Einsamkeit zu frben. In Sonnenstrahlen blumige Bilder weisen hin auf Drohungen der trben Gewsser, damit wir, durch die Snde beschwert, nicht sinken und die grne Stille der Pflanzen unvernichtet lassen, sondern mit der Kraft der Liebe in dem offenen Garten der duftenden Kruter wandeln.

-127-

Mostovi

Biografija INA-MARIA OD ETINGSHAUSENA, roena 1944. godine u Herbornu/Hesen. Pie poeziju i kratke prie, a bavi se i fotografijom i kolaima. Zastupljena je u vie almanaha poezije. Objavila je knjigu poezije "Nepoznata eno, traim te...". lan je Udruenja umetnica Diseldorfa i Udruenja knjievnika Nemake. ivi i radi u Diseldorfu.

-128-

Brcken

Biografie INA-MARIA VON ETTINGSHAUSEN, geb. 1944 in Herborn/Hessen. Sie schreibt Lyrik und Kurzprosa, und beschftigt sich mit Fotografie und Collagen. Sie ist in zahlreichen Anthologien vertreten und hat einen Lyrikband "Fremde Frau, ich suche dich..." verffentlicht. Sie ist Mitglied im Verein Dsseldorfer Knstlerinnen e.V. und im VS Verband Deutscher Schriftsteller/NRW. Sie lebt und arbeitet in Dsseldorf.

-129-

Mostovi

PODELJENO JA NA MOSTU PISANJA


I kada bih ipak sebe pronala Dotakla se injenja u prostoru Pa zaboravu otela san I sebi uzela deo vremena. I to jutrom kada me dan snano natima Pritisne me navika strukture Obaveza i moje ivotno kretanje od drugih odreeno. Kao da mi dvadeset etiri asa dnevno Ne ostavljaju slobodnog prostora na ovome svetu Mora li mi prvo doi pono u pohode Da bi moja stvaralaka energija Mogla i htela, ak trebala tei. Kako li samo mogu sebi dozvoliti Da reetke prema otvorenoj kapiji uzlaznog ivota svoga Sa promenama moje svakodnevice vredne ivljenja Odvrnem bez dramatinih lomova U mom tako napornom, na domai nain upletenom linom sistemu.

-130-

Brcken

GETEILTES ICH AUF DER BRCKE DES SCHREIBENS


Auch wenn ich doch mehr zu mir kme zum eigenen Tun im eigenen Raum dem Vergessen entrisse den eigenen Traum und mir meine eigene Zeit dazu nhme und zwar morgens wenn kraftvoll der Tag mich anstimmt mich niederdrckt die Gewohnheitsstruktur der Pflicht und meine Lebensbewegungen fremdbestimmt Als ob vierundzwanzig Stunden am Tag keinen Freiraum auf dieser Welt mir lieen muss erst mir die Mitte der Nacht herbei damit meine Selbstschpfungsschreibenergien flieen knnen und wollen ja sollen Wie kann ich es mir nur erlauben das Eisengitter zum offenen Tor steigenden Eigenlebens mit lebbaren Wendungen meiner Alltagsgestalt aufzuschrauben ohne dramatische Brche in meinem so angestrengt hausverwobenen Eigensystem

-131-

Mostovi

Sa mojim monolozima koji me kroz dan neumorno prate I koji su mi stvarno postali nepodnoljivi Pa se hitno moraju privesti promeni Povlai se kao potpuno nevidljivom reijom Izvuena snaga iz mog mozga. To to se iz mog pera ispie Je drugaija probna tvorevina Koja duhovno gestikulirajui Meni drugaijim delovanjem komunicira. To me zbunjuje malo Trebala bih znati u sebi Da ba to esto moje piue bie deli.

-132-

Brcken

Die mich durch den Tag unermdlich begleitenden Monologe von dem was mir wirklich nun unertrglich geworden und ab sofort in eine nderung hingefhrt werden msste das weicht wie von einer ganz unsichtbaren Regie gezogenen Kraft aus dem Hirn mir Was jetzt aus der Feder sich rausformuliert ist eine and re Entwurfsgestalt die geistesgestikulierend mir anderes Handeln kommuniziert Das verwirrt mich ein wenig sollt s eigentlich wissen im Ich das teilt oft mein schreibendes Mich

-133-

Mostovi

Biografija JABLANKA STOJANOVI-CVETKOVI, roena 1965. godine u Vrbenici kod Brezovice na Kosovu. Pie poeziju za decu i odrasle. Objavila je dve knjige. Zastupljena je u nekoliko almanaha poezije. Dobitnik je vie nagrada, meu kojima i "Srebrni Orfej 2000. godine" Redakcije "Evropske Novosti". lan je UP 7 Frankfurt na Majni. ivi i radi u Kelnu/Nemaka.

-134-

Brcken

Biografie JABLANKA STOJANOVI-CVETKOVI, geb. 1965 in Vrbenica bei Brezovica, Kosovo. Sie schreibt Poesie fr Kinder und Erwachsene. Zwei ihrer Bcher wurden verffentlicht. Sie ist in vielen Almanachen vertreten. Sie erhielt mehrere Preise, darunter auch "Orpheus 2000" in Silber der Redaktion "Evropske Novosti". Sie ist Mitglied des SV 7 Frankfurt am Main. Sie lebt und arbeitet in Kln/Deutschland.

-135-

Mostovi

ELINO SRCE
Opet bi te razapeli na krstove maa Srbijo, za tebe sam izatkala najlepe snove Majko, opet ti rane otvaraju, mostove ti rue, vraaju prolost dok ti prkosno i gordo, brani se elinim srcem Otadbino.

-136-

Brcken

STHLERNES HERZ
Sie mchten dich wieder an Schwerter kreuzigen mein Serbien. Fr dich webte ich die schnste Trume Mutter. Sie ffnen wieder deine Wunden, vernichten die Brcken, drehen die Vergangenheit zurck whrend du trotzig und stolz dich verteidigst mit sthlernem Herz mein Vaterland.

-137-

Mostovi

Biografija JELENA ZARI, roena 1957. godine u Skoplju u Makedoniji. Objavila je dve knjige poezije i zastupljena je u nekoliko panorama poezije. Dobitnik je vie nagrada meu njima i "Orfej" Redakcije "Evropske Novosti" za rodoljubivu poeziju. lan je UP 7 Frankfurt na Majni i UK "Radnik- pesnik u tuini" u tutgartu. ivi i radi u Kelnu.

-138-

Brcken

Biografie JELENA ZARI, geb. 1957 in Skoplje in Makedonien. Sie schreibt Poesie und es wurden zwei ihrer Poesiebcher verffentlicht. Sie ist in einigen Anthologien vertreten und erhielt mehrere Preise fr ihre Poesie - darunter "Orpheus" der Redaktion "Evropske Novosti" in Frankfurt/M fr ihre Heimatdichtung. Sie ist Mitglied des SV 7 Frankfurt am Main und SV "Arbeiter und Dichter in der Fremde" in Stuttgart. Sie lebt und arbeitet in Kln.

-139-

Mostovi

MOSTOVI RADOSTI
Pesnici, Buntovnici vremena ovog I vesnici mira. Pesmom gradite mostove Ljubavi i sree Da bi vam slavljene bile, Ruke i dela. Ne plaite se oluja, Dok gradite mostove radosti. U ime dolazeih vekova.

-140-

Brcken

BRCKEN DER FREUDE


Dichter! Rebellen dieser Zeit und Friedensboten, baut die Brcken der Liebe und des Glcks, damit eurer Hnde Werke gefeiert werden. Habt keine Angst vorm Gewitter, whrend ihr die Brcken der Freude erbaut. Im Namen der kommenden Jahrhunderte.

-141-

Mostovi

MOLITVA
Budi na mojoj obali, Poslednji putnik, zadnja nada Ne daj vetrovima da lome moje snove; Ne reci nikada da je kraj. Pusti me da u naruju tvom, Poslednju molitvu Bogu izgovorim. Neka me greje tvoja ljubav, Kad hladna nemilosrdna zima doe. Poljupcima vodi me u jo uvek Meni draga prolea. Ne gasi zvezdu koju sam zbog tebe U dubini due sauvala. I onda kad ivot Poslednju nit presee, ostani tu. Pusti me da u naruju tvom, Poslednju molitvu Bogu Izgovorim.

-142-

Brcken

DAS GEBET
Sei auf meinem Ufer, der letzte Reisende, die letzte Hoffnung, lass es nicht zu, dass die Winde meine Trume brechen; Sag niemals, dass es das Ende ist. Lass mich in deinen Armen, das letzte Gebet zu Gott sprechen. Deine Liebe soll mich wrmen, wenn der erbarmungslose Winter da ist. Fhre mich mit deinen Kssen in den mir lieb gewordenen Frhling. Erlsche nicht den Stern, den ich wegen dir in der Tiefe meiner Seele htete. Auch dann, wenn das Leben den letzten Faden durchschneidet, bleib da. Lass mich in deinen Armen das letzte Gebet zu Gott sprechen.

-143-

Mostovi

Biografija DR KLARA HURKOVA, roena 1962. godine u Pragu, eka Republika. Objavila je pet zbirki poezije na ekom, engleskom i nemakom jeziku. Nagraena je drugom nagradom za liriku od "Beke radionice" 2003. godine. lan je knjievnog kluba "Evroregia Mas-Reina" i Udruenja knjievnika Nemake. ivi i radi kao honorarni nastavnik za jezike i prevodilac u Ahenu.

-144-

Brcken

Biografie DR. KLRA HRKOV, geb. 1962 in Prag, Tschechische Republik. Sie verffentlichte bisher fnf Gedichtsammlungen in Tschechisch, Englisch und Deutsch. Im Jahr 2003 wurde sie mit dem 2. Preis fr Lyrik von der "Wiener Werkstatt" ausgezeichnet. Sie ist Mitglied im Literaturbro der "Euregio Maas-Rhein" in Aachen und im Verband Deutscher Schriftsteller/NRW. Sie lebt und arbeitet als freiberufliche Sprachlehrerin und bersetzerin in Aachen.

-145-

Mostovi

TUE OSTRVO
Susrela sam je na ostrvu. Bilo je vrelo septembarsko popodne. Vukla je za sobom crnu torbu, jednu vrstu daka, koji se inio preteak za nju. Nisam se ipak usudila da joj ponudim pomo. Tako sam produila, kao da je nisam videla. Kasnije se okrenuh i spazih kako nestaje u jednoj staroj kui sa zeleno lakiranim vratima. Velika braon-crna maka istra iz bate preko puta. Otila sam na plau. Sunce je upravo poelo da zalazi. Tek kada sam rub talasa dotakla vrhom cipela, primetih da jo uvek drim moju aktovku u ruci. Bilo mi je smeno, a istovremeno proimao me je bes jer sam ve bila na odmoru. Odloih kofer paljivo na pesak. Jedna crno-bela ptica sa crvenim nogama i kljunom koraae prema meni, kako bi pogledala moj gepek, ali se ne usudi da mi prie blizu. Uvee sam popila pivo u jednoj seoskoj kafani. Ta ena doe opet, ovog puta u pratnji drugih ljudi. Imala je tanu sa sobom. Kosa joj je bila kestenjastobraon i kratka. No za prozorom je bila neprovidna. Napolju se uo pokoji smeh galeba, inae je bilo tiho. Nakon nekog vremena primetila je i ona mene, pa pogleda zainteresovano u mom pravcu. Njeno lice me je privlailo. U njenom izrazu je bilo neeg poznatog, neeg bliskog posebno kada se smeila. Platih svoje pie i odoh nazad u hotel. Nada mnom bejahu zvezde koje ranije nisam mogla videti kroz prozor kafane.

-146-

Brcken

DAS FREMDE EILAND


Ich bin ihr auf der Insel begegnet. Es war ein sehr warmer Nachmittag im September. Sie schleppte eine groe schwarze Tasche, eine Art Sack, der viel zu schwer fr sie zu sein schien. Ich habe mich jedoch nicht getraut, ihr meine Hilfe anzubieten. So ging ich weiter, als htte ich sie nicht gesehen. Spter drehte ich mich um und sah sie in einem der alten Huser mit grnlackierten Tren verschwinden. Eine groe schwarzbraune Katze lief aus dem Garten ber die Strae. Ich ging zum Strand. Der Sonnenuntergang hatte gerade begonnen. Erst als ich schon fast den Saum der Wellen mit meinen Schuhen berhrte, bemerkte ich, dass ich immer noch meinen Aktenkoffer in der Hand hielt. Das fand ich komisch und zugleich rgerlich, denn ich war ja schlielich im Urlaub. Ich legte den Koffer vorsichtig in den Sand. Ein schwarzweier Vogel mit roten Beinen und rotem Schnabel tippelte heran und wollte sich mein Gepck anschauen, aber er wagte nicht, ganz in meine Nhe zu kommen. Am Abend trank ich Bier in einem Dorflokal. Da kam die Frau wieder, diesmal in Begleitung anderer Leute. Sie hatte keine Tasche dabei. Ihre Haare waren kastanienbraun und kurz. Die Nacht hinter den Fenstern war unsichtbar. Drauen lachten vereinzelt die Mwen, sonst war es still. Nach einiger Zeit bemerkte auch sie mich und schaute halb interessiert in meine Richtung. Ihr Gesicht zog mich an. In ihrem Ausdruck lag etwas Vertrautes, etwas Nahes besonders, wenn sie lchelte. Ich bezahlte meine Getrnke und ging zurck ins Hotel. ber mir standen die Sterne, die ich vorher durch die Kneipenfenster nicht sehen konnte.

-147-

Mostovi

Sledeeg dana se odvezoh preko morskog mosta. Na desnoj strani voda je bila nemirna, pa je upravo dopirala kroz ustave pod mostom. Levo od mene se irilo mirno more a nebo je bilo svetlo. Toliko plavetnila je izgledalo neprirodno. Znala sam da odlazim, da je ne bih ponovo srela. Ali srele smo se sluajno popodne u selu. Ona me pozdravi, primeti da smo se jue videle u kafani i upita me uobiajeno. I ona je bila na odmoru ovde, kua pripada njenim roacima, maka je bila tua. "Moemo li ii na kafu?"- upitah i osetih se izmanipulisanom iako nisam imala nita protiv. Imala sam vremena na pretek, a njeno drutvo mi nije bilo neprijatno. Kada smo sele u kafi, ona izvadi po prvi put tu smenu stvar iz depa pantalona. Stvarica je bila mala i crna i izgledala je kao kutija za puder ili tanica za manikir, a spolja je imala ogledalo. Ona otvori tu stvaricu dok smo priale i pogleda paljivo unutra. Potom je zagladila svoju kosu i smeila mi se. Ne mogu se setiti tano njenog zanimanja bila je sekretarica kod jednog dravnog tuioca ili je studirala umetnost, ili je pak radila u jednoj otpremnoj firmi. Takoe je priala neto nerazumljivo o njenim najdraim knjigama. Putovala je esto na slubeni put i sakupljala ogledala. Sakupljala ogledala? Kako sam dola na to? To nije ni spomenula! Jesam li to sebi uvrtela u glavu jer me je ta mala stvarica u njenim rukama iritirala?

-148-

Brcken

Am nchsten Tag fuhr ich ber die Meerbrcke. Auf der rechten Seite war das Wasser aufgewhlt, da es gerade durch die Schleusen unter der Brcke drang. Links von mir breitete sich ein ruhiges Meer aus, und der Himmel war klar. So viel Blau hatte etwas Unnatrliches an sich. Ich wusste, dass ich wegfuhr, um ihr nicht wieder begegnen zu mssen. Aber wir trafen uns am Nachmittag zufllig im Dorf. Sie begrte mich, bemerkte, dass wir uns gestern in der Kneipe gesehen hatten und fragte mich das bliche. Auch sie machte hier Urlaub, das Haus gehrte ihren Verwandten; die Katze war fremd. "Sollen wir einen Kaffee trinken gehen?" fragte ich und fhlte mich ein wenig manipuliert; obwohl nichts dagegen einzuwenden war. Ich hatte Zeit, und ihre Gesellschaft war mir nicht unangenehm. Als wir im Caf saen, zog sie zum ersten Mal das merkwrdige Ding aus ihrer Hosentasche. Es war klein und schwarz und sah aus wie eine Puderdose oder ein Manikrtschchen, war aber auen mit einem Spiegel versehen. Sie ffnete das Ding, und whrend wir plauderten, schaute sie aufmerksam hinein. Danach glttete sie ihre Haare und lchelte mich an. Ich kann mich nicht genau an ihren Beruf erinnern sie war Sekretrin bei einem Staatsanwalt oder studierte Kunst oder arbeitete bei einer Versandfirma. Auch hatte sie etwas Unverstndliches ber ihre Lieblingsbcher erzhlt. Sie fuhr oft auf Geschftsreisen und sammelte Spiegel. Sammelte Spiegel? Wie komme ich darauf? Das hat sie doch gar nicht gesagt! Habe ich mir das nur eingebildet, weil mich dieses kleine Ding in ihren Hnden so irritierte?

-149-

Mostovi

Dogovorile smo se da se naemo sledee veeri. Bila mi je jo bliskija nego na poetku, a istovremeno jo vie strana. Posle poslednjeg velikog razoarenja nisam htela novu vezu. S druge strane, ta bih inae radila na ostrvu, nego priala sa ljudima? I ta je uopte veza? Moda ima prijatelja ili je ak udata. Ovog puta je dola sa crnim dakom, koji je donela prvi put sa sobom. Ali sada nije bio pun ni teak. Sedele smo u restoranu jedna prema drugoj. Lice joj je bilo bledo i svilenasto. "Zapisuje li sve to ti ljudi priaju o sebi?" zapitah. Ona me pogleda zaueno. "Ne, otkuda ti to?" "Mislila sam samo...". Odjednom ugledah moje lice u njenom malom ogledalu. inilo mi se promenjeno i kao tue. Ona zatvori tanicu (ili kutiju za puder) i porui jelo. Jelo koje je dobila nije imalo samo neko udno ime, ve je i udno izgledalo: crvenkaste semenke, sivi rezanci, zelene pantljike nepoznatog povra. Kada je drala poslednje sive rezance na viljuci, setih se jedne ptice koja je upravo progutala crva. Ipak je sledeeg momenta njeno lice bilo potpuno oputeno sijajui pri svetlu svee. Sedele smo jo due tu i pile vino. "Sutra ne mogu doi"- ree ona kada smo se rastale. "Moram ii u grad. Moemo se sresti tek prekosutra". Leala sam u tami moje hotelske sobe i nisam mogla zaspati. Zato mora sada da ide u grad? Da li e se s nekim sastati? Verovatno ide sa nekim na ruak. Onda e opet izvui njenu crnu tanicu sa ogledalom i postavljati pitanja.

-150-

Brcken

Wir haben uns fr den nchsten Abend verabredet. Sie war mir jetzt noch vertrauter als am Anfang und doch zugleich fremder. Ich wollte nach der letzten groen Enttuschung keine neue Beziehung beginnen. Andererseits, was soll man sonst auf einer Insel machen, als mit Leuten reden? Und was heit schon Beziehung? Vielleicht hat sie einen Freund oder ist sogar verheiratet. Diesmal kam sie mit dem schwarzen Sack, den sie beim ersten Mal bei sich hatte. Aber er war jetzt nicht mehr voll und auch nicht schwer. Wir saen im Restaurant einander gegenber. Ihr Gesicht war blass und seidig. "Schreibst du dir alles auf, was dir die Leute ber sich erzhlen?" fragte ich. Sie schaute verwundert. "Nein, wie kommst du darauf?" "Ich dachte nur..." Pltzlich erblickte ich mein Gesicht in ihrem kleinen Spiegel. Es kam mir verndert und fremd vor. Sie schloss das Tschchen (oder die Puderdose) und bestellte ihr Essen. Das Gericht, das sie bekam, hatte nicht nur einen merkwrdigen Namen, es sah auch seltsam aus: rtliche Krner, graue Nudeln, grne Streifen von unbekanntem Gemse. Als sie die letzte graue Nudel auf der Gabel hielt, erinnerte sie mich an einen Vogel, der gerade im Begriff ist, einen Wurm zu verschlucken. Doch in der nchsten Sekunde strahlte ihr Gesicht wieder ganz entspannt und blendend im warmen Kerzenlicht. Wir saen noch lnger da und tranken Wein. "Morgen kann ich nicht kommen," sagte sie, als wir uns verabschiedeten. "Ich muss in die Stadt fahren. Wir knnen uns erst bermorgen wieder treffen." Ich lag in der Dunkelheit meines Hotelzimmers und konnte nicht einschlafen. Wieso muss sie jetzt in die Stadt fahren? Trifft sie dort jemanden? Wahrscheinlich geht sie auch mit jemandem essen. Dann holt sie wieder ihr schwarzes Tschchen mit dem Spiegel heraus und stellt Fragen.
-151-

Mostovi

Gleda unutra i razgovara, odsutna i koncentrisana istovremeno. Onda e staviti tanicu sa ogledalom u veliki dak u kome su i mnoge druge takve tanice. Odjedared videh je preda mnom. Njene velike zelene oi se osmehivahu na svilenastom licu. Videh kako sve zapisuje to joj se ispria u njenu malu tanicu i odjednom mi bi jasno, ta je to bilo: mali depni kompjuter! Sve to sam joj o sebi ispriala, tamo je pohranila, i vie od toga: moje spoljanje znake, moju prolost, moje neizgovorene misli. Napred je tanica nosila moju sliku: moj lik u ogledalu, izmenjeno lice. Uvukoh ruku brzo u veliki dak i naoh stvarno bezbrojne depne kompjutere, svi sa ogledalima koja pokazuju razna lica. Nije prestajala da se smeje, pogledala me i produila da pie. Postajala sam sve slabija. Ponestalo mi je snage i imala sam oseaj da moram nestati u crnom daku. Probudila sam se oznojena. Padala je kia, a galebovi su kretei kruili oko tornja crkve. Ona je otila u grad, pomislih i bi mi lake. Sutra neu otii na na sastanak. Spakovau se sada i otputovati preko morskog mosta.

-152-

Brcken

Sie schaut hinein und plaudert, abwesend und konzentriert zugleich. Dann steckt sie das Tschchen mit dem Spiegel in den groen Sack, in dem bereits viele andere solcher Tschchen liegen. Pltzlich sah ich sie vor mir. Ihre groen grnen Augen lchelten im seidigen Gesicht. Ich sah, wie sie in ihr kleines Tschchen alles notierte, was ich ihr erzhlte, und auf einmal wusste ich, was es war: ein kleiner Taschencomputer! Alles, was ich ihr ber mich verraten hatte, hat sie dort eingespeichert, und noch vieles mehr: meine ueren Merkmale, meine Vergangenheit, meine unausgesprochenen Gedanken. Vorne trug das Tschchen ja mein Bild: mein gespiegeltes, verndertes Gesicht. Ich griff schnell in den groen Sack und fand tatschlich weitere unzhlige Taschencomputer, alle mit Spiegeln versehen, die verschiedene Gesichter zeigten. Sie hrte nicht auf zu lcheln, schaute mich an und schrieb weiter. Ich wurde immer schwcher. Meine Kraft schwand dahin, und ich hatte das Gefhl, bald in dem schwarzen Sack verschwinden zu mssen. Schweigebadet bin ich aufgewacht. Es regnete, und die Mwen umkreisten schreiend den Kirchturm. Sie ist in die Stadt gefahren, dachte ich und war erleichtert. Morgen werde ich nicht zu unserem Treffen gehen. Ich packe jetzt und fahre ber die Meerbrcke fort.

-153-

Mostovi

POSLE UTNJE
Dok utim Stanuje mi glas Moda pod nebeskim svodom I zna ta ne mogu osloviti. Kad utim Ptice lete nazad s juga ipurak zri, A sneg se Pretvara u heksagrame Dok utim Uviru reke u more. I onda kada utim uje moj glas Jer ja i u tvojim Tajnim odajama stanujem.

-154-

Brcken

HINTER DEM SCHWEIGEN


Whrend ich schweige wohnt meine Stimme vielleicht unter der Himmelshaut und wei was ich nicht benennen kann Wenn ich schweige fliegen die Vgel zurck aus dem Sden die Hagebutten reifen und der Schnee formt sich zu Hexagrammen Whrend ich schweige flieen die Flsse ins Meer Und wenn ich schweige hrst du meine Stimme weil ich auch in deinen geheimen Rumen wohne

-155-

Mostovi

Biografija KLAUDIJASUZANA PORAT, roena 1960. godine u Vupertalu. Kao umetnik posvetila se slikarstvu, muzici, fotografiji, vajarstvu, plesu i pisanju. Uestvovala je na mnogim zajednikim i samostalnim izlobama u Monhajmu, Hanu, Hildenu i Vupertalu. Zastupljena je u vie dvojezinih zbornika poezije i objavila je dvojezinu knjigu poezije "Javna tajna" zajedno sa LjiljanomLili Luki i Dragicom reder. lan je Udruenja umetnika u Hildenu. ivi i radi u Hildenu.

-156-

Brcken

Biografie KLAUDIASUSANNE PORATH, geb. 1960 in Wuppertal. Als Knstlerin hat sie sich der Malerei, Musik, Fotografie, Bildhauerei, dem Tanz und der Schreibkunst gewidmet. Sie nahm an mehreren Gruppen und Einzelausstellungen in Monheim, Haan, Hilden und Wuppertal teil. Als Autorin ist sie in mehreren zweisprachigen Gedichtsammlungen vertreten und hat ein zweisprachiges Poesiebuch: "Offenes Geheimnis" gemeinsam mit Ljiljana-Lili Luki und Dragica Schrder verffentlicht. Sie ist Mitglied im Verein der Hildener Knstler. Sie lebt und arbeitet in Hilden.

-157-

Mostovi

ORAO
na svoj nain, preko zemaljskih uvala krui velianstveno gledajui, vazduasto s lakoom spaja mostove obala. Prelee neujno stalno spreman, reke i svetska mora, brda, doline i ume, i vojske ljudi svih zemalja bez potpora. Ui nas da mostove gradimo, da razdvajanje izbegnemo, ljubavi, veri, nadi, poverenju, lebdi kako bi sve spojio potpuno nemo. Staro i mlado spaja, bliske i daleke meu nama, uspelo mu je da spoji, i zemlju sa zvezdama.

-158-

Brcken

DER ADLER
zieht auf eigene Weise, ber die irdenen Lcken, majesttisch schauend seine Kreise, verbindet luftig, leicht Brcken, berquert lautlos stets bereit, Flsse der Welten Meere, Berg, Tal und Heid, aller Lnder Menschenheere, lehrt uns Brcken bauen, der Trennung zu entschwinden, lieben, glauben, hoffen, trauen, schwebt um zu verbinden, die Alten und Jungen, die Nahen und Fernen, ihm ist es gelungen die Erde mit den Sternen!

-159-

Mostovi

MOSTOVI
Mostove graditi, ko nekad u dejem vrtiu, ne pitati nita, samo rei DA u ushienju!

-160-

Brcken

BRCKEN
Brcken schlagen, wie einst in Kindergarten, nicht fragen, nur JA dazu sagen!

-161-

Mostovi

Biografija KLAUS ROSMANEK, roen 1956. godine u Datelnu. Objavio je dve knjige poezije i bavi se pevanjem. Diplomirani je nastavnik sporta i trener za komunikaciju. Predsednik je Radionice za pisanu re: "Akcija Kura/ kola bez rasne diskriminacije" u Solingenu i "Radionice mladih autora" u Metmanu. Dobio je priznanje kao Autor meseca marta 2002. godine od strane Knjievnog kluba SRV/ Diseldorf. ivi i radi u Hanu/ Severnorajnska oblast.

-162-

Brcken

Biografie KLAUS ROSSMANEK, geb. 1956 in Datteln. Er verffentlichte zwei Poesiebchern und ist auerdem Snger. Er ist Diplom-Sportlehrer, Kommunikationstrainer und Leiter der Schreibwerksttten: "Aktion Courage/Schule ohne Rassismus" Solingen und "Junge Autorenwerkstatt" Mettmann. Eine Auszeichnung als Autor des Monats Mrz 2002 des Literaturbros NRW/Dsseldorf wurde ihm zuteil. Er lebt und arbeitet in Haan/Rheinland.

-163-

Mostovi

PROTIVRENOSTI SE PRIVLAE
Volela je da posmatra zalazak sunca. Ja sam bio ranoranilac i oboavao sam Izlaske i zalaske sunca. Nisam mogao ni hteo da se odluim! Ona je zamenjivala dra sa bliskom stvarnou I ravnodunost sa snagom! Uspela je, da se oseam Kao surovi tasmanski ugavi avo. Ili kao zli vuk a ona je bila Kao crvenkapa sa pilulama za umirenje.

-164-

Brcken

GEGENSTZE ZOGEN SICH AUS


Sie liebte es, die untergehende Sonne zu betrachten. Ich war ein Frhaufsteher und stand auf Sonnenauf- und Sonnenuntergngen. Ich wollte und konnte mich da nie entscheiden! Sie verwechselte Anmut mit Wirklichkeitsnhe und Gleichgltigkeit mit Strke! Sie brachte es fertig, dass ich mich fhlte Wie ein Tasmanischer Teufel mit Krtze. Oder wie der bse Wolf und sie war wie Rotkppchen auf Beruhigungspillen.

-165-

Mostovi

RASTANAK (OD & ZA SONJU)


oseao uvek punim srcem odmeravao preretko razumom voleo uvek & totalno u celosti nisam mogao zaustaviti svoje srce u tvojoj utnji bez rei ne mogoh se osloboditi straha traio sam tvoje krilo naoh ruevine bojazan visok kao piramide granice peanih dina beskonano oseah ljubav prema tebi htedoh ivot sa tobom ljubavni poljubac & radost ivota za venost

-166-

Brcken

ABSCHIED (VON & FR SONJA)


gefhlt immer mit ganzem herzen gewogen zu selten mit verstand geliebt immer & total mit haut & haaren konnte mein herz nicht anhalten in deinem schweigen wortlos meine schrecken nicht lsen suchte deine flgel fand trmmer furcht pyramidenhoch sanddnengrenzen endlos fhlte liebe zu dir wollte leben mit dir liebesku & lebenslust auf ewig

-167-

Mostovi

Biografija KOSTADINKA-KOCA OREVSKA, roena 1952. godine u emovu kod Tetova u Makedoniji. Pie poeziju i prozu na nemakom i makedonskom jeziku. Objavila je vie knjiga, a zastupljena je i u nekoliko almanaha poezije i proze. Dobitnica je knjievne nagrade "Zlatna Gramata" za dijasporu 1996. godine na Festivalu poezije u Strugi, knjievne nagrade izdavake kue "Gramatika" iz Podgorice i dr. lan je Udruenja knjievnika Nemake, Udruenja knjievnika Makedonije i UP 7 u Frankfurtu na Majni. ivi i radi u Menhengladbahu u Nemakoj.

-168-

Brcken

Biografie KOSTADINKA-KOCA OREVSKA, geb. 1952 in emovo bei Tetovo in Makedonien. Sie schreibt Poesie und Prosa in deutscher und makedonischer Sprache. Es wurden einige ihrer Bcher verffentlicht. Sie ist in einigen Almanachen vertreten. Den Literaturpreis "Goldene Gramata" fr die Diaspora erhielt sie 1996 beim Poesiefestival in Struga wie auch den Literaturpreis des Verlages "Gramatika" aus Podgorica. Sie ist Mitglied des SV Deutschland/NRW, des Makedonischen Schriftstellerbundes und des SV 7 in Frankfurt/M. Sie lebt und arbeitet in Mnchengladbach in Deutschland.

-169-

Mostovi

PROLEE U TETOVU
Cvee u prolee Ne cveta u polju Ve u oku kosaa I dui zaljubljenih. Tada slavuji Najlepe poje A uborni potoii U meni teku. Prolee u Tetovu Je slika moje due; Kada sam u Tetovu Prolee je u meni Kao most prema mom gradu.

-170-

Brcken

DER FRHLING IN TETOVO


Die Blumen im Frhling blhen nicht in den Feldern sondern in den Augen der verliebten Mher. Dann singen die Nachtigallen am schnsten und flsternde Bche flieen in mir. Der Frhling in Tetovo ist die Abbildung meiner Seele; wenn ich in Tetovo bin ist der Frhling in mir als eine Brcke zu meiner Stadt.

-171-

Mostovi

Biografija MARIJANA BLANK, roena 1960. godine u Targu Muresu u Rumuniji. Objavila je etiri knjige poezije na rumunskom jeziku. Pesme su joj objavljene u mnogim listovima i asopisima. lan je udruenja knjievnika Rumunije. ivi i radi u Augsburgu u Nemakoj.

-172-

Brcken

Biografie MARIANA BLANK, geb. 1960 in Targu Mures in Rumnien. Sie verffentlichte bisher vier Bcher in rumnischer Sprache. Ihre Gedichte wurden in vielen Literaturzeitschriften und Blttern verffentlicht. Sie ist Mitglied im Schriftstellerbund in Rumnien. Sie lebt und arbeitet in Augsburg in Deutschland.

-173-

Mostovi

SAMOA
Ponekad, kada se vratim Svojoj samoi Tvoje me oi pogode Zabrinuto Sa bolom, Sa strau, S ljubavlju. Tada se oseam Kao mehur sapunice Koji se u enu pretvara Dok nestajem u tvom zagrljaju. Doivljavam radost Samo za tren Dok se nanovo ne naem U gorkoj stvarnosti. Moja samoa Je prepuna tebe A stvarnost je Puna samoe.

-174-

Brcken

EINSAMKEIT
Manchmal, wenn ich zurck zu meiner Einsamkeit kehre. Deine Augen treffen mich besorgt mit Schmerz, mit Leidenschaft, mit Liebe. Und dann fhle ich mich wie eine Seifenblase die sich in eine Frau verwandelt und ich verliere mich in deinen Armen. Ich erlebe die Freude fr einen Augenblick finde mich aber wieder in der bitteren Wirklichkeit. Meine Einsamkeit ist mit dir berfllt und die Wirklichkeit ist voll mit Einsamkeit.

-175-

Mostovi

LJUBAV NIKAD NE PRESTAJE


Htedoh da te traim Da se oslobodim misli Da si tako daleko. Htedoh da ti piem Na zraku meseca. Htedoh da ti poljubac poaljem Po daku vetra. Htedoh da te milujem U poveerju. Htedoh da apem o mojoj ljubavi Na penuavom talasu Ali sam se bojala Da te neu nai Pa sam moju nadu U stih pretoila: "Ljubav nikad ne prestaje".

-176-

Brcken

DIE LIEBE HRT NIEMALS AUF


Ich wollte dich suchen wollte mich vom Gedanken befreien dass Du so weit weg bist Ich wollte dir schreiben auf einen Mondstrahl. Ich wollte dir ein Kuss schicken auf einem Windsto. Ich wollte dich streicheln mit der Abenddmmerung. Ich wollte meine Liebe flstern auf eine schumenden Welle aber ich hatte Angst dich nicht zu finden und habe meine Hoffnung zu einem Vers geformt: "Die Liebe hrt niemals auf".

-177-

Mostovi

Biografija MILORAD-MIKI MILENKOVI, roen 1941. godine u Beogradu. Pie poeziju i prozu. Objavio je nekoliko knjiga na srpskom i nemakom jeziku, a zastupljen je i u vie zajednikih zbornika poezije. lan je udruenja knjievnika Nemake, Udruenja knjievnika Jugoslavije i Udruenja umetnika "Ruke koje daju" u Frankfurtu. ivi i radi u Frankfurtu na Majni.

-178-

Brcken

Biografie MILORAD-MIKI MILENKOVI, geb. 1941 in Belgrad. Er schreibt Poesie und Prosa. Er verffentlichte mehrere Bcher in serbischer und deutscher Sprache und ist in mehreren Anthologien vertreten. Er ist Mitglied des Deutschen Schriftstellerverbandes/Hessen, des Schriftstellerbundes Jugoslawiens und des Knstlervereins "Gebende Hnde" in Frankfurt/M. Er lebt als Maler und Schriftsteller in Frankfurt/M.

-179-

Mostovi

KRATKOKOSA
uje li me KRATKOKOSA? Posluaj, otvori mi grudi i gledaj; U njima rastu koprive, Pod koprivama gmie gmaz, Upleli se, zamrsili kao griva Crknutog konja. deru mi plua, sru mi krv, Al ja sam jai od njih, Jai sam od protuve koja gmie, Koja se uvija. Ja sam kao odoje koje sisa Usahlu staricu sa podonjacima do brade. Zagledaj mi se u oi, Videe ponor mraka I pare meseca. Vidi KRATKOKOSA, Na mojim leima je upisano, Jevanelje sekirom useeno. Napisano je i tvoje ime, kao legenda, Izvadiu rebro i uokviriu ga U lance okovati. Daj mi tvoje koleno Da stavim pod glavu Kao ranjenik, Pokri me osmehom, Neka bude to moj pokrov. Ali nemoj da plae, Ja neu da umrem, preiveo sam smrt. Ja sam lik na dragulju, Lik koji ima vrednost dostojnu smrti, Lik koji ivi dok drugi umiru.
-180-

Brcken

DIE KURZHAARIGE
Hrst du mich, du Kurzhaarige? Hre zu, ffne mir die Brust und schau; Da drinnen wachsen Brennnesseln, kriecht das Kriechtier, verknotet und verworren wie die Mhne eines krepierten Gauls. Sie fressen meine Lungen, schlrfen mein Blut, aber ich bin strker als sie, ich bin strker als dieser kriechende Gauner, der sich windet. Ich bin wie ein Sugling an der Brust der verwelkten Greisin mit Augenringen bis zum Kinn. Schau mir tief in die Augen, du siehst den Abgrund der Finsternis und der Mondsplitter. Siehst du, Kurzhaarige, auf meinem Rcken ist das Evangelium mit der Axt eingeprgt. Geschrieben steht dein Name, wie eine Legende, ich nehme mir die Rippe heraus und rahme sie ein, lege sie in Ketten. Gib mir dein Knie, um meinen Kopf darauf zu betten wie ein Verwundeter, decke mich mit deinem Lcheln zu, es soll mein Leichentuch sein. Aber weine nicht, ich werde nicht sterben, ich berlebe den Tod. Ich bin das Bild auf dem Juwel, das Bild mit dem Wert des Todes, das Bild, das lebt, whrend andere sterben.
-181-

Mostovi

Vidi KRATKOKOSA, uje, Kako zemlja die, Kako se njene pore otvaraju, Iz njih gejzeri izbijaju, visoko, Bacajui me pred tvoj rtvenik Kao zaklano janje, oglodanih kostiju, Kao odoje otrgnuto sa grudi starice I baeno U ponor mraka. Zemlja drhti u ritmu duhovne melodije Posveene meni, rtvi sa rtvenika. To je moj posmrtni mar, Moje opelo. Ali nemoj da plae, Ja neu da umrem, Ja sam lik iz Vasione, Lik iz drugog oblija, Za mene ne postoji vreme, Moj lik je iz venosti pobegao Da bi iveo samo za tebe. uje li me, KRATKOKOSA?

-182-

Brcken

Siehst du, Kurzhaarige, hrst du, wie die Erde atmet, wie sich ihre Poren ffnen, aus ihnen quellen die Geysire hervor, in die Hhe, mich vor deinen Opferaltar werfend, wie ein geschlachtetes Lamm, mit abgemagerten Knochen, wie der Sugling entrissen der Brust der Greisin und geworfen in den Abgrund der Finsternis. Die Erde bebt im Rhythmus der mir gewidmeten geistigen Melodie, dem Opfer auf dem Alter. Das ist mein Todesmarsch, mein Grabgesang. Aber weine nicht, ich werde nicht sterben, ich bin die Gestalt aus dem All, die Gestalt von einer anderen Form, fr mich existiert keine Zeit, meine Gestalt entfloh aus der Ewigkeit, um nur fr dich zu leben. Hrst du mich, Kurzhaarige?

-183-

Mostovi

Biografija NAZIF TELEK, roen 1957. godine u Kurdistanu. Radi kao slobodni novinar. Pie prie i poeziju i objavio je vie knjiga na nemakom, kurdskom i turskom jeziku. Dobitnik je "WDR-nagrade za prava dece" 1996. godine i drugih knjievnih nagrada. lan je Udruenja knjievnika Nemake i Inernational P.E.N-a. ivi i radi u Hildenu.

-184-

Brcken

Biografie NAZIF TELEK, geb. 1957 in Kurdistan. Er arbeitet als freier Journalist. Er schreibt Erzhlungen und Poesie und verffentlichte mehrere Bcher in deutscher, kurdischer und trkischer Sprache. Er erhielt mehrere Preise, darunter den "WDR-Preis fr die Rechte des Kindes" 1996. Er ist Mitglied im Deutschen Schriftstellerverband/NRW und im P.E.N. Er lebt und arbeitet in Hilden.

-185-

Mostovi

PRODAVAC EVREKA SA SEZAMOM


Neka su deca istai cipela od jutra do veeri. Poneko od njih prodaje evreke sa sezamom na ulicama. Pokoja su krojaki pomonici i kupaju se u znoju pri radu. Poneka su tkai tepiha i onda kada su bolesna. Pokoja su prodata za zadovoljenje nekih ljudi. Poneka su berai voa u vrelim vonjacima. Poneka su u ratu i ne mogu se igrati. Neka deca su umrla Jer nisu imala ta jesti. Poneka imaju od svega previe.

-186-

Brcken

SESAMRINGVERKUFER
Einige Kinder sind Schuhputzer von morgens bis abends. Einige sind Sesamringverkufer auf den Straen. Einige sind Schneiderhelfer in Schwei gebadet bei der Arbeit. Einige sind Teppichweber, auch wenn sie krank sind. Einige sind verkauft worden fr die Lust einiger Leute. Einige sind Obstpflcker in heien Obstfeldern. Einige sind im Krieg, knnen gar nicht spielen. Einige Kinder sind gestorben, denn sie hatten nichts zu essen. Einige haben von allem zu viel.

-187-

Mostovi

Biografija PETRA PIPEL, roena 1954. godine u Diseldorfu. Pie bajke i prozu za decu. Godine 2002. dobila je drugu nagradu na konkursu za deju prozu Udruenja "Knjievna radionica" u Frankfurtu na Majni. lan je Jugoslovensko-Nemakog KUD-a u Hildenu. ivi i radi u Diseldorfu.

-188-

Brcken

Biografie PETRA PIEPEL, geb. 1954 in Dsseldorf. Sie schreibt Kindermrchen und Kindergeschichten. Im Jahr 2002 erhielt sie den 2. Preis bei dem Wettbewerb fr Kindergeschichten des Literaturvereins "Literaturwerkstatt" in Frankfurt am Main. Sie ist Mitglied des JugoslawischDeutschen Kulturvereins Hilden e.V. Sie lebt und arbeitet in Dsseldorf.

-189-

Mostovi

FLORENCIJA FLORENTINA FLORETO


Pre mnogo, mnogo vremena ivela je u Italiji jedna familija buva sa svojom decom. Tamo su bili vrlo sreni. Ali, vremena su postala teka i za tu familiju buva nije vie bilo mogue da ive u tiini i miru. Zato su jednog dana krenuli oteala srca put tue zemlje. Za dugi put su se smestili ispod perja jedne ptice, koja e ih sigurno dopremiti do njihovog cilja, kako bi se tamo nastanili. Deca buvlje familije rasla su i stvarala svoje familije, a iz jedne od tih familija izrasla je i siuna buvica po imenu Florencija Florentina Floreto. Eto o toj siunoj buvi htela bih vam priati. Bio je jako lep jesenji dan. Sunce se smeilo celo vreme sa neba, a drvee je bilo zapoljeno menjanjem boja svoga lia. Uvelo lie su jednostavno stresala sa sebe. Vetar ih je jedno vreme terao pred sobom, a zatim bi ih negde spustio. Zemlja je ve bila prepokrivena liem. Kina glista Vuel Vu se igrala sa mraviem Amadeusom u liu. Pravili su mali breuljak od lia, uskakali u njega, okretali se, kotrljali u njemu i podizali ga na gore kako bi se potom gaali njime. Bili su tako zabavljeni svojom igrom da nisu ni primetili, kako dva velika braon oka posmatraju njihovu igru. Ona su pripadala jednom malom jeu, koji je pravio gnezdo za svoj zimski san, te mu je smetala njihova galama. Upravo u tom momentu, kada je je jo malo pomolio svoj nos iz gomile lia kako bi bolje video, uzeo je Vuel Vu gomilu lia, da bi gaao Amadeusa. On zamahnu tako jako i baci lie da je ono promailo svoj cilj i umesto Amadeusa pogodilo jea.

-190-

Brcken

FLORENCIA FLORENTINA FLORETTO


Vor langer, langer Zeit lebte in Italien eine Flohfamilie mit ihren Kindern. Sie waren dort sehr glcklich. Doch die Zeiten wurden schwerer und fr die Flohfamilie gab es keine Mglichkeit mehr, in Ruhe und Frieden zu leben. Also machten Sie sich eines Tages schweren Herzens auf den Weg in ein fremdes Land. Sie hatten sich fr die lange Reise in die Federn eines Vogels eingenistet, der sie sicher an ihr Ziel brachte und dort lieen sie sich nieder. Die Kinder der Flohfamilie wurden grer, bildeten eigene Familien und aus einer dieser Familien wuchs ein winzig kleiner Floh heran Florencia Florentina Floretto. Und von diesem kleinen Floh mchte ich euch nun erzhlen: Es war ein wunderschner Herbsttag. Die Sonne lachte die meiste Zeit vom Himmel herab und die Bume waren damit beschftigt, die Farben ihrer Bltter zu wechseln. Die Verwelkten lieen sie einfach zu Boden fallen. Der Wind trieb sie eine Weile vor sich her, um sie dann sachte abzulegen. Der Boden war bereits ber und ber mit Blttern bedeckt. Der Regenwurm Wuschel Wu spielte mit Amadeus, der Ameise, im Laub. Sie trmten die Bltter zu einem kleinen Berg, sprangen hinein, drehten und wlzten sich darin herum und hoben es hoch, um sich gegenseitig damit zu bewerfen. Sie waren mit ihrem Spiel so beschftigt, dass sie nicht bemerkten, dass zwei groe braune Augen ihr Spiel beobachteten. Diese gehrten einem kleinen Igel, der fr den Winterschlaf unter dem Laub ein Nest gebaut hatte und sich durch den Lrm der Beiden gestrt fhlte. Gerade in dem Moment, in dem der Igel seine Nase noch ein Stck weiter aus dem Laub hervorstreckte, um besser sehen zu knnen, nahm Wuschel Wu einen groen Haufen Bltter, um Amadeus damit zu bewerfen. Er holte aus und warf so krftig, dass die Bltter ihr Ziel verfehlten und nicht Amadeus sondern den Igel trafen.
-191-

Mostovi

Zauen, on otrese lie sa svoje glave. Vuel Vu i Amadeus pogledae uplaeno jea u iekivanju grdnje. No, je je utao. Pritom niko nije primetio da je zajedno sa liem kroz vazduh letela i jedna buva koja je pala tano na jeeva lea. Vuel Vu i Amadeus pogledae zaueno jea, kada su odjednom uli kretavi glasi s njegovih lea: "Huhu, hihi, jipi pipi, hej, ja mogu da letim, jeste li videli? Letela sam". Buva je vriskala, uhvatila se za bodlju jea i klizala se razuzdano po njoj nadole. Skakala je s noge na nogu, smejala se i vikala: "Ja sam letea buva, ba tako, jedna prava letea buva, jer sam upravo letela. To ste videli zar ne...?" ekajui odgovor, gledala je s lea jea na dole prema Vuel Vu i Amadeusu. Jo pre nego su njih dvoje mogli neto da odgovore, viknu je: "O, Boe, moj Boe, opet imam jednu dosadnu buvu meu bodljama" i strese se. Negodujui povika buva: "Veruje li stvarno da mi je zabavno da sedim ba na tvojim leima? Krzno psa ili make bilo bi mi drae. Tamo je bar toplo i meko. Meu tvojim bodljama produvava vetar". "Ne, ne, ne" povika buva "to stvarno nije zadovoljstvo". I dok je priala, stenjala je i jeala koliko je glasno mogla. "ta ustvari radi tu gore?" zapita je. "Prestani s tim. To golica. Jesi li ula. Odmah prestani". "Ja..., ja..., ja..., pokuavam samo da se pomerim sa te blesave bodlje, kako bih ponovo izala" povika buva stenjui i jecajui i dalje. Vuel Vu i Amadeus koji do sada nisu mogli doi do rei, zapitae: "Kakva je to ivotinja koja sedi meu tvojim bodljama i vie?"

-192-

Brcken Erstaunt schttelte er die Bltter von seinem Kopf. Wuschel Wu und Amadeus schauten den Igel erschrocken an und warteten auf ein Donnerwetter. Doch der Igel schwieg. Unterdessen hatte keiner bemerkt, dass zusammen mit dem Laub ein Floh durch die Luft flog und genau auf dem Rcken des Igels landete. Wuschel Wu und Amadeus schauten den Igel erstaunt an, als sie von dessen Rcken pltzlich ein piepsiges Stimmchen schreien hrten: "Huchhu, hihi, jipi pipi jh, ich kam fliegen, habt ihr gesehen? Ich bin geflogen." Whrend der Floh so durch die Gegend schrie, hatte er einen Stachel des Igels gefasst und rutschte bermtig an ihm herunter. Er sprang von einem Bein auf das andere, lachte und rief: "Ich bin ein Flugfloh, jawohl, ein fliegender Flugfloh, weil ich nmlich geflogen bin. Das habt ihr doch gesehen, oder...?" Auf eine Antwort wartend schaute er vom Rcken des Igels auf Wuschel Wu und Amadeus herab. Noch bevor die Beiden irgendetwas antworten konnten, rief der Igel: "Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder so einen lstigen Floh zwischen meinen Stacheln" und schttelte sich. Emprt schrie der Floh: "Ja glaubst du denn wirklich, es macht mir Spa, ausgerechnet auf deinem Rcken zu sitzen? Ein Hunde oder Katzenfell wre mir auch lieber. Darin ist es wenigstens warm und weich. Zwischen deinen Stacheln pfeift doch der Wind." "Nee, nee" rief der Floh "das ist nun wirklich kein Vergngen." Und whrend er sprach, sthnte und chzte er, so laut er nur konnte. "Was machst du eigentlich dort oben" fragte der Igel. "Hr auf damit. Das kitzelt. Also, hast du gehrt. Hr sofort auf." "Ich..., ich..., ich... versuche doch nur, die blden Stacheln zur Seite zu schieben, damit ich hier wieder rauskomme" rief der Floh und sthnte und chzte weiter. Wuschel Wu und Amadeus, die bis jetzt noch nicht zu Wort gekommen waren fragten: "Was ist das fr ein Tier, dass da zwischen deinen Stacheln sitzt und schreit?"

-193-

Mostovi

Ibez pitanja je buva odmah brbljala: "Ja, ja sam Florentina Floreto. Ali me svi prijatelji zovu buva. Znai, kao to rekoh, vi me smete zvati buva". "Kako se to zove? zapita Amadeus zaprepaeno. "Flepepo, Flopopo?" "Ne, ne, potpuno pogreno"- smejala se buva i ponovila polako i jasno svoje ime. "Flo-ren-ci-ja Flo-ren-ti-na Flo-reto. Znate to je otuda jer: Moji su preci iz Italije, ustvari iz familije Floretina". Dok je buva to priala, ispravila se ponosno i produila: "Ja sam ustvari ovde roena, ali se ipak oseam pola-pola, to znai, pola Italijanka, pola buva". "To mi je potpuno svejedno, ko si i odakle si"- promrmlja je nervozno. "Golica me po leima i zato ti kaem, nestani. S mesta ako smem zamoliti". Ko munja otra Florencija Florentina Floreto do glave jea, skliznu preko njegovog ela, sede mu na vrh nosa, pogleda ga duboko u oi i ree: "Hej ti, ne voli me, ili...?" Je zavrte glavom i ree: "Moe li mi rei, ko bi jednu dosadnu buvu koja vriti hteo imati na leima? Ja sigurno ne". O, Boe, kako je ovaj domain neprijatan"- ree buva i produi "A ja sam ve mislila da nas dvoje moemo postati prijatelji. Zato bi me posebno radovalo ako bi za promenu bio malo ljubazniji prema meni. Prihvati me jednostavno kao prijatelja i reci: "Draga Florencija Florentina Floreto, radujem se da te mogu pozdraviti na mojim leima. Hm, misli li da e to uspeti da kae potpuno bez moje pomoi?" Dok je buva gledala jea pravo u oi, eala ga je sa zadovoljstvom po nosu svojim nogama. To je normalno strano golicalo, tako da je on tamo-amo pokretao svoj nos. "Prestani sa tim"- povika on pokuavajui da skloni buvu apom sa nosa. Ali to mu nije uspelo i zato je povikao jo jednom besno. "Prestani s tim ve jednom. Prokletstvo, hoe li jednom ve prestati?"

-194-

Brcken Ungefragt plapperte der Floh sofort los: "Ich, ich bin Florencia Florentina Floretto. Aber alle meine Freunde nennen mich Floh. Also wie gesagt, ihr drft auch Floh zu mir sagen." "Wie heit du?" fragte Amadeus erstaunt. "Flopepo, Flopopo?" "Nein, nein, total falsch" lachte der Floh und wiederholte seinen Namen langsam und deutlich. "Flo-ren-tia Flo-ren-tina Floret-to heie ich. Wisst ihr, das versteht sich so: Meine Vorfahren kommen aus Italien, nmlich aus dem Stamm der Florentiner." Whrend der Floh das sagte, richtete er sich voller Stolz auf und sprach weiter: "Bin zwar hier geboren, fhle mich aber trotzdem halb und halb, dass heit, halb Italiener, halb Floh". "Das ist mir vollkommen egal, wer du bist oder woher du kommst" knurrte der Igel ungehalten. "Du kitzelst mir auf meinem Rcken herum und deshalb sage ich dir, verschwinde. Aber ein bisschen dalli, wenn ich bitten darf". Blitzschnell lief Florencia Florentina Floretto zum Kopf des Igels, rutschte an dessen Stirn herunter, setzte sich auf seine Nasenspitze, schaute ihm tief in die Augen und sagte: "Hey du da, kannst mich wohl nicht leiden, oder...?" Der Igel schttelte den Kopf und sagte: "Kannste mir mal sagen, wer einen lstigen, schreienden Floh auf seinem Rcken haben will? Ich auf jeden Fall nicht." "Meine Gte, ist dieser Gastgeber unfreundlich" sagte der Floh und sprach weiter. "Und ich dachte schon, wir beide knnten Freunde werden. Deshalb wrde es mich sehr freuen, wenn du zur Abwechslung mal freundlich zu mir bist. Akzeptiere mich einfach als Freund und sage: "Lieber Florencia Florentina Floretto, es freut mich, dich auf meinem Rcken begren zu drfen. Hhm, meinst du, das schaffst du, so ganz ohne meine Hilfe, ich meine, mir das zu sagen. Whrend der Floh dem Igel immer noch in die Augen sah, kratzte er gensslich mit beiden Pfoten krftig ber die Nase des Igels. Das kitzelte natrlich gewaltig und so zuckte er mit der Nase hin und her. "Hr auf damit" rief er und versuchte, den Floh mit der Pfote von seiner Nase zu schubsen. Aber das klappte nicht und deshalb rief er noch einmal wtend: "Lass das endlich. Verdammt, willst du wohl aufhren?"
-195-

Mostovi

Ali, buva se samo smejala i rekla: "Pa eto, ti treba da kae samo nekoliko ljubaznih rei i ja u se umiriti. Znai, reci ih i to brzo". Buva sede udobno na vrh jeevog nosa, prekrsti ruke i pogleda ga s iekivanjem. "Pa dobro" ree je. "Ali ja u to samo rei, ako ti potom nestane. Obeaj mi da e odmah otii kada budem rekao ta eli". "Jasno" ree buva. "U redu" ree je dosaujui se. "Lepo je da si tu i sada odlazi ve jednom". "Prokletstvo" prodera se buva razjareno. "Htela sam samo imati jednog prijatelja, a ta ti uini? Tera me od sebe. Fin si ti prijatelj, moram rei". "Pa kako se ti ponaa, nikada nee imati prijatelja" ree je. "ta treba da radim da bismo postali prijatelji?" upita buva. Odjednom sinu jedna ideja u jeevim oima i on ree: "Napusti odmah moja lea, a onda emo videti". Poput vetra spusti se buva na zemlju i gledajui upitno stade ispred jea. Ali, on se hitro okrete i nestade kao munja pod liem. No, pre no to je potpuno nestao, okrete se jo jednom prema buvi i ree: "Sada u prvo odspavati svoj zimski san, a ako posle toga jo uvek bude elela da mi bude prijatelj, moe me u prolee ponovo upitati" i je brzo nestade. Da, tako je to bilo. A pritom moemo da izvuemo pouku iz ove prie, jer Prijateljstvo se ne moe iznuditi, Prijateljstvo se pridobija. Na kraju bih jo da kaem: Buva je oseala da ju je je prevario. Okrenula se uvreeno i nestala zauvek.

-196-

Brcken Doch der Floh lachte nur und sagte: "Na ja, du brauchst nur diese paar netten Worte zu sagen und schon bin ich friedlich. Also, sage es, aber ein bisschen flott." Der Floh setzte sich gemtlich auf die Nasenspitze des Igels, verschrnkte die Arme und schaute ihn erwartungsvoll an. "Also gut" sagte der Igel. "Ich werde es aber nur sagen, wenn du dann auch wirklich verschwindest. Verspreche mir, dass du sofort abhaust, wenn ich sage, was du willst." "Klaro" sagte der Floh. "O. k." sagte der Igel ziemlich gelangweilt. "Schn das du da bist und jetzt hau endlich ab". "Verdammter Fliegenmist" schrie der Floh emprt. "Ich will doch nur einen Freund und was machst du? Du vergraulst mich. Feiner Freund, muss ich schon sagen." "So wie du dich benimmst, wirst du niemals mein Freund" sagte der Igel. "Was muss ich denn machen, damit wir Freunde werden knnen" fragte Floh. "Pltzlich blitzte eine Idee in den Augen des Igels auf und er sagte: "Verlasse sofort meinen Rcken und dann sehen wir weiter." In Windeseile lie sich der Floh auf den Boden fallen und stand mit fragendem Blick vor dem Igel. Der aber drehte sich um und verschwand blitzschnell unter dem Laub. Doch bevor er ganz verschwunden war, drehte er sich noch einmal zu Floh um und sagte: "Jetzt werde ich erst einmal meinen wohlverdienten Winterschlaf halten und falls du dann immer noch mein Freund werden willst, kannst du ja im Frhling noch einmal nachfragen" und schwups, war der Igel verschwunden." Tja, so war das. Und bei der Gelegenheit knnten wir ber die Moral der Geschichte sprechen, denn Freundschaften kann man nicht erzwingen Freundschaften muss man gewinnen Zum Schluss mchte ich noch sagen: Der Floh fhlte sich vom dem Igel hereingelegt. Er drehte sich beleidigt um und verschwand auf Nimmerwiedersehen.
-197-

Mostovi

Biografija DR PILAR BAUMAJSTOR, roena 1948. godine u Barseloni kao Andreo Vila. Ova slepa autorka pie na nemakom i panskom jeziku kratku prozu, romane i poeziju. Studije anglistike i germanistike zavrila je 1981. godine. Odbranila je disertaciju na temu: "Knjievno stvaralatvo slepih u 9. i 20. stoleu, kliei, predrasude i realni prikazi sudbine slepih" koja je objavljena. ivi i radi u Kelnu.

-198-

Brcken

Biografie DR. PILAR BAUMEISTER, geb. 1948 in Barcelona als Andreo Vila. Die blinde Autorin schreibt deutsch-spanische Kurzprosa, Romane und Lyrik. Ihr Germanistikund Anglistikstudium beendete sie 1981. Ihre Dissertation schrieb sie ber das Thema: "Die literarische Gestalt des Blinden im 19. und 20. Jahrhundert, Klischees, Vorurteile und realistische Darstellungen des Blindenschicksals" erschienen im Peter-Lange-Verlag. Lebt und arbeitet in Kln.

-199-

Mostovi

PEVANJE MOSTOVA
Vera kao most prema Bogu, Materinstvo, kao most prema deci. Izvezeno, uiveno, ispleteno. ivenje spaja kao i pisanje, Slova na papiru, delovi tofa Sa drugim delovima tofa spojiti. Pamenje spaja seanja. Ljubav i fantazija su najbolji mostovi, Da bismo se pred niim zatitili. On me spaava od utona i pada I iznenadnih, preteih prljavih voda. etam i letim uvek du mosta Ostajem zatiena, olakana, bez straha. Sedmogodinja Euritmija mojih koraka Miluje most do tebe, do mene same, Do saznanja, da smo mi Sposobni, da ivimo zajedno. To dinovsko, hiljadu kilometara dugo Okeansko rastojanje do nedostine Distancirane, neiskuene obale ini me bolesnom.

-200-

Brcken

BRCKENGESANG
Der Glaube als Brcke zu Gott, Mutterschaft, die Brcke zu den Kindern. Gestickt, angenht, gestrickt. Das Nhen wie das Schreiben verbindet, Buchstaben auf Papier, Stoffteile mit anderen Stoffteilen zusammenbringen. Das Gedchtnis verbindet die Erinnerungen. Liebe und Phantasie sind die besten Brcken, damit wir uns vor dem Nichts schtzen. Sie rettet mich vor dem Hinabsinken und Fallen in pltzliches, bedrohliches, schmutziges Wasser. Ich spaziere und fliege immer die Brcke entlang, bleibe verschont, erleichtert, unerschrocken. Die siebenjhrige Eurythmie meiner jetzigen Schritte streichelt die Brcke bis zu Dir, bis zu mir selbst, bis zur Erkenntnis, dass wir dazu fhig sind, zusammen zu leben. Diese riesigen, tausendkilometerlangen ozeanischen Strecken bis zum unerreichbaren, distanzierten, unerfahrbaren Ufer machen mich krank.

-201-

Mostovi

Doi do tebe Bilo bi tako beznadeno Kao lov na divlja bez oruja, Da nismo taj skraeni put I za nas zajednika slova nali. Kao sabraa ili brani drugovi, Nosimo ista imena. Na svim jezicima prevodljivi, Izgraeni, uniteni, ponovo sagraeni Mostovi jezika nose nas kroz vreme i prostor, Ti i ja prenosno, na tuem jeziku, na mnogim starim i novim jezicima, I u tiini, nemi, zamiljeni Jezici bez glasova. Prevoenje je duevna blizina i spajanje Slobodnih delova. Ja tumaim tvoj dah I oseam ga u svom linom. Tih pet dugmadi mog mantila, Posmatraju mene, nas, Po izgledu nevezan A ipak zauvek vezani jedno za drugo. Od toliko mostova ne vidim Vie razdvajanja u ovom svetu.

-202-

Brcken

Bis zu Dir zu gelangen wre so aussichtslos gewesen wie ohne Waffen Tiere zu jagen, htten wir nicht diese Abkrzung und diese gemeinsamen Buchstaben fr uns gefunden. Wie Geschwister oder Eheleute, tragen wir den gleichen Namen. In allen Sprachen bersetzbar, gebaut, zerstrt, wiederaufgebaut, die Brcke der Sprache trgt uns ber Zeit und Raum, Du und ich bertragbar, in eine Fremdsprache, in viele alte und neue Sprachen, auch in Stille, stumme, nachdenkliche Sprachen ohne Laut. bersetzen ist ein seelisches Nhen und Zusammenfgen von losen Teilen. Ich bersetze deinen Atem und spre ihn in meinem eigenen. Die fnf Knpfe meines Mantels, beobachten mich, uns, uerlich unverbunden und doch fr immer aneinander angekettet. Vor lauter Brcken sehe ich keine Trennungen mehr in der Welt.

-203-

Mostovi

Biografija RADMILA KAAREVI, roena 1941. godine u Babama kod Beograda u Srbiji. Pie poeziju za decu i odrasle. Objavila je nekoliko zbirki pesama. lan je Knjievne radionice u Frankfurtu na Majni. ivi i radi u Hanoveru u Nemakoj.

-204-

Brcken

Biografie RADMILA KAAREVI, geb. 1941 in Babe bei Belgrad in Serbien. Sie schreibt Poesie fr Kinder und Erwachsene. Ihre Lyrik ist in vielen Gedichtsammlungen verffentlicht. Sie ist Mitglied in der Literaturwerkstatt Frankfurt am Main. Sie lebt und arbeitet in Hannover in Deutschland.

-205-

Mostovi

DALJINA
Daleko sam od tvoje blizine. A vreme leti... Samo su nam pisma jedini mostovi ljubavi nae... Vremenom pristiu sve ree; da li e daljina unititi nepovratno i na most ljubavi? U mislima sam uvek sa tobom, apem tvoje ime i ne mogu verovati da sam ostavljena. Daljina nam rui most ljubavi nae, ivot mi postaje pusto, lepota mi nestaje... Pred ruevinama sam ivota moga... O, nevernie u daljini da li si me ikada voleo?
-206-

Brcken

DIE FERNE
Weit weg bin ich aus deiner Nhe. Die Zeit vergeht... Nur die Briefe sind die einzigen Brcken unserer Liebe. Mit der Zeit werden sie seltener; ob die Ferne auch unsere Brcke der Liebe zerstrte? In Gedanken bin ich bei dir, flstere deinen Namen und mchte nicht glauben, dass ich verlassen bin. Die Ferne zerstrt die Brcke unserer Liebe. Mein Leben ohne dich ist de, meine Schnheit vergeht... Ich stehe vor den Trmmern meines Lebens... Oh, du Treuloser in der Ferne hast du mich jemals geliebt?
-207-

Mostovi

Biografija RUICA NAMJESNIK, roena 1954. godine u Hrvatskoj. Pie poeziju i kratku prozu na nemakom i hrvatskom jeziku. Prvu knjigu poezije na nemakom jeziku "Snovi" objavila je 2004. godine. Organizator je mnogobrojnih knjievnih manifestacija. lan je Knjievnog kluba u Diseldorfu. ivi i radi u Diseldorfu u Nemakoj.

-208-

Brcken

Biografie RUICA NAMJESNIK, geb. 1954 in Kroatien. Sie schreibt Gedichte und Kurzprosa in deutscher und kroatischer Sprache. Sie verffentlichte 2004 ihren ersten Gedichtband "Trume" in deutscher Sprache. Darber hinaus organisiert und moderiert sie literarische Veranstaltungen. Sie ist Mitglied des Literaturbros Dsseldorf. Sie lebt und arbeitet in Dsseldorf in Deutschland.

-209-

Mostovi

NA MOSTU NAE LJUBAVI


Visibabe, urice, ciklame, jaglace, ute i bijele, tratinice, ljubiice, bijele i plave za tebe sam brala. O... kako bih to razno cvijee, tebi bila rado dala. Ali nisam znala, koji put me vodi do tebe. Nisam mogla da se odluim, preko kojeg mosta da preem. Sada znam! Taj put i taj most si ti. Put i onaj potoi maleni uz kojeg sam visibabe, ljubiice bijele i plave za tebe brala. Gdje sam naveer promatrala, kako su zvijezde sa neba padale. Sa rairenim rukama, htjela sam da trim za njima. O... kako bih je rado, U svoje ruke primila i tebi je tako rado dala.

-210-

Brcken

AUF DER BRCKE UNSERER LIEBE


Schneeglckchen, Maiglckchen, Alpenveilchen, Primelchen, gelbe und weie, Gnseblmchen, Veilchen, weie und blaue Fr dich habe ich sie gepflckt! Oh...wie gerne htte ich diese schnen Blumen Dir gegeben. Aber ich habe nicht gewusst welcher Weg mich zu Dir fhrt. Ich konnte mich nicht entscheiden, ber welche Brcke ich geh n soll. Jetzt wei ich! Dieser Weg und diese Brcke bist Du. Der Weg und der kleine Bach Dort wo ich Schneeglckchen, Veilchen weie und blaue fr Dich gepflckt habe Wo ich Abends beobachtet habe, wie die Sterne vom Himmel gefallen sind. Mit den offenen Armen, wollte ich hinterher laufen. Oh... wie gerne htte ich die Sterne in meinen Armen gefangen und sie Dir so gern gegeben.

-211-

Mostovi

Ispred moje kue, traila sam, usahle zvijezde u zelenoj travi. Pronala sam tebe. Na mostu nae ljubavi Na mom putu do tebe Ostali su tragovi i usahle zvijezde u zelenoj travi. Neka postane i neka tu ostane "Prirodno zatieni park" i jedan bijeli oblak u njemu kao jedna vjena uspomena i sjeanje na tebe i za mir na zemlji ovoj. Vidim kako se pokree kako me prati. U mislima sam povezana s njim jer me privlai. On me slua, ja ga ne ujem. Ali ga shvaam jer ga prihvaam. Preko tog mosta, kroz koji me on prati, preko njega elim svima: "Puno sree"

-212-

Brcken

Vor meinem Haus habe ich gesucht verloschene Sterne in der grnen Wiese. Gefunden habe ich Dich. Auf der Brcke unserer Liebe Auf meinem Weg zu Dir Geblieben sind die Spuren und verloschene Sterne in der grne Wiese. Da soll es werden und da - soll es bleiben " Ein Naturschutzpark" und eine weie Wolke in ihm. Als ein Denkmal an Dich und fr den Frieden auf dieser Erde. Ich sehe, wie er sich bewegt, wie er mich begleitet. In meinen Gedanken bin ich mit ihm verbunden, weil er mich anzieht. Er hrt mir zu, aber ich hre ihn nicht. Ich begreife ihn, weil ich ihn empfange. ber diese Brcke auf der er mich begleitet, wnsche ich allen "Viel Glck".

-213-

Mostovi

Biografija VERICA TRIKOVI, roena 1961. godine u Neravu u Makedoniji. Pie poeziju na srpskom i nemakom jeziku. Njena prva zbirka poezije "Traim neba jedan deo..." objavljena je 2002. godine na srpskom jeziku. lan je UP 7 u Frankfurtu. ivi i radi u Altvarmbihenu kod Hanovera u Nemakoj.

-214-

Brcken

Biografie VERICA TRIKOVI, geb. 1961 in Nerav in Makedonien. Sie schreibt Poesie in serbischer und deutscher Sprache. Ihre erste Gedichtsammlung "Einen Teil des Himmels fordere ich", wurde 2002 in serbischer Sprache verffentlicht. Sie ist Mitglied des SV 7 in Frankfurt/M. Sie lebt und arbeitet seit 1999 in Altwarmbichen bei Hannover in Deutschland

-215-

Mostovi

ANELENA*
1. Krune se zidovi horizonta. Iskra sam vremena u meni rune se koraci. 2. Kroz maglene zidove gledam te, kroz neme tragove stasava u meni tiho. Uzimam te i zaboravljam kao da svejedno je, da li si to ti ili senka tvoja ogre od praha haljine. 3. Ja sam korak. Vreme beskrajna dinovska stonoga, zavitla me i zaboravlja. 4. Vreme - nedogledna reka bez dna. Kroz beskrajni lavirint izvor i utoka.

Anelena je enaduga, most izmeu neba i zemlje. Ona je Eva, i Lilit, zavodljiva izazov reka. Ni ogreena ni ostavljena. Harmonija iz koje poteku i u koju uranjaju glasovi Kaina i Avelja, i Adama. -216-

Brcken

ANELENA*
1. Es brckeln die Wnde des Horizonts. Ich bin die angetroffene Zeit in mir Schritte welken. 2. Durch nebelhafte Wnde sehe ich dich, durch sprachlose Spuren, reifst du in mir still. Ich nehme dich und vergesse als ob es egal wre, ob du es bist oder dein Schatten sich Staubgewnder umlegt. 3. Ich bin ein Schritt. Die Zeit - endloser hnenhafter Tausendfler, schwingt mich und vergisst. 4. Zeit - ein unabsehbarer, ausgedehnter Fluss, abgrundtief. Durch ein unendliches Labyrinth Quelle und Mndung.
Anelena ist eine Frau Regenbogen, Brcke zwischen Himmel und Erde. Sie ist Eva und Lilith, verfhrender Reiz Fluss. Weder verstoen, noch verlassen. Eine Harmonie aus welcher entspringen und in ich eintauchen die Laute aus der Stimme des Kain und Abel, und Adams. -217*

Mostovi

5. Kad mesec pun razastre senke a ti ih razgrneto tonem u tvoje bezdane. Livadama meseevih mena cvetaju ljubiaste marame. Ukrteni prsti neba listaju na meseevom elu plove zelene kronje. 6. Vreme je uzvitlana, dugokosa ena, reci s koje strane neba odeva se u vatar? 7. Nebo je bezdan, beskonano klupko. Prenesi preko mosta reku, ne okrei se bele neveste pleu daleki ples.

-218-

Brcken

5. Wenn der Neumond Schatten ausbreitet, du sie aufdeckstsink ich in deine Tiefe. Der Mondwechselwiesen entlang blhen veilchenblaue Tcher. Himmelsfinger, gekreuzt auf der Stirn des Mondes, belauben sich schweben grne Baumkronen. 6. Die Zeit ist eine sich aufschwingende, langhaarige Frau, sag von welcher Seite des Himmels kleidest du dich in Wind? 7. Der Himmel ist ein Abgrund, unendliches Knuel. Trage den Fluss die Brcke hinber und dreh dich nicht umweie Brute tanzen einen feinen Reigen.

-219-

Mostovi

8. Izmeu nas svetionik: Brod i obala uzneeni na skerletni* dlan utu utnju grle. 9. U raspukloj utnji izgara sunevo ognjite. Devet Minotaura trag Tajne guta. Slutim te Zaboravom, kojim kamen boje pustinje nasluti crveni vetar. U pupoljku utrobi vatrenu krunu raskriljuje.

skerletna = otvoreno crvena boja -220-

Brcken

8. Zwischen uns ein Leuchtturm: Das Schiff und das Ufer aufgeschwungen auf flacher Skerlethand* gelbe Schweigen Herzen. 9. In zersprungenem Schweigen glht der Sonnenherd. Neun Minotaurs die Spur des Geheimnisses schlucken. Ich ahne dich mit dem Vergessen, dessen wstenroter Stein den roten Wind ahnt. In der Knospe dem Eingeweide eine feurige Krone- blhest du auf.

Skerlet (ital. scarlato) = scharlachrot -221-

Mostovi

Biografija VLADAN RAKI, roen 1960. godine u Plani kod Paraina u Srbiji. Zastupljen je u vie zajednikih zbirki poezije. Objavio je desetak knjiga poezije i proze. Vie puta je nagraivan za poeziju, a dobitnik je "Zlatnog pera grada Beograda"i knjievnih nagrada "Rastko Petrovi" i "Bestseler Dijaspore". ivi i radi u Berlinu.

-222-

Brcken

Biografie VLADAN RAKI, geb. 1960 in Plana bei Parain in Serbien. Seine Lyrik ist in mehreren Gedichtbnden vertreten, und zehn seiner Poesie - und Prosabcher wurden verffentlicht. Er wurde mehrmals fr seine Poesie ausgezeichnet, unter anderem mit den Preisen "Die goldene Feder der Stadt Belgrad", "Rastko Petrovi" und "Bestseller der Diaspora". Er lebt und arbeitet in Berlin.

-223-

Mostovi

LEGENDA O MOSTOVIMA
Pokuae da ugase sveu I na sreu dozvae nesreu. Naleteli su na smeh, ne na lelek. Kad se pesmom Na silu juria, Kad duh bombom Ne moe da se stia, Trijumfuje nesalomiva Snaga naroda, Koga su vragovi stisli A on se slomiti ne da. To je poema Iz koje se istorija ispreda. Njeni junaci su Mostovi od ivih tela, Najubojitiji eksploziv, napravljen Od pepela i krvi to se peni, Koju nevreme ne moe da zaseni. Krv je srpska prosuta Ali svet ona pleni.

-224-

Brcken

EINE LEGENDE BER DIE BRCKEN


Sie versuchten die Kerze auszulschen, aber zum Glck beschworen sie das Unglck. Sie begegneten dem Lachen, nicht den Klageliedern. Wenn man mit einem Lied die Gewalt erstrmt, wenn man den Geist nicht mit Bomben ruhigstellen kann, triumphiert die ungebrochene Kraft des Volkes, des Volkes das vom Satan erdrckt wird, sich aber nicht zerbrechen lsst. Das ist ein Poem, aus dem die Geschichte entsteht. Ihre Helden sind die Brcken aus Leibern, wirksamster Sprengstoff, aus Asche und schumendem Blut geschaffen, die auch vom Gewitter nicht berschattet werden. Serbisches Blut ist vergossen, aber es erobert trotzdem die Welt.

-225-

Mostovi

Re e pravoslavna Pokolenja da plemeni. I nad rekom penuave krvi Vozdignuti su mostovi spomenici Od ljudi to i na nebo kidiu prvi. I elik se topi. To vie nisu mostovi Ve mostoopomene Svetu i Evropi, To vie nije samo jedan ranjen narod Ve iznedrena pesma Koja u budunost hita, To je srpska istorijska dramatika. Berlin, 4.6.1999.

-226-

Brcken

Das Wort wird die orthodoxen Nachfahren veredeln. Und ber den Flu des schumenden Blutes die Brcken als Denkmler erbauen fr Menschen, die als ersten auch den Himmel erstrmen. Auch Stahl schmilzt. Das sind keine Brcken mehr sondern Mahnmahle fr die Welt und Europa. Da ist nicht nur ein verwundetes Volk, sondern ein Lied geboren, welches die Zukunft erstrmtdas ist die serbische Geschichtsdramatik. Berlin, 4.6.1999

-227-

Mostovi

Biografija ZORICA PETROV, roena 1962. godine u Velikoj Plani kod Prokuplja u Srbiji. Pie poeziju na srpskom i nemakom jeziku i zastupljena je u vie almanaha poezije. lan je UP 7 u Frankfurtu. ivi i radi u Dortmundu.

-228-

Brcken

Biografie ZORICA PETROW, geb. 1962 in Velika Plana bei Prokuplje in Serbien. Sie schreibt Poesie in serbischer und deutscher Sprache und ist in zahlreichen Gedichtsammlungen vertreten. Sie ist Mitglied im SV 7 in Frankfurt/M. Sie lebt und arbeitet in Dortmund.

-229-

Mostovi

MOSTOVI
Kao duga nebom Jednu stranu to sa drugom spaja Mostovi se gordo viju Od jednog do drugog kraja. Srodne due da se nau, ivot mnogo elja ima Ili sasvim jednostavno, Da se ovek sretne s ljudima! Dve obale ko dve ruke to u venom miru stoje Poruka su nama svima: Prui ruku, evo moje!

-230-

Brcken

DIE BRCKEN
Wie ein Regenbogen am Himmel die eine mit der anderen Seite verbindet, stolz biegt sich die Brcke und von einem Ende zum anderen sie findet. Verwandte Seelen finden sich, das Leben hat viele Wnsche offen, oder ist es ganz einfach: dass ein Mensch dem anderen begegnet und beide hoffen! Zwei Ufern wie die zwei Arme, die in ewigem Frieden stehen alleine, wie eine groe Botschaft fr uns alle: Reiche mir deine Hand, hier ist auch meine!

-231-

Mostovi

ENJA
Uspavano seoce, Predivne planine, esto zalutaju U snove moje. Zalud pokuavam Da sve zaboravim to sam u ivotu Propustila jednom. Tamo je manastir Mojoj krhkoj dui, Koreni mog ivota I izvori mi sveti. Tamo me enja Stremei tera, Tamo su dua I srce u skladu. O, moje srdace, ta uini samo, Rastrgnuto izmeu Ovde i tamo? Tamo se teko ivi A lako umire, Ostanak je enja, eli li stvarno poi?
-232-

Brcken

DIE SEHNSUCHT
Verschlafenes Drflein, herrliche Berge, wandern so oft durch meine Trume. Vergebens versuche ich alles zu vergessen, was ich im Leben einmal versumte. Dort ist das Kloster fr meine Seele, Wurzeln des Lebens, heilige Quelle. Dorthin die Sehnsucht treibt mich mit Drang, dort ist die Seele und das Herz im Einklang. Oh, mein Herzlein, was hast du erreicht, zerrissen zwischen dem Hier und Dort? Dort lebt man schwer und stirbt man leicht, das Bleiben ist Sehnsucht aber willst du noch fort?
-233-

Mostovi

Biografija ZUZANA VERESKI, roena 1955. godine u Padini kod Kovaice u Vojvodini, Srbija. Jedna je od najpoznatijih umetnica naivnog slikarstva u Srbiji. Pie poeziju. Njene pesme za decu i odrasle objavljene su u vie zbirki na srpskom, nemakom i slovakom jeziku. Predsednica je Udruenja Naivnih slikara u Kovaici i lan Amaterkog pozorita VHV u Kovaici. Dobitnik je vie nagrada za svoje stvaralatvo.

-234-

Brcken

Biografie ZUZANA VERESKY, geb. 1955 in Padina bei Kovaica in Vojvodina, Serbien. Sie ist eine der bekanntesten Knstlerinnen der Naiven Malerei und schreibt Poesie. Ihre Gedichte fr Kinder und Erwachsene sind in mehreren Gedichtsammlungen in serbischer, deutscher und slowakischer Sprache verffentlicht worden. Sie ist Vorsitzende der Vereinigung der Naiven Maler in Kovaica und Mitglied des Amateurtheaters VHV in Kovaica. Fr ihre Malerei erhielt sie mehrere Preise.

-235-

Mostovi

LAVIRINT DO PRAVOG MOSTA


Nebeski svod napravio most Da svaku zemlju sa zemljom Spaja. Da ovek oveku otvori srce Potuje ivot to mu je dat Planeta zemlja dari oveku ivot bogougodan, jednostavan, prost A ovek ne shvata da je tu Samo gost Puzlu sa puzlom, na silu Spaja Celinu ljudsku rupama razdvaja Trudim se ko nebitno bie na Planeti ovoj da utkam Od cvea to veno traje Mostove za svaku dobru Duu, koja zna da prima, Koja zna da daje.

-236-

Brcken

EIN LABYRINTH ZUR RICHTIGE BRCKE


Das Firmament erstellte die Brcke, die alle Lnder miteinander verbindet. Damit ein Mensch dem anderen sein Herz ffnet und ihm gegebenes Leben zu schtzen wei. Der Planet Erde schenkt dem Menschen ein gottgenehmes unkompliziertes, einfaches Leben aber der Mensch begreift gar nicht, dass er hier nur ein Gast ist. Eine Puzzle nach dem anderen, verbindet er gewaltsam. Das menschliche Ganze trennt er durch die Lcher. Ich bemhe mich als unwichtiges Wesen auf diesem Planet etwas aus ewigen Blten einzuweben. Die Brcken fr jede gute Seele, die zu nehmen vermag, die zu geben vermag.

-237-

Mostovi

DETE PLANETE
Kada tiina progovori A san preplavi java Ego sputa emocije Shvata da kroz ivot ide sama. Koloteina sputa ti misli Mimika prome putanju tvoju, Kad bejah dete nauih da priam, A ti me ui da utnjom Idem kroz ivot svoj I tvoj...

-238-

Brcken

EIN KIND DES PLANETEN


Wenn die Stille zu sprechen beginnt und der Traum durch die Wirklichkeit verdeckt wird, das Ego fesselte die Emotionen und du begreifst, dass du durchs Leben alleine schreitest. Das gewhnte Leben fesselt die Gedanken, die Mimik durchzieht deinen Weg. Als ich ein Kind war, lernte ich zu reden, und du bringst mir bei, schweigend durch mein und dein Leben zu schreiten...

-239-

Mostovi

Biografija BILJANA JOVII, roena 1961. godine u Tesliu. Objavila je dve zbirke poezije. Objavljivala je u mnogim knjievnim asopisima i listovima. Dobitnica je nekoliko znaajnih knjievnih nagrada. ivi i radi u Tesliu. lan je nekoliko knjievnih klubova.

-240-

Brcken

Biografie BILJANA JOVII, geb. 1961 in in Tesli in Bosnien. Sie verffentlichte zwei Poesiebcher und ist in vielen Literaturzeitschriften und Publikationen vertreten. Sie erhielt mhrere bedeutenden Literaturpreisen. Lebt und arbeitet in Tesli und ist Mitglied in einige Schriftstellervereine.

-241-

Mostovi

PRIJETNJA
Obukla sam jue Samo za mog dragog Tetovau suncokreta. Danas Nebo je toliko plavo Da usred dana Vidim Mjesec nasmijeen I nepoznate zvijezde. Sutra Slau mu telefonom Ustreptala aputanja Traeve to pokupim Od kukuruza kraj puta. Uskoro Ako me ne bude volio Ubrau iz poluzrele penice Bulku od stida crvenu I nagovoriu je Da se do gola skine I umre Pred nogama moga vilenjaka. Onda e znati moj dragi Kako je za mene bolno Njegovo nepristajanje.
-242-

Brcken

DROHUNG
Gestern zog ich nur fr meien Liebsten das Sonnenblumentatu an. Heute ist der Himmel so blau, dass ich am hellichen Tag den lchelnden Mond und die unbekannte Sterne sehe. Morgen werde ich ihm per Telefon flimmerndes Flstern senden, das Gerede das ich vom Mais am Straenrand aufgesammelt habe. Bald, fals er mich nicht lieben wrde, werde ich aus halbreifen Weizen den, aus Schahm roten Feldmohn flcken und ihn berreden sich zu entblttern und vor den Fen meines Elfenknigs zu sterben. Dann wird mein Liebster wissen wie schmerzlich fr mich seine Verwigerung ist.
-243-

Mostovi

NAD PONOROM
Uvijek idem korak dalje. Ne obazirem se to neko za mnom plae. Dok stojim jednom nogom nad ponorom ne plaim se dubine. Kad skinem sve moje ovojnice ono to jesam nepovredivo je.

-244-

Brcken

BER DEN ABGRUND


Ich gehe immer ein Schritt weiter. nehme kein Rcksicht darauf, dass jemand nach mir weint. Whernd ich mit einem Bein ber den Abgrund stehe, frchte ich die Tiefe nicht. Wenn ich alle meine Hllen fallen lasse, das was ich bin, ist unverletzbar.

-245-

Mostovi

Biografija SANJA LUKI-UKI, roena je 1977. godine u Prijedoru. Poeziju pie na srpskom i engleskom jeziku. Objavila je zbirke poezije "Izmeu sree i oaja" (2002) i "Obronci sjeanja" (2003). ivi i radi u Londonu.

-246-

Brcken

Biografie SANJA LUKI-UKI, geb. 1977 in Prijedor in Bosnien, schreibt Poesie in serbischer und englischer Sprache. Sie verffentlichte die Gedichtsammlungen "Zwischen dem Glck und der Verzweiflung" (2002) und "Abhang der Erinnerungen" (2003). Lebt und arbeitet in London.

-247-

Mostovi

ZBOGOM
Desi se, u zanosu da ti izgovorim ime, da se sakrijem iza planine sjeanja, tamo gdje ne dopire glas pijetla, gdje se ne zna za pla djeteta. Desi se, da suzama obriem pauinu u srcu s lika tvog, da te poljubim kao ikonu, kao sveca bezgrenog. Desi se, da za bol poklanjam sreu, da zalutam u nekom vijeku. Na tren da se vidim s tobom, da ti kaem zbogom.

-248-

Brcken

LEBEWOHL
Es geschieht, dass ich deine Name in Entzckung ausspreche, dass ich mich hinter dem Berg der erinnerungen verstecke, dort wo die Stimme des Haans nicht ankommt, wo mann das Weinen des Kindes nicht kennt. Es geschieht, dass ich mit den trnen die Spinnwebe aus dem Herzen von deiner Antlitz beseitige, dass ich dich wie eine Ikone, wie einen sndenfreien Heiligen ksse. Es geschieht, dass ich fr den Schmerz das Glck schenke, dass ich mich in einem Jahrhundert verirre, um dich fr einen Augenblick zu sehen, um dir das Lebewohl zu sagen.

-249-

Mostovi

IZVOR LJUBAVI
uvaj me skrivenu u njedrima, negdje u dui. uvaj u srcu da izvor ljubavi ne presui. uvaj me od tuge i bola, ljubav je iznad toga. uvaj me u krvi, mati, snu, uvaj u dugi, pupoljku, proljeu.

-250-

Brcken

DIE QUELLE DER LIEBE


Hte mich versteckt an deiner Brust, irgendwo in der Seele. hte im Herzen die Quelle der Liebe, damit sie nicht austrocknet. Hte mich vom Leid und Schmerz, die Liebe steht darber. Hte mich in deinem Blut, der Phantasie, dem Traum, hte mich im Regenbogen, in einer Knospe, im Frhling.

-251-

Mostovi

Biografija VOJIN TRIVUNOVI, roen je 1956. godine u Rudiima kod Glamoa. Do sada je objavio sedam knjiga. Pie poeziju, prozu i aforizme. Poezija mu je prevoena na vie jezika. lan je Udruenja knjievnika Republike Srpske. ivi i radi u Banjoj Luci.

-252-

Brcken

Biografie VOJIN TRIVUNOVI, geb. 1956 in Rudii bei Glamo in Bosnien. Bisher verffentlichte er sieben Bcher. Er schreibt Poesie, Prosa und Aphorismen. Seine Poesie wurde in mehrere Sprachen bersetzt. Er ist Mitglied des Schriftstellerbundes der Serbischen Republik. Er lebt und arbeitet in Banja Luka.

-253-

Mostovi

***
I drava se opametila, Gurnula je nas da se Borimo za nju. *** Nebeski narod je poeo Skidati zvijezde. Prva je pala Zvijezda petokraka. *** Lopovi anju, A poteni (na) drljaju.

-254-

Brcken

***
Auch der Staat ist klger geworden, hat uns vorgeschoben um fr ihn zu kmpfen. *** Das himmlische Volk fngt an die Sterne vom Himmel zu holen. Der erste der gefallen ist war der fnfzackige Stern. *** Whren sich die Diebe aalen, die Ehrlichen mssen zahlen.

-255-

Mostovi

SADRAJ MOSTOVI U SRCU (Dragica reder) .............................. 8 MOSTOVI KULTURA (Ginter aib) .............................12 VEZENI MOSTOVI (Nikola Vukoli)............................14 DOBITNICI KNJIEVNE NAGRADE "KOIEVO PERO" ZA DIJASPORU DRAGICA REDER .......................................................22 Prui mi ruku ....................................................................24 Moj Hilden........................................................................26 VJEKOSLAV VUKADIN ...............................................28 Pjesma mojih vrnjaka I ...................................................30 Pjesma mojih vrnjaka II..................................................32 LJILJANA-LILI LUKI ..................................................34 Mostovi.............................................................................36 Preko srca do mira ............................................................38 LAZAR DAI ................................................................40 Pohvala ljubavi .................................................................42 RADOJKA NEOVANOVISCHOLTEN ..................48 Niti mogu sa Srbijom, niti mogu bez nje .........................50 PESNICI UESNICI NIKOLA VUKOLI ........................................................64 Glog ..................................................................................66 Izdueni san ......................................................................68 ZDRAVKO LUBURI ....................................................70 Istrgnuta tegoba komponiste ............................................72 BURKARD VERK...........................................................76 Vremena se menjaju (II)...................................................78 eljena pesma...................................................................80 ULRIH IFELBAJN ........................................................82
-256-

Brcken

Selidba ..............................................................................84 ANA DUDA...................................................................88 Grad na Iteru.....................................................................90 Most iznad reke Vupe.......................................................92 ANI ROZEMARI BEKER...............................................94 Maleni most ......................................................................96 Jesenja uma .....................................................................98 ANTONIO MORTEN....................................................100 Venecijanski nokturno....................................................102 Velika Ljubav .................................................................106 BAJRAM ILIAZ ............................................................108 Vreme spajanja ...............................................................110 BOGOLJUB JOVIBOGA MALI ..............................118 Most na Vitovnici ...........................................................120 DAMJANKA IZMI...................................................122 Most istine ......................................................................124 Poruke sunca...................................................................126 INA-MARIA OD ETINGSHAUSENA.........................128 Podeljeno Ja na mostu pisanja........................................130 JABLANKA STOJANOVI-CVETKOVI ................134 elino srce ....................................................................136 JELENA ZARI ............................................................138 Mostovi radosti...............................................................140 Molitva............................................................................142 DR KLARA HURKOVA...............................................144 Tue ostrvo .....................................................................146 Posle utnje.....................................................................154 KLAUDIJASUZANA PORAT....................................156 Orao ................................................................................158 Mostovi...........................................................................160 KLAUS ROSMANEK ...................................................162 Protivrenosti se privlae ...............................................164 Rastanak (od & za Sonju)...............................................166 KOSTADINKAKOCA OREVSKA .....................168
-257-

Mostovi

Prolee u Tetovu.............................................................170 MARIJANA BLANK.....................................................172 Samoa............................................................................174 Ljubav nikad ne prestaje.................................................176 MILORAD-MIKI MILENKOVI ................................178 Kratkokosa......................................................................180 NAZIF TELEK...............................................................184 Prodavac evreka sa sezamom.......................................186 PETRA PIPEL................................................................188 Florencija Florentina Floreto..........................................190 DR PILAR BAUMAJSTOR ..........................................198 Pevanje mostova.............................................................200 RADMILA KAAREVI .............................................204 Daljina ............................................................................206 RUICA NAMJESNIK .................................................208 Na mostu nae ljubavi ....................................................210 VERICA TRIKOVI ..................................................214 Anelena...........................................................................216 VLADAN RAKI ..........................................................222 Legenda o mostovima ....................................................224 ZORICA PETROV.........................................................228 Mostovi...........................................................................230 enja .............................................................................232 ZUZANA VERESKI......................................................234 Lavirint do pravog mosta ...............................................236 Dete planete ....................................................................238 BILJANA JOVII .......................................................240 Prijetnja...........................................................................242 Nad ponorom ..................................................................244 SANJA LUKI-UKI ................................................246 Zbogom...........................................................................248 Izvor Ljubavi ..................................................................250 VOJIN TRIVUNOVI...................................................252 *** ..................................................................................254
-258-

Brcken

INHALTSVERZEICHNIS BRCKEN IM HERZEN (Dragica Schrder) .................. 9 BRCKEN ZWISCHEN DEN KULTUREN (Gnter Scheib) ................................................................13 GESTICKTE BRCKEN(Nikola Vukoli) ....................15 PREISTRGER DES LITERATURPREISSES "KOCICS FEDER" FR DIASPORA DRAGICA SCHRDER .................................................23 Reiche mir deine Hand .....................................................25 Mein Hilden......................................................................27 VJEKOSLAV VUKADIN ...............................................29 Das Lied meiner Altersgenossen I ...................................31 Das Lied meiner Altersgenossen II ..................................33 LJILJANA-LILI LUKI ..................................................35 Brcken.............................................................................37 ber Herzen zum Frieden ................................................39 LAZAR DAI ................................................................41 Liebeslob ..........................................................................43 RADOJKA NEOVANOVISCHOLTEN ..................49 Ich kann weder mit, noch ohne Serbien ...........................51 TEILNEHMENDE DICHTER NIKOLA VUKOLI ........................................................65 Der Weissdorn ..................................................................67 Verlngerter Traum ..........................................................69 ZDRAVKO LUBURI ....................................................71 Entrissene Schwere eines Komponisten...........................73 BURKHARD WERK.......................................................77 Die Zeiten ndern sich (II) ...............................................79 Wunschgedicht .................................................................81 ULRICH SCHIEFELBEIN ..............................................83
-259-

Mostovi

Der Umzug .......................................................................85 ANA DUDA...................................................................89 Stadt an der Itter ...............................................................91 Die Brcke ber die Wupper............................................93 ANNI ROSEMARIE BECKER .......................................95 Die kleine Brcke .............................................................97 Herbstwald........................................................................99 ANTONIO MORTEN....................................................101 Nocturno Veneziano.......................................................103 Groe Liebe ....................................................................107 BAYRAM ILIAZ ...........................................................109 Die Zeit des Verbindens .................................................111 BOGOLJUB JOVIBOGA MALI ..............................119 Brcke ber Vitovnica....................................................121 DAMJANKA IZMI...................................................123 Die Wahrheitsbrcke......................................................125 Botschaft der Sonne........................................................127 INA-MARIA VON ETTINGSHAUSEN ......................129 Geteiltes Ich auf der Brcke des Schreibens..................131 JABLANKA STOJANOVI-CVETKOVI ................135 Sthlernes Herz...............................................................137 JELENA ZARI ............................................................139 Brcken der Freude ........................................................141 Das Gebet .......................................................................143 DR. KLRA HRKOV..............................................145 Das fremde Eiland ..........................................................147 Hinter dem Schweigen ...................................................155 KLAUDIASUSANNE PORATH ................................157 Der Adler ........................................................................159 Brcken...........................................................................161 KLAUS ROSSMANEK .................................................163 Gegenstze zogen sich aus .............................................165 Abschied (von & fr Sonja) ...........................................167 KOSTADINKAKOCA OREVSKA .....................169
-260-

Brcken

Der Frhling in Tetovo...................................................171 MARIANA BLANK ......................................................173 Einsamkeit ......................................................................175 Die Liebe hrt niemals auf .............................................177 MILORAD-MIKI MILENKOVI ................................179 Die Kurzhaarige..............................................................181 NAZIF TELEK...............................................................185 SesamringVerkufer .......................................................187 PETRA PIEPEL .............................................................189 Florencia Florentina Floretto..........................................191 DR. PILAR BAUMEISTER ..........................................199 Brckengesang ...............................................................201 RADMILA KAAREVI .............................................205 Die Ferne ........................................................................207 RUICA NAMJESNIK .................................................209 Auf der Brcke unserer Liebe ........................................211 VERICA TRIKOVI ..................................................215 Anelena...........................................................................217 VLADAN RAKI ..........................................................223 Eine Legende ber die Brcken .....................................225 ZORICA PETROW........................................................229 Die Brcken....................................................................231 Die Sehnsucht.................................................................233 ZUZANA VERESKY ....................................................235 Ein Labyrinth zur richtige Brcke..................................237 Ein Kind des Planeten ....................................................239 BILJANA JOVII .......................................................241 Drohung ..........................................................................243 ber Den Abgrund .........................................................245 SANJA LUKI-UKI ................................................247 Lebewohl ........................................................................249 Die Quelle der Liebe ......................................................251 VOJIN TRIVUNOVI...................................................253 *** ..................................................................................255
-261-

Mostovi

BIBLIOTEKA

PREVODI
LITERARNA PANORAMA SRV UESNIKA MANIFESTACIJE PUTEM KULTURE U NOVI MILENIJUM

MOSTOVI

Izdava ZADUBINA PETAR KOI BANJA LUKA-BEOGRAD

Za izdavaa Nikola Vukoli, direktor

Lektor Slaana Prole, prof.

Kompjuterska obrada Janko Velimirovi

tampa PAPIRNICA KOZARSKA DUBICA 2005.


-262-

Brcken

BIBLIOTHEK

PREVODI
DAS LITERARISCHE PANORAMA NRW TEILNEHMER MANIFESTATION AUF DEM WEG DER KULTUR INS NEUE MILLENNIUM

BRCKEN

Herausgeber STIFTUNG PETAR KOI BANJA LUKA-BEOGRAD

Der Herausgeber Nikola Vukoli, Direktor

Korrektur Dr. Botho Holzer

Designer Janko Velimirovi

Druck PAPIRNICA KOZARSKA DUBICA 2005


-263-