வணககம. நலவரவ.

மனறாம பரவததறகள நைழயம உஙகள அைனவரககம
எனத ¿ø வாழததகள. இபபரவததல மணடம உஙகைளச சநதபபதல மகழசச.
உஙகளககக ொகாடககபபடடளள இடபணையக கறபபடட நாளககள நைறவ
ொசயத PDF கக மாறற வழஙகபபடடளள தளததல பதவ ஏறறம ொசயயவம.
கணடபபாக PDF கக மாறற அனபபேவணடம. கடநத காலஙகளல PDF கக மாறற
அனபபபபடாத இடபணைய வாசகக மடயாத ேபானதால reject ொசயய ேவணடய
நைல ஏறபடடத. இதனால பலேவற சககலகள ஏறபடடன. ஆகேவ தயவ ொசயத
உஙகள இடபணைய PDF கக மாறற அனபப ைவககவம. உஙகள இடபணைய
அஞசல வழ அனபப ேவணÊ «Åº¢Âõ þø¨Ä. நனற.

þÎÀ½¢
BTL3013 : PENGANTAR LINGUISTIK TAMIL (PJJ)
TAJUK TUGASAN INDIVIDU
SEMESTER 1 - SESI 2013/2014
ொகாடககபபடடளள தைலபபகளல ஏேதனம ´ýÚìÌ Å¢¨¼ எழதக.

1. ÁÉ¢¾É¢ý ¦Á¡Æ¢ìÌõ Á¢Õ¸í¸Ç¢ý ¦Á¡Æ¢ìÌõ þ¨¼§Â ¯ûÇ §ÅÚÀ¡Î¸¨Ç Å¢Çì̸.
(40 பளளகள)
2. ¦Á¡Æ¢Â¢Âø ÅÇ÷ìÌò ¦¾ýÉ¡ð¼Åâý Àí¸Ç¢ô¨À ¬Ã¡ö¸.
(40 பளளகள)
3. ¾Á¢ú ±ØòиǢý À⽡Á ÅÇ÷¨Â ¬Ã¡ö¸.
(40 பளளகள)
4. ¸£ú측ñÀÉÅüÚìÌî º¢Ú ÌÈ¢ôÒ ±Øи.
-

´Ä¢Â¢Âø

-

´Ä¢ÂÉ¢Âø

-

¯ÕÀÉ¢Âø

-

¦¾¡¼Ã¢Âø

-

¦À¡Õñ¨Á¢Âø

¸¼¨Å¢ý ÌȢ£ðÎ ±ñ ÁüÚõ ¦ÀÂ÷ (Kod Kursus dan Nama) 4. Ó¸ôÒ Àì¸õ 2. Á¡½Å÷ ¦ÀÂ÷ 6. Àø¸¨Äì¸Æ¸ò¾¢ý º¢ýÉõ ÁüÚõ ¦ÀÂ÷ 2. ÌØ ±ñ (ேதைவபபடடால) 8. ¦À¡ÕǼì¸õ 3. Ш½áüÀðÊÂø 7. À¢È ¦Á¡Æ¢ì ¸ÄôÒ þÕò¾ø ܼ¡Ð.¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢ø þÕò¾ø §ÅñÎõ. À¢ýÉ¢¨½ôÒ (§¾¨ÅôÀð¼¡ø) Ó¸ôÒ Àì¸ò¾¢ü¸¡É Å¢ÀÃõ 1. ÓÊרà 6. Óýۨà 4.(40 பளளகள) þÎÀ½¢Â¢ø þÕì¸ §ÅñʨŠ1. ¦Á¡Æ¢ . 2. Á¡½Å÷ «¨¼Â¡Ç ±ñ 7. ŢâרáÇâý ¦ÀÂ÷ þÎÀ½¢ì¸¡É ¦¿È¢Ó¨È¸û 1. þÎÀ½¢ ¾¨ÄôÒ 5. «îº¢Î¾ø¸¡É ÌÈ¢ôÒ¸û . ¸øÅ¢ ÀÕÅõ/¬ñÎ 3. ¸ÕòÐ (Ш½ò ¾¨ÄôÒ¸û ¯ðÀ¼) 5. ¨¸ô§Àº¢ ±ñ 9.

Å÷½ò¾ ¢Ç¡É ±Øòиû ²üÚ¦¸¡ûÇôÀ¼ Á¡ð¼¡. ±.• 10 Ó¾ø 15 Àì¸í¸Ç¢ø þÎÀ½¢ «¨Á¾ø §ÅñÎõ. • ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀð¼ ¿¡ÙìÌû þÎÀ½¢¸¨Ç PDFìÌ Á¡üÈ¢ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¾Çò¾¢ø À¾¢§ÅüÈõ ¦ºö §ÅñÎõ. §Áü§¸¡û áø¸û «¸Ã Å⨺¢ø þÕò¾ø §ÅñÎõ. §¸¡Ä¡Äõâ÷: ¸¢Õ‰½¡ Òò¾¸º¡¨Ä. 2. . ŨÃÀ¼í¸û. • «¨ÉòÐ À¨¼ôÒ¸Ùõ ¦º¡ó¾ôÀ¨¼ôÀ¡¸ þÕò¾ø §ÅñÎõ. • «¨ÉòÐ ±ØòиÙõ ¸ÕôÒ ¿¢Èò¾¢ø «îº¢¼ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ. • Àì¸ ±ñ¸û ´ù¦Å¡Õ Àì¸ò¾¢ý ¸£§Æ ¿ÎÅ¢ø þÕò¾ø §ÅñÎõ. ´ü¨È þ¨¼¦ÅǢ¢ø þÕò¾ø §ÅñÎõ. «ð¼Å¨½¸û ÁüÚõ À¢ýÉ¢¨½ôÒò ¾Å¢Ã ) • «¨ÉòÐô Àì¸í¸Ç¢லõ Àì¸ ±ñ¸û þÕò¾ø §ÅñÎõ. (Ш½áüÀðÊÂø. 6. «ð¼Å¨½¸û ÁüÚõ À¢ñ½¢¨ÉôÒò ¾Å¢Ã) • ±ØòÐÕ . 3. Ш½áüÀðÊÂø APA ӨȢø þÕò¾ø §ÅñÎõ.¾Á¢Æ¡ «øÄÐ ÓÃÍ • ±ØòÐÕ «Ç× . «ð¼Å¨½¸û ÁüÚõ À¢ýÉ¢¨½ôÒ ¯ðÀ¼). 4. Òò¾¸õ ÁðÎÁ¢ýÈ¢ ¬ö×ì¸ðΨÃ. À¢È¦Á¡Æ¢ô Òò¾¸í¸û ÁüȨÅ. • ŨÃÀ¼í¸û. (1987). ̨Èó¾Ð 10 Òò¾¸í¸Ç¢ý §Áü§¸¡û¸û þÕò¾ø §ÅñÎõ. §Áü§¸¡û áø¸û ÀøŨ¸ச º¡÷󾾡¸ þÕò¾ø §ÅñÎõ. À¢ýÉ¢¨½ôÒ ÁüÚõ «ð¼Å¨½¸Ç¢ø ¾¨ÄôÒ þÕò¾ø §ÅñÎõ. ¯¾¡Ã½ò¾¢üÌ. Ш½ áüÀðÊÂø. §Áü§¸¡û áø¸ÙìÌ ±ñ¸Ç¢¼ì ܼ¡Ð. ¸¡. • ±ØòÐôÀ¢¨Æ¸¨Çò ¾Å¢ரò¾ø §ÅñÎõ. ŨÃÀ¼í¸û. (ŨÃÀ¼í¸û. «ÊôÀ¨¼ò ¾Á¢ú. • «¨ÉòÐô Àì¸í¸Ùõ ´Õ¨Á (justify) ÀÎò¾ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ. 5.¸¡: • ¸Ä¢Â¦ÀÕÁ¡û..þÃ𨼠þ¨¼¦ÅÇ¢ (§Áü§¸¡û¸û. Ш½áüÀðÊÂø 1.12 • ±ØòÐ þ¨¼¦ÅÇ¢ .

Multiple intelligences: The theory in practice. (1990). கறபப: ***Hard copy அனபப ேவணடாம. «ýÒ¼ý Ó¨ÉÅ÷ ¸¢íŠ¼ý . P. ***PDF-இல மாறற பதேவறறம ொசயயவம.• Gardner. New York: Basic Books.